Anda di halaman 1dari 14

14/10/2013

KEPENTINGAN TAJUK TAMADUN ISLAM & TAMADUN ASIA (TITAS)


Keperluan mengkaji/memahami ilmu dan isu-isu ketamadunan hari ini, dalam konteks Malaysia dan konteks global Hubungkait dengan idea pembinaan Negara Malaysia Bidang ini sebagai wahana pewacanaan isu-isu seperti kepelbagaian budaya, jihad, hegemoni barat dan lain-lain Idea clash of civilisation, peri pentingnya dialog, cabaran globalisasi dan pembinaan serta pemerkasaan jatidiri bangsa.
2

1.1 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN


1

PERSOALAN MENGENAI TAMADUN


Apakah tamadun? Apakah yang menjadi landasan dalam memahami pengertian dan konsep tamadun? Apakah ukuran, nilai atau penanda aras bagi menentukan tahap pencapaian ketamadunan bagi sesuatu Tamadun? apakah yang menjadi rujukan bagi menentukan suatu bangsa atau sesuatu masyarakat itu bertamadun atau sebaliknya?

1.2 PENGAJIAN KETAMADUNAN & SEJARAH TAMADUN


"History is for human self-knowledge ... the only clue to what man can do is what man has done. The value of history, then, is that it teaches us what man has done and thus what man is." Robin G. Collingwood (1946)

1.2 PENGAJIAN KETAMADUNAN & SEJARAH TAMADUN


Pengajian ketamadunan membicarakan teori, konsep asas, ciri serta sifat tamadun secara konseptual, teoretikal dan abstrak. Sejarah tamadun merujuk kepada pengalaman yang dilalui oleh sesuatu tamadun daripada segi pencapaian, jatuh bangun, kemajuan dan kemundurannya (kajian mengenai masa lampau). Secara amnya pengajian ketamadunan tidaklah begitu terikat kepada batasan masa/zaman manakala sejarah tamadun lazimnya dibatasi oleh faktor masa.
5

1.3 TAKRIF & CIRI-CIRI TAMADUN


Perkataan tamadun digunakan bagi menggambarkan kemajuan sesebuah masyarakat khausunya darisudut ilmu pengetahuan dan fizikal. Dari perspektif semasa, perkataan tamadun merujuk kepada pencapaian yang tinggi dalam sains dan teknologi (S&T) selari dengan penonjolannya dalam tamadun. Perkataan tamadun itu sendiri adalah dari bahasa Arab yang telah diterima pakai dalam bahasa Melayu yang bermaksud peradaban (lebih popular digunakan di Indonesia).
6

14/10/2013

1.3 TAKRIF & CIRI-CIRI TAMADUN


Dari sudut etimologinya ia berasal daripada kalimah maddana iaitu kata kerja merujuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Daripada perkataan ini diterbitkan perkataan madani yang merujuk kepada sifat sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan perbandaran serta kehalusan budi pekerti yang terpuji. Perkataan maddana dan madani sendiri berasal daripada deen yang bermaksud agama iaitu menggambarkan kehidupan beragama.
7

1.3 TAKRIF & CIRI-CIRI TAMADUN


Perkataan yang sering digunakan dalam bahasa Inggeris untuk memberi maksud tamadun ialah civilization. Perkataan ini berasal daripada perkataan civitas dalam bahasa Latin yang bermaksud bandar atau kota. Dalam bahasa Arab dipanggil hadarah manakala dalam bahasa Melayu pula digunakan perkataan peradaban, yang juga membawa maksud yang menekankan penggabungan antara ketinggian budaya dan kemajuan kebendaan.

1.3 TAKRIF & CIRI-CIRI TAMADUN


Tokoh falsafah Greek iaitu Plato mengemukakan konsep polis dalam karyanya The Republic yang merujuk kepada bentuk dan jenis masyarakat yang mencapai tahap kemajuan dan juga kewujudan institusi-institusi budaya, politik dan kemasyarakatan dalam rangka jalinan hubungan sosialnya. Tokoh falsafah Islam iaitu Ibn Khaldun mengemukakan teori umran badawi dan umran hadhari bagi menjelaskan makna dan maksud tamadun yang merangkumi organisasi sosial dan budaya.
9

1.3 TAKRIF & CIRI-CIRI TAMADUN


Dalam korpus penulisan berbahasa Melayu, sebelum kedatangan Islam perkataan yang digunakan bagi maksud peradaban adalah budaya yang bertunjang kepada ketinggian nilai dan kehalusan budi. Namun ketika ini perkataan yang sering digunakan bagi menggambarkan peningkatan kehidupan masyarakat ini adalah kemajuan atau pembangunan

10

1.3 TAKRIF & CIRI-CIRI TAMADUN


Kesimpulannya tamadun boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan (seperti sains dan teknologi, kesenian, kesusasteraan dan lain-lain) yang tinggi, baik, halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti, tatasusila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa.

1.4 AGAMA & TAMADUN


Agama adalah satu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam kajian ketamadunan. Fenomena agama penting difahami kerana ia merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. Berasaskan fahaman sekular agama melibatkan kepercayaan (belief) terhadap suatu yang bersifat transcendent dan beyond.

11

12

14/10/2013

1.4 AGAMA & TAMADUN


Hal yang demikian ini dapat dibuktikan melalui singkapan sejarah tamadun-tamadun besar dunia. Tamadun-tamadun dunia seperti:
Aztec Sumeria/Babylonia Mesir Purba China Indus-Ganges

1.4 AGAMA & TAMADUN


Kehidupan berbudi pekerti mulia dan bermoral tinggi merupakan perkara penting dalam kehidupan bertamadun. Pembinaan sifat tersebut pada diri seseorang berkait rapat dengan kepercayaan beragama dalam kehidupan seorang manusia. Agama berperanan membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta perilaku tindakan mereka dalam kehidupan.

Semuanya mempunyai tradisi sistem kepercayaan yang mendominasi malah menentukan imej tersendiri.
13

14

1.4 AGAMA & TAMADUN


Daripada bukti tamadun-tamadun silam, dapat dilihat bagaimana agama mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan tamadun. Bukti-bukti peninggalan dan barangan tamaduntamadun silam yang dapat dilihat sehingga ke hari ini menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Namun begitu, bukan semua tamadun dipengaruhi dengan kuat oleh agama sebagaimana tamadun Barat kontemporari yang lebih memencilkan nilainilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.
15

1.4 AGAMA & TAMADUN


Arnold Toynbee - in the course if its evolution, a civilization produced, among other things, a universal state and higher form of religion. Edward Sullivan - Muslim civilization was the product of Muslim religion. Thomas Berry berpendapat tamadun ketimuran (oriental civilisation) seperti China dan India tidak dapat difahami sepenuhnya kecuali dengan merujuk kepada agama-agama besar Asia.

16

1.5 HUBUNGAN TAMADUN DENGAN BUDAYA


Dalam kehidupan bertamadun, masyarakat dicirikan sebagai memiliki budaya yang tinggi dan terpuji. Budaya merujuk kepada tatacara mereka bertindak ke atas persekitarannya dalam menguruskan kehidupan secara kolektif. Berbudaya tinggi dan terpuji pula merujuk kepada kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang dipaparkan dalam kehidupan mereka.

1.5 HUBUNGAN TAMADUN DENGAN BUDAYA


Bagaimanapun tamadun berbeza daripada budaya apabila dilihat dari dua keadaan berikut:
1. Pengaruh dan natijah tamadun berkekalan lebih lama berbanding dengan pengaruh dan natijah budaya. 2. Tamadun melampaui batas-batas kenegaraan dan wilayah sedangkan budaya selalunya dikaitkan dengan negara atau wilayah tertentu.

17

18

14/10/2013

TAMADUN & BANGSA


Lazimnya sesuatu bangsa mempunyai pertalian yang rapat dengan sejarah, tradisi dan budaya kawasan geografi tertentu. Manakala tamadun pula bersifat universal melintasi sempadan geografi yang secara langsung melampaui batasan bangsa dan kebangsaan. Terdapat tamadun yang dibangun dan dimiliki oleh lebih daripada satu bangsa atau kaum seperti tamadun Barat yang mengandungi beberapa bangsa atau kaum di Eropah dan Amerika Utara.

TAMADUN & BANGSA


Tamadun Islam pula telah bangun dan berkembang dengan dilatari oleh pelbagai budaya dan bangsa. Secara teorinya, tamadun dan bangsa mempunyai kaitan walaupun selalunya tamadun melampaui batasan kebangsaan. Namun demikian imej sesuatu tamadun itu banyak ditentukan oleh bangsa yang menerajui tamadun itu seperti Tamadun Cina dan Tamadun Islam di Alam Melayu/Nusantara.

19

20

PROSES & KARAKTERISTIK TAMADUN


Clive Bell dalam bukunya Civilization melihat tamadun sebagai manifestasi kejayaan menyediakan suatu keadaan di mana anggota masyarakat itu mempunyai masa untuk melakukan aktiviti berhibur dengan adanya masa senggang. Ini selari dengan pandangan yang melihat bahawa antara ciri masyarakat bertamadun adalah yang dapat menzahirkan kreativitinya melalui aktiviti masa senggang seperti merekacipta hasil seni dan berkarya.

PROSES & KARAKTERISTIK TAMADUN


Tamadun merupakan evolusi yang berlaku dalam sesuatu masyarakat daripada kehidupan desa kepada kehidupan bandar, daripada kehidupan tidak tetap kepada kehidupan menetap. Proses inilah yang menjadi asas pembentukan dan pemikiran mengenai tamadun manusia. Peringkat-peringkat proses ini menjadi fokus pelbagai bidang ilmu berkaitan pengajian ketamadunan yang mana tiap-tiap peringkat proses itu merupakan peringkat yang mempengaruhi peringkat seterusnya.
22

21

PROSES & KARAKTERISTIK TAMADUN


Masyarakat tamadun akan meningkatkan usaha memenuhi keperluan asas sehinggalah kepada keupayaan memenuhi keperluan-keperluan yang bersifat mewah dan yang bukan lagi bersifat asas. Dalam proses peningkatan ini manusia melalui berbagai lapisan taraf hidup yang mana melibatkan peningkatan dan penambahan bagi keperluan asas. Peningkatan prasarana dalam kehidupan dan perubahan konsep tentang apa yang dikatakan asas dan apa yang dikatakan mewah.
23

PROSES & KARAKTERISTIK TAMADUN


Aspek kehidupan yang lain juga bergerak selari dengan pergerakan tamadun seperti pendidikan. Pada masa lampau kebolehan menulis adalah suatu yang jarang-jarang dimiliki oleh seseorang dan ianya merupakan suatu keistimewaan kepada sesiapa yang memiliki kebolehan itu. Tetapi perkembangan hari ini meunjukkan bahawa kebolehan yang seumpama itu bukan lagi sesuatu yang istimewa, malahan mereka yang tidak memiliki keupayaan itu pula dianggap ketinggalan atau kekurangan.
24

14/10/2013

PROSES & KARAKTERISTIK TAMADUN


Setiap tamadun mempunyai penonjolan yang tersendiri seperti: ciri-ciri atau

PROSES & KARAKTERISTIK TAMADUN


1. Kewujudan penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan atau beberapa kawasan yang disatukan membentuk kota, bandar, kepolisan atau madinah. 2. Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna, seterusnya terhasil peningkatan jangka hayat penghidupan yang lebih stabil dan panjang. 3. Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik, pentadbiran, ekonomi dan pendidikan yang sempurna dan teratur.

Tamadun Yunani - terkenal dengan kesusasteraan falsafah dan kesenian Tamadun Cina - kemahiran kraf Tamadun Islam - perspektif pandangan dunia yang menyeluruh dan perkembangan sains dan teknologi

Secara umum tamadun mempunyai ciri-ciri dasar dan asas yang bersifat sejagat seperti berikut:

25

26

PROSES & KARAKTERISTIK TAMADUN


4. Kemunculan satu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri bagi menjadi perantaraan komunikasi, perakaman, penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. 5. Kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral yang berwibawa yang dikuatkuasakan untuk mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakatnya dalam segala kegiatan kehidupan.

PROSES & KARAKTERISTIK TAMADUN


6. Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta penciptaan teknologi dan pembinaan menyempurnakan lagi keselesaan kehidupan. dalam bagi

7. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian, kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri.

27

28

1.6 KELAHIRAN & PERKEMBANGAN TAMADUN


Faktor-faktor pendorong kepada kemunculan tamadun-tamadun dunia sebelum ini. 1. 2. 3. 4. 5. Kedudukan yang strategik. Rangsangan keagamaan dan kerohanian Pembangunan ilmu dan penghayatan nilai Tekanan kehidupan. Interaksi dengan tamadun lain.

Kedudukan Yang Strategik


Kedudukan yang sesuai dapat membantu membangunkan sesebuah penempatan dan memperoleh sumber-sumber semula jadi untuk kelangsungan kehidupan. Faktor kesesuaian lokasi telah menyebabkan kemunculan tamadun Cina di lembah Huang-He dan Yang Tze, tamadun India di Lembah Ganges dan Brahmaputra, tamadun Mesopotamia di Lembah Tigris dan Euphrates, dan tamadun Mesir di Lembah Nil. Begitu juga dengan tamadun Melaka di pinggiran Selat Melaka.
30

29

14/10/2013

Rangsangan Keagamaan & Kerohanian


Ajaran agama dan amalan rohani mendorong manusia supaya menghayati nilai-nilai kehidupan yang tulus dan suci, seterusnya membawa kepada kehidupan bertamadun. Sesebuah masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan berusaha memastikan kehidupan mereka mencapai kesempurnaan kemanusiaan, agar dapat melahirkan ketinggian budaya hinggalah membawa kepada kehidupan bertamadun.

Pembangunan Ilmu & Penghayatan Nilai


Penghayatan yang tinggi terhadap moral dan nilai terpuji oleh pemimpin dan masyarakatnya. Nilai-nilai murni yang wujud pada masyarakat pastinya menggalakkan kecintaan kepada ilmu dan nilai-nilai murni yang lain seperti kreativiti, ketekunan, kerajinan, semangat berdisiplin dan sebagainya. Nilai-nilai murni yang wujud pada pemimpin pula sudah pasti menggalakkan kepimpinan yang berhemat, bertanggungjawab dan jujur yang seterusnya mendorong rakyatnya berganding bahu untuk membangunkan negara.
32

31

Pembangunan Ilmu & Penghayatan Nilai


Penghayatan nilai-nilai murni telah direalisasi oleh kesemua tokoh tamadun silam seperti:
Plato dan Aristotle dalam tamadun Yunani Lao Tze dan Kung Fu-Tze dalam tamadun Cina Kautilya dan Samkara dalam tamadun India Al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam tamadun Islam.

Tekanan Kehidupan
Kesengsaraan hidup yang dialami oleh sesebuah masyarakat boleh mendorong masyarakat bekerjasama menggemblengkan tenaga untuk membebaskan diri mereka daripada belenggu tersebut serta menjadikan mereka itu lebih berdisiplin dan kreatif untuk membangunkan kehidupan mereka. Pepatah Inggeris yang menyatakan necessity is the mother of invention. Kemajuan negara Jepun sering kali dikaitkan dengan penderitaan masyarakatnya selepas kekalahan merekadalam Perang Dunia Kedua.
34

33

Interaksi Dengan Tamadun Lain


Toleransi yang tinggi terhadap sumbangan tamadun-tamadun yang lain mewujudkan interaksi antara tamadun yang merupakan satu rangsangan dan dorongan kepada pemupukan kehidupan bertamadun. Toleransi menggambarkan sikap keterbukaan untuk menerima sumber-sumber yang baik daripada tamadun-tamadun lain, yang akhirnya dapat membantu kemunculan tamadun baru.

KEGEMILANGAN TAMADUN
Memperolehi pencapaian yang luar biasa di dalam pelbagai bidang seperti: Kesenian. Kesusasteraan. Pemikiran dan falsafah. Penciptaan teknologi.

35

36

14/10/2013

KEMEROSOTAN TAMADUN
Setelah melalui zaman kecemerlangan, sesebuah tamadun itu pasti juga akan mengalami zaman kemerosotan. Terdapat tamadun mampu bertahan dalam satu tempoh masa yang begitu panjang namun tetap mengalami kejatuhan seperti:
Tamadun Romawi - dari zaman Augustas sehingga ke zaman Aurelius (30 SM -180 M). Tamadun Islam Uthmaniyyah (tahun 1299 1922) iaitu lebih daripada enam kurun.

KEMEROSOTAN TAMADUN
Faktor-faktor kemerosotan sesebuah tamadun: 1. 2. 3. 4. 5. Berlaku ketidakadilan. Berleluasa penindasan & kezaliman. Keruntuhan moral & nilai dalam masyarakat. Wujud sikap & pemikiran yang tertutup. Tragedi malapetaka & bencana alam

37

38

Berlaku Ketidakadilan
Wujudnya jurang perbezaan yang begitu ketara antara golongan kaya dengan miskin. Layanan yang berbeza oleh pemimpin kepada rakyat disebabkan perbezaan darjat dan pangkat. Sebagai contoh, situasi seperti ini dapat diperhatikan di penghujung tamadun Romawi pada kurun ketiga dan keempat Masehi.

Berleluasa Penindasan & Kezaliman


Persoalan hak-hak kemanusiaan diketepikan. Kehidupan bertamadun sudah tidak bermakna lagi apabila sistem ketatanegaraan dan perundangan tidak dihormati malah dicabuli dengan sewenang-wenangnya. Contohnya wilayah-wilayah kolonial yang merupakan sebahagian daripada tamadun Barat telah tumbang disebabkan penindasan dan kezaliman yang dilakukan.

39

40

Keruntuhan Moral & Nilai Dalam Masyarakat


Berdasarkan sejarah kemerosotan tamadun Yunani, tamadun Romawi dan tamadun Islam boleh dikaitkan dengan keruntuhan moral dan nilai terutama di kalangan pemimpin. Seorang penyair Arab, Ahmad Shawqi (1868 1932) pernah menukilkan dalam salah satu puisinya berbunyi : Sesungguhnya tertegaknya sesebuah umat itu adalah disebabkan ketinggian akhlaknya. Sekiranya akhlak mereka hilang maka umat tersebut akan lenyap.
41

Wujud Sikap & Pemikiran Yang Tertutup


Sikap tidak mahu menerima perubahan dari segi teknologi, politik, ekonomi dan sosial boleh merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat dan seterusnya menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang beku atau jumud berpanjangan. Seorang tokoh pemikir masa kini, Edward de Bono menyatakan bahawa sikap tertutup merupakan halangan yang paling besar terhadap anjakan paradigma (paradigm shift). Contoh tamadun Islam Uthmaniyyah mengalami keruntuhan disebabkan sikap tertutup pemimpin.
42

14/10/2013

Tragedi Malapetaka & Bencana Alam


Menyebabkan berlakunya kerosakan secara besar-besaran terhadap fizikal sesebuah tamadun. Mampu menyebabkan kemerosotan sesebuah tamadun namun faktor ini adalah di luar kawalan manusia untuk menghalangnya daripada berlaku.

1.7 PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN


Dari sudut teologi, sering perlaku perbezaan antara tamadun. Contoh - konsep monoteisme Islam dan Kristian begitu berbeza daripada metafizik Buddhisme yang tidak menerima konsep Tuhan Pencipta. Hinduisme pula sebaliknya, menerima konsep Tuhan walaupun manifestasi monoteismenya berbeza daripada Islam, Kristian dan Yahudi. Islam, Kristian dan Yahudi dilihat secara umum merupakan agama-agama monoteistik, tetapi kepercayaan monoteisme mereka berbeza antara satu sama lain.
44

43

1.7 PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA TAMADUN


Dari sudut etika, kontrovesi dilihat agak kurang berlaku malah berlaku persamaan antara tamadun terhadap perkara-perkara seperti:
Alam Sekitar. Keluarga. Komuniti. Kerajaan. Ekonomi. Pendidikan. Kesihatan.

Alam Sekitar
Hidup secara harmoni dengan alam sekitar merupakan satu prinsip yang diterima oleh kesemua agama. Berdasarkan pengajaran sesetengah agama, alam sekitar dilihat sebagai anugerah Tuhan dan manusia pula dipertanggungjawabkan sebagai khalifah, custodian atau steward yang berperanan sebagai penjaga alam sekitar.

45

46

Alam Sekitar
Bagi Islam, Buddhisme dan beberapa aliran Kristian memelihara alam sekitar bermakna menggunakan anugerah Tuhan secara bertanggungjawab. Tetapi dalam beberapa tamadun tertentu, memelihara alam sekitar diberi pentafsiran pasif sehingga alam sekitar itu disembah dan dilihat sebagai Divine Power. Sungguhpun terdapat perbezaan pandangan ini, namun tamadun-tamadun tradisional secara umumnya tidak memusnahkan alam sekitar.

Keluarga
Tamadun-tamadun tradisional begitu menghayati prinsip keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat. Keluarga yang dimaksudkan pada lazimnya ialah keluarga extended. Dalam sesebuah keluarga tradisional, telah menjadi warisan turun-temurun amalan menentukan kedudukan antara kaum lelaki dan kaum perempuan melalui hierarki kuasa.

47

48

14/10/2013

Keluarga
Menurut konfusianisme kesetiaan dan pertalian yang erat melalui konsep kekeluargaan sebegini merupakan penafian hak seseorang dan bertentangan dengan keadilan. Konsep kekeluargaan dalam pengajaran Islam pula begitu mementingkan kasih sayang dan hormat menghormati. Setiap ahli keluarga harus menunaikan peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam lingkungan kasih sayang serta hormatmenghormati.
49

Komuniti
Komuniti sangat penting dan berpengaruh dalam menentukan personaliti dan identiti seseorang manusia. Komuniti juga dapat memastikan bahawa nilai-nilai dan norma-norma murni dalam masyarakat sentiasa dihormati. Komuniti dapat memberi sokongan moral, material dan psikologikal kepada anggota-anggotanya.

50

Kerajaan
Falsafah tamadun-tamadun tradisional amat menekankan persoalan moral atau akhlak sebagai dasar sesebuah kerajaan. Peranan dan tanggungjawab kerajaan dijelaskan melalui peranan dan tanggungjawab seseorang raja. Sifat-sifat raja yang saksama dan adil merupakan tema utama tamadun-tamadun silam. Kesetiaan kepada raja dan perlindungan yang diberikan oleh raja kepada rakyat merupakan dimensi penting kerajaan dalam sebuah tamadun.
51

Kerajaan
Tamadun Cina - tulisan Moh-Tze, Lao-Tze, Kung FuTze & Meng Tze menekankan tentang tanggungjawab pemerintah. Tamadun India - Kautilya membincangkan ciri-ciri kepimpinan yang adil. Tamadun Islam - al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali & Ibn Khaldun menumpukan perhatian kepada persoalan yang sama.

52

Ekonomi
Dalam tamadun-tamadun tradisional, kegiatan ekonomi berlaku dalam konteks Moral Semesta (Moral Universe). Dalam ajaran Buddhisme, wujud konsep hak-hak kehidupan sebagaimana yang termaktub dalam salah satu daripada eightfold path. Dalam ajaran Islam, prinsip yang berkaitan dengan halal dan haram mempunyai hubungan yang rapat dengan persoalan akhlak.

Ekonomi
Hakikat ini menjelaskan bahawa wujud kegiatan ekonomi yang boleh mempertingkatkan tahap moral manusia dan juga yang boleh merosakkan moral manusia. Konsep wang, laba, ganjaran, pasaran dan sebagainya sangat dipengaruhi oleh pertimbangan moral. Namun, terdapat juga unsur-unsur penipuan, rasuah atau bentuk-bentuk penyelewengan yang lain seperti yang berlaku dalam kegiatan ekonomi moden.
54

53

14/10/2013

Pendidikan
Dalam tamadun-tamadun tradisional, matlamat utama pendidikan adalah untuk pembinaan sifatsifat mulia seseorang (character-building) melalui proses pengajaran ilmu. Menyedari akan perkara tersebut, dimensi innerBeing diberi penekanan penting dalam konsep pendidikan Islam, Kristian, Hinduisme dan agamaagama yang lain. Manusia perlu mengetahui dan menguasai dirinya dahulu sebelum mampu menguasai persekitaran luaran melalui pengetahuannya tentang alam.
55

Pendidikan
Cuma cara transformasi ini berlaku berbeza dari satu tradisi ke tradisi yang lain. Dalam tradisi Islam persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia, tetapi dalam tradisi Buddha dan beberapa aliran tradisi Hindu, transformasi sifat dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri.

56

Kesihatan
Sifat penting konsep kesihatan tamadun-tamadun tradisional ialah pandangan dan pendekatan holistiknya iaitu suatu pandangan yang mengakui bahawa kesihatan seseorang dipengaruhi oleh alam sekitarnya yang lebih luas, lebih menyeluruh dan saling berhubungan. Mengubati penyakit, menurut konsep holistik bermakna memulihkan keseimbangan seseorang dan melalui proses ini dapat dipulihkan keharmonian dalam tubuh badan pesakit dan seterusnya keseimbangan dalam kehidupannya.
57

1.8 INTERAKSI ANTARA TAMADUN


Perbincangan mengenai interaksi antara tamadun merujuk kepada beberapa jenis interaksi yang wujud iaitu:
Interaksi Dalam Lingkungan Budaya Yang Sama Interaksi Dengan Budaya Dan Peradaban Yang Berbeza Interaksi Antara Peradaban Yang Dominan Dengan Yang Tidak Dominan Contoh Interaksi Dalam Sejarah

58

Interaksi Dalam Lingkungan Budaya Yang Sama


Merujuk kepada hubungan satu budaya dalam sesuatu kaum. Contoh orang Melayu - orang Jawa, Banjar, Bugis, Mandaling dan sebagainya. Orang Cina - Hakka, Kantonis, Hainan, Teochew dan sebagainya. Orang India seperti Malayalam, Punjabi dan sebagainya. Mempamerkan kepelbagaian budaya dan adat resam keturunannya.
59

Interaksi Dalam Lingkungan Budaya Yang Sama


Hubungan masyarakat Hindu dan Muslim di India memberi contoh tepat interaksi ini. Walaupun mereka mempunyai pegangan agama yang berbeza tetapi tidak dari segi budaya, seperti golongan masyarakat Hindu di India Utara menerima unsur-unsur keislaman dalam budaya berpakaian, pemakanan dan seni bina. Manakala masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu termasuk seni bina, muzik, pemakanan dan gaya hidup masyarakat Hindu.
60

10

14/10/2013

Interaksi Dengan Budaya Dan Peradaban Yang Berbeza


Interaksi jenis ini menerangkan bagaimana antara satu kaum yang berlainan budaya dan kepercayaan agama dapat saling berinteraksi walaupun tinggal di satu lokasi atau negara yang sama. Interaksi antara masyarakat Muslim dan Buddha di Asia Tenggara boleh dijadikan rujukan. Dalam konteks hubungan sosial, masyarakat Muslim berinteraksi dengan masyarakat Buddha di Thailand, Kemboja, Indonesia (Jawa) dan Malaysia sebelum zaman kolonial lagi.
61

Interaksi Dengan Budaya Dan Peradaban Yang Berbeza


Meskipun agama dan budaya hidup mereka begitu berbeza dari segi metafizik dan teologi, hakhak masyarakat Buddha untuk mengamalkan agama mereka begitu dihormati di negara-negara yang kebanyakan penduduknya terdiri daripada penganut-penganut Islam. Kewujudan kuil-kuil seperti Borobudur di Pulau Jawa yang majoriti penduduknya penganut-penganut Islam serta kewujudan masjid-masjid di tengahtengah kota Bangkok yang penduduknya penganut Buddha merupakan lambang kepada sikap toleransi seperti ini.
62

Interaksi Antara Peradaban Yang Dominan Dengan Yang Tidak Dominan


Interaksi antara Islam dengan Yahudi dan Kristian pada saat kelahiran Islam di Semenanjung Arab memperlihatkan bagaimana interaksi antara peradaban yang dominan dengan yang tidak dominan. Hak masyarakat Yahudi, Kristian dan kelompokkelompok kaum yang lain diberi jaminan perlindungan dalam Piagam Madinah yang digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w. sendiri.

Interaksi Antara Peradaban Yang Dominan Dengan Yang Tidak Dominan


Tempat-tempat peribadatan kedua-dua kaum ini diberi perlindungan, malah penganut agama Yahudi dan Kristian bebas mengamalkan agama mereka tanpa sebarang ketakutan. Pengiktirafan hak agama lain untuk mengamalkan agama mereka selagi mereka tidak mengganggu atau menceroboh Islam atau masyarakat Muslim merupakan salah satu prinsip yang penting dalam sistem keadilan Islam.

63

64

Interaksi Antara Peradaban Yang Dominan Dengan Yang Tidak Dominan


Menyingkap sejarah ketamadunan Islam pada zaman pemerintahan Umayyah sehingga Uthmaniyyah, masyarakat Yahudi dan Kristian hidup harmoni dan damai di tengah-tengah masyarakat Muslim yang merupakan majoriti. Selain bebas mengamalkan agama, beberapa tokoh Yahudi dan Kristian diberi kepercayaan menduduki jawatan tinggi dalam pentadbiran kerajaan Islam, khususnya di Andalusia (Sepanyol). Penulis dan sarjana Yahudi dan Kristian turut memberi sumbangan kepada perkembangan tamadun Islam.
65

Contoh Interaksi Dalam Sejarah


Terdapat banyak contoh sejarah berkaitan interaksi tamadun. Antaranya interaksi antara tamadun Hinduisme dan tamadun Buddhisme pada zaman silam. Buddhisme sebagai sebuah agama yang lahir dalam masyarakat Hindu, memiliki ciri-ciri tertentu dan falsafah Hinduisme, termasuklah Karma (Rebirth), Dhamma (Righteousness) dan Mokhsa (Liberation).

66

11

14/10/2013

Contoh Interaksi Dalam Sejarah


Selepas Buddha dan misinya, reformasi Hinduisme dipengaruhi pula oleh pemikiran-pemikiran tertentu dan Buddhisme termasuklah kritikannya terhadap sistem kasta, pemusatan kuasa rohaniah dengan golongan Brahmin, penafian hak-hak tertentu kaum wanita dan lain-lain. Situasi seperti ini menunjukkan kedua-dua pihak memperoleh manfaat daripada kewujudan interaksi antara tamadun.

Contoh Interaksi Dalam Sejarah


Hubungan dan interaksi antara Islam dan Konfusianisme telah bermula sejak kurun ke 7 Masehi. Pada peringkat awal, ia berlaku dalam bentuk perdagangan, iaitu antara saudagar-saudagar Arab dan Parsi dengan saudagar-saudagar Cina. Terdapat saudagar-saudagar Arab dan Parsi yang bermastautin di China, dan melalui proses interaksi termasuklah perkahwinan, mereka menjadi sebahagian daripada masyarakat tempatan.

67

68

Contoh Interaksi Dalam Sejarah


Dalam Dinasti Tang, Dinasti Sung, Dinasti Yuan dan Dinasti Ming, beberapa tokoh-tokoh Islam muncul memberikan sumbangan kepada perkembangan tamadun Cina. Terdapat di kalangan mereka yang menjadi gabenor wilayah dan ada yang ditugaskan menjadi panglima tentera laut seperti Zheng He. Beberapa tokoh Islam yang lain turut memberi sumbangan kepada pemikiran Konfusianisme seperti Liu Zhi dan Ma Zhu di samping sumbangan kepada bidang astronomi, seni bina dan juga penghasilan peralatan ketenteraan.
69

Contoh Interaksi Dalam Sejarah


Sarjana-sarjana Cina yang beragama Islam mendapati bahawa dalam bidang etika, terdapat banyak kesejajaran antara pengajaran Islam dan pengajaran Konfusianisme. Ini mendorong beberapa sarjana Islam berbangsa Cina mempelajari Konfusianisme seperti juga terdapat sarjana-sarjana Konfusianisme menunjukkan minat mempelajari Islam. Kesemuanya ini dapat menggambarkan kesan yang positif daripada interaksi antara tamadun.

70

1.9 DIALOG ANTARA TAMADUN PERADABAN


Pengertian Dialog Dan Perkara-perkara Yang Berkaitan Dengannya Bagaimana Membudayakan Dialog? Bentuk Dan Praktik Dialog Di Malaysia Prinsip-Prinsip Dialog Halangan Kepada Dialog. Situasi Dialog Di Malaysia Dan Di Peringkat Global

Pengertian Dialog Dan Perkara-perkara Yang Berkaitan Dengannya


Dialog ialah sebuah komunikasi dua hala antara individu (pihak) yang mempunyai pegangan atau pandangan yang berbeza rnengenai sesuatu subjek atau perkara yang tertentu, dengan tujuan ingin mencapai kebenaran yang bertambah lagi daripada pihak yang satu lagi itu. Hari ini pakar bidang ini menggelarkan zaman ini sebagai Zaman Dialog (The Age of Dialogue) yang menggantikan Zaman Monolog yang telah pun berlalu

71

72

12

14/10/2013

Pengertian Dialog Dan Perkara-perkara Yang Berkaitan Dengannya


Untuk dialog menjadi mekanisme perpaduan yang berkesan, pendedahan ilmiah diperlukan untuk memungkinkan membuat penilaian yang tepat mengenai sifat dan tamadun masing-masing. Penilaian yang tepat ini bukan hanya akan membantu meneruskan perasaan muhibbah antara tamadun (sekalipun diakui wujud jurang perbezaan), tetapi apa yang penting dapat membantu memampankan konsep tamadun Malaysia. Melalui dialog kita bolehmembincangkan perkaraperkara yang boleh atau perlu disepakati.
73

Pengertian Dialog Dan Perkara-perkara Yang Berkaitan Dengannya


Idea dan prinsip asas tamadun Malaysia perlu dihayati bukan melalui stance atau pendekatan yang apologetic mahu pun defensive tetapi rnelalui pendekatan yang fitrah dan berasaskan fakta sejarah dan realiti kehidupan, keadaan dan sifat negara yang sebenarnya. Melalui dialog, kita boleh memanfaatkan keadaan dimana nilai-nilai tamadun-tamadun yang diwarisi rakyat Malaysia banyak mempunyai persamaan dari segi adab, kemanusiaan, kepentingan alam sekitar dan keperluan hidup berharmoni.
74

Bagaimana Membudayakan Dialog? Bentuk Dan Praktik Dialog Di Malaysia


Dialog Kehidupan Seharian Di dalam kehidupan seharian masyarakat dari pelbagai kaum dan agama saling memperkaya fahaman masing-masing dengan mempraktikkan nilai-nilai peradaban dan tradisi mereka melalui proses bekerjasama, bekomunikasi dan hidup bersama-sama di dalam konteks pekerjaan, sekolah, penggunaan hospital, transportasi awam dan lain-lain.

Bagaimana Membudayakan Dialog? Bentuk Dan Praktik Dialog Di Malaysia


Dialog Kemasyarakatan Di sini dialog lebih berbentuk praktikal melalui sesuatu kerja atau tugas secara bersama. Para pendialog disatukan oleh matlamat sepunya yang ingin dicapai walaupun mereka mempunyai latarbelakang yang berbeza. Contoh projek mengutip derma mangsa bencana alam seperti Tsunami atau projek menghapuskan kemiskinan di mana motivasi membuat sumbangan tidak perlu penghuraian secara race-specific atau religion-specific.
76

75

Prinsip-Prinsip Dialog
Sebab utama dialog diadakan ialah untuk keduadua pihak mempelajari sesuatu. Dialog khasnya dialog agama atau peradaban mestilah merupakan projek yang bermanfaat kepada kedua buah pihak. Setiap perserta dialog hadir dalam keadaan yang ikhlas. Setiap peserta mestilah berupaya mendefinisikan diri dan pandangan yang dipegangnya dengan jelas.

Prinsip-Prinsip Dialog
Peserta dialog mestilah cuba memahami persepsi dan pengalaman rakan dialognya. Peserta dialog mestilah bersifat kritikal secara minima terhadap interpretasinya terhadap tradisi orang lain. Peserta dialog tak perlu mempunyai pra-andaian yang tidak boleh diubah lagi tentang apakah perkara-perkara yang tidak akan dipersetujui.

77

78

13

14/10/2013

Halangan Kepada Dialog


Conversion - ramai orang beranggapan bahawa dialog tidak wajar diadakan kerana ia boleh mengakibatkan pendialog mengubah agamanya. Rasa rendah diri (inferiority complex) - perasaan rasa rendah diri dan tidak bersedia untuk berdialog. Innuendo sosial perasaan tidak senang apabila ada pihak yang mempersoalkan keteguhan seseorang terhadap agamanya sekiranya ia berbaik-baik dengan penganut agama lain. Syak wasangka - sering wujud rasa curiga terhadap para penganjur dan pendialog terhadap tujuan dialog diadakan.
79

Situasi Dialog Di Malaysia Dan Di Peringkat Global


Di peringkat global bolehlah dikatakan bahawa semangat dan praktik dialog sebenarnya telah pun banyak dibangkitkan. Pada tahun 1999 misalnya di dalam The Islamic Symposium on Dialogue, negara-negara O1C misalnya telah menerbitkan sebuah deklarasi mengenai dialog peradaban. Deklarasi ini telah diterima sebagai satu resolusi semasa perhimpunan agung Bangsa-Bangsa Bersatu 53/22 yang telah mengisytiharkan tahun 2001 sebagai Tahun Dialog Antara Peradaban Sedunia.
80

Situasi Dialog Di Malaysia Dan Di Peringkat Global


Di peringkat nasional Perdana Menteri Malaysia ke 5 dalam ucapannya di Oxford Centre of Islamic Studies telah menawarkan Kuala Lumpur sebagai pusat dialog peradaban antarabangsa. Secara intra peradaban gagasan Islam Hadhari pula dilihat sebagai satu usaha tulen dan konkrit ke arah penyatuan, perpaduan dan pengukuhan tamadun dalam konteks peradaban Malaysia

1.10

KESIMPULAN

Demi kesinambungan negara bangsa Kumpulankumpulan Etnik di Malaysia perlu bersatu di atas nilai-nilai sepunya serta bersikap patriotik dan TITAS adalah satu wahana dalam memberi pengisian ke arah tersebut. Pendedahan terhadap mengenali latar belakang tamadun masing-masing boleh memupuk rasa kesalingfahaman di antara satu sama lain khususnya buat rakyat Malaysia yang berbilang bangsa.

81

82

SEKIAN TERIMA KASIH

83

14