Anda di halaman 1dari 20

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

PERANCANGAN STRATEGIK :: PROGRAM GEMILANG BOLA BALING SEKOLAH :: SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI NYIOR, BUTTERWORTH, 2014

1.0

PENDAHULUAN Pasukan Bola Baling Sekolah Kebangsaan Sungai Nyior mampu melahirkan satu pasukan yang berwibawa dan berpotensi untuk mencipta kejayaan dan kecemerlangan yang dapat mengharumkan nama sekolah ,daerah, dan negeri ke peringkat kebangsaan. Segala halangan dan batasan dari segi penyertaan, peralatan, masa, tempat latihan serta teknik permainan akan dapat di atasi melalui program-program yang dirancang dengan teliti melalui pemantauan dari masa ke semasa.

2.0

MATLAMAT 2. 2.2 2." Program ini diwujudkan memandangkan bola baling adalah satu bidang sukan yang mementingkan unsur-unsur disiplin,ketekunan, serta kemahiran-kemahiran yang khusus. !embentuk pasukan yang mantap bagi membentuk amalan bekerjasama, tolong-menolong, percaya-mempercayai antara satu sama lain serta hormat-menghormati. !embentuk generasi berketerampilan, disiplin, berse#ahaman serta memperkukuhkan kualiti diri pelajar serta sahsiah mereka.

3.0

OBJEKTIF ". ".2 "." ".% ".& !emperkembangkan minat murid dalam bidang kesukanan. !emberi pendedahan kepada kemahiran-kemahiran asas pendidikan jasmani. !elahirkan generasi yang kreati#, ino$ati#, mempunyai perwatakan yang mulia, emosi yang stabil dan peribadi yang seimbang dari segi jasmani dan rohani. !emberi peluang kepada pelajar untuk menceburi diri dalam akti$iti yang betul dengan bersistematik dan ada kesinambungan. !engenalpasti bakat sedia ada pelajar melalui pembelajaran Pendidikan 'asmani.

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

".( ".) 4.0

!elahirkan pelajar yang berdaya saing dalam setiap pertandingan. Sebagai asas bagi memilih wakil-wakil sekolah dalam pertandingan peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

ISI SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Sungai Nyior akan menjadi salah sebuah sekolah cemerlang Negeri Pulau Pinang.

!.0

ISI KELAB BOLA BALING Pasukan Bola Baling Sekolah *emerlang di Negeri Pulau Pinang.

".0

MISI KELAB BOLA BALING !encapai kejayaan yang cemerlang di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. !elahirkan generasi yang kreati#, ino$ati# dan mempunyai kepakaran dalam bidang kesukanan. Sentiasa cinta akan negara dan dapat meningkatkan bidang sukan negara.

#.0

PENCAPAIAN $ SASARAN
BIL AKTI ITI $ PERTANDINGAN Bola Baling Peringkat +on 2 Kumpulan SKSN ,P. . 0idak !enyertai SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI NYIOR Penyertaan Penyertaan % PERINGKAT D N K
PENCAPAIAN SEMASA

SASARAN 2013 2014

Bola Baling Peringkat /aerah

ANALISIS PERSEKITARAN &SWOT'


PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

KEKUATAN ( S )
S . 1uru penasihat yang berpengalaman. S2. !urid berminat dan berbakat S". 1uru komited dengan tugas S%. Kawalan murid lebih mudah

KELEMAHAN ( W )
2 . !asa latihan yang terhad 22. Kurang pemain pelapis 2". !urid kurang stamina 2%. !urid kurang melibatkan diri dalam latihan permainan yang diadakan 2&. 1uru kurang kemahiran secara #ormal terutama dalam pengadilan

PELUANG ( O ) 3 . !embimbing murid-murid menjalankan akti$iti dengan berkesan. 32. !engadakan perlawanan persahabatan dengan sekolah lain 3". Bantuan latihan dari ibu bapa yang berkemahiran

CABARAN ( T ) 0 . !asa dan cuaca ketika latihan dijalankan kurang sesuai 02. 4bu bapa kurang memberi galakan 0". Kehadiran murid kurang menggalakkan 0%. 0iada kemudahan pengangkutan awam

"

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

ANALISIS PERSEKITARAN &SWOT'


0erdapat ramai pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam bidang sukan. Kekangan masa untuk mengadakan latihan kerana murid terlibat dengan kelas 5ardhu 6in waktu petang , sekolah agama 0enaga pengajar yang berkebolehan tidak mencukupi

DALAMAN

S 2 LUARAN 3 32 3" Prasarana sekolah yang amat memuaskan Pihak P4B1 sentiasa memberikan komitmen yang baik 7ubungan baik dengan pihak PP/ 'PN dan lain-lain !engatur masa latihan yang tidak bertindih dengan akti$iti lain pelajar S "

Peralatan yang mencukupi untuk sesi latihan untuk tiga kumpulan 6da seorang tenaga pengajar yang berkebolehan

22

S3 !emberi peluang kepada murid yang berminat

23 !enyusun masa yang bersesuaian elak pertindihan akti$iti

S0 Pendedahan . kursus kepada guru yang berminat sebagai jurulatih

20 !ohon Sumbangan.8uran

BIDANG, ISU STRATEGI, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI , SASARAN DAN STRATEGI

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

BIDANG Penyertaan !urid

ISU STRATEGI !emberi peluang kepada murid yang berminat untuk menyertai kelab

MATLAMAT 9ebih ramai murid terlibat

OBJEKTIF !encungkil bakat untuk diketengahkan sebagai pasukan sekolah

KPI Bilangan murid bertambah

TO %: orang

SASARAN 2013 2014 &: orang (: orang

STRATEGI . Keahlian Kelab secara terbuka kepada murid thn ", %, & dan (. 2. !emberi sijil keahlian kepada setiap penyertaan mengikut keakti#an. . Sistem giliran dan kumpulan untuk sesi latihan

Perancangan masa latihan

!enyusun masa yang bersesuaian elak pertindihan akti$iti

!urid dapat melibatkan diri dalam semua akti$iti secara tarancang

!urid mendapat latihan secukupnya bagi menguji kebolehan dan keupayaan diri

::; !urid dapat hadir semasa akti$iti dijalan kan

<&;

=&;

::;

BIDANG, ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI , SASARAN DAN STRATEGI


SASARAN

BIDANG

ISU STRATEGI

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

STRATEGI

&

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

Kursus Kejurulatih

Pendedahan . kursus kepada guru yang berminat sebagai jurulatih

Peningkatan jumlah jurulatih yang berkemahiran tinggi

Pengukuhan latihan pengendalian akti$iti

Bilanganjurul atih terlatih bertambah

orang

" orang

& orang

. !enjalankan kursus kejurulatihan secara berkala dengan kerjasama PP/ dan 'PN. 2. !engadakan kursus dalaman . !uird dikenakan yuran setiap kali perjumpaan. 2. !emohon sumbangan ihsan daripada 6/>N dan orang perseorangan.

Kewangan

!ohon Sumbangan. 8uran

!enyediakan kemudahan dan keperluan yang lengkap bagi melancarkan perlaksanaan akti$iti

1uru dan murid selesa menjalankan akti$iti

Peratus sumbangan 6/>N dan orang perseoranga n

PELAN TEKTIKAL PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING 2014 S0?60@14 S0?60@14 A A !emberi peluang kepada murid yang berminat untuk menyertai kelab 9ebih ramai murid terlibat

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

BI L .

PROGRAM$PROJEK Keahlian Kelab secara terbuka kepada murid thn ", %, & dan (. !emberi sijil keahlian kepada setiap penyertaan mengikut keakti#an.

TANGGUNGJAWA B 1uru Penasihat

TEMPOH 'anuari

KOS$SUMBE R -

OUTPUT ( HASIL ) 'umlah ahli bertambah 'umlah ahli dan kesungguhan murid

KPI

PELAN KONTINGEN SI 4klan dan promosi !ajlis penyerahan sijil

2.

1uru Penasihat

Sepanjang 0ahun

?! &.::

PELAN TEKTIKAL PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2014 S0?60@14 2 S0?60@14 A A !enyusun masa yang bersesuaian elak pertindihan akti$iti !urid dapat melibatkan diri dalam semua akti$iti secara terancang

BI L

PROGRAM$PROJEK

TANGGUNGJAWA B

TEMPOH

KOS$SUMBE R

OUTPUT ( HASIL )

KPI

PELAN KONTINGEN

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

SI . Sistem giliran dan kumpulan untuk sesi latihan 1uru Penasihat Sepanjang 0ahun 6kti$iti kelab dapat dilaksanankan dengan terancang 'adual akti$iti dan pengagihan kumpulan

PELAN TEKTIKAL PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2014 S0?60@14 " S0?60@14 A A Pendedahan . kursus kepada guru yang berminat sebagai jurulatih Peningkatan jumlah jurulatih yang berkemahiran tinggi

BI L

PROGRAM$PROJE K

TANGGUNGJAWA B

TEMPO H

KOS$SUMBE R

OUTPUT ( HASIL )

KPI

PELAN KONTINGENSI

<

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

!enjalankan kursus kejurulatihan secara berkala dengan kerjasama PP/ dan 'PN. !engadakan kursus dalaman

Pengurusan Sekolah.PK Koku PP/ dan 'PN

5ebuari !ei

Peruntukan yang disediakan oleh PP/.'PN P4B1 . Kelab 1uru

?amai guru berkebolehan sebagai jurulatih

Pertambahan guru berkebolehan sebagai jurulatih Pertambahan guru berkebolehan sebagai jurulatih

2ujud kerjasama dua hala dengan pihak ber tanggungjawab

2.

Pengurusan sekolah . PK Koku @n. 2an !ohd Khairuddin dan guru-guru dari sekolah berhampiran

5ebruari - !ei

Perkongsian ilmu dan lebih ramai guru berkebolehan dalam melatih murid

1uru Penasihat 6tau guru-guru dari sekolah berhampiran sebagai mentor.#asilitator

PELAN TEKTIKAL PROGRAM KECEMERLANGAN BOLA BALING 2014 S0?60@14 % S0?60@14 BI L . A A !ohon Sumbangan . 8uran !enyediakan kemudahan dan keperluan yang lengkap bagi melancarkan perlaksanaan akti$iti. TANGGUNGJAWA B Pengurusan Sekolah . PK Koku KOS$SUMBE R OUTPUT ( HASIL ) Kewangan kelab bertambah PELAN KONTINGENSI Surat mohon sumbangan

PROGRAM$PROJEK !emohon sumbangan ihsan daripada 6/>N dan orang perseorangan.

TEMPOH 6wal 0ahun

KPI -

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

PELAN OPERASI PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2014 PELAN OPERASI Nama Projek . Program 3bjekti# : A A 1 Keahlian Kelab secara terbuka kepada murid thn ", %, & dan (. . /apat mengenalpasti bakat dan kebolehan murid 2. /apat membentuk pasukan pelapis dan pasukan sekolah ". 9ebih ramai murid berpeluang menimba ilmu 'anuari 0ahun ", %, &, dan ( PROSES KERJA !esyuarat antara 1uru-guru Penasihat dan pihak Pengurusan Sekolah TANGGUNGJAWAB 1uru Penasihat TEMPOH hari

0empoh . 0arikh Kumpulan Sasaran LANGKAH

A A

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

2 " % & ( )

Pengumuman dan iklan dipemerkan serta pengedaran borang pemohoman keahlian !endapatkan kembali borang permohonan Proses borang keahlian mengikut ketetapan yang diputuskan oleh semua guru penasihat Pengagihan kumpulan !esyuarat pertama dan jumlah keahlian diumumkan 9aporan perlaksanaan sama keahlian mencapai target atau tidak

1uru Penasihat 1uru Penasihat 1uru penasihat 1uru Penasihat 1uru Penasihat 1uru penasihat

2 minggu 2 minggu minggu 2 hari hari Selepas mesyuarat pertama

PELAN OPERASI PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2014 PELAN OPERASI Nama Projek . Program 3bjekti# : A A 2 !emberi sijil keahlian kepada setiap penyertaan mengikut keakti#an. . !enarik minat murid untuk menyertai kelab 2. !enarik minat murid untuk bergiat akti# dan menunjukkan kebolehan dan bakat ". !enarik minat murid untuk bergiat secara bersungguh- sungguh sehingga terpilih sebagai pasukan sekolah Sepanjang 0ahun 0ahun ", %, &, dan (

0empoh . 0arikh Kumpulan Sasaran

A A

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

Perbincangan dan perbincangan tentang proses pembahagian sijil dan kreatiria yang perlu ahli kelab kuasai. Penyampaian sijil tahap paling rendah disampaikan semasa perjumpaan, manakala untuk tahap yang lebih tinggi seperti sijil layak mewakili sekolah disampaiakan dalam perhimpunan pagi. Penyediaan sijil

1uru Penasihat

hari

1uru Penasihat dan 1uru Bertugas !ingguan

hari

"

1uru Penasihat

Sebelum Penyampaian Sijil

PELAN OPERASI PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2014 PELAN OPERASI Nama Projek . Program 3bjekti# : A A 3 Sistem giliran dan kumpulan untuk sesi latihan . !emberi peluang sama rata antara peserta 2. !empastikan peserta yang tidak terlibat dengan latihan dapat hadir kelas K656 ". !emudahkan 'urulatih memberi tumpuan kepada peserta , dalam jumlah sedikit Sepanjang 0ahun 0ahun %, &, dan (

0empoh . 0arikh Kumpulan Sasaran

A A

LANGKAH

PROSES KERJA Penerangan 1uru Penasihat tentang perjalanan latihan

TANGGUNGJAWAB 1uru Penasihat

TEMPOH hari

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

2 " % & (

Pengagihan kumpulan dan giliran latihan 9atihan dijalankan dengan memberi kemahiran asas kepada komplek mengikut tahap peserta ?ekod kehadiran 9aporan latihan Penilaian dan kajian setiap permasalahan yang timbul dan cuba selesaikan secepat mungkin

1uru Penasihat 1uru Penasihat 1uru Penasihat 1uru Penasihat 1uru Penasihat

hari Setiap Kali 9atihan Setiap Kali 9atihan Setiap Kali 9atihan Setiap Kali 9atihan

PELAN OPERASI PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2014 PELAN OPERASI Nama Projek . Program 3bjekti# 0empoh . 0arikh Kumpulan Sasaran : A A A A 4 !enjalankan kursus kejurulatihan secara berkala dengan kerjasama PP/ dan 'PN. . !enambah bilangan guru yang berkemahiran dan berpengetahuan dalam melatih pasukan Bola Baling 5ebruari - !ei 0ahun ", %, &, dan (

LANGKAH

PROSES KERJA !esyuarat dan perbincangan dengan pihak PP/ dan 'PN

TANGGUNGJAWAB Pentadbiran . PK Kokurikulum Pentadbiran . PK Kokurikulum

TEMPOH hari hari

Penetapan 0arikh dan peserta kursus kejurulatihan

"

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

" %

Kursus berlangsung !aklum balas terhadap perlaksanaan kursus

Pentadbiran . PK Kokurikulum PP/ . 'PN Peserta kursus

2 hari hari

PELAN OPERASI PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2014 PELAN OPERASI Nama Projek . Program 3bjekti# 0empoh . 0arikh Kumpulan Sasaran : A A A A ! !engadakan kursus dalaman . !enambah bilangan guru yang berkemahiran dan berpengetahuan dalam melatih pasukan Bola Baling 5ebruari - !ei 0ahun %, &, dan (

LANGKAH

PROSES KERJA !esyuarat dan perbincangan dengan pihak Pengurusan sekolah . PK Koku bersama @n. 2an !ohd Khairuddin dan guru-guru dari sekolah berhampiran yang berkemahiran

TANGGUNGJAWAB Pentadbiran . PK Kokurikulum

TEMPOH hari

Penetapan tarikh dan peserta kursus kejurulatihan

Pentadbiran . PK Kokurikulum

hari

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

" %

Kursus berlangsung !aklum balas kursus

@n. 2an !ohd Khairuddin . 5asilitator kursus Peserta kursus

2 hari hari

PELAN OPERASI PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2011 PELAN OPERASI Nama Projek . Program 3bjekti# : A A " !emohon sumbangan ihsan daripada 6/>N dan orang perseorangan. . Sebagai cara untuk menampung kos latihan dan peralatan 2. !emupuk semangat kerjasama dalam menangani setiap masalah pihak sekolah dengan komuniti setempat ". Peserta lebih menghargai setiap apa yang diperolehi Sepanjang 0ahun 0ahun %, &, dan (

0empoh . 0arikh Kumpulan Sasaran

A A

LANGKAH

PROSES KERJA !esyuarat dan perbincangan dengan pihak-pihak tertentu yang dijangaka dapat memberi sumbangan

TANGGUNGJAWAB Pentadbitan Sekolah . PK Kokurikulum PK Kokurikulum . 1uru Penasihat

TEMPOH hari hari

2.

Surat pemohonan dan kertas cadangan projek

&

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

"

Surat Penghargaan

PK Kokurikulum . 1uru Penasihat

hari

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI NYIOR. PELAN STRATEGIK 2014 UNIT KOKURIKULUM : PERMAINAN BOLA BALING 53K>S A !emupuk minat dan mempertingkatkan kemahiran murid dalam permainan Bola Baling.

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

B*+ .

P,-./-/ Permainan Bola Baling

S0-/0,1* . meningkatkan minat murid untuk turut serta dalam Permainan Bola Baling. 2. Kemahiran asas permainan bola baling. ". /emontrasi dan latihan kemahiran asas permainan. %. Perlawanan Kecil.

PELAN TAKTIKAL T*34/./3 M/2/ . !esyuarat 6gung 2. Peraturan dan teknik bermain ". 9atihan kemahiran asas %. !engadakan pertandingan dalaman &. Pemilihan pemain untuk perlawanan 'anuari C 5ebruari 'anuari3ktober 'anuari C 3ktober 'un C 3gos

P,+/.2/3/ 1uru Penasihat

I34*5/06- K,7/8//3 !urid dapat mengetahui peraturan dan kemahiran asas permainan bola baling. /apat menilai teori dan praktikal !urid dapat meningkatkan pengetahuan bermain bola baling dengan mahirg !urid dapat menggunakan semua kemahiran semasa bermain !urid dapat bertanding dalam kumpulan

Penasihat.6'K

Penasihat.6'K

Penasihat.6K'

&. 9atihan peringkat sekolah

Sepanjang tahun

Pasukan bola baling

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI NYIOR. PELAN TINDAKAN 2014 UNIT KOKURIKULUM: PERMAINAN BOLA BALING 6kti$iti Penyataan Bisi A !esyuarat 6gung 0ahunan A !elahirkan murid-murid yang dapat menggunakan kemahiran permainan bola baling dengan baik.

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

Penyataan 3bjekti# J/49/+ P,+/3 T/.0*./+ B*+ .

A !embentuk struktur organisasi yang mantap.

A.0*:*0* !engadakan !esyuarat 6gung 0ahunan untukA i. melantik ahli jawatankuasa yang baru ii. menyenaraikan akti$iti sepanjang tahun. iii. menyediakan takwim. i$. Penetapan masa berlatih $. !elaksanakan latihan berkala

S9;<,D*=,-+9./3

T/311937/>/< (P,319-92) 1PK Kokurikulum 1uru Penasihat @

T,;=6? ;/2/ 4ndikator Kejayaan : 2 2 @ " % & ( ) < =

. 0erbentuknya struktur
organisasi Permainan Bola Baling.

1una 0enagaA 1uru Penasihat

2. /apat berbincang dan


menyenaraikan akti$iti yang akan dijalankan sepanjang tahun.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI NYIOR. PELAN TINDAKAN 2014 UNIT KOKURIKULUM: PERMAINAN BOLA BALING 6kti$iti A Kemahiran asas permainan bola baling

<

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

Penyataan Bisi A !elahirkan pelajar yang dapat mengetahui peraturan dan kemahiran asas bermain permainan bola baling. Penyataan 3bjekti# A !emberi pendedahan kepada guru-guru dan murid tentang permainan bola baling. J/49/+ P,+/3 T/.0*./+
B*+ . A.0*:*0* !engetahui penerangan tentang peraturan dan kemahiran teknik bermain bola baling. i. >ndang-undang permainan bola baling. ii. Peraturan-peraturan yang ada semasa bermain. iii. Kemahiran asas dalam permainan. S9;<,D*=,-+9./3 1una 0enagaA 1uru Penasihat T/311937/>/< (P,319-92) 1PK Kokurikulum 1uru Penasihat T,;=6? ;/2/ I34*./06- K,7/8//3 : 2 . /apat mengetahui tentang undang-undang kepada guru yang terlibat sebelum,semasa, selepas bermain. 2. /apat mempraktikkan kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam permainan. 2 " @ % @ & @ ( @ ) @ < @ = @

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI NYIOR. PELAN TINDAKAN 2014 UNIT KOKURIKULUM: PERMAINAN BOLA BALING 6kti$iti Penyataan Bisi A /emontrasi dan latihan kemahiran asas permainan.bola baling. A !elahirkan pelajar yang dapat mengetahui peraturan dan kemahiraran asas bermain permainan

Perancangan Stragetik Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKSN/2014

Penyataan 3bjekti#

bola baling. A !eningkatkan keyakinan pelajar yang mereka boleh bermain dengan teknik yang betul.

J/49/+ P,+/3 T/.0*./+


B*+ . A.0*:*0* !engetahui penerangan tentang peraturan dan kemahiran teknik bermain bola baling. i. >ndang-undang permainan bola baling. ii. Peraturan-peraturan yang ada semasa bermain. iii. Kemahiran asas dalam permainan. S9;<,D*=,-+9./3 1una 0enagaA 1uru Penasihat T/311937/>/< (P,319-92) 1PK Kokurikulum 1uru Penasihat T,;=6? ;/2/ I34*./06- K,7/8//3 : 2 . !emberikan pendedahan kepada guru-guru tentang undang-undang. 2. !emberi penerangan tentang peraturan kepada guru yang terlibat untuk sebelum,semasa dan selepas bermain. ". !emperkenalkan dan mempraktikkan kemahirankemahiran yang terdapat dalam permainan. 2 " % & ( ) < =

2: