Anda di halaman 1dari 4

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN JANUARI 2014 ________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA

PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa M !a"#. 3. Muat turunkan $ %&!a$ tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyV ! untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan sai" #on 12 Times New Roman dan langkau baris 1.$. %. Tugasan anda hendaklah antara 2'00 h()**a 3000 patah perkataan $(+a, termasuk rujukan. &ilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Ja)*a) menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. $. 'nda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUT-R BERSEMUKA. 'nda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. (. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara .hb / 0hb Ma1 2014 a$a# T#$23(a! 4 . )erahan s ! &as 0hb Ma1 2014 a$a# s ! &as T#$23(a! 4 TIDAK akan diterima. *. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. 'nda dilarang meniru tugasan orang lain. 'nda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 404 markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada R#b3(, a$a# S, %a Ja5a&a)6 'nda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum +eperiksaan 'khir )emester bermula PLAGIARISME7 P-T-NGAN MARKAH A%a3a)7 Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 / 30 . - potongan 204 daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 / '0 . - potongan %04 daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada '04- Ma3,ah s(8a3 akan diberikan.

S-ALAN TUGASAN

Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak/wataknya. +erancangan yang rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar/benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. &erdasarkan pembacaan, pemerhatian dan pengalaman anda, bincangkan kegiatan membentuk dan membuat boneka ini dari aspek sejarah, jenis, alat dan bahan, teknik pembuatan, aplikasi alat, bahan dan teknik, persembahan hasil kerja serta proses apresiasi. +erbincangan anda haruslah disertakan dengan contoh/contoh yang jelas bagi mengukuhkan lagi hujahan anda.

9J#%!ah7 40 %a3,ah:

RUBERIK TUGASAN KOD KURSUS : HBAE2203 TAJUK KURSUS : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN SEMESTER : JANUARI 2014
K3($ 3(a P )* )a!a) ;a<a3a) 1 L %ah 1 Tiada sebarang pengenalan dan tidak membincangkan tentang maksud boneka. +erbincangan secara umum tentang kegiatan membentuk dan membuat boneka. M ) &a$( S baha*(a) P(a5a( 2 +engenalan yang sederhana dan tidak membincangkan tentang maksud boneka. +erbincangan secara sederhana tentang kegiatan membentuk dan membuat boneka. 'da contoh/ contoh yang bersesuaian. M ) &a$( P(a5a( 3 +engenalan yang menarik, membincangkan tentang maksud boneka. Membincangkan secara baiktentang kegiatan membentuk dan membuat boneka. 0uraian secara analisis serta contoh/contoh yang tepat dan bersesuaian. M ! b(h( P(a5a( 4 +engenalan yang menarik, % %b()1a)*,a) + )*a) < !as tentang maksud boneka. M %b()1a)*,a) s 1a3a $ 3& 3()1( tentang kegiatan membentuk dan membuat boneka. 0uraian secara analisis contoh/contoh yang tepat dan bersesuaian. 1egiatan membentuk dan membuat boneka dijelaskan secara terperinci dan disertakan dengan s ,#3a)* ,#3a)*)"a $(*a %a,!#%a$ s2,2)*a) "a)* $ 3& 3()1( K s(%&#!a) "a)* ,#,#h dan menjawab persoalan tugasan. 1eterangan disusun mengikut logik dan +($#!(s s 1a3a b 3, sa) dan amat menarik. JUMLAH MARKAH
* Jumlah markah akan ditukar kepada 40 peratus. * Wajaran adalah berat sesuatu bahagian bergantung pada kepentingan maklumat yang diperlukan.

Ma3,ah P )#h 4

Ka)+#)*a)

'

20

Ma,!#%a$ S2,2)*a) (S232$a) Ka<(a))

1egiatan membentuk dan membuat boneka tidak dijelaskan dengan baik. Tiada maklumat sokongan.

1egiatan membentuk dan membuat boneka dijelaskan dengan maklumat sokongan yang umum.

1egiatan membentuk dan membuat boneka. dijelaskan dengan maklumat sokongan yang baik dan jelas.

K s(%&#!a)

1esimpulan yang tidak jelas dan tidak menjawab persoalan tugasan. 1ebanyakan keterangan tidak disusun mengikut logik dan penulisan kurang bermakna.

1esimpulan yang boleh diterima tetapi tidak menjawab persoalan tugasan dengan baik. &eberapa keterangan tidak disusun mengikut logik dan cara penulisan tidak menarik.

1esimpulan yang boleh diterima. 2a menjawab persoalan tugasan. 1eterangan disusun mengikut logik tetapi cara ia ditulis kurang menarik.

-3*a)(sas(

40

Anda mungkin juga menyukai