Anda di halaman 1dari 4

LAMPU KALIMANTANG / PENDARFLUOR

Lampu kalimantang juga dikenali sebagai lampu floresen atau lampu pendarfluor. Ianya dibina daripada tiub kaca yang diisikan dengan gas lengai seperti argon atau krypton dan sedikit wap raksa ( mercury vapour ). Bahagian dalam permukaan tiub kaca tersebut disalutkan dengan bahan fosfor untuk menyerap pancaran lampau ungu dan menukarkannya kepada cahaya yang dapat dilihat. Bahan-bahan fosfor yang berbeza digunakan bagi mendapatkan warna-warna lampu yang berlainan. Di kedua-dua hujung tiub lampu terdapat dua katod terdiri daripada beberapa lilit dawai tungsten yang disalut dengan bahan oksida untuk menggalak pengeluaran electron. Lampu-lampu kalimantang dibuat dalam beberapa saiz seperti ukuran 2 kaki dan kaki dengan keupayaan !" watt dan #$ watt. %ebanyakan lampu jenis ini dipasangkan dengan pemegang lampu atau terminal jenis dua pin ( bi-pin lamp cap ).

Alat- alat Pembantu Litar !. &ok ( choke / ballast ) 2. 'uis (emula ( starter ) #. %apasitor !. &ok

&ok mempunyai dua fungsi ke atas lampu kalimantang iaitu ) a. *embekalkan +oltan tinggi %etika operasi biasa lampu kalimantang hanya memerlukan bekalan +oltan biasa 2 , +olt- tetapi bagi memulakan proses discas tersebut +oltan yang jauh lebih tinggi adalah diperlukan. Ini dilakukan dengan menggunakan gelung induktif tersebut atau cok. b. *enghadkan arus .pabila lampu mula menyala- rintangan tiub akan berkurangan dan pengaliran arus akan bertambah- tetapi dengan adanya cok akan membataskan pengaliran arus tersebut. 2. 'uis (emula

/erdiri daripada dua jenis iaitu jenis berbara ( glow type starter ) dan jenis terma ( thermal starter ). a. 'uis (emula 0enis Berbara ( glow type starter )

'uis pemula jenis ini terdiri dari satu tiub kecil berisi gas helium dan elektrod-elektrod kepingan dwilogam dimana didalam keadaan biasa kedua-dua elektrod tersebut tidak menyentuh antara satu sama lain. .pabila bekalan +oltan disambung kepada suis pemula- satu discas berbara akan terjadi- memanaskan elektrod dan mengadakan sentuhan pada kedua-dua elektrod dalam pemula. Discas suis pemula terhenti ketika sentuhan tersebut- menyejukkan kepingan dwiogam dan sentuhan pun terbuka semula. 'elari dengan suis pemula ilah sebuah kapasitor jenis seramik bernilai ,.,,1 mikrofarad dan bertujuan untuk menyerap gangguan pada gelombang radio berdekatan hasil dari tindakan arka oleh pemula. b. 'uis (emula 0enis /erma ( thermal starter ) /erdiri daripada sesentuh kepingan dwilogam dan gelung pemanas kecil yang dipasang hampir dengan sesentuh tersebut. Dalam keadaan biasa sesentuh suis adalah sentiasa tertutup- tetapi apabila pemanas menerima bekalan- habanya akan memanaskan sesentuh dan seterusnya sesentuh tersebut akan terbuka. #. %apasitor

(enggunaan cok didalam litar lampu akan menyebabkan faktor kuasa menyusul dan ini akan menyebabkan lebih tinggi nilai arus mengalir melalui litar tersebut. 2leh itu faktor kuasa lampu haruslah dibetulkan semula dengan menggunakan kapasitor yang disambung selari dengan punca bekalan. Operasi Lampu Kalimantang !. .pabila suis kawalan di 3on4- satu arus kecil mengalir dan arus ini hanya berupaya merentasi elektrod-elektrod didalam suis pemula. 2. 'atu discas berbara akan terjadi dan discas ini akan memanaskan kepingan dwilogam suis itu sendiri- membengkok dan membuat sentuhan. #. 'uatu litar lengkap terjadi dan satu arus yang lebih besar mengalir menerusi kedua-dua katod lampu 5 filamen 6- memanaskannya hingga merah. . %emudian discas tersebut terhenti 5 apabila berlaku sentuhan suis 6- kepingan logam tersebut menyejuk dan sentuhan terbuka semula.

1. .pabila sentuhan terbuka- suatu +oltan tinggi terbentuk sejenak didalam cok yang mana +oltan ini cukup untuk memulakan discas didalam tiub lampu. $. 'elepas lampu menyala- arus akan mengalir terus melalui tiub lampu tersebut dan +oltan pada suis pemula menjadi tersangat rendah dan ketika tersebut suis pemula tidak lagi diperlukan. Litar !emati! Lampu Kalimantang

. ) /iub 7luorescent B ) Bekalan kuasa 2 , +olt & ) 'uis (emula 5 D) 'witch 5Bi-metallic thermostat6- 8) 'eramic &apacitor 6 7 ) 7ilaments 9 ) &ok