Anda di halaman 1dari 3

KESALAHAN UMUM TATABAHASA

1. Razak dan rakan-rakan bermain layang-layang di waktu petang. 2. Guru Besar menyampaikan trofi untuk para pemenang. . Bila !u"an turun# katak melompat-lompat di tep kolam. $. %bu membeli pakaian baru kepada kakak. &. 'da sekawan lembu sedang meragut rumput di padang. (. )idak membuang masa# pertandingan itu dimulakan. *. Banyak kanak-kanak bermain-main di taman. +. ,en-uri itu lari !uru-!ara ketika dike"ar ole! polis. .. ,ak 'li men"ual berbagai "enis kui!-mui! di warungnya. 1/. 0amsul lebi! tinggi dari abangnya. 11. 1urid-murid gembira setela! sampai di destinasi yang dilawati. 12. Gambar budak yang di-ulik itu terpampang di muka surat !adapan ak!bar. 1 . 2u-ing ku sangat -omel. %a tela! mati pada minggu lepas. 1$. ,ada pendapatan saya# kesi!atan adala! lebi! penting daripada kekayaan. 1&. ,erdana 1enteri dan isterinya akan berlepas ke 3ondon. 1(. 'paka! nama kawan karib 4ik 'ni5 1*. )idakla! senang untuk menganyam bakul rotan itu. (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________)

1+. 0aya meli!at pertandingan bola sepak malam tadi. 1.. )olong letakkan kotak ini di sana. 2/. 0iapa yang didapati melakukan kesala!an akan di!ukum. 21. 2amalia membuka lampu kerana keadaan dalam biliknya sangat gelap. 22. )olong beratur semasa membeli makanan6 2 . 7le! kerana !u"an lebat# perk!idmatan keretapi tela! tergendala. 2$. ,ara-para !adirin dipersilakan ke dewan makan untuk men"amu selera. 2&. 2er"a gotong-royong itu akan disertai ole! segala penduduk )aman 1olek. 2(. Budak yang berambut pendek itu adala! "iran saya. 2*. ,elari itula! yang paling terpantas. 2+. 0iapaka! nama ku-ing "antan itu5 2.. %kan itu tela! di makan ole! ku-ing itu. /. 8a!ai# kamu pun ada di sini6 1. ,eperiksaan 9,0R tela! bermula pada bulan 0eptember. 2. 'ya! akan bertolak ke %po! pada malam tadi. . 0emua guru-guru sedang bermesyuarat di dewan sekola!. $. 'ya! 'ina membeli sebua! -omputer baru untuk dia.

(___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________)

&. ,andangan di kaki bukit itu sunggu! inda!. (. 0egala buku-buku itu saya simpan di dalam kotak. *. Goring pisang di warung itu enak sekali. +. Banyak pembezaan antara semua anak-anak :n-ik 'li. .. 'ya! meng!adia!i ibu seutas rantai emas. $/. %tu budak seka bermain bola sepak. $1. 2ita mesti meng!ormati ibu bapa kami.

(___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________) (___________)

$2. 1ereka berkawan baik se"ak dari ke-il. $ . 3ily suka rambutan. $$. 2ita perlu saling !ormat-meng!ormati antara satu sama lain.

(___________) (___________) (___________)