Anda di halaman 1dari 10

Jawab semua soalan. 1.

Sikap _________ adalah amalan yang terpuji bagi individu yang ingin berjaya dalam hidupnya. A. bertimbang rasa B. kasih sayang C. dedikasi D. mulia . !ita hendaklah ber"ikiran ___________ supaya disenangi semua orang. A. terbuka B. pandai C. bersih D. kolot #. Antara berikut$ tingkah laku yang manakah menunjukkan individu itu berperibadi mulia% A. Ali suka mengeluarkan kata&kata lu'ah terhadap rakannya. B. (ai )ing suka membantu rakan yang berada dalam kesusahan. C. !umari menengking Siti kerana Siti terlanggar bahu !umari ketika berselisih. D. Chong *an memandang rendah terhadap Abu yang yang miskin. +. Berikut adalah sebab&sebab kita perlu menjaga harga diri kita dan keluarga ke'uali , A. tidak dipandang serong oleh masyarakat. B. dikenali oleh semua orang. C. kita tidak dihina oleh masyarakat. D. masa depan keluarga terjamin. -. Antara berikut yang manakah menunjukkan perlakuan sopan% A. Salim mengejek rakannya yang 'uba bertutur dengan menggunakan bahasa .nggeris. B. Almond men'a'i rakannya yang 'a'at itu. C. Boh Seng mengeluarkan kata&kata kesat kepada )im Chu yang menuduhnya men'uri duitnya. D. Aminah memberi salam kepada Cikgu /aridah ketika berselisih dengan 'ikgu /aridah.

0. Apabila guru memberi kerja berasaskan kumpulan$ kita perlu..... A. memberitahu guru agar mengurangkan tugasan yang diberi. B. menyuruh murid yang terpandai menyiapkan semua kerja. C. mengagih tugas se'ara adil. D. mengupah orang lain untuk menyiapkan kerja tersebut. 1. Apabila guru menegur kita kerana menggunakan bahasa yang kurang sopan$ kita perlu ....... A. meminta maa" dan mengubah 'ara pertuturan. B. lari dan menyembunyikan diri. C. mengadu kepada ibu bapa. D. memarahi gur. 2. 3ereka yang ____________ terhadap alam akan memelihara dan memulihara haiwan$ tumbuh&tumbuhan$ dan persekitan untuk kesejahteraan hidup. A. suka B. minat C. penting D. sayang 4. Sekiranya ibu bapa menegur kita kerana kita membuat sesuatu yang tidak baik$ maka kita patut .... A. meminta maa" dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut. B. melaporkan hal tersebut kepada pihak sekolah C. memarahi ibu bapa D. bersyukur kerana tidak dimarahi dengan teruk 15. Seseorang yang _____________ tidak mengharapkan balasan apabila dia membantu orang yang dalam kesusahan. A. sopan B. ikhlas C. setia D. mesra 11. 3urid&murid bertanggungjawab untuk ber'akap ____________ sepanjang masa. A. benar B. sedikit C. banyak D. manis

1 . Seorang murid yang baik hati akan ____________. A. menyembunyikan makanannya dan makan seorang diri B. memberikan semua makanan yang dibawa kepada kawan&kawannya. C. berkongsi makanannya dengan kawan&kawannya di sekolah. D. 3enghabiskan semua makanan yang di bawa oleh kawan&kawannya. 1#. Apabila kita berpakaian se'ara sederhana$ ini men'erminkan __________ kita. A. kesungguhan B. kekayaan C. peribadi D. ke'antikan 1+. 6saha yang berterusan akan membawa __________ atau memberi pengajaran dan pengalaman yang tidak terkira nilainya. A. ke'emerlangan B. kejayaan C. kesenangan D. kesusahan 1-. !eluarga yang bahagia ialah keluarga yang mempunyai anggota yang ________ A. memuliakan anggota yang lain B. membantu apabila diminta C. mementingkan diri sendiri D. menyukai anggota yang pandai 10. (alaupun "esyen pakaian selalu berubah pada masa ini$ kita perlu memakai pakaian yang sesuai mengikut masa dan _____________ A. minat B. tempat C. jenama D. warna 11. !ita perlu _____________ sumbangan tokoh&tokoh dan anggota masyarakat yang berbakti kepada negara. A. mengingati B. menghargai C. menerima D. mengetahui

12. Apakah perkara yang dilarang ketika berada di tempat beribadat% i. mengusik harta benda di situ ii. berdiam diri ketika penganut sedang beribadat iii. menjaga kebersihan kawasan tersebut iv. makan di tempat itu. A. B. C. D. i. dan ii. ii. dan iii. iii. dan iv. i. dan iv.

14. Antara berikut yang manakah menunjukkan individu yang tidak menghormati amalan dan keper'ayaan penganut agama lain% A. !amala tidak membuat bising ketika menemani rakannya ke gereja B. Ah Chong tidak makan di hadapan !amal yang sedang berpuasa C. !im Seng mengejek 7raven yang memakai serban. D. David tidak menele"on Abu ketika Abu sedang berbuka puasa. 5. 3elibatkan diri dalam aktiviti sosial yang kurang sihat akan menyebabkan kita menjadi __________ A. harapan masyarakat B. sampah masyarakat C. tumpuan masyarakat D. tulang belakang masyarakat

Bahagian B 8ariskan jawapan yang betul 1. Seseorang yang rajin belajar akan 9mengagihkan$ membiarkan: masa untukmenelaah pelajarannya di rumah . !umar 9menolak$ menerima: pelawaan rakannya untuk men'uba merokok di tandas awam. #. (ong *an 9memarahi$ menasihati: adiknya kerana bersikap kasar terhadap rakan&rakan sekelasnya. +. Amir selalu bertutur se'ara 9sopan$ kasar: dengan pengelola kantin sekolah dan warga sekolah yang lain. -. Adibah sentiasa 9menyiapkan$ meninggalkan: semua kerja yang diberikan oleh ibu pada hujung minggu.

.sikan tempat kosong dengan jawapan yang betul

ikhlas Berputus asa

peramah salam

membantu

0. !ita perlu memberikan _____________________ kepada ibu bapa setiap pagi. 1. ;uan Syed seorang pengurus yang tegas$ tetapi ____________ dalam menjalankan tugasnya. 2. Samsul tidak ______________ apabila mendapat markah rendah$ tetapi meningkatkan a<am untuk belajar dengan lebih bersungguh&sungguh. 4. Santoksingh mempunyai ramai kawan kerana dia seorang yang ____________. #5. 8eta suka __________________ rakannya yang berada dalam kesusahan.

Sambungkan pernyataan di bawah ini dengan pernyataan yang diberikan untuk membentuk ayat yang bermakna.

Mendapat kepercayaan orang ramai ada kalanya akan menerima hukuman atau pengajaran. kehidupan kita teratur dan tidak ada penyelewengan menyenangkan hati mereka yang menghulurkan bantuan. menjadikan kita manusia yang bermoral

#1. !ita perlu ber'akap benar walaupun ______________________________ _________________________________________________________ # . 7erasaan ikhlas yang kita tunjukkan akan __________________________ _________________________________________________________ ##. 6'apan terima kasih dapat _____________________________________ _________________________________________________________ #+. Biar ada 'iri kesederhanaan agar ________________________________ _________________________________________________________ #-. Jika amanah dalam perlakuan$ maka kita akan _______________________ _________________________________________________________

Ba'a dialaog di bawah ini. Jawab soalan&soalan yang berikutnya... Ali berkunjung ke pusat siber rakyat di taman perumahannya dan telah berjumpa dengan !uhan. Ali !uhan Ali !uhan Ali !uhan , *ai$ !uhan$ apa yang kamu buat ni% , Saya sedang melayari internet. , Apakah kegunaan internet$ !uhan% , Saya sedang mendapatkan bahan dan maklumat daripada internet. , 3aklumat tentang apa% , !ita dapat terima pelbagai maklumat tentang sains$ sukan$ berita di dalam negara dan luar negara. 7ermainan berunsur pendidikan pun ada. , (ah$ hebatnya= Saya ada dengar tentang e&mel. Apakah kegunaan e&mel% , 3elalui emel$ kita boleh mengirim berita kepada semua rakan yang tinggal di dalam mahupun luar negara dengan lebih pantas.

Ali !uhan

#0. Apakah yang dilakukan oleh !uhan di pusat siber rakyat% ___________________________________________________________ _ >yatakan dua kegunaan internet kepada manusia. #1:_________________________________________________________ #2:_________________________________________________________

>yatakan jenis maklumat yang boleh diperolehi melalui internet. #4:_________________________________________________________ +5:_________________________________________________________

7erhatikan gambar di bawah ini. !emudian$ jawab soalan&soalan yang diberikan.

+1. Siapakah tokoh yang ditunjukkan dalam gambar di atas% ___________________________________________________________ _

+ . Di negeri manakah beliau dilahirkan% ___________________________________________________________ _

+#. Apakah gelaran yang diberikan kepada beliau%

___________________________________________________________ _

++. Apakah sumbangan beliau kepada negara 3alaysia% ___________________________________________________________ _

+-. Apakah nilai yang patut kita amalkan terhadap sumbangan beliau% ___________________________________________________________ _

Ba'a petikan di bawah ini. !emudian jawab soalan&soalan yang diberikan.

Sivananthan telah dipilih sebagai ketua pengawas di Sekolah !ebangsaan 3ersing. Setiap hari Sinanthan membantu guru disiplin menjaga disiplin murid dan membantu pengawas& pengawas lain menjalankan tugas masing&masing. 7ada suatu hari$ semasa Sivananthan menjalankan rondaan di sekitar tandas sekolah$ dia mendapati kawannya$ Ah 3eng sedang men'onteng dinding tandas. (alaupun Ah 3eng kawan baik Sivananthan$ dia tetap melaporkan perbuatan Ah 3eng kepada guru disiplin. 7ada masa yang sama$ Sivananthan menasihati Ah 3eng supaya jangan mengulangi perbuatan yang salah itu.

+0. Siapakah Sivananthan% ___________________________________________________________ _ +1. Apakah tugas Sivananthan% ___________________________________________________________ _ +2. Apakah yang dilakukan oleh Ah 3eng di dalam tandas sekolah% ___________________________________________________________ _ +4. Apakah tindakan Sivananthan apabila dia ternampak Ah 3eng di tandas% ___________________________________________________________ _

-5. Jelaskan nilai yang diamalkan oleh Sivananthan. ___________________________________________________________ _

;A3A;

Anda mungkin juga menyukai