Anda di halaman 1dari 19

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

KERTAS KONSEP PROGRAM OUT- REACH KEJOHANAN BOLA BALING MINI KATEGORI LP 14 TAHUN MSSD JOHOR BAHRU TAHUN 2010 1. NAMA PROGRAM

Kejohanan bola baling kategori lelaki dan perempuan bawah umur 14 tahun MSSD Johor Bahru. 2. PENGENALAN Falsafah endidikan !egara meletakkan matlamat untuk melahir dan

memperkembangkan potensi indi"idu se#ara men$eluruh dan seimbang. embentukan sahsiah pelajar serta keperibadian mulia dapat dipupuk melalui pen$ertaan dalam bidang sukan. Bidang ini bukan sahaja dapat men$ihatkan badan% malahan juga dapat mendidik dan melatih seseorang pelajar itu menjiwai sifat&sifat kekitaan% bekerjasama dan bertoleransi. ada tahun ini% Jawatankuasa 'eknik dan embangunan Sukan Bola Baling MSSD Johor Bahru dengan kerjasama ejabat elajaran Daerah Johor Bahru dipertanggungjawabkan mengelolakan program out& rea#h kejohanan bola baling MSSD Johor Bahru bagi kategori lelaki dan perempuan bawah 14 tahun. enganjuran kejohanan seumpama ini bermatlamatkan ( serampang dua mata ) iaitu menguji ketahanan mental dan fi*ikal serta skil pemain selain untuk mengenalpasti bakat sedia ada pemain untuk diketengahkan bagi mewakili daerah Johor Bahru dalam kejohanan bola baling peringkat MSS !egeri Johor dan MSS Mala$sia. 3. +.1 MATLAMAT Membentuk ke#emerlangan pelajar dan guru dalam akti"iti ko kurikulum berlandaskan hasrat

Falsafah endidikan Kebangsaan.

4. OBJEKTIF 4.1 4., 4.+ 4.4 5. Memperluas lagi peluang penglibatan pelajar dalam akti"iti peran#angan dan pengurusan kokurikulum Men#ungkil% memupuk dan mengembangkan lagi potensi pelajar dan guru. Mengetengahkan bakat baru dan se#ara tidak langsung menjadi pemain pelapis permainan bola baling MSSD Johor Bahru. Menghasilkan pemain&pemain bola baling diperingkat tertinggi $ang berkemahiran tinggi% kreatif dan mempun$ai semangat juang. TARIKH 1

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

-.1 -., -.+ 6. /.1 7. 2.1 2., !. 3.1.

Jumaat ,+ Julai ,.1. jam ,.+. petang & /... petang Sabtu ,4 Julai ,.1. jam 0... pagi & /... petang 1had ,- Julai ,.1. jam 0... pagi & 1,.+. tengah hari TEMPAT SMK Skudai% Johor Bahru PEN ERTAAN 1/ pasukan lelaki kategori 14 tahun 1/ pasukan perempuan kategori 14 tahun PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM Jawatan Kuasa 4nduk 3.1.1 3.1., enaung engerusi 5 5 'n. 6j. 1minudin Bin 1dam Pegawai Pelajaran Daerah Johor Bahru 7n 1hmad 'aufik Bin 6am*ah Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Johor Bahru Sektor Pembangunan Kemanusiaan 7n. 4smail Bin 1bd 8ahim Penyelia Kanan Sukan PPD Johor Bahru 7n. !asoha Bin Sari$oh Pengerusi Teknik JK endaftaran% 9rusetia : enajaan JK 'eknik% Kepegawaian : Kepengadilan JK Buku rogram : Sijil JK ersiapan 'empat% : 1 S$stem JK ersiapan adang : eralatan 1m JK enutupan 8asmi% 6adiah : ;enderamata JK Jamuan : Minuman JK Kawalan Keselamatan JK ertolongan ;emas JK Kebersihan JK enggambaran : Dokumentasi JK enga#araan

3.1.+ 3.1.4 3.1.-

!aib engerusi Setiausaha 1JK

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3., Jawatan Kuasa engelola

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

Bil. 3.,.1

Jawatankuasa endaftaran : 9rusetia


1. S6184F16 S61618416 B' S<7D <9S=FF ,. 7!. 8=M< S616 4>84? B S6168=M

'ugasan i. Men$ediakan borang pendaftaran pemain ii. Menerima% menganalisis% mengesahkan dan merekod kehadiran pasukan bertanding ke dalam sistem pengkalan data komputer bagi tujuan pengemaskinian rekod. iii. Mengedarkan buku program kepada semua pasukan bertanding. i. Mendapatkan maklumat lengkap pasukan daripada urusetia. ii. Merangka dan men$ediakan buku program. iii. Menaip nama dan no kad pengenalan pemain ke dalam sijil pemenang. i". Mendapatkan tandatangan egawai elajaran Daerah @ DA ke dalam sijil pen$ertaan.

;atatan 1 unit komputer riba Borang& borang pertandingan. -. buku program. 3/ sijil pemenang 1 unit komputer riba 1 unit pen#etak

3.,.,

Buku rogram : Sijil


1. S6184F16 S61618416 B' S<7D <9S=FF ,. 7!. 8=M< S616 4>84? B S6168=M

3.,.+

ersiapan 'empat% Sistem Siara$a 1. ,. +. 7n. 8a*aleigh Bin Mahmood 7n. 1*mi Bin >ainal 1bidin 1. elajar

i. Men$ediakan 0 buah kerusi panjang pemain.


ii. Men$ediakan 4 buah meja pen#atat iii. Men$ediakan 0 buah kerusi pen#atat i". Men$ediakan 4 unit pa$ung ". Men$ediakan 1 unit papan putih "i. Men$ediakan 1 buah meja pen$ampaian hadiah. "ii. Men$ediakan 1 buah meja 1 S$stem. "iii. Men$ediakan peralatan siara$a seperti mikrofon% speaker% amplifier% wa$ar pen$ambung% hailer% radio kaset dan kit pembaikpulih. iB. Men$enggara dan memantau peralatan siara$a $ang digunakan berfungsi dengan baik. B. Membentuk ajk ke#il siara$a.

ersiapan

tempat pada 8abu ,1 Julai ,.1.

3.,.4

ersiapan adang : eralatan 1m 1. ,. +. 4. -. 7n. Mohd >ihni Bin Mustafha 7n. Shahril 1ffandi Bin Mat <usof 7n. Mustaffa Kamal Fas$a Bin Muh$in 7n. Saadon Bin 1bd 8ahman - elajar

i. Men$ediakan 4 set tiang bola baling.


ii. Men$ediakan gelanggang berdasarkan ukuran sebenar. iii. Men$ediakan 0 bangku panjang pemain. i". Men$ediakan 4 buah meja pen#atat. ". Men$ediakan 0 unit jam randik. "i. Men$ediakan 4 unit hon angin @air&hornA "ii. Men$ediakan , set bip berlainan warna.

ersiapan padang 8abu ,1 Julai jam +... petang. 1 tong #at putih. Mesin pembuat garisan. 'ali rafia

3.,.-

enutupan 8asmi% 6adiah : ;enderamata 1. ,. 7n. >ulkarnain Bin <unos ;ik 6jh 8oshita

i.

Men$ediakan protokol upa#ara perasmian penutup dan pen$ampaian #enderamata : sijil. Ketibaan tetamu 9#apan alu&aluan oleh engerusi 'eknik 9#apan penutupan rasmi oleh D Johor Bahru Majlis pen$ampaian sijil pen$ertaan Majlis pen$ampaian #enderamata oleh ' kepada D Johor Bahru !$an$ian !egara Ku Bersurai

4 dulang 4 alas dulang

1 meja hadiah

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

ii. Mengenalpasti pihak $ang akan membuat perasmian penutup dan pen$ampaian #enderamata : sijil. iii. Memastikan sijil&sijil pen$ertaan disusun mengikut susunan abjad dan akur dengan susunan nama pada jurua#ara majlis. i". Men$ediakan penerima gantian untuk upa#ara pen$ampaian sijil. ". Memastikan fasilitis 5 a. 'eks penga#araan b. embesar Suara #. ita lagu !egara Ku% d. ;enderamata perasmian penutup e. ?ain&lain fasilitis $ang perlu. 3.,./ Jamuan : Minuman egawai 1. ,. 7n. Mohd Sufian Bin 4smail engusaha Kantin

i. Menganggarkan jumlah pegawai : ajk $ang terlibat. engadil ,. orang


CM 1. orang BSM 1. orang 'etamu Jemputan + orang Membuat anggaran perbelanjaan. Minum pagi 8M +... D orang Makan 'engahari 8M -... D orang Jamuan petang 1JK : 'etamu 8M ,... D orang

Sebut

ii. Menetapkan menu. iii. Men$ediakan jadual edaran makanan : minuman. i". Men$ediakan tempat jamuan pegawai : E4 $ang bersesuaian. ". Men$ediakan peralatan untuk jamuan. ;ontoh 5 inggan% iring% Kutleri dan lain&lain. 3.,.2 Kawalan Keselamatan 1. ,. 1. Kadet olis engawal Keselamatan i. Menganggarkan jumlah petugas $ang diperlukan. ii. Mengenalpasti lokasi $ang memerlukan kawalan keselamatan. iii. Memastikan tiada gangguan semasa program berlangsung. i". Men$ediakan pelan tindakan ke#emasan. ;ontoh 5 Menghubungi pihak polis i. Menentukan badan pertolongan #emas $ang akan menjalankan tugas&tugas ke#emasan. ii. Menganggarkan jumlah petugas $ang diperlukan. iii. Men$ediakan peralatan ke#emasan. i". Men$ediakan jadual tugasan petugas&petugas. i. Men$edikan plastik sampah $ang men#ukupi.

harga makanan di kantin SMK Skudai Bilik jamuan E4 . 'empat makan pegawai : CM

asukan Kadet olis SMK Skudai

3.,.0

ertolongan ;emas

1. 1. 1hli BSM

1. orang ahli asukan BSM SMK Skudai

3.,.3

Kebersihan

1. Kontraktor
embersihan 3.,.1 . enggambaran : Dokumentasi 1. 7n. 8om$ Shah 4*ril Bin Shahrom

ii. Memastikan tempat pertandingan dalam keadaan bersih


dan teratur iaitu sebelum% semasa dan selepas program. iii. Memastikan sampah dikumpul ditempat $ang dikhaskan. i. ii. iii. i". Mengenalpasti shot $ang sesuai untuk penggambaran. Merakamkan peristiwa sepanjang program berlangsung. Membuat angggaran perbelanjaan kos per#etakan. Men$erahkan laporan program kepada engerusi 'eknik untuk disemak selewat&lewatn$a 2 hari selepas program tamat se#ara rasmi.

setiap pasukan

membawa 1 bungkus plastik sampah 1 unit kamera digital. 1 unit kamera "ideo

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

3.,.1 1

Juru 6ebah 1. 7n. 'ukiman Bin Sarmin

i. Men$ediakan teks penga#araan kejohanan. ii. Berhubung dengan JK enutupan 8asmi% 6adiah : ;enderamata untuk maklumat a#ara. iii. Memastikan senarai nama penerima sijil pen$ertaan akur dengan senarai nama penerima sijil pen$ertaan oleh JK enutupan 8asmi% 6adiah : ;enderamata. i". Memastikan protokol penga#araan dipatuhi.

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

10. 1.

PERATURAN " SISTEM PERTANDINGAN UNDAN !UNDAN P"#$A%NAN ertandingan ini dijalankan mengikut 9ndang&9ndang ersekutuan Bola Baling 1ntarabangsa @ 4.6.F A dan eraturan& eraturan 1m Majlis Sukan Sekolah&Sekolah Johor.

&.

J"N%S P"#TAND%N AN ,.1 ,., ertandingan berpasukan antara MSS Daerah Johor Bahru eringkat umur ?elaki dan erempuan Bawah 1- tahun.

'.

P"NDA(TA#AN P"$A%N ) P"$B"NTUKAN PASUKAN Setiap pasukan dikehendaki men$enaraikan han$a 1, pemain sahaja.

*.

S%ST"$ P"#TAND%N AN Sistem pertandingan dijalankan se#ara liga satu pusingan dan se#ara kalah mati seperti berikut 5 4.1 ?iga + kumpulan @ 1% B dan ; A Jika sekiran$a 3 pasukan atau lebih mengambil bahagian% 4.1.1 4.1., usingan permulaan @ ?iga Kumpulan 1% B dan ; A. Johan %!aib Johan% dan Ketiga dalam pertandingan sebelumn$a akan ditempatkan dalam kumpulan seperti berikut 5 Johan !aib Johan Ketiga & & & Kumpulan 1 Kumpulan B Kumpulan ;

4.1.+ 4.14

asukan Fpasukan lain akan ditempatkan dalam + kumpulan tersebut dengan #ara #abutan undi. Sekiran$a pasukan $ang diutamakan @seededA tidak mengambil bahagian% maka pasukan terbaik berikutn$a hendaklah dipertimbangkan kedudukkan$a. usingan Kedua @ ?iga Kumpulan A aA bA #A dA eA Johan dan !aib Johan dalam setiap kumpulan akan ditempatkan ke dalam Kumpulan G dan < dengan mengadakan undian. 9ndian akan dijalankan selepas sahaja tamat pusingan pertama. Dari + Johan% satu akan ditempatkan ke kumpulan lain. !aib Johan setiap kumpulan akan ditempatkan di kumpulan lain dari Johan kumpulann$a. asukan&pasukan dalam Kumpulan G dan < akan bermain se#ara liga dalam kumpulann$a.

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

4.1.-

usingan 1khir aA bA Johan Kumpulan G akan melawan Johan Kumpulan < untuk menentukan Johan dan !aib Johan. !aib Johan Kumpulan G akan melawan !aib Johan Kumpulan < untuk menentukan tempat Ketiga dan Keempat.

4.,

Jika / hingga 0 pasukan mengambil bahagian5 4.,.1 usingan ertama F se#ara liga K#$%#&'( A Jika / 5 + pasukan Jika 2 5 + pasukan Jika 0 5 4 pasukan !Johan + Keem,at tahun lalu 4.,., K#$%#&'( B + pasukan 4 pasukan 4 pasukan !Naib Johan + Ketiga tahun lalu

usingan Kedua @ Separuh 1khir A F se#ara kalah mati Kumpulan G Johan Kumpulan 1 akan melawan !aib Johan Kumpulan B Kumpulan < !aib Johan Kumpulan 1 akan melawan Johan Kumpulan B

4.,.+

usingan 1khir @ Kalah Mati A aA bA Johan Kumpulan G akan melawan Johan Kumpulan < untuk menentukan Johan dan !aib Johan pertandingan. !aib Johan kumpulan G akan melawan !aib Johan Kumpulan < untuk menentukan tempat ke tiga dan keempat.

4.+

Jika - pasukan atau kurang mengambil bahagian. ertandingan se#ara liga satu kumpulan akan dijalankan.

-.

.A#A $"$UTUSKAN K"PUTUSAN -.1 Se#ara ?iga. -.1.1 ;ara Memberi Mata5 Menang Seri Kalah 5 , mata 5 1 mata 5 . mata

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

-.1.,

Jika dua atau lebih pasukan mendapat jumlah mata $ang sama ban$ak maka% pemenang akan ditentukan seperti berikut5 aA asukan $ang memperolehi perbe*aan gol terban$ak akan dikira menang. bA Jika masih seri% pasukan $ang menjaringkan gol terban$ak akan dikira menang. #A Jika masih seri % pasukan $ang kurang kena gol akan dikira menang. dA Jika masih seri% pasukan $ang pernah mengalahkan lawann$a akan dikira menang. eA Jika masih seri %#abutan undi kan dijalankan .

-.,

Se#ara Kalah Mati -.,.1 Bagi perlawanan se#ara kalah mati %jika kedudukkan seri selepas sepenuh masa langkah&langkah berikut akan dipatuhi untuk memutuskan pemenangn$a 5 aA erlawanan masa tambahan 1. minit akan diadakan setelah rehat - minit. bA Selepas - minit perlawanan separuh masa pertama% satu minit diberi untuk bertukar tempat dan perlawanan diteruskan. #A Jika keputusan masih seri %sistem balingan penalti @balingan 2 meterA akan dijalankan ke#uali perlawanan akhir. dA Jika balingan penalti tidak dapat dijalankan kerana #ua#a%penglihatan kurang jelas atau keadaan&keadaan lain tidak mengi*inkan %maka undian hendaklah dijalankan . -.,., Sistem Balingan 2 Meter @ enaltiA aA bA #A dA eA 'iap&tiap pasukan mengambil - balingan dari garisan balingan 2 meter dengan dengan #ara membaling berselang& seli oleh - pemain. Jika masih seri %maka balingan 2 meter hendaklah diteruskan oleh pemain $ang berlainan se#ara berselang&seli dengan sistem Hsudden deathI. engadil akan memutuskan gol mana balingan 2 meter akan dijalankan. engadil hendaklah membuat undian dan pasukan $ang menang akan membuat balingan dahulu. 6an$a pemain&pemain $ang didaftarkan dalam perlawanan akhir dibenarkan membuat balingan 2 meter ke#uali pemain $ang tidak la$ak @ pemain $ang disingkirkan atau digantung atau masa pengagantungan$a masih belum tamat A. emain Fpemain $ang akan mengambil 2 meter dan penjaga gol pasukan mestilah berada di luar garisan balingan per#uma. Semua pemain lain hendaklah berada di garisan tengah gelanggang. enjaga gol boleh ditukar pada bila&bila masa semasa balingan 2 meter dijalankan.

fA gA hA -.+

Singkir @ K1D M7816 A D1! B1'1? -.+.1 Jika seseorang pemain atau pegawai pasukan menerima satu K1D M7816 atau disingkir dalam satu&satu perlawanan% ia akan digantung satu perlawanan berikutn$a.

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

-.+.,

Jika seseorang pemain atau pegawai pasukan menerima satu K1D M7816 atau disingkir kali kedua% ia tidak dibenarkan bermain atau berada di gelanggang di mana pasukann$a bermain sehingga ?embaga 'atatertib membuat keputusan. Jika seseorang pemain atau pegawai pasukan menerima 6ukuman B1'1? % ia tidak dibenarkan atau berada di gelanggang di mana pasukann$a bermain atau dalam mana&mana perlawanan sepanjang pesta tersebut.

-.+.+

/. /.1

PAKA%AN

Semua pemain gelanggang hendaklah berpakaian serupa atau seragam. enjaga gol hendaklah memakai baju $ang berlainan warna daripada pemain&pemain gelanggangn$a dan pemain pasukan lawan. emain&pemain akan memakai nombor 1 hingga 33 sahaja. 9kuran tinggi nombor baju hendaklah sekurang&kurangn$a ,. sm @0 in#iA dan warna nombor tersebut berlainan dengan warna baju. emakaian @leotardA atau seluar pelumba basikal adalah tidak dibenarkan. emain&pemain diwajibkan memakai kasut biasa atau boot $ang tungkun$a mestilah tidak melebihi / mm dan tidak melebihi 1, mm. Memakai segala alat&alat $ang D41!JJ1 7M14! ?14! adalah dibenarkan. '4D1K M7MB161<1K1! 7M14!&

/., /.+ /.4 /.-

Jika terdapat dua pasukan $ang memakai warna jersi $ang sama% maka pasukan $ang naman$a disebut dahulu dikehendaki menukarkan jersin$a.

0.

"1AN 2.1

AN ) A1ATAN Sila rujuk 9ndang&9ndang Bola Baling 1ntarabangsa @ 46F A. Sai* Bola 2.,.1 Bagi pertandingan lelaki bawah 10 tahun F sai* + 46F Berat & 4+- gram hingga 42- gram ?ilit & -0 sm hingga /. sm 2.,., Bagi pertandingan perempuan bawah 10 tahun serta bawah 1- tahun dan 1, tahun lelaki dan perempuan F sai* , 46F Berat & +,- gram hingga 4.. gram ?ilit & -4 sm hingga -/ sm

2.,

2.+

Sebiji bola hendaklah disediakan oleh pasukan $ang bertanding dan akan dikembalikan kepada pasukan berkenaan selepas tamat pertandingan.

2.

$ASA P"#$A%NAN

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

0.1 0., 0.+

Se#ara liga Kalah mati

& &

2 minit diberi untuk setiap separuh masa permainan dengan 1 minit rehat di antaran$a. 1. minit diberi untuk setiap separuh masa permainan dengan + minit rehat di antaran$a.

Masa 8ehat asukan @ 'eam 'ime =ut A 0.+.1 Setiap pasukan dibenarkan meminta 1 minit masa rehat @ 'ime =ut A% sekali setiap separuh masa. 0.+., egawai dari mana&mana pasukan boleh memohon masa rehat dengan mela$angkan K1D 64J19 kepada penjaga masa @ 'ime KeeperA. 0.+.+ Situasi $ang membolehkan untuk meminta masa rehat ialah apabila pasukann$a sedang mengawal bola.

3.

K"1"4ATAN 6an$a 1. minit diberi kepada pasukan $ang lewat. Selepas itu pihak lawann$a akan diberi kemenangan per#uma dengan , mata dan bilangan gol + F ..

15.

$"NA#%K D%#% DAN $"N6"#A7 KA1A7 Sekiran$a sesebuah pasukan menarik diri atau men$erah kalah dengan sengaja daripada pertandingan% maka semua keputusan $ang terdahulu akan dibatalkan dan pasukan itu tidak akan dibenarkan men$ertai pertandingan seterusn$a.

11.

BANTA7AN 11.1 Bantahan bertulis $ang ditanda tangani oleh seorang pegawai pasukan hendaklah diserahkan kepada Setiausaha engelola atau wakiln$a tidak lewat daripada satu jam selepas tamat perlawanan dengan ba$aran 8M,.. @ 8M Dua 8atus Sahaja A. Kang tersebut tidak akan dikembalikan jika didapati bantahan itu tidak berasas. Jika sesuatu pasukan membuat bantahan% perlawanan mereka selepas itu hendaklah dijalankan denga keadaan bermain dalam bantahan.

11.,

1'.

1"$BA A #A6UAN 1+.1 1hli&ahli Juri 8a$uan adalah terdiri daripadaL 1+.1.1 engerusi 1+.1., Setiausaha 1+.1.+ 1hli

1*.

5 engerusi Jawatankuasa engelola atau wakiln$a. 5 Setiausaha Jawatankuasa engelola atau wakiln$a. 5 engerusi 'eknik Bola Baling MSSD Johor Bahru + orang pengurus pasukan $ang tidak terlibat JA4ATANKUASA P"$%1%7AN

1.

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

Jawatankuasa pengelola akan menubuhkan satu Jawatankuasa emilihan $ang terdiri5 14.1 14., 14.+ 14.4 1-. enasihat engerusi Setiausaha 1hli&ahli 5 5 5 5 engerusi Jawatankusa engelola engerusi 'eknik MSSD Johor Bahru Setiausaha Jawatankuasa engelola Semua pengurus&pengurus pasukan atau wakiln$a.

P"#KA#A!P"#KA#A 6AN T%DAK D%N6ATAKAN Semua perkara $ang tidak din$atakan dalam eraturan& eraturan 1M MSSJ akan diputuskan oleh Jawatankuasa engelola dan keputusann$a adalah muktamad.

11.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS

11

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

P)(*'%'+'(
Butiran Ba$aran pen$ertaan Ct$ +, pasukan 8mM9nit 1.. 8M +,..... Butiran Ct$

P),-)&'(.''(
8mM9nit 8M

H'*/'0 " C)(*),'$'+' Medal pemenang 1% ,% +% 4 Medal Jurulatih : engurus 3/ 1/ / / -2/ 3/ 672.00 /.... 0... 4.... 106.00 ,-... ,... 27.00 /..... +..... +..... 1200.00 F=; F=; F=; F=; & 1...... 1000.00 ,.... 20.00

P)(1)*/''( P'*'(2 " S+)31)( A4+/5/+/ ;at putih -. liter 1 /. Berus ;at & 8oller , 4 'ali 8afia , ,. P)(1)*/''( B'0'( E*','( -. ..-. ,. ..1.

Buku rogram Bahan ber#etak

M'4'('( " $/(#$'( Makan minum pengadil ,. Makan minum CM 1. Makan minum BSM 1. S/./& " C)(*),'$'+' Sijil pemenang peserta 3/ Sijil penghargaan pengadil + Sijil penghargaan CM 1. Sijil penghargaan BSM 1. 11! S'2#0'+/ P)(2'*/& engadil ,. B)&'(.' R#(7/+ erbelanjaan 8un#it

+. +. +.

1 1 1 1

-.

3200.0 0

J9M?16 K7S7?98961!

3027.00

1,.

7!9'9

1,

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

Diharapkan agar kejohanan ini mendapat sambutan $ang amat menggalakkan dan segala peran#angan $ang telah dibuat dapat berjalan dengan lan#ar seperti $ang telah diran#angkan dengan ja$an$a. Semoga program $ang dianjurkan ini dapat men#apai matlamat dan objektifn$a. Disediakan oleh% NNNNNNNNNNNN.. @ !1S=61 B4! S184<=6 A engerusi 'eknik% Jawatan Kuasa 'eknik : embangunan Bola Baling% MSSD Johor Bahru

1+

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

14

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

SURAT SIARAN 8 MAKLUMAN KEJOHANAN

Rujukan Kami :PPD / JB / 05 / 013 / 017 / Jld.5 ( Tarikh : JUL ! "010

P#n$#%ua &#k'lah()#k'lah Da#rah J'h'r Bahru Tuan* PROGRAM PERKEMBANGAN BAKAT - KEJOHANAN BOLA BALING MINI KATEGORI LELAKI DAN PEREMPUAN BAWAH 15 TAHUN MSSD JOHOR BAHRU D#n$an )#$ala h'rma%n+a ,#rkara di a%a) adalah dirujuk. ". Un%uk makluman %uan/,uan* Ja-a%ankua)a T#knik dan P#m.an$unan B'la Balin$ /&&D J'h'r Bahru m#n$anjurkan k#j'hanan %#r)#.u% m#n$iku% k#%#%a,an .#riku%: ".1 "." ".3 ".0 ".5 ".4 ".7 Tarikh 2ari /a)a T#m,a% P#n$anjur P#n$#l'la P#$a-ai ,#n$#l'la : : : : : : : "3* "0 1 "5 Julai "010 Jumaa%* &a.%u 1 had 3.00 ,a$i ( 4.00 ,#%an$ &/K &kudai* J'h'r Bahru /&&D J'h'r Bahru JK T#knik 1 P#m.an$unan B'la Balin$ /&&D J'h'r Bahru 5n. 6a)'ha Bin &ari+'h (P#n$#ru)i T#knik 017(7340"5")

3. 0.

B#r)ama()ama ini di)#r%akan %#n%a%i8 ,r'$ram (lam,iran ). K#rja)ama dan )'k'n$an dari,ada ,ihak %uan adalah )an$a% dihar$ai.

&#kian* %#rima ka)ih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA &a+a +an$ m#nuru% ,#rin%ah*

1-

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

( HJ AMINUDIN BIN ADAM ) P#$a-ai P#lajaran Da#rah J'h'r Bahru

MAKLUMAT KEJOHANAN LAMPIRAN A MAKLUMAT KEJOHANAN BOLA BALING KATEGORI LELAKI DAN PEREMPUAN BAWAH 15 TAHUN MSSD JOHOR BAHRU

Nama Aktiviti Kategori Penyertaan Penganjur Pengelola Tarikh Pertandingan Venue Mesyuarat Pengurus Pasukan & Pengundian

P#rk#m.an$an Baka% ( K#j'hanan B'la Balin$ /ini /&&D J'h'r Bahru 1. L#laki 1 P#r#m,uan 15 %ahun ". 3 'ran$ )#,a)ukan (5 9 3) /&&D J'h'r Bahru JK T#knik 1 P#m.an$unan B'la Balin$ /&&D J'h'r Bahru "3* "0 1 "5 Julai "010 Jumaa%* &a.%u 1 had &/K &kudai* J'h'r Bahru Tarikh 2ari /a)a T#m,a% : 17 Julai "010 : &a.%u : ".00 ,#%an$ : Bilik :a-a)an* &/K K#m,a) J'h'r Bahru.

Bayaran Penyertaan Majlis Penutup dan Penyampaian Hadiah

R/ 50.00 (Rin$$i% /ala+)ia: Lima Puluh &ahaja) )#;ara %unai. had "5 Julai "010* jam 1".30 %#n$ah hari.

1/

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN PADANG


P56<5TU * &/K &KUD !* J=2=R B 2RU* J=2=R Tuan/Puan*

Rujukan Kami : PPD / JB / 05 / 013 / 017 / Jld.5 ( Tarikh : JUL ! "010

MEMOHON MENGGUNAKAN FASILITIS DAN PADANG UNTUK KEJOHANAN BOLA BALING KATEGORI LELAKI & PEREMPUAN BAWAH 15 TAHUN MSSD JOHOR BAHRU TAHUN 2010 D#n$an )#$ala h'rma%n+a ,#rkara di a%a) adalah dirujuk. ". Un%uk makluman %uan/,uan* Ja-a%ankua)a T#knik 1 P#m.an$unan B'la Balin$ /&&D J'h'r Bahru akan m#n$#l'lakan k#j'hanan %#r)#.u% m#n$iku% k#%#%a,an .#riku%: ".1 "." ".3 ".0 ".5 ".4 Tarikh 2ari /a)a T#m,a% P#n$anjur P#$a-ai ,#n$#l'la : : : : : : "3* "0 1 "5 Julai "010 Jumaa%* &a.%u 1 had 3.00 ,a$i ( 4.00 ,#%an$ &/K &kudai Ja-a%ankua)a T#knik 1 P#m.an$unan B'la Balin$ /&&D J'h'r Bahru. 5n. 6a)'ha Bin &ari+'h (P#n$#ru)i T#knik 017(7340"5")

3.

K#rja)ama dan )'k'n$an dari,ada ,ihak %uan/,uan adalah )an$a% dihar$ai.

&#kian* %#rima ka)ih. >BERKHIDMAT UNTUK NEGARA &a+a +an$ m#nuru% ,#rin%ah*

( HJ AMINUDIN BIN ADAM ) P#$a-ai P#lajaran Da#rah J'h'r Bahru

12

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

SURAT LANTIKAN PEGA9AI TEKNIKAL " PENGADIL

Rujukan Kami : PPD / JB / 05 / 013 / 017 /Jld.5 ( Tarikh : JUL ! "010

P#n$#%ua/<uru B#)ar &#k'lah(&#k'lah Da#rah J'h'r Bahru Tuan* LANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI TEKNIKAL PENGADIL KEJOHANAN BOLA BALING KATEGORI LELAKI DAN PEREMPUAN BAWAH 15 TAHUN MSSD JOHOR BAHRU D#n$an )#$ala h'rma%n+a ,#rkara di a%a) adalah dirujuk. ". Un%uk makluman %uan/,uan* Ja-a%ankua)a T#knik dan P#m.an$unan B'la Balin$ /&&D J'h'r Bahru akan m#n$#l'lakan ,r'$ram %#r)#.u% m#n$iku% k#%#%a,an .#riku%: ".1 "." ".3 ".0 ".5 ".4 Tarikh 2ari /a)a T#m,a% P#n$anjur P#$a-ai ,#n$#l'la : : : : : : "3* "0 1 "5 Julai "010 Jumaa%* &a.%u 1 had 3.00 ,a$i ? 4.30 ,#%an$ &/K &kudai* J'h'r Bahru Ja-a%ankua)a T#knik 1 P#m.an$unan B'la Balin$ /&&D J'h'r Bahru 5n. 6a)'ha Bin &ari+'h (P#n$#ru)i T#knik 017(7340"5")

3. B#r)ama()ama ini di)#r%akan )#narai nama ,#$a-ai +an$ dilan%ik un%uk %ujuan %#r)#.u% (lam,iran ). 0. K#rja)ama %uan/,uan m#m.#rikan ,#l#,a)an %u$a) k#,ada ,#$a-ai %#r)#.u% ama%lah kami har$ai dan diu;a,kan %#rima ka)ih. &#kian * %#rima ka)ih . ! BERKHIDMAT UNTUK NEGARA " &a+a +an$ m#nuru% ,#rin%ah*

10

Kertas Konsep-Kejohanan Bola Baling Mini LP 14 MSSDJB tahun 2010

( HJ AMINUDIN BIN ADAM ) P#$a-ai P#lajaran Da#rah J'h'r Bahru

SENARAI AJK ANG TERLIBAT


J : T 6KU & T5K6!K L D 6 K5P56< D!L 6 K5J=2 6 6 B=L B L!6< L5L K! 1 P5R5/PU 6 B : 2 15 /&&D J=2=R B 2RU T R!K2: "3* "0 1 "5 JUL ! "010* T5/P T: &/K &KUD !* J=2=R B 2RU

Bil 1 " 3 0 5 4 7 3 7 10 11 1" 13 10 15 14 17 13 17 "0 "1 ""

6ama 6 &=2 B & R!@=2 (P#n$#ru)i T#knik) &56T2T /!L &5LA 6 /L &UBR / 6! / (6.P#n$#ru)i T#knik) /D D UD B UJ 6< ( K#%ua P#n$adil) /!R BL! B !DR!& TU 6 /B! &2 2 B TU 6 L! & /=2 / D @ &!R B .R 2/ 6 /=2D R B L5!<2 B / 2/=D /=2D B!26! B /U&T C2 /U&T CC K / L C &@ B /U2@!6 R=/@ !BR!L &@ !R! B!6 &2 2R==/ & !CUL B 2R55 B /=2D &U/!B &2 2 !R! B &UR T/ 6 &2 2R!L CC 6D! B / T @U&=C &25@CULL!B / B 2J R /L! /=2D 6!B / B !T26!6 BULK R6 !6 B @U6=& &@CUL6!B 6 B .R 2/ 6 /=2D &R C B / BL 6 2/ D K / L B BU D BDULL 2 6=RB!2 BT !6! 6UR D L!L BT @U&=C &2 R!C 2 &2 2 R! 2 BT &@5D @U&=CC

Jan%ina L L L L L L L L L L L L L L L L L L L P P P

&#k'lah &/K K5/P & &K P56<K L 6 R!6T!6< &K K< / JU J @ &/K T/6 !/P! 6 5/ & &/K D T= U&/ 6 : 6< &K T / 6 &KUD ! B RU &/K &KUD ! &/K T / 6 &UT5R &K T / 6 /UT! R R!6! " &K P56<K L 6 R!6T!6< &K T / 6 6<<5R!K &K &5R! K56 6< &K T / 6 U6!A5R&!T! 0 &K K=/P. &ULT 6 BU B K R &K K<. P &!R &/K TU6 &@5D 6 &!R !&/ !L &K T 6JU6< PUT5R! &K T / 6 &UT5R &K !J E=6A56T &K T/6 U6!A5R&!T! (1) &/K T<. D 6< &/K &KUD !

6' KP 7000"7(01( 4717 470300(00( 5013 310303(03( 5057 330101(11( 5775 7707"7(01( 4501 310"05(03( 5035 7"1"15(03( 5043 3010"0(0"( 4135 310010(01( 5473 770307(11( 5373 7"11"3(0"( 5307 470714(01( 5011 3"0407(01( 5337 301113(04( 5401 7"0310(01( 5573 300700(01( 4714 300014(11( 557" 301"01(01( 4110

6' T#l 017(7340"5"

013(7407003 014(4330"0" 013(751"510 017(7571744 014(774"100 017(7"0"743 013(7"0"737 017(713413" 01"(43734"7 013(7130034 01"(7037"37 01"(7350071

01"(7040""7 017(7730414 013(7331537 0177703731 01"(7405371 017(7107"01 013(7707100

13