Anda di halaman 1dari 7

INTISARI

Munculnya beragam manhaj dakwah yang tampil menjadi pembankang dakwah kepada Allah swt di bawah bendera dakwah Salaf dengan manhaj Salafush Shaleh-Ahlussunnah wal Jama'ah benar-benar menjadi batu ujian bagi kaum Muslimin. Diantara mereka yang hingga kini tetap wujud keberadaannya dan aktif mempegaruhi generasi muda khususnya - adalah Ikhwanul Muslimin dan yang lain sepertinya iatu Sururiyyin dan !uthbiyyin Jama'ah "abligh dan jama'ah-jama'ah lainnya. Dem#nstrasi dem#krasi amal jama'i tand$im sirri%pertubuhan rahsia& ibadah ala Sufi sehingga b#m bunuh diri dan yang mimpi mendirikan 'hilafah di atas puing-puing negeri yang akan diruntuhkannya merupakan bagian dari dakwah dan jihad fi sabilillah mereka. Mengikuti dan patuh apa kata Murabbi%'etua& tanpa peduliatau mengkritik dan tanpa bukti adalah aib bagi pribadi. Maka mengenal lebih dekat bagaimana dan siapa mereka berikut ' pemikiran t#k#h-t#k#hnya demi mengetahui jati diri manhaj ini sesungguhnya sangatlah bijaksana.
Siapapun anda baru mendengar baru masuk simpati akti(is ataupun memegang jawatan dalam jama'ah ini rasanya tidaklah sepatutnya melewatkanmembaca buku ini. Dibahas #leh se#rang ulama yang bertauliah di bidangnya dan Alhamdulillah jauh dari tuduhan tanpa bukti atau ulasan tanpa rujukan sehingga siapa saja yang menginginkan tambahan faedah ilmiah dapat meneliti langsung sumber-sumber yang diisyaratkan.

Judul Asli: AI Mauridu AI'Adzbi Az-Zalaal Fiima Untuqida 'Alaa Ba'dli AIManahij Ad-Da'awiyah Min AI-'Aqaaid wa AI-A'mal (M lindun!i " murnian Mata Air Islam yan! M ny !ar#an dari $ nyim%an!an Manhaj-Manhaj Da#wah dalam " ya#inan dan Amalan& $ nulis: 'yai#h AI-Allamah Ahmad bin (ahya bin Muhammad An-)ajmi Zw* $ n rbit : Ma#tabah AI Furqan + ta#an $ rtama : ,h -./- 012/333 M "ata Aluan dan $ujian: Shahibul Fadhilah Asy- Syaikh Al- Allamah Shalih bin FauzanAl Fauzan ~ (An!!4ta Maj lis Ulama B sar dan An!!4ta ,im , ta% Bidan! Fatwa& FadhilatusySyaikh Rabi'bhr Hadi UmairAl-Madkhali (Mantan D4s n Uni5 rsitas Islamiyyah Madinah )abawiyyah& M n rbit#an6 M n! dit dan M mb ri B b ra%a "4m ntar: Muhammad bin 0adi bin Ali AI-Mad#hali * 7* (Murid $ n!aran!& 8disi Ind4n sia : M n! nal ,4#4h-t4#4h I#hwanul Muslimin $ n rj mah : Muhammad Fuad 9awam6 7:1 8dit4r : ,im +ahaya ,auhid $r ss D sain +45 r; Bayu 8n!!al 'a%utra ,atal ta# : Mitra!ra<i#a + ta#an $ rtama : 'ya'ban -./= 012' %t mb r /33>M1 $ n rbit : +ahaya ,auhid $r ss6 Malan!
Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa lzin dari penerbit

J ~ P 1 L ~ i ~ ' ~ ~ 5

~L

DAFTAR ISI
,,'^

S )

* ) e

r +

) S

, )

Halaman Judul Indonesia ................................................................... Copy Rig ! ........................................................................................... Da"!a# Isi ............................................................................................... $ %a!a &engan!a# &ene#'i! ..................................................................... () *iog#a"i Syai+ A mad 'in ,a ya 'in -u ammad 'in Syu'ai# An./a0mi oleh Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali (Murid Pengarnng) ........................................................... ($ %a!a Aluan dan &u0ian da#i Fad ila!usy Syai+ S ali 'in Fau1an Al.Fau1an ............................................................................... %a!a Aluan dan &u0ian da#i Fad ila!usy Syai+ &#o"esso# Do+!o# Ra'i' 'in Hadi 4mai# Al.-ad+ ali ............................ &enda uluan ........................................................................................ 4lasan ................................................................................................... *A* I 6 Hi+ma Alla s7! -en8ip!a+an -anusia, Jin dan selu#u Alam................................................................................. :6: *A* II 6 &en0elasan Ten!ang I'ada yang un!u+ i!u Alla s7! !ela -en8ip!a+an Jin dan -anusia ..................................................... *A* III 6 &a#a Rasul sa7. Adala pe#an!a#a Alla s7!............................
5

23 2$ 35 $)

92

;) ;<

*A* I= J a m in a n %es ela m a ! a n .......... *A* = 6 &en 0ela s a n Ten ! a n g -a n a 0 &a # a # a s u l

<< d a la m >< >< ><

*e# d a + 7a -en u 0u Alla s 7!.......................... ?&en 0ela s a n ' a 7a Da + 7a &a # a Ra s u l,Tega + d i a ! a s Tiga As a s A+ id a 6 @( A Ta u id ..................................................................... @2 A &en e! a p a n Im a n p a d a Ha # i A+ i# ..................................... @3 A Im a n %ep a d a Ris a la . Ris a la *A* =I6

La n gi! ................... ............ > <

&en 0ela s a n ' a 7a -en yim p a n g d a # i -a n a 0 &a # a Ra s u l ia la -en in gga l+ a n J a la n Lu # u s ya n g Alla s 7! . &e# in ! a + a n u n ! u + Dii+ u ! i .................................................................. (35 *A* =II 6 &en 0ela s a n ' a 7a Hi1' iyya ' u + a n d i a ! a s -a n a 0 &a # a /a ' i ' a + a n *id 'a ................................................................. Fa s a l 6 Da lil.Da lil d a # i Su n n a ya n g -ela # a n g d a n -en 8ela I+ ! ila " B&e# p e8a a n C ............................ Fa s a l 6 Hi1' iya a d a la *id 'a d a n Cela a n 4la m a Sa la " a ! a s *id 'a ................................................................ *A* =III 6 &en 0ela s a n Ten ! a n g %e' u #u + a n .%e' u # u + a n Hi1' iyya *A* ID 6 (3< ()$ ($(

...... ( $ <

&en 0ela s a n Ten ! a n g &en yim pa n ga n I+ 7a n u l -u s lim in ... ( < 2 ?%es im p u la n 4m u m &e# ! a m a Ten ! a n g Ai' I+ 7a n u l -u s lim in 6 -e# em e + a n ! a u id i' a d a d a n ! id a + m en 0a d i+ a n n ya s e' a ga i a s a s ' e# p i0a + ......................... ( < < Fa s a l 6 Ap a + a -a s i -u s lim Seo# a n g ya n g -en gu 8a p + a n ELa a ila a a illa lla a E la lu -en ye# u &en g u n i %u ' u # F ( > 9 %es im p u la n 4m u m %ed u a Ten ! a n g Ai' I+ 7a n u l -u s lim in 6 -en ye!u 0u i ' a n gu n a n + u ' u # d a n m a s y a d , ! a n p a a d a u p a ya u n ! u + m elen ya p + a n n ya s e# !a ! id a + m em e# a n gn ya ' e# i+ u ! p en ga n u ! n ya .............................. 259

%es im p u la n 4m u m %e! iga 6


I+ 7a n u l -u s lim in m en e#im a o#a n g.o#a n g ya n g m em p e#s e+ u ! u + a n Alla s 7!. d en ga n s yi#i+ a + ' a # ya n g ' e#d oa , m en yem ' eli , n a d 1a # d a n s ela in n ya . u n ! u + m a s u + d a la m + ea n ggo! a a n n ya d a n m en ga n gga p m e# e+ a s e' a ga i s a u d a #a p a d a a l a + id a m e#e+ a m en ia d a + a n s en d i Is la m ya n g p a lin g a gu n g. Di s a m p in g i! u m e# e+ a m en ga n gga p Ra "id a s e' a ga i s a u d a #a p a d a a l m e#e+ a ! ela m en 8ela p a #a s a a ' a ! Ra s u lu lla S GT. d a n m eya + in i ' a 7a p a #a im a m m e#e+ a a d a la m a 's u m d a n s ela in i! u .......................... 2(5 : %es im p u la n 4m u m %ee#n p a ! 6 -e#em e + a n ! a 7a s s u l ya n g m e#u p a + a n 0a la n m en u 0u s yi#i+ s e#! a m en ga n gga p n ya s e' a ga i 8a ' a n g p e#m a s a la a n a ga m a ya n g ! id a + ! e#la lu p en ! in g ................ 2(< : %es im p u la n 4m u m %elim a 6 %e a d i#a n Al.*a n n a d a la m p e#a ya a n .p e#a ya a n ' id 'a d a n 8e#a m a ya n g d ia la + u + a n d i s a n a ............................... : %es im p u la n 4m u m %een a m 6 . 222

Di7a #is in ya a + id a Al.*a n n a Bya i!u m e#em e + a n s yi#i+ 4lu iyya C ole p en gi+ u ! n ya ' a + a n ole p a #a p em im p in d a n p en a s e a ! m e#e+ a H -u s ! a "a As .S i' a 'i, S a 'id Ha 77a , 4m a # A! .Tilm is a n i d a n la in n ya .. 223 : %es im p u la n 4m u m %e! u 0u 6 &en is ' a ! a n d i#i Al.*a n n a + ep a d a a + id a s u "iyya 23$

ya + n i Ta #e+ a ! Al.Ha s a "iyya ............................. : %es im p u la n 4m u m %ed ela p a n 6 &a #a p em im p in d a n 8en d e+ ia 7a n m a n a 0 I+ 7a n i ' e#a + id a As y'a #i ya i! u a + id a ! a '7il ................... .. : %es im p u la n 4m u m %es em ' ila n 6

23;

&en ga + u a n S ya i+ Al.*a n n a ' a 7a d a + 7a n ya m e#a n g+ u m s em u a m a + n a p e#' a i+ a n Bm en u #u ! p e#s a n g+ a a n n ya ya n g + eli#u C ............................... 2 ) ; : %es im p u la n 4m u m %es ep u lu 6 %elem a a n 7a la ' d a n ' a #a ' p a d a Al.I+ 7a n ....................... 2$3

Kesimpulan Umum Kesebelas: Sikap permusuhan mereka terhadap ahli tauhid, Salafiyyah dan bersimpati dengan ahli bid'ah dan kaum musyrikin !"! Kesimpulan Umum Kedua #elas:$i%biyyah yang telah meme&ah umat men'adi berbagai kel(mp(k dari partai, saling menyiasati dan saling memben&i satu sama lainnya !") Kesimpulan Umum Ketiga #elas: *ak+ah mereka adalah untuk mengembalikan Khalifah dan menegakkan daulah !") Kesimpulan Umum Keempat #elas: ,ereka memanfaatkan segala ketergelin&iran pemerintah untuk meng(barkan pember(ntakan !"" Kesimpulan Umum Kelima #elas: ,anha' Al-lkh+an dan ./ rukunnya Kesimpulan Umum Keenam #elas: !"0

#ai'at dalam manha' Al-lkh+an dan ./ Rukunnya !1" Kesimpulan Umum Ketu'uh #elas: ,enun'uk banyak ketua ketika mukim2tidak musafir3 44!10 Kesimpulan Umum Kedelapan #elas: ,ereka menggunakan &ara ta5iyah 2menyembunyikan keyakinan yang sebenarnya3 dalam berita dan u&apannya !16 Kesimpulan Umum Kesembilan #elas: ,emperbanyak menyanyi nasyid siang dan malam hari !16 Kesimpulan Umum Kedua 7uluh:, ,emperbanyak pementasan drama yang atas dasar keb(h(ngan, kepalsuan, memerang pribadi sese(rang se&ara d(sa, dusta, %halim dan aniaya !0/ Kesimpulan Umum Keduapuluh Satu: Sebagian dari mereka keluar pada tengah malam ke suatu tempat yang 'auh dari perkampungan dengan persangkaan b(d(hnya untuk memba&a Al-8uran dan lain-lain 44444444444444444444444444!0.

%es im p u la n %ed u a p u lu Du a 6 &e# ' u a !a n m e#e+ a ya n g m ela m p a u i ' a ! a s d i d a la m m em u 0a + ep # i' a d ia n Al.*a n n a ........................ 2<2 %es im p u la n 4m u m %ed u a p u lu Tiga 6 -en ga ! u # Dem on s ! # a s i .................................................. 2 < ) %es im p u la n 4m u m %ed u a p u lu I m p a ! 6 &e# en 8a n a a n &em ' u n u a n ................................... 2<$ %es im p u la n 4m u m %ed u a p u lu Lim a 6 -e# e+ a m e# a s a ! id a + p e# lu + ep a d a u la m a Su n n a d a n m em ' e# i+ a n gela # .gela # ya n g ' u # u + + ep a d a m e# e+ a J.2 > 5 9as al 6 Di a n ! a # a p e8a a n Al.I+ 7a n ia la Su # u # iya d a n Ku ! ' iya .............................. ............................... 2 > 3 *A* D6 ?&en 0ela s a n Ten ! a n g &en yim pa n ga n J a m a 'a ?*iog# a "i &en d i# in ya ...................... ?&e# + em ' a n ga n J a m a 'a Ta ' lig ................ Ta ' lig .. 3(2 3(2 3(3

Ap a + a Gi d a ! u l Gu 0u d i! u F6............................ 3($ &e# + em ' a n ga n Da + 7a J a m a 'a Ta ' lig ..................... 3 2 ; -a n a 0 Da + 7a Ta ' lig ................. 332 9as al 6 Ta n gga p a n Sya i+ Ha m m u d ' in A' d illa A! .Tu 7a i0i# i Ten ! a n g J a m a 'a Ta ' lig ................. 33; ( . &en ga s a s J a m a 'a Ta ' lig a d a la s eo# a n g Su "i ........... 3)$ 2 . Dia ' e# d ia m d i m a + a m u n ! u + m en u n ggu + a s ya " d a n lim p a a n # o a n i d a # i p en g u n i + u ' u # i! u .............. 3)$ 3 . Dia m en e! a p i m u # a La ' a !a # e+ a ! J a s y! iya d i + u ' u # A' d u l Ku d d u s Al.%a n + u i ya n g m en gim a n i p em i+ i# a n 7i d a ! u l 7u 0u d .............................. 3)$ ) . -u # a La ' a J a s y! iya d ila + u + a n d en ga n d u d u + d i + u ' u # a n s ela m a s e!en ga 0a m s e ! ia p m in ggu d en ga n m en u !u p + ep a la la lu ' e# d 1i+ i# .................. 3)$ $ . &en ga s a s d a n p en gi+ u ! J a m a 'a in i d i d a la m ' id a n g i' a d a a d a la s u "is m e ya n g m en ga n u ! ) ! a # e+ a ! 6 J a s y! iya , /a Ls ya ' a n d iya , Sa # u # id iya d a n Ka d i# iya ............. 3)$