Anda di halaman 1dari 17

1.

0 Pengenalan Pendidikan luar pada asasnya boleh didefinasikan sebagai penggunaan sumber-sumber luar daripada bilik darjah untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan (Knapp, 1990 . !amerupakan suatu akti"iti yang menarik yang mana ia boleh dijalankan dengan pelbagai akti"itiseperti rekreasi, akti"iti sosial, dan akti"iti ibadat selain untuk pendidikan. #alam dunia modenia disifatkan sebagai merentas pendidikan.$elain itu pendidikan luar juga merupakan salah satu medium yang membekalkanpembelajaran melalui pengalaman. Perkara ini turut diakui oleh %eier dan %itchell (199& , yangmenyatakan baha'a pendidikan luar termasuklah semua jenis pengalaman yang meningkatkanpengetahuan, tingkah laku atau kemahiran luaran dan membantu membuatkan kita lebih menghargai. $elain itu akti"iti dalam pendidikan luar juga menghasilkan pengalaman yang membolehkan interaksi dan mengetahui persekitaran alam semulajadi ((rookes, 199) . $ebagaimedium pembelajaran yang unik, pendidikan luar dilihat sebagai sebuah proses, tempat,matlamat dan topik (*ord, 19+1 . Pendidikan luar pada dasarnya mempunyai tiga fokus utama iaitu perkembangan personal dan sosial,, pendidikan cabaran, dan, pendidikanpersekitaran. Kesemua fokus ini adalah bagi mempromosikan perkembangan holistik indi"idumenerusi domain afektif, psikomotor dan domain kognitif yang kemudiannya boleh menyumbang kepada masyarakat dan negara (%c-ae, 1990 . .ntara akti"iti yang popular dalam pendidikan luar adalah akti"iti perkhemahan, yang secara umumnya didefinisikan sebagai kandungan komuniti yang hidup bersama sebagaimana dirancang dalam aturan kurikulum pendidikan luar (%eier / %itchell, 199& . %ittelstaedt,$anker dan 0ander0eer (1999 , pula mendefinisikan perkhemahan sebagai pengalaman yangmana pelajar tinggal di kem dan bermalam untuk dua hari atau lebih.

2.0 Definisi dan Perbandingan Pendidikan Luar Zaman Purba dengan Zaman Moden 2.1 Definisi 2.1.1 Definisi Pertama (Abu Bakar Sidek,2004 Pendidikan luar adalah pembelajaran dan pengajaran yang melibatkan alam semulajadi di mana ia menyediakan suatu tempat yang merupakan sebuah makmal hidup yang kaya dengansumber ilmu. Pendidikan luar juga bermaksud pembelajaran di dalam dan di luar rumah. !nibermakna tambahan dan pengkayaan kurikulum, menerusi pengalaman di luar. !a boleh digabungjalinkan dengan amalan sihat yang bolehmemperkayakan pengalaman dan memupuk nilai-nilai murni bagimelahirkan indi"idu yang sihat dari segi mental, rohani dan jasmani dalamusaha me'ujudkan integrasi di kalangan masyarakat ke arah kesepaduan nasional (.bu (akar $idek, 100) . 2.1.2 Definisi !edua (!na"", 1##0 Pendidikan luar pada asasnya boleh didefinisikan sebagai penggunaansumber-sumber luar daripada bilik darjah untuk mencapai matlamat dan objektifpendidikan (Knapp, 1990 . !anya adalah merupakan suatu akti"iti yang menarikyang mana ia boleh dijalankan dengan pelbagai akti"iti seperti rekreasi, akti"itisosial dan akti"iti ibadah selain untuk pendidikan. #alam dunia pendidikan, iadisifatkan sebagai merentas kurikulum.#efinisi lain yang diberikan oleh beliau tentang pendidikanluar adalah proses pengalaman iaitu pembelajaran dengan melakukan dimana meliputi sebarang akti"iti pendidikan dalam persekitaran terbuka sama ada di bandar ataudi pedalaman. 2.1.$ Definisi !etiga (Meier dan Mit%&e'', 1##$ $elain itu pendidikan luar juga merupakan salah satu media yangmembekalkan pembelajaran melalui pengalaman. Perkara ini turut diakui oleh%eier dan %itchell (199& , yang menyatakan baha'a pendidikan luartermasuklah semua jenis pengalaman yang meningkatkan pengetahuan, tingkahlaku atau kemahiran luaran dan membantu membuatkan kita lebih menghargai antara satu sama yang lain. 2abungan elemen kognitif, psikomotor dan afektif dalam pendidikan luar akan menyumbangkepada pembinaan penghargaan diri (self-esteem), ke arah pembentukan pelajaryang sihat dari segi mental dan fi3ikal. %aka, melalui pendidikan luar, ia dapat diertikan sebagai proses pembelajaran dan pengajaran yang menyatakan kepentingan bagi keperluan danhubungan yang rapat antara pengalaman sebenar dan pendidikan. $elain itu,pendidikan luar turut membantu memperkembangkan fi3ikal yang diingini, mental,sosial dan semangat yang berkualiti (%eier / %itchell,199& . 2.1.4 Definisi !eem"at (Brookes, 1##4 $elain itu akti"iti pendidikan luar adalah pembelajaran yang menghasilkan pengalaman yang membolehkan interaksi dan mengetahui persekitaran alam semulajadi ((rookes, 199) . 4leh itu, pendidikan luar didefinisikan sebagai satu medium untukmasyarakat mendekatkan diri dengan alam sekitar. 5ontohnya, melalui akti"iti perkhemahantermasuk dalam sukatan pelajaran dalam sesuatu pendidikan.Pendidikan luar mempunyai sejumlah besar objektif, di antaranyatermasuklah6 untuk membantu indi"idu hidup dalam

keadaan harmoni denganalam semulajadi, untuk memperkembangkan asas pemahaman di antara satusama lain, untuk mempergunakan pendekatan disiplin ke arah pendidikan,belajar menggunakan deria, belajar dalam makmal semulajadi dan untukmembangkitkan perasaan ingin tahu dalam kalangan pelajar. 2.1.( Definisi !e'ima ()ord, 1#*+ Pendidikan luar boleh didefinisikan sebagai sebarang proses pengajarandan pembelajaran yang merentasi pelbagai matapelajaran dan dijalankansama ada di dalam atau di luar bilik kuliah (*ord, 19+7 . !a merangkumi banyaksubjek yang berkaitan secara langsung dengan alam persekitaran dan situasihidup sebenar di luar bilik kuliah. Pendidikan luar menumpukan kepadapenggunaan teknik pembelajaran secara 8hands-on9 untuk mendapatpengetahuan. (uku bacaan perlu disokong dengan pengalaman agar pelajardapat memahami isi kandungannya dengan lebih mudah. %aka pendidikan luar merupakansuatu pendekatan pembelajaran bersifat realistik yang mengandungi elemenkognitif, psikomotor dan afektif yang berpusat kepada pelajar. (eliau juga menegaskan baha'a konsep definisi pendidikanluar adalah terdiri daripada akti"iti mencabar, akti"iti fi3ikal, akti"iti mengembaraatau akti"iti persekitaran. Pendidikan luar juga adalah proses yangberasaskan pada akti"iti berstruktur yang mana menggunakan alam semulajadiatau persekitaran tiruan untuk menentukan kekuatan indi"idu atau intrapersonaldan interpersonal kumpulan Kesimpulannya, berdasarkan perbincangan dan kesemua definisi yang dikemukakan,dapatlah dirumuskan baha'a kebanyakan pengkaji mendefinisikan pendidikanluar sebagai satu pendekatan untuk mencapai objektif pembelajaran menerusipengalaman melakukan sendiri di persekitaran terbuka ataupun semulajadi. 2.2Perbandingan Akti,iti Pendidikan Luar Pada Zaman Purba Dan -ra Moden %enurut !kmalhisam (1011 , Pendidikan :uar merupakan satu pendekatan untuk mencapai objektif pembelajaran menerusi pengalaman melakukan sendiri dalam persekitaran terbuka atau semula jadi. .kti"iti ini telah dijalankan sejak 3aman purba lagi, di mana banyak melibatkan akti"iti semula jadi seperti akti"iti memburu hai'an untuk mendapatkan sumber makanan. ;erdapat pelbagai reaksi terhadap kesan penglibatan indi"idu dan kumpulandi dalam akti"iti pendidikan luar terutama yang melibatkan akti"iti yang lasakseperti berkayak, akti"iti tali, meredah hutan dan sebagainya. .da yangberpendapat akti"iti sebegini tidak perlu dilakukan kerana menyebabkan pelajarterbabit menghadapi risiko terdedah kepada kecederaan dan ancaman-ancamanlain. $elain itu ramai yang berpendapat dan mengatakan menjalani akti"itipendidikan luar akan mendedahkan pelajar kepada bahaya yang boleh mengundang kecederaan fi3ikal dan membuang masa tanpa memberi kesanpositif kepada bakal guru (!sjoni, 100) .

$ungguhpun begitu, tidak kurang jugayang berpendapat baha'a dengan cara memberi pendedahan pelajar kepadapelbagai akti"iti dan persekitaran yang lasak dan cergas akan menghasilkanindi"idu yang tahan lasak, tahan diuji dan bersedia untuk menghadapi dugaan(<ormar, 1000 . 2.$ akti,iti Luar Zaman Du'u

Akti,iti memburu dan memasak binatang.

Akti,iti ber%u%uk tanam.

Menangka" ikan

2.$ akti,iti Luar Zaman Sekarang

$.0 !ertas ker.a Pendidikan Luar ( Perk&ema&an 1.0 P-/0-/ALA/ Perkhemahan unit beruniform adalah salah satu saluran pendidikan luar bilik darjah yang amat berkesan dalam usaha menangani segala bentuk masalah gejala sosial dan mampu mengembang pontensi diri. Perkhemahan juga dapat mendidik murid-murid percaya kepada diri sendiri dan sedar akan kemampuan diri. %elalui akti"iti-akti"iti yang disediakan, mereka akan didedahkan dengan suatu persekitaran baru. !a juga memberikan satu rasa baru dengan menanam sifat keberanian dan kepercayaan internal dan intrapersonal. Pada tahun ini, Pengakap $=K(c Kai 5hung buat kali pertama diberi mandat untuk mengelolakan perkhemahan unit-unit beruniform yang melibatkan pelajar tahap 1 iaitu ;ahun ),> dan 7. #engan semangat dan kepercayaan, adalah diharapkan program ini akan mencapai objektifnya..dalah sangat diharapkan agar perkhemahan ini akan dapat memberikan peluang kepada murid-murid menonjolkan kemampuan diri mereka.#isamping menimba pengalaman, perkhemahan ini nanti akan dapatmengeratkan tali persaudaraan sesama murid dan juga guru-guru. .khir diharapakan perkhemahan ini mampu mendidik pelajar ke arah modal insan bertaraf dunia. 2.0 /AMA P1201AM Perkhemahan (ersepadu ?nit (eruniform ;ahun $=K(c Kai 5hung 1011 $.0 MA3LAMA3 .ntara matlamat program ini ialah seperti berikut6 i. ii. iii. i". ". "i. %engukuhkan ilmu pendidikan luar yang telah dipelajari serta berkongsi pengalaman bersamasama rakan dan jurulatih. %engaplikasi teori-teori yang telah dipelajari disekolah bersama-sama unit masing-masing di didalam akti"iti yang bakal dijalankan. %embina keyakinan diri pelajar apabila berhadapan dengan situasi mencabar. %enanam sikap sukakan akti"iti luar sebagai suatu akti"ti yang berfaedah. %enerapkan sikap hormat-menghormati sesama insan. %enanam sifat ingin berdikari dalam kahidupan seharian dan berfikiran matang

4.0 2B4-!35) Pada akhir program ini, para peserta akan dapat6 i. %eluahkan rasa syukur dengan alam kurniaan yang %aha @sa. ii. (ermalam di dalam khemah bersama-sama rakanAkumpulan masing- masing. iii. %embina sekurang-kurangnya satu jenis perangkap hai'an di dalam hutan.

i". (erdikari melalui kerja indi"idu seperti mencuci kasut sendiri dan mengurus diri sendiri. ". %enyatakan rasa seronok dengan akti"iti seperti jungle tracking, night 'alk dan merentas halangan. (.0 4A6A3A/!7ASA 5/D7! P-/0-17S5 Bii $hi Cieng (Guru Besar) /A5B P-/0-17S5 @n. ;ang Buk 5hiong (Guru Pen. Kanan Kokurikulum) !-37A P124-! P-/8-LA1AS !2!715!7L7M @n. :ie' %ee Co P-/2L2/0 !-37A P124-! P-/8-LA1AS 7/53 B-17/5)21M @n. Phua King ;ing S-35A7SA9A Pn. 5hua *en <ee B-/DA9A15 5ik <g King :ing !-37A P-1!9-MA9A/ @n. :au King ;ai P-/. !-37A P-1!9-MA9A/ Pn. :ee $ie' :ang !-37A:!-37A 7/53 P-/0A!AP @n. Be' 5he *oo +.0 A9L5 4A6A3A/!7ASA A!35;535 P-1ALA3A/ @n. ;ang :ee Cing Pn. <gu $an $an 5ik 5huo Kim :eng @n. Dong $ung 5hai !-S-LAMA3A/ @n. Kiing ;ai %ing @n. :au $ie Cing 5ik ;ang Ping Dei Pn. :u Cung King PBSM @n. :ing Kiong :ing

MA!A/A/ DA/ M5/7MA/ 5ik Dong :ing :ing 5ik $ia ;ing 5huo 9AD5A9 DA/ <-/D-1AMA3A Pn. 5hieng Kiong :u Pn. Bek 5hoo *ung D5S5PL5/ P-S-13A @n. :iu King $ai @n. 4ng =ie Kai =.0 B7351A/ P-1!9-MA9A/

D2!7M-/3AS5 @n. :ee Kee 5ho @n. Dong Kee Bee

P-/0-SA9A/ P-/DA)3A1A/ Pn. 5han %ei @ng Pn. :ee King 4ng

Perkhemahan tersebut akan diadakan seperti butiran berikut6 9ari 3arik& 3em"at 4uru'ati& 6 $abtu hingga .had 6 11 dan 1& 4ktober 1011 6 Padang $%K Kai 5hung 6 Pusat Ko korikulum #aerah %eradong

*.0 SASA1A/ P-/8-13AA/ Program ini adalah mensasarkan kepada ahli unit beruniform Pengakap, dan P($%tahap 1 iaitu pelajar tahun ), > dan 7, seramai 110 peserta dengan pembahagian &0 peserta bagi setiap unit.

#.0 S-/A1A5 370AS !-37A P124-! !. !!. !!!. !. !. !!. !. !!. !. !!. !. !!. %embentuk ja'atankuasa %empengerusikan mesyuarat %erujuk kepada penasihat %embantu ketua menjalankan tugas-tugas ketua %enjalankan tugas-tugas kesetiausahaan ?rusan surat menyurat dan borang. %engutip, menyelaras dan menyediakan penyata ke'angan berkaitan program. %emastikan segala perbelanjaan berjalan dengan lancar seperti yang sepatutnya. %erancang segala pengisian akti"iti. %emastikan segala akti"iti berjalan dengan lancar dan selamat. %erancang dan menentukan peralatan yang diperlukan untuk program. %emastikan segala peralatan diba'a ke tapak perkhemahan dan diba'a pulang

P-/2L2/0 !-37A P124-! S-35A7SA9A

B-/DA9A15

P-/2L2/0 DA/ !-37A P-1!9-MA9A/

P-1ALA3A/

ke sekolah dengan keadaan baik seperti asal. !-S-LAMA3A/ !. !!. !!!. !. !!. !!!. !. !!. !!!. !0. !. %enyediakan peti pertolongan cemas yang lengkap. %emastikan keselamatan para peserta terjamin disepanjang akti"iti. %engambil tindakan a'al dengan pantas sekiranya berlaku kecemasan. %erancang dan menentukan menu makanan %erancang jadual makan dan minum peserta, guru dan jurulatih %emastikan urusan semasa makan berjalan dengan lancar. %encatat segala akti"iti yang berjalan. mengambil foto untuk setiap akti"iti. %enyediakan laporan perkhemahan dan dokumentasikan. (erhubung dengan setiausaha untuk mendapatkan bahan-bahan untuk didokumentasikan. %enguruskan pengangkutan pergi dan balik para peserta.

MA!A/A/ DA/ M5/7MA/

D2!7M-/3AS5

P-/0A/0!73A/

9AD5A9 DA/ <-/D-1AMA3A !. !. !. !!. %enyediakan hadiah dan cenderamata program. %enga'al disiplin para peserta sepanjang perkhemahan. %emastikan para peserta sudah berada di lobi sekolah sebelum bertolak. $emak kehadiran murid berdasarkan nama yang akan diberikan oleh setiausaha. D5S5PL5/ P-S-13A P-/0-SA9A/ P-/DA)3A1A/

10.0 BA8A1A/ P-/8-13AA/ $etiap peserta dikenakan bayaran sebanyak -% 90 (sembilan Puluh -inggit$ahaja . Peserta dikehendaki membayar sebanyak -% >0 dan -% )0 ditanggung oleh pihak sekolah.(ayaran ini adalah untuk menampung perbelanjaan seperti6 i. ii. iii. i". ". .kti"iti Pengangkutan %akan dan minuman $e'a tapak perkhemahan Pengurusan perkhemahan

11.0 A/00A1A/ P-/-15MAA/ DA/ P-MBA8A1A/ P-1!A1A Ba>aran "eserta Sumbangan seko'a& 4um'a& Penerimaan P-MBA8A1A/ 2 BAS Pengangkutan Ba>aran akti,iti Makan dan minum 2 7/53 ? 1M =(0 @ 1M 1(00 2 &ari ? 1M (00.00 @ 1M 1000 Sara"an "agi +0 org ? 1M $ @ 1M 1*0 Minum "agi +0 org ? 1M $ @ 1M 1*0 Minum "etang +0 org ? 1M $ @ 1M 1*0 Minum Ma'am 1M 1,(00.00 1M 1,000.00 B7351A/ P-/-15MAA/ 1M (0 ? +0 @ 1M $000 1M 40 ? +0 @ 1M 2400 1M $,000.00 1M 2,400.00 1M (,400.00 47MLA9

+0 org ? 1M $ @ 1M 1*0 Makan tenga& &ari +0 org ? 1M + @ 1M $+0 Makan ma'am +0 org ? 1M + @ 1M $+0 Air minera' SeAa ta"ak "erk&ema&an Pengurusan "erk&ema&an 4um'a& "emba>aran 12.0 M-/7 MA!A/A/ DA/ M5/7MA/ (untuk 2 hari semalam sepanjang perkhemahan) SAB37 1$ 2!3 2012 %inum pagi %akan tengah hari %inum petang %akan malam %inum malam A9AD 14 2!3 2012 $arapan pagi %inum pagi %akan tengah hari M-/7 .ir the, roti <asi putih, ayam masak kari,sayur campur, air sirap .ir kopi, kuih <asi putih, daging sup, sayur goreng, air bandung .ir kopi, biskut M-/7 %i goreng, air milo .ir the, kuih <asi putih, ayam goreng berempah, sayur goreng, air oren 20 kotak ? 1M 12 @ 1M 240 1M1*00 1M$=40 1M 1,+*0.00 1M 1,*00.00 1M $,$*0.00 1M #,(*0.00

1$.0 3-/3A35) P-1!9-MA9A/ Sabtu 1$ 2ktober 2012 MASA 0+00 - 0900 0900 - 1000 P-1!A1A Pengesahan pendaftaran (depan lobi sekolah ;aklimat oleh ketua perkhemahan .gihan kumpulan 1000 - 10&0 10&0 - 11)> 11)> - 1&00 1&00 - 1>&0 Ka'ad %inum pagi 2ame $tation %andi, makan ;engah Cari :#K 1 !. !!. 0isi dan misi persatuan Kelebihan berpasukan 35/DA!A/ .=K pengesahan pendaftaran Ketua dan Pen. Perkhemahan =urulatih Pusat K4 #aerah .=K makanan =urulatih #aerah .=K makanan =urulatih #aerah

%odul 1 !. 1>&0 - 1E00 1E00 F 1000 1000-1100 :#K 1 !. (ersatu teguh bercerai roboh %andi, %inum petang .sas pertolongan cemas 5iri-ciri pertolongan cemas :#K & 1100-1&00 1&00 :atihan kecemasan %inum %alam ;idur .=K makanan .=K makanan Cubungan manusia dengan manusia di muka bumi

A&ad 14 2ktober 2012 MASA 0>&0 - 0E00 0E00 F 0E&0 0E&0 - 0+00 0+00 - 10&0 10&0 - 1100 1100 - 11&0 11&0 - 1&00 P-1!A1A (angun tidur, kemas diri $enaman pagi $arapan pagi =ungle tracking %inum pagi -efleksi %akan tengah hari %ajlis penutup 35/DA!A/ =urulatih #aerah .=K makanan =urulatih #aerah .=K !badah =urulatih #aerah $emua guru .=K makanan $emua guru =urulatih #aerah

14.0 P-/737P .dalah sangat diharapkan melalui program yang dirancang ini bakal melahirkan insan yang kental ji'anya, bersih dan bersemangat. %empunyai jatidiri dan sifat ingin berdikari.Pihak ja'atankuasa dengan seberapa daya merancang dan berusaha untuk merealisasikannya. .pa yang paling penting adalah kesungguhan para pesertaitu sendiri untuk melibatkan diri dengan akti"iti yang telah disusun untuk mereka.%elalui program ini juga, adalah diharapkan ianya berjaya dilaksanakan tanpa berlaku sebarang kemalangan dan kecederaan.#engan berakhirnya program ini juga nanti, segala bahan dan pengalaman sertasegala bentuk proses yang dilalui akan dapat dijadikan sumber rujukan untuk indi"idu atau kumpulan seterusnya merancang dan mengelola programseumpama dengan lebih baik.

LAMP51A/ S4! (< !A5 <97/0 #+(00,B5/3A/021,SA1A6A!


Tel Faks : 084-693211 : 084- 693222

1 MALA8S5AB 1A!8A3 D5DA97L7!A/, P-/<APA5A/ D573AMA!A/ -uj.Kami ;arikh 6 5(. >0+E 6 0+ 4ktober 1011

2uru (esar, $%K K.! 5C?<2, 97>00,(!<;.<24-, $.-.D.K M-M292/ !-B-/A1A/ M-/0ADA!A/ P-1!9-MA9A/ B-1S-PAD7 7/53 B-17/5)21M 2012 ;uanAPuan $ukacitanya perkara di ata adalah dirujuk. 1. $ehubungan itu dipohon kebenaran tuan untuk kami mengadakan perkhemahan tersebut pada ketetapan berikut 6 1.1 ;arikh 6 1& hingga 1) 4ktober 1011 1.1 ;empat 6 Padang $%K Kai 5hung &. (ersama-sama ini dilampirkan kertas cadangan perkhemahan untuk makluman dan tindakan tuan.

$ekian, terima kasih. G(@-KC!#%.; ?<;?K <@2.-.H $aya yang menurut perintah (5C?. *@< <@@ $etiausaha Perkhemahan (ersepadu, $=K ( 5 K.! 5C?<2 s.k. *ail BE !"#$ GE#!"%&G (@-.KC:.K 'E#E "%&G (EK)"%* +E B!"%&G, S4! (< !A5 <97/0 #+(00,B5/3A/021,SA1A6A!
Tel Faks : 084-693211 : 084- 693222

1 MALA8S5AB 1A!8A3 D5DA97L7!A/, P-/<APA5A/ D573AMA!A/ -uj.Kami ;arikh ........................................... ........................................... 6 5(. >0+E 6 0+ 4ktober 1011

S71A3 P-LA/35!A/ A9L5 4A6A3A/!7ASA P-1!9-MA9A/ B-1S-PAD7 7/53 B-17/5)21M 2012 ;uanAPuan $ukacitanya perkara di ata adalah dirujuk dan berkaitan. 1. $ehubungan itu tuanApuan dengan ini dilantik sebagai .............................. ...................................................dalam Perkhemahan (ersepadu ?nit (eruniform 1011 yang akan diakan sepertimana ketetapan berikut 6 ;arikh ;empat &. ). 6 1& hingga 1) 4ktober 1011 6 Padang $%K Kai 5hung

(ersama ini dilampirkan panduan tugas untuk makluman serta tindakan tuan. Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih

$ekian, terima kasih. G(@-KC!#%.; ?<;?K <@2.-.H $aya yang menurut perintah (Bii $hi Cieng Guru Besar, (-K ( ' ) K%! '*$&G

BE !"#$ GE#!"%&G (@-.KC:.K 'E#E "%&G (EK)"%* +E B!"%&G, S4! (< !A5 <97/0 #+(00,B5/3A/021,SA1A6A!
Tel Faks : 084-693211 : 084- 693222

1 MALA8S5AB 1A!8A3 D5DA97L7!A/, P-/<APA5A/ D573AMA!A/ -uj.Kami ;arikh Kepada $emua !bu bapaA Penjaga Peserta P-MB-153A97A/ 3-/3A/0 P-1!9-MA9A/ B-1S-PAD7 7/53 B-17/5)21M 2012 6 5(. >0+E 6 11 4ktober 1011

;uanAPuan $ukacita dengan hormatnya dimaklumkan perkara di atas adalah dirujuk 1. $ehubungan itu dimaklumkan baha'a pihak sekolah akan mengadakan Perkhemahan (ersepadu

?nit (eruniform 1011 yang akan diakan sepertimana ketetapan berikut 6 ;arikh ;empat $asaran Penyertaan 6 1& hingga 1> 4ktober 1011 6 Pelajar $=K ( c Kai 5hung 6 Pelajar tahap 1 ( ;ahun ),> dan 7 6 70 pelajar dan 11 guru.

$ekian, terima kasih. G(@-KC!#%.; ?<;?K <@2.-.H $aya yang menurut perintah (Bii $hi Cieng Guru Besar, (-K ( ' ) K%! '*$&G BE !"#$ GE#!"%&G (@-.KC:.K 'E#E "%&G (EK)"%* +E B!"%&G, B5BL5201A)5 1. .bdul .lim .bdul -ahim, 1991, Panduan Perkhemahan, $impulan dan Pioneering, Kuala :umpur6 *ajar (akti

1. %odul (ina !nsan 2uru, 1000, (ahagian Pendidikan 2uru Kementerian Pendidikan %alaysia, &. %odul Pendidikan :uar (199& , (ahagian Pendidikan 2uru Kementerian Pendidikan %alaysia, ). >. 7. Phyllis *ord, 19+1, Principles and Practices of 4utdoor A @n"ironmental @ducation. <e' Bork Diley 5. .. :e'is, 19E>, ;he .dministration of 4utdoor @ducation Programs. #ubuIue, !.6 KendallCunt #. -. Cammerman, D. %. Cammerman, / @. :. Cammerman, 19+>, ;eaching in the 4utdoors, #an"ille, !:6 !nterstate

E. $imon Priest, 19+7, -edefining 4utdoor @ducation, =ournal of @n"ironmental @ducation, 1E(& , 1&

+. 9.

%a3nah Cassan,Persepsi Pendidikan :uar

2uru

Pelatih

K#P%

;erhadap

Perlaksanaan

Program

.bdul .lim .bdul -ahim, 1991, Panduan Perkhemahan, $impulan dan Pioneering, Kuala :umpur6 *ajar (akti

10. %odul (ina !nsan 2uru, 1000, (ahagian Pendidikan 2uru Kementerian Pendidikan %alaysia, 11. %odul Pendidikan :uar (199& , (ahagian Pendidikan 2uru Kementerian Pendidikan %alaysia,