Anda di halaman 1dari 15

SULIT

4551/2
Biologi
KERTAS 2
Mei 2012
2 Vi jam
Nama : Tingkatan :
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
PEPERIKSAAN PERTENGAHANTAHUN 2012
TINGKATAN EMPAT
BIOLOGI
Kertas 2
Dua jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertassoalan ini mengandungitiga bahagian:
Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.
2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A. Jawapan
kepadaBahagian A hendaklah ditulisdalamruang
jawapanyang disediakan
3. Jawabdua soalan dari Bahagian B danjawapankepada
Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruangbergarisyang
disediakan dibahagianakhirkertas soalan. Andadiminta
menjawab dengan lebihterperinci untuk Bahagian B,
Jawapanmestilahjelas danlogik Dalamjawapananda,
persamaan, gambarrajah, jadual, grafdan cara lain
yang sesuai untuk menjelaskanjawapan andaboleh
digunakan.
4. Rajahyang mengiringisoalan tidakdilukismengikut skala
kecuali dinyatakan.
5. Markahyang diperuntukkan bagi setiapsoalan atau
ceraiansoalan ditunjukkan dalamkurungan.
6. Sekiranya andahendakmembatalkan sesuatujawapan,
buatgarisandi atasjawapanitu.
7. Andadibenarkan menggunakan kalkulator saintiflkyang
tidak bolehdiprogram. Walau bagaimanapun, langkah
mengiraperlu ditunjukkan
8. Masayangdicadangkan untuk menjawab BahagianA ialah90 minit, Bahagian B 60minit.
9. Semuakertasjawapanhendaklah diserahkan di akhir peperiksaan.
Kod Pemeriksa
Bahagian Soalan Markah
Penuh
Markah
A
1 12
2 12
3 12
4 12
5 12
B
6 20
7 20
8 20
9 20
Jumlah
4551/2
Disediakan oleh:
Guru AKRAM Terengganu
Dengankerjasama
MPSM Negeri Terengganu
TERENGGANU NEGERI ANJUNG ILMU
Dicetak Oleh:
Percetakan Yayasan Islam TerengganuSdn. Bhd.
Tel: 609-666 8611/6652/8601 Faks: 609-666 0611/0063
Dibiayai oleh:
Kerajaan Negeri Terengganu
Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak
4551/2 Hak Cipta JPN Terengganu
[Lihat sebelah
SULIT
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com