Anda di halaman 1dari 6

PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN

5.0 Pengenalan Bahagian Bab 5 adalah terdiri daripada rumusan, perbincangan dan cadangan kajian. Dapatan kajian yang diperolehi dalam Bab 4 akan dibincangkan dalam bab ini berdasarkan objektif dan persoalan kajian yang telah ditetapkan dalam Bab 1. Akhirnya, cadangan dikemukakan untuk tujuan kajian lanjutan pada masa akan datang.

5.1 Kebolehper a!aan Soal Sel"#"$ Kebolehpercayaan soal selidik amat penting dalam sesuatu kajian kerana ketinggian kepercayaan pembaca dan pengkaji lain untuk menilai dan seterusnya memudahkan mereka membuat kajian selanjutan pada masa akan datang. Kajian ini mengkaji hubungan gaya pembelajaran dan kaedah pengajaran guru dengan minat pelajar, di samping melihat dari aspek faktor, telah menunjukkan aras kebolehpercayaan yang boleh dipercayai seperti yang telah ditunjukkan dalam adual bab 4.

5.% La&ar Bela$ang Re'pon#en Ka("an !esponden kajian ini terdiri dari 1"" orang pelajar. !esponden dipiih secara ra#ak di 5 buah sekolah yang berlainan di sekitar ka#asan $engkalan %ulu. !esponden terdiri daripada &' pelajar lelaki dan () pelajar perempuan. *elain jantina responden juga dipilih mengikut umur. +erdapat tiga pecahan umur iaitu 1" tahun, 11 tahun dan 1) tahun. $elajar tahap dua sahaja dipiluh kerana boleh memahami soalan dalam soal selidik dan dapat menja#ab soalan dengan rele,an. *elain ittu, tahap satu masih mentah dalam proses pembelajaran dan pengajaran. adi ia akan menyulitkan dan akan menunjukkan kebolehpercayaan yang rendah. -leh sebab itu, kami memilih responden dari kalangan pelajar tahap dua.

5.) Perb"n angan Soalan Ka("an 1 Apa$ah ga!a pe*bela(aran !ang #"a*al$an *+r"#, Dapatan kajian menunjukkan gaya pembelajaran belajar secara melakukan sesuatu di dalam kelas menunjukkan dominan. .tem mendapat skor min tertinggi iaitu 4.(" /*$0".11'2 adalah item 5 /lebih banyak saya belajari dengan melakukan sesuatu bagi projek kelas2. 3anakala, gaya pembelajaran main peranan semasa akti,iti pembelajaran menunjukkan gaya pembelajaran yang kedua tertinggi dalam jadual. +etapi gaya pembelajaran belajar secara bersendirian menunjukkan mean yang paling rendah. .tem ini mendapat skor min terendah iaitu ).14 /*$ 0 1.5)"2 adalah item & /saya lebih memahami sesuatu dengan belajar bersendirian2. .a menunjukkan pelajar tidak meminati untuk belajar sendiri dan lebih suka belajar sambil melakukan akti,iti di dalam kelas. .a menambahkan kefahaman pelajar. Daripada sebelas item yang disediakan dalam gaya pembelajaran, sebanyak dua item mendapat skor min kurang daripada nilai &." dan item tersebut adalah item & dan 4. *ebanyak *embilan item mendapat skor min lebih daripada nilai &."dan item tersebut adalah item 1, ), 5, (,1,',4,1" dan 11.

5.- Perb"n angan Soalan Ka("an % Apa$ah $ae#ah penga(aran !ang #"a*al$an g+r+, .a membincangkan tentang kaedah pengajaran guru dan sebanyak tujuh soalah ditanya dalam soal selidik. 5ilai min tidak menunjukkan kurang dari &.". .ni bermaksud pelajar memahami kaedah pengajaran guru. Kesemua tujuh item menunjukkan min yang tinggi dan lebih dari 4.". .tem yang mendapat skor min tertinggi iaitu 4.1) /*$0".(412 adalah item 4 /saya belajar dengan lebih baik apabila seseorang memberitahu saya bagaimana melakukan sesuatu2. .tem yang mendapat skor min terendah iaitu 4.)5 /*$ 0 1.14"2 adalah item ( /saya amat meminati kaedah kuliah guru2. *ecara ringkasnya, kaedah kuliah menunjukkan min yang paling rendah. .ni menunjukkan responden meminati kaedah bimbingan guru agar memberi penerangan, memberi arahan dan membimbing pelajar untuk melakukan akti,iti di dalam kelas. Kaedah kuliah tidak menarik pelajar keranan membosankan pembelajaran mereka.

5.5 Perb"n angan Soalan Ka("an ) A#a$ah &er#apa& h+b+ngan !ang '"gn"."$an an&ara ga!a pe*bela(aran #engan *"na& *+r"#, $ersoalan ini membincangkan hubungan antara gaya pembelajaran dengan minat murid.
Korelasi bi,ariate telah dilaksanakan anatara gaya pembelajaran dengan pencapaian murid di Daerah $engkalan %ulu. %ipotesis yang hendak diuji ialah baha#a tidak #ujud hubungan signifikasi antara gaya pembelajaran dengan pencapaian pelajar. Keputusan menunjukkan baha#a p6 "."5 jadi hipotesis ditolak. +erdapat hubungan yang negatif antara gaya pembelajaran dan pencapaian , /r0 ".1)), p6 "."52, maka semakin tinggi gaya pembelajaran semakin tinggi pencapaian pelajar. 7aya pembelajaran mempunyai hubungan signifikan dengan pencapaian pelajar di Daerah $engakalan %ulu dimana /r0".1)), p0"."""2 p6 "."5.

5.5 Perb"n angan Soalan Ka("an A#a$ah &er#apa& h+b+ngan !ang '"gn"."$an an&ara $ae#ah penga(aran #engan *"na& *+r"#,
*oalan kajian ingin mengetahui hubungan antara kaedah pengajaran dengan pencapaian murid. %ipotesis yang hendak diuji ialah baha#a tidak #ujud hubungan signifikasi antara kaedah pengajaran dengan pencapaian pelajar. Keputusan menunjukkan baha#a terdapat hubungan yang negatif antara kaedah pengajaran dan pencapaian , /r0 ".'1&, p6 "."52, hipotesis ditolak. Kaedah pengajaran mempunyai hubungan signifikan dengan pencapaian pelajar di Daerah $engakalan %ulu dimana /r0".'1&, p0"."""2 p6 "."5.

5.5 Perb"n angan Soalan Ka("an 5 A#a$ah &er#apa& h+b+ngan !ang '"gn"."$an an&ara ga!a pe*bela(aran *+r"# #engan $ae#ah penga(aran g+r+,
Korelasi bi,ariate telah digunakan untuk melihat hubungan antara gaya pembelajaran dengan kaedah pengajaran di Daerah $engkalan %ulu. %ipotesis yang hendak diuji ialah baha#a tidak #ujud hubungan signifikasi antara gaya pembelajaran dengan kaedah pengajaran. Keputusan menunjukkan baha#a terdapat hubungan yang negatif antara gaya pembelajaran dan kaedah pengajaran , /r0 ".(1', p6 "."52, maka semakin tinggi gaya pembelajaran semakin tinggi kaedah pengajaran. 7aya pembelajaran

mempunyai hubungan signifikan dengan kaedah pengajaran di Daerah $engakalan %ulu dimana /r0".(1', p0"."""2 p6 "."5.

7aya pembelajaran, kaedah pengajaran dan pencapaian pelajar menunjukkan hubungan yang signifikan antara satu sama lain. Ketiga8tiga pemboleh ubah ini saling berkaitan. adi peningkatan kemahiran pengajaran dan pembelajaran boleh meningkatkan pencapaian pelajar. /.% Ca#angan $a("an Berikut adalah cadangan kajian. 1. $ihak sekolah boleh mengambil langkah untuk membantu para pelajar mendapat kebaikan melalui pendedahan pelbagai akti,iti gaya pembelajaran agar dapat meningkatkan gaya pembelajaran mereka. 9ontohnya seperti mengadakan bengkel belajar, seminar ataupun kursus yang berkaitan dengan pembelajaran. $ihak sekolah boleh menjemput pakar dan guru cemerlang dalam bidang ini untuk memberi ceramah. +ujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya gaya pembelajaran pelajar.

). *eminar dan kursus bukan sahaja kepada pelajar, malahan guru juga perlu mengambil bahagian bahagian dalam akti,iti ini. .a akan menambahkan pemahaman guru tentang gaya pembelajaran guru dan kaedah pengajaran yang diminati oleh para pelajar. adi perancangan pengajaran yang menarik akan menarik minat pelajar dan lebih berkesan di dalam kelas. 3elalui, kursus tajaan abatan $elajaran 5egeri, $ejabat $elajaran Daerah, akti,iti latihan dalam perkhidmatan anjuran sekolah akan menambahkan pengetahuan para guru dan akan mendalami kaedah pengajaran yang diminati oleh pelajar8pelajar sekolah.

&. :nit kaunseling memainkan peranan yang lebih dengan marik pelajar mengikuti sesi peningkatan gaya pembelajaran. 7uru kaunseling boleh menolong para pelajar memahami kekuatan dan kelemahan dan gaya pembelajaran mereka. adi mereka dapat

menumpukan sepenuh perhatian dan akan memikirkan cara meningkatkan gaya pembelajaran mereka. 3ereka akan memperbaiki gaya pembelajaran agar memberi lebihan fokus dalam sesi pembelajaran dan pengajaran guru.

4. Aspek yang paling penting adalah diri pelajar itu sendiri. *ebagai seorang pelajar, mempunyai disiplin sendiri agar menumpukan sepenuh perhatian dalam proses pembelajaran. $elajar perlu mempunyai keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan agar menanam semangat untuk Berjaya dalam pembelajaran. 3ereka perlu mengambil inisiatif untuk mengkaji gaya pembelajaran sendiri dan perlu memperbaiki jika mengalami masalah.

/.) Ca#angan Lan(+&an

1. Kajian lanjutan perlu dijalankan ke atas sampel yang lebih besar dan ditetapkan latar belakang sampel bagi mendapatkan keesahan yang lebih tinggi.

). Kajian lanjutan dijalankan pada kumpulan sampel yang sama dalam masa yang panjang untuk melihat sama ada gaya pembelajaran seseorang itu akan berubah mengikut masa atau tidak.

&. Kajian lanjutan dijalankan untuk menentukan sama ada guru menguasai pengetahuan gaya pembelajaran pelajar dan kaedah pengajaran yang diminati agar dapat mengubahsuai perancangan proses pembelajaran dan pengajaran pelajar.

Kajian lanjutan ini juga boleh dilakukan kepada pelajar sekolah menengah untuk mengetahui gaya pembelajaran dan kaedah pengajaran guru agar dapat meningkatkan pencapaian pelajar. 4. *elain itu, kajian lanjutan berbentuk mencari hubungan antara proses pembelajaran dan pengajaran dengan pencapain pelajar dari segi faktor seperti etnik, tahun pengajian, jantina, prestasi akademik, taraf sosioekonomi. /.- Ke'"*p+lan *etiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran tersendiri manakala guru pula menggunakan pelbagai kaedah pengajaran di dalam kelas. adi, sebagai seorang guru dengan pelajar, ibu bapa dengan anak8anak ataupun pelajar itu sendiri perlu memahami gaya pembelajaran yang diamalkan. Dengan ini, boleh menyediakan kaedah pengajaran yang bersesuaian supaya boleh meningkatkan lagi minat para pelajar. .bubapa perlu member dorongan agar murid mengetahui kekuatan dan kelemahan gaya pembelajaran mereka dan memberi mori,asi untuk memperbaikinya dengan menyediakan tempat yang kondusif untuk pelajar belajar dengan selesa.