KPN 5053 : PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JULAI 2009

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KPN 5053: PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN
NAMA NO MATRIKS PROGRAM & KOD SEMESTER SESI KUMPULAN KULIAH NAMA PENSYARAH : : : : : : : AMIR AZROZ BIN ABDUL AZIZ L20092005563 PERDAGANGAN/PERNIAGAAN (AT21D) 1 SEM 1, (JULAI) 2009 D Dr. QUEK BONG CHEANG

NAMA NO MATRIKS PROGRAM & KOD SEMESTER SESI KUMPULAN KULIAH NAMA PENSYARAH

: : : : : :

SU MOU JANG L20092005562 PERDAGANGAN/PERNIAGAAN (AT21D) 1 SEM 1, (JULAI) 2009 D : Dr. QUEK BONG CHEANG

NAMA NO MATRIKS PROGRAM & KOD SEMESTER SESI KUMPULAN KULIAH NAMA PENSYARAH

: : : : : :

NOOR FAIZALIZA BINTI MOKHTAR L20092005564 PERDAGANGAN/PERNIAGAAN (AT21D) 1 SEM 1, (JULAI) 2009 D : Dr. QUEK BONG CHEANG

TUGASAN 2

Page 1

KPN 5053 : PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JULAI 2009

PENGENALAN Tugasan ini mengandungi 2 bahagian iaitu Bahagian I (Taburan Skor Ujian) dan Bahagian II (Analisis Item). Kedua-dua bahagian ini diuji berdasarkan kepada 33 set kertas jawapan pelajar bagi Peperiksaan Pertengahan Tahun (PKSR 2) 2009 seperti dalam maklumat di bawah: Nama Ujian Pusat Ujian Mata Pelajaran Tahun Tarikh Ujian Bilangan Pelajar Guru matapelajaran : Peperiksaan Pertengahan Tahun (PKSR 2) 2009 : Sekolah Kebangsaan Balok, 26100 Kuantan Pahang. : Bahasa Melayu (Kertas 1) (Aneka Pilihan) : 4 Mars : 25 Mei 2009 : 33orang : Pn. Che Noriah Binti Salleh

Sampel kertas ujian ini boleh dirujuk di Lampiran I. Untuk keseluruhan analisis bagi jawapan setiap murid boleh dirujuk di Lampiran II. Untuk keseluruhan analisis bagi jawapan( skor tinggi sehingga skor rendah) setiap murid boleh dirujuk di Lampiran III.

TUGASAN 2

Page 2

KPN 5053 : PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JULAI 2009

1.1 1.2

TAFSIRAN SKOR UJIAN Taburan kekerapan skor (tak terkumpul)
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Murid M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 Skor (Maksimum Skor=40) 33 19 34 6 25 23 20 29 32 22 32 30 29 29 28 29 26 32 29 28 30 27 27 24 18 34 29 26

Jadual 1: Taburan Skor 33 Murid bagi Matapelajaran Bahasa Melayu.

TUGASAN 2

Page 3

KPN 5053 : PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JULAI 2009

29 30 31 32 33

M29 M30 M31 M32 M33

30 27 26 26 23

Jadual 2: Taburan Skor Murid Mengikut Skor Tertinggi Ke Skor Terendah
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pelajar M3 M26 M1 M9 M11 M18 M12 M21 M29 M8 M13 M14 M16 M19 M27 M15 M20 M22 M23 M30 M17 M28 M31 M32 Skor 34 34 33 32 32 32 30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 27 27 27 26 26 26 26

TUGASAN 2

Page 4

KPN 5053 : PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JULAI 2009

25 26 27 28 29 30 31 32 33

M5 M24 M6 M33 M10 M7 M2 M25 M4

25 24 23 23 22 20 19 18 6

Jadual 3: Taburan kekerapan skor (tak terkumpul) Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TUGASAN 2

X (Skor) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Y (Kekerapan) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Page 5

KPN 5053 : PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JULAI 2009

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 2 1 1 4 3 2 6 3 0 3 1 2

Jadual 4: Taburan kekerapan skor berkumpulan Kekerapan Kumulatif 1 1 4 9 27 33 Peratus Kumulatif (%) 3 3 12 27 82 100

Bil 1 2 3 4 5 6

Selang Kelas 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35

Kekerapan 1 0 3 5 18 6

1.3 Ogif Peratusan (percentage ogive) bagi taburan skor

Rajah 1: Ogif Skor Murid
TUGASAN 2 Page 6

KPN 5053 : PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JULAI 2009

1.4

Tafsiran pencapaian berdasarkan pangkat persentil Pangkat persentil ialah satu skor terbitan yang mempunyai medium 50 bermula dari 1 hingga 99. Skor persentil menunjukkan kedudukan skor di sepanjang taburan skor. Formula pengiraan pangkat persentil :Pangkat Persentil = Kekerapan Kumulatif Bilangan Murid x 100

Daripada jadual peperiksaan pencapaian murid bagi peperiksaan ini (rujuk Lampiran II), data dua orang pelajar telah diambil untuk menentukan pangkat persentil mereka.

Persentil (M31)

= =

27 x 100 33 81.81% ~ 82% = 4 x 33 12.12% ~ 12% 100

Persentil (M2) = J 5:

Jadual 5: Pangkat persentil bagi dua orang pelajar Murid Skor Mentah Kekerapan Kumulatif Pangkat Persentil (%)

TUGASAN 2

Page 7

KPN 5053 : PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JULAI 2009

M31 M2

26 19

27 4

81 12

Ogif dalam rajah di bawah mengambarkan kedudukan dua orang murid yang dipra uji berdasarkan pangkat persentil yang mereka perolehi. Rajah 2: Ogif Skor Murid dan Pangkat Persentil 1.5 Tafsiran Pencapaian Berdasarkan ogif yang telah dibina dalam Rajah 2, tafsiran telah dibuat M2 Skor mentah = 26 terhadap pencapaian dua orang murid yang dipilih secara rawak dalam = 27 Kekerapan Longgokan
Pangkat Peperiksaan Pangkat Persentil = (PKSR 2) 2009 bagi mata pelajaranPersentil = Pertengahan Tahun Longgokan = 4 Skor mentah = 19 Kekerapan M31

Bahasa Melayu Kertas 1 (Aneka Pilihan). Murid yang ke 31 (M31) yang mendapat skor mentah sebanyak 26/40 dan memperolehi pangkat persentil ke-81, manakala murid yang ke 2 (M2) telah memperolehi skor mentah sejumlah 19/40 dan mendapat pangkat persentil ke-12. Berdasarkan pencapaian kedua-dua orang murid tersebut, dapat ditafsirkan bahawa pencapaian murid yang ke 31 (M31) mengatasi pencapaian murid yang ke 2 (M2) dalam peperiksaan tersebut. Oleh yang demikian, dapat disimpulkan bahawa M31 mendapat persentil 81 berkedudukan mengatasi 10 orang murid dibawahnya, manakala M2 memperolehi pangkat persentil 12 berkedudukan mengatasi 2 orang murid lain di bawahnya.

20

ANALISIS ITEM 2.1 Dua item telah dipilih daripada analisis berkenaan. Daripada pilihan tersebut, indeks kesukaran dan indeks diskriminasi telah dihitung berdasarkan 2 pilihan item.

TUGASAN 2

Page 8

KPN 5053 : PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JULAI 2009

2.1.1

Indeks kesukaran Indeks kesukaran item ialah satu indeks pengukuran tentang kesukaran item bagi kumpulan yang diuji. Secara amnya, ia ditulis sebagai nilai P. Ia dinyatakan sebagai perkadaran dan julatnya diantara 0.00 hingga 1.00. Maka, lebih tinggi nilai p, lebih mudahlah sesuatu item berkenaan kepada pelajar. Tujuan mengukur Indeks kesukaran item adalah bagi memastikan pembina ujian mematuhi cara tertentu dalam menyusun item. Ini kerana terdapat suatu kaedah menyusun item dalam kertas ujian dan cara susunan item didapati mempengaruhi jawapan pelajar. Indeks Kesukaran juga dapat membantu pembina ujian membina item yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam ujian bentuk akhir. Sekiranya ujian itu untuk pemilihan, maka sudah tentu item yang akan dikemukakan adalah yang sukar di mana memerlukan pelajar untuk berfikir, mengaplikasi, analisis, sintesis dan menilai sesuatu sebelum memberikan jawapan. Dalam analisis ini indeks kesukaran dipilih bagi item 6 dan item 55. Didapati 17 orang menjawab dengan betul bagi item 6 dan hanya 4 orang pelajar dapat menjawab dengan betul bagi item 55. Bilangan pelajar yang menjawab peperiksaan tersebut ialah 33 orang. Nilai kesukaran item yang di hitung adalah seperti berikut: Indeks Kesukaran adalah satu indeks pengukuran tentang kesukaran sesuatu item bagi kumpulan yang diuji dan secara konvensionalnya ditulis sebagai nilai p. Pengukuran ini digunakan untuk menghuraikan kesukaran item bagi sesuatu ujian. Indeks ini boleh digunakan untuk meneliti dan menilai atau menentukan kualiti item menggunakan kriteria dan piawai.

Pengiraan Indeks Kesukaran adalah seperti berikut : Indeks Kesukaran (IK), p = Bilangan pelajar yang menjawab betul Bilangan pelajar yang menjawab item

TUGASAN 2

Page 9

KPN 5053 : PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JULAI 2009

Berdasarkan jadual pencapaian pelajar, 2 item yang dipilih adalah seperti berikut :

Item 1 – Soalan 10 Daripada 33 orang murid, sebanyak 33 orang murid menjawab dengan betul, maka indeks kesukaran bagi item tersebut adalah:

Indeks Kesukaran (IK), p

=

33 33

=

1

Item 2 – Soalan 31 Daripada 33 orang murid, hanya sebanyak 4 orang pelajar menjawab dengan betul, maka indeks kesukaran bagi item tersebut adalah:

Indeks Kesukaran (IK), p

=

4_ 33

=

0.12

2.1.2

Indeks Diskriminasi Indeks Diskriminasi merupakan satu ciri yang menjelaskan kebolehan sesuatu item untuk mengukur kepekaan perbezaan individu. Sesuatu item itu dianggap berdiskriminasi sekiranya ramai pelajar dari kumpulan berkebolehan tinggi boleh menjawabnya dengan betul

TUGASAN 2

Page 10

KPN 5053 : PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JULAI 2009

berbanding dengan pelajar yang datang kumpulan berkebolehan rendah. Item Diskriminasi dihitung dengan membandingkan prestasi pelbagai kumpulan terhadap sesuatu item dengan prestasi mereka ke atas sesuatu kriteria yang juga mengukur trait yang sama. Indeks Diskriminasi biasanya diukur menggunakan perbezaan di antara kumpulan atas (biasanya 27%) yang dapat menjawab sesuatu item dengan betul dengan kumpulan bawah (biasanya 27%) yang dapat menjawab sesuatu item yang sama dengan betul. Indeks diskriminasi boleh bernilai antara -1.00 hingga 1.00. Indeks diskriminasi hampir kepada 1.00 bermakna soalan tersebut adalah baik untuk Penilaian Rujukan Norma (PRN) kerana ia dapat membezakan pelajar yang berpencapaian tinggi dengan pelajar yang berpencapaian lemah. Bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi positif menghampiri 0.0, soalan – soalan ini dikatakan tidak sesuai untuk PRN kerana ia tidak berupaya membezakan pelajar pandai dengan pelajar lemah. Akhirnya, bagi soalan yang mempunyai indeks diskriminasi negatif yang menghampiri -1.00, dikatakan tidak baik untuk PRN kerana ia secara songsang membezakan pelajar pandai daripada pelajar lemah, iaitu lebih ramai pelajar lemah dapat menjawab soalan – soalan ini dengan betul berbanding pelajar pandai. Antara tujuan indeks diskriminasi ini ialah untuk mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula, mengenalpasti serta melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian - bahagian kurikulum yang tertentu, memberi maklumbalas kepada pelajar pandai tentang kelemahan mereka bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji, mengenalpasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan dan mengenalpasti pelajar yang berpencapaian tinggi untuk melanjutkan pengajian dalam bidang bidang tertentu. Ebel (1965) telah menyediakan satu Rules of Thumb untuk mentafsirkan Indeks Diskriminasi sesuatu item. Indeks ini sesuai
TUGASAN 2 Page 11

KPN 5053 : PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JULAI 2009

digunakan untuk menghuraikan peranan item dalam kebolehpercayaan ujian. Jadual di bawah menunjukkan tafsiran bagi Indeks Diskriminasi.

Indeks Diskriminasi > 0.4 0.30 - 0.39 0.20 – 0.29 0.10 – 0.19

Maksud Item amat diskriminasi Item yang berdiskriminasi Item yang diskriminasi yang sederhana Item yang kurang diskriminasi dan perlu semakan semula

< 0.10

Item kurang diskriminasi dan perlu dibuang

Dalam tugasan ini, indeks diskriminasi ditentukan berdasarkan pemilihan 2 item berkenaan. Indeks Diskriminasi (D) = Tb-Rb

Tb Rb

Perkadaran yang jawab betul bagi kumpulan Tinggi Perkadaran yang jawab betul bagi kumpulan Rendah

Item 1 – Soalan 10 Item Diskriminasi, D = (16/16) – (16/16) = 0

TUGASAN 2

Page 12

KPN 5053 : PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JULAI 2009

Item 2 – Soalan 31 Indeks Diskriminasi,D = (2/16) – (2/16) = 0

2.2 Berikut adalah komen indeks kesukaran dan indeks diskriminasi bagi kedua- dua item 2.2.1 Indeks Kesukaran Item 1 – Soalan 10 Bagi item 1 soalan 10, nilai kesukaran ialah p = 1.0. Ini bermaksud, soalan mempunyai nilai p yang tinggi di mana 33 orang murid dapat menjawab dengan betul. Soalan ini dikategorikan sebagai soalan mudah.

Item 2 – Soalan 31 Bagi item 2 soalan 31, nilai kesukaran ialah p = 0.12. Nilai ini menunjukkan soalan tersebut adalah terlalu sukar di mana hanya terdapat 4 orang murid sahaja yang berjaya menjawab dengan betul daripada 33 orang murid yang menjawab soalan tersebut. Oleh itu, item ini perlu kepada pengubahsuaian atau ditukar kepada soalan yang bersesuaian. Item soalan yang terbaik biasanya mempunyai indeks kesukaran di antara 0.31 hingga 0.69 iaitu berada di tahap sederhana.

2.2.2

Indeks Diskriminasi

Item 1 – Soalan 10

TUGASAN 2

Page 13

KPN 5053 : PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JULAI 2009

Indeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0.0. Seramai 16 orang murid dari kumpulan pencapaian tinggi dan 16 orang murid dari kumpulan berkeupayaan rendah dapat menjawab soalan ini dengan betul. Soalan ini tidak dapat membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah kerana semua murid yang mengambil peperiksaan ini menjawab dengan betul. Soalan ini perlu dibuang dan digantikan agar dapat diuji untuk ujian akan datang

Item 2 – Soalan 31 Indeks diskriminasi item bagi soalan ini adalah 0.0. Bilangan murid berpencapaian tinggi dan rendah yang dapat menjawab soalan ini dengan betul adalah sama iaitu 2 orang bagi kumpulan murid pencapaian tinggi dan juga 2 orang murid bagi kumpulan berpencapaian rendah. Soalan ini berada dalam pengkelasan item yang tidak baik untuk Penilaian Rujukan Norma kerana soalan ini tidak dapat membezakan di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah. Oleh itu, soalan ini perlu dibuang dan digantikan dengan soalan lain yang lebih sesuai.

TUGASAN 2

Page 14

KPN 5053 : PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JULAI 2009

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

KPN 5053 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

TUGASAN 2

Page 15

KPN 5053 : PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

JULAI 2009

JADUAL TUGASAN KERJA KURSUS II SEPTEMBER 09 M 1 M 2 M 3 M 4

BI L
1 2 3 4 5 6
TUGASAN 2

PERKARA/MINGGU

OKTOBER 09 M 1 M 2 M 3 M 4

Perbincangan tugasan Perancangan tugasan Pembahagian tugas Mencari maklumat/data Penulisan laporan Penyerahan laporan
Page 16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.