Anda di halaman 1dari 3

Warm te uit gevel van prefab beton

Kinderdagverblijf bespaart op energierekening


dinsdag 23 december 2008 2517x gelezen

Een kinderdagverblijf in Amsterdam wordt volledig verwarmd door middel van een warmtewinm r en warmte!om!" #ok in de winter weet de tec$niek voldoende t$ermisc$e energie te genereren" %et s&steem is onzic$tbaar weggewerkt in een gevel van !refab betonelementen" Een ex!eriment willen de betrokken !artijen $et niet meer noemen" 'erwarming middels een warmtewinm r is een tec$niek die werkt en die al eerder itgebreid is getest bij een recreatiewoning in ( t!$en" )aarbij waren ook E*+ en ,enter+ovem betrokken" -ij $et kinderdagverblijf van .i!sa /ids in Amsterdam ( idoost levert de tec$niek dan ook geen risico0s o!"

)e warmtewinm

Overcapaciteit .el is o! vele fronten nog gekozen voor t$eoretisc$e overca!aciteit" Als in de toekomst meer meetgegevens besc$ikbaar zijn1 kan dit bij de aanleg van nie we s&stemen vrijwel zeker worden gered ceerd" )e n toege!aste warmtewinm r zal dan ook worden gemonitord om tot verdere o!timalisering te komen" LeidingenEen warmtewinm r is een betonnen wand met ingestorte gl&colvoerende leidingen" )e wand is 120mm dik" )e leidingen liggen in $et midden1 met aan weerszijden een wa!eningsnet met voldoende betondekking" %et gl&col onttrekt warmte aan de wand" )ie warmte is afkomstig van zowel de zoninstraling als van langsstromende l c$t1 aan met name de b itenzijde maar ook in enige mate aan de s!o wzijde" Een warmte!om! onttrekt de verzamelde t$ermisc$e energie aan $et gl&col en brengt $et met een $ogere tem!erat r over aan de vloerverwarming in $et kinderdagverblijf" #mdat $et een s&steem is dat langzaam reageert o! veranderingen1 wordt de binnentem!erat r dag en nac$t constant ge$o den"

Geschikt project

)e tec$niek is ontwikkeld door 2eo /oot van /oot Energie /ons lent it 3etten" 2icentie$o der is 4anssen de 4ong -o w1 die bij de toe!assing samenwerkt met 2andstra - rea voor -o wf&sica en 'an 3an$ is 5nstallatietec$niek" +a $ n ex!eriment in ( t!$en waren deze !artijen o! zoek naar een vervolg!roject" %et kinderdagverblijf leende zic$ daar itstekend voor" %et stadsdeelbest r was $ierover in contact met 4anssen de 4ong 3rojectontwikkeling1 die $et kon laten itvoeren door 4anssen de 4ong -o w" 5n een kinderdagverblijf is lagetem!erat rverwarming zonder radiatoren zeer wenselijk" )aarbij lag de westgevel van $et gebo w langs een dr kke invalsweg1 zodat deze redelijk massief en gesloten zo moeten worden itgevoerd" 5deaal d s voor een warmtewinm r" )aarbij was $et kinderdagverblijf bereid om de bes!aring o! energielasten middels een $ogere $ r gedeeltelijk ter g te geven aan de investeerder" Betonelementen )e warmtewinm r bestaat it 16 betonelementen van ca" 315 x 315 meter" Elk element $eeft een eigen aan7 en afvoerleiding van gl&col" )e elementen worden d s niet doorgeko!!eld" %et versc$il in leidinglengtes wordt met regeltec$niek o!gelost" )e elementen zijn ac$teraf in een antraciete kle r gebrac$t" )ie donkere kle r is g nstig voor de warmteabsor!tie" Een zwarte kle r $ad ook gek nd1 maar is slec$ts weinig g nstiger en was van it est$etisc$ oog! nt minder gewenst" 'an storten in kle rbeton is afgezien vanwege $et risico o! kle rversc$illen en de lastige re!aratie van event ele besc$adigingen" Bloemen )e elementen zijn voorzien van een reli8ftekening van bloemen1 die de namen van de versc$illende kindergroe!en aangeven" 5n de betonnen wand is een betonnen l ifel ge9ntegreerd" 5n deze l ifel zijn geen leidingen o!genomen" #mdat de bovenliggende wand ko d wordt door $et onttrekken van warmte1 ontstaan t$ermisc$e s!anningen in dit betonelement" )ie t$ermisc$e s!anning is constr ctief ongewenst bij de aanzetting van de l ifel" #m die reden zijn in de zone tot 115 meter boven de l ifel geen slangen aangebrac$t" Condensvorming %et ko d worden van de wand veroorzaakt overigens ook condensatie" )aardoor moet ook in de s!o w rekening worden ge$o den met meer condensvorming dan normaal ges!roken ac$ter een betonnen b itens!o wblad" )e $oeveel$eden voc$t vallen o! zic$ nog wel mee1 want dat is nog altijd minder dan wat er bij een bakstenen b itenblad in de s!o w terec$t komt" +iettemin zijn om deze reden de betonnen bladen wel zo gesteld dat ze ca 30mm vrij blijven van de f ndering" )e f ndering zelf is inge!akt met bit men1 dat ook tegen $et binnenblad is o!gezet"

Isolatie :egen $et binnenblad is koolt$ermisolatie ;resol $ardsc$ im met gesloten cellen< aangebrac$t1 waarmee niet alleen een $oge =c7 waarde1 maar ook de waterwerend$eid werd gegarandeerd" 'oor s!o wventilatie zijn de elementen langs de onderranden voorzien van s!o wventilatieroosters 50x100mm" Aan de bovenzijde is daarvoor de dakka! 30mm vrijge$o den" Warmteopslag )e warmtewinm r is bij dit !roject aangev ld met een ro&aal gedimensioneerde warmteo!slag in de bodem" 'erder is er nog een cv7 ketel toegevoegd als reserve" %et s&steem zo ec$ter zonder ketel en zelfs zonder o!slag moeten k nnen f nctioneren" 5n de recreatiewoning in ( t!$en is alleen een betonblok als b ffer aangebrac$t in de kelder" 'oordeel van o!slag is wel dat de ca!aciteit van de warmte!om! lager kan zijn omdat die niet $oeft te worden gedimensioneerd o! de ko dste omstandig$eden" )at zelfde geldt voor $et o!!ervlak van de warmtewinm r" )at is $ier aan de ro&ale kant1 maar ook dat is g nstig voor de benodigde warmte!om!" %et s&steem leent zic$ overigens ook voor $et o!slaan van overtollige warmte om die elders o! een ander moment te gebr iken" #ok leent $et s&steem zic$ voor koeling1 waarbij de m r wordt gebr ikt voor afvoer van warmte" E CEen warmtewinm r is zo nie w dat $iervoor nog geen E3*7 verklaringen besc$ikbaar zijn" 2andstra - rea voor -o wf&sica $eeft de E3*7score dan ook moeten aantonen o! basis van gelijkwaardig$eid" 5n dit geval is een red ctie o! de E3* van ongeveer 10 !rocent berekend" -ij na wke riger berekeningen met minder overca!aciteit zo dat naar $et d bbele moeten k nnen ;012 > 013 E3*7 ! nten<" ?et die mindere overca!aciteit en grootsc$aliger toe!assing zo de meerinvestering van $et s&steem marginaal zijn" !ooront"ikkelingEr zijn inmiddels bij 4anssen de 4ong diverse aanvragen binnengekomen voor event ele toe!assing in nie we !rojecten" 4anssen de 4ong is bezig met een !lan om de warmtewinm r verder door te ontwikkelen"