Anda di halaman 1dari 1

Tinjauan Literatur (Kuliah 4: rujukan tambahan)

Bagaimana literatur penyelidikan disediakan? 1. Mengenal pasti bidang kajian 2. Pemilihan topik kajian 3. Penentuan pendekatan dan metodologi kajian 4. Pengumpulan data / maklumat 5. Analisis, interpretasi dan penilaian data 6. Penggunaan data ang dinilai untuk penulisan laporan !. Persembahan laporan

Apa yang hendak ditinjau daripada literatur penyelidikan?


Menurut "err #ellington $2%%4&, beliau men'adangkan 1% kriteria iaitu( Tajuk kajian( Adakah tepat, menarik, jelas serta ringkas) Abstrak( Adakah dijelaskan sebab menjalankan kajian, 'ara menjalankann a, hasil utama, serta rele*ann a) Tinjauan literatur( Adakah memberi tinjauan keseluruhan tentang bidang berkaitan) Adakah ia logik, serta melibatkan pemikiran kreati+ dan kritis) Rangka kerja teoritikal( Adakah ia boleh memberi maklumat kajian) Adakah ia memberi ke+ahaman teori sedia ada dan seterusn a membentuk se'ara indukti+ sesuatu teori/model ang baru) Tujuan kajian( Adakah jelas, signi+ikan dan rele*an) Metodologi( Adakah huraian kaedah kajian sesuai dengan tujuan kajian) Adakah kaedah tersebut berkesan untuk men'apai matlamat/objekti+ kajian) Pensampelan( ,agaimana sampel dipilih) Penilaian( Adakah penilaian dibuat berdasarkan prinsip kritikan luaran dan dalaman)Adakah re+leksi kendiri diamalkan atas isi kandungan dan metodologi) Kesimpulan dan implikasi( Adakah kesimpulan saling berkait dengan tinjauan literatur) Apakah implikasi kajiann a ang boleh menggalakkan kajian masa depan) Persembahan( Adakah laporann a ditulis dengan jelas, tepat, dan sistematik) Adakah isi kandungann a mudah di+ahami dan berguna untuk tujuan pen elidikan seterusn a)

-umber( ,uku Literatur dan Kaedah Penyelidikan oleh Mok -oon -ang