Anda di halaman 1dari 44

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 1 SEMANTIK DALAM BAHASA MELAYU


SINOPSIS Komponen ini tertumpu kepada kajian semantik yang berkaitan dengan makna kata dan ayat. Kajian ini menumpukan kepada aspek makna bentuk linguistik dan hubungannya dunia rujukannya. Semantik merujuk kepada aspek makna bahasa. Untuk memahami bahasa, kita kita perlu memahami makna kata dan morfem yang membentuknya. Kita juga perlu mengetahui makna kata bergabung menjadi frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya kita perlu menginterpretasikan makna ujaran berdasarkan konteks ayat yang diujarkan. HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. Menjelaskan tentang semantik , fitur makna, makna leksikal, dan makna ayat. Menghubungkaitkan antara bidang semantik dengan ilmu linguistik.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

1.1

Semantik an Makna

Bidang semantik merupakan bidang yang memberikan perhatian kepada aspek makna dalam bahasa. Dalam kajian semantik kita perlu memahami beberapa istilah penting terutama sekali istilah semantik dan makna. pakah yang dimaksudkan dengan istilah semantik! Menurut "almer #1$$2%, istilah semantik merujuk kepada bidang kajian makna. &stilah ini merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik.
1

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

&stilah ini sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa 'unani semantikos, yang bermaksud penting atau bererti. &stilah semantik mula(mula diperkenalkan oleh M.Breal daripada kata "eran)is semantique. Kini istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada kajian makna dalam bidang linguistik. Kata semantik juga diertikan sebagain*ilmu tentang makna atau erti*. Kini makna menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik.Manakala makna pula se)ara umumnya memba+a erti ,maksud- atau ,erti-. .alau bagaimanapun, kata makna boleh diberikan berma)am(ma)am pengertian yang lain. Kamus Linguistik #1$$/% memasukkan dua entri bagi kata makna, iaitu0 #i% 1rti yang didukung oleh kata atau kumpulan kata, atau #ii% "emahaman sesuatu ujaran oleh pendengar, atau pemahaman kata atau frasa bertulis oleh pemba)a. 2gden dan 3i)hard #1$45% pernah memberikan tidak kurang 15 pengertian bagi perkataan makna dalam buku mereka yang berjudul The Meaning of Meanings. ntara pengertian yang diberikan termasuk makna seperti ,suatu sifat intrinsi), konotasi sesuatu kata, suatu inti, pokok, suatu kemahuan-, dan ,emosi yang ditimbulkan oleh sesuatu-. 6adi, berdasarkan pengertian oleh 2gden dan 3i)hard, kita fahami baha+a erti makna )ukup menarik tetapi rumit sekali untuk memahami maksud kata makna. 1.2 Semantik an Lin!"i#tik

Kita sudah jelas baha+a semantik adalah sebahagian daripada linguistik. Kini semantik sudah boleh diterima sebagai salah satu komponen penting dalam ilmu linguisti) seperti bidang fonetik dan tatabahasa. hli(ahli bahasa meletakkan bidang semantik pada sebelah hujung, manakala fonetik pula pada sebelah hujung yang lain, dan tatabahasa atau nahu terletak di tengah( tengah deretan ini. Bidang semantik amat penting kerana kajian bahasa tidak akan menjadi sempurna jika tidak ada unsur makna. Semantik menjadi amat penting dalam tatabahasa, dan tanpanya, kita mungkin dapat membina atau melafa7kan ayat atau ujaran yang tepat dari segi rumusnya tetapi tidak tepat dari segi ilmu semantik. 8ontohnya, kita tidak boleh menerima ayat 9Kerusi itu sedang menyampaikan u)apan di De+an :emilang*, sebagai ayat yang betul, +alaupun ayat ini menepati aturan bahasa, iaitu menurut susunan subjek dan predikat #S ; "% di dalamnya. <al ini kerana maknanya adalah taksa. =egasnya, maklumat semantik amat penting dalam linguistik.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

1.3

Semantik an Se$a%a&

Berdasarkan sejarah linguistik, pada mulanya istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada perkembangan dan perubahan makna dalam bahasa. Sebelum tahun 1$>?, kajian semantik telah member fo)us kepada aspek kajian tradisional, iaitu perubahan makna. =etapi, selepas tahun 1$>?, perubahan telah berlaku dan semantik sudah mula melihat masalah deskriptif dan struktur dalam semantik #Ullmann, 1$$5%. =ahun 1$>1merupakan detik bersejarah dalam sejarah semantik. <al ini kerana pada tahun itu telah mun)ul tulisan :ustaf Stren yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to English Language. "enerbitan tulisan ini telah memba+a trend baharu dalam bidang semantik. Menurut Ullmann #1$$5%, kajian semantik selepas tahun 1$4? tidak lagi member perhatian terhadap perubahan makna dan sebab(sebabnya. Sebaliknya, kajian mula beralih kepada aspek dalaman tentang perbendaharaan kata dan juga daripada prinsip umum kepada kajian bahasa yang tertentu.

Aktiviti Kendiri 1.3.1 #a% pakah maksud istilah semantik! #b% Berikan dua definisi tentang bidang semantik Aktiviti Kendiri 1.3.2 Bidang semantik boleh dibahagikan kepada beberapa subbidang, seperti semantik linguistik dan semantik falsafah. Bolehkan anda menyenaraikan tiga lagi subbidang semantik serta fokus kajiannya bagi setiap subbidang tersebut!

>

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK ' MAKNA LEKSIKAL DALAM BAHASA MELAYU


SINOPSIS =opik ini akan menerangkan tentang leksikal. Dalam sesuatu bahasa, perbendaharaan kata bukanlah tersusun dalam satu senarai yang panjang dan mendatar. &a juga bukan menegak se)ara homogen iaitu mengandungi semua perkataan dalam sesuatu bahasa itu, seperti tersusunya dalam bentuk kamus. Sebaliknya, susunannya adalah se)ara berlapis dalam bentuk strata yang banyak serta nmempunyai hubungan konsepsi antara satu sama lain. Susunan perkataan juga mempunyai perkaitan dari segi penggunaannya. <al ini bermakna sesuatu perkataan yang digunakan mestilah bersesuaian serta berselarasan dengan sesuatu situasi atau keadaan. "erkaitan tersebut la7imnya mempunyai hubungan dengan kebudayaan. HASIL PEMBELAJARAN 1. Membe7akan antara sinonim dan antonim. 2.Men jelaskan tentang fitur makna dan makna leksikal dalam bahasa Melayu. TAJUK-TAJUK '.1 Sin(nim an Ant(nim

'.1.1 Sin(nim Sinonim ialah kesamaan makna perkataan, iaitu kata(kata yng mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Se)ara umumnya, sinonim disebut sebagai perkataan seerti , misalnya perkataan ,kereta- dan ,motokar-, ,sejuk- dan ,dingin-, ,suka- dan ,gemar-, ,ganggu- dan ,ka)au-, ,lupus- dan ,luput-, ,lon)at- dan ,lompat- dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu, terdapat kamus sinonim yang mengandungi senarai perkataan seerti bahasa Melayu. Dalam kehidupan kita seharian kita biasa bersua dengan penggunaan sinonim di sekeliling kita. Sebagai )ontoh, di ka+asan 7oo kita akan melihat papan tanda yang tertulis ,=olong jangan usik, ka)au atau ganggu binatang(binatang di ka+asan ini-. Di perpustakaan pula, terdapat kata(kata yang berbunyi ,Dilarang membuat bising, ber)akap dan berbual(bual-. "erkataan(perkataan tersebut mempunyai makna yang hampir sama. .alau bagaimanapun tidak terdapat perkataan yang bersinonim atau mempunyai makna yang benar(benar sama se)ara tepat.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Dalam semantik, ada beberapa jenis sinonim, iaitu sinonim pinjaman, konteks, laras sosial, dan kolokasi. '.1.1.1 Sin(nim Pin$aman ,Belalang- bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu. .alau bagaimanapun, dalam dialek "erak, ,belalang- bermakna ,)ak)ibau-. Dalam dialek Kedah, ,batas- ialah ,jalan raya-, yang maksud konAensionalnya ialah ,timbunan tanah yang menjadi sempadan petak(petak sa+ah-. '.1.1.' Sin(nim K(ntek# "erkataan ,jemput- dan ,udang- banyak digunakan dalam konteks protokol. Sebenarnya, ,jemput- digunakan dalam konteks lisan, manakala ,undang- dalam konteks tulisan. &ni bermakna konteks me+ujudkan perkataan yang sama makna. '.1.1.3 Sin(nim La%a# S(#ia) "erkataan(perkataan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. Misalnya ,penyanyi- ialah orang yang ,bernyanyi- manakala ,biduan- bermaksud ,statusyang tinggi dalam profesionalisme seni. '.1.1.* Sin(nim K()(ka#i Sinonim jenis ini +ujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri. 8ontohnya perkataan ,banyak- dan ,ramai- mempunyai makna yang sama. 8ontoh ayat, 9Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir* dan 93amai pelajar yang gembira setelah memperoleh pen)apaian baik dalam peperiksaan tersebut.* 9"erkataan ,banyak- boleh digunakan sama ada bagi ,manusia-, ,tumbuh( tumbuhan-, ,hai+an- dan ,benda- tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat. 6ika anda menyebut 9Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh pen)apaian baik dalam peperiksaan tersebut* akan menunjukkan makna yang salah. lasannnya, ramai #untuk manusia sahaja% hanya bermakna jika ada kata sifat #gembira% dalam ayat tersebut.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

'.1.'

Ant(nim

ntonim ialah pertentangan makna perkataan atau kata(kata yang mempunyai makna yang tidak sama. Se)ara umumnya, antonim disebut sebagai perkataan berla+anan, misalnya sejuk la+annya panas, baik la+annya jahat, )antik la+annya hodoh, tinggi la+annya rendah, miskin la+annya kaya dan sebagainya. Bamun demikian, tidak semua perkataan mempunyai pertentangan makna satu la+an satu seperti )ontoh tersebut. 2leh itu kata nafi ,tidak- kadang kala digunakan bagi menunjukkan pertentangan makna tersebut, misalnya perkataan ,lena- la+annya ,tidak lena- ataupun ,mati- bermaksud ,tidak hidup-. =erdapat beberapa jenis antonim seperti0 #a% #b% #)% ntonim pasangan komplemen ntonim hubungan darjah ntonim hubungan bertentangan

'.1.'.1 Ant(nim +a#an!an k(m+)emen ntonim pasangan komplemen merupakan pasangan perkataan berla+anan yang saling melengkapi antara satu sama lain. 8otohnya, perkataan tidur(jaga, hidup(mati, duduk(bangun, tajam(tumpul, kembang(kun)up, sihat(sakit, gembira( sedih dan sebagainya. Selain itu, perkataan C perkataan seperti tidak hidup(mati, dan tidak mati(hidup, tidak tidur(jaga dan tidak jaga(tidur dan sebagainya juga termasuk dalam antonim jenis ini. '.1.'.' Ant(nim &","n!an a%$a& 6enis kedua ialah pasangan kata antonim yang menunjukkan hubungan darjah seperti perkataan besar(ke)il, tebal(nipis, tinggi(rendah, panjang(pendek, kurus( gemuk dan sebagainya. Makna kata adjektif yang menunjukkan pasangan kata ini mempunyai hubungan rujukan dengan benda yang dimaksudkan. Sebagai )ontoh, sebatang kayu itu dikatakan bersia7 panjang dengan merujuk kepada kayu itu se)ara spesifik berbanding dengan kayu yang sama jenis. Selain itu, perkataan itu sendiri tidaklah menggambarkan darjah se)ara mutlak. Sebagai )ontoh, perkataan ,ke)il- pada ,kerbau ke)il- sebenarnya ,menunjukkan darjah dan makna yang tidak sama pada perkataan ,tikus ke)il-. Demikian juga perkataan ,laju- bagi merujuk kepada kereta lumba tentulah tidak sama darjahnya jika merujuk kepada kereta biasa.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

'.1.'.3 Ant(nim &","n!an ,e%tentan!an 6enis pasangan kata antonim yang ketiga dinamakan hubungan bertentangan. Dalam hal ini, kedua(dua pasangan kata itu dari segi semantiknya memba+a makna yang setara, misalnya beri(terima, jual(beli, murid(guru, majikan(pekerja dan sebagainya. 8ontohnya jika D ,beri- barang pada ' bermakna ' akan ,terima- barang itu. '.' Hi+(nim- H(m(nim an P()i#em

'.'.1 Hi+(nim <iponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Sebagai )ontoh, melur, ma+ar,melati,kemboja dan )empaka ialah hiponim kepada bunga. Se)ara umumnya, hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kata(kata yang lebih khusus atau dalam erti kata lain ialah kata umum yang mempunyai lingkungan atau anggotanya terdiri daripada kata yang khusus. '.'.' H(m(nim <omonim merujuk kepada hubungan antara homonim. &aitu dua kata atau lebih yang mempunyai, sama ada bunyi atau ejaan yang sama, tetapi berlainan makna. "erkataan yang mempunyai sebutan yang sama, tetapi berbe7a makna seperti yang disebutka tadi dikatakan mempunyai hubungan homonim. Sebagai )ontoh, perkataan ,kepala- yang memba+a maksud ,ketua- tidak sama maknanya dengan ,kepada kereta api. ,kepada manusia- dan ,kepala surat-. "enggunaan homonim dalam pertuturan atau ayat boleh menimbulkan kekeliruan jika tidak berlatar belakangkan konteks tertentu. <al ini kerana homonim mempunyai sebutan dan bentuk ejaan yang sama, tetapi berbe7a dari segi makna. '.'.3 P()i#em "olisem ialah perkataan yang mempunyai beberapa makna yang berkaitan sama ada se)ara konseptual atau sedarjah. Dengan kata lain, polisem ialah hubugan kata atau frasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Sebagai )ontoh, kata bantu ,tentang- boleh bermaksud berkaitran sesuatu perkara. da masanya perkataan ,tentang- boleh memba+a maksud ,la+an-, seperti dalam ayat 9Kita tentang habis(habisan*. 8ontoh lain ialah perkataan ,bisa- yang memba+a maksud sakit sangat dan boleh. Dalam perbualan di &ndonesia, se)ara normalnya ,bisa- digunakan untuk menggantikan perkataan ,boleh-. Berdasarkan )ontoh()ontoh tersebut, ,tentang- dan ,bisa- berAariasi maknanya, tetapi ke+ujudan polisem ditinjau dengan berasaskan konteks penggunaan.

Akti.iti Ken i%i '.'.3.1 #a% <uraikan jenis(jenis sinonim beserta dengan )ontohnya #b% Dengan )ontoh yang sesuai, terangkan perbe7aan antara hiponim dan polisem.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 3 MAKNA AYAT DALAM BAHASA MELAYU


SINOPSIS

=opik ini akan menjelaskan tentang makna ayat dalam bahasa Melayu. Seperti yang telah dijelaskan perkataan dan morfem merupakan unit terke)il bahasa yang mempunyai makna. Kita telah pun mempelajari hubungan makna perkataan dan unsur semantik sebagai semantik leksikal sebelum ini. .alau bagaimanapun dalam banyak perkara kita berkomunikasi menggunakan frasa dan ayat. Makna frasa dan ayat bergantung pada makna perkataan yang terkandung dalamnya dan bagaimana perkataan itu distruktur dan digabungkan. Dalam tajuk ini juga akan dihuraikan penganalisisan makna auat Bahasa Melayu mengikut Kerangka :eneratif 8homsky untuk menunjukkan perubahan semantik dan pengembangan makna. HASIL PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan definisi makna ayat. 2. Menghuraikan perubahan semantik dan teori pembuktian. 3.1 Makna A/at Makna merupakan satu unsur penting dalam mana(mana ujaran atau tulisan. =anpa unsur ini, maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dila+an ber)akap atau orang yang memba)a sesuatu yang ditulis. Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. Setiap perkataan dan setiap ayat la7imnya dikaitkan sekurang(kurangnya dengan satu makna. Bagi ayat persoalannya sangat rumit. Dalam setiap bahasa untuk membentuk suatu ayat, perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut. =erdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang mempunyai tiga makna. dakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa memba+a apa(apa makna.Dalam konteks berbahasa, kita beranggapan baha+a pendengar atau penulis memehami makna yang ingin di sampaikan sehinggakan kita mengabai ataupun tidak menyebut atau menulis beberapa perkataan. Dalam bahasa Melayu makna ayat boleh dibahagikan makna konotatif dan makna denotatif.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

3.'

Ke%an!ka Gene%ati0 1&(m#k/

Bagi 8homsky language is not a ha!it Structure". <ipotesisnya, semua bahasa dilihat dari struktur dalaman adalah sama iaitu menunjukkan tingkat fikiran seseorang. 8homsky telah mengemukakan empat konsep utama dasar analisis Kerangka :eneratif iaitu kemampuan berbahasa, perlakuan berbahasa, struktur dalaman dan struktur luaran. Kemampuan berbahasa ialah segala pengetahuan yang terdapat dalam otak manusia se)ara sedar dan tidak sedar. "roses ini juga mengkaji tentang bagaimana proses mengujarkan bahasa yang terdapat dalam bentuk rumus(rumus. "erlakuan bahasa ini mengkaji bagaimana )ara seseorang itu mengujarkan bahasa dan bahasa apa yang diujarkan serta mampu didengar oleh orang lain. Seterusnya, strukrur dalaman pula +ujud daripada kemampuan seseorang untuk berbahasa serta bagaimana )ara menyusun ayat(ayat untuk diujarkan. Konsep yang terakhir iaitu struktur luaran ini +ujud daripada ujaran bahasa yang dikeluarkan oleh seseorang iaitu apa yang diujarkan. Menurutnya lagi, ayat(ayat yang diungkapkan oleh penutur lahir di ba+ah pengetahuan dan kesedaran penuturnya. &a diketahui, disedari dan dinyatakan menerusi bunyi(bunyi dan ejaan.

Akti.iti ken i%i 3.'.1 #a% pakah yang dimaksudkan dengan makna ayat! #b% <uraikan empat konsep utama Kerangka :eneratif 8homsky.

1?

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK * PERUBAHAN SEMANTIK


SINOPSIS =ajuk ini akan mengupas tentang perubahan semantik daripada segi pengembangan makna, iaitu satu proses perubahan makna daripada makna yang khusus kepada makna yang lebih umum. Manakala penyempitan makna pula ialah proses perubahan makna daripada makna yang umum kepada makna yang lebih khusus. khir sekali anjakan makna yang bermaksud makna yang mengalami proses perubahan berdasarkan situasi atau keadaan. HASIL PEMBELAJARAN 1. Menghuraikan proses pengembangan makna. 2. Menghuraikan perubahan semantik dari aspek penyempitan makna. KERANGKA TAJUK-TAJUK *.1 Pen!em,an!an Makna

Semantik atau makna boleh dilihat dalam dua sudut iaitu pemgembangan makna dan penyempitan makna. "eluasan makna meliputi sintaksis dan pragmatik dan menurut Bor <ashimah 6alaluddin #1$$201% yang memetik pendapat Sperber dan .ilson #1$E?% baha+a pengkajian makna belum dapat dipastikan makna sepenuhnya mengikut apa yang dihajati pleh penutur. 8akupan makna sekarang lebih luas daripada makna yang lama. 8ontohnya ,berlayar-, dulu digunakan dengan pengertian bergerak di laut dengan memakai layar, tetapi sekarang semua tindakan mengarungi lautan atau perairan dengan alat apa saja disebut ,berlayar- . Dahulu kata ,bapa- hanya dipakai dalam hubungan biologis, sekarang semua orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya disebut #!apa$ sedangkan segala orang yang dianggap sama darjatnya disebut #saudara$. *.' Pen/em+itan Makna

Menurut 8haer #1$$4%, "ateda #1$E5%, penyempitan makna ialah gejala yang terjadi pada kata yang mulanya mempunyai makna yang )ukup luas,kemudian menjadi makna yang )ukup terbatas hanya pada makna tertentu sahaja. Sedangkan Keraf #1$E50$/% menyatakan baha+a penyempitan makna sebuah kata ialah proses perubahan makna kata daripada makna yang lebih luas kepada makna yang lebih khusus atau spesifik.

11

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Sebagai )ontoh kata -ahli- memba+a makna yang lebih luas iaitu keluarga, sanak(saudara atau orang(orang yang memasuki sesuatu golongan. .alau bagaimanapun kata -ahli- juga telah disempitkan kepada makna orang yang mahir atau pandai dalam sesuatu ilmu atau disebut juga pakar dalam sesuatu bidang.

12

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 2
SINOPSIS

PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Kursus ini mengandungi pengenalan, definisi, konsep peristilahan, sejarah penggubalan peristilahan, prinsip pembentukan istilah, peranan De+an Bahasa dan "ustaka, "eranan M BB&M, kepentingan peristilahan dalam Bahasa Melayu, dan )abarannya pada masa hadapan. Di samping itu, kursus ini juga mengandungi sumber istilah Bahasa Melayu, istilah singkatan dan lambang Bahasa Melayu dan ejaan dan peristilahan Bahasa Melayu HASIL PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kursus ini, anda dapat 0 1. 2. >. @. 4. Menjelaskan definisi istilah dalam bahasa MelayuF "rinsip C prinsip pembentukan istilahF "eranan De+an Bahasa dan "ustaka dan M BB&MF Kepentingan "eristilahan dalam Bahasa MelayuF 8abaran dan masa depan peristilahan.

2.1 Pen!ena)an .alaupun serumpun dan mempunyai pertalian yang amat erat dari segi sejarah, politik dan ekonomi Malaysia , &ndonesia dan Brunei Darussalam bergerak dan meman)arkan kepelbagaian )orak pengayaan bahasanya. Ketiga C tiga negara itu juga mempunyai kaedah tersendiri dalam perkembangan korpus bahasa Melayu. Dalam usaha menyatukan aspek kebahasaan, terutamanya dari segi peristilahan, Majlis Bahasa &ndonesia C Malaysia #MB&M% dan kemudiannya Majlis Bahasa Brunei Darussalam C &ndonesia C Malaysia atau M BB&M telah memainkan peranan untuk me+ujudkan satu bentuk ejaan dan istilah yang baku atau seragam sejak tahun 1$/2. "embakuan itu dilakukan untuk pengembangan dan pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa maju mengungkap pelbagai ilmu pengetahuan. &stilah ialah lambang linguistik yang berupa huruf, bentuk bebas atau gabungan beberapa bentuk bebas yang gramatis dan sistematik, yang mengandungi timbunan konsep atau objek khas dalam bidang tertentu. Bentuknya telah disepakati oleh
1>

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

sekumpulan pakar melalui ja+atankuasa bidang berkenaan sebagai mempunyai nilai komunikatif yang sesuai. Ke+ujudan sesuatu istilah itu dianggap penting kerana mempunyai nilai komunikatif yang menjadi unsur penyampai ilmu pengetahuan. Melalui istilah, sesuatu konsep dalam bidang ilmu tertentu dapat diungkapkan dan disampaikan kepada khalayak. Kedudukan istilah menjadi lebih penting lagi dalam bidang sains dan teknologi yang mengandungi pelbagai konsep khusus dan bersifat teknikal. Dari segi teorinya, bidang peristilahan merupakan bidang ilmu yang sama dengan bidang(bidang ilmu yang lain, iaitu mempunyai teori yang tersendiri. "eristilahan merupakan bidang linguistik praktis yang menerapkan =eori Umum "eristilahan #=U"% dalam melaksanakan tugas pembinaan istilah. =eori ini dikembangkan oleh "rofessor Dr. 1ugen .uster, Gienna. Manakala teori yang lebih khusus, :umper7 #1$?E% telah memperkenalkan model dari segi tiga teori peristilahan iaitu konsep, simbol dan objek. =eori ini kemudiannya disesuaikan lagi oleh .uster #1$>1% dengan =eori Herdinand de Saussure yang menyatakan empat perkara, iaitu lambang, bahasa lisanItulisan, makna, dan objek. Sebagai badan tunggal yang bertanggungja+ab mengubal istilah bahasa Melayu, De+an Bahasa dan "ustaka #DB"% telah men)ipta banyak istilah dalam bahasa itu. <ingga kini, DB" telah berjaya menghasilkan lebih daripada sejuta istilah dalam pelbagai bidang ilmu, yang kemudiannya diterbitkan dalam bentuk buku. "en)apaian tersebut amat jelas menunjukkan baha+a DB" begitu kominted untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa berteknologi tinggi dan bertamadun melalui peristilahan. kan tetapi semua usaha itu tidak memberi manfaat jika pihak masyarakat atau pengguna bahasa Melayu tidak menghargai sumbangan badan berkenaan, dan bersama C sama meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang maju di rantau ini dan dunia umumnya.

Lati&an 2.1

1. N/atakan k(n#e+ +e%i#ti)a&an an +en!i#ti)a&an '. Unt"k men!"$i +en!eta&"an an ke0a&aman an a kaitkan +e%anan Ba&a#a Me)a/" a%i #e!i $ati i%i %ak/at Ma)a/#ia. Da+atkan #e,e%a+a ,an/ak mak)"mat #"m,e% /an! ,e% ekatan. a%i +e%+"#takaan ata" +"#at

1@

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

2.' De0ini#i I#ti)a& Menurut Kamus De+an Bahasa dan "ustaka #2??/04$1%, istilah ialah kata, gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profesyen. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. Menurut "edoman umum "embentukan &stilah Bahasa Melayu #1$$20 1(>% =ataistilah ialah kumpulan peraturan untuk membentuk istilah # termasuklah kumpulan istilah yang dihasilkannya%. =ata istilah atau ,terminology- pula merupakan kumpulan istilah bagi satu(satu bidang tertentu yang dibentuk menurut peraturan(peraturan yang ada. Misalnya, tataistilah matematik yang ada yang telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu. Manakala tatanama ialah kumpulan peraturan untuk menentukan nama dalam bidang ilmu #termasuklah kumpulan nama yang dihasilkannya%. =erdapat perbe7aan kata biasa dengan kata istilah. Kata biasa atau kata umum ialah kata(kata biasa di dalam bahasa. Bamun demikian, kata umum boleh menjadi istilah. Kata istilah ialah kata yang penggunaannya dan maknanya khusus pada bidang tertentu. 8ontohnya, kata hidrogren, nitrogen, neonatal, fonem, alofon, alormof dan morfem merupakan istilah khusus dalam bidang masing(masing. 4.2.1 Morfem dan "roses "eristilahan Morfem ialah unit atau fungsi nahu. Morfem peristilahan ialah kata akar dan imbuhan yang digunakan dalam pembentukan istilah. "roses pembentukan istilah Bahasa Melayu ialah pengimbuhan, pengandaan dan penggabungan. 4.2.1.1 Kata akar Kata akar ialah kata yang belum mendapat imbuhan. Misalnya0 rumah, asid, algebra dan sebagainya. 4.2.1.2 &mbuhan dan "engimbuhan &mbuhan ialah morfem yang digunakan untuk men)ipta istilah melalui proses pengimbuhan. Misalnya0 !er( #!erinteraksi%, (an #hasilan%, pe%( J(an #pemprosesan%. 4.2.1.> "enggandaan "enggandaan ialah ulangan kata dasar sama ada sebahagian #rambut K rerambut% atau seluruh #ka)ang K ka)ang(ka)ang% untuk membentuk istilah. 4.2.1.@ :abungan :abungan ialah )antuman dua kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan. da 15 kata majmuk yang mantap seperti setiausaha, +arganegara, bumiputera dan sebagainya. .alau bagaimanapun, ada juga antara istilah yang digunakan di dalam konteks umum. De+an Bahasa dan "ustaka #2??@%, menjelaskan baha+a hal ini berlaku apabila istilah itu digunakan dengan kerap oleh
14

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

masyarakat pengguna bahasa, dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa. 8ontohnya, kata taqwa merupakan istilah dalam bidang keagamaan &slam dan !elan&awan iaitu istilah dalam bidang ekonomi #de+asa ini istilah ,bajet- digunakan%, sekarang ini kata(kata berkenaan sudah digunakan se)ara am di dalam penggunaan bahasa sehari(hari. Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula selepas tertubuhnya De+an Bahasa dan "ustaka #DB"% dalam tahun 1$45. "ada peringkat a+alnya tidak ada satu sistem organisasi yang memberi panduan dan menga+al kerja(kerja peristilahan. 6a+atankuasa istilah ditubuhkan berdasarkan permintaan indiAidu yang ber+iba+a sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai ahli akademik. 6a+atankuasa istilah yang paling a+al ditubuhkan ialah 6a+atankuasa &stilah 1konomi yang dipengerusikan oleh "rofesor Diraja Ungku . 7i7. Sebagai pengerusi dan pengarah pertama DB", beliau juga seorang pejuang bahasa kebangsaan. Ungku . 7i7 telah menyaksikan beberapa )iri perkembangan di dalam per+ujudan istilah ekonomi yang tidak menyenangkan beliau.

Lati&an 2.'

1. Pa a +en a+at an a- men!a+a +en!i#ti)a&an amat +entin! ne!a%a kita3

'. Se4a%a %in!ka#- n/atakan "#a&a-"#a&a /an! te)a& i mainkan ()e& De5an Ba&a#a an P"#taka te%&a a+ +e%kem,an!an an kema$"an +e%i#ti)a&an i Ma)a/#ia.

2.3 Pe%anan De5an Ba&a#a an P"#taka "erbin)angan tentang perkembangan bahasa di Malaysia tidak akan lengkap sekiranya peranan De+an Bahasa dan "ustaka #DB"% tidak disentuh. DB" merupakan satu satu badan yang ditubuhkan oleh kerajaan khusus untuk memajukan bahasa Melayu. Sehingga hari ini, peranan De+an Bahasa dan "ustaka di dalam memajukan bahasa amat penting dan tidak ada badan C badan lain yang mampu berperanan sebagaimana yang dimainkannya. De+an Bahasa dan "ustaka memainkan peranan yang penting di dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. Di dalam bidang bahasa, DB" berperanan membina korpus dan menyebarkan melalui buku buku istilah, tatabahasa dan perkamusan. Bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa bertanggungja+ab membina dan memperkembangkan istilah, mengadakan penyelidikan dan menyebarkan hasil pemerolehan mereka. Badan ini juga bertanggungja+ab menga+al penggunaan bahasa dengan mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor a+am dan sektor s+asta di samping menyediakan khidmat nasihat. Untuk memperkukuhkan lagi peranannya, Unit "elaksanaan Bahasa ditubuhkan pada tahun 1$E?. Unit ini bertanggungja+ab menggalakkan penggunaan bahasa Melayu. &a telah melaksanakan beberapa langkah seperti mengadakan )eramah, taklimat, forum, kursus, ran)angan De+an Bahasa di radio, menyebarkan panduan
15

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

bahasa, khidmat nasihat, mengadakan kempen 9Men)intai Bahasa Melayu* dan menga+asi penggunaan bahasa Melayu di sektor a+am dan s+asta. pa yang jelas, pelaksanaan peran)angan bahasa yang dijalankan oleh DB" melalui bahagian ( bahagian tersebut di dalamnya bersifat reAolusi tetapi teratur dan sistematik. Di dalam usaha memajukan lagi bahasa Melayu, DB" juga telah mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak lain. Kerjasama terbesar DB" ialah dengan Majlis Bahasa &ndonesia Malaysia #MB&M%. Kerjasama ini diperluaskan lagi dengan memasukkan Begara Brunei Darussalam. <asil kerjasama ini terbentuklah istilah baharu yang sesuai digunakan di ketiga tiga buah negara yang terlibat. "eranan utama DB" ialah melaksanakan usaha bagi memenuhi matlamat Bahagian "eristilahan DB". 2leh itu, antara peranan yang dilaksanakannya ialahF Mengumpul istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Membentuk istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Menerbitkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Me+ujudkan "angkalan Data "eristilahan yang bersistem, sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan istilah. Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dan mengadakan kerjasama dengan &ndonesia dan Brunei Darussalam melalui M BB&M, dan negara(negara lain. "ada tahun 1$4?(an, apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh De+an Undangan "ersekutuan dan kemudian oleh De+an "arlimen "ersekutuan =anah Melayu, pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. Dengan itu, istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih )epat maka disusun pedoman pembentukan ini dalam tahun 1$4?(an. Segala istilah ilmu dan nama alat perkakas asing yang sedia ada di dalam bahasa Melayu pada masa itu dipakai terus setelah disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada di dalam bahasa Melayu di =anah Melayu, bolehlah diambil istilah yang dipakai di &ndonesia, kerana memang bahasa di =anah Melayu hendak disamakan dengan bahasa di &ndonesia. Kalau istilah &ndonesia itu tidak sesuai atau tidak memuaskan hati barulah dibentuk baharu. &stilah(istilah asing yang dipakai oleh kebanyakan bangsa(bangsa dunia atau istilah asing yang tidak dapat diterjemahkan dengan setepat(tepatnya bolehlah diterima jadi istilah Melayu. pabila membentuk istilah baharu hendaklah digunakan akar kata Melayu. 2leh yang demikian, istilah baharu yang dibentuk itu hendaklah menggambarkan benda atau fikiran atau keadaan yang dimaksudkan oleh istilah asing itu. Di ba+ah ini diberikan )ontohnya0 a% 'cid b% 'ciditi( )% 'cidic ( ( ( asid #bukan a)id% keasidan #bukan asiditi% berasid #bukan asidik%
1/

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Selain itu, adalah dilarang mengambil bentuk &nggeris se)ara sepenuhnya seperti a)id, asiditi, dan asidik, kerana bentuk(bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa &nggeris. "ada penghujung tahun 1$5?(an dan a+al tahun 1$/?(an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperin)i. Berdasarkan pedoman yang baharu itu, ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar, )ara dan pedoman, iaitu0 i. ii. iii. iA. "embentukan istilah baharu hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden, &stilah baharu hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa, "embentukan istilah baharu, dalam semua bidang ilmu atau yang popular, hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di &ndonesia, &stilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu(&ndonesiaF dan &stilah ilmu hendaklah seboleh(bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa.

A.

Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah memba+a peluang kepada penggubal( penggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas )akupan pandangannya menuju kearah peringkat antarabangsa. "ada masa lalu apabila menggubal istilah, penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. 8ontohnya jika ada kata berakhiran 9gy* dalam bahasa &nggeris maka dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata 9kaji*, sedangkan kata(kata dasarnya yang lain di)ari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu. 8ontohnya adalah seperti yang berikut0 a% )iolog( ( kajihayat b% 'nthropolog( )% Sociolog( d% 'rcheolog( e% *honolog( f% +eolog( g% *s(cholog( h% Climatolog( ( ( ( ( ( ( ( kajimanusia kajimasyarakat kajipurba kajibunyi kajibumi kajiji+a kajiiklim

1E

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Berdasarkan )onoth C )ontoh di atas bentuk istilah memang baik dan sesuai kerana ia seragam, dan boleh dijadikan panduan untuk membentuk pelbagai istilah dalam bahasa Melayu dalam bidang(bidang yang lain mengikut bentuk di atas seperti kajiserangga, kajibintang, kajihai+an, kajitumbuhan, kajilautan, kajipenyakit dan berbagai(bagai lagi. Demikian juga daripada bentuk istilah seperti di atas menggambarkan baha+a bahasa Melayu memang )ukup kaya dengan istilah dan mudah pula membentuk kata(kata istilah baharu dalam bahasa Melayu. "enggubalan kata istilah di atas ini berlaku kerana kita )uba hendak mempertahankan keaslian bahasa Melayu dan dalam bentuk istilah Melayu yang sedia ada, tetapi mengapa pula perkataan 9organ* di)iplak daripada bahasa &nggeris, bahasa asing juga! 2leh itu, untuk mengelak daripada berlakunya hal(hal seperti di atas, maka ditetapkan dasar kedua, supaya penggubalan istilah lebih mudah dan lebih praktis, dan kita dapat menggubal istilah dengan lebih pantas dan )epat, terutama sekali bidang( bidang ilmu yang sudah tersebar luas di seluruh dunia, seperti farmasi, farmakologi, filologi, fotosintesis, neurologi, antropologi, linguistik, dan yang seumpamanya. Bagi dasar yang ketiga pun penting, kerana bahasa Melayu dan bahasa &ndonesia berakarkan induk bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu 6ohor(3iau. "ersamaannya sangat banyak, jika berbe7a pun hanya kerana pengaruh persekitaran dan penjajahan yang berlainan. Kalau di &ndonesia ada pengaruh bahasa Belanda, di Malaysia pula ada pengaruh bahasa &nggeris yang kuat. Selain itu kita dapat berkongsi memba)a buku( buku rujukan, sama ada yang terbit di &ndonesia ataupun yang terbit di Malaysia. Dasar yang seterusnya ialah menggali lebih banyak kosa kata daripada sumber yang lebih tua, iaitu daripada bahasa Melayu klasik dan bahasa &ndonesia. Dengan itu akan dapat memperlihatkan kekayaan bahasa Melayu(&ndonesia dan ini akan dapat meningkatkan kemampuan dan kudrat bahasa Melayu(&ndonesia dalam dunia ilmu pengetahuan. Dasar yang kelima akan dapat merapatkan hubungan antara bahasa Melayu dengan bahasa(bahasa Melayu dengan bahasa(bahasa dunia antarabangsa yang lain, jika membentuk atau menggubal istilah mengikut arus perdana antarabangsa seperti istilah bahasa &nggeris yang sudah menjadi bahasa induk, atau menyerap istilah daripada bahasa Latin yang menjadi induk bahasa barat yang maju seperti "eran)his, 6erman dan Sepanyol. 2leh itu, untuk merealisasikan dasar C dasar berkenaan maka DB" telah menyediakan lapan kaedah atau )ara, iaitu0 Bagi istilah pinjam(terjemah. a% Meminjamterjemahkan istilah asing yang sesuai ke dalam bahasa Melayu. Misalnya0 i. ,i-ed price ii. iii. iA. Market price *rice list Cost price
1$

( ( ( (

harga tetap harga pasaran senarai harga harga kos

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

A.

Cost section

bahagian kos

Untuk kepentingan ke)ekapan, keseragaman, penyelarasan, praktis, ekonomi dan ilmiah, maka #mengikut keutamaan%0 i. Beberapa istilah asing yang sama konsepIpengertiannya dalam satu bidang ilmu tertentu hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah MelayunyaF Sesuatu istilah asing yang hanya satu sahaja pengertiannya, +alau dalam apa bidang sekalipun, hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah MelayunyaF dan Sesuatu istilah asing, hendaklah ditakrifkan Melayunya dalam bentuk istilah #bukan terjemahan% yang ringkas dan jumlah perkataan atau suku kata yang minimum.

ii.

iii.

Bagi istilah pinjaman, DB" telah memberi pedoman seperti yang berikut0 i. "engambilan istilah asing dan terus menjadikannya istilah Melayu hendaklah terbatas kepada #menurut keutamaan%0 a% &stilah ilmiah dalam bidang(bidang ilmu tertentu. &ni bermakna hanya dalam bidang(bidang seperti perubatan, farmakologi, kejuruteraan, aeroangkasa dan seumpanya. b% &stilah khusus seperti nama tempat atau negeri, orang atau gelaran atau idiom. 8ontohnya seperti :reenland, .ellington, Burkina "asso, 6ames .att dan lain(lain. )% &stilah asing yang belum pernah ada konsepnya, atau tidak ada persamaan Melayunya, atau tidak ada persamaan atau terjemahan yang setepat(tepatnya. 8ontohnya seperti computer dan digital camera. Kata(kata istilah ini diserap sahaja dengan penyesuaian ejaan dan tatabahasa Melayu menjadi komputer dan digital kamera. d% &stilah umum yang didapati telah popularIpraktis dalam masyarakat pemakai bahasa Melayu(&ndonesia. 8ontohnya seperti radio, teleAisyen dan sebagainya. "edoman kedua untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DB" ialah0

2?

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Kata istilah pinjaman yang diambil hanya dalam bentuk dasar, sama ada kata nama atau kata sifat. "engambilan istilah terbitan asing dibatasi kepada unsur(unsur atau bentuk(bentuk yang dapat disesuaikan dengan struktur dan kudrat bahasa Melayu. 8ontohnya kita meminjam hanya perkataan 9atom* dan tidak boleh meminjam kata atomi), atomi7ation dan yang seumpamanya. =etapi perkataan nuklear #daripada nu)lear% boleh dipinjam, sekalipun kata akarnya nu)leus, kerana ini mempunyai pengertian yang khas.

"edoman yang ketiga untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DB" adalah kata yang dipinjam, pada umumnya, hendaklah berdasarkan ejaan asal dan bukan bunyinya dan keutamaannya adalah seperti yang berikut0 a% mengambil bentuk istilah 3oma+i('unani. 8ontohnya seperti nama(nama saintifik untuk tumbuh(tumbuhan dan hai+an. b% mengambil bentuk asal istilah asing dan disesuaikan dengan sistem ejaan baharu bahasa Melayu(&ndonesia. Bagi bahagian ini ada dua pe)ahannya, iaitu0 i. menyesuaikan ejaan konsonanIAokalnya menurut bentuk asal 3uma+i('unani atau bentuk istilah asal, terutamanya bagi istilah ilmiah, atau menyesuaikan bunyi ejaan konsonanIAokal istilah asing dengan bunyi menurut ejaan Melayu(&ndonesia, terutama bagi istilah bukan ilmiah.

ii.

Dalam buku *edoman *em!entukan .stilah yang baharu di atas, banyak perkara dan tajuk baharu dimasuk dan tiap(tiap tajuk diberi takrifnya sekali, sehingga pedoman ini menjadi panduan yang jelas dan tidak mengelirukan. ntara tajuk(tajuk penting yang dimasukkan ke dalam pedoman ini termasuklah0 i. Beberapa konsep dasar seperti definisi istilah, tataistilah dan tatanama, istilah khusus dan istilah umum, morfem peristilahan, kata dasar dan kata akar, imbuhan, kata berimbuhan, kata gabungan, bentuk prototaip dan paradigma kata atau perangkat kataF ii. Sumber istilah, seperti kosa kata bahasa asingF dan skema tata)ara pebentukan istilah yang mengandungi tujuh langkah yang ditetapkan seperti yang berikut0
21

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

a% Kata dalam bahasa Melayu yang la7im dipakai, b% Kata dalam bahasa Melayu yang sudah tidak la7im dipakai, )% Kata dalam bahasa serumpun yang la7im dipakai, d% Kata dalam bahasa serumpun yang tidak la7im dipakai, e% Kata dalam bahasa &nggeris, f% Kata dalam bahasa asing lain, h% "ilih yang terbaik antara istilah baharu. 2.* Pe%anan MABBIM

M BB&M ialah sebuah badan kebahasaan serantau yang dianggotai oleh tiga negara, iaitu Begara Brunei Darussalam, &ndonesia dan Malaysia. salnya badan ini dinamai Majlis Bahasa &ndonesia C Malaysia #MB&M%, yang ditubuhkan pada 2$ Disember 1$/2, setelah satu "ernyataan Bersama ditandatangani oleh llahyarham =un <ussein 2nn, Menteri "endidikan Malaysia, dan Bapak Mashuri Saleh S.<. Menteri "endidikan dan Kebudayaan 3epublik &ndonesia, pada 2> Mei 1$/2 di 6akarta. MB&M menjadi M BB&M apabila negara Brunei Darussalam menganggotai majlis ini pada @ BoAember 1$E4. Manakala, Singapura masih menjadi negara pemerhati Majlis sehingga kini. Matlamat penubuhan M BB&M ini untuk membina dan mengembangkan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan di tiga buah negara anggota tetap berkenaan. "endek kata M BB&M bertujuan untuk mendaulat, menyebar dan mengangkat martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa peradapan yang tinggi bukan sahaja di rantau malah di dunia. Usaha ini boleh menjadi realiti apabila usaha C usaha peristilahan berterusan dan lebih mantap. &ni meliputi semua bidang keilmuan seperti sains, teknologi, komunikasi maklumat, perubatan, perundangan, perekonomian, kesusasteraan dan sebagainya.

Lati&an 2.*.1

1. Unt"k +e%kem,an!an Ba&a#a Me)a/"- ata# a)a#an a+aka& a#a%- a#a% +em,ent"kan i#ti)a& i )ak#anakan3 Men!a+a3 '. N/atakan a#a% 6 a#a% +em,ent"kan i#ti)a& ,a&a#a Me)a/" i Ma)a/#ia.

Lati&an 2.*.'

1. Den!an #(k(n!an +en!"%"#an !%a0ik ,an in! ,e7akan +e%anan DBP en!an MABBIM a)am +e%kem,an!an Ba&a#a Me)a/".

22

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

La/a%i Inte%net

1. La/a%i )aman 5e, "nt"k men a+atkan mak)"mat tam,a&an.

2.2 Da#a% Pem,ent"kan I#ti)a& Ba&a#a Me)a/" "ada tahun 1$4?(an, apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh De+an Undangan "ersekutuan dan kemudian oleh De+an "arlimen "ersekutuan =anah Melayu, pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. Dengan itu, istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih )epat maka disusun pedoman pembentukan ini sejak tahun 1$4?(an. dalah dilarang kita mengambil sembarangan bentuk &nggeris se)ara sepenuhnya seperti a)id, asiditi, dan asidik, kerana bentuk C bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa &nggeris. Manakala pada penghujung akhir tahun 1$5?(an dan a+al tahun 1$/?(an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperin)i. Berdasarkan pedoman yang baharu itu ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar, )ara dan pedoman, iaitu0 i. "embentukan istilah baru hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu modenF

ii.

&stilah baru hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasaF

iii.

"embentukan istilah baru, dalam semua bidang ilmu atau yang popular, hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di &ndonesiaF

iA.

&stilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu(&ndonesiaF dan

2>

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

A.

&stilah ilmu hendaklah seboleh(bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa.

Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah memba+a peluang kepada penggubal( penggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas )akupan pandangannya menuju kea rah peringkat antarabangsa. "ada masa lalu apabila menggubal istilah, penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. 8ontohnya jika ada kata berakhiran 9gy* dalam bahasa &nggeris mala dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata 9kaji*, sedangkan kata(kata dasarnya yang lain di)ari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu. 2.8 P%in#i+ Pem,ent"kan I#ti)a& Usaha usaha memajukan istilah Melayu lebih aktif selepas tahun 1$/4. DB" dengan kerjasama Majlis Bahasa &ndonesia(Malaysia telah menubuhkan 6a+atankuasa "edoman Umum "embentuk &stilah. 6a+atankuasa ini berfungsi untuk menghasilkan istilah yang seragam antara Malaysia dengan &ndonesia. Di samping itu, badan ini juga bertanggungja+ab mengembangkan istilah Melayu dan menghasilkan istilah yang lebih khusus, abstrak dan tepat bersesuaian dengan bidang bidang ilmu yang terdapat di Malaysia. Di dalam proses pembentukan istilah, ja+atankuasa ini lebih mengutamakan asas bahasa Melayu atau bahasa bahasa serumpun. "injaman juga turut dilakukan. Kerja kerja penggubalan istilah dan pembentukan istilah berdasarkan kepada beberapa prinsip tertentu. &stilah boleh dibentuk dengan menggunakanF i. ii. iii. iA. Kata tunggal iaitu kata yang tanpa imbuhan. Kata terbitan. Kata ganda. Kata gabungan.

2.8.1 I#ti)a& Kata T"n!!a) 9Tan+a Im,"&an: &stilah yang berupa bentuk dasar dipilih antara golongan kata utama, saperti kata nama, kata kerja, dan kata adjektif. 8ontoh0 Kata nama0 buruj constellation ra+an gristle )ahaya light
2@

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Kata kerja0

pe)ut &mbas reka

accelerate scan in/ent elastic random an-ious

Kata adjektif0 kenyal 3a+ak 8emas

De+an Bahasa dan "ustaka #2??/025% menjelaskan akronim adalah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf C huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. 8ontoh 0 8erpen tabika pa+agam M 3 B13B M K2B1B )ereka kugiran 3&SD DUB "LUS B13B S

2.8.' I#ti)a& Kata Te%,itan &stilah yang berupa kata terbitan dibina daripada kata dasar dengan imbuhan a+alan, akhiran, sisipan atau apitan. &stilah kata terbitan ini juga termasuk kata dasar yang menerima imbuhan bahasa Sanskrit, rab dan 6a+a. a. Pa%a i!ma kata en!an im,"&an ber8ontoh0 belajar bertapa bertani pelajar pertapa petani pelajaran pertapaan pertanian

,. Pa%a i!ma en!an Penam,a& me(N)8ontoh0 Menulis mengajar mengamal membesar mengubah mengairi penulis pengajar pengamal pembesar pengubah ( penulisan pengajaran pengamalan pembesaran pengubahan pengairan tulisan ajaran amalan ( ( (

4. Pa%a i!ma en!an me(N)-, ber24

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

8ontoh0 memberhentikan ( ( ( ( pemberhentian perke)ualian pembelajar perhentian pelajaran

. Pa%a i!ma kata en!an me(N)-, per8ontoh0 Mempersatukan Memperoleh mempelajari pemersatu pemeroleh pelajar pemersatuan pemerolehan ( persatuan perolehan pelajaran

e. Pa%a i!ma kata en!an ke - an 8ontoh0 saksi Kesaksian bermakna Kebermaknaan terbuka Keterbukaan penduduk Kependudukan sesuai kesesuaian 0. Pa%a i!ma Kata en!an Si#ia+an -en-, -er-, -el-, -em-, -in8ontoh0 :igi susu tapak kun)up sambung 2.8.3. I#ti)a& Kata Gan a &stilah yang terdiri daripada kata ganda boleh merupakan gandaan kata dasar sepenuhnya atau sebahagiannya dengan atau tanpa imbuhan atau perubahan bunyi. a. Gan a Pen"& 8ontoh0 langit(langit labi(labi buku(buku ,. Gan a S"k" Kata A5a) 8ontoh0
25

gerigi tenusu telapak kemun)up sinambung

kanak(kanak paru(paru guru(guru

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

=etikus 8e)air gegua

rerongga 3erambut jejari

4. Gan a S"k" Kata A5a) en!an Im,"&an 8ontoh0 dedaunan pepohonan jejarian . Kata Gan a Be%entak 8ontoh0 .arna(+arni Serta(merta Bolak(balik Dolak dalih "upu poyang 2.8.* I#ti)a& Bent"k Ga,"n!an Batu(batan Bengkang(bengkok <ingar(bingar Mudar mandir rempah ratus

&stilah boleh dibentuk dengan menggabungkan dua kata atau lebih. Semua unsur dalam gabungan ini terdiri daripada bentuk bebas, sama ada sudah mendapat imbuhan atau tanpa imbuhan.

i. Tan+a Im,"&an; 8ontoh0 garis lintang daftar masuk mesin kira tangan ganda tiga atas aras laut mesin atur huruf segi empat tepat kamera laut dalam

ii. Den!an Im,"&an Pa a Sa)a& Sat" Un#"%n/a 8ontoh( )ontoh seperti 0 saksi pendak+a dalam talian mengambil alih pelarasan gaji atas talian menerima pakai
2/

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

penerima janji

gelombang melintang

iii. Den!an Im,"&an +a a Ke "a- "a Un#"% 8ontoh ( )ontoh seperti0 6agaan perlindungan "erjanjian meluluskan kedudukan anggaran perbelanjaan terealisasi

Lati&an 2.*

1. Be% a#a%kan 4(nt(& 6 4(nt(& i ata#- 4",a an a #ena%aikan 4(nt(& 6 4(nt(& )ain /an! ,e%kaitan en!an i#ti)a& kata !an a an ,ent"k !a,"n!an.

It" #a&a$a /an! +e%)" an a )ak"kan. Sem(!a ,e%$a/a.

B"k" %"$"kan

A, "))a& Ha##an 9e :. 91<=>:. Ren4ana Lin!"i#tik. De5an Ba&a#a an P"#taka; K"a)a L"m+"% 9Ba, >; Semantik -&)m.1*2-18*: A, "))a& Ha##an ? Ain(n M(& . 91<<*:. Tata,a&a#a Dinamika. K"a)a L"m+"%; De5an Ba&a#a an P"#taka.

2E

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Amat J"&a%i M(ain 9'@1@:Pen!!",a)an I#ti)a& I)mia& a)am Ba&a#a Me)a/". K"a)a L"m+"% ; De5an Ba&a#a an P"#taka. A7man Aan 1&ik.1<=2. Men!a$a% Ba&a#a Ma)a/#ia Ji)i '; Lati&an G"%" Dan Ba&an. K"a)a L"m+"% ; De5an Ba&a#a Dan P"#taka Da%5i# Ha%a&a+ 91<<*:. Binaan Makna. &tt+;BB555.an!e)0i%e.4(mBi Ba&ma a5an!Bmeanin!.&tm) a44e##e (n 2 J")/ '@@>.

TAJUK 8 SUMBER ISTILAH BAHASA MELAYU


SINOPSIS

=opik ini akan menerangkan tentang sumber istilah Bahasa Melayu. &ni berdasarkan perbendaharaan kata umum Bahasa Melayu, perbendaharaan kata serumpun, perbendaharaan kata bahasa asal , penyerapan istilah asing, bentuk C bentuk istilah #ungkapan% asing yang tetap dan pembentukan istilah pelbagai bidang.

8.1 Pe%,en a&a%aan Kata Um"m Ba&a#a Me)a/" "embentukan istilah boleh diambil daripada perbendaharaan kata umum bahasa Melayu termasuk kata dari dialek atau bahasa lama. Sesuatu kata yang dipilih untuk dijadikan istilah itu hendaklah memenuhi syarat yang berikutF
2$

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

kata berkenaan tepat memberi makna, konsep, proses, keadaan atau )iri yang dimaksudkan. kata yang dipilih adalah yang paling singkat #sekiranya ada sekelompok sinonim%. 8ontoh0 <ospital dan rumah sakit, dipilih hospital Hisiologi dan kaji tugas organ, dipilih fisiologi kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang. Pe%,en a&a%aan Kata Ba&a#a Se%"m+"n

8.'

&stilah juga boleh dibentuk daripada perbendaharaan kata bahasa serumpun dengan bahasa Melayu sekiranya tidak terdapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu, 8ontoh C )ontoh seperti0 gambut #daripada bahasa Banjar% C peat nyeri #daripada bahasa Sunda% C pain

engkabang #daripada bahasa &ban% C ellipenut dermaga #daripada bahasa klasik% C wharf dening #daripada dialek Kelantan% C (oke

8.3 Pe%,en a&a%aan Kata Ba&a#a A#a) Sekiranya istilah yang diperlukan tidak terdapat daripada bahasa Melayu dan bahasa serumpun dengan bahasa Melayu maka bolehlah diambil kata(kata daripada bahasa asal atau bahasa asing. "enulisan istilah ini hendaklah mengutamakan bentuk ejaannya di dalam bahasa sumber #perlu disesuaikan% tetapi penyebutannya hendaklah mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Untuk tujuan keseragaman, bahasa &nggeris yang dianggap paling internasional dijadikan sebagai bahasa sumber melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa &nggeris. 8ontoh C )ontoh seperti0

>?

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

I#ti)a& Ba&a#a A#a) tom 1le)tron "rofessional "sy)hology Stru)ture 3adio =eleAision 3adiography

I#ti)a& Ba&a#a Me)a/"

tom 1lektron "rofesional "sikologi Struktur 3adio =eleAisyen 3adiografi

8.*

Pen/e%a+an I#ti)a& A#in!

&stilah asing boleh dipinjam atas dasarF Sesuai maknanyaF Lebih singkat daripada terjemahan bahasa MelayunyaF &stilah asing yang diserap itu mempermudahkan penyelarasan, sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim.

8.*.1 Bent"k-Bent"k Se%a+an Kata yang diambil daripada bahasa asing terdiri daripada bentuk akar atau terbitannya. <al ini bergantung pada0 Konteks situasi dan pemakaiannya di dalam ayatF Kemudahan belajar bahasaF dan Kepraktisan.

"ada prinsipnya diambil bentuk tunggal )ontohnya, spe)trum #spektrum% ke)uali kalau bentuk jamaknya yang lebih biasa dipakai.
>1

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

8.*.' I#ti)a& A#in! /an! #" a& )a7im &stilah asing yang sudah lama digunakan boleh terus dipakai +alaupun ada kalanya istilah berkenaan tidak sesuai dengan peraturan. <al ini dilakukan untuk menjauhkan keka)auan dan kekeliruan. 8ontoh C )ontoh seperti 0 I#ti)a& A#in! 8ampaign 8ustom Dengue :rant "ension 8.*.3 E$aan I#ti)a& 9Un!ka+an: A#in! /an! Teta+ &stilah asing atau ungkapan tertentu yang sebutan dan ejaannya kekal dalam semua bahasa, digunakan juga dalam bahasa Melayu dengan syarat diberi garis ba+ah atau di)etak miring. 8ontoh0 a. !ona fide b. esprit de corps ). fait accompli ). weltanschauung d. cal de sac Kempen Kastam Denggi :eran "en)en I#ti)a& Ba&a#a Me)a/"

Lati&an 8.1

1. N/atakan a%i mana #"m,e% i#ti)a& Ba&a#a Me)a/" i+e%()e&3

'. Ba&a#kan men!a+a "n!ka+an ata" ,a&a#a a#in! amat i +e%)"kan a)am +e%kem,an!an +e%i#ti)a&an i Ma)a/#ia3

>2

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

R"$"kan

A, "))a& Ha##an ? Ain(n M(& . 91<<*:. Tata,a&a#a Dinamika. K"a)a L"m+"%; De5an Ba&a#a an P"#taka. Amat J"&a%i M(ain 9'@1@:Pen!!",a)an I#ti)a& I)mia& a)am Ba&a#a Me)a/". K"a)a L"m+"% ; De5an Ba&a#a an P"#taka.

8.2 Pem,ent"kan I#ti)a& Pe),a!ai Bi an! "elbagai istilah telah digubal dan dibentuk di dalam pelbagai bidang. Sebagai )ontoh, istilah ( istilah mengikut bidang berkenaan diberikan di ba+ah0 a: I#ti)a& Tekn()(!i Mak)"mat an K(m"nika#i Ba&a#a In!!e%i# udio)onferen)ing utosaAe Broad)ast 8lient(serAer 8onne)tion(oriented net+ork Data s)rambler Digital )amera Digital )ertifi)ate Digital purse Digital signature Ba&a#a Me)a/" Sidang audio utosimpan SiaranFsiar "elanggan(pelayan 3angkaian berorientasikan sambungan "engarau data Kamera digital Sijil digital Dompet digital =andatangan digital

,: I#ti)a& Un an! Un an! Ba&a#a In!!e%i# dministratiAe order 8iAil disorder 8iAil rights Double jeopardy Diplomati) immunity 1Mtradi)tion Hraud HugitiAe offender Hundamental rights 6udi)ial reAie+ Legitima)y Ba&a#a Me)a/" "erintah pentadbiran :angguan a+am <ak siAil "endak+aan dua kali Kekebalan diplomatik 1kstradisi Hraud "esalah buruan <ak asasi Kajian semula kehakiman Kesahan
>>

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Mala fide Mandatory pro)edure BatiAe Batural justi)e

Mala fide =ata)ara mandatory nak negeri Keadilan asasi

4: I#ti)a& K(m+"te% Ba&a#a In!!e%i# ))ess Ben)h mark 8ursor Data base Do+nload 1nd user Hont <ard+are &ntegrated )ir)uit Lo)al area net+ork Ba&a#a Me)a/" 8apaian =anda aras Kursor "angkalan data Muat turun "engguna akhir Hon "erkakasan Litar bersepadu 3angkaian ka+asan setempat

: Ek(n(mi B Penta ,i%an Pe%nia!aan Ba&a#a In!!e%i# Balan)e sheet Bridging loan Buy out Buy(ba)k pri)e By(produ)t 8apital gain 8ash flo+ 8ertifi)ate of authori7ation 8hief eMe)utiAe offi)er Deed of trust &nAestment )limate Long term debt Ba&a#a Me)a/" Kun)i kira(kira "injaman penyambung Beli habis <arga beli balik Keluaran sampingan Laba modal I keuntungan modal liran tunai "erakuan kuasa Ketua pega+ai eksekutif Surat ikatan amanah &klim pelaburan <utang jangka pendek
>@

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Short(term finan)ing Sole agent Steering )ommittee

"embiayaan jangka pendek 1jen tunggal 6a+atankuasa pemandu

e: I#ti)a& Pe%&(te)an Ba&a#a In!!e%i# Ballroom BanNuet Budget hotel Buffet Business )entre 8he)k(in 8he)k(out 8o)ktail Day use DeluMe room Double room Hun)tion room Lun)heon =+in bed .aiter #L%F +aitress #"% Ba&a#a Me)a/" De+an besar Bankuet <otel jimat I hotel kelas ekonomi Bufet "usat khidmat urusan Daftar masuk Daftar keluar Koktel :una siang Bilik me+ah Bilik kelamin Bilik majlis 6amuan tengah hari Katil(kembar "ramusaji

0: C(t(!%a0i Ba&a#a In!!e%i# bstra)t photography Bet+een(the(lens shutter 8amera angle Daylight film 1ffe)tiAe aperture Hlash :round(angle Aie+ <alf(length portrait &nAisible light Latitude of eMposure Main lighting 2ut of fo)us "eris)opi) lens Ouart7 lens 3efle)t )amera Ba&a#a Me)a/" Hotografi abstrak "engatup antara kanta Sudut kamera Hilem +arna )ahaya siang pertur berkesan Dengar "andangan sudut ba+ah "otret separuh 8ahaya halimunan Latitude dedahan "en)ahayaan induk Luar fokus "eriskop Kanta kuar7a Kamera refleM
>4

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

!: I#ti)a& Matematik an Stati#tik

Ba&a#a In!!e%i# erial )able ffine ffine geometry ffine Aariety ggregate ggregation ggregatiAe ggregatiAe indeM ggregatiAe model 8.8

Ba&a#a Me)a/" Kabel aerial fin :eometri afin neka afin gregat "engagregatan Berdaya agregatF pengagregatan &ndeks pengagregatan Model berdaya agregat

1a,a%an 6 1a,a%an Pem,ent"kan I#ti)a&

=ugas dan tanggungja+ab 6a+atankuasa istilah amat men)abar. Kritikan yang dilemparkan kepada mereka datang bertubi tubi, khusus daripada kalangan yang kurang memahami rasional di belakang pemilihan sesuatu istilahF dan kritikan sinis ini sering terdengar. .alau bagaimanapun, bagi orang bahasa, linguis dan pendidik, mereka amat memahami keputusan yang telah dibuatF mereka akur pada istilah yang telah dibentuk dan menerimanya dengan hati terbuka. Bagi orang yang tidak memahaminya, tidak semudah untuk men)apai kesepakatan dan persetujuan di dalam pembentukan istilah baruF tentu sekali banyak )abarannya. .alau apapun kritikan yang dilemparkan ja+atankuasa istilah tetap dengan pendirian mereka. <akikatnya kerja yang mereka lakukan berpandu kepada dua kriteria umum0 Kepesatan ilmu 0 i. "erkembangan ilmu dalam bidang(bidang tertentu. ii. "enyerapan istilah(istilah baru mengikut perkembangan semasa.

Kepakaran 0 i. Kekurangan pakar di dalam bidang tertentu. ii. "enentuan sumber istilah #bahasa asal, bahasa serumpun, bahasa pinjaman%

Lati&an 8.'

1. S"at" ma#a a&")"- ,an/ak i#" /an! ,e%kaitan en!an +e%i#ti)a&an ()e& me ia-me ia ma##a i Ma)a/#ia. Be%i +en a+at an a tentan! k"a)iti +e%i#ti)a&an /an! i !"nakan. A aka& an a #et"$" ,a&a#a >5

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

/an! i!"nakan it" te+at en!an a+a /an! &en ak in/atakan3

Si)a %"$"k +aka%-+aka% +e%i#ti)a&an /an! ,e% ekatan en!an an a.

B"k" %"$"kan

De5an Ba&a#a an P"#taka 91<<': Pe (man "m"m Pem,ent"kan I#ti)a& Ba&a#a Me)a/". K"a)a L"m+"%. G%a4e- H. 91<>2:.S/ntaD an! #emanti4# 3; S+ee4& a4t#. Ne5 Y(%k; Semina% P%e##. Ha#&im H$. M"#a 9'@@8:. Pen!anta% Ca)#a0a& Ba&a#a. 9E i#i Ke "a:. K"a)a L"m+"%; De5anBa&a#a an P"#taka. Nat&e#an- S. 9'@@1 :. Makna a)am Ba&a#a Me)a/". De5an Ba&a#a an P"#taka; K"a)a L"m+"% 9Ba,';Ke+e),a!aian Makna ,a!i +e%kataan -&)m 1<-'8:. Nik Sa0ia& Ka%im an %akan9'@@=: Tata,a&a#a De5an E i#i Keti!a. K"a)a L"m+"% ; De5an Ba&a#a an P"#taka. Pa)me%-C.R- 91<<':. Semantik. De5an Ba&a#a L"-+"% 9Te%$ema&an ()e& A, "))a& Ha##an: an P"#taka; K"a)a

P"te%i R(#)ina A, ") Aa&i 9'@@2: Pemin$aman Kata Ba&a#a In!!e%i# Da)am Pe%i#ti)a&an Un an! 6 Un an!. K"a)a L"m+"%; De5an Ba&a#a an P"#taka. O- G%a /- A. 9'@@@:. Semanti4#; T&e ana)/#i# (0 meanin!. A Ae#)e/ L(n!man. i#i(n

>/

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK > ISTILAH SINGKATAN DAN LAMBANG BAHASA MELAYU


SINOPSIS =opik ini akan menerangkan dan menjelaskan tentang singkatan dan lambang bahasa. Selain itu, )uba menerangkan perbe7aan antara singkatan dengan lambang. HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan tentang konsep singkatan, akronim dan lambang dalam bahasa Melayu. >.1 K(n#e+ an e0ini#i #in!katan an Lam,an! >.1.1 De0ini#i Sin!katan Menurut Kamus De+an #2??/0 14?1% menyatakan singkatan ialah kependekan, ringkasan , merupakan gejala umum dalam pemakaian bahasa.
>E

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Manakala Bik Safiah Karim dan rakan(rakan #2??E0 55% kronim adalah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf a+al suku kata atau dengan menggabungkan huruf a+al dan suku kata daripada rangkai kata, dan ditulis serta dilafa7kan sebagai perkataan utuh. Beliau menyatakan ada tiga )ara pembentukan akronim. Manakala smah <j. 2mar #2??$02/% akronim adalah kata selapis yang dibentuk dengan menggunakan suku kata pada kata(kata unsur. Menurut 6a+atankuasa =etap Bahasa Melayu K"M #1$$2014% singkatan terbentuk dengan empat )ara melalui penggunaan 0 a% Menggugurkan satu bahagian atau lebih bahagian daripada dasarnya. Misalnya 0 lab # laboratory% b% Menyingkatkan huruf ejaan, tetapi sebutannya seperti bentuk lengkap. Misalnya0 sin )m )os hab ( ( ( ( sinus sentimeter konsinus habitat

)% Menggabungkan suku kata atau bahagian kata. Misalnya0 Mara "erkim Bernama =adika 8erpen Kugiran Berdikari "a+agam "erkeso ( ( ( ( ( ( ( ( ( Majlis manah 3akyat "ertubuhan Kebajikan &slam Malaysia Berita Basional Malaysia taman didikan kanak C kanak )erita pendek kumpulan gita ran)ah berdiri dengan kaki sendiri "anggung +ayang gambar "ertubunhan Keselamatan Sosial

d% Menggabungkan huruf pangkal setiap kata, istilah begini dipanggil akronim. Misalnya0 6K3 =LDM &":K= 3 LU=< B&M ( ( ( ( ( 6abatan Kerja 3aya =entera Laut Di3aja Malaysia &nstitut "endidikan :uru Kampus =un bdul 3a7ak Lembaga Urusan =abung <aji ngkatan Belia &slam Malaysia
>$

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

DUB &K&M

( (

hli De+an Undangan Begeri &nstitut Kefahaman &slam Malaysia

>.1.' De0ini#i Lam,an! Menurut Kamus De+an 1disi keempat # 2??/0 E/5% Lambang ialah tanda yang me+akili entiti linguistik seperti bunyi, fonem,suku kata, morfem dan kata yang diterima dalam transkripsi fonetik atau sistem tulisan. Lambang huruf ialah singkatan khusus berdasarkan kebiasaan yang terdiri daripada satu huruf atau lebih tanpa titik di belakangnya, dan digunakan untuk menandai sesuatu konsep. 8ontoh 0 meter kilogram se)ond ampere degree )andela radian steradian mole he)to )enti mega giga ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( meter kilogram saat ampere darjah kandela radian steradian mol hekto senti mega giga ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( m kg s K )d rad st mol h ) M :

Lati&an >.1

1. Pen!!"naan )am,an! 6 )am,an! i#ti)a& ,e)"m ik"a#ai en!an #e+en"&n/a ()e& +e)a$a% ata" ma#/a%akat i Ma)a/#ia. Be%i +en a+at an a3

La/a%i inte%net

Si)a )a/a%i inte%net "nt"k men a+atkan mak)"mat tam,a&an.

@?

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Tamat. Sem(!a an a ,e%$a/a.

TAJUK = EJAAN DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU


SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN

=opik ini akan menerangkan tentang transliterasi dan transkripsi. Berdasarkan transkripsi dan transliterasi istilah atau perkataan tersebut digunakan dalam bahasa Melayu tanpa mengubah sebutan dan makna asal atau sumber perkataan tersebut. Dalam bahasa Melayu banyak perkataan diperoleh dan dikenal pasti dalam bahasa sumber yang lain. Bahasa C bahasa bereknaan seperti bahasa rab, bahasa 'unani, bahasa Sankrit dan bahasa C bahasa lain. =.1 E$aan T%an#)ite%a#i Da)am Ba&a#a Me)a/"
@1

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Kamus De+an #2??/01/12% menyata transliterasi ada penukaran huruf $perkataan dsb%daripada abjad sesuatu tulisan #misalantulisan rab kepada huruf yang selaras bunyinya dsb dalam abjad system tulisan lain #spt 3umi%. 1jaan =ransliterasi atau alih huruf boleh mengikut perakuan &S2 untuk huruf rab #"erakuan &S2(32>>% atau "erakuan &S2(3>14 huruf 'unani. 8ontoh transliterasi rab. 8ontoh 0 Bismillahirrahmanirrahim muslimin mslimat unta7 usta7ah haji hajah fikir hadith gaib 7akat akad lafa7 solat iman imam talak lian sujud kiam =.' E$aan T%an#k%i+#i Da)am Ba&a#a Me)a/" =ranskripsi ialah penulisan sebutan yang menunjukkan sebutan dalam bahasa yang bersangkutan. &stilah asing yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu diterjemahkan, pada umumnya ditranskripsikan lebih dahulu. Misalnya0 bureau poli)e ambulan)e ( ( ( biro polis ambulans tanpa

1jaan nama khas, yang dalam bahasa sumber ditulis dengan huruf Latin, tidak diubah. Sekiranya nama khas itu ditulis dengan huruf lain, maka diambil ejaannya yang dalam bahasa &nggeris dan kemudian disesuaikan dengan bahasa Melayu. Misalnya0

@2

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Baekelund 8anni77aro Nuadag Da)ron Keops Dmitri &AanoAi) MendeleeA nton 8hekhoA Mao =7e =ung

Lati&an =.1

1. Be7akan anta%a e$aan t%an#)ite%a#i t%an#k%i+#i a)am Ba&a#a Me)a/".

en!an

e$aan

'. Den!an me%"$"k ,"k" an inte%net- #ena%aikan 4(nt(& 6 4(nt(& )ain e$aan t%an#k%i+#i /an! ,e%kaitan. 3. Me%"$"k ,"k" ata" ,a&an inte%net - #ena%aikan 4(t(& 6 4(nt(& e$aan t%an#k%i+#i /an! ,an/ak i!"nakan ()e& me ia ma##a te%"tama me ia 4etak i Ma)a/#ia.

Tamat. Sem(!a an a te%"# ,e%$a/a.

R"$"kan

A, "))a& Ha##an ? Ain(n M(& . 91<<*:. Tata,a&a#a Dinamika. K"a)a L"m+"%; De5an Ba&a#a an P"#taka. Amat J"&a%i M(ain 9'@1@:Pen!!",a)an I#ti)a& I)mia& a)am Ba&a#a Me)a/". K"a)a L"m+"% ; De5an Ba&a#a an P"#taka. A7man Aan 1&ik.1<=2. Men!a$a% Ba&a#a Ma)a/#ia Ji)i '; Lati&an G"%" Dan Ba&an. K"a)a L"m+"% ; De5an Ba&a#a Dan P"#taka Da%5i# Ha%a&a+ 91<<*:. Binaan Makna. &tt+;BB555.an!e)0i%e.4(mBi Ba&ma a5an!Bmeanin!.&tm) a44e##e (n 2 J")/ '@@>. De5an Ba&a#a an P"#taka 91<<': Pe (man "m"m Pem,ent"kan I#ti)a& Ba&a#a Me)a/". K"a)a L"m+"%.

@>

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

P"te%i R(#)ina A, ") Aa&i 9'@@2: Pemin$aman Kata Ba&a#a In!!e%i# Da)am Pe%i#ti)a&an Un an! 6 Un an!. K"a)a L"m+"%; De5an Ba&a#a an P"#taka. Te"k" I#kan a%.'@@=. Kam"# De5an E i#i Keem+at. K"a)a L"m+"% ; De5an Ba&a#a Dan P"#taka.

@@