Anda di halaman 1dari 20

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI....................................................................................................................1 BAB I PENDAHULUAN................................................................................................2 BAB II NEURALGIA TRIGEMINAL...........................................................................3 2.1 Definisi......................................................................................................................3 2.2 Anatomi.....................................................................................................................3 2.3 Epi emio!o"i.............................................................................................................# 2.$ Etio!o"i..................................................................................................................# 2.# Patofisio!o"i...........................................................................................................% 2.% &!asifi'asi..............................................................................................................( 2.( Tan a an Ge)a!a &!inis.........................................................................................* 2.* Peme+i'saan..........................................................................................................1, 2.- Dia"nosis...............................................................................................................11 2.1, Penata!a'sanaan..................................................................................................12 2.11 P+o"nosis.............................................................................................................1( BAB III &ESIMPULAN................................................................................................1* DAFTAR PUSTA&A.....................................................................................................1-

BAB I PENDAHULUAN Ne.+a!"ia t+i"emina! a a!a/ s.at. 'on isi n0e+i '+onis 0an" mempen"a+./i sa+af t+i"emina!.112 3an" men0e4a4'an +asa sa'it men.s.' ata. sepe+ti sen"atan !ist+i' i 4a"ian 5a)a/.122 Rasa sa'it )a+an" 4e+!an"s.n" !e4i/ a+i 4e4e+apa eti' ata. sat. menit ata. .a menit6 tapi m.n"'in apat 4e"it. '.at se/in""a pasien men"e+n0it tanpa sa a+. Se+an"an se+in" 'am4./6 4ai' sian" an ma!am. &e/i!an"an senso+i ata. moto+ a!am ist+i4.si sa+af 'e!ima ti a' ata. sensiti7itas )a+an" te+)a i. Da!am mempe!a)a+i /.4.n"an anta+a stim.!i 0an" ite+ap'an pa a 8ona pemi9. an se+an"an +asa sa'it6 te+a'/i+ 0an" item.'an ise4a4'an o!e/ sent./an men""e!iti' an m.n"'in 4.'an o!e/ stim.!.s 0an" men0a'it'an ata. te+ma!. Biasan0a pen).m!a/an spasia! an tempo+a! a+i imp.!s ipe+!.'an .nt.' memi9. s.at. se+an"an ti4a:ti4a +asa sa'it6 0an" ii'.ti o!e/ pe+io e +ef+a'te+ /in""a 2 ata. 3 menit. Ha! ini men.n).''an 4a/5a me'anisme +asa sa'it pa+o'sisma! a a!a/ sifat a!!o 0nia. Dia"nosis ti9 o.!o.+e.; /a+.s 4e+ asa+'an pa a '+ite+ia '!inis 0an" 'etat 0an" ise4.t'an i atas6 an 'on isi /a+.s i4e a'an a+i 4ent.':4ent.' ne.+a!"ia 5a)a/ an sefa! an n0e+i 0an" tim4.! a+i pen0a'it +a/an"6 "i"i6 ata. sin.s. &e4an0a'an 'as.s ne.+a!"ia t+i"emina! tanpa se4a4 0an" )e!as 1i iopati'26 4e+4e a en"an ne.+a!"ia t+i"emina! simtomati'6 i mana n0e+i 5a)a/ pa+o'sisma! a a!a/ 'a+ena 'ete+!i4atan sa+af 'e!ima o!e/ 4e4e+apa pen0a'it !ain< m.!tipe! s'!e+osis 1m.n"'in 4i!ate+a!26 ane.+isma a+i a+te+i 4asi!a+is6 ata. t.mo+ 1ne.+oma a'.sti' ata. t+i"emina!6 menin"ioma6 epi e+moi 2 i s. .t 9e+e4e!!opontine. Setiap 4ent.' ne.+a!"ia t+i"emina! simtomati' apat menim4.!'an +asa sa'it /an0a a!am ist+i4.si sa+af 'e!ima6 ata. m.n"'in men"/asi!'an /i!an"n0a sensasi )."a.132 apat i4.'ti'an. Di sampin" +asa sa'it pa+o'sisma!6 ian""ap atipi'a! mes'ip.n ti a' 4e4e+apa pasien men"e!./'an 'eti a'n0amanan !e4i/ ata. '.+an" te+.s mene+.s6 "ata!6 ae+a/ te+tent. a+i 5a)a/6 fit.+

BAB II NEURALGIA TRIGEMINAL 2.1 Definisi Ne.+a!"ia t+i"emina! 1Ti9 Do.!o.+e.;2 a a!a/ "an"".an .m.m a+i .sia pe+ten"a/an an .sia !an).t6 0an" te+ i+i a+i se+an"an 0an" '.at6 n0e+i men.s.' a!am ist+i4.si i7isi +a/an" atas an 4a5a/ 1)a+an" pa a i7isi ofta!mi'2 a+i sa+af '+ania! 'e!ima.132 2.2 Anatomi Sa+af t+i"emina! 4e+9a4an" ti"a 'e sa+af ofta!mi'6 ma'si!a6 an man i4.!a6 ista! a+i "an"!ion t+i"emina!. Sa+af ofta!mi' me!e5ati in in" a!am !ate+a! sin.s 'a7e+nos.s. Sa+af ofta!mi' mempe+o!e/ a'ses 'e o+4ita me!a!.i fis.+a o+4ita!is s.pe+io+ 1Gam4a+ 12. Sa+af ofta!mi' 'em. ian mem4a"i .nt.' memaso' sensasi 'e 4o!a mata6 'e!en)a+ ai+ mata6 'on).n"ti7a6 4a"ian a+i m.'osa /i .n"6 '.!it /i .n"6 'e!opa' mata6 an a/i

Gam4a+. 1. : Dia"+am men.n).''an sa+af t+i"emina!6 "an"!ion t+i"emina!6 an i7isi pe+ife+ an 9a4an" me+e'a. Da+i fo+amen +ot.n .m os sp/enoi a!is6 sa+af ma'si!a 1"a+is 4a5a/ tipis2 mempe+o!e/ a'ses 'e fossa pte+0"opa!atine an te+.s i !antai o+4ita se4a"ai sa+af inf+ao+4ita!. Sa+af a!7eo!a+ infe+io+ an !in".a! 1"a+is 4a5a/ te4a!2 a a!a/ 9a4an" a+i sa+af man i4.!a.

Sa+af ma'si!a 'e!.a+ pte+0"opa!atine

a+i

asa+ ten"'o+a' me!a!.i fo+amen +ot.n .m os

sp/enoi a!is infe+o!ate+a! 'e sin.s 'a7e+nos.s. Sa+af ini 'em. ian memas.'i fossa imana ia men"e!.a+'an 4e4e+apa 9a4an". Batan" .taman0a te+.s 4e+)a!an 'e ante+io+ i !antai o+4ita 1Gam4a+ 12 an m.n9.! 'e 5a)a/ se4a"ai sa+af inf+ao+4ita! .nt.' men"ine+7asi sepe+ti"a ten"a/ 5a)a/ an "i"i 4a"ian atas. Sa+af man i4.!a 4e+)a!an !ate+a! i sepan)an" asa+ ten"'o+a' 'em. ian 'e!.a+ temp.+.n" 'epa!a en"an t.+.n me!a!.i fo+amen o7a!e 'e a!am +.an" masti9ato+. A'a+ moto+i' a+i sa+af t+i"emina! me!e5ati "an"!ion t+i"emina! an 4e+sat. en"an sa+af man i4.!a a!am fo+amen o7a!e 4asis 9+anii 1Gam4a+ 22. Sa+af man i4.!a memas.'i +.an" masti9ato+6 sa+af ini te+4a"i men)a i 4e4e+apa 9a4an" senso+i' .nt.' men0.p!ai sensasi 'e sepe+ti"a 4a"ian 4a5a/ 5a)a/ an !i a/6 asa+ m.!.t6 an +a/an" 1Gam4a+ 12. A'a+ sa+af moto+ man i4.!a men"ine+7asi empat otot pen".n0a/< m0!o/io 6 ante+io+ 4e!!0 of i"ast+i96 otot tenso+ a+i mem4+an timpani6 an otot tenso+ 7a!.m pa!atin.m. Infe'si an neop!asia pa!in" se+in" me!i4at'an i7isi pe+ife+ a+i sa+af t+i"emina!.

Gam4a+. 2. : Dia"+am sa"ita! men.n).''an ti"a i7isi pe+ife+ sa+af t+i"emina! mas.' 'on7e'sitas an '.mp.!an a'a+ menin""a!'an 9e'.n" "an"!ion t+i"emina! 4e+4ent.' sa4it. A'a+ moto+ 1pana/ pa at2 me!e5ati "an"!ion an 4e+sat. en"an sa+af man i4.!a i fo+amen o7a!e i 4asis 9+anii. Pana/ te+4.'a men.n).''an )a!.+ t+i"emina! esen en t.!an" 4e!a'an". Dia"+am )."a men.n).''an inti t+i"emina! moto+i' an senso+i' 1"a+is 4a5a/2 i 4atan" ota' an s.ms.m se+7i's. =a!.+ A6 B6 an > a a!a/ asa! n.'!ea+ se+at 0an" 4e+'ont+i4.si te+/a ap ofta!mi'6 D an E te+/a ap ma'si!a6 an F6 H6 an I6 i7isi man i4.!a a+i sa+af t+i"emina!.

Gan"!ion t+i"emina! te+'an .n" a!am +on""a Me9'e! poste+o!ate+a! a+i sin.s 'a7e+nos.s i 'e .a sisi t.!an" sp/enoi . Ron""a Me9'e! a a!a/ se4.a/ 'anton" 9ai+an se+e4+ospina! men"an .n" 'ant.n" a+a9/noi a! a+i fossa poste+io+ ten"'o+a'. Me ia! a+i "an"!ion a!am +on""a Me9'e! a a!a/ a+te+i 'a+oti inte+na i 4a"ian poste+io+ a+i sin.s 'a7e+nos.s. Infe+io+ a a!a/ a'a+ moto+i' a+i sa+af t+i"emina! 1Gam4a+ 22 an p.n9a' a+i pet+osa tempo+a! en"an a+te+i 'a+oti inte+na a!am 'ana! t.!an" n0a ?ona ent+i a'a+ a a!a/ 4a"ian 9iste+na! a+i sa+af t+i"emina! saat memas.'i pons 1G4+. 22. Lesi mempen"a+./i 8ona mas.' a'a+ te+mas.' 'omp+esi pem4.!./ a+a/6 neop!asma p+ime+ an se'.n e+6 an infe'si. &onta' 7as'.!a+ en"an 8ona ent+i a'a+ ipe+'i+a'an me+.pa'an pen0e4a4 pa!in" .m.m a+i ne.+a!"ia t+i"emina! i iopati'. &on isi !ain 0an" men0e4a4'an 'omp+esi 7as'.!e+ te+mas.' ane.+isma6 ma!fo+masi a+te+io7enosa6 fist.!a a+te+io7enosa .+a!6 an 7e+te4+o4asi!a+ e9tasia.1$2

2.3 Epi emio!o"i Ti a' a a 'e9en e+.n"an "eo"+afis ata. pe+4e aan +asia! te!a/ item.'an .nt.' ne.+a!"ia t+i"emina!. Nam.n6 pe+emp.an 0an" te+pen"a+./ .a 'a!i !e4i/ se+in" a+ipa a p+ia 1se'ita+6 3<2 : 2<12. Se!ain it.6 pa a -,@ a+i pasien6 pen0a'it im.!ai sete!a/ .sia $, ta/.n6 en"an onset '/as %,:(, ta/.n 1.sia pe+ten"a/an an !an).t2. 1#2 Ne.+a!"ia t+i"emina! te+)a i pa!in" se+in" pa a o+an" i atas .sia #, ta/.n. 116%2 tetapi apat )."a te+)a i pa a setiap .sia.126%2

2.# Etio!o"i Pen0e4a4 ."aan ne.+a!"ia t+i"emina! a a!a/ pem4.!./ a+a/ mene'an pa a sa+af t+i"emina! saat 'e!.a+ 4atan" ota'. &omp+esi ini men0e4a4'an /i!an"n0a !apisan pe!in .n" i se'ita+ sa+af 1se!.4.n" m0e!in2. Ne.+a!"ia t+i"emina! m.n"'in men)a i 4a"ian a+i p+oses pen.aan no+ma!:4i!a pem4.!./ a+a/ meman)an" an 4e+isti+a/at se+ta saat 4e+ en0.t men""ese' sa+af.1%6(2 Gese'an 'onstan en"an setiap eta' )ant.n" a'an menipis'an mem4+an pe!in .n" sa+af6 men"a'i4at'an i+itasi sa+af.1(2 Ge)a!a ne.+a!"ia t+i"emina! )."a apat te+)a i pa a o+an" en"an m.!tipe! s'!e+osis6 pen0a'it
5

0an" ise4a4'an o!e/ 'e+.sa'an m0e!in se!.+./ t.4./6 ata. m.n"'in ise4a4'an o!e/ 'e+.sa'an se!.4.n" mie!in en"an 'omp+esi a+i t.mo+. &e+.sa'an ini men0e4a4'an sa+af men"i+im sin0a! 'e ota' 0an" a4no+ma!. Da!am 4e4e+apa 'as.s pen0e4a4n0a ti a' i'eta/.i.126%2

2.$ Patofisio!o"i Sa+af t+i"emina! 1sa+af '+ania! A2 apat men0e4a4'an +asa n0e+i6 'a+ena f.n"si .taman0a a a!a/ senso+i'. Biasan0a6 ti a' a a !esi st+.'t.+a! /a i+ 1*#@26 mes'ip.n 4an0a' pene!iti set.). 4a/5a 'omp+esi pem4.!./ a+a/6 4iasan0a 7ena ata. !oop a+te+i i pint. mas.' sa+af t+i"emina! 'e a!am pons6 san"at pentin" .nt.' pato"enesis 4e+4a"ai 7a+iasi i iopati'.1#2 Ban0a' 4.'ti men.n).''an 'omp+esi mi'+o7as'.!e+ a+i a'a+ sa+af t+i"emina! 14iasan0a en"an 9a4an" a+i a+te+i 9e+e4e!!a+ s.pe+io+2 i mana ia memas.'i 4atan" ota'6 0an" men"a+a/ 'e pen"em4an"an ep/apti' ata. pene'anan me'anisme pen"/am4atan p.sat.1*2 &omp+esi ini men0e4a4'an t+i"emina! fo'a!. Etio!o"i i4e+i !a4e! i iopati' se9a+a asa+ i'ate"o+i'an se4a"ai ne.+a!"ia t+i"emina! '!asi'. N0e+i ne.+opati' a a!a/ tan a 'a+ ina! 9e e+a pa a se+at afe+en p+ime+ 0an" ti a' memi!i'i m0e!in an 0an" memi!i'i m0e!in tipis 0an" me!a0ani nosiseptif. Me'anisme +asa sa'it 4e+.4a/ sen i+i. &e+.sa'an mi'+oanatomi se+at 'e9i! an 4esa+ pa a sa+af6 pa a asa+n0a ise4a4'an emie!inasi6 .m.mn0a iamati i 8ona ent+i a'a+6 men0e4a4'an t+ansmisi ep/apti'6 i mana potensia! a'si me!ompat a+i sat. se+at 'e se+at 0an" !ain. &.+an"n0a imp.!s 0an" men"/am4at a+i se+a4.t sa+af 4esa+ 0an" memi!i'i se!.4.n" m0e!in memi!i'i pe+an a!am /a! ini. Se!ain it.6 me'anisme mas.' 'em4a!i men0e4a4'an amp!ifi'asi mas.'an senso+i'. Se4.a/ 'o+e!asi '!ini'6 misa!n0a6 a a!a/ potensi .nt.' "eta+an .nt.' memi9. se+an"an..1#2 emie!inasi sa+af an 'em. ian

2.% &!asifi'asi
6

&.+an"n0a efinisi 0an" )e!as .nt.' n0e+i 5a)a/ te!a/ men"/am4at pema/aman ne.+a!"ia t+i"emina!6 se4a"ai 'on isi 0an" ti a' memi!i'i se)a+a/ a!am 0an" )e!as an ti a' a a tin a' !an).t st. i )an"'a pan)an"6 pe+'em4an"an "an"".an te!a/ ite+4it'an. Di 4a5a/ ini6 2 '!asifi'asi .nt.' ne.+a!"ia t+i"emina! '!asi' &+ite+ia 0an" 'etat .nt.' ne.+a!"ia t+i"emina! sepe+ti 0an" Disorders6 2n e 2 pa a ta/.n 2,,$ a a!a/ se4a"ai 4e+i'.t< 1#6-2 isa)i'an.

i efinisi'an o!e/

Inte+nationa! Hea a9/e So9iet0 1IHS2 1International Classification of Headache

&!asi' A. Se+an"an n0e+i pa+o'sisma! 0an" 4e+!an"s.n" a+i sepe+se'ian eti' sampai .a menit6 mempen"a+./i sat. ata. !e4i/ i7isi a+i sa+af t+i"emina!6 an memen./i '+ite+ia B an > B. N0e+i memi!i'i seti a'n0a sat. a+i 'a+a'te+isti' 4e+i'.t< 1. Intens6 ta)am6 s.pe+fisia!6 ata. men.s.' 2. Dip+esipitasi a+i 8ona pemi9. ata. fa'to+ pemi9. >. Se+an"an a a!a/ ste+eotip a!am in i7i . pasien D. Ti a' a a efisit ne.+o!o"is te+4.'ti se9a+a '!inis E. Ti a' i'ait'an en"an "an"".an !ain Simtomati' A. Se+an"an n0e+i pa+o'sisma! 0an" 4e+!an"s.n" a+i sepe+se'ian eti' sampai .a menit6 mempen"a+./i sat. ata. !e4i/ i7isi a+i sa+af t+i"emina!6 an memen./i '+ite+ia B an > B. N0e+i memi!i'i seti a'n0a sat. a+i 'a+a'te+isti' 4e+i'.t< 1. Intens6 ta)am6 s.pe+fisia!6 ata. men.s.' 2. Dip+esipitasi a+i 8ona pemi9. ata. fa'to+ pemi9. >. Se+an"an a a!a/ ste+eotip a!am in i7i . pasien D. Se4.a/ !esi pen0e4a46 se!ain 'omp+esi 7as'.!e+6 te!a/ pen0e!i i'an '/.s.s an ata. e'sp!o+asi fossa poste+io+ i4.'ti'an o!e/

Da!am .pa0a .nt.' me+asiona!isasi 4a/asa n0e+i 5a)a/6 pa a ta/.n 2,,#6 E!!e+ et a! mempe+'ena!'an s'ema '!asifi'asi 4a+. 0an" mem4a"i n0e+i 5a)a/ men)a i 'ate"o+i 0an" 4e+4e a< 1#2

Ne.+a!"ia T+i"emina! tipe 1< Bent.' '!asi' ne.+a!"ia t+i"emina! i mana n0e+i pe i/ episo i' men ominasi. Ne.+a!"ia T+i"emina! tipe 2< Bent.' atipi'a! ne.+a!"ia t+i"emina! imana +asa sa'it !e4i/ 'onstan 1sa'it6 4e+ en0.t6 te+4a'a+2 men ominasi. T+i"emina! Ne.+opat/i9 Pain 1TNP2< N0e+i 0an" ia'i4at'an 9e e+a insi enta! ata. 9e e+a 0an" ti a' isen"a)a pa a sa+af t+i"emina! ata. )a!.+ ota' a+i sistem t+i"emina!.

T+i"emina! Deaffe+entiation Pain 1TDP2< N0e+i 0an"

ia'i4at'an 9e e+a

isen"a)a pa a sistem a!am .pa0a .nt.' men"o4ati ne.+a!"ia t+i"emina! 1mati +asa pa a 5a)a/ a a!a/ 4a"ian 0an" 'onstan a+i sin +om ini6 0an" )."a te!a/ ise4.t se4a"ai o!o+osa anestesi ata. sa!a/ sat. a+i 7a+ian2.

Ne.+a!"ia T+i"emina! Simtomati'< Ne.+a!"ia t+i"emina! 0an" te+'ait m.!tipe! s'!e+osis.

en"an

Post/e+peti9 Ne.+a!"ia 1PHN2< N0e+i 5a)a/ '+onis 0an" i/asi!'an a+i 5a4a/ /e+pes 8oste+6 4iasan0a a!am i7isi ofta!mi' 1A12 a+i sa+af t+i"emina! i 5a)a/ an 4iasan0a pa a pasien .sia !an).t.

Geni9.!ate Ne.+a!"ia 1GEN2< N0e+i i!am4an"'an se4a"ai episo i' an n0e+i ta)am6 te+asa )a./ i a!am te!in"a G!ossop/a+0n"ea! Ne.+a!"ia 1GPN2< N0e+i itan ai i ae+a/ tonsi! ata. ten""o+o'an6 4iasan0a ipi9. o!e/ 4e+4i9a+a ata. mene!an.

2.( Tan a an Ge)a!a &!inis &a+ena ne.+a!"ia t+i"emina! a a!a/ pentin" a!am e7a!.asi. Pasien ia"nosis '!inis6 +i5a0at pasien san"at en"an es'+ipsi

en"an ne.+a!"ia t+i"emina! /a i+

.tama episo e 4e+.!an" n0e+i 5a)a/ .ni!ate+a!. Se+an"an /an0a 4e4e+apa eti' an 4isa 'am4./ )a+an" ata. sese+in" +at.san 'a!i setiap /a+i6 me+e'a )a+an" te+)a i se!ama ti .+.
8

1-2

Ne.+a!"ia t+i"emina! 1ti9 an

o.!o.+e.;2 a a!a/ n0e+i te+4a'a+ 4e+at te+4atas pa a

ist+i4.si pe+ife+ a+i sa+af t+i"emina!6 4iasan0a i7isi A2 1ma'si!a2.11,2 Rasa sa'it ini .m.mn0a pa+a/6 i"am4a+'an se4a"ai n0e+i6 men.s.' ta)am6 sepe+ti sen"atan !ist+i'6 ata. s.pe+fisia! a!am ist+i4.si sat. ata. !e4i/ a+i i7isi sa+af t+i"emina!.1-2 N0e+i apat te+)a i pa a .a 9a4an" sa+af t+i"emina!6 4iasan0a A2 an A3. &ete+!i4atan A16 'eti"a 9a4an"6 ata. 'e .a sisi 5a)a/ ini )a+an" te+)a i.1*2 Pasien .m.mn0a ti a' men.n).''an "e)a!a anta+a episo e6 mes'ip.n 4e4e+apa pasien en"an ne.+a!"ia t+i"emina! 0an" !ama memi!i'i +asa n0e+i te+.s:mene+.s i ae+a/ 0an" sama.1-2 N0e+i ini apat im.!ai en"an 'onta' apap.n pa a ae+a/ 5a)a/6 sepe+ti s. .t m.!.t6 /i .n"6 4i4i+6 ata. pipi. Se+an"an se+in" te+)a i tanpa pe+in"atan6 m.n"'in te+)a i /an0a 4e4e+apa 'a!i se4.!an sampai 4e+'a!i:'a!i a!am sat. /a+i.11,2 Ne.+a!"ia t+i"emina! a!am ist+i4.si A3 se+in" 'e!i+. .nt.' n0e+i o onto"eni'6 'a an":'a an" men"a'i4at'an pen9a4.tan "i"i 0an" ti a' pe+!..1*2 N0e+i san"at men0a'it'an6 sepe+ti spasme !ist+i' ta)am 0an" 4iasan0a 4e+!an"s.n" 4e4e+apa eti' ata. menit6 tetapi apat men)a i 'onstan. N0e+i 4iasan0a /an0a pa a sat. sisi 5a)a/6 se+in" se'ita+ mata6 pipi6 an 4a"ian 4a5a/ 5a)a/.122 Se4.a/ 9i+i ne.+a!"ia t+i"emina! a a!a/ 8ona pemi9. : a+ea 'e9i! i 4a"ian

ten"a/ 5a)a/6 4iasan0a pa a6 /i .n" 4i4i+ pipi6 ata.6 0an" )i'a i+an"san" a'an memi9. !e a'an +asa sa'it '/as.1112 Stim.!asi minima! mem.!ai se+an"an 0an" men0a'it'an. 1-2 Se4.a/ sent./an +in"an ata. "eta+an a a!a/ pemi9. 0an" pa!in" efe'tif. &a+ena it.6 4an0a' 'e"iatan se/a+i:/a+i 0an" .m.m memi9. se+an"an.126(6112 Rasa sa'it /ampi+ se!a!. ipi9. o!e/ stim.!.s pemi9. ata. 'e"iatan 1misa!n0a6 men".n0a/6 4e+4i9a+a6 mene!an6 men0ent./ 5a)a/6 . a+a in"in6 men0i'at "i"i6 men9.'.+2.126*2 Pasien en"an ne.+a!"ia t+i"emina! apat menent.'an ae+a/: ae+a/ an te'.n a'an men"/in a+i +an"san"an "an"".an ini. Se)a+a/ pasien )."a pentin" .nt.' men"esampin"'an pen0e4a4 !ain a+i n0e+i 5a)a/. &a+ena /.4.n"an anta+a ne.+a!"ia t+i"emina! an m.!tipe! s'!e+osis6 pasien
9

a+i me+e'a. Ti a' sem.a pasien

en"an ne.+a!"ia

t+i"emina! memi!i'i 8ona pemi9.6 nam.n 8ona pemi9. /ampi+ pato"nomoni' .nt.'

/a+.s itan0a tentan" "e)a!a ne.+o!o"is !ainn0a6 te+.tama 0an" .m.m a!am m.!tipe! s'!e+osis 1misa!n0a6 ata'sia6 p.sin"6 'e!ema/an fo'a!6 pe+.4a/an pen"!i/atan .ni!ate+a!2. E7a!.asi .nt.' ia"nosis !ain iin i'asi'an pa a pasien 0an" !e4i/ m. a6 'a+ena ne.+a!"ia t+i"emina! '!asi' ti a' 4iasa pa a o+an" !e4i/ m. a a+i $, ta/.n. N0e+i ne.+a!"ia t+i"emina! /ampi+ se!a!. .ni!ate+a!. Da!am 'as.s 0an" )a+an" te+)a i ne.+a!"ia t+i"emina! 4i!ate+a!6 se+an"an in i7i . 4iasan0a .ni!ate+a!6 se!a!. te+4atas pa a me!i4at'an !ain ist+i4.si sa+af t+i"emina!6 en"an episo e 0an" 4e+4e a 0an" me!i4at'an setiap sisi 5a)a/ pa a 5a't. te+pisa/. Ge)a!a en"an se4a"ian 4esa+ 'as.s 0an" i7isi 'e .a ata. 'eti"a6 ata. 'e .an0a. Pe+io e asimptomati' anta+a a+i ne.+a!"ia t+i"emina! simtomati'. Pasien en"an

se+an"an a a!a/ pentin" .nt.' mem4e a'an ne.+a!"ia t+i"emina! '!asi' a+i pen0e4a4 a+i n0e+i 5a)a/6 se+ta ne.+a!"ia t+i"emina! men"a!ami se+an"an ste+eotip6 pe+.4a/an !o'asi6 'epa+a/an6 ata. '.a!itas n0e+i /a+.s men0ia"a'an o'te+ .nt.' 'em.n"'inan ia"nosis a!te+natif. Peme+i'saan fisi' pa a pasien en"an ne.+a!"ia t+i"emina! .m.mn0a no+ma!. B!e/ 'a+ena it.6 peme+i'saan fisi' pa a pasien en"an n0e+i 5a)a/ a a!a/ 0an" pa!in" 4e+".na .nt.' men"i entifi'asi 'e!ainan 0an" men"a+a/ 'e ia"nosis !ain. Do'te+ /a+.s me!a'.'an peme+i'saan 0an" 9e+mat te+/a ap 'epa!a an !e/e+6 en"an pene'anan pa a peme+i'saan ne.+o!o"is. Te!in"a6 m.!.t6 "i"i6 an sen i tempo+oman i4.!a+ /a+.s ipe+i'sa .nt.' masa!a/ 0an" m.n"'in men0e4a4'an n0e+i 5a)a/. Tem.an a+i 8ona pemi9. '/as mem7e+ifi'asi ia"nosis ne.+a!"ia t+i"emina!. Pasien en"an ne.+a!"ia t+i"emina! '!asi' memi!i'i peme+i'saan ne.+o!o"is no+ma!. &e!ainan senso+i' i ae+a/ t+i"emina!6 /i!an"n0a +ef!e's 'o+nea6 ata. 4.'ti a+i setiap 'e!ema/an pa a otot 5a)a/ /a+.s meminta o'te+ .nt.' mempe+tim4an"'an ne.+a!"ia t+i"emina! simtomati' ata. pen0e4a4 !ain a+i "e)a!a:"e)a!a pasien.(9)

2.* Peme+i'saan Peme+i'saan m.n"'in 4an0a' i!a'.'an .nt.' men ia"nosa ne.+a!"ia

t+i"emina! an menent.'an pen0e4a4 0an" men asa+i 'on isi te+se4.t6 te+mas.'<112
10

Peme+i'saan ne.+o!o"is. Men0ent./

an meme+i'sa 4a"ian 5a)a/ imana +asa sa'it te+)a i

apat

mem4ant. menent.'an m.n"'in a'an te+pen"a+./.

en"an tepat

an )i'a

tampa'n0a pasien memi!i'i ne.+a!"ia t+i"emina!6 9a4an" sa+af t+i"emina!

Ma"neti9 +esonan9e ima"in" 1MRI2. S9an MRI 'epa!a .nt.' menent.'an

apa'a/ m.!tipe! s'!e+osis ata. t.mo+ 0an" men0e4a4'an ne.+a!"ia t+i"emina!. &a an":'a an" a'an me!i/at a+te+i an"io"+am2. is.nti''an pe5a+na 'e an me!i/at a!i+an a!am pem4.!./ a+a/ .nt.' an 7ena a+a/ 1ma"neti9 +esonan9e

2., Dia"nosis Dia"nosis ne.+a!"ia t+i"emina! /a+.s ipe+tim4an"'an pa a sem.a pasien

en"an n0e+i 5a)a/ .ni!ate+a!. Dia"nosis 0an" a'.+at an 9epat san"at pentin" 'a+ena +asa sa'it ne.+a!"ia t+i"emina! apat 4e+at. Dia"nosis !ain )."a /a+.s ipe+tim4an"'an6 te+.tama pa a pasien en"an fit.+ atipi'a! a+i pen0a'it ata. C4en e+a me+a/C a!am anamnesis ata. peme+i'saan fisi'. Se!ain it.6 a a!a/ pentin" .nt.' mem4e a'an ne.+a!"ia t+i"emina! '!asi' en"an simtomati' .nt.' t.).an pen"o4atan. Ne.+a!"ia t+i"emina! simtomati' se!a!. se'.n e+ te+/a ap "an"".an !ain.1-2 Fit.+ atipi'a! 0an" men0a+an'an ne.+a!"ia t+i"emina! simtomati' ata. ia"nosis a!te+natif a a!a/ se4a"ai 4e+i'.t< :. Peme+i'saan ne.+o!o"is a4no+ma! :. Peme+i'saan m.!.t6 "i"i6 ata. te!in"a a4no+ma! :. Usia 0an" !e4i/ m. a a+i 3, ta/.n :. Ge)a!a 4i!ate+a! :. P.sin" ata. 7e+ti"o :. Gan"".an pen en"a+an
11

:. &ematian +asa :. Episo e n0e+i 4e+ta/an !e4i/ a+i 2 menit :. Sa'it i!.a+ ist+i4.si sa+af t+i"emina! :. Pe+.4a/an 7is.a! Ti a' a a tes t.n""a! .nt.' men ia"nosa ne.+a!"ia t+i"emina!. Dia"nosis .m.mn0a i asa+'an pa a +i5a0at me is pasien an es'+ipsi "e)a!a6 peme+i'saan fisi'6 an peme+i'saan ne.+o!o"is men0e!.+./. Gan"".an !ain6 sepe+ti ne.+a!"ia pas9a:/e+pes6 apat men0e4a4'an n0e+i 5a)a/ 0an" mi+ip. >e e+a pa a sa+af t+i"emina! 1m.n"'in /asi! a+i ope+asi sin.s6 4e a/ m.!.t6 st+o'e6 ata. t+a.ma 5a)a/2 apat men"/asi!'an n0e+i ne.+opati'6 0an" itan ai en"an n0e+i t.mp.!6 te+4a'a+6 an mem4osan'an. &a+ena "e)a!a t.mpan" tin i/6 an se).m!a/ 4esa+ 'on isi 0an" apat men0e4a4'an n0e+i 5a)a/6 men apat'an m.n"'in 4e+4e a. &e4an0a'an pasien ne.+a!"ia t+i"emina! men)a!ani MRI stan a+ .nt.' men0in"'i+'an t.mo+ ata. m.!tipe! s'!e+osis se4a"ai pen0e4a4 +asa sa'it me+e'a.1%6(2 S9an ini m.n"'in ata. m.n"'in ti a' )e!as men.n).''an pem4.!./ a+a/ pa a sa+af. Ma"neti9 +esonan9e an"io"+ap/06 0an" apat me!a9a' pe5a+na 4e+5a+na 0an" is.nti''an 'e a!am a!i+an a+a/ se4e!.m s9an6 4isa !e4i/ )e!as men.n).''an a an0a masa!a/ pem4.!./ a+a/ an setiap 'omp+esi sa+af t+i"emina! e'at en"an 4atan" ota'.1%2 ia"nosis 0an" 4ena+ a a!a/ s.!it6 tetapi menem.'an pen0e4a4 +asa sa'it a a!a/ pentin" 'a+ena pen"o4atan .nt.' 4e+4a"ai )enis n0e+i

2.1- Penata!a'sanaan Pen"o4atan ne.+a!"ia t+i"emina! 4iasan0a im.!ai en"an o4at:o4atan6 an

4an0a' o+an" ti a' meme+!.'an pen"o4atan tam4a/an. Nam.n6 sei+in" 5a't.6 4e4e+apa o+an" en"an 'on isi apat 4e+/enti 4e+ea'si te+/a ap o4at6 ata. me+e'a m.n"'in men"a!ami efe' sampin" 0an" ti a' men0enan"'an. Ba"i o+an":o+an"6 s.nti'an ata.
12

ope+asi men0e ia'an pi!i/an pen"o4atan ne.+a!"ia t+i"emina! !ainn0a. =i'a 'on isi a a!a/ 'a+ena pen0e4a4 !ain6 sepe+ti m.!tipe! s'!e+osis6 a'an men asa+in0a.116%2 io4ati 'on isi 0an"

./at0o/atan Unt.' men"o4ati ne.+a!"ia t+i"emina!6 4iasan0a a'an i4e+i'an o4at .nt.'

men".+an"i ata. mem4!o'i+ sin0a! +asa sa'it 0an" i'i+im 'e ota' An a.
Anti'on7.!san. Biasan0a

i4e+i'an 9a+4ama8epine 1Te"+eto!6 >a+4at+o!2 .nt.' apat i".na'an .nt.' men"o4ati

ne.+a!"ia t+i"emina!6 an it. s. a/ te+4.'ti efe'tif a!am men"o4ati 'on isi te+se4.t. B4at anti'on7.!san !ain 0an" ne.+a!"ia t+i"emina! te+mas.' o;9a+4a8epine 1T+i!epta!2. B4at:o4atan !ain6 te+mas.' "a4apentin 1Ne.+ontin6 G+a!ise2 an Lamot+i"ine 1Lami9ta!2 )."a apat i".na'an.116%2 >a+4ama8epine 4e+tin a' en"an men"/am4at a'ti7itas ne.+ona! 'ana! nat+i.m6 se/in""a men".+an"i +an"san"an ne.+on. Se4.a/ ta4!et 1,, m" apat men"/asi!'an 4ant.an 0an" si"nifi'an an !en"'ap a!am 5a't. 2 )am6 an .nt.' a!asan ini6 it. a a!a/ a"en 0an" 9o9o' .nt.' pe+9o4aan a5a!6 mes'ip.n +entan" osis efe'tif %,,:12,, m" D /a+i6 en"an 'onsent+asi se+.m anta+a $,: 1,, m9" D mL. Ga4apentin te!a/ men.n).''an efe'ti7itas a!am ne.+a!"ia t+i"emina!6 te+.tama pa a pasien en"an m.!tipe! s'!e+osis 1MS2. Da!am st. i i!apo+'an 'esem4./an !en"'ap a+i ne.+a!"ia t+i"emina! se'.n e+ pasien en"an m.!tipe! s'!e+osis 0an" mene+ima osis "a4apentin a+i -,,:2.$,, m" D /a+i. Pa+a pasien 0an" se4e!.mn0a ti a' mem4e+i'an +espon pa a pem4e+ian 4e+4a"ai o4at !ain. Tin"'at pem4e+ian o4at Lamot+i"in e+at ip+e i'si en"an /i!an"n0a +asa sa'it6 mes'ip.n osis 0an" ipe+!.'an .nt.' 4ant.an 0an" mema ai 4e+7a+iasi 1,,: $,, m" D /a+i. Dosis /a+.s itin"'at'an pe+!a/an .nt.' to!e+ansi 0an" !e4i/ 4ai' 1misa!n0a6 2#:m" osis /a+ian setiap min"".6 /in""a 2#, m" .a 'a!i se/a+i2.1#2
13

=i'a anti'on7.!san 0an" i".na'an m.!ai 'e/i!an"an efe'ti7itas6 osis apat itin"'at'an ata. 4e+a!i/ 'e )enis !ain. Efe' sampin" a+i anti'on7.!san an m.n"'in te+mas.' p.sin"6 'e4in".n"an6 men"ant.'6 pen"!i/atan "an a

m.a!. >a+4ama8epine )."a apat memi9. +ea'si o4at 0an" se+i.s pa a 4e4e+apa o+an"6 te+.tama o+an":o+an" 'et.+.nan Asia6 se/in""a pen".)ian "eneti' m.n"'in i+e'omen asi'an se4e!.m An a m.!ai 'a+4ama8epin.
Antispasmo i9 a"en. a"en pe!emas otot sepe+ti 4a9!ofen 1Ga4!ofen6 Lio+esa!2

apat

i".na'an sen i+i ata.

a!am 'om4inasi

en"an 9a+4ama8epine. Efe'

sampin" m.n"'in te+mas.' 'e4in".n"an6 m.a! an men"ant.'.116%2 Da+i st. i men.n).''an 4a9!ofen men)a i 4e+".na .nt.' men"o4ati ne.+a!"ia t+i"emina!. Pasien en"an ne.+a!"ia t+i"emina! i iopati' 0an" +esisten te+/a ap 'a+4ama8epin6 item.'an sem4./ en"an pem4e+ian 4a9!ofen %,:*, m" D /a+i. Dosis a5a! a a!a/ 1, m" D /a+i6 0an" apat itin"'at'an6 )i'a ipe+!.'an6 en"an %,:*, m" D /a+i 3:$ 'a!i i4e+i'an pe+ /a+i 1memi!i'i pa+./ pen e'6 3:$ )am2.1#2

.pe+asi Da!am ope+asi ne.+a!"ia t+i"emina!6 t.).an a/!i 4e a/ a a!a/ .nt.' men"/enti'an pem4.!./ a+a/ a+i men"omp+esi sa+af t+i"emina! ata. me+.sa' sa+af t+i"emina! .nt.' men9e"a/ f.n"sin0a 0an" a4no+ma!. Me+.sa' sa+af se+in" men0e4a4'an mati +asa pa a 5a)a/ sementa+a ata. pe+manen6 an en"an sa!a/ sat. p+ose .+ 4e a/6 +asa sa'it apat 'em4a!i 4e+4.!an:4.!an ata. 4e+ta/.n:ta/.n 'em. ian.
116%2

Pi!i/an 4e a/ .nt.' ne.+a!"ia t+i"emina! te+mas.'<

14

De'omp+esi mi'+o7as'.!e+. P+ose .+ ini me!i4at'an +e!o'asi ata. memin a/'an

pem4.!./ a+a/ 0an" 4e+a a a!am 'onta' en"an a'a+ t+i"emina!. Pa a e'omp+esi mi'+o7as'.!e+6 a'an i4.at sa0atan i 4e!a'an" te!in"a pa a sisi +asa sa'it. &em. ian6 me!a!.i !.4an" 'e9i! i ten"'o+a' a'an ipin a/'an setiap a+te+i 0an" 4e+a a a!am 'onta' en"an sa+af t+i"emina! men)a./i a+i sa+af te+se4.t6 an menempat'an pa anta+a sa+af an a+te+i. =i'a pem4.!./ a+a/ 0an" mene'an sa+af6 pem4.!./ a+a/ te+se4.t apat i/i!an"'an. Pemoton"an 4a"ian a+i sa+af t+i"emina! 1ne.+e9tom02 )."a apat i!a'.'an se!ama p+ose .+ ini6 )i'a a+te+i ti a' mene'an pa a sa+af. De'omp+esi mi'+o7as'.!e+ 4e+/asi! apat men"/i!an"'an ata. men".+an"i +asa sa'it se4a"ian 4esa+ 5a't.6 tapi +asa sa'it apat 'am4./ pa a 4e4e+apa o+an". De'omp+esi mi'+o7as'.!e+ memi!i'i 4e4e+apa +isi'o6 te+mas.' 'em.n"'inan 'e9i! pen en"a+an men.+.n6 'e!ema/an 5a)a/6 5a)a/ mati +asa6 pen"!i/atan "an a6 s.at. 'omp!i'asi st+o'e ata. !ainn0a. &e4an0a'an o+an" 0an" memi!i'i p+ose .+ ini ti a' memi!i'i mati +asa pa a 5a)a/.
Gamma &nife Ra ios.+"e+0. Da!am p+ose .+ ini6 a'an ia+a/'an osis +a iasi

te+fo'.s pa a a'a+ sa+af t+i"emina!. P+ose .+ ini men"".na'an +a iasi .nt.' me+.sa' sa+af t+i"emina! an men".+an"i ata. men"/i!an"'an +asa sa'it. Me+e an0a n0e+i te+)a i se9a+a 4e+ta/ap an m.n"'in mema'an 5a't. 4e4e+apa min"".. Gamma &nife +a ios.+"e+0 4e+/asi! a!am men"/i!an"'an +asa sa'it 4a"i se4a"ian 4esa+ o+an". =i'a n0e+i 4e+.!an"6 p+ose .+ apat i.!an". &a+ena Gamma &nife +a ios.+"e+0 efe'tif p+ose .+ 4e a/ !ainn0a.116%2 P+ose .+ ini te+ i+i a+i 4e4e+apa sina+ 1E 2,,2 a+i foton ene+"i tin""i 0an" te+'onsent+asi en"an a'.+asi 0an" tin""i pa a ta+"et 10ait.6 a'a+ sa+af t+i"emina!2 0an" a'an men"/an9.+'an 'omponen te+tent. a+i sa+af.1#2 an aman i4an in"'an en"an pi!i/an 4e a/ !ainn0a6 /a! ini men)a i 4an0a' i".na'an an apat ita5a+'an a+ipa a

15

Pasien se9a+a 'ese!.+./an me+espon positif

en"an 4ai' se9a+a pa+sia! ata.

!en"'ap a+i simtomato!o"i. Se4a"ian 4esa+ pasien 4e+/asi! 4e4as a+i +asa sa'it pas9a pe+a5atan p+o"+am me+e'a6 +asa sa'it pasien men"/i!an" .nt.' '.n).n"an fo!!o5:.p te+a'/i+ 1+ata:+ata #6, 4.!an6 'isa+an 1:13 4.!an2. Han0a se).m!a/ 'e9i! pasien me!apo+'an efe' sampin". Me+e'a men apat 0sest/esia +in"an 0an" men""an"". sementa+a an 0an" !ain me!apo+'an /0poest/esia +a/an" +in"an 0an" ti a' men""an"".. Ti a' a a 'omp!i'asi s.4stansia! te+'ait en"an +a ios.+"e+0 ste+eota9ti9. >04e+'nife +a ios.+"e+0 a a!a/ a!te+natif pen"o4atan 0an" !a0a' pa a pasien en"an ne.+a!"ia t+i"emina! en"an 'e4e+/asi!an 'ompetitif an meminima!'an efe' sampin".1122 Da!am sat. st. i6 se4a"ian 4esa+ pasien 0an" s. a/ men)a!ani 4ant.an en"an e'omp+esi mi'+o7as'.!e+ ata. +/i8otom0 "!ise+o! tetapi 4e!.m men apat 'esem4./an6 me+e'a apat me!an).t'an en"an Gamma &nife Ra ios.+"e+0.1#2 P+ose .+ !ain apat i".na'an .nt.' men"o4ati ne.+a!"ia t+i"emina!6 sepe+ti +/i8otom0. Da!am +/i8otom06 se+at sa+af i/an9.+'an 0an" men0e4a4'an mati +asa se4a"ian 5a)a/. =enis +/i8otom0 me!ip.ti<
In)e'si "!ise+o!. Se!ama p+ose .+ ini6 a'an imas.''an )a+.m me!a!.i 5a)a/ 'e

se4.a/ !.4an"

asa+ ten"'o+a'. =a+.m a'an

ipan . 'e

a!am s.m.+

t+i"emina!6 'ant.n" 'e9i! 9ai+an t.!an" 4e!a'an" 0an" men"e!i!in"i "an"!ion sa+af t+i"emina! : i mana sa+af t+i"emina! te+4a"i men)a i ti"a 9a4an" : an 4a"ian a+i a'a+n0a. Se).m!a/ 'e9i! "!ise+o! ste+i! a'an is.nti''an6 0an" a'an me+.sa' sa+af t+i"emina! an mem4!o'i+ sin0a! n0e+i. P+ose .+ ini se+in" men".+an"i +asa sa'it. Nam.n6 4e4e+apa o+an" memi!i'i 'e'am4./an +asa sa'it6 an 4an0a' 0an" men"a!ami mati +asa pa a 5a)a/ ata. 'esem.tan.
&omp+esi Ba!on. Da!am 'omp+esi 4a!on6 a'an

imas.''an )a+.m 4e+on""a

me!a!.i 5a)a/ an it.nt.n 'e 4a"ian sa+af t+i"emina! me!e5ati asa+ ten"'o+a'. &em. ian6 imas.''an 4enan" ta4.n"6 t.4e f!e'si4e! 1'atete+2 en"an 4a!on i .).n" me!a!.i )a+.m. &em. ian 4a!on i'em4an"'an en"an te'anan 0an" 9.'.p .nt.' me+.sa' sa+af t+i"emina! an mem4!o'i+ sin0a! +asa sa'it.
16

&omp+esi 4a!on 4e+/asi! men"ont+o! +asa sa'it pa a 'e4an0a'an o+an"6 seti a'n0a .nt.' )an"'a 5a't. te+tent.. &e4an0a'an o+an" men)a!ani p+ose .+ ini men"a!ami se i'it mati +asa pa a 5a)a/6 an 4e4e+apa men"a!ami 'e!ema/an sementa+a ata. pe+manen a+i otot:otot 0an" i".na'an .nt.' men".n0a/. Ra iof+eF.en90 t/e+ma! !esionin". P+ose .+ ini se!e'tif men"/an9.+'an se+at sa+af 0an" 4e+/.4.n"an en"an n0e+i. Sementa+a pasien i4i.s6 a'an isiisip'an )a+.m 4e+on""a me!a!.i 5a)a/ an it.nt.n 'e 4a"ian a+i sa+af t+i"emina! 0an" mas.' me!a!.i !.4an" i asa+ ten"'o+a'. Be"it. )a+.m iposisi'an6 pasien a'an i4an".n'an a+i se asi. E!e't+o a a'an isisip'an me!a!.i )a+.m me+asa 'esem.tan. &eti'a i apat'an 4a"ian a+i sa+af 0an" te+!i4at a!am +asa sa'it6 pasien a'an 'em4a!i i se asi. &em. ian e!e't+o a ipanas'an sampai me+.sa' se+at sa+af6 men9ipta'an ae+a/ 9e e+a 1!esi2. =i'a +asa sa'it ti a' /i!an"6 apat i4.at !esi tam4a/an. Ra iof+eF.en90 t/e+ma! !esionin" 4iasan0a mem4e+i'an efe' mati +asa sementa+a pa a se4a"ian 5a)a/ sete!a/ p+ose .+.116%2 2.11 P+o"nosis Se4e+apa 4ai' 0an" i!a'.'an te+"ant.n" pa a pen0e4a4n0a. =i'a ti a' a a apat men0e ia'an pen0a'it 0an" men0e4a4'an masa!a/6 pen"o4atan seti a'n0a 4e+at pa a 4e4e+apa pasien. BAB III &ESIMPULAN an i'i+im'an a+.s !ist+i' +in"an me!a!.i .).n" e!e't+o a. Pasien a'an iminta .nt.' men.n).''an 'apan an i mana pasien

4e4e+apa 4ant.an .nt.' me+e a'an n0e+i. Nam.n6 +asa sa'it apat men)a i 'onstan an

17

Ne.+a!"ia t+i"emina! 1Ti9 Do.!o.+e.;2 a a!a/ "an"".an .m.m

a+i .sia

pe+ten"a/an an .sia !an).t6 0an" te+ i+i a+i se+an"an 0an" '.at6 n0e+i men.s.' a!am ist+i4.si i7isi +a/an" atas an 4a5a/ 1)a+an" pa a i7isi ofta!mi'2 a+i sa+af '+ania! 'e!ima.132 Ne.+a!"ia t+i"emina! !e4i/ se+in" te+)a i pa a pe+emp.an an te+)a i pa!in" se+in" pa a o+an" i atas .sia #, ta/.n.116%2 Pen0e4a4 ."aan ne.+a!"ia t+i"emina! a a!a/ pem4.!./ a+a/ mene'an pa a sa+af t+i"emina! saat 'e!.a+ 4atan" ota'.1*2 &omp+esi ini men0e4a4'an emie!inasi an 'e+.sa'an mi'+oanatomi se+at sa+af6 .m.mn0a iamati i 8ona ent+i a'a+6 men0e4a4'an t+ansmisi ep/apti' an men"a'i4at'an n0e+i. Ne.+a!"ia t+i"emina! i4e a'an men)a i 2 'e!ompo' 0ait. '!asi' 0an" ti a' a a efisit ne.+o!o"is te+4.'ti se9a+a '!inis an ti a' i'ait'an en"an "an"".an !ain6 se an"'an pa a 'e!ompo' simtomati' apat item.'an a an0a !esi pen0e4a4.1#2 Unt.' men ia"nosa ne.+a!"ia t+i"emina! se!ain ata. t.mo+ 0an" men0e4a4'an ne.+a!"ia t+i"emina!.112 Pen"o4atan ne.+a!"ia t+i"emina! 4iasan0a im.!ai en"an o4at:o4atan nam.n ope+asi men0e ia'an pi!i/an pen"o4atan ne.+a!"ia t+i"emina! !ainn0a. B4at 0an" apat i".na'an sepe+ti 9a+4ama8epine6 "a4apentin pen"o4atan memi!i'i 4e4e+apa pi!i/an sepe+ti "amma 'nife +a ios.+"e+06 ata. +/i8otom0.116%2 an en"an !amot+i"ine. Unt.' ope+asi e'omp+esi mi'+o7as'.!e+6 i!a'.'an peme+i'saan

ne.+o!o"is6 peme+i'saan MRI 'epa!a apat .nt.' menent.'an apa'a/ m.!tipe! s'!e+osis

DAFTAR PUSTA&A

18

1. Ma0o >!ini9 Staff.T+i"emina! Ne.+a!"ia. Ma0o >!ini9. A7ai!a4!e at< /ttp<DD555

.ma0o9!ini9.9omD/ea!t/Dt+i"emina!:ne.+a!"iaDDS,,$$%. A99esse at * Fe4+.a+0 2,13.


2. =asmin L6 ?ie7e D. T+i"emina! Ne.+a!"ia. P.4Me Hea!t/ US Nationa! Li4+a+0

of Me i9ine. A7ai!a4!e at< /ttp<DD555.n94i.n!m.ni/."o7Dp.4me /ea!t/DPMH,,, 1(#1D. A99esse at * Fe4+.a+0 2,13. 3. Roppe+ AH6 B+o5n RH. Hea a9/e an Bt/e+ >+aniofa9ia! Pain< T+i"emina! Ne.+a!"ia. A ams an Ai9to+Gs P+in9ip!es of Ne.+o!o"0 *t/ E . M9 G+a5Hi!!. Ne5 3o+'<2,,#. p 1%1:2
4. &ame! HAM6 To!an =. T+i"emina! Ne+7e Anatom0. Ame+i9an =o.+na! of

Roent"eno!o"0. A7ai!a4!e at< /ttp<DD555.a)+on!ine.o+"D9ontentD1(%D1D2$(.f.!!. A99esse at * Fe4+.a+0 2,13.


5. Sin"/. M&6 E"an RA. T+i"emina! Ne.+a!"ia. Me s9ape D+."s6 Diseases an

P+o9e .+es. A7ai!a4!e at< /ttp<DDeme i9ine.me s9ape.9omDa+ti9!eD11$#1$$: o7e+7ie5. A99esse at * Fe4+.a+0 2,13.
6. T+i"emina! Ne.+a!"ia Fa9t S/eet. Nationa! Instit.te of Ne.+o!o"i9a! Diso+ e+

an St+o'e. A7ai!a4!e at< /ttp<DD555.nin s.ni/."o7D iso+ e+sDt+i"emina!H ne.+a!"iaD etai!Ht+i"emina!Hne.+a!"ia./tm. A99esse at * Fe4+.a+0 2,13.
7. No+5oo A&. Pain Mana"ement an Fa9ia! Pain. Ie4MD. A7ai!a4!e at<

/ttp<DD555.5e4m .9omDpain:mana"ementD".i eDt+i"emina!:ne.+a!"ia. A99esse at * Fe4+.a+0 2,13. *. Ro/'amm R. Ne.+o!o"i9a! S0n +ome< T+i"emina! Ne.+a!"ia. >o!o+ At!as of Ne.+o!o"0. T/ieme. St.tt"a+t6 Ne5 3o+'< 2,,$.p 1*%. -. &+afft RM. T+i"emina! Ne.+a!"ia. A Pee+ Re7ie5e =o.+na! of t/e Ame+i9an A9a em0 of Fami!0 P/0si9ian P/0si9ian. A7ai!a4!e at< /ttp<DD555.aafp.o+"DafpD 2,,*D,#,1Dp12-1./tm!. A99esse at 2 Fe4+.a+0 2,13.

19

1,. Haines DE. S0nopsis of F.n9tiona! >omponents6 T+a9ts6 Pat/5a06 an S0stems< T+i"emina! Pat/5a0. Ne.+oanatom0 An at!as of St+.9t.+es6 Se9tions6 an S0stems. Lippin9ott Ii!!iams J Ii!'ins. %t/ e . P/i!a e!p/ia< 2,,$. p 1*$.
11. L.4in E6 P!ant8 SH6 Ta!a7e+a F6 Un"a+ =. Eme i9ine/ea!t/. A7ai!a4!e at<

/ttp<DD555.eme i9ine/ea!t/.9omDt+i"emina!Hne.+a!"iaHfa9ia!Hne+7eHpainDa+ti9!e Hem./tm. A99esse at * Fe4+.a+0 2,13. 12. La88a+a BM6 B+ti8 B6 Bo+ ia R6 Iitten MR6 Haas =A6 &at8 A=6 B+o5n =A. >04e+'nife Ra ios.+"e+0 in T+eatin" T+i"emina! Ne.+a!"ia. =o.+na! of Ne.+ointe+7entiona! S.+"e+0. A7ai!a4!e at< /ttp<DD)nis.4m).9omD9ontentDea+!0 D 2,12D,1D,3Dne.+ints.+":2,11:,1,12#. A99esse at * Fe4+.a+0 2,13.

20