Anda di halaman 1dari 45

BAB IV

KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN

4.1 Pendahuluan

Saban hari kita terdengar berlakunya kemalangan di tapak bina samada melalui akbar tempatan, televisyen atau pelbagai jenis media massa lain. Daripada kemalangan-kemalangan yang dilaporkan, jarang sekali kita terdengar kemalangan yang membabitkan kerja di ruang terkurung. Ini pastinya disebabkan tidak banyak kerja-kerja yang yang dilakukan di tempat tersebut, kebanyakan hanya melibatkan kerja-kerja penyelenggaraan. Tetapi ini tidaklah bermakna faktor keselamatan ketika bekerja di ruang terkurung boleh diabaikan oleh pihak yang terbabit. Ini kerana risiko bahaya bekerja di ruang terkurung adalah tinggi dan kebanyakannya boleh membawa kepada kematian dalam masa yang singkat.

#$

Bahaya ketika bekerja di ruang terkurung bagaikan musuh dalam selimut kepada para pekerja yang terbabit kerana tidak ramai yang menyedari akan kehadirannya. Tidak kira berapa tingginya risiko berlakunya kemalangan dan jumlah angka yang terkorban, pihak majikan iaitu kontraktor masih mengambil mudah tentang keselamatan para pekerjanya ketika menjalankan tugas di ruang terkurung. Semuanya atas alasan semua ini hanyalah memba irkan masa dan wang syarikat semata-mata serta tidak menyangka bahawa ruang terkurung merupakan kawasan yang terdedah kepada keadaaan yang amat berbahaya. Ini mungkin disebabkan kurangnya pendedahan dan kesedaran tentang bahaya yang boleh membawa maut besar kemungkinannya boleh berlaku.

Daripada kajian projek ini, analisis yang dibuat adalah bertujuan untuk mengkaji kemalangan yang berlaku di ruang terkurung, disamping mengenalpasti program ruang terkurung yang diamalkan oleh pihak kontraktor di tapak bina. !nalisis dan perbin"angan yang dibuat ini diharap sedikit sebanyak dapat membantu menyedarkan segelintir pihak betapa bahayanya bekerja di ruang terkurung dan mengenalpasti keberkesanan sistem atau program yang diamalkan agar bilangan kemalangan dan nyawa yang terkorban dapat dikurangkan.

#/

4.2

Kaedah Pengumpulan Data

Setelah kajian literatur siap dianalisis, seterusnya pengumpulan data-data mengenai kemalangan dan program ruang terkurung yang diamalkan di tapak bina perlu dilakukan. Ini bertujuan untuk% &enilai dan menganalisis kemalangan yang berlaku yang melibatkan kerja di ruang terkurung. &embanding serta menilai sejauh mana program bekerja di ruang terkurung diamalkan pada keadaan sebenar di dalam industri pembinaan &alaysia. Bagi memperolehi data-data yang baik dan lengkap bagi projek ini, data dikumpul melalui ' kaedah iaitu% (. !nalisis kes-kes kemalangan. '. )ajian soal selidik.

4.

Anal!"!" Ke"#Ke" Kemalangan

)es-kes kemalangan yang melibatkan bekerja di ruang terkurung diperolehi daripada keratan akhbar dan artikel melalui laman-laman web D*S+ dan ,ST- yang ada menyimpan rekod-rekod kemalangan terkini. .ontoh

#5

keratan akhbar yang diperolehi boleh dilihat dalam 0ampiran !. Berikut adalah kes-kes kemalangan berkaitan dengan ruang terkurung% Ke" 1 $ %&'%('1))4 Nege*! Sem+!lan , )ejadian % Seorang lelaki meninggal dunia manakala abangnya berjaya diselamatkan setelah mereka diper"ayai telah terhidu gas bera"un ketika bekerja di dalam saluran pembentung telekomunikasi di 1lu Temiang, hari ini. ! mi !hmad, '2, telah disahkan meninggal dunia setelah tiba di +ospital Seremban kira-kira pada pukul ( pagi. !bang beliau, ,orhalim, 23, yang tidak sedarkan diri ketika diselamatkan, telah dimasukkan ke dalam wad dan dilaporkan dalam keadaaan serius. !dik beradik tersebut bersama-sama empat orang pekerja sedang bersiap sedia untuk memasuki saluran pembentung telekomunikasi sedalam (./ meter ketika kejadian berlaku kira-kira pukul ('.(# malam.

,orhalim pengsan setelah memasuki saluran pembentung dengan air pada paras pinggangnya. &enurut salah seorang pekerja tersebut, Salamat +ashim, 2$, ! mi terus terjun kedalam saluran berkenaan untuk menyelamatkan abangnya, tetapi turut tidak sedarkan diri. Salamat "uba menyelamatkan rakan beliau tetapi gagal setelah terbau gas yang kuat. Beliau mendapatkan bantuan penduduk sekitar dan beberapa lagi rakannya untuk mengeluarkan kedua-dua mangsa dengan menggunakan tali. 4enis ha ad% (. +a ad pengudaraan

78

-un"a kemalangan% (. Tiada program kerja selamat. '. -engukuran tahap oksigen dan kehadiran gas merbahaya tidak dilakukan. 2. Tidak menggunakan --6 yang sesuai semasa bekerja di dalam ruang terkurung 3. Tiada sistem permit digunakan #. Tiada latihan dan maklumat yang sepatutnya diketahui oleh setiap pekerja yang terlibat di dalam ruang terkurung. 7. Sistem menyelamat mangsa yang terperangkap di ruang terkurung yang tidak betul.

Ke" 2 $ %('%-'2%%% Selang.* ,

)ejadian % Seorang pekerja am dan seorang penyelia sebuah syarikat sub-kontraktor sedang melakukan kerja-kerja pembersihan saluran pembentungan dalam kawasan pembinaan. -enyelia telah mengarahkan pekerja tersebut memasuki lubang berkenaan yang dalamnya lebih kurang (# kaki. Setelah memasukinya, tiba-tiba pekerja tersebut pengsan. -enyelia menjadi panik dan kemudian meminta bantuan orang sekitar. Dua orang pekerja dari syarikat yang sama datang dan terus masuk ke dalam lubang dan diikuti oleh seorang pekerja kontrakor utama. ,amun kesemua mereka telah pengsan dan tidak sedarkan diri di dalam lubang berkenaan. )esemua mangsa mati di tempat kejadian.

7(

4enis ha ad% (. +a ad pengudaraan -un"a kemalangan % (. Tiada program kerja selamat. '. Bekerja dengan tidak mempunyai orang yang menjaga 9standby person:. 2. -engukuran tahap oksigen dan kehadiran gas merbahaya tidak dilakukan. 3. Tidak menggunakan --6 yang sesuai semasa bekerja di dalam ruang terkurung #. Tiada sistem permit digunakan. 7. Tiada latihan dan maklumat yang sepatutnya diketahui oleh setiap pekerja yang terlibat di dalam ruang terkurung. $. Sistem menyelamat mangsa yang terperangkap di ruang terkurung yang tidak betul.

Ke"

$ %('%)'2%%% Selang.* ,

)ejadian % Tiga orang pekerja kontraktor yang sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan di dalam takungan bahan buangan di sebuah hotel. )etiga-tiga pekerja tersebut telah mengalami sesak nafas akibat terhidu gas bera"un, walau bagaimanapun salah seorang daripada mereka telah berjaya keluar menyelamatkan diri lalu terus keluar memanggil pihak 4abatan Bomba. Bomba berjaya mengeluarkan kedua-dua mangsa tetapi salah seorang daripadanya telah meninggal dunia.

7'

4enis ha ad% (. +a ad pengudaraan -un"a kemalangan% (. Tiada program kerja selamat '. Bekerja dengan tidak mempunyai orang yang menjaga 9standby person:. 2. -engukuran tahap oksigen dan kehadiran gas merbahaya tidak dilakukan. 3. Tidak menggunakan --6 yang sesuai semasa bekerja di dalam ruang terkurung #. Tiada sistem permit digunakan 7. Tiada latihan dan maklumat yang sepatutnya diketahui oleh setiap pekerja yang terlibat di dalam ruang terkurung. $. Sistem menyelamat mangsa yang terperangkap di ruang terkurung yang tidak betul.

Ke" 4 $ %/'%4'2%%% Pulau P!nang , )ejadian % Seorang ahli bomba meninggal dunia disebabkan terhidu gas bera"un ketika "uba menyelamatkan seorang pekerja asing daripada salur pembentung di sebuah rumah yang masih dalam pembinaan di Taman 4entayu, Simpang !mpat. -ekerja asing tersebut yang diper"ayai warganegara Bangladesh juga meninggal di dalam saluran pembentung tersebut yang sedalam (8 meter. !hli bomba yang terbabit, !bdul Shukor !bdullah, 25, se"ara tiba-tiba pengsan apabila terhidu gas bera"un dan terjatuh ke dalam saluran pembentung ketika "uba men"ari jalan untuk menyelamatkan pekerja asing terbabit. &angsa yang ketiga dikenali sebagai 0ee +ong )uang, #$, berjaya menyelamatkan diri daripada terjatuh ke dalam salur pembentung tersebut. &enurut beliau, kejadian berlaku pada kira-

72

kira ('.38 tengahari ketika 0ee serta pekerjanya sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan pam air dalam sistem pembentung sebelum terhidu gas bera"un. 4enis ha ad% (. +a ad pengudaraan '. +a ad fi ikal -un"a kemalangan% (. Tiada program kerja selamat '. Bekerja dengan tidak mempunyai orang yang menjaga 9standby person:. 2. -engukuran tahap oksigen dan kehadiran gas merbahaya tidak dilakukan. 3. Tiada sistem permit digunakan. #. Sistem menyelamat mangsa yang terperangkap di ruang terkurung yang tidak betul.

Ke" ( $ %-'%-'2%%% 0!la1ah Pe*"e2utuan , )ejadian % 6mpat orang pekerja warganegara Indonesia berumur diantara '' hingga ## tahun meninggal ketika menjalankan kerja pembersihan dalam salur pembentung di flat Taman Bunga ;aya berdekatan dengan Bukit Beruntung. &enurut pihak polis, mangsa diper"ayai terhidu gas bera"un iaitu gas ammonia dalam saluaran terbabit. &enurut meraka lagi, mangsa berada beberapa meter di bawah tanah membersihkan saluran pembentung ketika kejadian berlaku. -asukan Bomba dan -enyelamat daripada ;awang dan )uala )ubu Baru tiba di

73

tempat kejadian beberapa minit setelah dimaklumkan untuk mengeluarkan mangsa. 4enis ha ad% (. +a ad pengudaraan -un"a kemalangan% (. Tiada prosedur kerja selamat '. Bekerja dengan tidak mempunyai orang yang menjaga 9standby person:. 2. -engukuran tahap oksigen dan kehadiran gas merbahaya tidak dilakukan. 3. Tidak menggunakan --6 yang sesuai semasa bekerja di dalam ruang terkurung #. Tiada sistem permit digunakan 7. Tiada latihan dan maklumat yang sepatutnya diketahui oleh setiap pekerja yang terlibat di dalam ruang terkurung. $. Sistem menyelamat mangsa yang terperangkap di ruang terkurung yang tidak betul.

Ke" - $ 12'%1'2%%1 Selang.* ,

)ejadian % Tiga orang pekerja sedang berada di dalam parit yang dalamnya lebih kurang # meter dan lebar ' meter. &ereka sedang melakukan kerja menyambung dan mengimpal saluran paip gas dan dengan tiba-tiba bahagian sebelah tebing

7#

tanah sepanjang lebih kurang 7 meter telah runtuh dan menimbus ' dari pekerja di bawah. Seorang lagi pekerja sempat menyelamatkan diri. Tiga orang pekerja lain di atas bersama pekerja-pekerja lain di persekitaran datang memberi pertolongan dengan mengorek menggunakan "angkul dan dibantu oleh dua jentera pengorek. )edua-dua mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. 4enis ha ad% (. +a ad fi ikal. -un"a kemalangan% (. Tiada prosedur kerja selamat. '. Bekerja dengan tidak mempunyai orang yang menjaga 9standby person:. 2. Tiada sistem permit digunakan. 3. Tiada latihan dan maklumat yang sepatutnya diketahui oleh setiap pekerja yang terlibat di dalam ruang terkurung.

Ke" / $ %/'12'2%%1 0!la1ah Pe*"e2utuan ,

)ejadian % Seorang pekerja syarikat penyenggaraan lif telah turun ke dalam lubang lif di dalam sebuah bangunan milik kerajaan. Berdasarkan rekod pekerja tersebut telah turun ke lubang lif nombor # untuk melakukan kerja-kerja penyenggaraan rutin mengikut jadual yang telah ditetapkan. Setelah selesai, beliau kemudiannya berkemungkinan telah memanjat tangga lubang lif bersebelahan untuk menekan suis memberhentikan operasi lif berkenaan . Sebelum sempat beliau berbuat

77

demikian tiba-tiba lift car terbabit telah turun dan menghimpit mangsa dengan tangga berkenaan. 0ift "ar itu kemudiannya telah berhenti di lantai terbabit setelah peranti ke"emasannya teraktif. &angsa telah ditemui oleh seorang pekerja pengurusan bangunan yang pergi untuk membuat pemeriksaan ke atas lif terbabit keesokan harinya. &angsa dikeluarkan dengan bantuan pasukan bomba dan penyelamat. 4enis ha ad% (. +a ad fi ikal. -un"a kemalangan% (. Tiada prosedur kerja selamat '. Bekerja dengan tidak mempunyai orang yang menjaga 9standby person:. 2. Tiada sistem permit digunakan. 3. Tiada latihan dan maklumat yang sepatutnya diketahui oleh setiap pekerja yang terlibat di dalam ruang terkurung.

Ke" & $ 12'%2'2%%1 Selang.* ,

)ejadian % 3 orang pekerja sub-kontraktor bagi kerja-kerja <sewer line= ditugaskan untuk memasang paip <sewer= di antara ' <manhole=. Sebelum melakukan kerjakerja pemasangan paip tersebut, salah seorang pekerja memasuki <manhole= pertama sedalam lebih kurang '( kaki dan menghadapi masalah kesukaran bernafas. Seorang rakan beliau "uba menolong tetap beliau juga mengalami masalah yang serupa. -ekerja ketiga "uba mengeluarkan mangsa kedua tetapi tidak berjaya. Se"ara kebetulan seorang tukang kayu yang berada berhampiran

7$

tempat kejadian mendengar jeritan meminta tolong, segera datang membantu dan berjaya mengeluarkan ' orang mangsa. &angsa ketiga terselamat tetapi dalam keadaan yang kritikal. &anakala seorang mangsa lagi yang dapat dikeluarkan tidak dapat diselamatkan. &angsa yang terakhir hanya dapat dikeluarkan setelah pihak Bomba datang dan mengeluarkan mangsa dari lubang <manhole= tersebut. )edua-dua mangsa 9mangsa pertama dan kedua: disahkan meninggal dunia dan dijalankan bedah siasat manakala mangsa yang masih hidup dimasukkan ke wad ke"emasan kerana keadaannya yang tidak stabil. 4enis ha ad% (. +a ad pengudaraan -un"a kemalangan % (. Tiada prosedur kerja selamat. '. -engukuran tahap oksigen dan kehadiran gas merbahaya tidak dilakukan. 2. Tidak menggunakan --6 yang sesuai semasa bekerja di dalam ruang terkurung. 3. Tiada sistem permit digunakan. #. Tiada latihan dan maklumat yang sepatutnya diketahui oleh setiap pekerja yang terlibat di dalam ruang terkurung. 7. Sistem menyelamat mangsa yang terperangkap di ruang terkurung yang tidak betul.

Ke" ) $ 12'%2'2%%1 Pulau P!nang ,

)ejadian %

7/

Satu kemalangan maut telah berlaku di dalam sebuah sistem perparitan ketika kerja-kerja pen"u"ian dijalankan. )ejadian bermula apabila kerja pen"u"ian dimulakan pada pukul 5 pagi hingga pukul 3 petang. )emudian kerja dihentikan kerana hujan lebat dan disambung semula pada pukul # petang. Salah seorang daripada pekerja telah memasuki lubang parit untuk mengambil gambar bagi tujuan kemajuan kerja engan memakai alat pernafasan yang lengkap. -arit berkenaan berukuran '7 kaki dalam dan bergarispusat 2 kaki dan manhole pula berukuran (./ m. setelah beberapa ketika , ' orang rakannya yang berada di atas terdengar si mangsa yang pertama meminta tolong. )edua-duanya telah masuk tanpa memakai alat pernafasan , malangnya mereka sesak nafas dan naik semula ke atas. &ereka telah ditarik keluar dari lubang oleh seseorang .

&elihat kejadian itu, penyelia mereka telah turun ke bawah dengan memakai alat pernafasan tanpa disedari oleh sesiapa kerana orang terakhir yang berada di tempat kejadian telah pergi ke balai polis untuk meminta pertolongan. -olis telah tiba ke tempat kejadian lebih kurang pukul 7 petang dan mendapati ' orang telah tidak sedarkan diri dan penyelia mereka telah meninggal dunia tanpa mereka sedari ada seorang mangsa lagi di dalam parit sehinggalah ' orang mangsa yang pengsan telah sedar semula dan memberitahu mereka. &angsa hanya berjaya dikeluarkan lebih kurang pukul (8 malam dengan bantuan pihak bomba. 4enis ha ad% (. +a ad pengudaraan -un"a kemalangan% (. Tiada prosedur kerja selamat.

75

'. -engukuran tahap oksigen dan kehadiran gas merbahaya tidak dilakukan. 2. Tiada sistem permit digunakan. 3. Tiada latihan dan maklumat yang sepatutnya diketahui oleh setiap pekerja yang terlibat di dalam ruang terkurung. #. Sistem menyelamat mangsa yang terperangkap di ruang terkurung yang tidak betul. Ke" 1% $ 14'% '2%%1 0!la1ah Pe*"e2utuan , )ejadian % Tiga orang pekerja sedang bekerja di dalam lubang sedalam (.5 meter dan selebar (.3 meter. &angsa bersama rakannya sedang meratakan pasir bagi menyamakan dasar lubang tersebut supaya senang memasang ->. paip. Semasa meratakan pasir, tiba-tiba pasir dan tar jalan telah runtuh lalu menimpa mangsa manakala rakannya sempat menyelamatkan diri. &angsa "uba diselamatkan oleh rakannya dari timbunan pasir tersebut dan dihantar ke +B)0 untuk mendapatkan rawatan. &angsa meninggal di hospital. 4enis ha ad% (. +a ad fi ikal. -un"a kemalangan% (. Tiada prosedur kerja selamat '. Bekerja dengan tidak mempunyai orang yang menjaga 9standby person:. 2. Tiada sistem permit digunakan. 3. Tiada latihan dan maklumat yang sepatutnya diketahui oleh setiap pekerja yang terlibat di dalam ruang terkurung.

$8

Ke" 11 $ 24'%4'2%%1 Selang.* , )ejadian % Dua orang meninggal dunia setelah terhidu gas bera"un di dalam sistem pembentungan di tapak pembinaan di Subang Bestari hari ini. )edua-dua mangsa diper"ayai warganegara Indonesia, telah memasuki salur pembentung pada sekitar pukul ( petang dan se"ara tiba-tiba lemas kerana terhidu gas bera"un. -enduduk sekitar yang lalu di tempat kejadian terlihat mayat mereka dan terus menghubungi pihak polis. -ada ' ?ebuari tahun ini, *ng Seng +uat, #2, telah terbunuh ketika "uba men"ari pekerja Indonesia di dalam saluran paip di kawasan perindustrian Bukit &inyak, berdekatan Bukit &ertajam, -ulau -inang. Beliau dijumpai mati oleh pihak bomba empat jam kemudian dan diper"ayai berpun"a daripada terhidu gas bera"un. &anakala pada '3 4un, (55/, dua orang pekerja asing telah terbunuh selepas terjatuh ke dalam saluran pembentung di 4alan ;aja !bdullah. 4enis ha ad% (. +a ad pengudaraan -un"a kemalangan% (. Tiada prosedur kerja selamat '. -engukuran tahap oksigen dan kehadiran gas merbahaya tidak dilakukan. 2. Tiada sistem permit digunakan. 3. Tidak menggunakan --6 yang sesuai semasa bekerja di dalam ruang terkurung. #. Tiada latihan dan maklumat yang sepatutnya diketahui oleh setiap pekerja yang terlibat di dalam ruang terkurung.

$(

7. Sistem menyelamat mangsa yang terperangkap di ruang terkurung yang tidak betul.

Ke" 12 $ 2/'1%'2%% Selang.* , )ejadian % )enderaan pa"uan empat roda yang diletakkan di persimpangan -ersiaran )emajuan di Seksyen (7, Shah !lam sejak dua hari lepas telah berjaya membawa kepada penemuan mayat seoarang sub-kontraktor dan seorang pekerjanya. -ihak &alay &ail difahamkan bahawa orang ramai yang lalu di kawasan tersebut telah menghubungi polis apabila berasa pelik pada kenderaan yang ditinggalkan itu tidak masih tidak berubah tempatnya sejak dua hari lepas. &angsa dikenalpasti sebagai sub-kontraktor, 0im .hin .huan, #(, dan pekerjanya &asturi, '3, warganegara Indonesia. &enurut juru"akap polis, kedua-dua mangsa diper"ayai telah terhidu gas bera"un di dalam sauran pembentung ketika menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan untuk Indah @ater )onsortium. -asukan Bomba dan -enyelamat serta Bahan Berbahaya dikerahkan ke tempat kejadian kira-kira pada pukul (( pagi untuk menjalankan pemeriksaan sebelum kerja-kerja men"ari dan menyelamat boleh dilakukan. -egawai pihak Bomba dan -enyelamat, Borhan &adon, memaklumkan bahawa mangsa terbunuh disebabkan terhidu gas hidrogen dan cynide berlebihan yang biasa dijumpai di dalam saluran pembentung. &enurutnya lagi, berdasarkan kedudukan mayat ketika dijumpai, diper"ayai bahawa 0im mungkin telah "uba untuk menyelamatkan &asturi yang memasuki saluran tersebut terlebih dahulu.

$'

4enis ha ad% (. +a ad pengudaraan. -un"a kemalangan% (. Tiada prosedur kerja selamat '. -engukuran tahap oksigen dan kehadiran gas merbahaya tidak dilakukan 2. Tidak menggunakan --6 yang sesuai semasa bekerja di dalam ruang terkurung. 3. Tiada sistem permit digunakan. #. Tiada latihan dan maklumat yang sepatutnya diketahui oleh setiap pekerja yang terlibat di dalam ruang terkurung. 7. Sistem menyelamat mangsa yang terperangkap di ruang terkurung yang tidak betul.

3adual 4.1 4 3en!" ha5ad


B!l. ( 3en!" 6a5ad Ke2e*apan 5 Pe*atu"an $7, $#

+a ad pengudaraan
+a ad kekurangan oksigen +a ad mudah terbakar +a ad toksin dan bera"un

'

+a ad fi ikal
Suhu melampau pemendapan Bising -ermukaan basah dan li"in

22

$2
*bjek terjatuh

&erujuk kepada 4adual 3.(, daripada keseluruhan kes-kes kemalangan yang dikumpulkan, $#A berpun"a daipada ha ad pengudaraan terutamanya ha ad toksin dan gas bera"un. &anakala kes yang berpun"a daripada ha ad fi ikal adalah 22A daripada keseluruhan kes. Ini jelas menunjukkan bahawa ha ad pengudaraan adalah penyumbang utama kepada kemalangan melibatkan ruang terkurung berbanding dengan ha ad fi ikal.

3adual 4.2 4 Pun8a 2emalangan

B!l.

Pun8a Kemalangan

Ke2e*apan

Pe*atu"an $7,

( ' 2 3 # 7

Tiada prosedur kerja selamat. Bekerja dengan tidak mempunyai orang yang menjaga 9standby person:. -engukuran tahap oksigen dan kehadiran gas merbahaya tidak dilakukan. Tidak menggunakan --6 yang sesuai semasa bekerja di dalam ruang terkurung. Tiada sistem permit digunakan. Tiada latihan dan maklumat yang sepatutnya diketahui oleh setiap pekerja yang terlibat di dalam ruang terkurung. Sistem menyelamat mangsa yang terperangkap di ruang terkurung yang tidak betul.

(' $ 5 $ (' ((

(88 #/ $# #/ (88 5'

$#

$3

4adual 3.' menunjukkan pun"a-pun"a kemalangan yang menyumbang kepada berlakunya kemalangan di ruang terkurung. Didapati, antara kesalahan yang paling kerap dilakukan adalah tiada prosedur kerja selamat, tiada sistem permit dan tiada latihan dan maklumat yang sepatutnya diketahui oleh setiap pekerja yang terlibat di dalam ruang terkurung. )esalahan bagi bekerja dengan tidak mempunyai orang yang menjaga 9standby person: dan tidak menggunakan --6 yang sesuai semasa bekerja di dalam ruang terkurung men"atatkan peratusan terendah diikuti dengan kesalahan bagi pengukuran tahap oksigen dan kehadiran gas merbahaya tidak dilakukan, serta sistem menyelamat mangsa yang terperangkap di ruang terkurung yang tidak betul. ;ingkasan bagi jenis ha ad dan pun"a kemalangan boleh dirujuk dalam 0ampiran B.

4.4

Ka9!an S.al Sel!d!2

Bagi kajian untuk projek ini, sesi soal selidik dijalankan se"ara rawak di seluruh semananjung &alaysia. Skop kajian ini diambil agak luas kerana bilangan syarikat yang terlibat dengan kerja-kerja ruang terkurung agak terhad. !ktiviti ini dimulakan pada lewat bulan 4un, '882 dan berakhir pada akhir bulan *gos, '882. 1ntuk tujuan pengumpulan data berdasarkan borang soal selidik yang telah disediakan, borang soal selidik diserahkan kepada responden melalui dua kedah iaitu% (. -enghantaran surat 9bagi yang terletak jauh:. '. &elawat sendiri syarikat yang terbabit 9bagi yang terletak berdekatan:.

$#

-engumpulan data untuk kajian soal selidik ini dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu syarikat I@) 9Indah @ater )onsortium: "awangan Skudai, kontraktor yang menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan sistem pembentungan, dan kontraktor yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem perpaipan. Syarikat I@) diasingkan daripada kontraktor yang menjalankan kerja penyelenggaraan sistem pembentungan kerana syarikat ini mempunyai organisasi yang besar dan mempunyai perkerjanya sendiri yang ditugaskan menjalankan kerja-kerja tersebut yang melibatkan banyak loji di sekitar negeri 4ohor. Terdapat (7 responden yang diperolehi. Syarikat I@) mewakili # responden 9 terdapat # loji diselenggara yang dipilih iaitu di Taman Tun 1ngku !minah, Taman 1niversiti, Taman Desa Skudai, Taman Sri -ulai, dan Taman Teratai B kesemuanya mengikut program yang sama yang telah ditetapkan:, 3 buah kontraktor yang menjalankan kerja penyelengaraan sistem pembentungan, dan $ buah kontraktor yang menjalankan kerja penyelengaraan paip air.

Borang kajian soal selidik telah dibahagikan kepada ' bahagian iaitu bahagian ! dan bahagian B. Bahagian ! tertumpu kepada latar belakang responden, manakala bahagian B pula merangkumi program ruang terkurung. Di dalam borang ini juga turut diselitkan tentang ringkasan berkenaan dengan program ruang terkurung. Dalam borang soal selidik ini, hanya terdapat ' ruang jawapan iaitu <Ca= dan <Tidak=. ;uang <Ca= adalah sekiranya responden ada mengamalkan perkara-perkara yang dinyatakan manakala ruang <Tidak= jika sebaliknya. .ontoh soalan soal selidik adalah sepertimana yang terdapat dalam 0ampiran ..

$7

4.4.1 :ata* Bela2ang Re"p.nden

-ada muka depan borang soal selidik, dinyatakan tajuk kajian dijalankan berserta dengan objektif. Ini penting untuk menperjelaskan kepada responden berkenaan dengan kajian yang sedang dijalankan. Turut disertakan dalam muka depan adalah kandungan bahagian ! iaitu latarbelakang responden. Ini merangkumi nama syarikat, jenis kerja yang dilakukan, nama responden, jawatan dalam syarikat, dan "op pengesahan syarikat. 4adual 3.2 menunjukkan latar belakang responden yang telah berjaya ditemui. 3adual 4. 4 :ata*+ela2ang *e"p.nden
B!l. (. '. Nama S1a*!2at Indah @ater )onsortium Sdn. Bhd. 4amil )han Sdn. Bhd. 3en!" Ke*9a ;ang D!la2u2an -enyelenggaraan -embentung -enyelenggaraan -embentung dan )olam ,ajis 2. 3. #. 7. $. /. 5. (8. ((. ('. &;, 6,T6;-;IS6 ! i F &oktar Sdn. Bhd. ,ora a .onstru"tion Sdn. Bhd. ;anhill .ivil Sdn. Bhd. 9Skudai: &arimas Sdn. Bhd Tuah 1saha Sdn. Bhd. Te"hno"hase Sdn. Bhd. South !sia 6ng. Sdn. Bhd. ;anhill 6ng. F .onstru"tor Sdn. Bhd. Tripart Sdn. Bhd. -enyelengaraan -embentung -enyelengaaraan Sistem -embentung -enyelengaraan Sistem -embentung -emasangan -aip !ir -emasangan -aip !ir -emasangan -aip !ir -emasangan -aip !ir -emasangan -aip !ir -emasangan -aip !ir -emasangan -aip !ir ,ordin &ohd. ,or +j. !b. ! i ,ordin B. &ohd ,or Dasila Baharuddin ! mi 4oseph 6n. +alim Ir. ! man !b. Ghafar !sree Bin +j. !bdol ;aop Caiw )oon Sin -engurus -engurus -engurus 4urutera -engurus -rojek Site !gent Site !gent -engarah 4urutera )anan Site !gent Nama Re"p.nden Dulkhairin B. Salleh 4amil )han !hmad )han 3a<atan Dalam S1a*!2at Treatment 6Ee"utive -engurus

$$

4.4.2 P*.g*am Ruang Te*2u*ung

Soalan bagi program ruang terkurung dibahagikan kepada (' bahagian ke"il, masing-masing adalah mengenalpasti ha ad, kawalan ha ad, orang yang menjaga 9standby person:, sistem permit, pemasangan tanda, latihan pekerja, peralatan, pengenalpastian tanggungjawab, kaedah-kaedah komunikasi, kaedah perlindungan tambahan, prosedur ke"emasan, dan akhir sekali alat penggera. -embahagian ini dibuat bagi memudahkan lagi penyampaian kepada analisis data yang diperolehi.

4.4.2.2 =engenalpa"t! ha5ad

Sub topik ini disertakan sebanyak # soalan. Soalan pertama mengenai pengenalpastian ha ad sebelum memasuki ruang terkurung. Soalan kedua pula mengenai kandungan oksigen dipastikan melebihi (5.# A, dan kurang daripada '(A. Sebarang keadaan yang mana mempunyai kandungan oksigen kurang daripada (5.#A mestilah dilarang daripada dimasuki oleh pekerja yang tidak dilengkapi dengan alat-alat pembantu penafasan yang disahkan H(I. Soalan ketiga mengenai ujian kandungan udara dilakukan se"ara kerap dan berterusan semasa kerja dijalankan. Soalan seterusnya adalah berkenaan dengan pemastian bahawa kandungan gas mudah terbakar tidak melebihi (8A daripada lower flammability limit 90?0:.

$/

Daripada 4adual 3.3, didapati bahawa syarikat I@) telah mengamalkan ke semua perkara-perkara berkenaan dengan mengenalpasti ha ad ke dalam program ruang terkurung. &enurut pendapat mereka, langkah mengenalpasti ha ad adalah penting dan perlu ditekankan kerana sebilangan besar daripada kerja-kerja penyelenggaraan yang dijalankan melibatkan tempat atau bahagian yang mempunyai kebarangkalian wujudnya ha ad yang sangat tinggi terutamanya ha ad gas bera"un.

Bagi responden daripada kontraktor pembentung, mereka hanya melakukan pengenalpastian ha ad sebelum memasuki ruang terkurung, dan hanya separuh daripada responden ada melakukan ujian kandungan udara se"ara kerap dan berterusan. Cang selainnya adalah tidak diamalkan. Ini sama sekali tidak men"ukupi untuk menjangkakan ha ad yang berkemungkinan wujud di dalam ruang terkurung.

$5

3adual 4.4 4 =engenalpa"t! ha5ad


N Mengenalpasti hazad ! (. +a ad dikenalpasti sebelum memasuki ruang terkurung. &emastikan kandungan oksigen melebihi (5.#A, dan kurang daripada '(A &elakukan ujian kandungan udara se"ara kerap dan berterusan. 1jian kandungan udara dilakukan olehn -emeriksa Gas Bertauliah &emastikan bahawa kandungan gas mudah terbakar tidak melebihi (8A daripada 0?0
# (88

IWK "
8

Kontraktor !
8 3

Kontraktor Paip Air !


7 /7

Jumlah !
(# 53

Pembentung ! " !
(88 8 8

"
(

!
(3

"
(

!
7

'.

(88

(88

(88

2(

((

75

2.

(88

'

#8

'

#8

(88

33

#7

3.

(88

(88

(88

2(

((

75

#.

(88

(88

32

#$

#8

#8

;esponden daripada kontraktor pemasangan paip air menyatakan bahawa mereka hanya melakukan pengenalpastian ha ad sebelum memasuki ruang terkurung, dan tidak sampai #8 A yang memastikan kandungan gas mudah terbakar tidak melebihi (8 A daripada lower flammability limit 90?0:. Cang

/8

selebihnya tidak diamalkan. Ini adalah disebabkan kebanyakan kerja-kerja yang dijalankan melibatkan penyelenggaraan dan pemasangan paip air yang mempunyai risiko berlakunya ha ad gas bera"un yang rendah. -eratusan jawapan bagi pengenalpastian ha ad adalah seperti dalam ;ajah 3.(.

100 90 Peratusan Jawapan (%) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 Soalan Yang Dikemukakan Ya Tidak

Ra9ah 4.1 4 =a2lum+ala" +e*2a!tan mengenalpa"t! ha5ad

4.4.2. Ka<alan 6a5ad

Terdapat 3 soalan yang disediakan dalam bahagian ini iaitu menetapkan syarat-syarat kebenaran masuk, mengasingkan ruang terkurung 9dengan melakukan locking out# blanking and bleeding# disconnecting, dan securing:, melakukan penyahudaraan, serta pengesahan syarat kemasukan. 4adual 3.# menyatakan bahawa syarikat I@) mengamalkan semua perkara yang melibatkan kawalan ha ad. )ontraktor pembentung pula sebaliknya. &ereka hanya menetapkan syarat-syarat kebenaran masuk, dan sebahagian besar melakukan pengesahan syarat kemasukan. +anya separuh yang

/(

melakukan locking out dan penyahudaraan, dan yang selebihnya kurang dan tidak diamalkan. ;esponden daripada kontraktor pemasangan paip air pula se"ara keseluruhannya kurang mengamalkan kesemua perkara-perkara yang melibatkan kawalan ha ad. -eratusan jawapan bagi soalan berkaitan dengan kawalan ha ad adalah seperti dalam ;ajah 3.'. 3adual 4.( 4 Ka<alan ha5ad
N Kawalan hazad ! (. &enetapkan syarat-syarat kebenaran masuk &engasingkan ruang terkurung dengan melakukan% - lo"king out. - blanking and bleeding - dis"onne"ting se"uring 2. 3. &elakukan penyahudaraan -engesahan syarat kemasukan
# (88

IWK "
8

Kontraktor !
8 3

Kontraktor Paip Air !


2 32

Jumlah !
(' $#

Pembentung ! " !
(88 8 8

"
3

!
#$

"
3

!
'#

'.

# #

(88 (88

8 8

8 8

' (

#8 '#

' 2

#8 $#

8 8

8 8

$ $

(88 (88

$ 7

33 2$

5 (8

#7 72

(88

(88

(88

2(

((

75

(88

(88

(88

2(

((

75

(88

'

#8

'

#8

(3

/7

#8

#8

(88

$#

'#

'

'5

$(

((

75

2(

/'

80 70

Peratusan Jawapan (%)

60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6

Ya Tidak

Soalan Yang Dikemukakan

Ra9ah 4.2 4 =a2lum+ala" +e*2a!tan 2a<alan ha5ad 4.4.2.4 >*ang ;ang =en9aga

Di dalam bahagian ini terdapat 2 soalan disediakan untuk mengetahui samada pihak responden ada mempunyai orang yang menjaga yang terlatih dengan prosedur ke"emasan, dilengkapi dengan alat komunikasi, serta menyediakan alat menyelamat kepada orang yang menjaga.

Daripada 4adual 3.7, didapati syarikat I@) mempunyai orang yang terlatih dengan prosedur ke"emasan serta turut melengkapkan orang yang menjaga dengan alat menyelamat. Tetapi tidak membekalkan mereka dengan alatan komunikasi. &ereka hanya berkomunikasi melalui per"akapan.

3adual 4.- 4 >*ang 1ang men9aga

/2

$rang yang men%aga &stanby person' !

IWK

Kontraktor Pembentung

Kontraktor Paip Air

Jumlah

"
8

!
8 2

!
$#

"
(

!
'# 3

!
#$

"
2

!
32 ('

!
$#

"
3

!
'#

(.

'.

2.

&empunyai orang yang menjaga yang terlatih dengan prosedur ke"emasan. *rang yang menjasga dilengkapi dengan alat komunikasi. &enyediakan alat menyelamat kepada orang yang menjaga

(88

(88

(88

/7

(3

(8

72

2$

(88

(88

#$

32

(2

/(

(5

Bagi pihak kontraktor pembentung pula, kebanyakan daripada mereka mengamalkan ketiga-tiga perkara terbabit. .uma ada sebilangan ke"il yang tidak mempunyai orang yang menjaga terlatih dengan prosedur ke"emasan. &anakala lebih #8A daripada responden dari kontraktor pemasangan paip air mempunyai orang yang menjaga terlatih dengan prosedur ke"emasan dan menyediakan alat menyelamat kepada orang yang menjaga. *rang yang menjaga dilengkapi dengan alat komunikasi, men"atat peratusan /7 A. -eratusan jawapan bagi soalan berkaitan dengan orang yang menjaga adalah seperti dalam ;ajah 3.2.

/3

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Peratusan Jawapan (%)

Ya Tidak

2
Soalan Yang Dikemukakan

Ra9ah 4. 4 =a2lum+ala" +e*2a!tan .*ang 1ang men9aga

4.4.2.( S!"tem Pe*m!t

Bahagian sistem permit ini mengandungi ' soalan, masing-masing untuk mengetahui samada responden menggunakan sistem permit untuk masuk ke ruang terkurung, dan menyediakan dokumen untuk ditandatangani oleh penyelia kemasukan setelah ruang terkurung disahkan selamat. 4adual 3.$ menunjukkan maklumbalas yang diterima bagi bahagian sistem permit. 3adual 4./ 4 S!"tem pe*m!t
N (istem permit ! (. &enggunakan sistem permit untuk masuk ke dalam ruang terkurung.
# (88

IWK "
8

Kontraktor !
8 '

Kontraktor Paip Air !


8 8

Jumlah !
$ 33

Pembentung ! " !
#8 ' #8

"
$

!
(88

"
5

!
#7

/#
'. &enyediakan dokumen untuk ditandatangan i oleh penyelia kemasukkan setelah ruang terkurung disahkan selamat.
# (88 8 8 ' #8 ' #8 ' '5 # $( 5 #7 $ 33

;esponden dari syarikat I@) mengakui bahawa mereka menggunakan sistem permit untuk masuk ke dalam ruang terkurung serta turut menyediakan dokumen untuk ditandatangani oleh penyelia kemasukan setelah ruang terkurung disahkan selamat. Bagi kontraktor pembentung, hanya separuh sahaja yang mengamalkan kedua-dua perkara terbabit. Ini kerana ia mengambil masa serta melewatkan kerja yang akan mereka jalankan. Bagi pihak kontraktor pemasangan paip air, mereka langsung tidak menggunakan sistem permit untuk masuk ke ruang terkurung tetapi sebilangan besar daripada mereka tetap mempunyai dokumen untuk ditandatangani oleh penyelia kemasukan. -eratusan jawapan bagi soalan berkaitan dengan sistem permit adalah seperti dalam ;ajah 3.3.

60
Peratusan Jawapan (%)

50 40 30 20 10 0 1 2
Ya Tidak

Soalan Yang Dikemukakan

Ra9ah 4.4 4 =a2lum+ala" +e*2a!tan "!"tem pe*m!t

/7

4.4.2.- Pema"angan Tanda

Terdapat ' soalan mengenai pemasangan tanda. Soalan pertama untuk mengetahui bahawa pihak responden ada meletakkan tanda amaran Jruang terkurungK di luar pintu masuk ruang terkurung. Soalan kedua pula mengenai melebelkan bahagian ruang terkurung yang terdedah kepada ha ad. 4adual 3./ menunjukkan respon yang diperolehi daripada bahagian pemasangan tanda.

3adual 4.& 4 Pema"angan tanda


N Pemasangan tanda ! (. &eletakkan tanda amaran Jruang terkurungK di luar pintu masuk ruang terkurung. &elebalkan bahagian ruang terkurung yang terdedah kepada ha ad.
# (88

IWK "
8

Kontraktor !
8 3

Kontraktor Paip Air !


2 32

Jumlah !
(' $#

Pembentung ! " !
(88 8 8

"
3

!
#$

"
3

!
'#

'.

(88

(88

32

#$

(2

/(

(5

/$

+asil daripada maklumbalas yang diterima, didapati pihak syarikat I@) dan kontraktor pembentung meletakkan tanda amaran Jruang terkurungK di luar pintu masuk ruang terkurung dan melebalkan bahagian ruang terkurung yang terdedah kepada ha ad. &anakala lebih separuh daripada kontraktor paip air tidak meletakkan tanda amaran tersebut, dan tidak sampai separuh yang melebalkan bahagian ruang terkurung yang terdedah kepada ha ad. -eratusan jawapan bagi soalan berkaitan dengan pemasangan tanda adalah seperti dalam ;ajah 3.#.
90 80 Peratusan Jawapan (%) 70 60 50 40 30 20 10 0 1 Soalan Yang Dikemukakan 2 Ya Tidak

Ra9ah 4.( 4 =a2lum+ala" +e*2a!tan pema"angan tanda

4.4.2./ :at!han Pe2e*9a

Bahagian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan latihan yang diterima oleh para pekerja yang terlibat dengan ruang terkurung. Soalan pertama bagi bahagian ini adalah samada pekerja diberi latihan mengenai

//

"ara kerja yang selamat serta bahaya bekerja di ruang terkurung. Selain itu turut dimasukkan adalah melatih pekerja meggunakan penggunaan alat bantuan pernafasan JrespiratorK. Soalan ketiga pula adalah mengenai latihan .-; L first aid diberikan kepada pekerja.

Daripada 4adual 3.5, dapat diketahui bahawa pihak syarikat I@) mementingkan latihan yang diberikan kepada para pekerjanya seperti "ara kerja yang selamat serta bahaya bekerja di ruang terkurung, penggunaan alat bantuan pernafasan, dan latihan .-; atau first aid. Begitu juga dengan kontraktor pembentung, hanya segelintir sahaja yang masih tidak memberi latihan kepada para pekerjanya mengenai alat bantuan ke"emasan dan latihan .-; atau first aid. 3adual 4.) 4 :at!han pe2e*9a
N )atihan peker%a ! (. -ekerja diberi latihan mengenai "ara kerja yang selamat serta bahaya bekerja di ruang terkurung. &elatih pekerja menggunakan alat bantuan pernafasan. -ekerja diberi latihan .-; * first aid
# (88

IWK "
8

Kontraktor !
8 3

Kontraktor Paip Air !


7 /7

Jumlah !
(# 53

Pembentung ! " !
(88 8 8

"
(

!
(3

"
(

!
7

'.

(88

$#

'#

#$

32

('

$#

'#

2.

(88

$#

'#

'

'5

$(

(8

72

2$

Sebahagian besar kontraktor pemasangan paip air juga turut memastikan pekerjanya diberi latihan mengenai "ara kerja yang selamat serta bahaya bekerja di ruang terkurung. Tetapi hanya lebih kurang #8A sahaja yang menyediakan

/5

latihan penggunaan alat bantuan pernafasan, dan sebahagian ke"il yang mendapat latihan .-; atau first aid. -eratusan jawapan bagi soalan berkaitan dengan latihan pekerja adalah seperti dalam ;ajah 3.7.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 Soalan Yang Dikemukakan 3

Peratusan Jawapan (%)

Ya Tidak

Ra9ah 4.- 4 =a2lum+ala" +e*2a!tan lat!han pe2e*9a

4.4.2.& Pe*alatan

Bahagian ini untuk mendapatkan maklumat berkenaan peralatan yang dibawa masuk oleh pekerja ke dalam ruang terkurung. Ini merangkumi Personal Protecti+e ,-uipment 9-.-.6.:, emergency escape respirator# compressed gas cylinders, lampu suluh dan salur paip, serta peralatan elektrik yang dibumikan. 4adual 3.(8 menunjukkan maklumbalas yang diterima berkaitan dengan peralatan yang digunakan di dalam ruang terkurung.

58

3adual 4.1% 4 Pe*alatan 1ang d!guna2an


N Peralatan ! (. Personal Protecti+e ,-uipment &P.P.,.' ,mergency escape respirator /ompressed gas cylinders 0ampu suluh dan salur paip -eralatan elektrik yang dibumikan
# (88

IWK "
8

Kontraktor !
8 3

Kontraktor Paip Air ! "


$ (88 8

Jumlah !
8 (7

Pembentung ! " !
(88 8 8

!
(88

"
8

!
8

'.

(88

$#

'#

'

'5

$(

(8

72

2$

2. 3. #.

(88

'

#8

'

#8

(88

#7

33

(88

(88

(88

(7

(88

(88

'#

$#

(88

#8

#8

Syarikat I@) mempunyai kesemua peralatan yang disenaraikan ke"uali compressed gas cylinders dan peralatan elektrik yang dibumikan. Ini difaktorkan oleh kerja-kerja yang dilakukan jarang menggunakan peralatan-peralatan terbabit. )erja-kerjka yang melibatkan peralatan berkenaan biasanya di <sub=kan kepada kontraktor pembentung. Se"ara kasarnya responden daripada kontraktor pembentung menggunakan peralatan elektrik yang tidak dibumikan. &anakala hanya separuh yang menggunakan compressed gas cylinders. Biasanya untuk melakukan kerja-kerja menge"at.

0ain pula keadaannya bagi pihak kontraktor pemasangan paip air. &ereka menggunakan kesemua jenis alatan yang disenaraikan ke"uali emergency escape

5(

respirator. -eratusan jawapan bagi soalan berkaitan dengan peralatan yang digunakan adalah seperti dalam ;ajah 3.$.

120

Peratusan Jawapan (%)

100

80

60

Ya Tidak

40

20

0 1 2 3 4 5

Soalan Yang Dikemukakan

Ra9ah 4./ 4 =a2lum+ala" +e*2a!tan pe*alatan 1ang d!guna2an

4.4.2.) Pengenalpa"t!an Tanggung9a<a+

Terdapat 7 soalan dalam bahagian ini yang masing-masing untuk mengenalpasti tugas majikan, -emeriksa Gas Bertauliah, orang yang menjaga, orang yang dibenarkan masuk, tanggungjawab kontraktor dan penyelia kemasukan. 4adual 3.(( menunjukkan respon yang diperolehi daripada bahagian pengenalpastian tanggungjawab.

5'

3adual 4.11 4 Pengenalpa"t!an tanggung9a<a+


N Pengenalpastia n tanggung%awab ! (. '. -engenalpastian tugas majikan -engenalpastian tanggungjawab kontraktor -engenalpastian tanggungjawab penyelia kemasukan -engenalpastian tugas -emeriksa Gas Bertauliah -engenalpastian tugas orang yang menjaga -engenalpastian tugas orang yang dibenarkan masuk
# # (88 (88

IWK

Kontraktor Pembentung "


8 8

Kontraktor Paip Air

Jumlah

!
8 8 3 3

!
(88 (88

"
8 8

!
8 8 $ #

!
(88 $(

"
8 '

!
8 '5 (7 (3

!
(88 //

"
8 '

!
8 ('

2.

(88

(88

(88

(7

(88

3. # 7.

(88

'

#8

'

#8

32

#$

(8

72

2$

(88

$#

'#

(88

(#

53

(88

(88

$(

'

'5

(3

//

'

('

Dalam bahagian ini, semua pihak yang terlibat dengan kerja pembentungan iaitu syarikat I@) dan kontraktor pembentung, mengamalkan kesemua pengenalpastian tanggungjawab. .uma, hanya separuh daripada pihak kontraktor pembentung melakukan pengenalpastian tugas -emeriksa Gas Bertauliah, dan tugas orang yang menjaga. Bagi responden dari kontraktor pemasangan paip air, se"ara kasarnya semua pengenalpastian tanggungjawab dilakukan ke"uali pengenalpastian tugas -emeriksa Gas Bertauliah. -eratusan jawapan bagi soalan berkaitan dengan pengenalpastian tanggungjawab adalah seperti dalam ;ajah 3./.

52

100 90

Peratusan Jawapan (%)

80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 Soalan Yang Dikem ukakan Ya Tidak

Ra9ah 4.& 4 =a2lum+ala" +e*2a!tan dengan pengenalpa"t!an tanggung9a<a+

4.4.2.1% Kaedah#Kaedah K.mun!2a"!

Bahagian ini adalah adalah untuk mengetahui kaedah-kaedah komunikasi yang digunakan ketika bekerja di ruang terkurung. )eputusan adalah seperti jadual 3.('. 3adual 4.12 4 Kaedah#2aedah 2.mun!2a"!
N Kaedah0kaedah komunikasi ! (. &enyediakan peralatan komunikasi segera seperti
8 8

IWK "
#

Kontraktor !
(88 3

Kontraktor Paip Air ! "


$ (88 8

Jumlah !
8 ((

Pembentung ! " !
(88 8 8

!
75

"
#

!
2(

53
telefon dan walkie talkie

Syarikat I@) tidak menyediakan peralatan komunikasi segera seperti telefon dan walkie talkie. )aedah komunikasi yang digunakan adalah melalui per"akapan. -ekerja yang bekerja di dalam akan sering ber"akap atau memberi isyarat bunyi kepada orang yang menjaga sepanjang kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan. Bagi pihak kontraktor pembentung dan paip air, mereka masing-masing menyediakan peralatan komunikasi iaitu walkie talkie supaya pekerja di dalam dapat berhubung dengan orang yang menjaga di luar. -eratusan jawapan bagi soalan berkaitan dengan kaedah-kaedah komunikasi adalah seperti dalam ;ajah 3.5.

Tidak 31%

Ya 69%

Ra9ah 4.) 4 =a2lum+ala" +e*2a!tan dengan 2aedah#2aedah 2.mun!2a"!

4.4.2.11 Kaedah Pe*l!ndungan Tam+ahan

5#

Bahagian ini bertujuan mendapatkan kaedah mungkin perlu di tambah ke dalam program oleh pihak responden seperti yang disarankan oleh 4abatan )eselamatan dan )esihatan -ekerjaan H2I. !ntaranya adalah larangan menjalankan kerja panas bersebelahan kawasan yang terlibat dengan kerja di ruang terkurung, larangan merokok dan jenis lain pun"a api di dalam atau berdekatan ruang terkurung, peruntukan "ara komunikasi yang sesuai diantara orang yang bekerja di ruang terkurung, serta mengelakkan pen"emaran udara akibat daripada pun"a dari luar seperti asap dari enjin. 4adual 3.(2 menunjukkan respon terhadap kaedah perlindungan tambahan. 3adual 4.1 4 Kaedah pe*l!ndungan tam+ahan
N Kaedah perlindungan tambahan ! (. 0arangan melakukan kerja panas bersebelahan kawasan yang terlibat. 0arangan merokok dan jenis lain pun"a api di dalam L berdekatan ruang terkurung -eruntukkan "ara komunikasi yang sesuai di antara orang yang bekerja di dalam ruang terkurung. &engelakkan pen"emaran udara akibat daripada pun"a dari luar seperti asap dari enjin.
# (88

IWK

Kontraktor Pembentung

Kontraktor Paip Air !


'# 3

Jumlah

"
8

!
8 2

!
$#

"
(

!
#$

"
2

!
32 ('

!
$#

"
3

!
'#

'.

(88

(88

/7

(3

(#

53

2.

(88

(88

/7

(3

(#

53

3.

(88

(88

'

'5

$(

((

75

2(

Sebahagian besar pihak yang terlibat dengan kerja pembentungan mengamalkan ke semua kaedah perlindungan tambahan. &anakala bagi pihak

57

kontraktor pemasangan paip air, lebih kurang separuh yang menyediakan larangan melakukan kerja panas bersebelahan kawasan yang terlibat, dan sebahagian besar tidak mengamalkan perkara mengelakkan pen"emaran udara akibat daripada pun"a dari luar ruang terkurung. Cang selebihnya, sebahagian besar diamalkan oleh mereka. -eratusan jawapan bagi soalan berkaitan dengan kaedah perlindungan tambahan adalah seperti dalam ;ajah 3.(8.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 Soalan Yang Dikemukakan

Peratusan Jawapan (%)

Ya Tidak

Ra9ah 4.1% 4 =a2lum+ala" +e*2a!tan dengan 2aedah pe*l!ndungan tam+ahan.

4.4.2.12 P*."edu* Ke8ema"an

Terdapat ' soalan yang dikemukakan dalam bahagian ini iaitu, pihak responden menyediakan langkah menyelamat yang berkesan jika berlaku

5$

ke"emasan serta orang atau kumpulan menyelamat berada berhampiran dan mudah dihubungi.

Daripada 4adual 3.(3, didapati syarikat I@) dan kontraktor pembentung, masing-masing menyediakan langkah menyelamat yang berkesan jika berlaku ke"emasan serta memastikan orang atau kumpulan menyelamat berada berhampiran dan mudah dihubungi. Ini disebabkan kerja-kerja yang dilakukan mempunyai risiko wujudnya ha ad gas bera"un yang tinggi dan boleh membawa maut. 3adual 4.14 4 P*."edu* Ke8ema"an
N Prosedur kecemasan ! (. &enyediakan langkah menyelamat yang berkesan jika berlaku ke"emasan *rang L kumpulan menyelamat berada berhampiran dan mudah dihubungi.
# (88

IWK

Kontraktor Pembentung

Kontraktor Paip Air !


8 3

Jumlah

"
8

!
8 3

!
(88

"
8

!
#$

"
2

!
32 (2

!
/(

"
2

!
(5

'.

(88

(88

32

#$

('

$#

'#

Bagi kontraktor pemasangan paip air, hanya lebih kurang separuh yang menyediakan langkah menyelamat yang berkesan jika berlaku ke"emasan, serta tidak sampai separuh yang memastikan orang atau kumpulan menyelamat berada berhampiran dan mudah dihubungi. Ini disebabkan mereka beranggapan bahawa orang yang menjaga dapat menghubungi pihak yang terbabit dengan segera

5/

sekiranya berlaku ke"emasan. -eratusan jawapan bagi soalan berkaitan dengan prosedur ke"emasan adalah seperti dalam ;ajah 3.((.

90 80 Peratusan Jawapan (%) 70 60 50 40 30 20 10 0 1 Soalan Yang Dikemukakan 2 Ya Tidak

Ra9ah 4.11 4 =a2lum+ala" +e*2a!tan dengan p*."edu* 2e8ema"an

4.4.2.1 Alat Pengge*a

Soalan yang dikemukakan dalam bahagian ini melibatkan penggunaan alat penggera. Soalan pertama adalah lo"eng atau siren dijaga oleh orang yang menjaga di luar. Soalan kedua pula adalah memasang lebih daripada satu siren peman"ar atau lampu berkelip-kelip di kawasan yang mempunyai kadar bunyi bunyi bising yang tinggi.

55

Daripada 4adual 3.(#, didapati bahawa kebanyakan kontraktor pembentung dan paip air mempunyai lo"eng atau siren yang dijaga oleh orang yang menjaga di luar, serta memasang lebih daripada satu siren peman"ar lampu berkelip-kelip di kawasan yang mempunyai kadar bising yang tinggi. &anakala syarikat I@) tidak menitikberatkan tentang penggunaan alat penggera. Bagi mereka, sekiranya berlaku kemalangan, orang yang menjaga di luar telah bersedia menghubungi pihak-pihak yang terlibat seperti bomba untuk mandapatkan bantuan. -eratusan jawapan bagi soalan berkaitan dengan alat penggera adalah seperti dalam ;ajah 3.('.

3adual 4.1( 4 Alat pengge*a


N Alat penggera ! (. 0o"eng L siren dijaga oleh orang yang menjaga di luar. &emasang lebih daripada satu siren peman"ar L lampu berkelipkelip di kawasan yang mempunyai kadar bising yang tinggi.
8 8

IWK "
#

Kontraktor !
(88 2

Kontraktor Paip Air ! "


$ (88 8

Peratus !
8 (8

Pembentung ! " !
$# ( '#

!
72

&!' "
7

!
2$

'.

(88

$#

'#

(88

(8

72

2$

(88

100 90

Peratusan Jawapan (%)

80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 Soalan Yang Dikemukakan 2 Tidak Ya

Ra9ah 4.12 4 =a2lum+ala" +e*2a!tan alat pengge*a