Anda di halaman 1dari 22

AMANAT GURU BESAR SK SATAK PENDAHULUAN

Assalamualaikum dan selamat tahun baru 2014.

Takwim perancangan strategik 2014 ini merupakan panduan bagi menggerakkan organisasi pendidikan dan transformasi di peringkat asrama sekolah, dalam usaha meneruskan legasi kecemerlangan pendidikan di SK SATAK dan Negeri Pahang ke arah Pendidikan Bertaraf Global melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025).

Untuk mencapai kejayaan program PKKP ia bergantung sepenuhnya kepada kesedaran, iltizam dan semangat kerja berpasukan berwawasan yang berteraskan budaya ilmu. Untuk melahirkan pelajarpelajar yang cemerlang di dunia dan di akhirat perlulah selari dengan Dasar Pendidikan Negara ( 60 : 40 ) bergantung kepada pengetahuan, komitmen dan kefahaman semua guru, kakitangan , murid dan ibu bapa. Warga SK SATAK semuanya diharapkan dapat memahami dan menghayati visi dan misi asrama sama ada dalam bentuk penulisan atau cara pelaksanaan kerja. Pendekatan kolaboratif, ownersif dan participatif akan dapat menjayakan program yang dirancangkan. Kerjasama dari semua pihak adalah amat diharapkan agar kejayaan program yang dirancang dapat direalisasikan. Guru-guru dan kakitangan SK SATAK perlu menggunakan segala kepakaran yang ada agar dapat menyumbang ke arah kejayaan bersama di dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mertabatkan asrama SK SATAK.

Dengan keikhlasan di dalam menjalankan tugas, Insya Allah kejayaan yang kita harap-harapkan akan dapat dicapai. Dan Allah akan sentiasa memberkati segala usaha dan kerja yang kita lakukan. Semoga rezeki yang kita perolehi adalah halal dan diberkati Allah. Segala kerjasama tuan dan puan didahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih.

Yang menurut perintah

. ( EN. JAAFAR BIN OMAR ) Guru Besar SK SATAK


1
WMK`14

MENJADI ASRAMA SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN

MEMASTIKAN KECERMELANGAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN BUDAYA PELAJAR MELALUI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN YANG EFISYEN.

WMK`14

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkankepercayaan dan kepatuhan Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara. FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmusains danketrampilan teknologi.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam ialah satu usaha untuk menyampaikan ilmu kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. ETIKA KERJA ISLAM a. b. c. d. e. Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah. Bekerja dengan ikhlas dan amanah Bekerja dengan tekun dan cekap. Bekerja dengan semangat gotong-royong dan berpadu fikiran. Bekerja dengan matlamat kebahagian manusia sejagat. TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG a. b. c. d. e. f. g. Berazam meninggikan mutu perkhidmatan. Bekerja dengan penuh tanggungjawab. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri. Berkhidmat dengan muhibbah dan kemesraan. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara. Bekerjasama dengan membenteraskan kelemahan dan musuh-musuh negara. Berpegang teguh kepada ajaran agama.
3
WMK`14

ETIKA KEPIMPINAN Tanggungjawab: a. Menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah serta dengan penuh minat, disiplin dan dedikasi. b. Sentiasa memberi keutamaan kepada kepentingan negara dan tidak mementingkan diri sendiri. c. Sentiasa berusaha meninggikan imej perkhidmatan dan organisasi. d. Sentiasa memelihara maruah negara. e. Membuat pertimbangan yang teliti dan adil sebelum memkbuat keputusan dan tegas dalam melaksanakannya. Sikap: a. Sensitif terhadap persekitaran kerja dan alam sekeliling serta berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. b. Sentiasa bersikap positif dan bertanggungjawab. c. Mempunyai fikiran terbuka dan sentiasa menerima teguran daripada semua pihak untuk faedah organisasi dan negara. d. Mengambil berat tentang masaah yang dihadap oleh rakan sejawat baik pihak atasan mahupun rakan sejawat di bawahnya.

Perwatakan dan Peribadi: a. b. c. d. Mempunyai peribadi mulia, berbudi pekerti di perwatakan baik. Sentiasa bersabar dan bertenang dalam menghadapi ilmu pengetahuan. Sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan. Menjaga hubungan baik dengan setiap golongan masyarakat.

RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya ; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progesif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:
4
WMK`14

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILA

PIAGAM PELANGGAN Berusaha Meningkatkan Potensi Individu Ke Arah Kecemerlangan Hasrat ini boleh dicapai melalui suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dengan : a) b) c) d) e) f) g) h) Memastikan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan berkesan. Melaksanakan penilaian umum, penilaian kendiri dan kaji selidik secara berkala. Mengenalpasti masalah dan menyusun strategi bagi mengatasinya. Menjana guru yang rajin, kreatif dan inovatif melalui program latihan berkala dan berkesan. Melaksanakan program penyeliaan dan pencerapan oleh pentadbir dan rakan sejawat untuk memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Memastikan semua murid Tahun 1 pada akhir tahun dapat menguasai 3M. Meningkatkan kemahiran guru dalam ICT. Menyediakan ruang pengajaran dan pembelajaran yang selesa terutamanya bilik darjah dan bahan Bantu mengajar (BBM).

VISI ASRAMA
Menjadi Asrama Sebagai Pusat Kecemerlangan

MISI ASRAMA
Memastikan kecermelangan kurikulum, kokurikulum dan budaya pelajar melalui pengurusan dan pentadbiran yang efisyen.

WMK`14

Kecemerlangan Kokurikulum. Mencungkil dan mengasah potensi pelajar untuk mencapai kejayaan: a. Tempat pertama dalam pertandingan yang disertai. b. Penyertaan sehingga ke peringkat kebangsaan . c. Melahirkan pemimpin negara yang berwibawa. d. Melahirkan atlit negara yang cemerlang. e. Menjadi insan yang kamil / cemerlang di dunia dan di akhirat. Kecemerlangan Rohani dan Jasmani. a. Menyediakan kemudahan asas fizikal yang mencukupi untuk pengajaran dan pembelajaran. b. Menjadikan persekitaran yang kondusif untuk perkembangan rohani dan jasmani. c. Membudayakan amalan sopan santun, berbudi bahasa, berbuat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali ,. d. Menjadikan amalan agama sebagai panduan hidup. e. Sentiasa memperbaiki diri dan meningkat ilmu. f. Menjadikan insan yang kami / cemerlang di dunia dan di akhirat

SEBELAS FAKTOR UNTUK ASRAMA BERKESAN

1. Kepimpinan profesional

a. b. c.

Tegas dan bermatlamat Pendekatan bersama. Keunggulan pemimpin.

2. Perkongsian visi dan matlamat.

a. b. c.

Pernyataan matlamat. Amalan berterusan. Kekitaan dan usahasama.

3. Kewujudan budaya pembelajaran.

a. b.

Suasana yang teratur. Persekitaran kerja yang menarik.

4. Penumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran .

a. b. c.

Memaksimumkan waktu belajar. Penekanan terhadap akademik Penumpuan terhadap pencapaian.

WMK`14

5. Pengajaran bermatlamat.

a. b. c. d.

Pengajaran ( bilik darjah ) yang berkesan. Kejelasan maksud. Pengajaran berstruktur. Penyesuaian pengkaedahan.

6. Pengharapan yang tinggi.

a. b. c. a. b.

Harapan tinggi secara tuntas. Perhubungan yang diharapkan. Mencetuskan cabaran intelek. Peraturan yang jelas dan adil. Terdapat maklumbalas.

7. Pengukuhan yang positif.

8. Pemantauan terhadap perkembangan

a. b.

Pemantauan pencapaian murid. Penilaian pencapaian sekolah.

9. Hak dan tanggungjawab murid.

a. b. c.

Meningkatkan nilai kendiri murid. Pemeringkatan tanggungjawab . Pengawalan kerja.

10. Permuafakatan rumah sekolah.

a.

Penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak.

11. Organisasi pembelajaran.

a.

Pembangunan staf berasaskan sekolah.

Peter Mortimore (1995) Key characteristics of effective schools. Paper presented at Seminar Sekolah Efektif. Institut Aminuddin Baki, 13 14 July 1995

WMK`14

CARTA ORGANISASI ASRAMA SK SATAK 2014


PENGERUSI En. Jaafar Bin Omar
Guru Besar

NAIB PENGERUSI I En. Mat Radi Bin Yaacob


Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

NAIB PENGERUSI II Puan Elly Nordiana Bt Noh


Guru Penolong Kanan 1

NAIB PENGERUSI III Ym. Tengku Abdol Hakim Bin Tengku Jaafar
Guru Penolong Kanan Ko-kurikulum

WARDEN ASRAMA En. Wan Mohd Khairi Bin Wan Hassan PEMANGKU PENYELIA ASRAMA En. Mohd Firdaus Bin Ismail PEMBANTU PENGURUSAN MURID Pn. Nor Shuada Bt Said En. Mohd Faizal Bin Nasir JAWATANKUASA ASRAMA Pn.Shah Iryani Bt Md Shah En. Muhamad Azreen Bin Muhammad Cik. Malida a/p Che Mat En. Amin Reza Bin Tamizi En. Mohd Nor Hishamudin Bin Md Nor
8
WMK`14

CARTA ORGANISASI TRANSFORMASI ASRAMA SK SATAK 2014


PENGERUSI En. Jaafar Bin Omar
Guru Besar

NAIB PENGERUSI I En. Mat Radi Bin Yaacob


Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

NAIB PENGERUSI II Puan Elly Nordiana Bt Noh


Guru Penolong Kanan 1

NAIB PENGERUSI III Ym. Tengku Abdol Hakim Bin Tengku Jaafar
Guru Penolong Kanan Ko-kurikulum

SETIAUSAHA En. Wan Mohd Khairi Bin Wan Hassan


Warden Asrama

AHLI JAWATAN KUASA En. Mohd Firdaus Bin Ismail Pn. Nor Shuada Bt Said En. Mohd Faizal Bin Nasir Pn.Shah Iryani Bt Md Shah En. Muhamad Azreen Bin Muhammad Cik. Malida a/p Che Mat En. Amin Reza Bin Tamizi En. Hamdan Bin Ismail En. Mohd Nor Hishamudin Bin Md Nor
9
WMK`14

JAWATANKUASA HOSTEL SUPPORT SYSTEM


PENASIHAT PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH RAUB PENGERUSI EN. JAAFAR BIN OMAR (GURU BESAR) TIMBALAN PENGERUSI EN. MAT RADI BIN YAACOB (GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID) NAIB PENGERUSI I PN. ELLY NORDIANA BINTI NOH (GURU PENOLONG KANAN 1) NAIB PENGERUSI II YM. TENGKU ABDOL HAKIM BIN TENGKU JAAFAR GURU PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM SETIAUSAHA EN. WAN MOHD KHAIRI BIN WAN HASSAN WARDEN ASRAMA AHLI JAWATAN KUASA En. Mohd Firdaus Bin Ismail Pn. Nor Shuada Bt Said En. Mohd Faizal Bin Nasir Pn.Shah Iryani Bt Md Shah En. Muhamad Azreen Bin Muhammad Cik. Malida a/p Che Mat En. Amin Reza Bin Tamizi
10
WMK`14

En. Hamdan Bin Ismail En. Mohd Nor Hishamudin Bin Md Nor

TAKWIM ASRAMA SK SATAK 2014


JANUARI 2014
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Hari Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Aktiviti PENDAFTARAN PELAJAR ASRAMA TAHUN 2014 HARI MULA PERSEKOLAHAN / MINGGU ORIENTASI ASRAMA MALAM SERIBU KENANGAN 2013 MINGGU /ORIENTASI ASRAMA MINGGU ORIENTASI ASRAMA JOM BERSIH ASRAMA `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT PREP/ PERPUSTAKAAN WARDEN SAYANG KAMU PREP/ PERPUSTAKAAN JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP/ PERPUSTAKAAN /MINGGU KECERIAAN DORM MALAM CINTAI RASUL PREP/ PERPUSTAKAAN /MINGGU KECERIAAN DORM PREP/ PERPUSTAKAAN /MINGGU KECERIAAN DORM
PELANTIKAN EXCO ASRAMA # MAULIDUR RASUL Malam bersama warden Mesyuarat JK asrama 1 Tayangan filem Mengimbau kenangan manis Catatan 4.00 PTG

HARI INI HARI MUZIKAL GOTONG-ROYONG ASRAMA


PREP/ PERPUSTAKAAN /MINGGU KECERIAAN ASRAMA PREP/ PERPUSTAKAAN /MINGGU KECERIAAN ASRAMA PREP/ PERPUSTAKAAN /MINGGU KECERIAAN ASRAMA PREP/ PERPUSTAKAAN /MINGGU KECERIAAN ASRAMA `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA 11
WMK`14

*gotong royong *gotong royong Life band /kelas vokal Life band /kelas vokal

Tayangan filem

26 27 28 29 30 31

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat

MARI KEMBALI KE ASRAMA LATIHAN DANCING AND SINGING LATIHAN DANCING AND SINGING
Life band /kelas vokal Life band /kelas vokal jamuan awal tahun asrama

MALAM WELCOME 2014 & WE ARE SATAKIANZ


PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA

TAHUN BARU CINA

FEBRUARI 2014

Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Hari Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat

Aktiviti CUTI TAHUN BARU CINA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS WARDEN SAYANG KAMU FEAR FACTOR SATAKIANZ FEAR FACTOR SATAKIANZ JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS SOUND 999 PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS HARI INI HARI MUZIKAL GOTONG-ROYONG ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS SUKANEKA ANTARA KAMPUNG SPELL IT RIGHT PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA
12
WMK`14

Catatan

Life band /kelas vokal Malam bersama warden Ujian keberanian Ujian keberanian

Tayangan filem Kawad kebakaran *gotong royong *gotong royong Life band /kelas vokal Life band /kelas vokal Pertandingan mengeja

22 23 24 25 26 27 28

Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat

JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA

Tayangan filem

MAC 2014
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Hari Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Aktiviti JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS SATAKIANZ EXPLORACE 14 PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS WARDEN SAYANG KAMU JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA LATIHAN DANCING AND SINGING THE BIRTHDAY CELEBRATION PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS FUTSALPURI ANTARA DORM HARI INI HARI MUZIKAL GOTONG-ROYONG ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS VOICE OF SATAKIANZ I PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA Catatan

Life band /kelas vokal Life band /kelas vokal Mencari harta karun Malam bersama warden

*jamuan hari jadi jan-mac Pertandingan futsal aspura dan aspuri *gotong royong *gotong royong Life band /kelas vokal Life band /kelas vokal Pertandingan nyanyian 1

13

WMK`14

24 25 26 27 28 29 30 31

Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin

Cuti Pertengahan Penggal 1

MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS

april 2014

Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hari Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa

Aktiviti MINGGU SAYA SAYANG KAMU PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS HARI INI HARI MUZIKAL GOTONG-ROYONG ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS SUKANEKA ASRAMA SUKANEKA ASRAMA WARDEN SAYANG KAMU JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS
14
WMK`14

Catatan Pertandingan kreativiti dorm dan loker


*gotong royong *gotong royong

Mesyuarat asrama 2
Tayangan filem

Life band /kelas vokal Life band /kelas vokal

Malam bersama warden

23 24 25 26 27 28 29 30

Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu

PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS

Tayangan filem

Life band /kelas vokal Life band /kelas vokal

mei 2014
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hari Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Aktiviti HARI PEKERJA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP/ PERPUSTAKAAN/ KELAS MALAM UPSR & LINUS `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT HARI HOL PAHANG NETBALLPURI ANTARA DORM PREP/ PERPUSTAKAAN/ KELAS MALAM UPSR & LINUS HARI INI HARI MUZIKAL GOTONG-ROYONG ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS WARDEN SAYANG KAMU JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT MALAM `RAIKAN GURU` SPELL IT RIGHT
15
WMK`14

Catatan cuti

Life band /kelas vokal Tayangan filem

cuti
Pertandingan bola jaring aspura dan aspuri *gotong royong *gotong royong Life band /kelas vokal

HARI WESAK
Malam bersama warden

Hari guru

Tayangan filem Sambutan hari guru Pertandingan mengeja

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu

PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA Cuti Pertengahan Tahun

Israk mikraj

cuti

jun 2014
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hari Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Aktiviti Catatan

Cuti Pertengahan Tahun

cuti

MARI KEMBALI KE ASRAMA WARDEN SAYANG KAMU PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS
16
WMK`14

Malam bersama warden

Tayangan filem

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin

HARI INI HARI MUZIKAL GOTONG-ROYONG ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS LATIHAN DANCING AND SINGING VOICE OF SATAKIANZ II / THE BIRTHDAY CELEBRATION JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS

*gotong royong *gotong royong Life band /kelas vokal Life band /kelas vokal Pertandingan nyanyian 2 & jamuan hari jadi april- jun

Awal ramadan
Life band /kelas vokal

julai 2014
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Hari Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Aktiviti PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS CERAMAH BEBAS DADAH MINGGU DRUG FREE JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT HARI INI HARI MUZIKAL GOTONG-ROYONG ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS NUZUL QURAN WARDEN SAYANG KAMU PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS
17
WMK`14

Catatan Life band /kelas vokal motivasi Pertandingan mewarna

Tayangan filem *gotong royong *gotong royong cuti Malam bersama warden

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis

JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA

Tayangan filem

Cuti hari raya aidilfitri

cuti

ogos 2014
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Hari Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Aktiviti Cuti hari raya aidilfitri MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS HARI INI HARI MUZIKAL GOTONG-ROYONG ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS LATIHAN DANCING AND SINGING THE MERDEKARAYA / THE BIRTHDAY CELEBRATION
18
WMK`14

Catatan
cuti

Tayangan filem *gotong royong *gotong royong

*Sambutan merdekaraya dan jamuan hari jadi julaisept

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS WARDEN SAYANG KAMU PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS SOUND 999 `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT HARI INI HARI MUZIKAL GOTONG-ROYONG ASRAMA PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS ROAD TO SUCCESS IN UPSR PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA HARI KEMERDEKAAN KE 57

Malam bersama warden Kawad kebakaran Tayangan filem *gotong royong *gotong royong

motivasi

cuti

september 2014
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Aktiviti MARI KEMBALI KE ASRAMA WARDEN SAYANG KAMU PREP ,LIBRARY, TUSYEN UPSR & MERAK LINUS `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA ROAD TO SUCCESS IN UPSR PREP ,LIBRARY, TUSYEN MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN MERAK LINUS PREP ,LIBRARY, TUSYEN MERAK LINUS JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA Catatan
Malam bersama warden Tayangan filem

motivasi Peperiksaan UPSR

19

WMK`14

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa

Cuti Pertengahan Penggal 2

#Hari Malaysia

MARI KEMBALI KE ASRAMA SUKANEKA ASRAMA SUKANEKA ASRAMA PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL HARI INI HARI MUZIKAL GOTONG-ROYONG ASRAMA PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS TARIAN

5 acara 5 acara Tayangan filem *gotong royong *gotong royong

oktober 2014
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hari Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Aktiviti PREP , LIBRARY, TUSYEN MERAK LINUS `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS TARIAN PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS TARIAN PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL YAHOO VACATION TIME
20
WMK`14

Catatan
Tayangan filem

lawatan asrama

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa

YAHOO VACATION TIME PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS TARIAN PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL WARDEN SAYANG KAMU PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS TARIAN HARI INI HARI MUZIKAL GOTONG-ROYONG ASRAMA LATIHAN DANCING AND SINGING GRAND FINALE VOICE OF SATAKIANZ / THE BIRTHDAY CELEBRATION MALAM PENGHARGAAN MERAK LINUS CUTI HARI DEEPAVALI HARI KEPUTERAAN SULTAN PAHANG JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA LATIHAN DANCING AND SINGING MALAM PENGHARGAAN MERAK LINUS & TAHUN 6 `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA

lawatan asrama

Malam bersama warden *gotong royong *gotong royong Pertandingan nyanyian akhir & jamuan hari jadi oktober- disember murid linus cuti AWAL MUHARAM

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat

murid linus & tahun 6 Tayangan filem

November 2014
Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hari Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Aktiviti JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS TARIAN PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA JOM BALIK KAMPUNG JUMPA KELUARGA MARI KEMBALI KE ASRAMA PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL
21
WMK`14

Catatan

ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Tayangan filem

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS TARIAN PREP ,LIBRARY, MERAK LINUS & KELAS VOKAL `GOLDEN SATAK CINEMA GSC NIGHT WARDEN SAYANG KAMU HARI INI HARI MUZIKAL GOTONG-ROYONG ASRAMA LATIHAN DANCING AND SINGING MALAM `ANNUAL DINNER + GOODBYE 2014` JOM BERSIH ASRAMA JOM BERSIH ASRAMA HOLIDAY TIME

Tayangan filem Malam bersama warden *gotong royong *gotong royong Jamuan akhir tahun

Balik kampung

Cuti Akhir Tahun Sehingga Januari 2015


Pendaftaran asrama 2015 pada 1 JAN 15

22

WMK`14