Anda di halaman 1dari 3

Tema : Semangat Patriotisme Tugasan : Usaha Meningkatkan Semangat Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di negara

kita pada masa ini seperti yang didakwa oleh banyak pihak. Hal ini berlaku demikian kerana masing-masing sibuk dengan urusan sendiri yang menyebabkan mereka tidak menghiraukan perkara lain. Pada pendapat mereka, perkara yang penting dalam hidup ialah mereka perlu berusaha untuk mencari kekayaan dan hendak mencari wang untuk menambahkan pendapatan semata-mata. leh itu, mereka tidak menitikberatkan semangat patriotik dan tidak tidak mempedulikan sambutan hari kebangsaan, contohnya anggota masyarakat kita tidak mengibarkan bendera Malaysia ketika sambutan ulang tahun kemerdekaan negara di!alankan. "adi, kita berharap agar semangat patriotik dalam kalangan masyarakat dapat ditingkatkan. Sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh di!alankan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Satu daripada caranya adalah dengan memberikan penekanan tentang proses pemupukan semangat patriotik dari bangku sekolah lagi. Perkara ini membolehkan semangat patriotik sebati dalam diri pela!ar seperti kata peribahasa Melayu, #melentur buluh, biarlah dari rebungnya$. Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk se!ak kecil, sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. Tambahan pula, amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama negara. %ara lain yang boleh di!alankan adalah dengan membuat pengubahsuaian dan memberikan penekanan tentang aspek semangat patriotik ini dalam kurikulum di sekolah dan di institusi penga!ian tinggi. Sekiranya perkara ini dilakukan, muridmurid akan memahami dan menghayati semangat patriotik kerana aspek tersebut dipela!ari dalam mata pela!aran tertentu. &engan perkataan lain, perkara itu akan dipela!ari secara 'ormal di dalam kelas, diu!i dalam peperiksaan dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian. leh hal yang demikian, semangat patriotik itu akan terus subur dalam sanubari murid-murid hinggalah selepas mereka menamatkan persekolahan atau pendidikan mereka di institusi penga!ian tinggi. Pihak yang bertanggung!awab hendaklah men!alankan kempen secara besarbesaran melalui media massa. (empen-kempen yang berkaitan dengan semangat patriotik ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita leh itu, (ementerian

Penerangan Malaysia, di samping media elektronik seperti tele)isyen dan radio memang berkesan untuk menyuburkan dan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. &engan perkataan lain, tele)isyen dan radio hendaklah menyiarkan rancangan atau program yang dapat meningkatkan semangat patriotik seperti menyiarkan rencana tentang pe!uang-pe!uang kemerdekaan negara. Selain itu media elektronik itu !uga hendaklah menayangkan 'ilem seperti #*ukit (epong$, #Paloh$, dan drama-drama yang berkaitan dengan semangat cinta akan negara. +gensi-agensi kera!aan yang bertanggung!awab pula perlulah men!alankan akti)iti yang bersesuaian dengan usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat agar dapat memupuk semangat ini. +kti)iti tersebut boleh di!alankan di kampung-kampung dan !uga di kawasan perumahan. leh itu, akti)iti seperti sambutan hari kemerdekaan pada peringkat taman perumahan dan kampung perlulah digalakkan. &i samping itu, "abatan Penyiaran atau stesen tele)isyen !uga perlu mengadakan 'orum tentang semangat patriotik dengan men!emput tokoh-tokoh akademik daripada pelbagai bangsa dan !uga tokoh masyarakat yang memper!uangkan semangat kebangsaan suatu masa dahulu. +kti)iti tersebut bukan saha!a dapat memupuk semangat patriotik malahan dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita. Semangat patriotik !uga dapat dipupuk melalui contoh dan teladan daripada pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin masyarakat tanpa mengira bangsa, agama dan 'ahaman politik. &engan cara itu, anggota masyarakat akan mencontohi pemimpin-pemimpin mereka yang memiliki semangat patiotik yang tinggi. Para pemimpin perlulah selalu mengingatkan dan menekankan kepentingan menghargai kemerdekaan yang telah dicapai hasil per!uangan dan titik peluh pe!uang-pe!uang kemerdekaan yang terdahulu dan menghayatinya dengan sepenuh hati. Hal ini penting kerana, kemerdekaan yang dinikmati ini hendaklah dihayati, di!aga dan dikekalkan sampai bila-bila. Sekiranya perkara ini tidak dititikberatkan oleh semua orang sudah pasti kemerdekaan yang dinikmati sukar untuk dipertahankan dan tidak tidak akan memberi makna lagi kepada generasi yang akan datang. leh hal demikian, usaha-usaha untuk memupuk semangat patriotik perlulah di!alankan sepan!ang masa tanpa henti. Hal ini demikian kerana, semangat patriotik ini penting untuk melahirkan warganegara yang cinta akan negaranya dan pasti akan men!adi indi)idu yang berguna kepada bangsa, agama dan negaranya sendiri. ,ndi)idu yang memiliki semangat patriotik yang tinggi !uga akan sentiasa berusaha untuk mema!ukan diri dan negaranya agar mencapai kema!uan dan pembangunan

dengan cepat, setanding dengan negara-negara ma!u yang lain. Skiranya semangat patriotik tidak dapat dipupuk dalam kalangan rema!a, pastilah mereka tidak ada perasaan cinta akan negara dan menyebabkan mereka hilang !ati diri. leh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing agar semangat patriotik dapat dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat.