Anda di halaman 1dari 5

PT YAHI UTAMA

Departemen : Pemastian Mutu (QA)

PROSEDUR TETAP (Standard Operating Procedure) PENANGANAN PRODUK KEMBALIAN


+a 1 2ari 5

No. Dokumen : Tg . !er aku : No. Re$isi : Menggantikan : Tg . Tin&au ' ang : PRT/FA/QA/005/001 "0 Mei "01# 01 PRT/PA!/00%/00# "0 Mei "01(
Disusun ) e* (Written By) : Diperiksa ) e* (Checked By) : Disetu&ui ) e* (Approved By) :

Ne i +ar,ati -ta..

Pur/anti.0-.-i.0Apt Manager QA

1unirman Direktur

1. TUJUAN 'ntuk menangani pro2uk kem3a ian ,ang 2iterima kem3a i se4ara 3aik 2an 3enar 2. RUANG LINGKUP ".1. !er aku untuk semua pro2uk kem3a ian ,ang 2ikem3a ikan 2ari 2istri3utor karena : ".1.1. -a a* kirim ".1.". -a a* a2ministrasi ".1.#. 5a2a uarsa ".1.6. Penarikan kem3a i ".". Pro2uk kem3a ian o e* se3a3 ain0 antara ain ti2ak sampai ke 2istri3utor karena gangguan 2i per&a anan 3. TANGGUNG JAWAB #.1. QA Manager 3ertanggung &a/a3 men,iapkan0 mengka&i kem3a i 2an me ati*kan Protap ini. #.". Q7 Manager 3ertanggung &a/a3 untuk me akukan pemeriksaan serta e$a uasi ter*a2ap pro2uk kem3a ian ,ang 3erkaitan 2engan kua itas pro2uk untuk menentukan tin2ak an&ut ,ang tepat #.#. !agian Marketing 3ertanggung &a/a3 men,iapkan 2okumen untuk pro2uk kem3a ian 2ari 2istri3utor #.6. -uper$isor 8u2ang 3ertanggung &a/a3 men&a ankan protap ini 2engan 3enar 2an konsisten.

PT YAHI UTAMA
Departemen : Pemastian Mutu (QA)

PROSEDUR TETAP (Standard Operating Procedure) PENANGANAN PRODUK KEMBALIAN


+a " 2ari 5

No. Dokumen : Tg . !er aku : No. Re$isi : Menggantikan : Tg . Tin&au ' ang : PRT/FA/QA/005/001 "0 Mei "01# 01 PRT/PA!/00%/00# "0 Mei "01(
Disusun ) e* (Written By) : Diperiksa ) e* (Checked By) : Disetu&ui ) e* (Approved By) :

Ne i +ar,ati -ta..

Pur/anti.0-.-i.0Apt Manager QA

1unirman Direktur

4. PROSEDUR 6.1. 'ntuk Pro2uk 5em3a ian karena : 6.1.1. -a a* kirim 2an -a a* A2ministrasi 6.1.1.1. Periksa 2okumen terkait 2an 3uat Tan2a Terima Pro2uk ,ang 2ikem3a ikan 6.1.1.". Tempatkan pro2uk 2i atas pa et 2an masukkan ke area 5arantina 6.1.1.#. !erikan penan2aan pa2a Pro2uk 5em3a ian terse3ut 6.1.1.6. !erita*ukan ke !agian Quality Control untuk 2i akukan pemeriksaan mutu 2ari pro2uk kem3a ian 6.1.1.5. !agian Quality Control mengam3i 6.1.1.5.1. 6.1.1.5.". 6.1.1.5.#. Dapat 2igunakan kem3a i Dikemas u ang Dimusna*kan 4onto* 2an me akukan pemeriksaan serta mem3erikan status ter*a2ap pro2uk kem3a ian

6.1.1.(. !agian gu2ang atas 2asar !utir 2iatas me akukan sa a* satu *a se3agai 3erikut 6.1.1.(.1. 6.1.1.(.". 6.1.1.(.#. 6.1.1.(.6. Masukan se3agai stok gu2ang 9 atau Men,era*kan ke 3agian Pro2uksi untuk 2i akukan pengemasan u ang 9 atau Memin2a*kan pro2uk kem3a ian terse3ut ke area 2ito ak 2an mem3eri penan2aan status 9 2an Me akukan pemusna*an 2engan 3agian Quality Control 2an 3agian Quality Pemusna*an Pro2uk 1a2i. Assurance sesuai Protap

PT YAHI UTAMA
Departemen : Pemastian Mutu (QA)

PROSEDUR TETAP (Standard Operating Procedure) PENANGANAN PRODUK KEMBALIAN


+a # 2ari 5

No. Dokumen : Tg . !er aku : No. Re$isi : Menggantikan : Tg . Tin&au ' ang : PRT/FA/QA/005/001 "0 Mei "01# 01 PRT/PA!/00%/00# "0 Mei "01(
Disusun ) e* (Written By) : Diperiksa ) e* (Checked By) : Disetu&ui ) e* (Approved By) :

Ne i +ar,ati -ta..

Pur/anti.0-.-i.0Apt Manager QA

1unirman Direktur

6.1.". 'ntuk Pro2uk 5em3a ian karena 5a2a uarsa 6.1.".1. Periksa 2okumen terkait 2an 3uat Tan2a Terima Pro2uk ,ang 2ikem3a ikan 6.1.".". Tempatkan pro2uk 2i atas pa et0 3eri a3e D:T);A5 2an masukkan ke area D:T);A5 6.1.".#. ;akukan pemusna*an 2engan !agian Quality Control 2an 3agian Quality Assurance sesuai Protap Pemusna*an Pro2uk 1a2i. 6.1.#. 'ntuk Pro2uk 5em3a ian karena Penarikan 5em3a i 6.1.#.1. Periksa 2okumen terkait 2an 3uat Tan2a Terima Pro2uk ,ang 2ikem3a ikan 6.1.#.". Tempatkan pro2uk 2i atas pa et0 3eri a3e D:T);A5 2an masukkan ke area D:T);A5. 6.1.#.#. ;akukan pen4atatan 2an rekonsi iasi sesuai protap penarikan kem3a i pro2uk &a2i 2an aporkan ke QA Manager. 6.1.#.6. ;akukan pemusna*an 2engan !agian Quality Control 2an 3agian Quality Assurance sesuai Protap Pemusna*an Pro2uk 1a2i. 6.1.6. 'ntuk Pro2uk 5em3a ian o e* se3a3 ain. 6.1.6.1. Periksa 2okumen terkait 2an 3uat Tan2a Terima Pro2uk ,ang 2ikem3a ikan 6.1.6.". Tempatkan pro2uk 2i atas pa et 2an masukkan ke area karantina. 6.1.6.#. !erikan penan2aan pa2a Pro2uk 5em3a ian terse3ut menurut protap penan2aan.

PT YAHI UTAMA
Departemen : Pemastian Mutu (QA)

PROSEDUR TETAP (Standard Operating Procedure) PENANGANAN PRODUK KEMBALIAN


+a 6 2ari 5

No. Dokumen : Tg . !er aku : No. Re$isi : Menggantikan : Tg . Tin&au ' ang : PRT/FA/QA/005/001 "0 Mei "01# 01 PRT/PA!/00%/00# "0 Mei "01(
Disusun ) e* (Written By) : Diperiksa ) e* (Checked By) : Disetu&ui ) e* (Approved By) :

Ne i +ar,ati -ta..

Pur/anti.0-.-i.0Apt Manager QA

1unirman Direktur

6.1.6.6. !erita*ukan ke 3agian Quality Control untuk 2i akukan pemeriksaan mutu ter*a2ap pro2uk kem3a ian. 6.1.6.5. !agian Quality Control mengam3i 6.1.6.5.1. 6.1.6.5.". 6.1.6.5.#. Dapat 2igunakan kem3a i Dikemas u ang Dimusna*kan 4onto* 2an me akukan pemeriksaan serta mem3erikan status ter*a2ap pro2uk kem3a ian

6.1.6.(. !agian gu2ang atas 2asar !utir 2iatas me akukan sa a* satu *a se3agai 3erikut 6.1.6.(.1. 6.1.6.(.". 6.1.6.(.#. 6.1.6.(.6. Masukan se3agai stok gu2ang 9 atau Men,era*kan ke 3agian Pro2uksi untuk 2i akukan pengemasan u ang 9 atau Memin2a*kan pro2uk kem3a ian terse3ut ke area 2ito ak 2an mem3eri penan2aan status 9 2an Me akukan pemusna*an 2engan 3agian Quality Control 2an 3agian Quality Pemusna*an Pro2uk 1a2i. 5. PELAPORAN 5.1. !uat aporan kepa2a QA Manager0 !agian Marketing0 Finan4e Manager. 5.". 'ntuk *asi Penarikan 5em3a i : Formu ir Rekonsi iasi 5.#. 'ntuk Pemusna*an : !erita A4ara Pemusna*an Pro2uk 6. LAMPIRAN (.1. Formu ir Rekonsi iasi (.". !erita A4ara Pemusna*an Pro2uk Assurance sesuai Protap

PT YAHI UTAMA
Departemen : Pemastian Mutu (QA)

PROSEDUR TETAP (Standard Operating Procedure) PENANGANAN PRODUK KEMBALIAN


+a 5 2ari 5

No. Dokumen : Tg . !er aku : No. Re$isi : Menggantikan : Tg . Tin&au ' ang : PRT/FA/QA/005/001 "0 Mei "01# 01 PRT/PA!/00%/00# "0 Mei "01(
Disusun ) e* (Written By) : Diperiksa ) e* (Checked By) : Disetu&ui ) e* (Approved By) :

Ne i +ar,ati -ta..

Pur/anti.0-.-i.0Apt Manager QA

1unirman Direktur

7. DOKUMEN RUJUKAN <.1. Pe2oman 7P)! "01" <.". Petun&uk )perasiona 7P)! 8. RIWAYAT PERUBAHAN N) 1 " Nomor Protap PRT/FA/QA/005/001 PRT/PA!/00%/00# Tangga !er aku "0 Mei "01# 0< 1anuari "00% A asan Penin&auan u ang protap

9. DISTRIBUSI =.1. As i : QA Manager =.". 5opi =.".1. Q7 Manager =.".". Pro2u4tion Manager =.".#. !agian Marketing =.".6. Finan4e Manager =.".5. -uper$isor 8u2ang