Anda di halaman 1dari 16

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

SAINS TAHUN 4

BAHAGIAN A Jawab semua soalan. Hitamkan jawapan yang betul pada kertas objektif. 1. Manakah yang berikut merupakan keperluan asas bagi manusia? A. C.

B.

!. "ajah 1 menunjukkan seorang penyelam membawa tangki #.

"ajah 1 Mengapa penyelam perlu membawa tangki #? A. $ntuk mendapatan %ahaya matahari B. $ntuk mendapatkan udara C. $ntuk mendapatkan tempat perlindungan . $ntuk mendapatkan makanan &. "ajah ! menunjukkan pengelasan haiwan. Haiwan

Udang P

Berudu Ikan "ajah !

Cacing Q

a!a" Be!a!ang

Antara yang berikut yang manakah mewakili # dan '? P Q A. (upai Angsa B. )ipas Monyet C. Berudu *iput . +etam ,kan paus

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

SAINS TAHUN 4

-. "ajah & menunjukkan sistem pernafasan manusia.

"ajah & $rutan yang manakah betul bagi pengaliran udara semasa menghembuskan nafas? A. Hidung saluran pernafasan paru.paru B. Mulut saluran pernafasan paru.paru C. *aluran pernafasan paru.paru mulut D. #aru.paru saluran pernafasan hidung /. "ajah - menunjukkkan tumbuhan #0 ' dan ".

' "ajah -

"

Manakah yang berikut menunjukkan kaedah pembiakan bagi tumbuhan #0 ' dan "? P Q R A. *pora Biji benih +eratan batang B. Biji benih +eratan batang *pora C. +eratan batang *pora Biji benih . *pora +eratan batang Biji benih 1. Maklumat yang berikut menunjukkan %iri.%iri seekor haiwan. Berbulu tebal Bertelinga ke%il )apisan lemak yang tebal di bawah kulit

Berdasarkan %iri.%iri tersebut0 di manakah mungkin untuk kamu menjumpai haiwan tersebut? A. Hutan hujan tropika B. +utub utara C. 2urun . +hatulistiwa

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

SAINS TAHUN 4

3. "ajah / menunjukkan beberapa ekor ikan diletakkan dalam sebuah bekas.

"ajah / #ilih pernyataan yang benar. A. B. C. . +eadaan "umpai air dikeluarkan Bekas ditutup dengan penutup Bekas diletakkan di bawah %ahaya matahari Minyak ditambah ke dalam air #emerhatian ,kan akan mati dalam beberapa jam ,kan akan mati dalam beberapa jam ,kan akan mati dalam beberapa minit ,kan masih hidup selepas sebulan pada haiwan "ajah 1 di bawah digunakan

4. Bahagian yang manakah bertanda A0 B0C dan untuk membunuh mangsanya?

"ajah 1 5. Maklumat di bawah menunjukkan %iri.%iri khas sejenis tumbuhan. aun yang berbelah.belah Batang yang boleh dilenturkan

Apakah fungsi %iri.%iri khas di atas? A. Melindungi mereka dari hujan lebat B. Melindungi mereka dari angin ken%ang C. Melindungi mereka dari %ua%a sejuk . Melindungi meraka dari %ua%a panas 16. Antara %iri tumbuhan berikut0 yang manakah tidak sesuai ditanam di kawasan yang terdedah kepada %ahaya matahari dan mempunyai air yang sangat sedikit? A. Akar yang panjang B. Batang yang tebal C. aun berbentuk jarum . "anting yang banyak

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

SAINS TAHUN 4

11. "ajah 3 menunjukkan satu jenis haiwan.

"ajah 3 Mengapakah haiwan tersebut mengambil tindakan seperti yang ditunjukkan di atas? A. $ntuk membunuh musuhnya B. $ntuk menyejukkan badannya C. $ntuk membuatkannya kelihatan lebih menarik7 . $ntuk melepaskan diri daripada musuh 1!. Maklumat berikut membandingkan bilangan kubus yang boleh diisi ke dalam kotak 80 90 : dan ;. *emua kubus adalah sama sai<. 8 boleh diisi lebih banyak kubus daripada 9 : boleh diisi lebih banyak kubus daripada 8 tetapi kurang daripada ;

Antara %arta palang berikut0 yang manakah mewakili maklumat itu. A. C.

B.

1&. "ajah 4 menunjukkan lantai yang sebahagiannya ditutupi dengan jubin.jubin yang sama sai<.

"ajah 4 Berapakah bilangan jubin lagi yang diperlukan untuk menutup seluruh lantai tu?

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

SAINS TAHUN 4

A. &6 C. !6 B. !/ . 1/ 1-. "ajah 5 menunjukkan pelan sebuah rumah. *emua bilik adalah berbentuk segiempat tepat.

"ajah 5 Antara yang berikut0 bilik yang manakah mempunyai luas yang sama? A. " dan ( B. " dan * C. $ dan ( . * dan $ 1/. Jadual 1 menunjukkan keputusan penyiasatan tentang ayunan bandul. Bandul ( $ = 8 Masa yang diambil untuk &6 ayunan lengkap !6 !&6 &4 Jadual 1

Apakah kesimpulan penyiasatan ini? A. ( berayun paling perlahan B. $ berayun lebih %epat daripada = C. 8 berayun lebih %epat daripada $ . = berayun lebih perlahan daripada 8 11. "ajah 16 menunjukkan tumpahan air di atas meja.

"ajah 16 Antara bahan berikut0 yang manakah paling menyerap air itu? A. >ilon B. "ayon C. +apas . *utera

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

SAINS TAHUN 4

13. "ajah 11 menunjukkan sejenis baju yang dipakai semasa %ua%a sejuk.

"ajah 11 Antara bahan berikut yang manakah paling sesuai untuk membuat baju itu? A. >ilon B. *utera C. #lastik . +ain bulu 14. "ajah 1! menunjukkan suatu eksperimen.

"ajah 1! Apakah yang akan berlaku selepas seminggu? A. Jisim paku berkurangan B. 8arna air dalam tabung uji berubah C. 8arna paku menjadi keperangan . #aras air dalam tabung uji meningkat 15. "ajah 1& menunjukkan satu objek.

"ajah 1& Bahan.bahan yang manakah boleh digunakan untuk membuat objek ini tanpa mengubah sifat.sifat bahan itu? A. #embaris besi dan penutup tin B. #embaris besi dan kadbod C. #embaris kayu dan kadbod . #embaris kayu dan penutup tin

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

SAINS TAHUN 4

!6. Jadual ! menunjukkan sifat fi<ikal tiga bahan +0 ) dan M. *ifat fi<ikal Bahan + ) M Boleh diregang 9 9 Jadual ! Antara berikut yang manakah mewakili +0 ) dan M. A. B. C. . + 2etah #lastik #lastik +ertas ) kertas 2etah 2etah Besi M Besi Besi +ertas #lastik Mengalirkan elektrik 9 9 Boleh terapung atas air 9 9

!1. "ajah 1- menunjukkan sistem suria.

"ajah 1Apakah yang diwakili oleh +0 )0 M dan >? + ) A. Marikh Musytari B. Musytari $ranus C. $ranus ;uhrah . ;uhrah Marikh M $ranus ;uhrah Marikh Musytari > ;uhrah Marikh Musytari $ranus

!!. Antara yang berikut yang manakah menerangkan keadaan di Bulan? ,. (iada air ,,. (iada udara ,,,. Mempunyai awan ,=. Mempunyai atmosfera A. B. C. . , dan ,, , dan ,,, ,, dan ,= ,,, dan ,=

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

SAINS TAHUN 4

!&. "ajah 1/ menunjukkan planet 90 Musytari dan planet : mengikut urutan.

"ajah 1/ A. B. C. . #lanet 9 Marikh Bumi ;uhal Marikh #lanet : ;uhal Marikh $ranus Bumi

!-. #ernyataan manakah yang betul mengenai asteroid? A. Mempunyai ekor panjang yang ber%ahaya B. Coretan %ahaya yang terang melintasi langit pada waktu malam C. +umpulan batu yang bergerak mengelilingi matahari . #lanet berbatu yang mempunyai air tetapi tiada hidupan !/. Apakah yang akan berlaku sekiranya Bumi berada di tempat planet #luto? ,. Cahaya matahari menjadi kurang terang ,,. ?ksigen bertambah ,,,. *uhu menjadi rendah ,=. Air bertambah panas A. B. C. . , dan ,,, ,, dan ,,, , dan ,= ,, dan ,=

!1. "ajah 11 menunjukkan sejenis alat.

"ajah 11 Apakah had keupayaan yang diatasi oleh alat di atas? A. ,ngatan B. @i<ikal C. #englihatan

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

SAINS TAHUN 4

. #endengaran !3. "ajah 13 menunjukkan satu kaedah manusia berkomunikasi.

"ajah 13 Antara alat berikut0 yang manakah mempunyai fungsi yang sama seperti di atas? ,. ,,,.

,,.

,=.

A. B. C. .

,0 ,, dan ,,, ,0 ,,, dan ,= ,0 ,, dan ,= ,,0 ,,, dan ,=

!4. "ajah 14 menunjukkan empat jenis pengangkutan air.

"ajah 14 #ilih urutan yang betul untuk menunjukkan sejarah perkembangan teknologi dalam pengangkutan bermula daripada yang terdahulu. A. *0 #0 "0 ' B. "0 '0 #0 *

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

SAINS TAHUN 4

C. *0 '0 "0 # . "0 #0 '0 * !5. "ajah 15 menunjukkan alatan.alatan teknologi. Manakah alatan berikut digunakan dalam bidang komunikasi?

: "ajah 15 A. B. C. . 8 dan ; 8 dan : 9 dan : 9 dan ;

&6. Jadual di bawah menunjukkan had keupayaan dua orang murid. Murid M > Had keupayaan (idak boleh melihat perkataan di atas papan hitam dengan jelas (idak boleh mengingat terlalu banyak benda

Apakah alat yang dapat membantu murid M dan >? Murid M Murid > A. #eriskop +alkulator B. +anta pembesar +omputer C. Cermin mata +omputer . Binokular +alkulator

10

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

SAINS TAHUN 4

BAHAGIAN B Jawab semua soalan.(uliskan jawapan dalam ruang yang disediakan pada kertas soalan. 1. *ekumpulan murid menjalankan penyiasatan untuk mengkaji keperluan asas tumbuhan.

"ajah !6 aA >yatakan i. apa yang diubah Bpembolehbah dimanipulasiA dalam penyiasatan ini. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ii. apa yang diperhati Bpembolehubah bergerak balasA dalam penyiasatan ini CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B! markahA bA Berikan satu sebab BinferensA untuk pemerhatian di "ajah !6. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B1 markahA %A Apakah kesimpulan yang boleh dibuat dalam penyiasatan ini? CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B1 markahA

11

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

SAINS TAHUN 4

!. *ekumpulan murid menggunakan objek yang berbe<a untuk mengukur panjang sebuah meja. Jadual & menunjukkan keputusan penyiasatan ini. ?bjek Bilangan ukuran yang diambil 14

4 / Jadual & aA >yatakan i. apa yang ditetapkan Bpembolehubah dimalarkanA dalam penyiasatan ini. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ii. apa yang diubah Bpembolehubah dimanipulasiA dalam penyiasatan ini CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B! markahA bA "ajah !1 menunjukkan sebatang man%is.

"ajah !1 "amalkan bilangan ukuran jika batang man%is ini digunakan untuk mengukur panjang meja tersebut. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B1 markahA %A Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini.

12

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

SAINS TAHUN 4

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B1 markahA

&. "ajah !! menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat bahan.bahan dengan meletakkan empat objek yang berlainan ke dalam sebuah bekas yang berisi air.

"ajah !! aA Apakah tujuan penyiasatan ini? CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B1 markahA bA >yatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B1 markahA %A "amalkan apa yang akan berlaku jika sekeping polisterin dimasukkan ke dalam bekas itu. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B1 markahA dA Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan itu? CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B1 markahA

13

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

SAINS TAHUN 4

-. Jadual - menunjukkan masa yang diambil oleh empat planet untuk membuat peredaran lengkap mengelilingi Matahari. #lanet Musytari ;uhal $ranus >eptun Jadual aA >yatakan satu inferens BsebabA tentang perbe<aan antara masa yang diambil oleh planet Musytari dan >eptun? CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B1 markahA bA Apakah %orak perubahan bagi masa yang diambil oleh planet untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari dari Musytaril ke >eptun? CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B1 markahA %A Masa yang diambil oleh planet baru 9 untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari adalah 1/6 tahun. Berdasarkan Jadual -0 ramalkan kedudukan bagi planet 9. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B1 markahA Masa yang diambil oleh planet untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari BtahunA 1! !5 411/

Masa yang diambil oleh suatu planet mengelilingi Matahari adalah berkait dengan jarak planet itu dari Matahari.

dA Berdasarkan pernyataan di atas0 nyatakan satu hubungan BhipotesisA antara pembolehubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

14

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

SAINS TAHUN 4

B1 markahA

/. "ajah !& menunjukkan satu penyiasatan tentang masa yang diambil untuk membajak sawah padi menggunakan dua kaedah yang berbe<a.. +aedah membajak Masa yang diambil

*atu hari

ua jam

"ajah !& aA Apakah tujuan penyiasatan itu? CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B1 markahA bA i. alam penyiasatan ini0 nyatakan apa yang diubah Bpembolehubah dimanipulasiA dalam penyiasatan ini? CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ii. apa yang diukur Bpembolehubah bergerakA dalam penyiasatan ini? CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B! markahA %A >yatakan hubungan antara kaedah membajak dengan masa yang diambil. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC B1 markahA

15

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

SAINS TAHUN 4

KERTAS SOALAN TAMAT isediakan oleh D CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC BA;A",>A B( A),A isemak oleh D CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC BE> A;M, B JA>(A>A

16