Anda di halaman 1dari 38

KAJIAN HISTORIS PEMBANGUNAN JALAN KONVENSIONAL HINGGA PEMBANGNUNAN JALAN RAYA MODERN DI INDONESIA MAKALAH Disusun Untuk Memenuhi

Tugas Salah Satu Mata Kuliah Perencanaan Geometrik Jalan Raya Dosen : Drs. H. Supratman gus! MT.

"leh hma# Jangki $ur#iansyah %&&'''&()

PR"D* P+$D*D*K $ T+K$*K , $GU$ $ JURUS $ P+$D*D*K $ T+K$*K S*P*. KU-T S P+$D*D*K $ T+K$"-"G* D $ K+JURU $ U$*/+RS*T S P+$D*D*K $ *$D"$+S* , $DU$G

0'&1

KATA PENGANTAR Pu2i syukur penulis pan2atkan keha#irat llah s3t. Karena 4erkat rahmat #an

hi#ayah5$ya penulis telah mampu menyelesaikan Makalah mengenai 6Ka2ian Pem4angunan Jalan kon7ensional hingga Jalan Raya Mo#ern #i *n#onesia8. Dalam -aporan ini #isa2ikan tentang Pengertian #ari Jalan itu sen#iri! Se2arah Jalan! #an Klasi9ikasi Jalan yang a#a #i *n#onesia! serta Kriteria5Kriteria 2alan yang #alam makalah ini #i sertai #engan Gam4ar supaya #apat mu#ah #ipahami. 6Tia#a Ga#ing yang tak retak8! mungkin itu kata yang tepat untuk meni4aratkan kea#aan makalah ini. Makalah ini 4ukanlah karya yang sempurna karena masih memiliki 4anyak kekurangan! 4aik #alam hal isi maupun sistematika #an teknik penulisannya. "leh se4a4 itu! penulis sangat mengharapkan saran #an kritik yang mem4angun #emi kesempurnaan -aporan selan2utnya. khirnya semoga -aporan ini 4isa mem4erikan man9aat pengetahuan 4agi penulis #an 4agi pem4aca. min. Penulis

DAFTAR ISI K T P+$G $T R................................................................................................................i D .T R *S*..............................................................................................................................ii , ,* P+$D HU-U $......................................................................................................................& &.-atar ,elakang.....................................................................................................................& 0.Rumusan Masalah................................................................................................................0 1.Tu2uan Makalah...................................................................................................................0 , , ** K J* $ PUST K ..................................................................................................................1 &.Se2arah #an Perkem4angan Jalan.........................................................................................1 0.Perkem4angan Jalan Raya #i *n#onesia............................................................................&' 1.Se2arah Jalan Tol #i *n#onesia...........................................................................................&: (.Jenis5Jenis Jalan Menurut Kriteria Masing5Masing..........................................................&; :.Pengaturan Kelas Jalan "leh Pemerintah..........................................................................0< =.Karakteristik Jalan.............................................................................................................0; , , *** P+$UTUP................................................................................................................................10 &.Kesimpulan........................................................................................................................10 0.Saran..................................................................................................................................10 D .T R PUST K ..............................................................................................................11

ii

iii

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Jalan a#alah 2alur tanah yang #igunakan manusia maupun he3an untuk mencapai tempat satu ke tempat yang lain. Jalan sangatlah penting 4agi kese2ahteraan masyarakat #i#aerah terse4ut karena 2alan a#alah sarana yang sangat 7ital #alam melakukan interaksi antara masyarakat itu sen#iri 4aik yang #ekat maupun yang 2auh. Maka #ari itu 2alan seharusnya selalu men#apat perhatian khusus #ari pemerintah serta masyarakat sekitar yang memakai 2asa 2alan terse4ut supaya ter3u2u#nya atau terpenuhinya kea#aan 2alan yang 4aik untuk #igunakan #alam kegiatan sehari5hari masyarakat yang menggunakan 2asa 2alan terse4ut. Jalan memiliki se2arah yang ti#ak pen#ek #ari a3al 2aman pra se2arah sampai >aman mo#ern seperti sekarang ini. Jalan selalu mengalami perkem4angan karena ke4utuhan manusia yang selalu 4ertam4ah #an meningkat! sehingga menye4a4kan 2alan yang a3alna hanya se4uah tan#a 2e2ak men2a#i 2alan raya yang mo#ern seperti yang 4isa kita lihat saat ini. Dinegara5negara ma2u 2alan52alan raya yang #i4uat ti#ak seke#ar memnuhi ke4utuhan masyarakat #i negara itu terse4ut melainkan 2uga mem4uatnya untuk keperluan estetika #i negara terse4ut supaya #apat menarik 3isata53isata3an 4erkun2ung ke negara mereka. Di *n#onesia sen#iri perkem4angan 2alan raya su#ah #imulai se2ak pen2a2ahan 4elan#a yang ter3u2u#nya 2alan yang sangat 4erse2arah yaitu 2alan anyer5panarukan yang #alam pem4uatannya memakan ri4uan kor4an. Pem4angunan 2alan yang #ipimpin oleh Gu4ernur Jen#eral Dean#les yang menghu4ungkan pulau 2a3a 4agian 4arat #engan timur yang 4ertu2uan untuk mempermu#ah akses militer #an pertahanan tentara ,elan#a pa#a masa itu. Selain itu 2uga #emi mempertahankan 3ilayah kekuasaannya #ari kemungkinan serangan #ari negara lain yang akan mere4ut 3ilayah kekuasaannya. ,er#asarkan 4e4erapa #ata se2arah 2alan #an pentingnya 2alan 4agi manusia #iatas! maka penulis #isini akan mem4ahas mengenai perkem4angan 2alan 4aik #ari mulai munculnya 2alan pa#a >aman pra se2arah sampai pa#a perkem4angan 2alan pa#a >aman mo#ern ini.

&

2. Rumusan Masalah Adapun Rumusan masalah dari laporan ini adalah : &. 0. 1. (. Bagaimana Sejarah awal mula Jalan Bagaimana sejarah jalan di Indonesia Bagaimana Klasifikasi Jalan raya Bagaimana Kriteria-kriteria Jalan Raya

3. Tujuan Makalah #apun tu2uan yang hen#ak #icapai #alam Makalah ini #iantaranya: &. Mahasis3a mengetahui se2arah a3al mula ter4entuknya 2alan 4aik #i konteks #unia maupun #i *n#onesia 0. Mahasis3a mengetahui Klasi9ikasi Jalan 1. Mahasis3a mengetahui Kriteria5kriteria 2alan yang memenuhi persyaratan untuk #igunakan #alam kegiatan sehari5hari masyarakat.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Sejarah dan Perkembangan Jalan Jalan a#alah sarana transportasi yang #igunakan untuk menghu4ungkan tempat satu ke tempat yang lain. Se#angkan 2alan raya a#alah 2alur52alur tanah #i atas permukaan 4ummi yang senga2a #i4uat oeh manusia #engan 4entuk! ukuran5ukuran #an konstruksinya sehingga #apat #igunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang! he3an #an ken#araan yang mengangkut 4arang54arang #ari tempat satu ke tempa yang lainnya #engan mu#ah #an cepat %M. Sut2ipto! &?<?:&). Jala raya sen#iri memiliki se2arah perkem4angan yang pan2ang. Dimulainya pem4uatan 2alan raya oleh manusia ti#ak #apat #iketahui #engan pasti. *ni #ise4a4kan karena ti#ak a#anya peninggalan5peninggalan yang 4erupa tulisan5tulisan atau 4en#a54en#a asala #ari >aman se4elum >aman prase2arah #an yang asal #ari 4agian @permulaan pra se2arah yang #apat #igunakan se4agai 4ukti tentang su#ah a#anya 2alan52alan raya pa#a >aman itu. Mulai #i4uatnya 2alan yang pasti #ari mula pertama manusia men#iami planet 4umi ini. Pa#a >aman pra se2arah! 2alan hanyalah 4erupa 4ekas 2e2ak yang kemu#ian 4erkem4ang sesuai #engan perkem4angan pera#a4an #an ke4u#ayaan umat manusia. Secara 4erangsur5angsur 2alan 4ekas 2e2ak 4eru4ah men2a#i 2alan raya mo#ern seperti yang kita kenal sekarang ini. Se2arah perkem4angan 2alan raya yang pa#a mulanya #ari 4erupa 4ekas 2e2ak 4eru4ah men2a#i 2alan raya mo#ern. Jalan #i4uat karena manusia 4utuh 4ergerak #an 4erpin#ah5 pin#ah #ari suatu tempat ketempat lain untuk mempertahankan kelangsungan hi#upnya. Dengan ke4utuhan atau hasrat manusia terse4ut itulah umat manusia ter#orong untuk mencari na9kah terutama makan minum! serta mencari tempat untuk 4erlin#ung terha#apa 4er4agai pengaruh yang mengancam kelangsungan hi#upnya! antara lain karena aki4at peru4ahan cuaca yang ti#ak menentu! peru4ahan iklim #an gangguan #ari 4inatang54inatang 4uas #an lain5lain Pa#a >aman pur4akala! gerakan 4erpin#ah5pin#ah tempat terse4ut hanya #ilakukan #alam 3ilayah yang sempit #an terpusat hanya #isekitar sungai! #anau! ra3a5ra3a #an semak 4elukar untuk memperoleh air #an 4ahan makanan yang mereka perlukan! seperti 4uah5 4uahan! ikan! #an mencari 4inatang54inatang 4uruan. Dalam memenuhi hasrat itulah maka manusia mem4uat 2alan! yaitu memilih 2alur 2alan yang paling se#ikit rintangannya.

Jalan pa#a >aman pra se2arah semula hanya 4erupa 2alan yang sempit yang hanya 4isa #ile3ati oleh satu orang! tetapi seiring 4er2alannya #an 4ertam4ahnya manusia #alam memenuhi ke4utuhan hi#upnya maka semakin sering manusia yang le3at 2alan terse4ut sehingga 2alan yang a3alnya sempit hanya untuk satu orang terse4ut men2a#i le4ar #an 4er2e2ak yang kemu#ia #ikenal #engan 2alan 2e2ak yang 2uga 4er9ungsi se4agai penuntun arah. Aamanpun terus 4er2alan! #an manusiapun terus 4erkem4ang 4iak #an hal itu mem4uat manusia mulai hi#up 4erkelompok! secara musiman mereka 4erpin#ah5pin#ah tempat untuk menemukan tempat yang #ianggap #apat memnuhi ke4utuhan #alam melangsungkan kehi#upannya. Perpin#ahan secara 4erkelmpok terse4ut mem4uat 2alan 2e2ak men2a#i semakin le4ar! #an mereka mulai mem4uat 2en2ang 2en2ang tanah se4agai tangga ketika mereka mele3ati pen#akian #an penurunan yang curam! serta meletakkan 4atu54atu yang 4esar ketikamelalui 2alur yang 4erlumpur! #an mem4uat lorong5lorong yang le4ar 4ila melalui hutan 4elantara. Jalan seperti itu kemu#ian #ikenal #engan 2alan setapak. Kemu#ian! le4ih #ari :''' tahun yang lalu yaitu setelah manusia hi#up 4erkelompok #an mulai 4ersuku #an 4er4angsa54angsa! maka tim4ullah keinginan untuk salng men2alin hu4ungan #engan sesamanya atau #engan antar kelompok. Mereka mulai mempergunakan 2alau 2alan secara tetap untuk saling menukar 4arang54arang keperluan pokok mereka. Pa#a saat itulah mereka mulai menggunakan 2alur 2alan secara tetap yang 4er9ungsi se4agai 2alan prasarana sosial #an ekonomi. Jalan Raya Ro a!" B,anyak 2alan menu2u RomaB 4egitulah istilah yang umum #ikenal mengenai 2alan52alan Roma3i. *stilah terse4ut ti#aklah keliru karena 4angsa Roma3i 4anyak mem4angun 2alan. Di puncak ke2ayaannya ! 4angsa Roma3i mem4angun 2alan sepan2ang ;:.''' km yang ter4entang #ari *nggris hingga 9rika Utara! #ari pantai Samu#era tlantik #i Semenan2ung *4eria hingga Teluk Persia. Ke4era#aan 2alan terse4ut #ia4a#ikan #alam peta yang #ikenal se4agai Peta Peutinger. Perkem4angan 2alan pa#a saat ini yaitu #alam perio#e a4a# ke = sampai ( SM! 4angsa persia #an 4angsa roma3i mem4angun 2aringan 2alan #i4er4agai tempat! 4aik pa#a 3ilayah kera2aan maupun #i 3ilayah kera2aan yang 4erhasil #itaklukannya. Roma3i memperluas kekuasaannya ke utara! timur! selatan! #an 4arat. Pa#a 2alan keemasan kekaisaran Roma3i! $egara Roma3i ter4entang mulai #ari sungai in#us ke 4arat! mulai #ari pantai utara a9rika #ise4elah selatan sampai sungai5sungai! #anau el4e #i se4elah utara. Juga inggris men2a#i #aerah 2a2ahan orang5orang Roma3i. Pa#a 2aman Roma3i ini! orang roma3i mem4uat 2alan5 2alan raya yang memakai pengerasan 4atu. Pa#a permulaan 2alan raya #i4uat oleh orang5 (

orang Roma3i itu ti#ak se4erapa le4ar! kira5kira hanya 1 sampai ( meter. Tetapi pa#a tahun 4erikutnya 4ersamaan #engan perkem4angan #an kema2uan per#agangan #i4uatlah oleh orang5orang Roma3i 2alan raya yang le4ih le4ar yaitu : sampai < meter. Jalan raya ini #i4eri pengerasan 2alan yang te4al! le4ih kokoh #an #apar le4ih tahan lama. Jalan52alan terse4ut #i4angun #engan tu2uan untuk mempercepat pergerakan militer #alam mempertahankan persatuan #an kemer#ekaan 4angsanua #ari pengaruh luar! serta untuk mem4en#ung kemungkinan serangan yang #atang #ari kera2aan lain. Jalan terse4ut 2uga #ipergunakan untuk tu2uan supaya #apat menaklukan negara lain! serta untuk menye4ar5luaskan pengaruh keC4u#ayaan5ke4u#ayaan 4angsanya serta untuk tu2uan5tu2uan strategi militer #ana politik. "leh se4a4 itu 2alan pa#a perio#e ini ti#ak hanya 4er9ungsi untuk sosial #an ekonomi tetapi 2uga 4er9ungsi untuk sarana pertahanan militer ke4u#ayaan #an politik negara ataupun kera2aan. Pa#a pertengahan a4a# ke ( SM ke2ayaan 4angsa roma3i mengalami keruntuhannya! kaum 4ar54ar #engan sengan menghancurkan sarana 2alan yang telah a#a untuk merintangi kemungkinan serangan #an pengaruh #ari 4angsa lain! serta untuk merintangi 4angktnya 4angsa roma3i #ari keruntuhannya. Mulai #i perio#e inilah sarana 2alan 4eru4ah 9ungsi se4agai prasarana sosial! ekonomi! pertahanan! strategi! ke4u#ayaan #an politik. Jalan #aya M$%o&o'a "a(M$%"# Pa#a akhir a4a# ke ( SM #i #unia tim4ul 4e4erapa negara 4esar #engan kota5kota yang terkenal.negara5negara itu ialah Mesir yang 4era4a#5a4a# lamanya #iperintah oleh ra2a5ra2a yang #ise4ut .irDaun asiria #an 4a4ilonia #i #aerah Mesopotamia yang terletak antara sungai euphrat #an tigris! punisia #an israel #i pantai timur laut tengah #an 4e4erapa negara yyunani #i4agian tenggara eropah. Di mesir ter#apat kota5kota mempis #an the4e! #i asiria kota nini7e! #i 4a4ilonia kota 4a4ilon! #i punisia kota5kota sy#on #an tyrus! #i pantai utara a9rika yang merupakan 2a2ahan punisia kota kartago! #i israel kota samaris #an 2erussalem #an yunani kota5kota atenan #an separta. Dari peninggalan5peninggalan yang 4erasal #ari permulaan 2aman pra se2arah 4aik yang a#a #iatas tanah maupun #i #apat #ari penggalian5penggalian #i tempat5tempat #imana kota5 kota itu pernah a#a! #apat #iketahui 4ah3a pa#a 2aman itu #ikota5kota terse4ut #iatas su#ah a#a 4angunan54angunan yang 4esar #an in#ah seperti istana ra2a5ra2a! kuil5kuil untuk memu2a #e3a5#e3a#an lain5lainnya. ,angunan54angunan terse4ut #iatas mempunyai #in#ing tem4ok 4atu yang te4al #an kuat. ,anyak #i antaranya yang #i lapisi #engan 4atu pealam yang in#ah. Di 4a4ilon #i ketemukan

4ekas54ekas taman yang 4ergantungan yang menurut ka4ar sangat in#ah #an merupakan salah se4uah #ari #elapan kea2ai4an #unia. Meskipun ti#ak a#a peninggalan#ari permulaan 2alan prase2arah yang menyatakan 4elum atau su#ahnya 2alan52alan raya pa#a 3aktu itu! menurut perkiraan 4ah3a 3aktu itu 4ersamaan #engan #i4uatnya istana! kuli5kuil yang 4esar serta in#ah #an 4en#ungan54en#ungan 4esar #an kokoh #i sungai5sungai #i4uatlah 2alan52alan raya. Su#ah 4arang tentu 2alan raya ini ti#ak #i4uat #i seluruh 4agian kota tetapi hanya #i #aerah sekitar istana #an kuil5kuil. Seiring perkem4angan pera#a4an #i Timur tengah pa#a masa 1''' SM! maka #i4angunlah 2alan raya yang menghu4ungkan Mesopotamia5Mesir. Diperkirakan 2alan mulai #i4angun segera setelah manusia mengalami perkem4angan #an mengalami perkem4angan #an mengenal alat pengangkut 4e4an yaitu setelah penemuan ro#a pa#a kurang le4ih tahun 1:'' SM #an menggunakan he3an untuk tenaga pengangkut 4e4an. Selain untuk per#agangan! 2alan terse4ut 4erguna untuk ke4u#ayaan 4ahkan untuk peperangan. Jalan utama pertama #i ka3asan itu! #ise4ut5se4ut a#alah Jalan ,angsa3an Persia yang terentang #ari Teluk Persia hingga -aut egea sepan2ang 0;:< km. %M. Sut2ipto!&?<?:1) Suatu 2alan #ari susunan 4lok54lok 4atu 4esar yang #itemukan #iatara 4a4ilonia hingga mesir #i #aerah pa#ang pasir. Jalan terse4ut #iperkirakan #i4angun antara tahun 0:''50:=; SM oleh ra2a cheope #ari kera2aan Mesir kuno untuk mengangkut 4atu54atu 4esar mem4angun Great Pyrami#. Konstruksi 2alCan terse4ut ter#iri #ari tanah asli #ilapisi #engan 4atu kapur #an #itutup oleh semacam 4atu 4ata. Ditemukan permukaan 2alan yang #ari 4atu54autan #i pulau crate #i 3ilayah pantai timur laut tengah! yang sekarang termasuk 3ilayah Eunani. Jalan ini #i4angun melintasi pulau kereta menghu4ung2an kota kuno Knossos #i 4agian utara #an kota Gortyna #i 4agian selatan. Jalan terse4ut #iperkirakan #i4angun kurang le4ih tahun &:'' SM! yaitu ter4uat #ari tanah asli yang #igali terle4ih #ahulu se#alam 0' cm! kemu#ian #itim4un #engan tanah yang sianggap le4ih 4aik #an #ilapisisi #engan 4atu pasir yang #icampur #engan gi4s sete4al 0' cm! selan2utnya #ipoles #engan tanah liat sete4al : cm #an #itutup #engan 4atu tegel. Ditemukan permukaan 2alan yang 4erlapis5lapis #i 3ilayah 4a4ilonia#iantara muara sungai euphrat #an tigris! yaitu #ari lapisan tanah #asar yang #iatasnya #isusun lapisan 4atu5 4atu 4esar! 4atu54atu 4ron2ol #icampur mortar! 4atu kerikil #an kemu#ian #itutup #engan lapisan 4atu pelat. Jalan terse4ut #iperkirakan #i4angun setelah 2aman mesopotamia pa#a maa #inasti Fhal#ea tahun =0' SM. Dari se2arah perkem4angan pera#a4an manusia #an #ari 4er4agai penemuan para pakar transportasi tentang se2arah perkem4angan 2alan #apatlah #iketahui 4ah3a : =

&. Penemuan Jalan yang menggunakan perkerasan pertama ter2a#i pa#a tahun 1:'' SM. #itemukan #i#aerah Mesopotamia #ipan#ang se4agai a3al #ari se2arah ke4era#aan 2alan raya. 0. Konstruksi 2alan yang ter#iri #ari tanah asli #ilapisi #engan 4atu kapur #an #itutup #engan 4atu 4ata #itemukan #iantara ,a4ilonia hingga Mesir yang #iperkirakan #i4angun 0:''5 0:=; SM oleh ra2a Fheope yang 4er9ungsi untuk mengangkut 4atu54atu 4esar #alam mem4angun Great Pyrami#. 1. Permukan 2alan yang #iperkeras #ari 4atu G 4atuan ini #itemukan #ipulau Frate %Kereta) Eunani yang #i4uat kurang le4ih &:'' SM. (. Di 3ilayah ,a4ilonia #itemukan permukaan 2alan yang #i4uat 4erlapis5lapis yaitu #ari lapisan tanah #asar yang #iatasnya #isusun lapisan 4atu54atu 4esar! 4atu 4eron2ol #icampur mortar! 4atu kerikil #an kemu#ian #itutup #engan 4atu Plat. Menu2u 2alan mo#ern pa#a masa Kekaisaran Roma3i yang mengalami ke2ayaan #alam mem4angun 2alan pa#a tahun <:15 (<= SM. Eang seolah5olah mem4elah #aratan italia men2a#i #ua 4agian yaitu utara #an selatan! maka se2arah perkem4angan pem4angunan 2alan mengalami kema2uan yang sangat pesat. Hal terse4ut 4er#asarkan atas 4er4agai penemuan antara lain : a. Penemuan #anau aspal Trini#a# oleh Sir Halter Religh Tahun &:?:! #imana #engan 4ahan temuan terse4ut #apat #ipergunakan untuk memperkeras lapisan permukaan 2alan. 4. Pierre Marie Jereme TresaIuet #ari Perancis memperkenalkan konstruksi 2alan #ari 4atu pecah pa#a perio#e th &<&; G &<?=. c. Meto#e perinsip #esak #iperkenalkan oleh orang Scotlan#ia yaitu pa#a tahun &<?' yaitu Thomas Tel9or#! yaitu suatu konstruksi perkerasan 2alan yang #i4uat menurut 2em4atan lengkung #ari 4atu 4elah! serta menam4ahkan susunan 4atu G 4atu kecil #iatasnya. #. Tahun &;&: Jhon lon#on Mc a#ams memperkenakan prinsip tumpang tin#ih atau konstruksi Maka#am. e. Penemuan mesin penggilas %stom roller) #itemukan th &;=' oleh -emoine! #an untuk pertam akalinya mulai #ipergunakan #i 4iois #e ,oulogne #ii prancis tahun &;='! kemu#ian 7eling #an Porter tahun &;=< #i amerika mem4uat mesin penggilas 2alan #engan 4erat 1' ton. 9. Ke4erhasilan perco4aan $okolous "tto yang memperkenalkan mesin Penggerak ken#arraan pengangkurt 4arang pa#a tahun &;<; g. Penemuan alat pemecah 4atu oleh ,la# tahun &;:; untuk mem4uat konstruksi 2alan raya h. Penemuan ,on angin #ari karet pa#a tahun &;;'oleh Dunlop <

i. Penemuan ken#araan 4ermotor 4ensin oleh Gottliee4 Daimier an# Kurl ,en> tahun &;;' 2. l4ert tter4erg memperkenalkan teori tentang kan#ungan air #an si9at5si9at tanah pa#a tahun &?&& #i s3e#ia! yang kemu#ian #isusul oleh Karl Tersaghi pa#a tahun &?0=. Teori ini sampai sekarang #ipergunakan #an #ikenal se4agai teori ttergerg #an teori Tersaghi. k. Dengan temuan5temuan yang le4ih 4aik. Jalan Raya Mo)$#n Re7olusi ter4ersar #alam se2arah perkem4angan 2alan raya #imulai segera setelah a#anya penemuan mesin penggerak ken#araan pengangkut! yaitu yang memungkinkan ken#araan pengangkut 4ergerak le4ih cepat #engan mem4a3a 4e4an yang le4ih 4anyak #an 4erat. Pa#a 4e4erapa negara penemuan terse4ut #iikuti #engan pengem4angan teknologi pem4angunan 2alan! #imana syarat kekokohan #an kerataan permuakaan mena2#i syarat utama. Hal ini #imaksu# agar konstruksi 2alan #apat men2amin kelancaran pergerakan lalu lintas! serta mem4erikan rasa nyaman #an aman kepa#a pengan#ara ken#araan. Untuk tu2uan terse4ut 4e4erapa negara menetapkan persyaratan ketentuan5ketentuan tertentu #alam pem4angunan 2alan raya yang 4er4e#a54e#a. "leh se4a4 itu pa#a tahun &?'; #i paris #i#irikan ssosiation internationale Permanente #an songres #ela route! yaitu lem4aga pertemuan tetap internasional yang menetapkan norma5 norma #an ketentuan5ketentuan pem4anguna 2alan raya. Kemu#ian pa#a tahun &?&( #i#irikan pula American Association or State ighway !fficial % SH")! yaitu perserikatan e2a4at 2alan raya #an transportasi negara5negara 4agian #i merika! yang secara khusus meneli#iki terse4ut maka teknik pem4angunan 2alan mengalami perkem4angan yang sangat pesat! #an hingga sekarang terus mengalami pempurnaan

#an menetapkan persyaratan stan#ar pem4angunan 2alan raya. Setelah perang #unia ke & kira5kira pa#a tahun &?0' 4anyak $egara5negara yang mulai memperhatikan pem4angunan 2alan raya secara meluas! antara lain 2alan #i #aerah perkotaan maupun 2alan yang menghu4ungkan ke #aerah G#aerrah pertanian! ke pe#esaan #an ke #aerah5#aerah lainnya. Pa#a perio#e ini teknologi konstruksi perkerasan 2alan mulai menggunakan aspal se4agai 4ahan pengikat. Perkem4angan ini menye4a4kan semakin meningkatnya penggunaan ken#araan 4ermotor #an semakin meningkatnya peranan 2alan raya se4agai sarana transportasi. Di 4e4erapa negara5negara ma2u erio#e tahun &?0'5&?<'an sering #ilukiskan Aaman mo4il atau 4angsa #iatas ro#a. Perkem4angan terse4ut menun2ukkan 4ah3a pa#a perio#e ini ken#araan #i 4e4erapa negara ma2u meningkat #enga pesat #an sangat #isukai ;

yaitu se4agai alat transportasi an#alan yang utama untuk melayani pengangkutan lalu lintas orang #an 4arang. Dalam perio#e ini teknologi perkem4angan 2alan raya mulai #ikem4angkan 4er#asarkan 4i#ang spesialisasi keilmuan! yaitu 4i#ang perencanaan Geometrik Jalan raya #an 4i#ang geometrik 2alan raya 4i#ang perencanaan konstruksi Perkeransan Jalan Raya %Pa7ement). khirnya pa#a tahun &?:(5&?<1! masing masing Association or State "ransportasi perencanaan #an pem4angunan 2alan raya! antara lain: a. Ketentuan perencanaan geometric 2alan raya 4. Pe#oman penentuan te4al konstruksi perkerasan 2alan raya c. Ketentuan spesi9ikasi #an pengu2ian 4ahan #. Spesi9ikasi 2em4atan 2alan raya e. ,e4erapa pen2elasanJpetun2uk ke4i2aksanaan #alam pem4angunan 2alan raya. Selan2utnya #i#orong oleh kenyataan yang terus 4erkem4ang #an seiring pula #engan pesatnya perkem4angan ilmu pengetahuan #an teknologi! antara lain : &) Kema2uan teknologi otomoti9 yang 4erkem4ang sangat pesat! 4aik terha#ap 4entuk! ukuran #an kemampuan #aya angkut ken#araan #alam mengangkut 4e4an. 0) Perkem4angan ilmu pengetahuan tentang penggunaan 4ahan 4erkualitas tinggi untuk pem4angunan konstruksi 2alan raya. 1) Meningkatkan pengetahuan serta pengalaman tentang unsur5unsur perencanaan geometric 2alan raya. () ,erkem4angnya teknologi pem4angunan 2alan raya #alam penggunaan peralatan mekanikJalat5alat 4erat untuk memperoleh kualitas konstruksi yang le4ih 4aik! cepat #an relati7e murah. :) Semakin pesatnya penigkatan 2umlah penggunaan ken#araan 4ermotor se4agai sarana transportasi #i 2alan raya. ,er#asarkan atas kenyataan terse4ut! 4er4agai stu#i #an pen#ekatan tentang perencanaan #an teknologi pem4angunan 2alan raya mo#ern masih terus #ilakukan! agar #apat mem4erikan kenyamanan #an rasa aman kepa#a pemakainya. SH" #an STH" % American ighway !fficial menetaokan 4e4erapa ketentuan stan#ar

2. Perkembangan Jalan Raya di Indonesia Pem4angunan 2alan raya #i *n#onesia sesungguhnya telah #imulai se2ak 4er#irinya kera2aan kera2aan tertua #i 3ilayah $usantara! antara lain pa#a >aman ke2ayaan kera2aan Tarumanegara! kera2aan Melayu! kera2aan Kutai! kera2aan Sri3i2aya #an kera2aan lainnya. Mulai tahun ('' hingga tahun &:&? masehi. Aaman ke2ayaannya kera2aan terse4ut merupakan pusat per#agangan yang ramai #ikun2ungi! 4aik oleh para pe#agang mancanegara khususnya *n#ia! Fina! Portugis #an ,elan#a! tetapi 2uga ramai #ikun2ungi #ari 4er4agai pelosok $usantara. Dalam men2alankan kegiatan per#agangannya #an mengangkut 4atu54atu 4esar untuk mem4angun can#i5can#i se4agai tempat peri4a#atan. Sampai sekarang 4elum #iketahui #engan 2elas 4agaimana 4entuk #an susunan konstruksi 2alan yang #i4uatnya. rma#a ,elan#a yang men#arat #i 3ilayah u2ung kulon ,anten tahun &:?= serta 4er#irinya /"F tahun &=': turut mmper4anyak 2alur 2alan! yaitu #ari pusat5pusat pertanian #an perke4unan rakyat menu2u ke #ermaga pela4uhan eKsport untuk mengangkut hasil 4umi kekayaan alam *n#onesia ke negeri asalnya. Se2arah perkem4angan 2alan #iin#onesia yang tercatat #alam se2arah 4angsa *n#onesia a#alah pem4angunan 2alan #ipemerintahan ,elan#a #i 4a3ah pimpinan Gu4ernur Jen#eral Dean#les pa#a >aman ,elan#a! yang #i4angun #ari nyer #i ,anten sampai Panarukan #i ,anyu3angi Ja3a Timur. Eang #iperkirakan &''' km. pem4angunan terse4ut #ilakukan #engan ker2a paksa pa#a akhir a4a# &;. Tu2uan pem4angunan pa#a saat itu terutama untuk kepentingan strategi #an #imansa tanam paksa untuk memu#ahkan pengangkutan hasil 4umi.

Jalan antara

nyer5Panarukan hingga sekarang masih #ipergunakan #an le4ih #ikenal

se4agai 2alan spektakuler #i *n#onesia. Hal ini #ise4a4kan karena 2alan terse4ut #i4angun mempeker2akan rakyat *n#onesia #engan ker2a paksa tanpa #i4eri upah! akan tetapi mereka akan menerima sangsi hukuman yang 4erat 4ila ti#ak melaksanakannya. Peker2aan paksa &'

#ilakukan oleh pemerintah pen2a2ahan ,elan#a hanya untuk kepentingan strategi pen2a2ahannya! antara lain untuk mempermu#ah pergerakan militer #an pergerakan alat5alat kekuasaanya untuk menguasai 4angsa #an rakyat *n#onesia! serta untuk mengha#api ancaman kera2aan *nggris se4agai saingannya. Tu2uan pem4angunan 2alan ini le4ih #itekankan pa#a 9ungsi strategi militer pemerintah Hin#ia5,elan#a yaitu mempertahankan pulau Ja3a #ari serangan *nggris Raya. Dengan a#anya 2alur transportasi ini! pemerintah Hin#ia5,elan#a 4erharap: a. 4. c. mo4ilisasi 4antuan militer saat musuh menyerang men2a#i le4ih cepatC #apat mengontrol pergerakan orang5orang pri4umi #engan a#anya patroli5patroli militerC mempersingkat 3aktu tempuh komo#itas perke4unan hasil sistem tanam paksa #cuulturstelsel$ #ari tempat pro#uksi hingga pela4uhan ekspor! sehingga 4arang ekspor ti#ak rusak #an ti#ak 2atuh harganya #i pasaranC #an #. perkem4angan in9ormasi yang ter2a#i 4egitu cepat #apat #iketahui #engan segera melalui 2asa pengiriman ka4arJsurat.

Sum4er: Hikime#ia %Koleksi Museum Tropen)0 %am&ar-'( Suasana Jalan Raya )os di Kampung *i&a&at+ Jawa "imur( Ti#ak 4anyak literatur yang menulis secara rinci se2arah pem4uatan 4erikut spesi9ikasi teknis Jalan Raya Pos. kan tetapi 4ila menilik #ari 9ungsi #an 3aktu pem4uatan! #apat #iperkirakan 2alan terse4ut menggunakan meto#e "elford-,acadam atau paling ti#ak men#ekati teknik terse4ut( Meto#e terse4ut #itemukan pa#a akhir a4a# ke5&; #i +ropa. ,e4erapa literatur menyatakan! 2alan ini #i4angun tanpa perencanaan yang terlalu teknis! 4aik secara geometris maupun meto#e perkerasan yang akan #igunakan.

&&

"homas "elford %&<:<5&;1() yang 4erke4angsaan *nggris menciptakan konstruksi perkerasan 2alan #engan menggunakan prinsip 4er#esak5#esakannya 4atu seperti pa#a 2em4atan lengkung karena ia memang ahli 2em4atan lengkung #ari 4atu. Kemiripan 2alan yang ia rancang #engan 2em4atan lengkung a#alah penampang 2alan 4ila #ilihat secara melintang. Saat 2alan %lengkungan) menerima 4e4an! maka konstruksi lengkung %seolah) melen#ut searah gayaJ4e4an. Saat itu ter2a#i! 4atu54atu men2a#i ter#esak #an saling merapat sehingga konstruksi men2a#i le4ih kokoh. $amun! perkerasan ini #irasakan kurang praktis #an memakan 3aktu yang cukup 4anyak karena 4atu54atu yang #igunakan harus #isusun #engan tangan satu per5satu.

Bentuk penampang melintang perkerasan metode Tel9or#. Pa#a saat yang 4ersamaan! tepatnya pa#a tahun &;&:! pria Skotlan#ia! John -ondon ,cAdam %&<:=5&;1=) memperkenalkan konstruksi perkerasan 2alan #engan prinsip tumpang tindih menggunakan 4atu54atu pecah. Konstruksi ini ter#iri #ari gra#asi ukuran tumpukan 4atuan! yang 4era#a #i #asar perkerasan a#alah 4atu #engan ukuran yang ter4esar #an 4atu #engan ukuran terkecil 4era#a #i permukaan perkerasan. Mc #am 2uga mem4uat permukaan 2alan le4ih tinggi #ari lingkungan sekelilingnya! sehingga air #apat mengalir #an ti#ak merusak permukaan 2alan. Keunggulan perkerasan 2alan meto#e ini a#alah #apat #i4uat #engan 4antuan #engan mesin sehingga meto#e ini #ianggap sangat 4erhasil. Ke#ua meto#e perkerasan terse4ut selan2utnya la>im #igunakan 4ersamaan pa#a se4uah konstruksi 2alan raya. "leh karena itu! kemu#ian #ikenal meto#e perkerasan 2alan "elford-,acadam seperti terse4ut #i atas. Kata ,acadam 4erasal #ari nama ,cAdam(

Bentuk penampang melintang perkerasan metode Maca#am( Dengan sistem perkerasan 2alan seperti ini! pengguna 2alan seperti para penunggang ku#a! kereta ku#a! ken#araan militer! maupun gero4ak pengangkut 4arang #apat 4ergerak #engan le4ih leluasa. Setelah ter4angunnya Jalan Raya Pos yang 2uga terka#ang #ikenal #engan Jalan

&0

Daen#els ini! per2alanan #arat Sura4aya5,ata7ia yang se4elumnya harus #itempuh #alam 3aktu (' %empat puluh) hari 4isa #icapai #alam 3aktu < %tu2uh) hari sa2a.

Perkerasan 2alan yang menggunakan aspal se4agai 4ahan pengikat #itemukan pertama kali #i ,a4ylon pa#a tahun =0: SM! tetapi perkerasan 2enis ini ti#ak 4erkem4ang sampai #itemukan ken#araan 4ermotor oleh Go99lie4 Dimler #an Karl ,en> pa#a tahun &;;'. Mulai tahun &?0' sampai sekarang teknologi konstruksi perkerasn #engan menggunakan aspal se4agai 4ahan pengikat ma2u pesat. Di *n#onesia perkem4angan perkerasan aspal mulai pa#a tahap a3al 4erupa konstruksi Tel9or# #an Maca#am yang kemu#ian #i4eri lapisan aus yang kemu#ian 4erkem4ang men2a#i lapisan penetrasi %lapisan!,rutu!,ur#a!,uras). Tahun &?;' #iperkenalkan perkerasan 2alan #engan aspal emulsi #an 4utas! tetapi #alam pelaksanaan atu pemakaian aspal 4utas ter#apat permasalahan #alam hal 7ariasi ka#ar aspalnya yang kemu#ian #isempurnakan pa#a tahun &??' #engan teknologi 4eton mastic! perkem4angan konstruksi perkerasan p2alan menggunakan aspal panas %hot miK) mulai 4erkem4ang #i *n#onesia pa#a tahun &?<:! kemu#ian #isusul #engan 2enis yang lain seperti aspal 4eton % F) #an lain5lain. Konstruksi perkerasan #engan menggunakan semen atau 6concrete pa7ement8 mulai #ipergunakan #i *n#onesia secara 4esar 4esaran pa#a a3al tahun &?<' yaitu pa#a pem4angunan 2alan tol Pro9. Soe#iyatmo. &1

Dalam 4i#ang perhu4ungan #arat! peranan 2alan raya se4agai me#ia lalu5lintas semakin penting. Untuk itu! pemerintah telah mengarahkan pem4angunan transportasi pa#a upaya reha4ilitasi #an pemeliharaan 2alan raya yang su#ah a#a. Pem4angunan 2alan raya yang 4aru #ilakukan untuk mem4uka #aerah5#aerah yang terisolasi guna menghu4ungkan ke pusat5 pusast in#ustry #i 4er4agai #aerah #i seluruh 3ilayah *n#onesia. Pemerintah *n#onesia terus 4erupaya mem4angun #an mengem4angkan 2aringan 2alan raya 4aru! antara lain 4ertu2uan untuk mem4uka isolasi #aerah terpencil #iseluruh pe#alaman 3ilayah $usantara! serta untuk men#orong pertum4uhan social ekonomi #an 4u#aya masyarakat! serta 4erperan se4agai 2alur konstri4usi pengen#ali perekonomian 4angsa. ,e4erapa 2alur 2alan mo#ern yang 4erhasil #i4angun oleh pemerintah Repu4lik *n#onesia!antara lain : &) Jalan 4e4as ham4atan %9ree3ay) Tol Jagora3i sepan2ang :1 kilometer #i Ja3a ,arat. Jalan Tol Jagora3i a#alah 2alan tol pertama #i *n#onesia yang mulai #i4angun pa#a tahun &?<1! menghu4ungkan Jakarta 5 ,ogor 5 Fia3i. 0) Jalan raya trans Sumatra! Jalan Raya -intas Sumatera a#alah se4uah 2alan raya yang mem4entang #ari Utara sampai Selatan Pulau Sumatera. ,era3al #ari ,an#a ceh! $anggroe ceh Darussalam sampai ke Pela4uhan ,akauheni! Pro7insi -ampung #engan total pan2ang 2alan 0.:';!: km. Jalan Raya -intas Sumatera merupakan 4agian keseluruhanJaringan Jalan sia rute 1) Jalan raya mura5Dulu#uo sepan2ang 0'' kilometer #i Sula3esi Utara. () Jalan 4e4as ham4atan %9ree3ay) Tol Fikampek sepan2ang =' kilometer #i Ja3a ,arat. Jalan Tol Jakarta5Fikampek a#alah se4uah 2alan tol #ari Fa3ang! Kramat Jati! Jakarta Timur menu2u Fikampek! Kara3ang. Pan2ang 2alan tol ini a#alah <1kilometer. Jalan tol ini melintasi Kota Jakarta Timur! Kota #an Ka4upaten ,ekasi! Ka4upaten Kara3ang! #an Pur3akarta. Jalan tol ini mulai #ioperasikan semen2ak tahun &?;;. :) Jalan 4e4as ham4atan Me#an5Tan2ung Mera3a #i Sumatera Utara. Jalan tol Jakarta5Merak! 2alan tol Pa#alarang5Fileunyi #i ,an#ung! 2alan tol Krapyak5 Spon#ol #i Semarang! serta se2umlah ruas 2alan raya lainnya yang terse4ar #i seluruh pelosok $usantara yang telah 4erhasil #ilakukan pele4aran 4a#an 2alan! peningkatan mutu lapisan konstruksi perkerasan %o7erlay) serta peningkatan kelas 2alan. Jalan layang %9lyo7er) pertama telah pula 4erhasil #i4angun antara Fa3ang5Tan2ung Priok Jakarta #i4angun pa#a tahun &??' #engan penggunaan sister Sostro4ahu! yaitu se4agai 4uah karya cemerlang yang mem4anggakan hasil temuan #ari *r. T2okor#a Raka Suka3ati. &(

3. Sejarah Jalan Tol di Indonesia Jalan tol atau 2alan 4e4as ham4atan a#alah suatu 2alan alternati9 untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ataupun untuk mempersingkat 2arak #ari satu tempat ke tempat lain. Untuk menikmatinya! para pengguna 2alan tol harus mem4ayar sesuai tari9 yang 4erlaku. Penetapan tari9 #i#asarkan pa#a golongan ken#araan. Di *n#onesia! 2alan tol sering #ianggap sinonim untuk 2alan 4e4as ham4atan! meskipun hal ini se4enarnya salah. Di #unia secara keseluruhan! ti#ak semua 2alan 4e4as ham4atan memerlukan 4ayaran. Jalan 4e4as ham4atan seperti ini #inamakan 9ree3ay atau eKpress3ay L9ree 4erarti BgratisB! #i4e#akan #ari 2alan52alan 4e4as ham4atan yang memerlukan 4ayaran yang #inamakan toll3ay atau tollroa# %kata toll 4erarti B4iayaB)M. Jalan Tol Jagora3i a#alah 2alan tol pertama #i *n#onesia yang mulai #i4angun pa#a tahun &?<1! menghu4ungkan Jakarta 5 ,ogor 5 Fia3i. Jalan ini #i4angun #engan 4iaya 1:' 2uta perkilometer pa#a kurs 3aktu itu. Jalan tol sepan2ang le4ih kurang :1 km ini #iresmikan Presi#en Soeharto pa#a tanggal ? Maret &?<;. Saat #iresmikan 2alan tol terse4ut 4aru ruas Jakarta 5 Fiteureup #engan karya3an 0'' orang. Jalan tol Jagora3i merupakan 2alan tol pertama yang #i#anai P,$ #ari pin2aman luar negeri! kemu#ian pengelolaannya #i4erikan kepa#a PT. Jasa Marga se4agai mo#al a3al perusahaan terse4ut #an merupakan penyertaan pemerintah.

Jalan tol Jagora3i #ikelola oleh PT. Jasa Marga *n#onesia. Jagora3i sen#iri merupakan singkatan kata #ari Jakarta 5 ,ogor G Fia3i. Pa#a tahun &?<1! Pemerintah mulai mem4angun 2alan 4e4as ham4atan pertama yang menghu4ungkan Jakarta #engan ,ogor. Ketika masih #alam tahap pem4angunan! 2alan tol Jagora3i ini 4elum 4erstatus se4agai 2alan tol.. Ketika 2alan terse4ut selesai #i4angun! tahun &:

&?<;! Pemerintah memikirkan agar 4iaya pengoperasian #an pemeliharaan ruas 2alan terse4ut #apat #ilakukan man#iri tanpa mem4e4ani anggaran Pemerintah. Untuk itu Menteri Peker2aan Umum ketika itu! *r. Sutami mengusulkan kepa#a Presi#en agar ruas 2alan Jakarta 5 ,ogor terse4ut #i 2a#ikan 2alan tol. Maka! #ua minggu minggu se4elum 2alan tol Jagora3i #iresmikan penggunaannya! persisnya pa#a 0: .e4ruari &?<;! ter4it PP $o. ( tahun &?<; tentang Penyertaan Mo#al $egara Repu4lik *n#onesia untuk pen#irian Persero yang mengurusi #an mengelola in9rastruktur 2alan raya. Dari situlah kemu#ian lahir 4a#an usaha persero PT Jasa Marga %Persero) pa#a & Maret &?<;! satu minggu se4elum 2alan tol Jagora3i #iresmikan. Pa#a tahun &?;'5an! Jakarta yang memang su#ah mengalami ken#ala kemacetan lalu lintas! 4anyak mem4angun 2alan layang se4agai salah satu solusi meningkatkan in9rastruktur lalu5lintas. Se4agai kontraktor saat itu! PT. Hutama Karya men#apatkan or#er mem4angun 2alan raya #i atas 2alan 4y pass 2alan itu harus tetap 4er9ungsi. Dengan permasalahan terse4ut! para #ireksi Hutama Karya 4er#iskusi setelah men#apatkan or#er mem4angun 2alan layang antara Fa3ang sampai Tan2ung Priok sekitar tahun &?;<. Persoalan rumit #iurai! yang #iperlukan untuk menyangga 4a#an 2alan itu a#alah #eretan tiang 4eton! satu5sama lain 4er2arak 1' meter! #i atasnya mem4entang tiang 4eton sele4ar 00 meter. ,atang 7ertikalnya %pier sha9t) 4er4entuk segi enam 4ergaris tengah ( meter! 4er#iri #i 2alur hi2au. Hal ini ti#ak sulit! yang merepotkon a#alah mengecor lengannya %pier hea#). Jika #engan cara kon7ensional! yang #ilakukan a#alah memasang 4esi penyangga %4ekesting) #i 4a3ah 4entangan lengan itu! tetapi 4ekesting itu akan menyum4at 2alan raya #i 4a3ahnya. Fara lain a#alah #engan 4ekesting gantung tetapi mem4utuhkan 4iaya le4ih mahal. Di tengah masalah itu! *r. T2okor#a Raka Suka3ati menga2ukan gagasan #engan mem4angun tiangnya #ulu #an kemu#ian mengecor lengannya #alam posisi se2a2ar #engan 2alur hi2au! setelah itu #iputar mem4entuk 4ahu. Hanya sa2a ken#alanya a#alah 4agaimana cara memutarnya karena lengan itu nantinya se4erat (;' ton. Kemu#ian T2okor#a mem4uat perco4aan #engan mem4uat silin#er 4ergaris tengah 0' cm yang #i4uat se4agai #ongkrak hi#rolik #an #itin#ih 4e4an 4eton se4erat ;' ton. Hasilnya 4isa #iangkat #an #apat 4erputar se#ikit tetapi ti#ak 4isa turun ketika #ilepas. Ternyata #ongkrak terse4ut miring posisinya. T2okor#a kemu#ian menyempurnakannya. Posisinya #itentukan persis #i titik 4erat lengan 4eton #i atasnya. . Eani #i mana pem4angunannya harus memastikan 4ah3a

&=

Pa#a

pemasangan

ke5;:!

a3al

$o7em4er

&?;?!

Presi#en

Soeharto

ikut

menyaksikannya #an mem4eri nama teknologi itu Sosro4ahu yang #iam4il #ari nama tokoh cerita sisipan Maha4harata. Se2ak itu -,PH terse4ut #ikenal se4agai Teknologi Sosro4ahu.

Temuan T2okor#a #igunakan insinyur

merika Serikat #alam mem4angun 2em4atan

#i Seattle. Mereka 4ahkan patuh pa#a tekanan minyak <; kgJcm0 yang menurut T2okor#a a#alah misteri ketika menemukan alat -,PH Sosro4ahu itu. T2okor#a kemu#ian mem4angun la4oratorium sen#iri #an melakukan penelitian #an hasilnya 4erupa perhitungan susulan #engan angka teknis tekanan <;!': kgJcm0! nyaris persis sama #engan angka 3angsit yang #iperolehnya se4elum itu. Hak paten yang #iterima a#alah #ari pemerintah Jepang! Malaysia! .ilipina. Dari *n#onesia! Dir2en Hak Fipta Paten #an Merek mengeluarkan patennya pa#a tahun &??: se#angkan Jepang mem4erinya pa#a tahun &??0. Saat ini teknologi Sosro4ahu su#ah #iekspor ke .ilipina! Malaysia! Thailan# #an Singapura. Salah satu 2alan layang terpan2ang #i Metro Manila! yakni ruas /ilamore5,icutan a#alah 4uah karya teknik ciptaan T2okor#a. Di .ilipina teknologi Sosro4ahu #iterapkan untuk 0?; tiang 2alan. Se#angkan #i Kuala -umpur se4anyak &1:. Saat teknologi Sosro4ahu #iterapkan #i .ilipina! Presi#en .ilipina .i#el Ramos 4eru2ar! B*nilah temuan *n#onesia! sekaligus 4uah ciptaan putra Korea Selatan masih 4ersikeras ingin mem4eli hak patennya. Teknologi Sosro4ahu ini #ikem4angkan men2a#i 7ersi ke50. ,ila pa#a 7ersi pertama memakai angker %2angkar) 4a2a yang #isusupkan ke 4eton! 7ersi ke#uanya hanya memasang kupingan yang 4erlu4ang #i tengah. -e4ih se#erhana #an 4ahkan hanya memerlukan 3aktu kurang le4ih (: menit #i4an#ingkan #engan yang pertama mem4utuhkan 3aktu #ua hari. Dalam hitungan eksak! konstruksi Sosro4ahu akan 4ertahan hingga &'' tahun %& a4a#). S+ $B. Sementara

&<

Menurut Dr. Dra2at Hoe#a2anto pakar struktur #ari *nstitut Teknologi ,an#ung! Sosro4ahu pa#a #asarnya hanya meto#e sangat se#erhana untuk pelaksanaannya %memutar 4ahu lengan 4eton 2alan layang). Sistem ini cocok #ipakai pa#a ele7ate# toll roa# %2alan tol layang #alam kota) yang 4iasanya mengalami ken#ala lalu lintas #i4a3ahnya yang pa#a. Sosro4ahu ter4ukti 4erman9aat #alam proses pem4angunan 2alan layang! sangat aplikati9! teru2i 4aik teknis #an ekonomis. Selan2utnya a#alah Pem4angunan Jalan Tol Fipularang %F*kampek 5 PUr3akarta 5 Pa#a- R $G) a#alah 2alan tol #i *n#onesia yang menghu4ungkan kota Jakarta #an ,an#ung. Jalan tol ini selesai #i4angun pa#a akhir pril 0'':. Tol ini mem4entang #ari Fikampek 5 Pur3akarta sampai Pa#alarang. Tol ini 4era#a #i pegunungan sehingga 2alannya naik5turun #an 2uga mempunyai 4anyak 2em4atan yang pan2ang #an tinggi.

Pem4angunannya #i4agi 0! yaitu:


Tahap &: Fikampek5Sa#ang #an Pa#alarang5Fikamuning %&<!: km) Tahap 0: Sa#ang5Fikamuning %(& km)

Melalui tol ini! 2arak Jakarta5,an#ung hanya mem4utuhkan 3aktu & 2am 1' menit %2ika ti#ak macet) #an #ihitung #ari Fa3ang. Se2ak #i4uka pa#a pril 0'':! telah 0 kali ter2a#i peristi3a am4lasnya 2alan. Pa#a tangal 0; $o7em4er 0'': KM ?&!= #i Pasir Hon2e! Pur3akarta tol Fipularang mengalami am4las. Selan2tnya pa#a tangal 0? Januari 0''= KM ?=! ; #i Kecamatan Darang#an! Pur3akarta 2uga ter2a#i am4las pa#a konstruksinya. Setelah ke2a#ian ini! truk #an trailer ti#ak 4oleh masuk Jalan Tol Fipularang.

*. J$n"%(J$n"% Jalan M$n+#+' K#"'$#"a Ma%"n,(Ma%"n, Jalan #apat #i4agi 4er#asarkan kriteria masing5masing se4agai 4erikut :

&;

&.

,er#asarkan Peruntukannya Jalan 4er#asarkan peruntukannya #apa #i 4agi men2a#i 0 2enis yaitu a) Jalan Umum Jalan umum a#alah 2alan yang #iperuntukkan 4agi lalu lintas umum. 4) Jalan Khusus

Jalan khusus a#alah 2alan yang #i 4angun oleh instasi! 4a#an usaha. Perseorangan! atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sen#iri.

0. ,er#asarkan Sistem System 2aringan 2alan merupakan suatu satu kesatuan 2aringan 2alan yang ter#iri #ari 2aringan 2alan primer #an sekun#er yang ter2alin #alam hu4ungan hieraki! system 2aringan ini harus tersusun #engan mengacu kepa#a rencana ruang tata 3ilayah #engan memperhatikan keterhu4ungan antara ka3asan perkotaaan #an per#esaan.#alam hal ini system 2aringan 2alan #i4agi ke#alam #ua 4agian yaitu : a) Sistem Jaringan Jalan Primer Sistem 2aringan 2alan primer merupakan sistem 2aringan 2alan #engan peranan pelayanan #istri4usi 4arang #an 2asa untuk pengem4angan semua 3ilayah #i tingkat nasional! yaitu #engan menghu4ungkan semua simpul 2asa #istri4usi yang 4er3u2u# pusat5pusat kegiatan. Jalan raya primer #iperuntukan melayani keperluan lalu lintas ken#araan 4erat % High /ehicle) seperti ,us! Truck 0 s Truck 1 s! Truck gan#engan semi Trailer #an Trailer #engan kespatan =' sampain &0? kilometerJ2am. Serta untuk melayani tingkat lalu lintas uang sangat tinggi. Jalan raya primer ini #ise4ut 2uga #engan -Jalan A#'$#" a'a+ .alan #aya U'a a/ yaitu 2alan yang 4erperan se4agai urat na#i perekonomian 4angsa! 4er9ungsi untuk men2amin kelancaran lalu lintas orang #an 4atang #ari suatu tempat ke tempat lain nya! serta men2amin kelancaran pengangkutan #an pen#istri4usian 4ahan54ahan pokok keperluan masyarakat sehari5hari. "leh se4a4 itu 2alan raya primer umunya menghu4ungkan antar kota yang 4ernilai strategis #an potensial! seperti menghu4ungkan 3ilayah perke4unan #an pertanian #engan pusat5pusat per#agangan antar 3ilayah pusat pro#uksi #an in#ustri! antar pusat per#agangan serta 2alan menu2u ke 3ilayah pela4uhan se4agai ger4ang pusat &?

kegiatan ekspor untuk pengiriman 4arang54arang in#ustri #an pro#uksi ke luar negeri atau se4aliknya. 4) Sistem Jaringan Jalan Sekun#er Sistem 2aringan 2alan sekun#er merupakan sistem 2aringan 2alan #engan peranan pelayanan #istri4usi 4arang #an 2asa untuk masyarakat #i #alam ka3asan perkotaan. 1. ,er#asarkan .ungsi Pelayanan a) Jalan rteri Jalan arteri merupakan 2alan umum yang 4er9ungsi melayani angkutan utama #engan ciri per2alan 2arak 2auh! kecepatan rata5rata tinggi! #an 2alan masuk #i4atasi secara 4er#aya guna. 4) Jalan Kolektor Jalan kolektor merupakan 2alan umum yang 4er9ungsi melayani angkutan pengumpulan ataupun pem4agi #engan ciri per2alanan 2arak se#ang! c) Jalan -okal Jalan local merupakan 2alan umum yang 4er9ungsi melayani angkutan setempat #engan ciri per2alanan #engan 2arak #ekat serta kecepatan rata5rata yang ren#ah #an 2umlah 2alan masuk yang ti#ak #i4atasi #) Jalan -ingkungan Jalan lingkungan merupakan 2alan umum yang 4er9ungsi melayani angkutan lingkungan #engan cirri per2alanan #ekat serta kecepatan rata5rata ren#ah atau se#ang Dengan #emikian! maka sistem 2aringan 2ala raya primer #apat #i4e#akan men2a#i 2alan arteri Primer! 2alan kolektor primer! #an 2alan lokal primerC se#angkan sistem 2aringan 2ala raya Sekun#er #apat #i4e#akan men2a#i 2alan arteri Sekun#er! 2alan kolektor Sekun#er! #an 2alan lokal Sekun#er! masing5masing a#alah se4agai 4erikut : a0 Jalan A#'$#" P#" $# ( Jalan arteri primer menghu4ungkan secara 4er#aya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional #engan pusat kegiatan 3ilayah. Sistem 2aringan 2alan primer #isusun 4er#asarkan rencana tata ruang #an pelayanan #istri4usi 4arang #an 2asa untuk pengem4angan semua 3ilayah #i tingkat nasional! #engan menghu4ungkan semua simpul 2asa #istri4usi yang 4er3u2u# pusat5pusat kegiatan se4agai 4erikut: &. menghu4ungkan secara menerus pusat kegiatan nasional! pusat kegiatan 3ilayah! pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkunganC #an

0'

0. menghu4ungkan antarpusat kegiatan nasional! se4agai contoh Jalur Pantura yang menghu4ungkan antara Sumatera #engan Ja3a #i Merak! Jakarta! Semarang! Sura4aya sampai #engan ,anyu3angi merupakan arteri primer. Ka#a1'$#"%'"1 Jalan A#'$#" P#" $# Karakteristik 2alan arteri primer a#alah se4agai 4erikut :

Jalan arteri primer #i#esain 4er#asarkan kecepatan rencana paling ren#ah =' %enam puluh) kilometer per 2am %kmJh). -e4ar Daerah Man9aat Jalan minimal && %se4elas) meter. Jumlah 2alan masuk #i4atasi secara e9isienC 2arak antar 2alan masukJakses langsung minimal :'' meter! 2arak antar akses lahan langsung 4erupa kapling luas lahan harus #i atas &''' m0! #engan peman9aatan untuk perumahan.

Persimpangan pa#a 2alan arteri primer #iatur #engan pengaturan tertentu yang sesuai #engan 7olume lalu lintas #an karakteristiknya. Harus mempunyai perlengkapan 2alan yang cukup seperti ram4u lalu lintas! marka 2alan! lampu lalu lintas! lampu penerangan 2alan! #an lain5lain. Jalur khusus seharusnya #ise#iakan! yang #apat #igunakan untuk sepe#a #an ken#araan lam4at lainnya. Jalan arteri primer mempunyai ( la2ur lalu lintas atau le4ih #an seharusnya #ilengkapi #engan me#ian %sesuai #engan ketentuan geometrik). pa4ila persyaratan 2arak akses 2alan #an atau akses lahan ti#ak #apat #ipenuhi! maka pa#a 2alan arteri primer harus #ise#iakan 2alur lam4at %9rontage roa#) #an 2uga 2alur khusus untuk ken#araan ti#ak 4ermotor %sepe#a! 4ecak! #ll).

20 Jalan Kol$1'o# P#" $# Jalan kolektor primer a#alah 2alan yang #ikem4angkan untuk melayani #an menghu4ungkan kota5kota antar pusat kegiatan 3ilayah #an pusat kegiatan lokal #an atau ka3asan5ka3asan 4erskala kecil #an atau pela4uhan pengumpan regional #an pela4uhan pengumpan lokal. 3"#" .alan Kol$1'o# P#" $#

Jalan kolektor primer #alam kota merupakan terusan 2alan kolektor primer luar kota. Jalan kolektor primer melalui atau menu2u ka3asan primer atau 2alan arteri primer.

0&

Jalan kolektor primer #irancang 4er#asarkan kecepatan rencana paling ren#ah (' %empat puluh) km per 2am. -e4ar 4a#an 2alan kolektor primer ti#ak kurang #ari < %tu2uh) meter. Jumlah 2alan masuk ke 2alan kolektor primer #i4atasi secara e9isien. Jarak antar 2alan masukJakses langsung ti#ak 4oleh le4ih pen#ek #ari ('' meter. Ken#araan angkutan 4arang 4erat #an 4us #apat #ii>inkan melalui 2alan ini. Persimpangan pa#a 2alan kolektor primer #iatur #engan pengaturan tertentu yang sesuai #engan 7olume lalu lintasnya. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang sama atau le4ih 4esar #ari 7olume lalu lintas rata5rata. -okasi parkir pa#a 4a#an 2alan sangat #i4atasi #an seharusnya ti#ak #ii>inkan pa#a 2am si4uk. Harus mempunyai perlengkapan 2alan yang cukup seperti ram4u lalu lintas! marka 2alan! lampu lalu lintas #an lampu penerangan 2alan. ,esarnya lalu lintas harian rata5rata pa#a umumnya le4ih ren#ah #ari 2alan arteri primer. Dian2urkan terse#ianya Jalur Khusus yang #apat #igunakan untuk sepe#a #an ken#araan lam4at lainnya.

40 Jalan Lo1al P#" $# Jalan lokal primer a#alah 2alan yang menghu4ungkan secara 4er#aya guna pusat kegiatan nasional #engan pusat kegiatan lingkungan! pusat kegiatan 3ilayah #engan pusat kegiatan lingkungan! antarpusat kegiatan lokal! atau pusat kegiatan lokal #engan pusat kegiatan lingkungan! serta antarpusat kegiatan lingkungan. 3"#" Jalan Lo1al P#" $#

Jalan lokal primer #alam kota merupakan terusan 2alan lokal primer luar kota. Jalan lokal primer melalui atau menu2u ka3asan primer atau 2alan primer lainnya. Jalan lokal primer #irancang 4er#asarkan kecepatan rencana paling ren#ah 0' %#ua puluh) km per 2am. Ken#araan angkutan 4arang #an 4us #apat #ii>inkan melalui 2alan ini. -e4ar 4a#an 2alan lokal primer ti#ak kurang #ari = %enam) meter. ,esarnya lalu lintas harian rata5rata pa#a umumnya paling ren#ah pa#a sistem primer.

00

)0 Jalan A#'$#" S$1+n)$# Jalan arteri sekun#er a#alah 2alan yang melayani angkutan utama #engan ciri5ciri per2alanan 2arak 2auh kecepatan rata5rata tinggi! #an 2umlah 2alan masuk #i4atasi see9isien!#engan peranan pelayanan 2asa #istri4usi untuk masyarakat #alam kota. Di#aerah perkotaan 2uga #ise4ut se4agai 2alan protokol. 3"#" Jalan A#'$#" S$1+n)$#

Jalan arteri sekun#er menghu4ungkan : ka3asan primer #engan ka3asan sekun#er kesatu! antar ka3asan sekun#er kesatu! ka3asan sekun#er kesatu #engan ka3asan sekun#er ke#ua! #an 2alan arteriJkolektor primer #engan ka3asan sekun#er kesatu.

Jalan arteri sekun#er #irancang 4er#asarkan kecepatan rencana paling ren#ah 1' %tiga puluh) km per 2am. -e4ar 4a#an 2alan ti#ak kurang #ari ; %#elapan) meter. -alu lintas cepat pa#a 2alan arteri sekun#er ti#ak 4oleh terganggu oleh lalu lintas lam4at. kses langsung #i4atasi ti#ak 4oleh le4ih pen#ek #ari 0:' meter. Ken#araan angkutan 4arang ringan #an 4us untuk pelayanan kota #apat #ii>inkan melalui 2alan ini. Persimpangan pa#s 2alan arteri sekun#er #iatur #engan pengaturan tertentu yang sesuai #engan 7olume lalu lintasnya. Jalan arteri sekun#er mempunyai kapasitas same atau le4ih 4esar #ari 7olume lalu lintas rata5rata. -okasi 4erhenti #an parkir pa#a 4a#an 2alan sangat #i4atasi #an seharusnya ti#ak #i>inkan pa#a 2am si4uk. Harus mempunyai perlengkapan 2alan yang cukup seperti ram4u! marka! lampu pengatur lalu lintas! lampu 2alan #an lain5lain. ,esarnya lala lintas harian rata5rata pa#a umumnya paling 4esar #ari sistem sekun#er yang lain. Dian2urkan terse#ianya Jalur Khusus yang #apat #igunakan untuk sepe#a #an ken#araan lam4at lainnya.

01

Jarak selang #engan kelas 2alan yang se2enis le4ih 4esar #ari 2arak selang #engan kelas 2alan yang le4ih ren#ah.

$0 Jalan Kol$1'o# S$1+n)$# Jalan kolektor sekun#er a#alah 2alan yang melayani angkutan pengumpulan atau pem4agian #engan ciri5ciri per2alanan 2arak se#ang! kecepatan rata5rata se#ang! #an 2umlah 2alan masuk #i4atasi! #engan peranan pelayanan 2asa #istri4usi untuk masyarakat #i #alam kota. 3"#" Jalan Kol$1'o# S$1+n)$#

Jalan kolektor sekun#er menghu4ungkan: antar ka3asan sekun#er ke#ua! ka3asan sekun#er ke#ua #engan ka3asan sekun#er ketiga. Jalan kolektor sekun#er #irancang 4er#asarken keoepatan rencana paling ren#ah 0' %#ua puluh) km per 2am. -e4ar 4a#an 2alan kolektor sekun#er ti#ak kurang #ari < %tu2uh) meter. Ken#araan angkutan 4arang 4erat ti#ak #ii>inkan melalui 9ungsi 2alan ini #i #aerah pemukiman. -okasi parkir pa#a 4a#an 2alan5#i4atasi. Harus mempunyai perlengkapan 2alan yang cukup. ,esarnya lalu lintas harian rata5rata pa#s umumnya le4ih ren#ah #ari sistem primer #an arteri sekun#er.

50 Jalan Lo1al S$1+n)$# Jalan lokal sekun#er a2a7ascript:7oi#%')#alah menghu4ungkan ka3asan sekun#er kesatu #engan perumahan! ka3asan sekun#er ke#ua #engan perumahan! ka3asan sekun#er ketiga #an seterusnya sampai ke perumahan. 3"#" Jalan Lo1al S$1+n)$#

Jalan lokal sekun#er menghu4ungkan: antar ka3asan sekun#er ketiga atau #i4a3ahnya! ka3asan sekun#er #engan perumahan. Jalan lokal sekun#er #i#esain 4er#asarkan kecepatan rencana paling ren#ah &' %sepuluh) km per 2am. -e4ar 4a#an 2alan lokal sekun#er ti#ak kurang #ari : %lima) meter. Ken#araan angkutan 4arang 4erat #an 4us ti#ak #ii>inkan melalui 9ungsi 2a*an ini #i #aerah pemukiman. 0(

,esarnya lalu lintas harian rata5rata pa#a umumnya paling ren#ah #i4an#ingkan #engan 9ungsi 2alan yang lain.

(.

,er#asarkan Status a) Jalan $asional Jalan nasional merupakan 2alan arteri #an 2alan kolektor #alam system 2aringan 2alan primer yang menghu4ungkan antara i4ukota pro7insi #an 2alan strategis nasional! serta 2alan tol 4) Jalan Pro7insi Jalan pro7insi merupakan 2alan kolektor #alam sistem 2aringan primer yang menghu4ungkan i4ukota pro7insi #engan i4ukota ka4upatenJkota! atau antara i4ukotaJkota! #an 2aringan strategis pro7insi. c) Jalan Ka4upaten Jalan ka4upaten merupakan 2alan local #alam sistem 2aringan primer yang ti#ak termasuk #alam 2alan nasional #an 2alan pro7insi! ynag menghu4ungkan i4ukota ka4upaten #engan i4ukota kecamatan antar i4ukota kecamatan! i4ukota ka4upaten #engan pusat kegiatan local! antar pusat kegiatan local! serta 2alan umum #alam sistem 2aringan 2alan sekun#er #alam 3ilayah ka4upaten #an 2alan strategis ka4upaten #) Jalan Kota Jalan kota a#alah 2alan umum #alam sistem 2aringan sekun#er yang menghu4ungkan antara pusat pelayanan #alam kota! menghu4ungkan pusat pelayanan #engan persil! menghu4ungkan antara persil serta menghu4ungkan antara pusat pemukiman yang 4era#a #i#alam kota. e) Jalan Desa Jalan #esa merupakan 2alan umum yang menghu4ungkan ka3asan antara pemukiman #i#alam #esa serta 2alan lingkungan.

:.

,er#asarkan Kelas Jalan a) Jalan ,e4as Ham4atan %.ree3ay) Jalan 4e4as ham4atan %*nggris: .reeway atau ighway) a#alah 2alan raya yang #i4elah oleh me#ian 2alan atau pemisah 2alan #an merupakan 2alan #engan akses

0:

ter4atas. Umumnya 2alan 4e4as ham4atan #i4angun untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ataupun untuk mempersingkat 2arak #ari satu tempat ke tempat lain. 4) Jalan Raya %High3ay) Jalan raya ialah 2alan utama yang menghu4ungkan satu ka3asan #engan ka3asan yang lain. ,iasanya 2alan 4esar ini mempunyai ciri5ciri 4erikut:

Digunakan untuk ken#araan 4ermotor Digunakan oleh masyarakat umum Di4iayai oleh perusahaan negara Penggunaannya #iatur oleh un#ang5un#ang pengangkutan

c) Jalan Se#ang %Roa#) #) Jalan Kecil %Street)

Dari #ata #iatas maka #apat #isimpulkan 4ah3a 2alan #apat #iklasi9ikasikan se4agai 4erikut : No. . ,. F. P$ 2a,"an ,er#asarkan Peruntukannya %0) ,er#asarkan Sistem %0) Kla%"5"1a%" &. Jalan Umum 0. Jalan Khusus &. Sistem Jaringan Jalan Primer 0. Sistem Jaringan Jalan Sekun#er ,er#asarkan .ungsi Pelayanan%() &. Jalan rteri 0. Jalan Kolektor 1. Jalan -okal (. Jalan -ingkungan D. ,er#asarkan Status %:) &. Jalan $asional 0. Jalan Pro7insi 1. Jalan Ka4upaten (. Jalan Kota :. Jalan Desa +. ,er#asarkan Kelas Jalan %:) &. Jalan ,e4as Ham4atan #.reeway$ 0. Jalan Raya # ighway$ 1. Jalan Se#ang #Road$ 0=

(. Jalan Kecil #Street$

6. P$n,a'+#an K$la% Jalan Ol$7 P$ $#"n'a7 Ketentuan le4ih lan2ut mengenai pengelompokan kelas 2alan su#ah #iatur olehpemerintah. Tata cara pengaturan kelas 2alan ini ter#apat #i #alam perun#ang5un#angan! yaitupa#a UU $o. 00 Tahun 0''? tentang lalu lintas #an angkutan 2alan. *ni ter#apat pa#a 4agianke#ua mengenai ruang lalu lintas! paragra9 satu! pasal &? #an pasal 0' yang 4er4unyi: Pasal &? &. Jalan #ikelompokkan #alam 4e4erapa kelas 4er#asarkan: a. .ungsi #an intensitas -alu -intas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan #anKelancaran -alu -intas #an ngkutan JalanC #an 4. Daya #ukung untuk menerima muatan sum4u ter4erat #an #imensi Ken#araan,ermotor.0) 0. Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan se4agaimana #imaksu# pa#a ayat %&) ter#iriatas: a. Jalan kelas *! yaitu 2alan arteri #an kolektor yang #apat #ilalui Ken#araan ,ermotor#engan ukuran le4ar ti#ak mele4ihi 0.:'' %#ua ri4u lima ratus) milimeter! ukuranpan2ang ti#ak mele4ihi &;.''' %#elapan 4elas ri4u) milimeter! ukuran paling tinggi(.0'' %empat ri4u #ua ratus) milimeter! #an muatan sum4u ter4erat &' %sepuluh) ton 4. Jalan kelas **! yaitu 2alan arteri! kolektor! lokal! #an lingkungan yang #apat #ilaluiKen#araan ,ermotor #engan ukuran le4ar ti#ak mele4ihi 0.:'' %#ua ri4u lima ratus)milimeter! ukuran pan2ang ti#ak mele4ihi &0.''' %#ua 4elas ri4u) milimeter! ukuranpaling tinggi (.0'' %empat ri4u #ua ratus) milimeter! #an muatan sum4u ter4erat ;%#elapan) ton c. Jalan kelas ***! yaitu 2alan arteri! kolektor! lokal! #an lingkungan yang #apat #ilaluiKen#araan ,ermotor #engan ukuran le4ar ti#ak mele4ihi 0.&'' %#ua ri4u seratus)milimeter! ukuran pan2ang ti#ak mele4ihi ?.''' %sem4ilan ri4u) milimeter! ukuranpaling tinggi 1.:'' %tiga ri4u lima ratus) milimeter! #an muatan sum4u ter4erat ;%#elapan) tonC 0<

#. Jalan kelas khusus! yaitu 2alan arteri yang #apat #ilalui Ken#araan ,ermotor #enganukuran le4ar mele4ihi 0.:'' %#ua ri4u lima ratus) milimeter! ukuran pan2ang mele4ihi&;.''' %#elapan 4elas ri4u) milimeter! ukuran paling tinggi (.0'' %empat ri4u #uaratus) milimeter! #an muatan sum4u ter4erat le4ih #ari &' %sepuluh) ton. 1. Dalam kea#aan tertentu #aya #ukung 2alan kelas *** se4agaimana #imaksu# pa#a ayat %0)huru9 c #apat #itetapkan muatan sum4u ter4erat kurang #ari ; %#elapan) ton.() (. Kelas 2alan 4er#asarkan spesi9ikasi penye#iaan prasarana 2alan #iatur sesuai #enganketentuan peraturan perun#ang5un#angan #i 4i#ang 2alan.:) :. Ketentuan le4ih lan2ut mengenai 2alan kelas khusus se4agaimana #imaksu# pa#a ayat %0)huru9 # #iatur #engan peraturan pemerintah. Pasal 0' &. Penetapan kelas 2alan pa#a setiap ruas 2alan #ilakukan oleh a. pemerintah! untuk 2alan nasional 4. pemerintah pro7insi! untuk 2alan pro7insi c. pemerintah ka4upaten! untuk 2alan ka4upatenC atau #. pemerintah kota! untuk 2alan kota. 0. Kelas 2alan se4agaimana #imaksu# pa#a ayat %&) #inyatakan #engan Ram4u -alu -intas. 1. Ketentuan le4ih lan2ut mengenai pengelompokan kelas 2alan se4agaimana #imaksu# #alamPasal &? #an tata cara penetapan kelas 2alan se4agaimana #imaksu# pa#a ayat %&) #an ayat%0) #iatur #engan peraturan pemerintah.

8. Ka#a1'$#"%'"1 Jalan &. -e4ar Perkerasan Pe#a umunnya le4ar perkerasan #itentukan 4ersa#arkan le4ar 2alur lalulintas normal yang 4esarnnya a#alah 1!: meter o Jalan penghu4ung #an 2alan *ic : 1.'' meter o Jalan utaa 0. ,ahu Jalan ,ahu 2alan a#alah #aerah yang #ise#iakan #i tepi luar 2alan antara lapis perkerasan #an kemiringan 4a#an 2alan %talu#) yang 4erman9aat 4agi lalulintas. ,ahu 2alan mempunyai kemiringan untuk keperluan pengaliran aiar #ari permukaan 2alan #an 2uga untuk : 1.<: meter

0;

memperkokoh konstruksi perkerasan. Se4agai pe#oman #i#alam perencanaan! ketentuan kemiringan 4ahu 2alan seperti pa#a ta4ei #i4a3ah ini

Ta4el 0.& kemiringan 4ahu 2alan. J$n"% P$#1$#a%an spal Kerikil Rumput o .ungsi 4ahu 2alan ,ahu 2alan #i4uat untuk em4erikan sokongan samping terha#ap konstruksi perkeasan. ,ahu 2alan #apat 2uga ter#apat #itepi 2alan 4a#an 2alan khususnya pa#a 2alan yang menggunakan me#ian. Disamping itu 4ahu 2alan 4erman9aaat se4agai o Ruang untuk menematkan ram4u ram4u lalulintas Tempat parkir sementara saat #arurat Tempat menempatkan material alat alat saat per4aikan 2alan. Pem4eri kenyamanan #an ke4e4asan samping. Macam macam 4ahu 2alan Dalam 9ungsinnya 4ahu 2alan #apat #i4e#akan atas permukaanya: ,ahu lunak %so9t shoul#er) yaitu 4ahu 2alan yang ti#ak #iperkeras #an 4iasannya #itanami rumput #an #igunakan pa#a 2alan kelas ren#ah. ,ahu #iperkeras %har# shoul#ers) yaitu 4ahu 2alan yang #iperkeras #an #igunakan pa#a 2alan klas menengah #an tinggi. Untuk 4ahu lunak #isarankan agar '!: m #ari tepi perkerasan #i4uat se4agai 4ahu #iperkeras untuk menyokong konstruksi perkerasan. o -e4ar 4ahu minimum Untuk 2alan kelas **c #aerah pegunungan O & meter Untuk 2alan kelas * #aerah pegunungan O 1 meter Tan&a 1$#2 1N5(N (N5=N ;N D$n,an K$#2 0N 0N5(N 1N5(N

0?

Untuk 2alan penghu4ung #aerah pegunungan tergantung le4ar pa#a ke#aan setempat O & meter Pengurangan le4ar 4ahu untuk 2alan klas * sama sekali ti#ak #ian2urkan 4ahkan harus a#a 4ahu lunak sele4ar minimal 0 meter #iluar tepi 4ahu. Hal yang sama 2uga #ian2urkan untuk kelas *ia 4ila segala sesuatu memungkinkan. gar le4ih 2elas #apat #iliat pa#a P.G.J.R $o &1J&?<'

1.

Darinase Perlengkaan #rainase merupakan 4agian yang sangat penting #ari suatu 2alan seperti saluran tepi! saluran melintang 2alan yang harus pula #isesuaikan #engan #ata #ata hi#rologi seperti intensitas curah hu2an maupun 9rekuensinnya serta si9at #aerah aliran. Drainase haus #apat mem4e4askan pengaruh yang 4uruk aki4at air terha#ap konstruksinnya.

(.

Ke4e4asan Ke4e4asan minimum yang #iperlukan pa#a setiap 4agian 2alan 4aik ke4e4asan kiri ataupun ke4e4asn kanan telah #iatur se4agaimana yang tercantum #alam Pperaturan perancangan geoetrik 2alan raya $o. &1J0?<'

:.

Me#ian Me#iana a#alah suatu 2alur yang memisahkan #ua 2alur lalulintas yang 4erla3anan arah. Untuk 2alan yang mempunyai ( 2alur atau le4ih pa#a lalulintas #ua arah #iperlukan me#ian.

o o

.ungsi me#ian Menye#iakan #aerah netral ayng #iperlukan 4agi ken#araan #alam kea#aan 4ahaya. Menye#iakan ruang untuk 4erputar pa#a arah yang 4erla3anan %U G turn) Menye#iakan ruang untuk kanalisasi arus yang 4erpin#ah %chanallise# tra99ic) Menye#iakan ruang perlin#ungan 4agi pe2alan kaki Mengurangi silaunnya sinar lampu ken#araan#ari arah yang 4erla3anan! Mem4erikan kenyamanan 4agi pengen#ara. -e4ar Me#ian -e4ar minimum me#ian tergantung pa#a klassi9ikasi perencanaan 2alan seperti pa#a ta4el 0.0. le4ar minimum me#ian 1'

K$la% &$#$n4anaan Kelas & Kelas 0 Kelas & Tipe * Kelas 0 Kelas 1

L$2a# M"n" + 9 0 0.:' 0.' 0.' 0!' &.:

S'an)a#

L$2a# M"n K7+%+% 0.:' 0.' &.' &.' &.'

Tipe *

=.

Trotoar %si#e 3alk) Trotoar a#alah 2alur yang terletak 4er#ampingan #engan 2alur lalulintas yang khusus #ipergunakan untuk pe2alan kaki %pe#estrian). Untuk keamanan pe2alan kaki maka trotoar ini harus #i4uat terpisah #aru 2alur lalulintas oleh struktur 9isik 4erupa ker. Perlu atau ti#aknya trotoar #ise#iakan sangat tergantung 4agi 7olume pe#estrian #an 7olume lalulintas pemakai 2alan terse4ut le4ar trotoar yang #igunakan pa#a umumnya 4erkisar antara &!: G 1!' m.

1&

BAB III PENUTUP

1.

K$%" &+lan Ka2ian historis perkem4angan 2alan kon7esional hingga perkem4angan 2alan mo#ern

sangatlah 7ariati9 #ari 4er4agai sum4er! maka #ari itu penulis harus memilah5milah sum4er yang #apat #ipercaya serta #ipertanggung 2a3a4kan. Dari se2arah #ar perkem4angan 2alan #apat #isimpulkan 2alan mengalami perkem4angan yang sangat pesat hingga sekarang ini. Klasi9ikasi 2alan yang #i4ahas #iatas 2uga #apat #i2a#ikan acuan 4agi pem4aca se4agai norma5norma #alam lalulintas ketika mereka mele3ati 4e4erapa kelas atau 2enis 2alan terse4ut.

2.

Sa#an Pem4angunan Jalan raya se4aiknya 2uga memperhatikan lingkungan serta kon#isi

ken#araan yang akan melalui 2alan terse4ut supaya kualitas #an kegunaannya #apat terpakai secara optimal ti#ak mengalami kerusakan se4elum syarat yang #itentukan ataupun ti#ak mengalami masalah kemacetan yang sangat parah serta keselamatan para pengen#ara ken#araan yang melintas #i 2alan terse4ut. Perkem4angan 2alan raya harus terus #itingkatkan mengingat perkem4angan ken#araan yang sangaat pesat #i *n#onesia karena persaingan in#ustri otomoti9 4aik #alam negeri maupun luar negeri. Hal terse4ut Supaya #apat mengim4angi kea#aan kelancaran #alam 4erlalu lintas #i *n#onesia 4aik #i 2alan Primer maupun sekun#er. 10

DAFTAR PUSTAKA gus! Supratman %0''0). %eometrik Jalan Raya. ,an#ung : Jurusan Pen#i#ikan Teknik Sipil! .PTK! Uni7ersitas Pen#i#ikan *n#onesia. Suc2ipto! M. %&?<?). Konstruksi Jalan Raya dan Baja( Jakarta : Pener4it : Percetakan Soetrisno. Sri! %0'&0). Sejarah perkem&angan jalan raya( Denpasar : http://smart&eauty00(&logspot(com /01'0/'0/sejarah-perkem&angan-jalan-raya(html http:JJi#.3ikipe#ia.orgJ3ikiJJalanQraya %#iakses tanggal 0? "kto4er 0'&1) http:JJ333.scri4#.comJ#ocJ0<'((0;?JSe2arah5Perkem4angan5Jalan5Raya5#i5 *n#onesia5#an5Jalan5Raya5Pos %#iakses tanggal 0? "kto4er 0'&1)

11