Anda di halaman 1dari 23

80 Kesalahan tatabahasa yang lazim

1. 1. 2. 3. 4. 5. !. pecahan ditulis di akhir ayat bukan di tengah dua setengah kilogram ( X ) dua kilogram setengah ( ) tiga setengah minit ( X ) lima liter suku ( ) tiga suku am ( X ) tiga am suku ()

2. ayat pasi" (kata ganti nama 1#2) tiada oleh # di $%& 3 ada di'''''''''''oleh''''' 1. 2. 3. 4. 5. 3. (oti itu dimakan oleh saya. ( X ) (oti itu saya makan. ( ) (oti itu kamu makan. ( ) (oti itu dimakan oleh mereka.( ) (oti itu mereka makan. (X )

membuat ) berbuat * abstrak)bukan benda 1. +angan membuat bising. ( X ) 2. +angan berbuat bising. ( ) 3. berbuat begitu ( ) 4. membuat begitu ( X ) 5. berbuat demikian ( )

4. antara (bukan tempat) ) di antara(tempat) 1. ,ntara hobi saya ialah membaca buku. ( ) 2. -i antara hobi saya ialah membaca buku. ( X ) 3. (umah saya terletak di antara tingkat satu dengan tingkat tiga. ( ) 4. .atihah duduk di antara +ulia dengan /ariam. ( ) 5. ,ntara alat0alat tulis yang dibeli olehnya ialah pensel# pembaris# pen dan pemadam. ( X ) 5. 1. 2. 3. 4. 5. di dalam (lubang)ruang) ) dalam (abstrak)tidak nampak)

di dalam ingatannya ( X ) dalam ingatannya di dalam bilik dalam mesyuarat di dalam hatinya ( ) ( ) ( ) ( X )

!. ialah (kata nama #kata ker a) 1. 2. 3. 4. 5. (amli ialah abang saya.

) adalah (kata sendi#kata ad ekti")

( )

(amli adalah abang saya. ( X ) /esyuarat itu adalah dari pukul 1233 pagi hingga 13233 pagi. ( ) 4unca pencemaran adalah seperti pembuangan sisa toksik oleh pihak kilang. ( ) 5obi saya adalah bermain badminton. ( X ) 1. 66666 angan * 5arap saha a

1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. !. <. 1. =.

5arap angan merokok. ( ) 7ila angan merokok. ( X ) 8olong angan merokok. ( X ) 9sah angan merokok. ( X ) +angan merokok. ( ) me&0'0i (orang) ) me&0'0kan (benda) kecuali me&0..0ki (benda) menasihati ,li ( )

menasihatkan ,li ( X ) menghidangkan tetamu ( X ) menghidangkan nasi lemak untuk tetamu ( ) menaikkan bendera ( X ) menganugerahi :ncik ,;im ( ) menganugerahkan pingat kebesaran () menaiki taktha () menaiki kereta api ()

13. menaikkan lori sa>it (X)

=. 1. 2. 3. 4. 5.

(orang)di0'0i(benda)

) (benda) di0'0kan (orang)

4ingat kecemerlangan dihadiahkan kepada .atimah. ( ) .atimah dihadiahkan pingat kecemerlangan. ( X ) .atimah dihadiahi pingat kecemerlangan. ( ) /enteri itu dianugerahkan pingat kebesaran. ( X )

4ingat kebesaran dianugerahkan kepada menteri itu. ( ) ) memper0'0kan (kata ker a)

13. memper (kata ad ekti") 1. 2. 3. 4. 5.

memperdalamkan lubang itu ( ? ) memperdalam lubang itu ( ) mendalamkan lubang itu ( ) memperkatakan hal itu ( ) memperkata hal itu ( ? )

11. memperisterikan (mengah>inkan orang lain) memperisteri(berkah>in dengannya) 1. 2. 3. 4. 5. 5a i @sa memperisterikan seorang gadis kampung. ( X ) 5a i @sa memperisteri seorang gadis kampung. ( ) 5a i @sa memperisterikan anak lelakinya dengan seorang gadis kampung. ( ) 5a i @sa memperisteri anak lelakinya dengan seorang gadis kampung. ( X ) 5a i @sa mempersuamikan anak daranya dengan seorang pemuda kampung. ( )

12. me&0'0kan(orang) * buat)beli untuk orang lain 1. 2. 3. 4. 7iti &urhali;a membuatkan ayahnya seca>an teh. ( ) 7iti &urhali;a membuat ayahnya seca>an teh. ( X )

$akak men ahitkan ibunya sepasang ba u kurung. ( ) $akak men ahit ibunya sepasang ba u kurung. ( X )

5.

$akak men ahit sepasang ba u kurung untuk ibunya. ( ) 1. kata bilangan AberB * 2X

1. 2. 3. 4. 5.

berpuluh tahun ( X ) berpuluh0puluh tahun ( )

beribu0ribu penonton ( ) beribu penonton ( X ) ribuan penonton ( ) 1. kata bilangan AkeB * 2X #tidak perlu pen odoh bilangan

1. 2. 3. 4. 5.

kedua0dua anaknya ( ) kedua anaknya ( X ) anaknya yang kedua ( ) ketiga0tiga ekor kucing itu ( X ) ketiga0tiga kucing itu ( 1. kata bilangan * C 1 )

1. 2. 3. 4. 5.

semua murid0murid ( X ) semua murid ( ) para pela ar ( ) )

semua kanak0kanak ( ramai budak ( )

1!. ramai (meriah)seronok) ) banyak (bilangan)bukan suasana) 1. 2. 3. (amai pelanggan di pasar raya itu. ( ) Canyak pelanggan di pasar raya itu. ( X ) (amai orang menonton konsert nasyid itu. ( )

4. 5.

Drang ramai menonton konsert nasyid itu. (

) )

9sta; ,Eil 5ayy mempunyai banyak peminat (

1<. /e&0'0kan(8@-,$ 4:(F9 8:&8,&%) 1. 2. 3. 4.

) ber (,-, 8:&8,&%)

Gikgu &orida menceritakan tentang pengalamannya. ( X) Gikgu &orida menceritakan pengalamannya. ( ) Gikgu &orida bercerita tentang pengalamannya. ( ) 5ambali sentiasa memikirkan masalah dirinya. ( ) )

5. 5ambali sentiasa ber"ikir masalah dirinya. ( X

11. kata bantu dalam ayat pasi" * 7:C:F9/ D(,&% 1. 2. 3. 4. 5. Hau itu akan saya buat. ( ) Hau itu saya akan buat. ( X ) 7urat itu telah saya tulis. ( ) 7urat itu saya telah tulis. ( X ) Drang gila itu pernah kamu lihatI ( )

1=. sebab ($,8, 7:&-@ &,/, ,C78(,$) $erana ($,8, 59C9&%) ) oleh sebab($,8, 59C9&%) ) oleh kerana(7,F,5) 1. 2. 3. 4. 5. +alil tidak datang ke sekolah sebab demam. ( X )

+alil tidak datang ke sekolah kerana demam. ( ) +alil tidak datang ke sekolah oleh sebab demam. ( ) +alil tidak datang ke sekolah oleh kerana demam. ( X )

3leh sebab demam +alil tidak datang ke sekolah. ( )

23. ia 7@&$D4: bagi dia ($ata %anti &ama -iri Drang $edua) hanya untuk /,&97@, 1. 7aya ada seekor kucing. @a bernama 7i Gomel. ( X )

2. 3. 4. 5.

7aya ada seekor kucing yang bernama 7i Gomel. ( ) $amus itu sangat mahal. @a berharga (/!3.33. ( X ) Cersikap ra in amat penting kerana ia men amin ke ayaan. ( X ) $ereta 7aJJy buatan /alaysia.@anya sangat murah.( X )

21. ayat pasi" * < enisK 1.di..oleh# 2. di# 3. kena..oleh# 4. kena..# 5. ter'oleh# !. ke'.an# <. tiada di oleh($%& 1#2) 1. 2. 3. 4. 5. !. <. 1. =. $uih itu dimakan oleh bapa. ( ) $uih itu dimakan bapa. ( ) $uih itu dimakan oleh bapa. ( ) $uih itu termakan oleh bapa. ( $uih itu termakan bapa. ( ? ) )

$uih itu kena makan oleh bapa. ( ) $uih itu kena makan bapa. ( ) 4encuri itu tertangkap polis. ( ? ) 4encuri itu kena tangkap polis. ( )

13. -ia basah kuyup kerana kehu anan. ( ) 11. 7aya tertarik dengan keindahan tasik itu. ( ? ) 12. 7aya tertarik oleh keindahan tasik itu. ( ) 22. angka0huru" * ada (dalam penulisan angka 1 hingga 13 elok ditulis dengan perkataan. ,ngka 11 dan seterusnya ditulis dalam bentuk nombor) 1. 2. 3. 4. 1=53an ( X ) 1=530an ( ) 1=53 an ( X ) lima puluhan ( )

5.

lima puluh an ( X )

23. lain * di akhir ayat#1? 1. 2. 3. 4. 5. masalah0masalah lain ( ) lain0lain masalah ( ? )

perkara0perkara lain ( ) lain0lain perkara ( ? ) hal0hal lain ( ? )

24. akan * tiada imbuhan 1. 2. 3. 4. 5. menyayangi akan anaknya ( ? ) sayang akan anaknya ( ) sayang anaknya ( ? ) merindui ibunya ( ) rindu akan anaknya ( )

25. saling * 1?#tidak perlu ganda 1. 2. 3. 4. 5. -aud dan ,ri" saling ke ar0menge ar ( ? -aud dan ,ri" saling menge ar ( ) -aud dan ,ri" ke ar0menge ar ( ) 4erompak dan anggota polis itu saling menembak. ( ) 4erompak dan anggota polis itu tembak0menembak. ( ) )

2!. kata ganda bagi imbuhan pin aman*2? 1. 2. 3. uru0 uruterbang ( ? ) uruterbang0 uruterbang ( ) olahraga>an0olahraga>an ( )

4. 5.

olah0olahraga>an ( ?

seniman0seniman ( )

2<. kata ganda bagi kata nama * 2? kata pertama 1. 2. 3. 4. 5. guru0guru besar ( )*banyak guru besar guru besar0guru besar ( ? ) guru besar0besar ( )*banyak guru yang besar alat0alat tulis ( ? )

alat tulis0alat tulis ( )

21. kata penguat bebas*sas 1. 2. 3. 4. 5. sangat cantik ( ) cantik sangat ( ) amat ke am ke am amat ( ) ( )

bi ak sungguh ( )

2=. sekali * tidak perlu ter dan paling 1. $FGG tertinggi sekali. ( ) 2. $FGG tertinggi. ( ) )

3. $FGG tinggi sekali. (

4. $FGG paling tinggi sekali . ( ? ) 5. $FGG tinggi sekali. ( ) 33. ku) kau * 1 perkataan #kau tidak boleh di akhir# tidak boleh ada kah#tiada imbuhan 1. 2. Cuku itu telah kuambil. ( ) Cuku itu telah kumengambil. ( ? )

3. 4. 5.

$e mana kaupergi tadiI ( ) @tu adikkauI ( X ) $ausakitkahI(X)

31. kah * kata tanya a>al ayat mesti ada#di akhir ayat tidak perlu# di tengah boleh 1. 2. 3. 4. 5. !. <. 1. 7iapakah nama saudariI ( ) 7iapa nama saudariI ( ? ) &ama saudari siapaI ( ) &ama saudari siapakahI ( ? ) Lang manakah basikal kamu I ( ) Gikgu ,li sudah datangkahI ( ? Gikgu ,li sudah datang I ( ) 7udah datangkah Gikgu ,liI ( ) )

32. baharu *benda ) baru*masa*4/()74/ sama 1. 2. 3. 4. 5. ,bu Cakar memakai ba u baharu. ( ) ,bu Cakar memakai ba u baru. ( ? -ia baru sampai pagi tadi. ( ) 4engantin baru itu baru sampai dengan kereta baru. ( ? ) Caru0baru ini# terdapat kes ragut di kampung saya. ( ) ) apa0apa ) manaI ) mana0mana ) bila0bila ) siapa0siapa )

33. apaI 1. 2. 3. 4.

7aya tidak tahu apa yang berlaku. ( ? ) 7aya tidak tahu apa0apa yang berlaku. ( ) $ami tidak ke mana0mana semalam. ( ) $ami tidak ke mana semalam. ( ? )

5.

-atanglah ke rumah saya bila ada masa. ( ? )

34. ber0'0kan*kata sendi tidak perlu ) ber 1. 2. 3. 4. 5. Drang tua itu tidur bertilamkan surat khabar lama. ( ) Drang tua itu tidur bertilam surat khabar lama. ( ? ) Drang tua itu tidur bertilamkan dengan surat khabar lama. ( ? ) ,hli pengakap itu mencari alan berpandukan peta. ( ) ,yah tidur berbantalkan dengan lengan. ( ? )

35. belaka * C 1 1. 2. 3. 4. 5. Ca u itu murah0murah belaka. Ca u0ba u itu cantik0cantik belaka. ( ? ) /ereka bi ak0bi ak belaka. ( ? ) /ereka bi ak belaka. ( ) /ereka0mereka bi ak0bi ak belaka. ( ? )

3!. daripada'.kepada*perbe;aan ) dari'..ke*masa# arak#tempat 1. 2. 3. 4. 5. /arkah Cahasa /elayunya telah meningkat dari 13M ke =3M. (?) /arkah Cahasa /elayunya telah meningkat daripada 13M kepada =3M. 5arga minyak petrol telah naik daripada (/1.33 kepada (/1.13 seliter. ( ) 5arga minyak petrol telah naik dari (/1.33 kepada (/1.13 seliter. ( ? ) +arak dari 8apah ke 7lim (iJer ialah 53km. ( )

3<. boleh*kei;inan ) dapat*memperoleh#guna tenaga 1. 2. 3. $amu boleh balik setelah menyiapkan ker a itu. ( ) 7elepas kakinya sembuh#dia boleh menunggang basikal. ( ? ) -ia boleh men a>ab soalan itu dengan tepat. ( ? )

4. 5.

-ia dapat men a>ab soalan itu dengan tepat. ( ) ,pabila membaca surat khabar# kita boleh mengetahui pelbagai berita terkini. ( ? )

31. kata bantu* boleh bersama 1. 2. 3. 4. 5. 7aya belum pernah makan durian. ( ) ,dik Filyana masih belum bersekolah. ( ) $arim 4in masih sedang menulis surat.( ) Latimah sudah pernah mela>at +epun. ( ) 4uan Hong sedang hendak ke pasar. ( )

3=. sekalian * C 1 1. 2. 3. 4. 5. 4ara hadirin sekalian# ( ? 5adirin sekalian# ( ) 5adirin yang dihormati# ( ) 5adirin yang dihormati sekalian# ( ) 8uan0tuan dan puan0puan# ( ) )

43. hanya ) saha a* tidak boleh bersama 1. 2. 3. 4. 5. Famin akan berada di @poh hanya seminggu saha a. ( ? ) Famin akan berada di @poh hanya seminggu. ( ) Famin akan berada di @poh seminggu saha a. ( ) 5anya 7hi /ei Fing yang lulus u ian itu. ( ) 7hi /ei Fing saha a yang lulus u ian itu. ( )

41. 5ukum -0/ (-iterangkan /enerangkan) 1. 2. alat pengha>a dingin ( ? ) alat ha>a dingin ( ? )

3. 4. 5.

pendingin ha>a ( ) * ha>a yang panas perlu didinginkan pengha>a dingin ( ? ) penyaman udara ( )

42. isme bukan isma 1. 2. 3. 4. 5. !. 43. 1. nasionalisma ( ? )

nasionalisme ( ) plasma ( ) plasme ( ? ) patriotisme ( ) Jandalisma ( ? ) kami sekeluarga ) kami semua ) kita semua* tidak perlu ulang C 7aya dan keluarga akan berkelah di 8eluk Catik. ( ) )

$ami sekeluarga akan pergi esok. ( ? 2.

7aya dan keluarga akan berkelah di 8eluk Catik. ( )

$ami akan pergi esok. ( ) 3. 4. 5. $ami semua akan berkelah di 8eluk Catik. ( ? $ami akan berkelah di 8eluk Catik. ( ) $ita semua haruslah beker asama. ( ? ) )

44. di * sudah tiba#sedia ada ) ke belum tiba 1. /ereka sudah sampai di 8apah. ( ) )

2. /ereka sudah sampai ke 8apah. ( ?

3. ,pabila mereka tiba di tepi pantai# mereka pun membina khemah. ( ) 4. ,pabila mereka tiba ke tepi pantai# mereka pun membina khemah. ( ? )

5. $ami akan pergi ke sana sebentar lagi. ( 45. 1. 2. 3. 4. 5. menengok teleJisyen ( )

menonton teleJisyen ( ) memotong getah menoreh getah ( ? ) * lisan ( )

menggantung ba u di ampaian ( ? )* menyidai ) sementara*1 orang

4!. manakala * 2#3.. orang 1. 2. 3. 4. 5.

@bu menanak nasi sementara kakak saya menyiang ikan.(?) @bu menanak nasi manakala kakak saya menyiang ikan. ,;mi membaca buku sementara menunggu bapanya pulang. ( ) 7ementara menunggu bapanya pulang# ,;mi membaca buku.( ) -anny menyapu sampah manakala 5alim mencuci tandas. ( ) ) di atas* tempat )

4<. atas*bukan tempat 1. 2. 3. 4. 5.

8erima kasih atas pertolongan saudara. (

8erima kasih di atas pertolongan saudara. ( ? ) 8ahniah di atas ke ayaan kamu. ( ? ) Cuku kamu ada di atas me a itu. ( )

Curung berterbangan di atas a>an. ( ? )

41. kata tanya dalam ayat penyata * tidak boleh 1. 2. 3. 4. 7aya tidak tahu siapa namanya. ( ? ) 7aya tidak tahu namanya. ( ) 4olis akan menangkap siapa yang mencuri. ( ? ) 7aya tidak tahu di mana Gikgu 7haari tinggal.( ? )

5.

7aya tidak tahu tempat tinggal Gikgu 7haari. ( )

4=. tidak*kata ker a#kata ad ekti" ) bukan*kata nama# 1. 2. 3. 4. 5. -ia bukan abang saya. ( ) $omputer ini bukan berat.( ? ) 7oalan ini bukan susah. ( ? ) 7oalan ini tidak susah. ( ) %illian tidak suka bermain bola sepak. ( )

53. mempunyai* untuk orang# hai>an ) terdapat ) ada 1. 2. 3. 4. 5. 7ekolah saya mempunyai sebuah padang. ( ? ) 7ekolah saya terdapat sebuah padang. ( ) 7ekolah saya ada sebuah padang. ( ) 7emua serangga mempunyai enam kaki. ( ) 7aya mempunyai empat orang anak. ( )

51. untuk * diperuntukkan sesuatu bagi * mendapat sesuatu#pendapat#boleh tukar ganti dengan AuntukB (ka i ayatnya) 1. 2. 3. 4. 5. @tulah satu pengalaman indah untuk diri saya. ( ? ) @tulah satu pengalaman indah bagi diri saya. ( Cagi diri saya itulah satu pengalaman indah. ( ) 4asukan tentera ber uang demi untuk negara. ( ? ) ,srama itu adalah bagi pela ar0pela ar tingkatan 1.( ) )

52. kata0kata singkat (untuk dialog dalam karangan cerita dan karangan lain seumpamanya) 1. 2. tak mau tak tau *66666tidak mahu6666666 *66666tidak tahu666

4. 5. !. <. 1.

mak saya

*6666emak saya6666

tuk saya *6666datuk saya66666666 dah tau *6666sudah tahu66666666

kak saya *6666kakak saya66666666 tak nak *6666tidak hendak666666 ) apakah*benda# perkara# hai>an

53. adakah* ya#tidak

1. ,dakah kamu sakitI ( ) 2. ,pakah kamu sakitI ( X ) 3. ,pakah nama hai>an ituI ( ) 4. ,dakah yang ada di dalam kotak ituI ( X ) 5. ,pakah yang ter adiI ( ) 54. dan sebagainya *sama enis ) dan lain0lain lagi* berlainan enis 1. &elayan itu mendapat banyak ikan seperti ikan pari# ikan parang dan sebagainya. ( ) 2. &elayan itu mendapat banyak ikan seperti ikan pari# ikan parang dan lain0lain lagi. ( ? ) 3. $amus# buku ru ukan# buku cerita dan lain0lain lagi da di dalam perpustakaan itu. (? ) 4. $amus# buku ru ukan# buku cerita dan sebagainya ada di dalam perpustakaan itu. ( ) 5. ) Cuah0buahan tidak bermusim adalah seperti nanas#ciku# pisang dan lain0lain lagi.( ?

55. raya * 2 perkataan kecuali di adikan nama khas 1. 2. 3. pasar raya ( ) pasaraya (? )

bandar raya ( )

4. 5. !. <. 1. =.

Candaraya $uala Fumpur ( ) Candar (aya $uala Fumpur ( ? ) Candaraya @poh ( ) pilihan raya ( ) alan raya ( ) hari raya ( )

13. lebuhraya ( ? ) 1. goreng * nak makan)goreng apaI 1. 2. 3. 4. 5. 7aya suka goreng pisang. ( ? )

7aya suka pisang goreng. ( ) 8olong goreng pisang itu. ( ) %oreng pisang itu digoreng oleh ibu saya. ( ? 7aya suka menggoreng pisang. ( ) 1. kepada ) ke * tidak perlu selepas kata ker a kecuali melaporkan# melancong# mela>at (tempat) )

1. 2. 3. 4. 5. !. <.

memberitahu kepada Gikgu 7iti ( ? ) memberitahu Gikgu 7iti ( ) mela>at ke $uala Fumpur ( ? ) mela>at ke datuknya ( ? ) melaporkan kepada pihak polis ( ) kami mela>at nenek di kampung ( ) ke hospital untuk mela>at ka>an ( ) 1. ter * ada sangat atau $ata 4enguat# salah diletakkan pada $ata ,d ekti".

1.

-ia tersangat nakal. ( )

2. 3. 4. 5.

-ia sangat ternakal. ( ? ) Ca u itu amat termahal. ( ? ) Ca u itu amat mahal. ( ) Ca u itu termahal. ( )

5=. ke''ke ) untuk'..untuk'.. ) di''di * /esti dua kali 1. 2. 3. 4. 5. 7aya tidak tahu sama ada dia ke @poh atau ke +ohor. ( ) 7aya tidak tahu sama ada dia ke @poh atau +ohor. ( ? ) 5adiah ini adalah untuk ibu bukan ayah. ( ? ) 5adiah ini adalah untuk ibu bukan untuk ayah. ( )

$ami tidak pasti sama ada kakak kamu ada di kantin atau perpustakaan. ( ? )

!3. se'' ) se'..se * /esti se' dua kali # 3'3 1. 2. 3. 4. 5. dari masa ke semasa ( ? )

dari semasa ke semasa ( ) dari masa ke masa ( dari hari ke hari ( ) dari hari ke sehari ( ? ) ) sesetengah * umlah# sebilangan )

!1. setengah * N 1. 2. 3. 4. 5. !2.

7etengah orang tidak suka akan durian. ( ? ) 7esetengah orang tidak suka akan durian. ( )

7etengah0setengah orang tidak suka akan durian. ( ) 7etengah0tengah orang tidak suka akan durian. ( ? ) 7etengah daripada sebuku roti itu dimakan ,ri". ( ) beberapa * umlah ) berapa * soalan

1. 2. 3. 4. 5. !3. 1. 2. 3. 4. 5.

Ceberapa orang pela ar telah menyertai kursus itu. ( ) Ceberapa pela ar telah menyertai kursus itu. ( ? ) Cerapa orang pela ar telah menyertai kursus itu. ( ? ) Cerapa orang pela arkah telah menyertai kursus ituI ( ) eberapa hari yang lalu# saya tidak sihat. ( ) * hendak makan apaI naik apaI ke manaI bas mini ( ) mini bas ( ? ) sos cili ( ) cili sos ( ? ) ,minah $edai +ahit ( ? )

!4. telur apa I ayam apa I daging apaI 1. 2. 3. 4. 5. ayam telur ( ) telur ayam ( ) ayam daging ( ) daging ayam ( ) kuning telur ( ) Cahasa /elayu ( ) * nama khas bagi mata pela aran

!5. 1. 2. 3. 4. 5

bahasa /elayu ( ) * nama am bagi bahasa berbahasa /elayu ( )

berCahasa /elayu ( ? ) "asih Cahasa @nggeris ( ? )

!!. benda O orang

1. 2. 3. 4.

bapa kereta ( ? ) kereta bapa ( ) saya punya >ang ( ? >ang saya ( ) )

!<. kata ganda separa O ber'an * C 1# 1 C 1. 2. 3. 4. 5. dedaun berguguran ( ? ) daun berguguran ( ) lelayang bergantungan ( ) layang0layang bergantungan ( ) kekacang bertaburan ( ? )

!1. selain * tidak perlu daripada#dari 1. 2. 3. 4. 5. 7elain daripada menga i# dia uga terpaksa mengulang ka i hari ini. ( ? ) 7elain dari menga i# dia uga terpaksa mengulang ka i hari ini. ( ? ) 7elain menga i# dia uga terpaksa mengulang ka i hari ini. ( ) $ita mestilah ra in.7elain itu#kita haruslah berani. ( ) $ita mestilah ra in.7elain dari itu#kita haruslah berani ( ? )

!=. (3rang) menghiaskan )(Cenda) menghiasi )(benda) mengotori (orang)mengotorkan 1. 2. 3. 4. 5. /ereka sedang menghiaskan pentas itu. ( ) /ereka sedang menghiasi pentas itu. ( ? ) 4elbagai bunga menghiaskan pentas itu. ( ? ) 4elbagai bunga menghiasi pentas itu. ( ) ,dik mengotori lantai itu. ( ? )

<3. pen odoh bilangan

1. 2. 3. 4. 5.

seketul pemadam ( ) seutas tali leher( ? ) sebuah am dinding ( )

sepuluh butir telur ayam ( ) lima buah rumah0rumah ( ? )

<1. sa a (saha a)# uga # lagi * di akhir 1. 2. 3. 4. 5. (umah saya rumah batu uga.( ) (umah saya uga rumah batu.( ? ) %adis itu tersenyum sa a. ( ) %adis itu sa a tersenyum. ( ? ) 5a i ,li ke /akkah lagi.( )

<2. kata penguat(tidak perlu) O kata ganda berirama 1. 2. 3. 4. 5. (ambut ,"iEah sangat kusut0masai. ( ? (ambut ,"iEah kusut0masai. ( ) 7uasana di pasar malam itu sungguh riuh0rendah. ( ? 7uasana di pasar malam itu riuh0rendah. ( ) +alan raya ke Gameron 5ighlands bengkang0bengkok. ( ) ) )

<3. berkali0kali ) berulang kali * C 1 # 1 C 1. 2. 3. 4. 5. -anny menggeleng0geleng kepalanya berkali0kali kerana tidak bersetu u.( ? ) -anny menggeleng0geleng kepalanya kerana tidak bersetu u ( ) -anny menggeleng kepalanya berkali0kali kerana tidak bersetu u ( ) (amli mengangguk0angguk berulang kali. ( ? ) (amli mengangguk berulang kali. ( )

<4. dia (betul) 1. 2. 3. 4. 5. diari ( )

) dai (salah)

dairi ( ? ) dailek ( ? ) dialek( ) dialog( )

<5. di * tempat ) pada * benda 1. 2. 3. 4. 5. <5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. ,da setompok darah di ba unya. ( ? ) )

,da setompok darah pada ba unya. (

-oktor membalut luka pada kakinya. ( ) -oktor membalut luka di kakinya. ( ? ) +angan bersandar di dinding itu. ( ? ) ayat songsang pendepanan "rasa ker a transiti"# pendepanan "rasa ker a tak transiti" pendepanan "rasa ad ekti" pendepanan "rasa sendi)kata hubung 7edang membaca buku murid itu. ( ) 8ertidur /a>i di situ. ( ) 7ungguh besar sekolah itu.( $e /akkah lagi 5a i ,li. ( ) $e @poh Gikgu 5aslina pagi tadi. ( ) )

<!. (pesakit)men alani ) (doktor)men alankan

1. 2.

-oktor 8an sedang men alankan pembedahan itu.( ) -oktor 8an sedang men alani pembedahan itu. ( ? )

<<. dia * rakanK >alaupun sebagai ketua kelas ) beliau * ada pangkat# a>atan (tidak semestinya terkenal saha a) 1. 2. 3. 4. 5. $etua $elas ! /erah ialah ,li. -ia baik hati. ( ) $etua $elas ! /erah ialah ,li. Celiau baik hati. ( ? )

,malina pela ar terbaik 74/. -ia memang ra in. ( ? ) ,malina pela ar terbaik 74/. Celiau memang ra in. ( ) ,malina pela ar terbaik 74/. @a memang ra in. ( )

<1. %uru Cesar * nama khas a>atan guru besar * kata ma muk)umum)am 1. 2. 3. 4. 5. Capa saya guru besar.( )

Capa saya %uru Cesar di 7$. %unung (apat. ( ) 7emua guru besar sedang bermesyuarat. ( ) 7emua guru penolong kanan sedang bermesyuarat. ( %uru 4enolong $anan sekolah saya baik hati. ( ) )

<=. kata bilangan O pen odoh bilangan tidak perlu kecuali AbeberapaB) 1. 2. 3. 4. 5. sebahagian orang murid( ? ) sebahagian murid ( ) segala ekor binatang ( ? segala binatang ( ) setiap orang rakyat ( ? ) )

13. agar ) supaya ) ika ) sekiranya * 1?

1. 2. 3. 4. 5.

7aya berdoa agar supaya .atin ber aya.( ? ) 7aya berdoa supaya .atin ber aya. ( ) 7aya berdoa agar .atin ber aya. ( ) +ika sekiranya saya terlupa#tolong hubungi saya.( ? ) +ika saya terlupa# tolong hubungi saya ( )