Anda di halaman 1dari 1

Andronicus Odyssey ni Homer patula sa Latin Naevius at Ennius dulang Griyego kabilang ang kay Euripedes Cicero kilala

ala rin sa pagsasaling-wika *Griyego ang prinispal na wika noon sapagkat Gresya ang kinikilala noon bilang sentro ng sibilisasyon Baghdad unang paaralan ng pagsasaling-wika; griyego -> Arabic Toledo pumalit sa ag!dad bilang sentro ng pagsasaling-wika; Arabic -> Latin Adelard nagsalin sa Latin ng mga sinulat ni Euclid Retines nagsalin sa Latin ng "oran noong ##$# *%oong #&'' A( nakarating sa )oledo ang mga ori!inal na tekstong Griyego - pinakataluktok ng pagsasaling-wika Liber Gestorum Barlaam et Josaphat Jacques Amyot *rinsipe ng *agsasaling-wika Lives of Famous Greeks and Romans ni *lutarc! sa wikang Aleman - pinagkunan ng salin sa ingles ni ir Thomas North noong #+,John Bourchier tagapagsalin ng .!ronicles ni /roissart *Ang pana!on ng unang Eli0abet! ang unang pana!on ng pagsasaling-wika sa 1nglatera2 at ang pangalawang Eli0abet! ang pinakataluktok - si 3ir )!omas %ort! ang pinakadakila George Chapman isinalin ang mga sinulat ni Homer 4#+-5-#6#67 John !lorio Essays ni 8ontaigne Thomas helton (on 9ui:ote "obbles )!ucydides at Homer John #ryden ;e<enal at =irgil "auna-una!ang kumilala na ang pagsasaling$%i&a ay isang sining

)illiam Co%per * Odyssey noong #,-# A+)+ von chlegel mga gawa ni 3!akespeare sa Aleman Ale'ander Tytler Essay on t!e *rinciples o> )ranslation - katulad ang diwa at mensa!e - katulad ang estilo at paraan - maluwag at magaang basa!in Thomas Carlyle ?il!eim 8eister ni Goet!e: noong #5&$ !it,gerald @ubaiyat ni Omar "!ayyam noong #5+- sinikap na mapanatili ang likas na kaganda!ang estetiko -atthe% Arnold On Translating Homer - ang isang salin ay kailangang magtaglay ng bisang katulad sa ori!inal; !indi ma!alaga ang literal !+)+ Ne%man nagsalin ng Homer - ang salin ay kailangang maging matapat sa ori!inal Ritchie at -oore ang tunay na panitikan ng *ransya ay !indi lubusang maabot sa pamamagitan lamang ng mga salin Tolstoy. Che&ov. trinberg at /bsen !indi dadakilain kung !indi naisalin ang kanilang mga akda

Ale'ander (ope 1liad #,#+-#,&'; Odyssey #,&+ sa paraang patulang 1ngles