Anda di halaman 1dari 3

JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL POLITEKNIK PREMIER UNGKU OMAR PROJEK DIPLOMA BORANG MARKAH PEMBENTANGAN

Sesi/Semester: Arahan: Pelajar perlu melengkapkan bahagian A sebelum sesi pembentangan bermula. BAHAGIAN A : MAKLUMAT PELAJAR Nama Pelajar :1) . : ) . :!) . :") . :#) $elas %ajuk Projek Nama Penilai No. Pend. : . : $od dan Nama $ursus : . : . . : . No. No. No. No. Pend. Pend. Pend. Pend. : : : :

BAHAGIAN B : PENILAIAN PEMBENTANGAN (15%) Panduan: Setiap Penilai perlu melengkapkan borang ini dan serahkan kepada A&$ unit projek selepas sesi pembentangan. Sila berikan penilaian terhadap semua item menggunakan skala 'ang diberikan.

Presentation Rubric
Aspect 1 Audience cannot understand presentation because there is no sequence of information. Presenter does not have grasp of information; presenter cannot answer questions about subject. Presenter uses superfluous 2 Audience has difficulty following presentation because student jumps around. 3 4 Presenter presents information in logical sequence which audience can follow. Presenter is at ease with expected answers to all questions, but fails to elaborate. Presenter"s graphics 5 Presenter presents information in logical, interesting sequence which audience can follow. Presenter demonstrates full knowledge more than required! by answering all class questions with explanations and elaboration. Presenter"s graphics explain Total

Organization

Subject Knowledge

Presenter is uncomfortable with information and is able to answer only rudimentary questions. Presenter occasionally uses

rap!ics

graphics or no graphics Presenter"s presentation has four or more spelling errors and#or grammatical errors. Presenter reads all of report with no eye contact. Presenter mumbles, incorrectly pronounces terms, and speaks too quietly for participants in the back of class to hear.

graphics that rarely support text and presentation. Presentation has three misspellings and#or grammatical errors. Presenter occasionally uses eye contact, but still reads most of report. Presenter"s voice is low. Presenter incorrectly pronounces terms. Audience members have difficulty hearing presentation.

"ec!anics

#$e %ontact

#locution

relate to text and presentation. Presentation has no more than two misspellings and#or grammatical errors. Presenter maintains eye contact most of the time but frequently returns to notes. Presenter$s voice is clear. Presenter pronounces most words correctly. %ost audience members can hear presentation.

and reinforce screen text and presentation. Presentation has no misspellings or grammatical errors.

Presenter maintains eye contact with audience, seldom returning to notes. Presenter uses a clear voice and correct, precise pronunciation of terms so that all audience members can hear presentation. # &'

Total

Presenter No. : 1. . ! ". #.

-rgani.ation

Subje(t $no/ledge

0raphi(s

1e(hani(s

2'e *onta(t

2lo(ution

%otal/!3

BAHAGIAN C : AKUAN DAN LAPORAN PENILAI Panduan : Sila berikan perakuan sama ada (adangan projek pelajar adalah lulus atau gagal )tandakan pada ruangan 'ang berkenaan) dan juga laporan bertulis )jika perlu). 1 !a"a a#u$ %aha&a : 1.1 *adangan projek pelajar memenuhi (iri+(iri dan skop

Projek ,iploma
1. *adangan projek pelajar perlu diperbaiki bagi memenuhi (iri+(iri dan skop Projek ,iploma 1.! *adangan projek pelajar tidak memenuhi (iri+(iri dan skop Projek ,iploma

LULU! LULU! BER!'ARAT GAGAL

La)*ran P+n$,a$ : (Sila isikan bahagian ini sekiranya cadangan projek pelajar adalah LULUS BERSYARAT atau GAGAL). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Setelah menilai pembentangan pelajar4 sa'a mendapati ian'a .$da# /+/+nuh$0/+/+nuh$1 keperluan minimum Projek ,iploma. ,engan itu4 pelajar )+r,u0.$da# )+r,u1 membuat pembetulan laporan.

%arikh: 5555555555555555555555555555555555 6Potong yang tidak berkenaan.

%andatangan Penilai: ...