Anda di halaman 1dari 39

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA

TAHUN 4 SJK (PENGGAL 1)


Minggu
1

Tema / Tajuk
TEMA 1 KEKELUA#GAAN

Standard Kandungan
1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Standard Pem e!ajaran


1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut ayat yang pelbagai jenis dengan struktur yang betul dan tepat. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2.6 Menulis ayat dalam petikan secara mekanis dengan betul dan kemas.

Pengi"ian Kuriku!um
Ilmu Pendidikan Moral Nilai murni Kasih sayang Bekerjasama EMK : Kreativiti dan inovasi TMK Peraturan Sosiobudaya Kesantunan berbahasa KB Menjana idea Kontekstual TKP Verbal Linguistik, Interpersonal

4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul mengikut konteks.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

TEMA 1 KEKELUA#GAAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.

Ilmu Pendidikan Moral Nilai murni Kasih sayang Bekerjasama EMK : Kreativiti dan inovasi TMK Peraturan Sosiobudaya Kesantunan berbahasa KB : Menjana idea Kontekstual TKP : Verbal Linguistik, Interpersonal

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e! pepet yang lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2." Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran atau nama panggilan dengan betul mengikut konteks.

TEMA 1 KEKELUA#GAAN

1.3

Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e! taling dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.4.1 Menulis perkataan yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan yang tepat secara imlak. 4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai konteks.

Ilmu Pendidikan Moral Nilai murni Kasih sayang Bekerjasama EMK : Kreativiti dan inovasi TMK Peraturan Sosiobudaya Kesantunan berbahasa KB : Menjana idea Kontekstual TKP : Verbal Linguistik, Interpersonal

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

TEMA 1 KEKELUA#GAAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan yang betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang #ajar. 3.4.2 Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. 4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks.

Ilmu Pendidikan Moral Nilai murni Kasih sayang Bekerjasama EMK : Kreativiti dan inovasi TMK Peraturan Sosiobudaya Kesantunan berbahasa KB : Menjana idea Kontekstual TKP : Verbal Linguistik, Interpersonal

4.2

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4

TEMA $ KEMAS%A#AKATAN

1.4 $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.% Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

1.4.1 $ertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjalankan idea dengan betul. 3.%.2 Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda #acana dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut konteks.

Ilmu - KajianTempatan - Pend !ivik Ke"arganegaraan Nilai Murni - Baik hati - Kerjasama - !emangat bermasyarakat Kewarganegaraan - !emangat Kekitaan KBT - KB, Kontekstual, B#B, TKP, TMK

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

TEMA $ KEMAS%A#AKATAN

1.4 $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

1.4.2 $erbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata panggilan dalam kalangan masyarakat berdasarkan sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis ja#apan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul, dan menyatakan nilai melalui lakonan.

Ilmu - KajianTempatan - Pend !ivik Ke"arganegaraan Nilai Murni - Baik hati - Kerjasama - !emangat bermasyarakat Kewarganegaraan - !emangat Kekitaan KBT - KB, Kontekstual, B#B, TKP, TMK

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

"

TEMA $ KEMAS%A#AKATAN

1.4 $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 4.4 Melafa&kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.4.3 $erbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.5.1 Membaca, memahami dan menyusun maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dab memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan betul. 3.3.4 Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul. 4.4.1 Melafa&kan pantun empat keratyang mengandungi keindahan perkataan dalam pembayang pantun dengan intonasi yang betul. 5.1." Memahami dan menggunakan kata arah dan kata perintah dengan betul mengikut konteks. 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan betul menggunakan kata, ayat dan bahasa badan yang sesuai secara bertatasusila. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat dengan betul mengikut kronologi pada pengurusan grafik daripada pelbagai sumber 4.4.2 Melafa&kan dan memahami pantun empat kerat serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun. 5.2.1 memahami dan menggunakan imbuhan a#alan me', pe', be( dan te( dengan betul dengan mengikut konteks.

Ilmu - KajianTempatan - Pend !ivik Ke"arganegaraan Nilai Murni - Baik hati - Kerjasama - !emangat bermasyarakat Kewarganegaraan - !emangat Kekitaan KBT - KB, Kontekstual, B#B, TKP, TMK Ilmu - KajianTempatan - Pend !ivik Ke"arganegaraan Nilai Murni - Baik hati - Kerjasama - !emangat bermasyarakat Kewarganegaraan - !emangat Kekitaan KBT - KB, Kontekstual, B#B, TKP, TMK

TEMA $ KEMAS%A#AKATAN

1.4 $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.4 Melafa&kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

TEMA & KES'HATAN (AN KE)E#S'HAN

1.6 $erbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.) Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.6.1 $erbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. 3.).1 Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak berdasarkan situasi dengan betul.

Ilmu !ains Perubatan $stronomi Nilai Murni Kerajinan %asional Berdikari Kewarganegaraan Mengetahui keistime"aan herba tempatan Peraturan Sosiobudaya !opan santun KBT Kemahiran Ber&ikir -menyelesaikan masalah -membe'akan &akta dengan pendapat Ke(erdasn Pelbagai -naturalis

1*

TEMA & KES'HATAN (AN KE)E#S'HAN

1.6 $erbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi mempuk minat membaca 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.6.2 $erbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber berbentuk ucapan dengan tepat secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meneroka ilmu. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan mengguanakan penanda #acana dan menegaskan bahasa yang santun. 4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul.

lmu !ains Perubatan $stronomi Nilai Murni Kerajinan %asional Berdikari Kewarganegaraan Mengetahui keistime"aan herba tempatan Peraturan Sosiobudaya !opan santun KBT Kemahiran Ber&ikir -menyelesaikan masalah -membe'akan &akta dengan pendapat Ke(erdasn Pelbagai -naturalis

11

TEMA & KES'HATAN (AN KE)E#S'HAN

1." $erbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.".2 $erbincang dan mengemukan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan menggunankan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai yang baik. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun 4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta bahasa yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi dengan betul.

Ilmu !ains Perubatan $stronomi Nilai Murni Kerajinan %asional Berdikari Kewarganegaraan Mengetahui keistime"aan herba tempatan Peraturan Sosiobudaya !opan santun KBT Kemahiran Ber&ikir -menyelesaikan masalah -membe'akan &akta dengan pendapat Ke(erdasn Pelbagai -naturalis

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita semasa didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

12

TEMA & KES'HATAN (AN KE)E#S'HAN

1.5 $erbicara dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3." Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

1.5.1 $ercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.".1 Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai berdasarkan penceritaan yang dipersembahkan.

Ilmu !ains Perubatan $stronomi Nilai Murni Kerajinan %asional Berdikari Kewarganegaraan Mengetahui keistime"aan herba tempatan Peraturan Sosiobudaya !opan santun KBT Kemahiran Ber&ikir -menyelesaikan masalah -membe'akan &akta dengan pendapat Ke(erdasn Pelbagai -naturalis

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina ayat perintah dan ayat seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dengan betul.

13

TEMA 4 KESELAMATAN

1.5 $ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e! pepet dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.".2 Menghasilkan penulisan kreatif imaginatif berbentuk keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul mengikut konteks.

Ilmu Kajian tempatan )eogra&i Nilai murni *emah tinggi Bekerjasama !emangat Bermasyarakat Kewarganegaraan Men(intai negara yang aman dan selamat Peraturan Sosiobudaya Budaya timur yang berhemah dan suka menolong KBT Kemahiran ber&ikir -menta&sir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan Ke(erdasan pelbagai -naturalis -interpersonal

3." Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

14

TEMA 4 KESELAMATAN

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut ayat yang pelbagai jenis dengan struktur yang betul dan tepat. . 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e! taling dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2.6 . Menulis ayat dalam petikan dengan betul dan kemas. Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul, dan menyatakan nilai melalui lakonan.

Ilmu Kajian tempatan )eogra&i Nilai murni *emah tinggi Bekerjasama !emangat Bermasyarakat Kewarganegaraan Men(intai negara yang aman dan selamat Peraturan Sosiobudaya Budaya timur yang berhemah dan suka menolong KBT Kemahiran ber&ikir -menta&sir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan Ke(erdasan pelbagai -naturalis -interpersonal

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.2

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran atau nama panggilan dengan betul mengikut konteks.

15

TEMA 4 KESELAMATAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.4 Melafa&kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang #ajar. 3.2." Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 4.4.1 Melafa&kan pantun empat keratyang mengandungi keindahan perkataan dalam pembayang pantun dengan intonasi yang betul. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai konteks.

Ilmu Kajian tempatan )eogra&i Nilai murni *emah tinggi Bekerjasama !emangat Bermasyarakat Kewarganegaraan Men(intai negara yang aman dan selamat Peraturan Sosiobudaya Budaya timur yang berhemah dan suka menolong KBT Kemahiran ber&ikir -menta&sir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan Ke(erdasan pelbagai -naturalis -interpersonal

16

TEMA 4 KESELAMATAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberi respons yang sesuai secara lisan terhadap soalan tanpa kata tanya dengan betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjalankan idea dengan betul. 3.4.1 Menulis perkataan yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan yang tepat secara imlak.

Ilmu Kajian tempatan )eogra&i Nilai murni *emah tinggi Bekerjasama !emangat Bermasyarakat Kewarganegaraan Men(intai negara yang aman dan selamat Peraturan Sosiobudaya Budaya timur yang berhemah dan suka menolong KBT Kemahiran ber&ikir -menta&sir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan Ke(erdasan pelbagai -naturalis -interpersonal

4.4 Melafa&kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.4.2 Melafa&kan dan memahami pantun empat kerat serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks.

1"

TEMA * PE#PA(UAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 3.4.2 Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut konteks.

Ilmu - Pend +asmani dan Kesihatan - !ains Nilai Murni - *emah tinggi - Kebersihan &i'ikal dan mental - %asional Kewarganegaraan - Berusaha dan produkti& Peraturan Sosiobudaya - Menghormati orang lain KBT - KB - B#B - Kontekstual - Konstruktivisme - TKP

4.1 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1%

TEMA * PE#PA(UAN

1.4 $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.% Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

1.4.1 $ertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan betul. 3.%.2 Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda #acana dengan betul. 4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. 5.1." Memahami dan menggunakan kata arah dan kata perintah dengan betul mengikut konteks.

Ilmu - Pend +asmani dan Kesihatan - !ains Nilai Murni - *emah tinggi - Kebersihan &i'ikal dan mental - %asional Kewarganegaraan - Berusaha dan produkti& Peraturan Sosiobudaya - Menghormati orang lain KBT - KB - B#B - Kontekstual - Konstruktivisme - TKP

4.1 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1)

TEMA * PE#PA(UAN

1.4 $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

1.4.2 $erbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata panggilan dalam kalangan masyarakat berdasarkan sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis ja#apan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. 4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta bahasa yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. 5.1." Memahami dan menggunakan kata arah dan kata perintah dengan betul mengikut konteks.

Ilmu - Pend +asmani dan Kesihatan - !ains Nilai Murni - *emah tinggi - Kebersihan &i'ikal dan mental - %asional Kewarganegaraan - Berusaha dan produkti& Peraturan Sosiobudaya - Menghormati orang lain KBT - KB - B#B - Kontekstual - Konstruktivisme - TKP

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2*

TEMA * PE#PA(UAN

1.4 $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

1.4.3 $erbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. 3.3.4 Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai berdasarkan penceritaan yang dipersembahkan. 5.2.1 memahami dan menggunakan imbuhan a#alan me', pe', be( dan te( dengan betul dengan mengikut konteks.

Ilmu - Pend +asmani dan Kesihatan - !ains Nilai Murni - *emah tinggi - Kebersihan &i'ikal dan mental - %asional Kewarganegaraan - Berusaha dan produkti& Peraturan Sosiobudaya - Menghormati orang lain KBT - KB - B#B - Kontekstual - Konstruktivisme - TKP

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

#AN+ANGAN PELAJA#AN TAHUNAN )AHASA MALA%S'A SJK TAHUN 4 $,1& ( Pengga! Kedua )
M'NGGU 21 TEMA / TAJUK +,$-./0//' , +,1,'2/' ./' ,13,32+/ STAN(A#( KAN(UNGAN 1.4 $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. STAN(A#( PEM)ELAJA#AN 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan betul menggunakan kata, ayat dan bahasa badan yang sesuai secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meneroka ilmu. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber. 4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak berdasarkan situasi dengan betul PENG'S'AN KU#'KULUM 2lmu 4 +ajian 3empatan 5endidikan 1i6ik dan +e#arganegaraan 1ejarah 'ilai Murni4 7emah 3inggi +erajinan +esyukuran +emahiran $ernilai 3ambah +emahiran $erfikir +ajian Masa .epan +ecergasan 5elbagai 3atabahasa +ata 8anda +ata Majmuk

22

+,$-./0//' , +,1,'2/' ./' ,13,32+/

1.6 $erbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.1 $erbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai yang baik. 3.).1 Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul, dan menyatakan nilai melalui lakonan. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkaikata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul.

2lmu 4 +ajian 3empatan 5endidikan 1i6ik dan +e#arganegaraan 1ejarah 'ilai Murni4 7emah 3inggi +erajinan +esyukuran +emahiran $ernilai 3ambah +emahiran $erfikir +ajian Masa .epan +ecergasan 5elbagai 3atabahasa +ata 8anda +ata Majmuk

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.) Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

23

+,$-./0//' , +,1,'2/' ./' ,13,32+/

1.6 $erbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.2 $erbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber berbentuk ucapan dengan tepat secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda #acana dan menegaskan bahasa yang santun.. 4.4.1 Melafa&kan pantun empat kerat yang mengandungi keindahan perkataan dalam pembayang pantun dengan intonasi yang betul. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi dengan betul.

2lmu 4 +ajian 3empatan 5endidikan 1i6ik dan +e#arganegaraan 1ejarah 'ilai Murni4 7emah 3inggi +erajinan +esyukuran +emahiran $ernilai 3ambah +emahiran $erfikir +ajian Masa .epan +ecergasan 5elbagai 3atabahasa +ata 8anda +ata Majmuk

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.4 Melafa&kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

24

+,$-./0//' , +,1,'2/' ./' ,13,32+/

1." $erbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.".2 $erbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e! pepet dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat, dengan menegaskan bahasa yang santun. 4.4.2 Melafa&kan dan memahami pantun empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun. 5.3.2 Memahami dan membina ayat perintah dan ayat seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dengan betul.

2lmu 4 +ajian 3empatan 5endidikan 1i6ik dan +e#arganegaraan 1ejarah 'ilai Murni4 7emah 3inggi +erajinan +esyukuran +emahiran $ernilai 3ambah +emahiran $erfikir +ajian Masa .epan +ecergasan 5elbagai 3atabahasa +ata 8anda +ata Majmuk

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.4 Melafa&kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

25

9/32 .2(2, 5/3(2:321M, ./'


+,;/(8/',8/(//'

1.5 $ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 $ercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai.

2lmu 4 +ajian 3empatan 5endidikan 1i6ik dan +e#arganegaraan 1ejarah 'ilai Murni4 7emah 3inggi +erajinan +esyukuran +emahiran $ernilai 3ambah +emahiran $erfikir +ajian Masa .epan +ecergasan 5elbagai 3atabahasa +ata 'ama 5enjodoh $ilangan

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan <e< taling dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.".1 Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan betul.

3." Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

4.1 Menyebut dan unsur seni dalamlagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul mengikut konteks.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

26

9/32 .2(2, 5/3(2:321M, ./'


+,;/(8/',8/(//'

1.5 $ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang

2lmu 4 = +ajian 3empatan = 5endidikan 1i6ik dan +e#arganegaraan

dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3." Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang #ajar. 3.".2 Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul. 4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran atau nama panggilan dengan betul mengikut konteks.

= 1ejarah 'ilai Murni4 = 7emah 3inggi = +erajinan = +esyukuran +emahiran $ernilai 3ambah = +emahiran $erfikir = +ajian Masa .epan = +ecergasan 5elbagai 3atabahasa = +ata 'ama = 5enjodoh $ilangan

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2"

9/32 .2(2, 5/3(2:321M, ./'


+,;/(8/',8/(//'

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut ayat yang pelbagai jenis dengan struktur yang betul dan tepat.

2lmu 4 = +ajian 3empatan = 5endidikan 1i6ik dan +e#arganegaraan = 1ejarah 'ilai Murni4 = 7emah 3inggi = +erajinan = +esyukuran

2.4 Membaca dan memahami maklumat

yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjana idea dengan betul. 3.2.6 Menulis ayat dalam petikan secara mekanis dengan betul dan kemas.

+emahiran $ernilai 3ambah = +emahiran $erfikir = +ajian Masa .epan = +ecergasan 5elbagai 3atabahasa = +ata 'ama = 5enjodoh $ilangan

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai konteks. 2lmu 4 = +ajian 3empatan = 5endidikan 1i6ik dan +e#arganegaraan = 1ejarah 1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat 'ilai Murni4 = 7emah 3inggi = +erajinan = +esyukuran +emahiran $ernilai 3ambah = +emahiran $erfikir = +ajian Masa .epan = +ecergasan 5elbagai

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2%

9/32 .2(2, 5/3(2:321M, ./'


+,;/(8/',8/(//'

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan

betul.

yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat penilaian yang betul.

3atabahasa = +ata 'ama = 5enjodoh $ilangan

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2." Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisanberang kai dengan betul dan kemas. 4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai berdasarkan penceritaan yang dipersembahkan. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks. 2lmu 4 1ains +emahiran 7idup +ajian 3empatan 'ilai Murni4 +erajinan (asional $erdikari +emahiran $ernilai 3ambah +emahiran 3eknologi Maklumat +ajian Masa .epan +emahiran $elajar @ara $elajar 3atabahasa +ata /djektif

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

2)

1/2'1, 3,+':>:82 ./' 2':?/12

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan terhadap soalan tanpa kata tanya dengan betul. 2.5.1 Membaca, memahami, dan menyusun maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan betul. 3.4.1 Menulis perkataan yang

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan yang tepat secara imlak. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut konteks.

+ata 5enguat +ata 7ubung

3*

1/2'1, 3,+':>:82 ./' 2':?/12

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2lmu 4 1ains +emahiran 7idup +ajian 3empatan 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 'ilai Murni4 +erajinan (asional $erdikari +emahiran $ernilai 3ambah +emahiran 3eknologi Maklumat +ajian Masa .epan +emahiran $elajar @ara $elajar 3atabahasa +ata /djektif +ata 5enguat +ata 7ubung

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan yang betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan betul. 3.4.2 Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

31

1/2'1, 3,+':>:82 ./' 2':?/12

4.3.2 Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul, dan menyatakan nilai melalui lakonan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. 2lmu 4 1ains +emahiran 7idup +ajian 3empatan 'ilai Murni4 +erajinan (asional $erdikari 1.4.1 $ertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5.3 Membaca, memahami, dan menaakul bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyesaikan sesuatu masalah. 3.%.2 Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda #acana dengan betul. +emahiran $ernilai 3ambah +emahiran 3eknologi Maklumat +ajian Masa .epan +emahiran $elajar @ara $elajar 3atabahasa +ata /djektif +ata 5enguat +ata 7ubung

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.4 $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul.

3.% Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

4.4 Melafa&kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa

32

/>/M 1,+23/( ./' 3,+':>:82 729/-

yang indah secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.4.1 Melafa&kan pantun empat kerat yang mengandungi keindahan perkataan dalam pembayang pantun dengan intonasi yang betul. 5.1." Memahami dan menggunakan kata arah dan kata perintah dengan betul mengikut konteks.

2lmu 4 5endidikan 9asmani dan +esihatan +ajian 3empatan 8eografi 5endidikan /lam 1ekitar 'ilai Murni4 $ekerjasama Mencintai /lam 1ekitar +esyukuran +emahiran $ernilai 3ambah +emahiran $erfikir +ajian Masa .epan +ecergasan 5elbagai 3atabahasa 2mbuhan /khiran 2mbuhan /pitan 2mbuhan 5injaman +ata 'ama +ata /djektif +ata 8anda

1.4 $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

1.4.2 $erbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata panggilan dalam kalangan masyarakat berdasarkan sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meneroka ilmu. 3.3.3 Membina dan menulis ja#apan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan betul 4.4.2 Melafa&kan dan memahami pantun empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun

33

/>/M 1,+23/( ./' 3,+':>:82 729/-

4.4 Melafa&kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan

2lmu 4

pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan a#alan me', pe', be(, dan te( dengan betul mengikut konteks.

5endidikan 9asmani dan +esihatan +ajian 3empatan 8eografi 5endidikan /lam 1ekitar

1.4 $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.4.3 $erbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam sesuatu situasi secara bertatasusila.

'ilai Murni4 $ekerjasama Mencintai /lam 1ekitar +esyukuran +emahiran $ernilai 3ambah +emahiran $erfikir +ajian Masa .epan +ecergasan 5elbagai 3atabahasa 2mbuhan /khiran 2mbuhan /pitan 2mbuhan 5injaman +ata 'ama +ata /djektif +ata 8anda

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai yang baik.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 34 />/M 1,+23/( ./' 3,+':>:82 729/4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

3.3.4 Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul.

4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak berdasarkan situasi dengan betul.

5.2 Memahami dan menggunakan

2lmu 4 5endidikan 9asmani dan +esihatan +ajian 3empatan 8eografi

pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5endidikan /lam 1ekitar

1.4 $ertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan betul menggunakan kata, ayat dan bahasa badan yang sesuai secara bertatasusila 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dan nyanyian yang dipersembahkan. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul.

'ilai Murni4 $ekerjasama Mencintai /lam 1ekitar +esyukuran +emahiran $ernilai 3ambah +emahiran $erfikir +ajian Masa .epan +ecergasan 5elbagai 3atabahasa 2mbuhan /khiran 2mbuhan /pitan 2mbuhan 5injaman +ata 'ama +ata /djektif +ata 8anda

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

35

/>/M 1,+23/( ./' 3,+':>:82 729/-

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

2lmu 4 5endidikan 9asmani dan +esihatan +ajian 3empatan 8eografi 5endidikan /lam 1ekitar 'ilai Murni4

1.6.1 $erbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan <e< pepet dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.).1 Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis. 4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.6.2 $erbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat tentang

$ekerjasama Mencintai /lam 1ekitar +esyukuran

1.6 $erbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

+emahiran $ernilai 3ambah +emahiran $erfikir +ajian Masa .epan +ecergasan 5elbagai 3atabahasa 2mbuhan /khiran 2mbuhan /pitan 2mbuhan 5injaman +ata 'ama +ata /djektif +ata 8anda

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 36 5,(3/'2/' ./' 5,'3,('/+/' 3.) Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

2lmu 4 +ajian 3empatan 8eografi +emahiran 7idup 'ilai Murni4 5atriotisme 7emah 3inggi +erajinan +esyukuran +emahiran $ernilai 3ambah

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.6 $erbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

sesuatu perkara daripada sesuatu sumber yang berbentuk ucapan dengan tepat secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan <e< taling dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda #acana dan menegaskan bahasa yang santun. 4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai berdasarkan penceritaan yang dipersembahkan. 5.3.2 Memahami dan membina ayat perintah dan ayat seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dengan betul 1.".2 $erbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

+emahiran $erfikir +ajian Masa .epan +ecergasan 5elbagai +emahiran $elajar @ara $elajar

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3" 5,(3/'2/' ./' 5,'3,('/+/' 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

3atabahasa /yat /ktif /yat 5asif +ata 'ama 5enjodoh $ilangan

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

2lmu 4 +ajian 3empatan 8eografi +emahiran 7idup 'ilai Murni4 5atriotisme 7emah 3inggi +erajinan +esyukuran +emahiran $ernilai 3ambah +emahiran $erfikir +ajian Masa .epan +ecergasan 5elbagai +emahiran $elajar

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1." $erbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

@ara $elajar 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang #ajar. 3atabahasa /yat /ktif /yat 5asif +ata 'ama 5enjodoh $ilangan

3%

5,(3/'2/' ./' 5,'3,('/+/'

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat, dengan menegaskan bahasa yang santun. 4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul mengikut konteks.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2lmu 4 +ajian 3empatan 8eografi +emahiran 7idup 'ilai Murni4 5atriotisme 7emah 3inggi +erajinan +esyukuran +emahiran $ernilai 3ambah +emahiran $erfikir +ajian Masa .epan +ecergasan 5elbagai +emahiran $elajar @ara $elajar 3atabahasa /yat /ktif /yat 5asif

1.5 $ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 $ercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai.

3)

,+:':M2,

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai

+,-1/7/;/'/' ./' 5,'8-(-1/' +,;/'8/'

bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan bahan yang sesuai untuk menjana idea dengan betul. 3.".1 Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan betul.

+ata 'ama 5enjodoh $ilangan

3." Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul, dan menyatakan nilai melalui lakonan 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran atau nama panggilan dengan betul mengikut konteks.

2lmu 4 ,konomi 8eografi +emahiran 7idup 'ilai Murni4 +ebersihan Ai&ikal dan Mental 7emah 3inggi +erajinan +esyukuran +emahiran $ernilai 3ambah +emahiran $erfikir +ajian Masa .epan +ecergasan 5elbagai +emahiran $elajar @ara $elajar 3atabahasa +ata 8anti 'ama 3unjuk +ata +erja 5asif

1.5 $ercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

4*

,+:':M2, +,-1/7/;/'/' ./' 5,'8-(-1/' +,;/'8/'

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

sesuai untuk membuat penilaian dengan betul 3." Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.".2 Menghasilkan penulisan kreati&
jenis imaginati& berbentuk keperihalan, autobiogra&i dan dialog dengan betul

4.4 Melafa&kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.4.1 Melafa&kan pantun empat kerat yang mengandungi keindahan perkataan dalam pembayang pantun dengan intonasi yang betul. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai konteks.

2lmu 4 ,konomi 8eografi +emahiran 7idup 'ilai Murni4 +ebersihan Ai&ikal dan Mental 7emah 3inggi +erajinan +esyukuran +emahiran $ernilai 3ambah +emahiran $erfikir +ajian Masa .epan +ecergasan 5elbagai +emahiran $elajar @ara $elajar 3atabahasa +ata 8anti 'ama 3unjuk +ata +erja 5asif

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut ayat yang pelbagai jenis dengan struktur ayat yang betul dan tepat. 2.5.1 Membaca, memahami, dan menyusun maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.4 Melafa&kan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

3.2.6 Menulis ayat dalam petikan secara mekanis dengan betul dan kemas

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.4.2 Melafa&kan dan memahami pantun empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks