Anda di halaman 1dari 5

LAPORAN PENDAHULUAN PADA PASIEN DENGAN CIDERA KEPALA RINGAN (CKR) A. KONSEP DASAR a.

Pengertian Cidera kepala ringan adalah gangg an tra !ati" dari # ng$i %tak &ang di$ertai ata tanpa di$ertai perdarahan inter$ti$ial dala! $ '$tan$i %tak tanpa diik ti terp t $n&a k%ntin ita$ %tak. '. I$tilah &ang dipakai dala! "idera kepala antara lain( ). *er' ka dan tert t p Cidera kepala ter' ka 'erarti !engala!i la$era$i k lit kepala ata pel r !ene!' $ %tak. Cidera kepala tert t p dapat di$a!akan dengan pa$ien ede!a. +. K p dan k%ntra k p (!engga!'arkan l%ka$i) K p !en&e'a'kan ker $akan &ang relati,e dekat dengan daerah &ang ter'ent r. K%ntra k p ker $akan &ang ter-adi 'erla.anan dengan daerah 'ent ran. /. Ak$elera$i dan de$elera$i 0engga!'narkan gerakan kepala 'ila ter-adi g n"angan ata 'ent ran. *ipe ker $akan tergant ng dari - !lah dan -eni$ a$elera$i1 nilai "idera a$elera$i dan d ra$i ". Eti%l%gi ). *ra !a %leh 'enda ta-a! &ang !ente'a'kan "idera $ete!pat +. *ra !a %leh 'enda t !p l &ang !en&e'a'kan "idera !en&el r h d. Kla$i#ika$i ). 2erda$arkan !ekani$!e *ra !a t !p l *ra !a te!' $ +. 2erda$arkan keparahan "idera Cidera kepala ringan GCS )/3)4 Hilang ke$adaran 5/6 !enit *idak ada #rakt r Cidera kepala $edang GCS 73)+ Hilang ke$adaran ata a!ne$ia antara /6 !enit $a!pai +8 -a! Dapat !engala!i #rakt r Cidera kepala 'erat GCS /37 Hilang ke$adaran 9+8 -a! 0elip ti k%nt $i% $ere'ral ata adan&a he!at ! e. :eni$ perdarahan &ang $ering dite! i pada "idera kepala ; Epid ral he!at%!a *erdapat peng !p lan darah diantara t lang tengk%rak dan d ra!ater aki'at pe"ahn&a pe!' l h darah < "a'ang = "a'ang arteri !eningeal !edia &ang terdapat diantara d ra!ater1 pe!' l h darah ini tidak dapat !en t p $endiri karena $angat 'er'aha&a . Dapat ter-adi dala! 'e'erapa -a! $a!pai ) = + hari. L%ka$i &ang paling $ering &ait di l%' $ te!p%rali$ dan parietali$.

Ge-ala = ge-alan&a ; Pen r nan tingkat ke$adaran N&eri kepala 0 ntah He!ipare$e Dilata$i p pil ip$ilateral Pernapa$an "epat dala! ke! dian dangkal ( reg ler ) Pen r nan nadi Peningkatan $ h S 'd ral he!at%!a *erk !p ln&a darah antara d ra!ater dan -aringan %tak1 dapat ter-adi ak t dan kr%nik. *er-adi aki'at pe"ahn&a pe!' l h darah ,ena < -e!'atan ,ena &ang 'ia$an&a terdapat diantara d ra!ater1 perdarahan la!'at dan $edikit. Peri%de ak t dapat ter-adi dala! 87 -a! = + hari1 + !ingg ata 'e'erapa ' lan. Ge-ala = ge-alan&a ; N&eri kepala 2ing ng 0engant k 0enarik diri 2er#ikir la!'at Ke-ang Ude! p pil. Perdarahan intra $ere'ral Perdarahan intra $ere'ral 'er pa perdarahan di -aringan %tak karena pe"ahn&a pe!' l h darah arteri1 kapiler dan ,ena. Ge-ala = ge-alan&a ; N&eri kepala Pen r nan ke$adaran K%!plika$i pernapa$an He!iplegi k%ntra lateral Dilata$i p pil Per 'ahan tanda = tanda ,ital Perdarahan S 'ara"hn%id Perdarahan di dala! r%ngga $ 'ara"hn%id aki'at r%'ekn&a pe!' l h darah dan per! kaan %tak1 ha!pir $elal ada pada "edera kepala &ang he'at. Ge-ala = ge-alan&a ; N&eri kepala Pen r nan ke$adaran He!ipare$e Dilata$i p pil ip$ilateral Kak k d k. #. *anda dan ge-ala

). +.

>a$e e!ergen"& *a!pak la$era$i 0e!ar He!at%! Kel ar darah dari telinga >rakt r t lang tengk%rak Gangg an $en$%ri Hiperten$i<hip%ten$i >a$e ak t Cidera kepala ringan3$edang Di$%rienta$i ringan A!ne$ia p%$t tra !a Sakit kepala Gangg an pendengaran Kele!ahan !%t%rik Pen r nan ke$adaran Cidera kepala $edang3'erat *idak $adar dala! .akt la!a (9+8 -a!) Cidera %tak Gangg an aki'at ker $akan $ara# "ranial /. >a$e pen&e!' han Sakit kepala1 k%n$entra$i !en r n Gangg an !e!%ri In$%!nia Pen&e!' han dala! .akt la!a Epilep$& Ker $akan per! kaan 8. >a$e p%$t k%!a *id r le'ih la!a *idak 'erini$iati# 2i "ara $edikit g. Pat%#i$i%l%gi Otak dapat 'er# ng$i dengan 'aik 'ila ke' t han %k$igen dan gl k%$a dapat terpen hi1 energi &ang diha$ilkan di dala! $el = $el $&ara# ha!pir $el r hn&a !elal i pr%$e$ %k$ida$i. Otak tidak !e!p n&ai "adangan %k$igen1 -adi kek rangan aliran darah ke %tak .ala p n $e'entar akan !en&e'a'kan gangg an # ng$i. De!ikian p la dengan ke' t han %k$igen $e'agai 'ahan 'akar !eta'%li$!e %tak tidak '%leh k rang dari +6 !g ? karena akan !eni!' lkan k%!a1 ke' t han gl k%$a $e'an&ak +4 ? dari $el r h ke' t han t ' h1 $ehingga 'ila kadar %k$igen pla$!a t r n $a!pai @6 ? akan ter-adi ge-ala = ge-ala per! laan di$# ng$i "ere'ral. Pada $aat %tak !engala!i hip%k$ia1 t ' h 'er $aha !e!en hi ke' t han %k$igen !elal i pr%$e$ !eta'%li$!e anaer%' &ang dapat !en&e'a'kan dilata$i pe!' l h darah. Pada k%nt $i% 'erat1 hip%k$ia ata ker $akan %tak akan ter-adi peni!' nan a$a! laktat aki'at !eta'%li$!e anaer%'. Hal ini akan !en&e'a'kan %k$ida$i !eta'%li$!e anaer%'. Hal ini akan !en&e'a'kan a$id%$i$ !eta'a'%lik.

h. ). +. /. i. ). +. /. -. ). +. /. 8. 2. a. '. ". d.

Dala! keadaan n%r!al Cere'ral 2l%%d >l%. (C2>) adalah 46 = A6 !l < !enit )66 gr. :aringan %tak &ang !er pakan )4 ? dari "ardia" % tp t. *ra !a kepala !en&e'a'kan per 'ahan # ng$i -ant ng $ek n" p akti#ita$ at&pi"al !&%"ardial1 per 'ahan tekanan ,a$k ler dan de!a par . Per 'ahan %t%ni! pada # ng$i ,entrikel adalah per 'ahan gel%!'ang * dan P arit!ia1 #i'rila$i atri ! dan ,entrikel $erta takikardi. Aki'at adan&a perdarahan %tak akan !e!pengar hi tekanan ,a$k ler1 di!ana pen r nan tekanan ,a$k ler akan !en&e'a'kan pe!' l h darah arteri%l akan 'erk%ntrak$i. Pengar h per$&ara#an $i!patik dan para$i!patik pada pe!' l h darah arteri dan arteri%l %tak tidak 'egit 'e$ar. Pe!erik$aan pen n-ang >%t% p%l%$ tengk%rak C*. S"an La'%rat%ri !; H'1 le k%$it1 dll K%!plika$i >rakt r t lang tengk%rak A!ne$ia Epilep$& Penatalak$anaan >rakt r t lang tengk%rak &ang tidak terdepre$i ! !n&a tidak !e!' t hkan tindakan pe!'edahan1 na! n !e!' t hkan pe!anta an pa$ien &ang ketat 0enilai -alan napa$ 0enilai pernapa$an 0enilai $irk la$i KONSEP ASUHAN KEPERABA*AN Pengka-ian Pengka-ian dilak kan padaC tanggalC. :a!C. Identita$ pa$ien Na!a1 ! r1 -eni$ kela!in1 peker-aan1 $tat $1 aga!a1 ala!at1 n% regi$ter1 dan diagn%$a !edi$. Penangg ng -a.a' Na!a1 ! r1 -eni$ kela!in1 peker-aan1 $tat $1 aga!a1 ala!at1 h ' ngan dengan pa$ien Ri.a&at ke$ehatan Kel han ta!a Ri.a&at pen&akit $ekarang Ri.a&at pen&akit dah l Ri.a&at pen&akit kel arga Pengka-ian pri!er Air.a& 2reathing Cir" lati%n Di$a'ilit& EDp%$ re Pengka-ian $ek nder Akti#ita$ Integrita$ eg%

Eli!ina$i P%la n tri$i H&giene e. Pe!erik$aan pen n-ang #. Penatalaka$anaan g. Diagn%$a kepera.atan i. gangg an per# $i -aringan 'erh ' ngan dengan tidak adek atn&a $ plai %+ !en - %tak ii. Gangg an ra$a n&a!an n&eri 'eh ' ngan dengan di$k%ntin ita$ -aringan k lit h. Inter,en$i DD i. O'$er,a$i keadaan ! ! OS dan k r tanda3tanda ,ital OS p%$i$ikan kaki klien le'ih tinggi daripada kepala (trendelen' rg) 'ant pernapa$an klien dengan pe!'erian O+ k%la'%pra$i dengan ti! !edi$ dala! pe!'erian terapi DD ii O'$er,a$i **E Ka-i $kala n&eri At r p%$i$i OS $en&a!an ! ngkin 2er$ihkan l ka K%la'%ra$i dengan d%kter dala! pe!'erian analgetik