Anda di halaman 1dari 8

PENDAHULUAN

Latihan industri merupakan satu program atau gerak kerja yang amat penting dan telah
diwajibkan oleh Jabatan Perkhidmatan Kemahiran kepada semua pelajar dalam bidang
kemahiran dan mana-mana institut-institut pengajian tinggi yang lain di seluruh Malaysia. Ini
kerana, latihan industri merupakan salah satu sesi pengajian yang telah diwajibkan kepada
setiap pelajar yang menuntut di pengajian tinggi dan juga merupakan syarat kepada pelajar
untuk mendapatkan segulung sijil atau diploma dalam bidang kursus yang telah diambil oleh
pelajar.

Di dalam latihan industri, setiap individu itu perlu melakukan gerak kerja dibawah
tunjuk ajar dari seoarang yang berpengelaman luas dan mahir di dalam sesuatu bidang.
setiap pelajar perlu melakukan kerja dengan langkah-langkah yang betul serta segala
arahan yang telah diberikan perlu diikuti dengan baik demi mempelajari sesuatu yang
berfaedah untuk menambahkan pengetahuan dan pengalaman. Selain itu, pelajar juga akan
dapat banyak kemahiran yang amat penting ketika menjalani latihan industri. Latihan industi
ini juga dapat memberi gambaran tentang alam pekerjaan yang akan ditempuhi oleh pelajar
apabila tamat pengajian.

Latihan industri juga dapat mempraktikkan para pelajar dari segi teknikal dan
praktikal dengan mengaitkan teori yang telah dipelajari. Selain itu, latihan industri ini juga
dapat meningkatkan semangat dedikasi, jujur, amanah dan bertanggungjawab. Ini kerana
pelajar perlu berhadapan dengan pelbagai keadaan sepanjang tempoh latihan.

Oleh itu, jelaslah bahawa latihan industri amat penting kepada pelajar. Maka dengan
itu banyak pekara yang telah dipelajari oleh semua pelajar politeknik di seluruh negara ini
dari adalah dari pelabagai aspek yang amat positif. Dengan pengalaman yang telah
dipelajari oleh pelajar di dalam latihan industri akan dapat digunakan oleh pelajar apabila
tamat pengajian dan menempuh alam pekerjaan.

ii
PENGHARGAAN

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.

Alhamdulillah, bersyukur saya kepada Allah S.W.T kerana dengan keizinanNya dapat saya
menyempurnakan latihan industri dan laporan latihan industri ini tanpa sebarang masalah.
Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya tujukan kepada semua
kakitangan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT) terutama sekali kepada penyelia
latihan industri tempat latihan iaitu Cik Siti Sahara, selaku Penolong Pengarah Sistem
Maklumat yang telah menerima saya untuk menjalani latihan industri di Jabatan Khidmat
Pengurusan MBKT bahagian Sistem Maklumat.

Selain itu juga, beliau juga telah banyak memberi idea yang bernas, bimbingan dan nasihat
yang berguna kepada saya sepanjang menjalani latihan industri di jabatan ini.
Dikesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyelia
latihan industri Showme Learning Centre yang datang menyelia saya iaitu Encik Suhaimi bin
Abas.

Terima kasih juga yang tidak terhingga kepada kedua ibubapa dan ahli keluarga saya yang
telah banyak memberi dorongan dan semangat serta sabar dengan karenah saya semasa
saya menjalani latihan dan semasa menulis laporan latihan industri ini. Terima kasih juga
kepada rakan-rakan yang telah banyak membantu dan memberi tunjuk ajar kepada saya
untuk menyiapkan laporan ini. Dengan bantuan dari semua pihak sama ada secara
langsung atau tidak langsung saya ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua dalam
usaha saya untuk menyediakan laporan lengkap latihan industri ini mengikut prosedur yang
telah ditetapkan.

Sekian, Wassalam.

iii
ISI KANDUNGAN

MAKLUMAT PELATIH i

PENDAHULUAN ii

PENGHARGAAN iii

ISI KANDUNGAN iv

SENARAI RAJAH vii

SENARAI JADUAL ix

BAB 1 : PENGENALAN DAN LATARBELAKANG ORGANISASI

1.1 Objektif 1

1.2 Latarbelakang Majlis Bandaraya Kualu Terengganu 3

1.3 Objektif Majlis Bandaraya Kuala Terengganu 7

1.4 Visi dan Misi 8

1.5 Perkhidmatan Majlis Kuala Terengganu 9

1.5.1 Taman Rekreasi 9

1.5.2 Kawalan Pembangunan 9

1.5.3 Tempat letak kereta 10

1.5.4 Penyelenggaraan 10

1.5.5 Kejuruteraan 10

1.5.6 Sukan 11

iv
1.6 Aktiviti Organisasi Majlis Bandaraya Kuala Terengganu 12

1.6.1 Kewangan 12

1.6.2 Strategi Pembangunan 12

1.6.3 Polisi Kebersihan 13

1.6.4 Polisi Pengindahan 13

1.7 Struktur Organisasi Majlis Bandaraya Kuala Terengganu 14

BAB 2 : MENYELENGGARA PERISIAN KOMPUTER

2.1 Pengenalan 16

2.1.1 Memformat hard disk menggunakan CD Windows Vista 16

2.1.2 Memasang Microsoft Office 2003 25

BAB 3 : MENYELENGGARA KOMPONEN KOMPUTER

3.1 Pengenalan 29

3.1.1 Pengujian set komputer 29

3.1.2 Pemeriksaan paparan monitor 29

3.1.3 Power On Self Test (POST) 30

3.1.4 Memperbetukan masalah ralat POST 33

3.1.5 Memeriksa sambungan kabel 34

BAB 4 : PENYELENGGARAAN SISTEM RANGKAIAN

4.1 Pengenalan 35

4.1.1 Konfigurasi IP address pada komputer 35

4.1.2 Membuat sambungan kabel rangkaian pada komputer 38

v
BAB 5 : CABARAN DAN PENYELESAIAN

5.1 Cabaran 40

5.2 Penyelesaian 41

BAB 6 : KESIMPULAN 42

LAMPIRAN

vi
SENARAI RAJAH

BAB 1: PENGENALAN DAN LATARBELAKANG ORGANISASI

Rajah 1.1 5

Rajah 1.2 6

Rajah 1.3 15

BAB 2 : MENYELENGGARA PERISIAN KOMPUTER

Rajah 2.1 17

Rajah 2.2 17

Rajah 2.3 18

Rajah 2.4 18

Rajah 2.5 19

Rajah 2.6 19

Rajah 2.7 20

Rajah 2.8 20

Rajah 2.9 21

Rajah 2.10 21

Rajah 2.11 22

Rajah 2.12 22

Rajah 2.13 23

Rajah 2.14 23

Rajah 2.15 24

Rajah 2.16 25

Rajah 2.17 25

Rajah 2.18 26

vii
Rajah 2.19 26

Rajah 2.20 27

Rajah 2.21 27

Rajah 2.22 28

Rajah 2.23 28

BAB 4 : MENYELENGGARA SISTEM RANGKAIAN

Rajah 4.1 36

Rajah 4.2 37

viii
SENARAI JADUAL

BAB 1 : PENGENALAN DAN LATARBELAKANG ORGANISASI

Jadual 1.1 4

BAB 3 : MENYELENGGARA KOMPONEN KOMPUTER

Jadual 3.1 31

Jadual 3.2 32

ix