Anda di halaman 1dari 364

Indahnya Rumah Tangga RASULULLAH SAW

HARUN ARRASYID HAJI TUSKAN ABU AZKA AL-MADANI

DAFTAR ISI KANDUNGAN

PENDAHULUAN RASULULLAH BERSAMA ABU TALIB


Permulaan yang Baik Akhinrnya Juga Baik Akhlak dan adab Mulia Rasulullah SAW Bentuk Fizikal Mulia Rasulullah Kematian Ibunda, Aminah Kematian Datuknya dan Pen agaan Abu !alib Mengikuti R"mb"ngan Dagang ke Syam Dia ak Menemui Pendeta Buhaira Kasih Ibu Saudara, Fatimah Men adi Penggembala Kambing Berlaku Perang Fi ar Perniagaan Khadi ah binti Khu#ailid Memba#a Keuntungan Berli$at %anda

RASULULLAH BERSAMA KHADIJAH


Peniaga Kaya dan Derma#an Benih &inta Mula Ber$utik Meminang Se"rang Peniaga Kaya

Perkah#inan yang Diberkati Menerima Wahyu Pertama Kehilangan 'rang yang Disayangi

RASULULLAH DI GUA THUR


Permulaan (i rah Dalam Islam Bersembunyi di %ua !hur Khidmat Abdullah dan Asma) binti Abu Bakar

RASULULLAH BERSAMA UMMU MABAD


Mele$askan Rasa *etih dan Dahaga Muk izat Seek"r Kambing Kurus

RASULULLAH BERSAMA ABU AYYUB AL-ANSHARI


Mengin akkan Kaki di Bumi Madinah Sambutan (angat Dari$ada Penduduk Biarkan Saha a +nta yang Menentukan Abu Ayyub Sangat Mengh"rmati !etamu Rasulullah Meran,ang Membina Mas id

RASULULLAH BERSAMA UMAHATUL MUKMININ


Rasulullah Bersama Saudah Rasulullah Menikah Dengan Saudah binti -am)ah Peristi#a yang Mengguris (ati Rasulullah

Rasulullah Bersama Aisyah Rasulullah Membina Mas id .aba#i Rasulullah Membenarkan Aisyah Bermain Rasulullah Memahami Benar Perilaku Aisyah Kemeseraan dan Ke,emburuan Aisyah Ke,il (ati Dengan +,a$an Aisyah Membentuk Sebuah K"m$l"tan Peristi#a Beredarnya Berita B"h"ng Wa/atnya Rasulullah SAW +mmul Mukminin Aisyah Pakar Fekah +mmul Mukminin Aisyah Pakar Fekah Rasulullah Bersama +mmu Salamah Rasulullah Meminang +mmu Salamah Perkah#inan Rasulullah Sebagai Pena#ar +mmu Salamah Wanita Bi ak Rasulullah Bersama (a/shah +mar al0Khatab Puteri Kesayangan +mar al0Khatab Perkah#inan Rasulullah Dengan (a/shah Peristi#a yang Mengguris (ati +mar al0Khatab (a/shah Wanita &emerlang Rasulullah Bersama -ainab binti Khuzaimah Rasulullah Melamar -ainab binti Khuzaimah Kematian -ainab binti Khuzaimah Rasulullah Bersama Raihanah Rasulullah Berkah#in Dengan Raihanah Kematian +mmul Mukminan Raihanah

Rasulullah Bersama Ju#airiyah Rasulullah Mengah#ini Ju#airiyah Kematian +mmul Mukminin Ju#airiyah Rasulullah Bersama -ainab binti Jahsy Perg"lakan Dalam Rumah !angga -ainab Rasulullah SAW Mengah#ini -ainab -ainab %emar Bersedekah Rasulullah Bersama Mariyah al01ibtiyah Rasulullah Mengah#ini Mariyah Meninggal Putera Rasulullah, Ibrahim Meninggal Putera Rasulullah, Ibrahim Rasulullah Bersama +mmu (abibah Rasulullah Melamar +mmu (abibah +mmu (abibah Menda$at Berita %embira Perkah#inan Rasulullah Dengan +mmu (abibah +mmu (abibah Memasuki Rumah Se ahtera Kedatangan Abi Su/yan ke Rumah +mmu (abibah Rasulullah Bersama Sha/iyyah Rasulullah Berkah#in Dengan Sha/iyyah Sha/iyyah Berhim$un Bersama Isteri Rasulullah Ke,antikan Sha/iyyah Mengundang Ke,emburuan Sha/iyyah Adalah Wanita &erdik Rasulullah Bersama Maimunah Rasulullah Bersama Isteri0isteri yang *ain Wanita Berasal dari Kindah

Khaulah binti al0(uzail *aila binti al0Khathim Wanita Bani %hi/ar Kemesraan Rasulullah Dengan Semua Isterinya

RASULULLAH SAW BERSAMA PUTERA-PUTERINYA


Rasulullah SAW Bersama Puteranya *ahirnya Ibrahim Membangkitkan Rasa &emburu Kesedihan Rasulullah Kerana Kematian Ibrahim -aid bin (arithah Rasulullah SAW Bersama Puterinya Ru2ayyah dan +mmu Kulthum +thman Mengah#ini Ru2ayyah Sedih Dengan Kematian Ru2ayyah +thman Mengah#ini +mmu Kulthum Sedih Dengan Kematian +mmu Kalthum -ainab binti Muhammad, Rasulullah SAW -ainab Menebus Abul Ash bin Rabi) Abul Ash Di$erintahkan untuk &eraikan -ainab Abul Ash bin Rabi) Masuk Islam Abul Ash bin Rabi) Masuk Islam Sedih Dengan Kematian -aiban dan Suaminya Fatimah Puteri Kesayangan Rasulullah SAW Perkah#inan Ali Dengan Fatimah

Kegigihan Fatimah Berkhidmat untuk Suaminya Rasulullah Memberi Penga aran Ke$ada Fatimah Kehidu$an yang Penuh Dengan Kesederhanaan

RASULULLAH BERSAMA CUCU, ANAK TIRI, DAN ANAKANAK LAIN


Rasulullah Sangat Sayangkan Kanak0kanak Rasulullah Memberi Penga aran Ke$ada Kanak0kanak Sika$ Rasulullah yang Menyenangkan +mamah binti Abul Ash (asan dan (usein bin Ali +samah bin -aid Anak !iri Rasulullah SAW

RASULULLAH BERSAMA KELUARGA DAN TETAMU DI RUMAH


Rasulullah Suka Men amu Keluarga Fatimah binti Asad, Ibu Saudara .abi Abbas bin Abdul Mutalib, Ba$a Saudara .abi Ali bin Abi !alib, Se$u$u Rasulullah (amzah bin Abdul Mutalib, Ba$a Saudara .abi Abdullah Ibnu Abbas, Se$u$u Rasulullah Ja)/ar bin Abi !alib, Se$u$u Rasulullah Abu Su/yan bin al0(arith, Se$u$u Rasulullah Ahli Keluarga (alimah As0Sa)diyah !hu#aibah, (amba Ba$a Saudara .abi

+mmu (aram binti Mulhan

RASULULLAH SAW DI RUMAH PARA SAHABAT


Rasulullah Mengasihi !ukang Sa$u Mas id Rasulullah Mend"akan Abu Salamah Rasulullah Suka Menziarahi Sahabat Rasulullah Menga arkan Adab Makan Rasulullah Suka Memberi .asihat

RASULULLAH SAW BERSAMA PARA HAMBA DAN PELAYAN


Rasulullah Sangat Mengh"rmati 'rang *ain Rasulullah Mengh"rmati +mmu Aiman Rasulullah Mengh"rmati Anas bin Malik !hauban (amba Rasulullah SAW (unain Pelayan Setia Rasulullah SAW Sa/inah Pelayan Rasulullah SAW Syu2ran Mandikan Jasad Rasulullah SAW Rasulullah Mend"akan Bakir bin Syuzakh Rabiah bin Ka)ab al0Aslami Barirah Pelayan Aisyah Abu (uzai/ah (amba +mmu Salamah Abdul 1uddus Pelayan Rasulullah SAW (amba0(amba *ain Rasulullah

RASULULLAH SAW BERSAMA PARA JIRAN


Rasulullah Sangat Mem$erhati (ak Jiran Rasulullah Mem$erhati (ak 'rang Miskin

RUMAH TANGGA RASULULLAH TELADAN TERBAIK


Kesedrhanaan (idu$ Rasulullah SAW Rasulullah Men"lak Pela#aan Sahabatnya Rasulullah *ebih Memikirkan +matnya Rasulullah !erbiasa Menahan *a$ar Peristi#a yang &uku$ Menggem$arkan Akhirnya Mereka Semua Bergembira &inta Adalah Kebahagiaan Berumah !angga Rasulullah Men,intai Dengan !elus Ikhlas Rasulullah Bersika$ Amanah Rasulullah Menga arkan Sika$ Kesetiaan Rasulullah Bersika$ Bers"$an dan Beradab Rasulullah Berendah (ati Dalam Melayani Keluarga Rasulullah Sentiasa Berta#akal Rasulullah Menyukai Kebersihan dan We#angian Rasulullah Menanamkan Kasih Sayang Rasulullah %emar Berzikir dan Ibadah Rasulullah Sentiasa Beramar Makru/ dan .ahi Munkar (iburan yang Sihat dan Menyer"n"kkan Rumah Rasulullah Pusat Keilmuan dan Keruhanian

10

Rumah Rasulullah Pusat Penghargaan dan Pengh"rmatan Rasulullah 'rang yang Paling Adil Kehidu$an Rasulullah Sangat Mem$rihatinkan

RASULULLAH SAW MENGHADAPI KEMATIAN


Rasulullah Mengalami Sakit Rasulullah Pindah ke Rumah Aisyah Abu Bakar Jadi Imam S"lat Subuh Rasulullah Memanggil Fatimah (ari Ke#a/atan Rasulullah SAW Pengebumian Jasad Mulia Rasulullah

PENUTUP KATA
(((((000)))))

11

PENDAHULUAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian Alam yang telah menciptakan langit an bumi! Tuhan pen i ik sekalian alam semesta. Sama"samalah kita memanjatkan syukur keha hrat ilahi mem#h#n rahmat an inayah"Nya. sem#ga kita semua terg#l#ng i alam g#l#ngan yang iberi keampunan serta perlin ungan Allah S$T ari segala keburukan ha%a na&su yang men #r#ng kita ari melakukan perbuatan keji lagi tercela ari si&at"si&at yang terpuji! menjauhi segala larangan"Nya serta amat patuh an taat kepa a setiap suruhan"Nya. 'erana barangsiapa yang iberi petunjuk #leh Allah S$T! maka ti ak a a sesiapa pun yang akan apat menyesatkannya an barang siapa yang telah isesatkan #leh Allah S$T! maka ti ak a a sesiapa pun yang akan akan apat memberikannya petunjuk. 'ita sama"sama bersaksi baha%a sesungguhnya tia a satu pun tuhan yang Maha (sa yang selayaknya isembah melainkan Allah S$T yang Maha Tunggal! an baha%a sesungguhnya nabi Muhamma SA$ a alah perutusan an se#rang hamba yang iutuskan #leh Allah S$T! untuk menyampaikan segala risalah serta %ahyu Allah S$T kepa a sekalian makhluk alam ini.

12

Aku bersaksi baha%a Muhamma

a alah hamba

an rasul"Nya!

makhluk pilihan"Nya! an #rang yang ipercaya untuk menyampaikan %ahyu" Nya. Aku bersaksi baha%a ia menja i uta antara Dia an hamba"hamba"Nya serta makhluk yang paling ke u ukannya ekat hubungannya engan Dia! paling besar i sisi"Nya! paling i sisi"Nya! paling i engar sya&aatnya

icintai #leh"Nya! an paling imuliakan #leh"Nya i antara. semua makhluk" Nya. Allah telah mengutusnya untuk menyeru manusia kepa a iman! mengajak mereka masuk syurga! menunjuki mereka untuk apat menempuh jalan"Nya yang lurus! selalu berupaya untuk meraih re ha an cinta"Nya! serta sentiasa menyeru kepa a setiap perbuatan makru& mungkar. Sela%at an salam! sem#ga tercurah pa a junjungan kita! )asulullah SA$! semua keluarga! an sahabat. Atas segenap nabi an rasul! an sem#ga Allah re ha kepa a para tabiin engan kebaikan"Nya hingga atangnya hari pembalasan. Amin. an mencegah setiap perbuatan

Sesungguh tia a satu pun perkataan yang paling benar an lurus selain ari kalam Allah S$T! yang termaktub i alam kitab suci"Nya! Al"*uranul 'arim a alah petunjuk i alam kehi upan yang paling baik lagi sempurna serta men apat jaminan ari Allah S$T! terutamanya bagi #rang"#rang yang bertak%a! +irman Allah S$T yang bermaksu , Kitab Al-Quran itu tiada sebarang keraguan padanya, menjadi pertunjuk bagi orang yang bertakwa. (Surah Al"-a.arah ayat /).

13

Semuanya ini a alah petunjuk yang telah isampaikan #leh bagin a )asulullah SA$ kepa a kita melalui Sunnah bagin a! jalan yang paling buruk isisi Allah S$T an rasul"Nya a alah jalan hi up yang telah ireka cipta #leh manusia bersan arkan ha%a na&su yang ti ak ika%al engan akal &ikiran yang %aras! iman an hati yang bersih serta ti ak berpan ukan Al"*uran an As" Sunnah. Dan setiap sesuatu yang ireka cipta #leh manusia yang ti ak sesuai engan Al"*uran an Al"0a ith a alah ikira sebagai suatu perkara bi 1ah! se angkan setiap perkara bi 1ah itu a alah ianggap suatu kesesatan yang tert#lak! sebagaimana engan sab a )asulullah SA$ yang bermaksu , Setiap perbuatan bidah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu di tempatnya dalam neraka. Se angkan setiap bentuk kesesatan itu tert#lak kerana ia akan menjerumuskan kita ke alam neraka. Dengan kesesatan itu juga! akan lebih men #r#ng kita lagi untuk melakukan perbuatan yang lebih keji an maksiat! selain itu juga ia akan menjauhkan iri kita ari si&at tak%a terha ap Allah S$T! menghin arkan ari timbulnya perasaan takut terha ap Allah S$T. 'ita semua telah lalai an leka %alaupun Allah S$T telah mengingatkan kepa a hamba"hamba"Nya supaya bertak%a kepa a"Nya. Amma ba du! )umah a alah tempat kita menghirup ketenangan. Dan! kebahagiaan hi up tersimpan i balik hubungan harm#ni sepasang suami isteri. -arangsiapa i antara kita yang ti ak men ambakan rumah yang tenang! isteri yang sehaluan! an anak"anak yang berbakti sebagai buah hati an cahaya kebahagiaan2 Namun! &aktanya ti ak semua #rang mampu membina rumah

14

seperti itu. Sebab! rumah emikian bukan bangunan batu! simen! an kayu. -ukan emas! pakaian me%ah! an perlengkapan in ah. 'ebahagiaan rumah tangga ti ak terletak pa a harta melimpah an kemu ahan hi up yang serba me%ah! tetapi pa a kese iaan setiap in i3i u untuk mengalah an berk#rban. 4ebih"lebih ayah yang selaku ketua rumah tangga yang memikul tanggungja%ab untuk memimpin! membimbing! memberi tela an baik kebajikan sempurna kepa a seluruh angg#ta keluarga. Mungkin i antara ketua keluarga a a yang ti ak siap menjalankan an permasalahan pelik rumah an

peranan kepemimpinannya! ti ak sanggup bertin ak bijak! atau ti ak tahu bagaimana menyikapi berbagai kesukaran tangga. Atau! mereka berinteraksi engan seluruh k#mp#nen keluarga secara lugas, ti ak tahu bagaimana acara berbuat bijak! membuat ketela anan! an manyajikan pen i ikan yang layak. 'ehi upan rumah tangga ja i ti ak harm#ni! segala urusan rumah tangga p#rak"peran a. Sebenarnya! bagi yang iberi kemu ahan #leh Allah! membina rumah tangga harm#ni ti aklah sukar. 5ukup men asarkan segala urusan rumah tangga pa a apa yang itela ankan )asulullah SA$! meniru an mengikuti jejak bagin a. 6uga menapaki jalan kebahagiaan yang lingkungan! itunjukkan engan cemerlang #leh bagin a bersama semua isteri engan segala kecen erungan! an /7sistem pen i ikan mereka yang beragam. Semua hi up an keharm#nian. Meskipun sesekali bersama bagin a penuh kerelaan

iselingi riak perselisihan an guncangan! atau suasana yang se ikit memanas! tetapi semua itu berakhir engan kehi upan harm#ni an sejahtera. 'ita semua belajar bagaimana )asulullah SA$ menangani setiap permasalahan yang mencemari 8cuaca jernih1 rumah tangga engan sikap

15

bijak! lembut!

an penuh timbang rasa. Sikap yang! tentu sahaja! ti ak

menyimpang ari garis kere haan Allah an ti ak mengurangi rasa saling cinta i antara mereka! sikap emikian selalu tercermin pa a iri bagin a! sama a a a a petunjuk terus Al"*uran mahupun ti ak. 'ami juga berharap! sem#ga Allah memberikan pahala untuk semua kebenaran an kebaikan kami. Dialah yang bera a ibalik semua keinginan kami. Tia a aya an upaya kecuali aripa a Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Dengan menyebut nama"Nya kami memulai! engan memuji" Nya kami mengakhiri! bertambah. Sem#ga berman&aat an iterima i sisi Allah. Sem#ga Dia sentiasa memberi kami niat yang ikhlas an magh&irah yang luas. Ya Allah! jika aku berbuat baik! itu semata"mata kerana petunjuk"Mu. 6ika aku berbuat buruk! itu semata"mata kelemahanku. an engan syukur kepa a"Nya kenikmatan akan

16

RASULULLAH BERSAMA ABU TALIB

Permulaan yang Baik Akhinrnya Juga Baik Di tengah hamparan gurun pasir yang mengelilingi Mekah! Muhamma putera Ab ullah tenggelam alam renungan panjang. Di ha apannya berkeliaran #mba" #mba yang ia gembala an #rang *uraisy engan upah beberapa inar. Dia melakukan itu emi meringankan beban bapa sau aranya! Abu Talib! yang telah mengasuhnya. Muhamma ingin membantu memenuhi keperluan asas keluarga besar bapa sau aranya itu. Di usianya yang sangat mu a! Muhamma telah menunjukkan apat kepe ulian luar biasa kepa a bapa sau aranya ini. Ti ak berharap beban. Muhamma

menanggung se ikit kese ihan bapa sau aranya! bukan malah menambahinya lalu ingat masa lalunya. Pita kenangan berputar alam ingatannya yang paling alam! an yang ter ahulu hingga yang terkini. A%al" a%al masa kecilnya melintas i ha apan mata! memba%a peristi%a beruntun yang sempat menggelisahkan ji%anya. Dia ingat ketika hi up i rumah 0alimah! ibu susuannya. Dengan penuh riang ia jelajah khemah emi khemah

17

-ani Sa1a yang ber iri i atas hamparan pasir keemasan yang jernih alam ekapan langit biru yang jujur an bersih. -ahagia hati Muhamma tinggal i rumah 0alimah. Dia berlarian

mengitari rumah bersama sau ara"sau ara kecilnya! menikmati keriangan bersama mereka. 4ebih"lebih bersama sau arinya yang lebih tua! Syaima seperti umumnya anak"anak! Muhamma sering mengg# a Syaima engan menyergapnya tiba"tiba! mencan ainya! atau menggigit punggungnya engan gigitan nakal. Sesekali juga ter engar gelak ta%a atau teriak mereka lepas ke angkasa. Muhamma tahu ke u ukan irinya i mata ibu susuannya! 0alimah! an suaminya. Mereka mencintai an mencurahkan perhatian kepa a irinya melebihi kepa a anak"anak kan ung mereka sen iri. Dari s#r#t mata mereka Muhamma membaca lukisan cinta yang ti ak terhingga. Terkenang kembali ketika terakhir kali 0alimah memba%a irinya

pulang ke rumah ayahnya i Mekah. $aktu itu usianya genap lima tahun. Su ah masanya ia iserahkan kepa a pengasuh baru yang akan mencurahkan segenap perhatian an cinta kasih kepa anya. 'epa a ibu asuhnya itu! 9mmu Aiman! 0alimah berpesan agar ia menggantikan tugas menguruskan segala keperluan Muhamma an ti ak meninggalkannya %alaupun i siang hari.

Akhlak dan adab Mulia Rasulullah SAW Akhlak )asulullah SA$ selalu iam. -ercakap seperlunya. Percakapannya &asih! ringkas tapi pa at. 0atinya selalu se ih. -er&ikir terus" menerus. Menghargai nikmat sekecil apapun tanpa pernah mencaci. Ti ak

18

pernah mencela makanan, bila suka! imakan! bila ti ak! itinggalkan. Ti ak pernah marah menyangkut urusan unia. Marah atau mengekang amarah bukan kerana na&su. -ila kebenaran ilanggar! ti ak a a yang mampu mengekang amarah bagin a. -ila marah! bagin a memalingkan muka. -ila berasa gembira! bagin a memejamkan mata. Ti ak pernah berkata k#t#r! berbuat keji an melampaui batas! serta berteriak" teriak i pasar. Ti ak pernah membalas kejahatan engan kejahatan! bahkan bagin a memaa&kan an berlapang a a. Tangan bagin a ti ak pernah memukul selain alam jiha i jalan Allah.

-ila mengha api ua perkara! bagin a memilih yang termu ah selama ti ak berunsur maksiat. Di rumah! bagin a a alah manusia biasa yang mencuci baju! memerah susu! an mengerjakan sen iri segala keperluan irinya. Di masa u uk atau pun ber iri! bagin a sentiasa ber:ikir. )aut %ajahnya selalu cerah! perangainya teriak! an mencela #rang. Tiga perkara yang mereka jauhi, perselisihan! b#ngkak! an segala yang ti ak iperlukan. Ti ak pernah mencela an memaki"maki #rang. Ti ak pernah menuntut kerahsiaan mereka. Ti ak pernah bercakap kecuali sesuatu yang menjanjikan pahala. 9capannya memukau siapa pun yang men engarnya! se#lah"#lah a a burung melintas i kepala mereka. -agi yang melihat bagin a sepintas lalu! ia apat itiru engan mu ah!

lemah lembut an ramah. Ti ak pernah berlaku keras an kasar! berteriak"

19

akan takut bercampur h#rmat. -agi yang sering bergaul an telah mengenal baik bagin a! mereka. Siapa meminta sesuatu! pasti ipenuhi! atau it#lak engan tutur kata yang sejuk. Tangan bagin a selalu terbuka bagi siapa sahaja tanpa pilih kasih, bagin a a alah bapa bagi mereka semua. Di mana pun bagin a u uk! i situ terpancar cahaya ilmu! sikap malu an sabar! serta amanah. Ti ak a a yang berani mengangkat suara i ha apan bagin a. Semua mengakui yang lain lebih utama kerana tak%anya, yang tua ih#rmat! yang kecil isayang! yang mempunyai keperluan iutamakan! #rang asing ijaga an iperhatikan. Ti ak mem#t#ng pembicaraan #rang. 'alau ingin mem#t#ng! bagin a mem#h#n i:in atau ber iri. Paling lapang a a. Paling tepat l#ghat bicaranya. Paling lemah lembut %ataknya. Paling s#pan pergaulannya. -erkata #rang yang berusaha menggambarkan bagin a! ;Ti ak pernah aku lihat #rang seperti ia! ulu mahupun sekarang.< ia akan mencintainya tanpa batas. Memberi tempat kepa a #rang yang mahu u uk! an ti ak menganggap a a yang lebih mulia i antara

Bentuk Fizikal Mulia Rasulullah $ajahnya bulat mena%an! berpijar seperti cahaya purnama. $arna kulitnya putih bunga. Mulutnya mena%an. =iginya in ah. Matanya lentik merekah &ajar. Dengan bulu mata panjang. )ambutnya ber#mbak! ti ak keriting! ti ak lurus. -erjuntai hingga cuping telinga! atau ka ang antara

20

telinga

an leher. Atau juga memanjang hingga ke ua bahunya. Pa a i akhir hayat hanya sekitar ua puluh lembar menyebar i

rambutnya yang hitam! hanya se ikit uban terselip. -ahkan kepala! ba%ah mulut! an ke ua pelipis sebahagian rambut kemerah"merahan bekas minyak %angi. Tubuhnya semampai. ti ak tinggi! ti ak pen ek. -eratnya i eal. Ti ak ringan! ti ak berat. Ti ak kurus! ti ak gemuk. Da anya bi ang. 6auh jarak antara ua bahu. 'e ua kaki an tangannya k#k#h. Tapaknya luas terbuka lembut an halus pula. Anas! pelayannya! berkata, ;-elum pernah aku sentuh kain sutera lebih lembut iban ing tapak tangan )asulullah SA$. Dan! belum pernah aku cium ar#ma lebih %angi iban ing ar#manya.< Tumitnya tipis ti ak gempal aging. Di bahagian atas bahu kirinya melekat c#p m#h#r kenabian >aitu! sekumpulan rambut berbentuk seperti beras seukuran apel kecil.

Kematian Ibunda, Aminah Muhamma juga ingat masa menempuh perjalanan bersama ibunya. i su ut khayalnya! an se#lah"#lah Sebuah perjalanan yang lekat terukir

tersaji setiap masa i ha apan mata. >bunya! Aminah! %aktu itu se ang alam perjalanan pulang ke Mekah setelah men:iarahi bapa"bapa sau ara ayahnya! -ani Najjar! i Yathrib (Ma inah). Tiba i Ab%a1! beberapa kil#meter sebelum Mekah! r#mb#ngan berhenti! kerana melihat Aminah nampak begitu lemah. 'ekuatannya se#lah"#lah tumpah. Muhamma melihat titis"titis air membulir an ke ua mata ibunya. Dia tahu air mata itu menyimpan sejuta makna. A a perasaan asing hinggap i

21

hatinya ketika ibunya memeluk ti ak sebagaimana biasa. >bunya lalu men#leh ke arah 9mmu Aiman. Dia amanahkan si buah hati agar iasuhnya engan sungguh"sungguh. 9mmu Aiman pun menganggukkan kepalanya sebagai bukti penerimaan amanah agung yang harus ia tanggung. Detik" etik itu begitu menyakitkan untuk ikenang. A a rasa nyeri

mengg#res hati. Terlihat #leh Muhamma mata ke ua %anita yang ia cintai itu berlinang"linang. Dia tahu sebuah peristi%a besar tengah berlaku. 9mmu Aiman nampak begitu terpukul. Dia tutupi %ajah tenang %anita yang telah melahirkan anak asuhnya itu. Air mata meluap makin ti ak tertahan. 'emu ian ia bangkit an membimbing Muhamma menuju r#mb#ngan yang tengah menunggu. 'e uanya isambut tanpa sepatah kata pun. Semua an membisu. Semua berse ih. Ti ak a a mata kecuali menatap Muhamma 9mmu Aiman engan tatapan beribu"ribu bahkan berjuta"juta makna. 'ese ihan mengukir itu! maka i %ajah Muhamma . -etapa ber uka ia

menempuh baki perjaanan tanpa itemani lagi se#rang ibu. 9mmu Aiman tahu ia berusaha menghiburnya an mengajaknya bercan a. Namun! Muhamma ber iam iri! %ajahnya malah makin pasi. Da anya terasa sesak uri erita. A a sejuta tan a tanya timbul tenggelam i samu era ji%anya. >ngin semua itu ia tumpahkan kepa a 9mmu Aiman. Namun! li ahnya terasa kelu an terkunci. Dia memilih membiarkan kese ihannya mengalir tanpa iam. Dia tahu kini 9mmu Aimanlah ibu sekali gus irinya. Dia tahu kepa anya hi upnya bergantung! sebagaimana akhir alam semesta pelin ung Aminah.

hi up 9mmu Aiman pun bergantung pa anya setelah menerima %asiat

22

Tiba i Mekah! Muhamma terus isambut atuknya! Ab ul Mutalib! engan ekapan erat. Dan %ajah lelaki yang su ah sakit"sakitan kerana menangkap sinyal keprihatinan an belas kasih tertumpah termakan usia itu! juga %ajah para bapa sau ara yang mengelilinginya! Muhamma pa anya. 'ali ini ia merasa pan angan mereka berbe:a ari sebelumnya. 0ati kecilnya berkata! pasti peristi%a besar tengah berlaku. Terbayang sesuatu yang luar biasa se ang menanti alam hi up selanjutnya. Sesuatu yang sama sekali berbe:a engan urusan manusia pa a umumnya. Namun! kese ihan berangsur surut. $ajah muram mulai menghin ar. 9capan hati"hati yang biasa menghilang. Muhamna ia an tatapan asing engar perlahan

merasa hi upnya mulai tenang. Dia pun mulai i sekitarnya?isteri semua bapa ia

terbiasa hi up tanpa se#rang ibu! meskipun ti ak bererti kehilangan cinta an kasih sayang. Sebab! semua %anita kenal?memberinya curahan cinta sau aranya! %anita"%anita sahabat ibunya! bahkan %anita asing yang ti ak ia an perhatian lebih. Meskipun! menye ari perkara itu ti ak terus memutus tali kenangannya pa a ibunya, %anita yang i matanya begitu agung ti ak tertan ingi. Dari kalangan lelaki! perlin ungan Muhamma tetapi su ah Muhamma itunjukkannya sejak baha%a ketika an perhatian terbesar iper#leh

ari atuknya. Perhatian yang sebenarnya ti ak atang tiba"tiba! ulu. )amai #rang berkata kepa a atuknya bahagia luar biasa. ilahirkan!

'ebahagiaan yang bahkan melebihi se#rang bapa atas kelahiran anaknya. Pa ahal! ia sen iri mempunyai ramai anak! lelaki mahupun perempuan! an juga para pembantu.

23

-egitu Muhamma

lahir

an

iserahkan kepa a

atuknya!

engan ia

segenap perhatian ia segera menggen #ngnya ke 'aabah. Diba%anya

masuk an i #akan agar terlin ung ari segala keburukan. Setelah puas! baru ia mengembalikannya kepa a ibunya an berpesan agar ia ijaga engan baik. Diberinya ia nama Muhamma , nama yang sama sekali baru an asing i kalangan bangsa Arab. 'etika kaumnya bertanya! ;Aku ingin ia ipuji #leh semua #rang.< 0i up bersama atuknya! Muhamma iperlakukan seperti anaknya atuknya atuknya menja%ab!

sen iri. -ahkan ia merasakan atuknya lebih mencintainya iban ing kepa a anak"anaknya sen iri. 'erana begitu sayang kepa a Muhamma ! Ab ullah@< Datuknya sangat mengkhuatirkan iri Muhamma sebagaimana ibu bapa mengkhuatirkan anaknya. Dia selalu mengingatkan siapa pun agar Muhamma ijaga an sesuatu yang ti ak menyenangkan atau membahayakan. Dia selalu berpesan kepa a pengasuh Muhamma ! 9mmu Aiman! untuk selalu menga%asi an memperhatikannya engan baik. 4ebih ari itu! jika Ab ul Mutalib bera a i suatu jamuan! sang cucu selalu iajak men ampinginya. Dia menjamu hi angan itu besama"sama an bahagia bersamanya. Muhamma hi up tenang an amai alam keluarga atuknya yang selalu memanggilnya ;Anakku<. Dia ti ak pernah menyapanya! ;$ahai! anak

hangat an sangat mencintainya. Muhamma pun mencintai atuknya an ia mulai menye ari ke ekatan batinnya engan atuknya. Setiap hari Muhamma apat membaca baris"baris kasih pa a %ajah meminta sesuatu! atuknya selalu

atuknya. Setiap kali Muhamma

24

memenuhinya. Muhamma

ti ak pernah menerima perlakukan ti ak

menyenangkan ari atuknya. -ahkan Muhamma ti ak pernah melihat kerut masam pa a %ajah atuknya. Dia selalu tersenyum untuk Muhamma . Ab ul Mutalib a alah pemimpin *uraisy yang sangat ber%iba%a. Dia bertanggungja%ab menjaga an menjaga -aitul 0aram yang agung. Dia juga bertugas menye iakan keperluan air untuk #rang"#rang yang melaksanakan haji an memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Dialah yang menggali kembali mata air Aam:am setelah sekian lama tertimbun. Dari Aam:am ia membekalkan air kepa a #rang"#rang berhaji an semua pen u uk ban ar Mekah. 'erana tugas inilah Ab ul Mutalib sangat ih#rmati masyarakat ketika itu. Status s#sialnya yang tinggi ini juga irasakan Muhamma sebagai cucu kesayangannya. Muhamma menceritakan baha%a tempat u uk atuknya bera a i sisi 'aabah. Dia selalu u uk i tempat ini ketika keluar ari rumah. Tempat ini ise iakan #leh anak"anaknya. Mereka meletakkan permai ani tebal an khemah i tempat itu. Mereka sering menunggu Ab ul Mutalib keluar rumah engan u uk" u uk mengitari tempat ini. Ti ak se#rang pun berani u uk atau men ekati tempat itu kerana rasa h#rmat mereka pa a Ab ul Mutalib yang ber%iba%a. Muhamma tumbuh bersama bapa"bapa sau aranya. Dia ikut menunggu Ab ul Mutalib keluar ari rumah. Suatu hari ia ber iri menunggu! kemu ian u uk i tempat u uk

Ab ul Mutalib. Dia melakukan itu kerana mencitai pemilik tempat itu. Melihat perbuatan Muhamma kecil itu beberapa bapa sau aranya merasa terganggu.

25

-agi mereka! seharusnya Muhamma bersan ing engan arjat Ab ul Mutalib.

apat menempatkan

iri

i ha apan

tempat itu. Dia hanyalah anak yatim miskin yang

arjatnya ti ak layak

'etika itulah se#rang bapa sau aranya memberikan isyarat agar Muhamma pergi bermain bersama anak"anak yang lain. Dia iminta pergi agar ti ak mengganggu mereka. 'etika Ab ul Mutalib keluar ari rumah menuju tempat u uknya! ia melihat se#rang anaknya bersikap kasar terha ap anak kecil! Muhamma . $ajah Ab ul Mutalib berubah. Dia menjauhkan anaknya itu u uknya. 'emu ian memeluknya ari tempat an ia mengisyaratkan agar anak itu ti ak bersikap u ukkan Muhamma i atas tempat

emikian pa a Muhamma . Dia kemu ian menggen #ng Muhamma engan hangat. Dia

u uknya sambil mengusap"usap bahu Muhamma untuk menenangkannya an membuatnya merasa lebih akrab.

Kematian Datuknya dan Pen agaan Abu !alib Ab ul Mutalib kemu ian men#leh kepa a para puteranya an berkata! ;-iarkan anakku (Muhamma ) bera a i tempat u ukku. Sungguh ia tahu tempat yang layak untuknya. Demi Allah! biasa@< Sejak peristi%a itu! semua #rang! yang ekat atau yang jauh! mengetahui ka ar cinta Ab ul Mutalib pa a Muhamma . 'erana itulah mereka menyapa Muhamma sebagai ;Putera Ab ul Mutalib (-in Ab ul Mutalib)! bukan ;Putera Ab ullah (-in Ab ullah)<. 6ulukan baru ini kemu ian menyebar i ia memiliki sesuatu yang luar

26

tengah masyarakat hingga mereka lebih mengenal Muhamma barunya ini.

engan julukan

Muhamma pernah mengenang hari ketika air matanya berlinang begitu eras. 0ari meninggal atuknya yang agung. Seluruh Mekah berse ih kerana kepergiannya. 4elaki! perempuan! bukit"bukit! lembah"lembah! termasuk al" -aitul 0aram ikut berkabung. Semua #rang berkumpul kerana pemimpin agung ini meninggal unia. Namun! kese ihan Muhamma jauh lebih alam. Dukanya jauh lebih pe ih. Muhamma merasakan kehilangan besar. 'ese ihannya melebihi kese ihan lapan bapa sau aranya. Setelah kepergian Ab ul Mutalib! t#ngkat kepemimpinan keluarga 0ashim (-ani 0ashim) berpin ah ke tangan Abu Talib! bapa sau ara Muhamma ! sau ara kan ung ayah Muhamma . Muhamma juga ingat bagaimana sepeninggal atuknya ia lalu pin ah ke rumah bapa sau aranya! Abu Talib. Yakni! ketika kea aan tertumpu pa a urusan masing"masing. Muhamma tahu baha%a bapa sau aranya! Abu Talib! berji%a besar! santun! an mencintainya engan telus. Ti ak hairan bila Muhamma lebih mencintai Abu Talib aripa a bapa"bapa sau ara lainnya. -egitu pula bapa sau aranya! ia mencurahkan segenap kasih sayangnya kepa a Muhamma . Datuknya sen iri! Ab ul Mutalib! i usianya yang lanjut menilai baha%a i antara sekian ramai anaknya! Abu Taliblah yang paling layak mengasuh an melin ungi cucunya! Muhamma . Dia satu"satunya sau ara kan ung ayahnya! Ab ulllah bin Ab ul Mutalib! an se#rang ibu bernama +atimah binti 9mar i rumah atuknya selaku pemimpin suku *uraisy su ah berubah! an semua puteranya

27

bin Ai: an suku Makh:um. -agi Abu Talib! Muhamma ti ak seperti putera sau ara"sau aranya yang lain yang hanya seayah. Terkenang i benak Muhamma bagaimana sepeninggal atuknya ia iterima Abu Talib tinggal i rumahnya engan sepenuh ji%a, ji%a yang berlimpah kasih se#rang ayah. Dia ipeluk! isayang! lalu ipesankan kepa a semua #rang agar irinya iperlakukan seperti putera"puteranya yang lain. Ti ak seperti kepa a atuknya ulu! ketergantungan Muhamma kepa a bapa sau aranya kini jauh lebih terasa. Muhamma se#lah"#lah ti ak apat hi up tanpanya. Di mana pun bapa sau aranya bera a! selalu itemaninya. Serasa ti ak apat lagi ia berpisah engannya. >ni ti ak lain kerana kese aran Muhamma akan unia mulai matang an terbuka. -egitu pula ia sangat bergantung kepa a ibu sau ara +atimah binti Asa ! isteri Abu Talib. Di matanya Muhamma menangkap ketelusan cinta yang ti ak ia temui pa a %anita"%anita lain i sekitarnya. Dia ipeluk an iperlakukan sama seperti anak"anaknya sen iri. -ahkan lebih. >tu terbaca jelas pa a raut %ajahnya. >tu pula sebabnya Muhamma sau aranya 8>bu1. +atimah bahagia engan panggilan mulia itu. Dia merasa a a sejuta ia tahu pasti apa ia memanggil ibu

cahaya makna terangkum i balik panggilan itu. Tiba"tiba air mata membasahi pipinya. Air mata yang meleleh begitu sahaja tanpa penyebabnya. Air mata yang merangkum ua rasa, bahagia sekali gus hiba. 0iba menatap anak yatim ini! yang ti ak tahu kepa a siapa mestinya tujukan kata panggilan itu. Ti ak seperti anak"anak lain yang

mengungkapkannya terus kepa a ibu bapanya. 'ata panggilan yang lahir ari

28

hati yang jujur!

an

engan lincah

icel#tehkan berkali"kali setiap hari

melebihi kata"kata lainnya. -enar"benar nikmat +atimah men engar panggilan itu Muhamma . Se#lah"#lah panggilan itu baru berbe:a iban ing yang ia rasakan ari si kecil!

an menjejakkan pengaruh

ari anak"anaknya. Panggilan yang

meluncur sebegitu kerapnya! menegaskan pengakuan keibuannya! menebarkan cinta setiap i engarnya. 0ari terus berlalu. Muhamma tahu +atimah binti Asa ti ak pernah lalai pa anya barang sehari pun. -ahkan! ia memperhatikannya sepenuh ji%a. Satu perkara yang membuat ibu sau aranya cemas! ia sering menemui Muhamma alam kea aan murung an se ih. Mulutnya se#lah"#lah terkunci! #taknya se#lah"#lah ber&ikir keras. Dia khuatir sesuatu yang buruk mengganggu ji%anya. Atau! a a penyakit aneh yang ti ak kasatmata menjangkit hatinya. 6ika Muhamma itanya mengenai apa yang membuatnya gelisah! ibu sau aranya selalu men apat ja%apan yang ti ak memuaskan hati. Masih lekat alam ingatan Muhamma bagaimana setelah itu ibu sau ara +atimah menga u kepa a bapa sau ara Abu Talib! Dan itu ti ak hanya sekali! tetapi berkali"kali! sampai akhirnya bapa sau aranya pun mahu turut mencermati. Namun begitu! ia ti ak jua apat menyelami titik pusar iucapkan bapa masalahnya. 0anya! ia yakin Muhamma akan baik"baik sahaja. ;-iarkan sahaja! Tuhan akan menjaganya1 begitu yang selalu sau aranya kepa a ibu sau ara +atimah. Muhamma sen iri merasa kalau

setiap langkahnya selalu ijaga #leh Allah S$T. Ti ak se etik pun ia merasa

29

itinggal #leh"Nya alam setiap perkara! besar mahupun kecil. 4ebih"lebih sesu ah itu! masa semua #rang ti ak a a yang memahami masalahnya. Dia juga ingat bagaimana suatu hari bapa sau aranya memarahinya kerana ia men#lak memberi h#rmat kepa a berhala! ti ak menyucikan an ti ak menyebutnya Muhamma engan sebutan yang baik. -apa sau aranya khuatir ia terus"menerus akan mengalami sesuatu yang buruk bila

membangkang pa a berhala itu. 'ekhuatiran yang kemu ian ia ukan kepa a ibu sau aranya! lalu secara bergantian mereka pun ikut memarahinya. Mereka semua takut berhala"berhala itu menyakitinya an membiarkan Muhamma ikuasai iblis! syaitan! an segala perkara buruk! serta iper aya engan tipu muslihat yang ti ak apat it#lak. Akhirnya! Abu Talib an semua ibu sau aranya sepakat untuk memba%a Muhamma mengha iri upacara 8-a%%anah1. Sebuah patung besar yang an beriktika& i sekitarnya sehari ih#rmati an iagungkan #leh bangsa *uraisy! an pa a upacara tahunan itu mereka melakukan upacara! sumpah! semalam suntuk. Muhamma juga ingat bagaimana mereka terus memujuk irinya agar mahu ikut ke upacara itu. Dia merasa ti ak punya pilihan lain kecuali memenuhi bujukan itu. ini membuat mereka gembira luar biasa. Mereka sama sekali ti ak menye ari kalau ini hanya strategi untuk membuat mereka ti ak mengusiknya lagi. Muhamma masuk ke tempat upacara mengikuti mereka. Masa acara imulai! an hai%an kurban telah ipersembahkan sebagai sesaji! mereka pun larut alam suasana iba at yang khi mat! lupa pa a si kecil Muhamma .

30

'etika ibu sau ara"ibu sau aranya an Abu Talib men#leh sejenak! ingin mengetahui apa yang ilakukan Muhamma ! tiba"tiba ia lenyap. Di tengah kerumunan anak"anak ia ti ak terlihat. 6uga i antara tebaran manusia! i sisi para pen eta! i antara mereka yang tengah meminta keberkatan kepa a berhala"berhala i sekeliling berhala -a%%anah. Abu Talib keluar. 0atinya bagai ca%an pecah. >bu sau ara"ibu sau aranya pun berhamburan mencari si kecil Muhamma . Dia itemukan bersembunyi seterusnya. Melihat kea aannya yang seperti itu! semua ibu sau aranya cemas. Mereka khuatir anak sau aranya telah iganggu berhala! kerana ia menunjukkan sikap ti ak suka kepa anya. 4alu bapa sau aranya bertanya cemas! ;'amu kenapa! Anak sau araku2 Apa yang menimpamu2< ;Aku takut syaitan menggangguku!< ja%ab Muhamma panik. ;'enapa2 Apa yang berlaku pa amu2< se#rang men esaknya. Muhamma menja%ab! ;Setiap men ekati berhala yang ber ampingan engan berhala besar! -a%%anah! aku selalu melihat s#s#k lelaki putih panjang ber iri i ha apanku sambil menyeru! 8A%as@ Di belakangmu! Muhamma ! jangan sentuh ia@< Terkesima bapa sau ara an semua ibu sau aranya men engar penuturan Muhamma . Mereka baru se ar kalau ternyata i belakang anak ini tersimpan ari ibu sau aranya i salah satu su ut rumah. Dia terlihat sangat ketakutan. ia akan begitu Tubuhnya gementar! %ajahnya pucat pasi! se#lah"#lah

31

berjuta misteri! an baha%a ia memiliki perilaku istime%a. Sejak peristi%a itu bapa sau ara an semua ibu sau aranya ti ak lagi berani mengusiknya.

Mengikuti R"mb"ngan Dagang ke Syam Perkara lain yang mereka saksikan ari Muhamma sesu ah itu! ia sama sekali ti ak mahu menyentuh! apalagi makan! hai%an kurban yang isembelih untuk sesaji berhala. >ni membuat mereka makin takjub mengingat usianya yang masih sangat belia. Mereka juga tambah menye ari kalau ia bukan #rang sebarangan. Dia juga ingat suatu hari alam hi upnya. 0ari yang mengesankan. 0ari ketika ia melihat bapa sau aranya bersiap memimpin ser#mb#ngan ka&ilah yang akan melakukan perjalanan niaga menuju Syam. Perjalanan niaga yang su ah ti ak asing lagi bagi pen u uk Mekah! sebagai keahlian mereka. Dia ingat bagaimana pa a hari itu ia sangat se ih bila harus berpisah engan #rang yang i alam irinya ia temukan sumber kehi upan. Mungkin ia takut kehilangan bapa sau aranya sebagaimana ulu ia kehilangan ibunya, satu"satunya i unia yang ia kenal masa itu. Atau! sebagaimana kehilangan atuknya, s#s#k yang telah mencurahkan seluruh hi up untuk irinya. -egitu bergantungnya Muhamma kepa a bapa sau aranya! hingga ia ti ak ingin berpisah meskipun hanya sebentar. Namun! ia ti ak tahu apa yang harus ilakukan. -apa sau aranya sangat khuatir ia akan ja i masalah bila iajak ikut perjalanan niaga. -ukankah ia masih perlu penga%asan %anita2 Dan bagaimana mungkin bapa sau aranya yang sibuk menguruskan an telah men arah aging

32

perniagaan apat menga%asi irinya secara maksima2 -elum lagi menyangkut letihnya perjalanan atau mungkin kebingungan arah ka&ilah yang mungkin sahaja berlaku. Namun! si kecil bernama Muhamma merasa kekhuatiran itu berlebihan. Dia ti ak puas ketika bapa sau aranya memutuskan irinya ti ak b#leh ikut. Semua ibu sau aranya pun gagal melunakkan hatinya agar ti ak ikut r#mb#ngan ka&ilah. -apa sau aranya bingung. Anak sau aranya makin ti ak ipisahkan apat

aripa anya. Dia ti ak ingin bersikap keras pa anya. Menatap

%ajah Muhamma yang bercahaya hatinya ja i luluh. Dia menangkap luahan keputusasaan tersirat i situ. Sementara! jauh i alam ke ua kel#pak matanya berbaki bulir"bulir air mata. -apa sau aranya merasa hiba. Dia ja i ingat masa lalu anak sau aranya yang sarat pen eritaan itu. Derita sebagai anak yatim yang kehilangan belai kasih ibu an ayahnya. Dia ja i berat meninggalkannya. Akhirnya ia berkata kepa a isterinya! +atimah! ;9ruskan ia. Aku akan memba%anya.< Sebenarnya +atimah merasa berat atas keputusan suaminya itu. Namun! ia ti ak apat berbuat apa"apa. Dia ti ak berani men#lak keinginan suaminya. Maka! engan hati penuh ragu ia uruskan Muhamma . 9rusan bagaimana iri an suami serta anak sau aranya ia serahkan sepenuhnya kepa a Yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Masih terkenang i hati Muhamma betapa suka ia menikmati

perjalanan bersama bapa sau aranya alam ka&ilah yang tengah bergerak ke arah utara menuju Syam! melintasi Yathrib (Ma inah)! 'haibar! Tima1! an

33

Tabuk. Sebuah perjalanan panjang tanpa banyak istirehat sebelum tiba -ushra! salah satu ibu k#ta negara itu. Muhamma tahu bapa sau aranya begitu gigih membantunya

sepanjang perjalanan an menjaganya ari segala kemungkinan payah! sakit! lapar! haus! panas! sejuk! atau apa pun yang membuatnya ti ak selesa. Persis seperti menjaga anak sen iri. Tiba i -ushra! ka&ilah berhenti. Mereka menambatkan unta masing" masing pa a t#nggak"t#nggak hitam yang terpancang ber eret i pasar itu. Di situ juga ter apat pula biara"biara. 9ntuk pertama kalinya Muhamma menyaksikan bangunan"bangunan megah! #rang"#rang asing! para hamba an #rang"#rang mer eka! kaum jelata an peniaga. Semua berbaur i pasar itu. Muhamma ingat! hari itu ia itinggal #leh bapa sau aranya i ekat sebuah tempat periba atan besar an tinggi menjulang ikelilingi aneka jenis bangunan. Dia ititipkan kepa a berapa #rang pembantu yang inasihati untuk menjaganya! berte uh i ba%ah rin ang pep#h#nan yang ber eret i sana.

Dia ak Menemui Pendeta Buhaira Ti ak lama berselang! Abu Talib Muhamma atang. Dia memimpin tangan engan penuh kasih sayang! memba%anya masuk ke sebuah

rumah bertingkat! lalu naik ke balai paling atas. Di sana! i sebuah tempat yang ti ak terlalu luas! se#rang lelaki engan pakaian kasar hitam menyambutnya engan raut berbinar"binar. Dia memeriksa tangan Muhamma ! termenung beberapa masa! lalu meneliti setiap garis i %ajahnya. Tiba"tiba ia

34

menyingkap ke ua bahunya mencari sesuatu! lalu menyingkap lututnya. Dia menatap Muhamma engan tajam. engan Muhamma . -egitu i tempat itu emi satu an serius! hingga semua #rang 'emu ian! mulailah lelaki itu bercakap menumpukan perhatian iabaikannya! bahkan emi ja%apan. Namun! ketika lelaki menyuruhnya bersumpah engan 4ata an 9::a! Muhamma segera menyesalkan perkara itu. Dia lalu berpaling an menghin ar. ;6angan sekali"kali engkau tanyakan perihal ke uanya kepa aku. Demi Allah! ti ak a a yang aku benci melebihi ke uanya!< ujar Muhamma sambil memalingkan muka. Siapa ayah anak mu a ini2< 4elaki itu bertanya kepa a bapa sau aranya. Muhamma terpana. ;SayaBaku ayahnya!< ja%ab Abu Talib ragu. 4elaki itu menatap tajam %ajah Abu Talib! lalu bergumam ti ak percaya! ;Ayah anak mu a ini ti ak mungkin masih hi up.< Abu Talib ti ak ber aya. Dia tercengang! ti ak tahu harus berkata apa. Sejurus ia ter iam! lalu engan terbata"bata ia berkata! ;Maksu ku! aku pengganti ayahnya. Aku bapa sau ara yang mengasuhnya. Sejak lama ia telah itinggal mati ayahnya.< 4elaki itu yang i kemu ian hari ikenal engan panggilan Pen eta ia mengangkat

ianggap se#lah"#lah ti ak a a. Satu

pertanyaan ia ajukan! an engan cermat serta antusias ia simak ja%apan

-uhaira itu terpegun. 4ama ia ter iam sebelum akhirnya

%ajah sambil berkata engan suara setengah berbisik! khuatir ter engar #rang"

35

#rang i sekitarnya! ;T#l#ng! jaga anak sau aramu ini sungguh"sungguh. 0ati" hati terha ap #rang Yahu i. 6ika mereka sampai mengetahui perkara ini ti ak segan"segan mereka akan berbuat jahat pa anya.< Masih lekat i benak Muhamma bagaimana hari itu ia keluar bersama bapa sau aranya engan cara berbe:a! ti ak seperti ketika ia iba%a masuk menemui pen eta ta i. Dan es#k terasa lebih berat lagi. -ukan s#al lapar! haus! letih! atau sukarnya perjalanan! tetapi kekhuatiran terha ap apa yang iperkirakan #leh pen eta itu. 'erananya! bapa sau aranya ti ak apat ti ur. Dia terus gelisah. Dia%asinya Muhamma engan ketat an ti ak pernah itinggalkan sejenak pun! siang mahupun malam. Mungkin! Muhamma sen iri bertanya"tanya! siapa #rang Yahu i itu2 -#leh ja i ia pernah men engar mengenai mereka i Mekah?satu"satunya unia yang ia kenal %aktu itu?ketika suatu hari mereka muncul i sana. Namun! i mana mereka sekarang2 Apa urusan mereka engannya2 Mengapa mereka bermaksu jahat kepa anya2 A a apa antara ia an mereka2 Abu Talib belum merasa benar"benar lega hatinya sebelum r#mb#ngan ka&ilah menambatkan unta mereka i Mekah. Dia terus ilan a cemas sampai Muhamma menginjakkan kakinya i halaman rumah an masuk ke bilik alam kea aan selamat. Dalam kesempatan ber ua engan isterinya! +atimah binti Asa ! Abu Talib menceritakan secara panjang lebar peristi%a yang berlaku antara Muhamma ! irinya! an pen eta i -ushra itu. Ti ak a a kata yang ia sembunyikan ari isterinya. Seperti halnya Abu Talib! ia pun terkesima! lalu katanya! ;'alau begitu! kepergian Muhamma bersamamu bukan suatu

36

kebetulan! tetapi atas tak ir Allah! sehingga engkau

apat melihat terus

keja ian menyangkut irinya itu. Mungkin itulah kenapa ia sangat ekat an begitu bergantung pa amu! kenapa hatimu begitu simpati pa anya! an kenapa aku pun ti ak apat mengekangnya arimu.< +atimah melanjutkan! ;Di balik hari ini tersimpan hari es#k! an i balik periba i Muhamma tersimpan misteri besar. Sejauh ini sebahagian misteri itu su ah terpampang i ha apan mata kita. Dan kita masih akan menyaksikan misteri yang lebih mencengangkan i hari"hari men atang! ketika ia tumbuh e%asa an usianya semakin matang. 'ita layak menunggu engan antusias sampai masa itu tiba.< ;>tu kalau ia iselamatkan Allah! an ti ak icelakai #rang Yahu i atau yang lain!< Abu Talib menyela. ;Sungguh! aku mencemaskannya! +atimah@< ;Ti ak a a #rang Yahu i yang tinggal i Mekah!< +atimah cuba

menenangkan suaminya. ;Mereka hanya ulang"alik ke sini untuk urusan niaga. Menurutku! jangan engkau buka cerita kepa a siapa pun apa yang ikatakan pen eta itu. Dan Muhamma harus selalu alam penga%asan kita.<

Kasih Ibu Saudara, Fatimah Sejak itu perhatian +atimah binti Asa makin besar ari hari ke hari. Dan cintanya kepa a Muhamma mulai ipa ati rasa h#rmat masa ia menginjak e%asa an menja i se#rang pemu a. Masa Muhamma ! itanya suaminya mengenai apa yang engan jelas +atimah ia saksikan ari menceritakan kehalusannya!

kelembutannya! kesantunannya! ketenangannya! an ke%iba%aannya. -ahkan!

37

ia hairan kerana Muhamma

malu meminta atau menyuruh sesuatu

kepa anya. ;Dia lebih pemalu iban ing ga is pingitan!< tutur +atimah. Dalam ingatan Muhamma ! ibu sau aranya menganggap %ajar anak"anaknya yang masih kecil bersikap malas"malasan. Namun! ia ti ak ingin seperti mereka. Dia ti ak ingin keha irannya menja i beban an menambah kesukaran i rumah ini. -apa sau aranya su ah lemah! Sementara keluarga yang itanggungnya cukup banyak. -agaimana mahu bermalas"malasan! se angkan ia i sini hanya menumpang2 'erana itu! jika +atimah se ang menyajikan makanan untuk anak" anaknya! Muhamma berusaha mengalah. Dia hanya ber iam iri ketika anak" anak itu?yang kerana begitu laparnya an se ikitnya makanan yang terse ia? berebut menjangkau harus menunggu kesucian ji%a! ulang. Mereka memang belum mengerti bagaimana iri. Di #r#ng rasa malu! sikap h#rmat! ti ak ikut menghulurkan an menahan

an kelapangan hati! Muhamma

tangannya ke ulang itu. Melihat itu semua +atimah ja i hiba. Di ekatinya Muhamma setiap ia menyiapkan makanan untuk si kecil! an isuruhnya ia makan bersama mereka. Terka ang! malah +atimah yang mengambilkan makanan an ulang lalu ihulurkan kepa anya. Dia merasa Muhamma ti ak suka makan sen iri engan sesuka hatinya. Namun! perkara ini ternyata membuat anak"anaknya ti ak suka. Maklum! makanan yang terse ia sangat se ikit. >ni membuat Muhamma ti ak enak! kerana terkesan ianak emaskan. Muhamma tahu ibu sau aranya selalu berusaha mencarikan sesuatu

untuk makanan tengah hari. Atau! mencari #rang lain yang apat membantu

38

melakukan perkara itu. Dia ti ak se ar baha%a anak sau aranya sebenarnya sihat"sihat sahaja. Muhamma juga ingat bagaimana setiap selesai makan! sama a a

sen irian mahupun bersama"sama! keluarga bapa sau aranya ti ak pernah merasa kenyang. Namun! bila ia ikut makan! mereka apat kenyang semua. 'erana itu! bila %aktu sarapan atau makan malam tiba! ia berkata kepa a keluarganya! ;6angan makan ulu sebelum anakku (Muhamma ) atang.< 4alu Muhamma makan bersama mereka. -ukan hanya kenyang! mereka bahkan kelebihan makanan. 6ika mahu minum susu! bapa sau aranya akan menyerahkan bejana susu itu kepa a Muhamma an menyuruhnya minum lebih ulu. -aru setelah itu semua angg#ta keluarganya minum secara bergantian. -erkat Muhamma ! semua apat minum sampai puas hanya ari satu bejana itu. 9mmu memperhatikan Aiman! %anita yang mengasuh Muhamma ! sering

irinya yang makan se ikit! tetapi ti ak pernah mengeluh

lapar. Pagi ia cukup minum air Aam:am. 'alau ita%ari makan! ia ja%ab! ;Ti ak! aku kenyang.<

Men adi Penggembala Kambing 'epekaan Muhamma terha ap semua si&at mulia ini tumbuh semata" mata ari ji%anya yang halus an lembut. Maka! ketika tingkat kese arannya berganjak matang! ia mulai ber&ikir bagaimana membalas bu i bapa sau aranya. Dia ti ak ingin menja i beban.

39

Mungkin! ji%a besarnya bertanya"tanya! apa gerangan yang apat ia lakukan untuk membantu meringankan beban bapa sau aranya2 Apa pekerjaan yang layak baginya2 -ukankah semua pekerjaan ilakukan #leh para hamba! kecuali berniaga2 Namun! mana mungkin #rang miskin seperti irinya apat berniaga2 Muhamma pekerjaan yang ia sukai! kerana sepuas"puasnya terus ber&ikir! sampai akhirnya itemukanlah satu jenis i

ipan ang sesuai baginya. >aitu! menggembala kambing i sana tanpa ia apat bebas merenungi alam yang mengganggu ia atau

pa ang lepas Mekah atau! bahkan! lebih jauh lagi. Pa ang terbuka yang begitu engan segala an mengusik kekuatan! kebesaran! an kein ahannya, a a apat ber&ikir se alam" alam pun

kesen iriannya. -ersama itu pula! paling ti ak! sau aranya. ia

apat membantu meringankan

tanggungja%ab keluarga bapa sau aranya! meskipun ala ka arnya. Namun! apat berbuat sesuatu untuk membalas bu i baik bapa

Terkejut Abu Talib masa Muhamma menyampaikan keinginan tersebut. -egitu pula isterinya! +atimah binti Asa . Ti ak isangka anak sebelia itu su ah ber&ikir sejauh itu. Ti ak tertahan rasa hiba i hati mereka. Anak ini benar"benar halus an peka hatinya! &ikir mereka. 4ama Abu Talib berbincang engan anak sau aranya itu! berusaha

mencegah! namun gagal. Teka nya begitu bulat an ti ak apat ita%ar. Abu Talib ti ak ber aya. Dengan sangat terpaksa ia i:inkan Muhamma bekerja sebagai penggembala. Maka icarikanlah #leh Abu Talib #rang *uraisy yang ia kenal baik. Crang yang ti ak akan berlaku jahat an berkata kasar serta percaya sepenuh hati kepa a Muhamma .

40

Muhamma

tahu betapa besar perhatian ibu sau ara +atimah. Pagi i pa ang! an

sebelum berangkat pergi! ihantarkannya ia hingga ke mulut pintu! iberinya bungkusan berisi bekal untuk keperluannya sehari suntuk iucapkannya selamat jalan. ;6aga iri ititipkannya pula ia kepa a ka%an"ka%an segembalaannya. Sementara menunggu tiba! an Muhamma i rumah! +atimah irun ung gelisah. 0atinya ia engan %ajah an hati"hati!< pesannya. 'a ang!

ti ak pernah tenang sebelum melihat Muhamma pulang. Maka! tatkala petang kembali ke rumah! isambutnya secerah purnama! juga engan pertanyaan berjejal untuk memastikan kalau ia baik"baik sahaja. -ersama ka%an"ka%an penggembala kecil yang tersebar luas i pa ang" pa ang sekitar Mekah! Muhamma menemukan lingkungan baru. Seperti layaknya kalau anak"anak se ang berkumpul! mereka saling berbahagi pengalaman atau keja ian yang mengusik hati mereka. Dan Muhamma ti ak luput ari sasaran cerita mereka itu. Mungkin ia ti ak pernah melihat terus bagaimana engan penuh

keberanian anak"anak kecil itu bertarung mempertaruhkan ji%a mela%an bahaya yang mengancam. Mereka juga bercerita kepa a Muhamma an berbagai kesenangan lainnya. Dibujuknya mengenai majlis yang atang ke sana

ia akan i Mekah an %aktu ke %aktu! mengenai aneka hiburan! permainan! ia supaya bersama mereka. Di esaknya terus"menerus hingga ia akhirnya terg# a an bermaksu menyaksikan terus kebera aan majlis itu. Dia juga ingin seperti anak"anak itu, u uk" u uk i sana sambil bersembang semalam suntuk.

41

Suatu hari! ka%an penggembalanya men esak Muhamma men atangi sebuah majlis yang ia akan i salah satu su ut ban ar Mekah. Malamnya! berangkatlah ia ke rumah majlis itu. Di sana! untuk pertama kalinya ia men engar tabuhan rebana! tiupan seruling! alunan lagu! an perkara lain yang biasa itemui alam acara"acara seperti itu. Muhamma u uk i kejauhan! ti ak berani men ekat an berbaur

engan #rang"#rang. Dia hanya ingin menyaksikan bagaimana anak"anak mu a itu bergelimang majlis. Namun! itu hanya sebentar. Sebab! segera setelah itu Allah membuat Muhamma terti ur lena sepanjang malam. -ahkan! pa a paginya pun ia ti ak akan bangun kalau ti ak isengat cahaya matahari yang su ah meninggi. Masa kembali kepa a ka%an"ka%annya! Muhamma isambut engan

penuh tan a tanya. Mereka berusaha menyibak apa sebenarnya yang telah ialaminya. Namun! ia ti ak banyak menja%ab. Di %aktu lain! ia iajak lagi #leh ka%an"ka%annya. Namun! yang berlaku sama sahaja engan sebelumnya. Akhirnya! Muhamma merasa hari"harinya sebagai penggembala mesti iakhiri secepatnya. Dia harus mencari pekerjaan lain emi membantu bapa sau aranya. Mungkin berniaga. -ukankah usianya telah menginjak tiga belas tahun2 Dia yakin su ah apat bantu"bantu bapa sau aranya.

Berlaku Perang Fi ar Di Mekah! Abu Talib mempunyai gerai niaga. Muhamma &ikir ia apat membantu menguruskan perniagaan bapa sau aranya! an menggantikannya masa ia keluar atau pergi berniaga. Sebenarnya! i samping kepa a Abu

42

Talib! Muhamma juga sangat ingin berbahagi kebaikan kepa a bapa"bapa sau aranya yang lain. Dia gembira bila mereka gembira! se ih bila mereka se ih! sakit bila mereka sakit. Dia juga mencintai apa yang mereka cintai an membenci apa yang mereka benci. -apa sau ara yang paling ekat engan Muhamma a alah 0am:ah. Dia seusia engannya. 'e uanya lahir pa a tahun yang sama. Dulu! masa atuknya meminang Aminah binti $ahb untuk ayahnya! atuknya juga meminang sau ari Aminah untuk irinya. 4alu pa a tahun yang sama! ke ua bersau ari itu melahirkan, Aminah melahirkan Muhamma ! sau arinya melahirkan 0am:ah. Dengan Abbas pun Muhamma sangat ekat. Dia sering menemani bapa sau aranya yang beberapa tahun lebih tua itu an mencintainya engan telus. Alhasil! antara anak sau ara an bapa sau aranya terjalin erat hubungan cinta murni tanpa a a niat lain isebalik itu. Masa itu kehi upan mereka berjalan tenang an amai! ti ak a a yang mengganggu. Sampai suatu ketika! atanglah k#mpl#tan musuh pimpinan *ais Ailan menyerbu tanah suci. Mekah terancam! semua pen u uk panik. Mereka! i ba%ah k#man # bapa"bapa sau aranya! merapatkan barisan lalu engan sengit membela bumi Allah yang suci itu. Muhamma ti ak berpangku tangan. Di usianya yang keempat atau kelima belas ia turut serta terjun ke me an laga. Dia melakukan apa sahaja yang apat, menghimpun anak panah untuk bapa sau aranya! bahkan turut melepaskannya ke arah musuh. -erlaku sekitar empat kali pertempuran sepanjang empat tahun masa penyerangan itu.

43

Pertempuran ini yang #leh pen u uk Mekah kemu ian isebut Perang +ijar.

Perniagaan Khadi ah binti Khu#ailid 0ari emi hari terus berlalu. Makin kaya pengetahuan Muhamma s#al perniagaan! makin matang pengalamannya an makin mahir. Dia menjalankan urusan perniagaan i pasar"pasar ter ekat! seperti pasar 0abasyah ekat Mekah! pusat laluan ken eraan menuju Yaman. -ila pasar niaga telah ibuka pa a bulan )ajab! Muhamma perniagaan. -iasanya ti ak menyia"nyiakan peluang itu terlepas begitu sahaja. Dia terjun ke sana untuk menjual an membeli barang"barang ia ke pasar ti ak sen irian! tetapi mengajak ka%an sehingga apat saling bantu mengatasi kesukaran perjalanan. 'a ang kala Muhamma bekerja pa a sebahagian para peniaga Mekah! menjualkan perniagaan mereka! seperti pernah ilakukannya pa a 'ha ijah binti 'hu%aili . Tiba i Mekah an 0abasyah! ia an ka%annya ti ak terus pulang ke rumah! tetapi terlebih ahulu mengha ap kepa a majikannya itu untuk menjelaskan keuntungan yang i apat. 'ha ijah memuji Muhamma . Dia bersikap sangat h#rmat pembantunya. Muhamma an ramah melebihi se#rang majikan kepa a melukiskannya begini! ;-elum pernah aku lihat

se#rang majikan sebaik 'ha ijah. Setiap aku an ka%anku pulang! ia secara sembunyi"sembunyi memberi kami makanan.< Melihat kematangan Muhamma itulah Abu Talib ja i ber&ikir kalau Muhamma su ah masanya menjalankan perniagaannya secara sen irian. an segala perlengkapan yang akan mereka Maka! menjelang keberangkatan ka&ilah Syam! an pen u uk Mekah tengah mengemas barang perniagaan

44

ba%a! berkatalah Abu Talib kepa a anak sau aranya! ;Su ah masanya engkau! Muhamma ! berniaga secara ber ikari. (ngkau b#leh ikut serta alam ka&ilah Syam. -ukankah usiamu su ah ua puluh lebih2 Apalagi kea aan masa ini sangat sukar. Su ah beberapa tahun kita itimpa kemarau panjang.< Muhamma panas ini2< ;4ihat pemu a"pemu a *uraisy itu@ Mereka bekerja pa a #rang lain engan cara membahagi hasil. 'enapa engkau ti ak bekerja seperti mereka2< 0ati Muhamma terbuka. Dia merasa tertarik engan usul bapa irinya2 ijalankan iam. Setelah lama ber&ikir baru ia berkata! ;Namun! bapa

sau ara! ari mana harta yang b#leh aku ba%a alam perjalanan niaga musim

sau aranya itu. Dia iam! ber&ikir bagaimana cara berhubungan engan para pemilik perniagaan itu2 Namun! apakah mereka mahu menerima menyerahkan perniagaannya itu kepa a #rang lain. 'alau ti ak sen iri! biasanya Muhamma -ukankah pen u uk Mekah itu peniaga tulen2 6arang mereka yang ijalankan #leh anak"anak mereka sen iri. 'erana itu!

berkata kepa a bapa sau aranya! ;Siapa yang sanggup

menyerahkan perniagaannya aku ba%a ke tempat yang jauh2< ;'ha ijah binti 'hu%aili @ )amai lelaki ari kaummu bekerja pa anya. Mereka untung. 'alau kamu atang ke sana! ia pasti akan lebih memilihmu aripa a yang lain. Sebab! ia su ah mengenalmu masa kamu an ka%anmu menjalankan perniagaannya i 0abasyah< Pen apat bapa sau aranya cukup memikat. Tetapi masalahnya! Muhamma ti ak suka mena%arkan iri kepa a #rang lain. Dia takut it#lak engan cara ti ak patut. Dan itu sangat ia hin ari. Terlalu besar ia untuk

45

perkara seperti itu. Maka

ia berkata kepa a bapa sau aranya! ;Mu ah"

mu ahan ia menyuruh #rang ke sini<. 6a%apan itu ti ak memuaskan Abu Talib. -agaimana mungkin %anita yang ikelilingi ramai lelaki itu ingat pa a Muhamma . Maka Abu Talib berkata! ;'amulah yang harus atang ke sana. Ti ak akan sukar@< Mungkin! 'ha ijah tengah u uk bersama beberapa %anita masa ia iberitahu mengenai apa yang iperkatakan Abu Talib engan anak sau aranya itu. Mungkin juga +atimah binti Asa memanjangkannya kepa a 'ha ijah. Yang pasti! 'ha ijah merasa gembira men engar berita itu. Dia bangga bila perniagaannya sebagaimana iba%a pemu a berjulukan al-Amin! si jujur itu! engan keagungan ji%anya an kemuliaan ia bangga atau salah se#rang puterinya i sekitarnya! lalu mereka menceritakan perkara itu kepa a %anita"%anita

perangainya. Dia begitu berambisi agar urusan perniagaannya ke Syam pa a musim panas tahun ini itangani Muhamma . Dia membatalkan nama"nama pemu a lain ari benaknya. 0arapannya tertumpu kepa a Muhamma . Malam itu ia ti ur engan sebuah harapan menggunung! sebuah titik penting alam langkah kehi upannya ke ha apan. 'ees#kan paginya! se#rang utusan 'ha ijah tiba"tiba men atangi Muhamma . Dia minta Muhamma impian bapa sau aranya engan pert#l#ngan Allah. 0anya! tiba"tiba %ajah Abu Talib berubah. A a sesuatu yang men a ak melintas i benak #rang tua itu. Dia gelisah. Dan isterinya! +atimah binti Asa ! menangkap gelagat ti ak enak itu. atang ke sana! kalau ia mahu. Sejuk hatinya menerima ta%aran itu! an terpenuhilah

46

;A a apa bang2 'enapa kelihatan gelisah2< seli ik isterinya. Dengan na a se ih lelaki baya itu menja%ab! ;Sebentar lagi Muhamma akan bert#lak ke Syam.< ;Memang kenapa2 -ukankah engkau sen iri yang men esaknya pergi2< ;Ya! tetapi aku khuatir berlaku apa"apa engannya.< ;(ngkau ini bagaimana2 Dia yang engkau cemaskan itu sekarang usianya su ah le%at ua puluh tahun@< Abu Talib iam. 4ama sekali. $ajahnya keruh terpahat gelisah. >sterinya terlihat turut cemas. Dia menunggu ja%apan suaminya. >ngin ia membaca hati an &ikirannya engan ua buah mata yang telah jauh menempuh jarak usia itu! sebelum akhirnya ia berkata! ;Masih ingatkah engkau! +atimah! apa yang ulu pernah aku ceritakan pa amu masa ia berusia sekitar lima belas tahun atau lebih2 (ngkau ingat apa yang ikatakan pen eta -asrah itu mengenai anak sau araku ini2< Tiba"tiba ke ua mata %anita itu berkaca"kaca. 4alu engan terbata"bata ia berkata! ;Ya aku masih ingat kata"katanya. Dia menyuruhmu hati"hati menjaga Muhamma ari #rang Yahu i2<

;>tulah yang aku cemaskan. Aku takut apa yang iramalkan pen eta itu menja i kenyataan.< +atimah tertun uk iam. 'ini ia benar"benar cemas an gelisah. Diam" iam ia berharap 'ha ijah menarik rancangannya itu! atau Muhamma menggagalkannya! atau Abu Talib menghalanginya pergi. Dia ingin Muhamma tetap i Mekah engan aman an tenang.

47

Sementara itu! 'ha ijah su ah teka hartanya kepa a Muhamma lainnya. untuk

bulat. Dia serahkan seluruh ia iban ing peniaga mu a

iperniagakan ke Syam. -ahkan

berjanji akan memberi keuntungan berkali lipat

4ebih ari itu 'ha ijah juga memberi Muhamma pengh#rmatan yang lain. Dia iberi ka%an kepercayaan 'ha ijah! namanya Maisarah. 'ha ijah berpesan agar ia patuh kepa a Muhamma an menguruskan segala keperluannya. Muhamma untuk masa ha apannya. -egitu ka&ilah *uraisy bergerak meninggalkan Mekah! kese ihan Abu Talib bertambah"tambah. 0ari emi hari a alah uri! ti ak pernah sunyi ari rasa se ih ukanya! an gelisah. >sterinya cuba menghibur. Dia ringankan beban ia sejukkan perasaannya! ia tanamkan i lubuk hatinya rasa berterimakasih atas kebaikannya itu. Dan ini!

ternyata! menja i a%al bagi 'ha ijah untuk membuka lembaran hi up baru

#ptimis kalau Muhamma akan baik"baik. Pa ahal! ia sen iri ti ak kalah kacau &ikirannya! ti ak kalah terhiris nuraninya. Sampai akhirnya tibalah hari bahagia itu, hari ketika ka&ilah atang tanpa a a sesuatu yang ti ak iingini.

Memba#a Keuntungan Berli$at %anda 0ari itu semua #rang berkumpul i )umah Suci Allah. Crang"#rang *uraisy menyambut putera"putera terbaik mereka telah kembali ke bumi Mekah engan selamat engan suka cita kerana an perniagaan beruntung

berlimpah. 4ebih"lebih kebahagiaan Abu Talib. -erseri"seri %ajahnya melebihi yang lain. Dia bahagia kerana ua perkara yang ti ak se#rang pun menan ingi. -ahagia kerana tiba Muhamma engan selamat! bahagia kerana anak

48

sau aranya itu telah mempunyai pekerjaan. Pekerjaan yang sesu ah itu itekuninya engan tetap. Muhamma terus menuju majikannya. Dia serahkan keuntungan

berlimpah ari hasil penjualan barang"barang yang ia ba%a ke Syam. Dia juga membeli barang"barang ari sana untuk ijual i Mekah engan harga berlipat gan a. 'eja ian emi keja ian berkembang cepat setelah itu. Muhamma lalu meminang 'ha ijah binti 'hu%aili . Setelah menikah! ia tinggalkan rumah bapa sau aranya itu. 0anya tubuhnya yang pergi! sementara hatinya i situ tetap terpatri. Dia tetap setia pa a rumah yang telah menja i saksi usia mu anya itu. Dan jauh i ke alaman perigi ji%anya terpen am rasa cinta an kasih sayang yang luar biasa kepa a ibu sau aranya! +atimah binti Asa ! ibu setelah ibunya. 'esetiaan yang ti ak pernah luntur. Maka ikunjunginya ibu sau aranya setiap %aktu! tanpa iputus begitu sahaja. Dia terus ahaga kebaikannya! an sesekali ti ur siang i sana sebagai pengh#rmatan untuknya.

49

RASULULLAH BERSAMA KHADIJAH

Peniaga Kaya dan Derma#an 'ha ijah binti 'hu%aili sama sekali ti ak terkejut men engar semua mengenai nama Muhamma . Dia su ah tahu banyak mengenainya jauh sebelum ia menjalankan perniagaannya ke Syam. Di matanya! Muhamma a alah lelaki paling sempurna yang memiliki ke u ukan tinggi. Dia jujur! bersih! menjaga iri! an s#pan. 'erana itulah ia iperhati semua kaum ha%a yang bermartabat mulia. Setelah kembali ari Syam! an Maisarah memba%a berita khusus menjual an mengenai Muhamma ! rasa kagum an rasa h#rmat 'ha ijah semakin berlipat gan a. Maisarah bercerita perincian bagaimana Muhamma membeli barang! berinteraksi engan #rang! ti ak pernah menipu! ti ak pernah bertengkar. 6uga bagaimana minum an makan! istirehat an ti urnya. 4ebih aripa a itu! iceritakannya pula keja ian"keja ian aneh yang

berlaku pa a Muhamma . Mengenai a%an yang berarak i langit mene uhinya sepanjang perjalanan ari terik matahari. Mengenai pen eta i -ashra (Syam) yang masa melihat bagin a berte uhsejenak i ba%ah sebatang p#k#k ekat

50

pertapaannya! ia berkata! ;Crang yang bera a i ba%ah p#k#k itu ti ak lain a alah bakal se#rang nabi utusan.<

Benih &inta Mula Ber$utik Segera pula menyelinap ke alam hati 'ha ijah apa yang iucapkan sepupunya! $ara.ah bin Nau&al! se#rang pen eta yang teguh menyembah Allah ber asarkan agama Nabi >brahim! tekun membaca Taurat an >njil! mencela agama kaum *uraisy! an menjauhkan iri ari kesenangan unia. 'ha ijah ingat ia pernah berkata baha%a su ah masanya atang se#rang nabi yang akan menghancurkan berhala"berhala! menyeru manusia menyembah satu Tuhan! mengajak mereka berakhlak mulia an menghin ari perangai buruk. Dia yakin Muhamma lah #rangnya. Ti ak henti"hentinya masalah ini siang an malam. 'ha ijah kembali menemui $ara.ah untuk memastikan apa yang ia engar mengenai nabi yang $ara.ah bangkit itunggu"tunggu. Dia ceritakan keja ian yang ilihat hambanya! Maisarah! mengenai a%an an pen eta i -ashra. Tiba"tiba an meminta 'ha ijah mengulangi ceritanya. Setelah an $ara.ah menyimak engan sangat teliti! ia iulangi sekali lagi! mulut. 'alau benar apa yang engkau katakan itu! 'ha ijah! maka ti ak iragui lagi itulah ciri"ciri nabi umat ini. >nilah masa yang itunggu"tunggu itu.< Setelah berkata begitu! $ara.ah mengangkat ke ua tangannya ke langit. ;Sampai bila! sampai bila2< ia setengah berteriak. ia isibukkan

termenung an terbungkam sejenak! terlihat gugup ketika akhirnya membuka

51

Ditinggalkannya sepupunya itu engan perasaan ti ak menentu. Sejak itu! ji%anya ja i ti ak tenang! hatinya selalu gelisah! ti ak pernah tenang. Terasa a a sesuatu yang terus melintas i hatinya. Makin hari makin ti ak terka%al! bahkan makin membara an menyeksa. -erkali"kali ia berusaha menepis bayangan itu! tetapi selalu gagal. Makin bayangan itu bermaharajalela. 'ha ijah ti ak ilupakan! makin kuat ber aya. 6angankan

menceritakan kepa a %anita lain! memperkatakannya kepa a iri sen iri pun ia malu ti ak terkira. 'etika bayangan itu menjelma impian! ji%anya se ikit tenang. Dia puas! sebab impian ti ak membuat ti ak se#rang irinya terseksa! malah menaburkan mimpi" pun mengetahuinya. mimpi in ah yang menyenangkan. Semua itu terkunci kemas alam hatinya! Namun! bayangan itu terus menghantui! an impian itu men esak keluar ari alam mimpi. 'ali ini 'ha ijah ti ak berkutik! ti ak mampu lagi menanggung perasaan seberat ini. Dia putuskan untuk berbahagi engan #rang lain! ari %anita yang ia pilih a alah Na&isah binti Munyah! ka%an ter ekatnya yang paling banyak tahu mengenai pen apatnya. Petang yang lengang. Dua %anita melangkah ke arah salah satu aerah ter ekat ban ar Mekah. Mereka bercan a! saling mengg# a! asik bercakap s#al cinta. Tiba"tiba Na&isah mem#t#ng! ;Aku lihat %ajahmu bermen ung. Sepertinya engkau menyembunyikan sesuatu. Atau seka ar sangkaanku sahaja2< irinya an paling ikagumi pen apat"

52

'ha ijah tercekat. Dia ter iam ti ak sebagaimana biasanya. 'atakan pa aku! sahabatku! siapa tahu aku apat membantu menghapus kese ihan yang engkau sembunyikan aripa aku!< lanjut Na&isah. 'ha ijah menarik na&as alam! lalu berkata! ;-aiklah@ >tu semua kerana keinginan yang kacau i hatiku.< ;Crang sepertimu masih ihinggapi keinginan yang kacau2< 'ha ijah mengangkat sebelah tangannya lalu ia letakkan i atas bahu sahabatnya. ;Masalahnya ti ak sese erhana yang engkau sangka!< kilahnya menyangkal. ;4alu2< 4ama 'ha ijah ter iam. Na&isah menunggu ja%apan. ;Apa pen apatmu mengenai Muhamma 2< katanya memecah kesunyian. 'enapa engkau bertanya begitu2 Apa pe ulimu2< Namun! setelah mel#ntarkan pertanyaan itu Na&isah se ar apa sebenarnya yang berg#lak i hati 'ha ijah. 4ama ke uanya terbelenggu alam kesunyian. Petang terus merambat tenang i atas bukit yang memanjang i atas 'aabah yang terus memantulkan kharisma aba i melalui jarak sekian tahun sejak masa Nabi >brahim. Se ar baha%a sahabatnya telah mengetahui apa yang sesungguhnya tersembunyi i hatinya! 'ha ijah makin berani bercakap. ;Namun! mana mungkin aku engan Muhamma 2 Dia pemu a belia! imuliakan i tengah kaumnya! bersih nasabnya. Se angkan aku %anita

53

berusia empat puluh! lima belas tahun lebih tua aripa anya! jan a yang ua kali bersuami. Apakah mungkin ia mahu menerimaku2< Ti ak! 'ha ijah@ Meskipun usiamu su ah berkepala empat! i tengah kaummu engkau tetap memiliki tempat terh#rmat. Nasabmu agung! engkau juga nampak mu a an kuat. Seperti masih berusia tiga puluh! atau bahkan i ba%ah itu. Dan jangan lupa! ti ak se ikit #rang yang meminangmu! membincangkanmu setiap hari! tetapi mereka engkau t#lak.< 4ega hati 'ha ijah men engar ucapan sahabatnya itu. 9capan yang menyejukkan ji%a an menumbuhkan harapan besar baha%a mimpinya akan menja i kenyataan. Atau! paling ti ak! ia telah menumpahkan perasaan yang selama antara hasratku -agaimana ini menyelimuti ji%anya. an cintanya2 ia b#leh Tiba"tiba ari mulutnya meluncur kata"kata! ;Namun! manakah jarak an hasrat Muhamma ! antara cintaku ia b#leh tahu jalan menuju aku! an bagaimana

menempuh jalan itu2 Na&isah! apa yang kita perkatakan ini ti ak lebih ari sekelumit mimpi yang sangat jauh! yang segera sirna masa mata terjaga. >ni hanya puncak lamunanku semata"mata.< Na&isah tersenyum! lalu sambil menepuk ;Serahkan masalah ini pa aku! pasti beres.< Selesai berkata begitu! Na&isah berlalu. Dalam termangu! tiba"tiba 'ha ijah teringat pa a keja ian beberapa tahun lalu. Dia sen iri hairan kenapa keja ian yang sebenarnya su ah lama terpampang nyata i ha apan matanya. ia lupakan itu kini se#lah"#lah a anya! ia berkata!

54

$aktu itu %aktu Dhuha. 'ha ijah tengah bercan a bersama sahabat" sahabat kecilnya i salah satu su ut ban ar Mekah. Tanpa iketahui ari mana atangnya! tahu"tahu muncul se#rang Yahu i. Mungkin a a kekuatan ghaib yang memimpin ke ua kakinya melangkah hingga ke bumi Mekah. Mungkin ia su ah menghi u ar#ma sesuatu yang semakin nyata i musim yang penuh keberkatan ini. 4elaki itu lalu berhenti tepat i ha apan mereka! terta%a seja i" ja inya. ;Telah tiba masa ke atangan nabi terakhir! barangsiapa kamu apat menja i isterinya! lakukanlah@< teriaknya. Tersentak %anita"%anita itu men engar kata"katanya. Mereka an i antara

menganggap lelaki itu gila! membalas kata"katanya Dia terkesan engan kata"kata lelaki Yahu i itu.

engan makian

cemuhan pahit! serta ilempari batu. 0anya 'ha ijah yang ti ak ikut mereka.

Terkenang peristi%a itu! 'ha ijah bertanya"tanya, kenapa aku ja i teringat keja ian itu sekarang! apa i sebalik semua ini2 0ari"hari terus berlalu! an 'ha ijah terus menunggu.

Meminang Se"rang Peniaga Kaya Sementara itu! malamnya Na&isah binti Munyah menyusun rancangan. -egitu pagi tiba! bergegas ia menuju 'aabah untuk mencari lelaki bernama Muhamma . -egitu melihat bagin a muncul i jalan! Na&isah segera mengikuti ari belakang. Dia mencari kesempatan untuk apat bercakap empat mata engan bagin a. Maka! tiba i tempat yang sunyi Na&isah terus beraksi. Dia men ekati bagin a an berkata setengah berbisik! ;Muhamma ! aku atang memba%a berita mengenai se#rang Na&isah binti Munyah. Aku

55

perempuan mulia! suci! an terh#rmat. )ingkasnya ia sempurna! sangat sesuai enganmu. 'alau engkau mahu! aku apat menyebut namamu i sisinya.< Muhamma ter iam. 'ata"katanya mengejutkan bagin a. ;Siapa ia2< ;Dia 'ha ijah binti 'hu%aili . (ngkau tentu su ah sangat

mengenalinya.< Dari %ajah agung penuh cahaya an kharisma itu Na&isah menangkap kilatan rasa beragam rupa. 'huatir a a #rang lain atang mengganggu! atau Muhamma segera menja%ab, ti ak! Na&isah segera melanjutkan! ;Ti ak perlu engkau ja%ab sekarang. +ikirkan ulu matang"matang. (s#k atau lusa aku akan menemunimu lagi.< Apa yang ikatakan Na&isah menja i bahan pemikiran Muhamma . i hatinya2 Apakah ini benar"benar ari

-agin a hairan kenapa perempuan itu mengajukan satu permasalahan yang sehari pun ti ak pernah terlintas 'ha ijah atau seka ar basa"basi atau gurauan yang perempuan nakal2 Apakah ini murni iajukkan perempuan"

ari hati nurani 'ha ijah atau hasil

campur tangan #rang lain2 Apakah bukan seka ar #l#k"#l#k atau main"main2 Dalam hati kecilnya Muhamma bertanya"tanya! apakah mungkin

'ha ijah mahu engannya2 -ukankah ia se#rang perempuan yang cer ik! keagungannya ti ak iragukan! kaya raya pula2 Mahukah ia bersuamikan pembantu yang belum seberapa lama menjalankan perniagaannya2 Ataukah ia telah mempercayainya se emikian rupa sehingga ia perlu memberinya sesuatu yang lebih yang belum pernah iberikan kepa a siapa pun yang pernah berniaga engannya2

56

Namun! justeru perkara ini yang membuat Muhamma ber&ikir! apakah 'ha ijah menginginkan irinya hanya sebagai imbalan atas kejujurannya! atau ia memang benar"benar mencintainya2 Setelah mencari bukti"bukti! terutama pa a na a ucapan Na&isah yang bening an jujur itu! kuat keyakinan Muhamma baha%a ia benar"benar utusan 'ha ijah. 'etika Abu Talib mengetahui khabar itu! ia ti ak apat serta merta memutuskan apakah mahu menerima atau men#lak. Meskipun semua tahu baha%a 'ha ijah a alah pusat incaran semua #rang! tetapi usianya yang se ikit lanjut menja i san ungan lain alam pertimbangan Abu Talib. -elum lagi tara&nya sebagai jan a yang su ah ua kali bersuami an mempunyai anak. Se angkan Muhamma perjaka yang baru berusia ua puluhan! engan ghairah an ghairah hi up yang masih penuh an sempurna. Muhamma juga bertanya an meminta pen apat bapa"bapa sau aranya yang lain. Melalui perun ingan an pertimbangan yang matang! akhirnya mereka sepakat untuk menerima ta%aran 'ha ijah an meminangnya segera. Mereka cukup puas an memberkati keputusan singkat ini. Alangkah gembira 'ha ijah men engar keputusan ini! juga pen apat yang ikemukakan bapa"bapa sau ara Muhamma . 0atinya berbunga"bunga. Dia segera menyuruh sese#rang untuk meminta Muhamma atang ke rumahnya. -egitu tiba! bagin a isambut engan sukacita. Masa itulah ia menangkap cahaya kenabian melesat"lesat ari raut %ajah Muhamma . Dia ja i ingat ucapan Maisarah! $ara.ah bin Nau&al! an #rang Yahu i beberapa %aktu silam. Dia bangga apat menyaksikan terus keagungan! ketampanan! an kebercahayaannya.

57

Sepupuku! aku menginginkanmu kerana engkau keluargaku! engkau agung i tengah kaummu! engkau berakhlak mulia! an engkau selalu bercakap jujur!< ujar 'ha ijah. Muhamma menyambut 'ha ijah engan cinta yang ti ak kalah hangat. Terasa sejuk hati bagin a bera a i sampingnya. 9ntuk merasmikan hubungan pertunangan! Muhamma ke ua bapa sau ara bagin a! Abu Talib i ampingi

an 0am:ah bin Ab ul Mutalib!

atang ke rumah 'ha ijah untuk menyampaikan pinangan. Mereka isambut 9mar bin Asa ! bapa sau ara 'ha ijah! an sau aranya! 9mar bin 'hu%aili . 'epa a ua #rang inilah pinangan isampaikan. 0a ir pula i situ beberapa t#k#h terkemuka! termasuk $ara.ah bin Nau&al yang 'ha ijah untuk melaksanakan aka nikah. -egitu ke ua belah pihak mencapai kata sepakat! Abu Talib ber iri untuk menyampaikan ucapan. Segala puji bagi Allah yang telah menja ikan kita keturunan >brahim! anak cucu >smail! penjaga rumah"Nya! juga pemelihara tanah suci"Nya yang aman sent#sa, Dia yang telah memerintahkan kita berkata jujur an berpegang pa a kebenaran. Sesungguhnya Muhamma ti ak apat iban ingkan engan siapa pun pemu a kaum *uraisy. 'emuliaannya! ketangkasannya! kecer ikannya! an tingkat keutamaannya ti ak apat itan ingi. Memang! ia ti ak kaya. Ti akkah harta hanya sebentar an sementara! lenyap an sirna2 Dia menginginkan 'ha ijah! sebagaimana 'ha ijah menginginkannya. 'emu ian Abu Talib u uk. 'ata"katanya men apat pujian ari mereka yang ha ir. 4alu bapa sau ara 'ha ijah bangkit. ;'ami terima Muhamma ipercaya pihak

58

sebagai bahagian it#lak!< ujarnya.

ari keluarga kami. Dia bukan jenis lelaki yang patut

4elaki itu begitu penuh %iba%a tetapi ren ah hati! begitu agung tetapi ber a a lapang. Dialah Muhamma sejarah. yang icatat aba i alam lembaran

Perkah#inan yang Diberkati Muhamma kemu ian pin ah ke rumah 'ha ijah. )umah yang telah ipersiapkan untuk keselesaan suaminya yang mulia. Ti ak a a yang berubah pa a iri Muhamma . Dia tetap seperti yang sejak ulu, si&at"si&atnya! juga segala perkara yang telah ikenal 'ha ijah sebelumnya. 'ha ijah sen iri a alah s#s#k isteri yang mampu berharm#ni engan irama kehi upan suaminya. Ti ak a a yang selain re hanya. Ti ak pernah iinginkan ari suami tercinta ia menyalahi keinginannya atau men#lak

perintahnya. 0asratnya selalu sejalan an sehaluan engan hasrat suaminya. Ti ak pernah sehari pun terl#ntar ari mulutnya perkataan k#t#r! sama a a i ha apan suami mahupun masa bagin a ti ak a a. Dia menyukai apa pun yang apat membuat gembira suaminya! an menjauhi yang membuatnya kece%a atau kece%a. -ahkan! emi h#rmatnya kepa a suami! 'ha ijah memuliakan an mencintai tetamu! ka%an! serta keluarga bagin a semua. -egitu pula Muhamma ! ia mengimbanginya engan sikap yang ti ak kalah h#rmat kepa a isterinya! 'ha ijah. Dia juga sangat mencintainya. Diperlakukakannya 'ha ijah sebagai isteri! se angkan ia sen iri menjalankan segala urusan rumah tangga sebagaimana seharusnya suami yang bertanggungja%ab.

59

4ebih ari itu! ia juga mengasuh ua anak 'ha ijah! 0in un an 0alah. -agin a sangat mencintai ke uanya an sama sekali ti ak menganggap irinya bapa tiri. Mereka juga sangat mencintainya an memanggilnya 8ayah1. Sebuah rumah telah terbentuk, amai! tenteram! bahagia! ti ak

tertan ingi. Dan 'ha ijah Muhamma menemukan curahan cinta an kasih sayang yang melimpah. 6i%anya yang sejak kecil iimpit aneka pen eritaan kini mulai tenang an hi up. 'ha ijah! alam jangka %aktu yang lama! telah berjaya menyiapkan kea aan keruhanian Muhamma untuk menerima %ahyu an berjiha . Dan ini berlangsung hingga bagin a %a&at. Sementara! 'ha ijah sen iri merasa sangat bahagia hi up i samping Muhamma ! suami yang telah berjaya membuatnya lupa atas kese ihan masa lalunya serta atas kehilangan lelaki ka%an hi upnya yang ulu pernah mengisi ketenangan i hatinya. 'ini ia serahkan seluruh ji%a raga an segala miliknya hanya untuk Muhamma . Di sela"sela hi upnya bersama 'ha ijah! Muhamma ti ak berpangku tangan. -agin a menyibukkan iri engan usaha perniagaan. -ersama se#rang rakan niaga bernama Saib bin Abi Saib! bagin a berkeliling ari 0abasyah! Duba! Syihar! an pasar"pasar lain i Mekah. Ti ak a a praktik saling hasut i antara ke uanya. Satu sama lain saling percaya an setia. Mereka kembali ke rumah engan memba%a re:eki yang baik an halal. 'eluarga Muhamma an 'ha ijah makin semarak engan lahirnya an si

beberapa #rang anak, ua #rang putera bernama *asim an Ab ullah! an empat #rang puteri bernama Aainab! )u.ayyah! 9mmu 'ulthum! bungsu +atimah al"Aahra. )umah itu ipenuhi cinta an rasa bahagia luar

60

biasa! ihuni #rang"#rang suci an mulia. Tak ir menginginkan rumah itu menja i rumah terbaik sepanjang sejarah! an keluarganya menja i keluarga tela an sepanjang :aman. Allah ber&irman! Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu, hai Ahlul bait, dan membersihkanmu sebersih-bersihnya./ Dan rumah inilah cahaya kenabian memancar ke seluruh penjuru bumi hingga hari ini. Dan a%al hati 'ha ijah telah menyimpan kekuatan nalurinya yang bersih enyut keimanan. Dengan

ia mengenal Allah. Naluri ini kemu ian

iperkuat penegasan sepupunya! $ara.ah bin Nau&al! yang membuatnya terkesima an terkesan. 0ati kecilnya telah menangkap sinyal akan ha irnya se#rang nabi akhir :aman. Dan berinisiati& meminang Muhamma . ia sangat berharap Muhamma lah rasul pemba%a berita bahagia itu. 'erana alasan inilah 'ha ijah berani lebih ulu

Menerima Wahyu Pertama Maka! ketika mengetahui hasrat Muhamma untuk beriktika& i gua 0ira i salah satu bukit Mekah! 'ha ijah sama sekali ti ak men#lak. -ahkan! ia sangat meny#k#ng keinginan itu. Mungkin ia berharap baha%a engan begitu cahaya kenabian segera menyingsing ke unia. Setiap kali Muhamma hen ak berangkat ke gua! 'ha ijah menyiapkan bekal secukupnya. Ti ak lupa ia berpesan agar hati"hati an menjaga iri. Dia
/

Surah Al"Ah:ab DEEFG EE.

61

sen iri ti ak ikut serta! tinggal i rumah engan hati gelisah an irun ung cemas. Dia ti ak pernah merasa tenang sampai suaminya kembali ke rumah alam kea aan sempurna an selamat. 'e atangannya isambut bahagia #leh 'ha ijah. Dia ikut se ih menyimak cerita yang iceritakan suaminya! berusaha melipur an menenangkan hatinya! ti ak berganjak melayaninya hingga bagin a terti ur. Ti ak lama setelah itu! bagin a kembali bersiap untuk meneruskan iktika&nya ke gua. Suatu hari i akhir"akhir bulan )ama an H/0 M! Muhamma pulang ke rumah alam kea aan ti ak seperti biasanya. Tubuhnya gementar. 0atinya terguncang. 'ha ijah menangkap a a ketakutan yang ahsyat memahat pa a %ajahnya, ketakutan yang belum pernah ia saksikan i hari"hari sebelumnya. 'eningnya membasah #leh eras keringat. 'ha ijah panik. 'ha ijah cemas suaminya ti ak kuat menanggung sakit i luar batas. Dia peluk suaminya an berusaha menenangkan iri. Ti ak sabar ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya berlaku pa a suaminya. Namun! ketika ia bertanya! suaminya ber iam iri sahaja. Ti ak sepatah pun terl#ntar ja%apan ari mulutnya. -agin a hanya bergumam ;Selimuti aku! selimuti aku@< Tubuhnya sejuk pucat! menggigil hebat. Nampak a a beban yang menekan ti ak tertanggungkan. 'ha ijah bergegas meraih selimut an melipatkannya pa a tubuh suaminya. Diusapnya peluh 'ha ijah lekat"lekat an seluruh tubuh hingga bagin a tenang an ketakutannya pun pulih. 'ini bagin a menatap an penuh ucapan terima kasih. 4alu bagin a mulai bercerita baha%a a a sese#rang! entah siapa! turun ari langit engan tubuh memenuhi seluruh penjuru. -agin a ketakutan an berusaha melarikan iri!

62

namun! ke mana pun kakinya melangkah! #rang itu selalu mengha ang tepat i ha apan bagin a. ;-acalah! Muhamma @< perintahnya. Tentu sahaja Muhamma takut an bingung. -agaimana akan membaca kalau irinya buta huru&! sama sekali asing engan unia baca an tulis. ;Aku ti ak apat membaca!< ja%ab bagin a engan se ikit keberanian an bibir gementar. Tiba"tiba #rang itu menarik tubuh Muhamma an men ekapnya kuat"

kuat. -agin a merasa ruhnya se#lah"#lah tercabut an seluruh persen iannya hancur! 'alau sahaja ti ak segera ilepas! mungkin bagin a merasa benar" benar su ah meninggal. Namun! itu ti ak lama! kerana #rang itu mengulang lagi pertanyaan yang sama. ;-acalah! Muhamma @< perintahnya lagi. Dija%abnya pertanyaan itu seperti ja%apan semula. Dan irengkuhnya kembali Muhamma kuat"kuat seperti yang pertama. Setelah ilepas! isuruhnya lagi bagin a membaca.! ;-acalah! Muhamma .< Tentu sahaja bagin a tetap menja%ab! ;Aku ti ak apat membaca.< 9ntuk ketiga kalinya bagin a i ekap lagi! lalu #rang itu mengucap! "a#alah dengan $menyebut) nama %uhanmu &ang men#iptakan. 'ia telah men#iptakan manusia dari segumpal darah. "a#alah, dan %uhanmulah &ang (ah )emurah, &ang mengajar $manusia) deng#n perantaran kalam. 'ia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.* Dengan penuh takjub! an setelah kegelisahan. Muhamma belum pernah aku engar seperti ini sebelum ini@<
I

terhapus!

'ha ijah berujar seperti berkata! ;Alangkah in ah kata"kata ini! suamiku!

Surah Al"8Ala. DJHFG /"7

63

Dalam hati 'ha ijah bertanya"tanya! apakah yang

atang kepa a

suaminya ini jin atau malaikat2 Dia bahkan khuatir itu a alah perangkap syaitan untuk menyesatkan suaminya. 4alu katanya! ;Sepupuku! mahukah engkau beritahu aku bila ia men atangimu2< ;-aiklah!< ja%ab suaminya. Masa 'ha ijah mengemaskan tempat ti ur untuk istirehat suaminya! tiba"tiba suaminya atang an segera iberitahukannya kepa a isterinya. ;-aringlah 'ha ijah. Setelah bagin a baring! 'ha ijah bertanya! ;(ngkau masih melihatnya2< ;Ya.< ;-angun lalu u uklah i atas paha kananku@< Setelah melihatnya2< ;Ya.< 4alu ia menutup pan angan suaminya engan rambutnya. ;(ngkau u uk i situ! 'ha ijah kembali bertanya! ;(ngkau masih i atas paha kiriku@< titah

masih melihatnya2< 'ha ijah bertanya lagi. ;Ti ak! su ah pergi.< ;-erbahagialah! sepupuku@ Dia bukan jin! bukan syaitan. Aku harap ia malaikat. Aku tahu engkau #rang yang baik. (ngkau tanggung beban berat! engkau buka lebar pintu untuk tetamu singgah atau menginap! an engkau bantu menghi upkan kebenaran yang hampir sekarat. Demi Allah! ia ti ak akan memper ayakanmu selamanya!< 'ha ijah berkata mantap.

64

'ata"kata 'ha ijah mengalir seperti embun menyejukkan aun i musim kemarau! terasa begitu amai. 0ati suaminya ja i tenang an tenteram. 'ha ijah lalu mengusulkan untuk segera menemui $ara.ah bin Nau&al. Dialah #rang yang ianggap layak mengetahui keja ian itu sekali gus imintai pen apat atau menghurai makna tersirat. Tanpa membuang %aktu! sepasang suami isteri itu bergegas pergi ke rumah $ara.ah. ;Putera Nau&al!< kata 'ha ijah begitu tiba i sana! ;Simaklah anak apat engkau katakan

sau aramu ini. Dia akan menceritakan peristi%a yang baru sahaja ialaminya. -arangsiapa tahu a a sesuatu atau pen apat yang pa anya.< Dengan saksama $ara.ah menyimak apa yang iceritakan Muhamma , mengenai keja ian i gua 0ira! juga mengenai s#s#k makhluk yang turun ari langit. $ajahnya berbinar laksana purnama penuh bangkit lalu memeluk Muhamma . ;-erbahagialah! anak sau araku@ -erbahagialah! 'ha ijah@ Demi Allah s#s#k ini a alah pemba%a %ahyu yang ulu turun kepa a Nabi Musa. Dan! engkau! emi Allah! a alah nabi umat ini yang telah iberitakan ke atangannya jauh"jauh sebelum ini #leh para nabi.< $ara.ah melanjutkan! ;Mu ah"mu ahan aku masih apat menemanimu masa engkau iusir kaummu. Aku akan ikut bersamamu ke mana pun kamu pergi. Aku harap hari"hari itu su ah ekat.< Terkejut men engar ucapan $ara.ah! 'ha ijah bertanya! ;-agaimana mungkin mereka mengusir Muhamma 2 -ukankah mereka mencintainya2 -ukankah mereka telah menjulukinya al-Amin 8si jujur an terpercaya12 i lubuk malam. Dia

65

-ukankah mereka rela

engan keputusan

an ketetapannya2 Di sini

Muhamma sangat icintai an setiap ucapannya i engarkan semua #rang. -ukankah engkau lihat sen iri bagaimana mereka menerima keputusan yang iambil Muhamma masa mereka berselisih s#al peletakan batu hajar as%a ! an hampir sahaja menimbulkan pertumpahan kesan buruk mengerikan2 penyelesaian kepa anya2< Muhamma pun ti ak kalah terkejutnya. ;-enarkah mereka akan arah yang akan memba%a -ukankah mereka semua mempercayakan

mengusirku2< -agin a bertanya ti ak percaya. Dengan tenang $ara.ah menjelaskan! ;Ya! ti ak satu pun nabi yang memba%a risalah seperti yang engkau ba%a kecuali akan imusuhi an iperangi kaumnya sen iri. Namun! pert#l#ngan Allah selalu bersamamu! Muhamma . -ersabarlah atas kemuliaan yang khusus ianugerahkan Allah kepa amu ini@< Sp#ntan ari lubuk hatinya yang paling alam 'ha ijah menyatakan iri beriman. Dia bersyukur telah iberi anugerah agung ini #leh Allah. Dia juga merasa tambah tersanjung kerana i antara sekian ramai %anita ari kaumnya! ia terpilih menja i isteri penutup para nabi. Satu per satu segenap angg#ta keluarga i rumah itu pun menyatakan iri beriman setelah mengetahui Muhamma a alah se#rang rasul yang benar, Aai ! hamba pemberian 'ha ijah! beriman, Ali an 9mmu Aiman beriman, anak"anak 'ha ijah beriman, puteri"puteri )asulullah SA$ semua beriman, semua hamba an pembantu )asulullah SA$ beriman. Maka! ja ilah rumah

66

itu rumah iman i tengah kampung yang pen u uknya musyrik an beraki ah sesat. -erturut"turut %ahyu turun kepa a )asulullah SA$ i rumah yang

amai an tenteram! penuh cinta an kasih sayang itu. Setelah keja ian i gua 0ira1! 'ha ijah ti ak putus"putus membei semangat )asulullah SA$. Dia se ar suaminya tengah ibebani menyampaikan risalah #leh Allah. Akalnya yang cer ik mengetahui engan jelas tanggungja%ab besar yang tengah ipikul )asulullah SA$. Maka! ti ak segan"segan 'ha ijah meng#rbankan hartanya! men#pang bagin a engan tara& yang imilikinya! an menabahkan hati sekuat tenaga men ampingi bagin a. Dia sabar ketika ua puterinya! )u.ayyah an 9mmu 'ulthum! iputus tunangan secara sepihak #leh ua putera Abu 4ahab. Sabar ketika )u.ayyah an suaminya! 9thman bin A&&an! hijrah ke 0abasyah. Sejak permulaan >slam! ia ti ak lagi merasa tenang an aman. 0i upnya selalu berha apan engan ugutan an ancaman. >tu semua ti ak lain kerana kaum ka&ir *uraisy telah membuka lebar"lebar pintu peperangan. Mereka telah berikrar untuk membunuh Muhamma arah penghabisan. Atas e ikasinya turut memikul tanggungja%ab besar itu! 6ibril atang untuk menyampaikan %ahyu khusus untuk 'ha ijah. 'atanya kepa a )asulullah SA$! ;Sampaikan berita gembira kepa a 'ha ijah! ia ise iakan sebuah rumah an permata i syurga. Ti ak a a kebisingan! ti ak a a keletihan i alamnya.<E >tu kerana i rumahnya 'ha ijah telah menyalakan cahaya cinta an kasih sayang! ketenteraman an ke amaian. -ukankah balasan selalu berban ing lurus engan nilai perbuatan2
E

engan agama barunya hingga titik

Al"-ukhariG EK/J! MuslimG ILEE

67

0i up matinya >slam bera a i tangan 'ha ijah. Demi >slam apa pun ia k#rbankan. Ti ak pernah jenuh! ti ak pernah sepatah pun terl#ntar sesal an keluh. Dia tabah menjaga )asulullah SA$ masa kembali engan luka i sana" sini setelah ianiaya i#l#k"#l#k kaumnya sen iri. Dia ber iri tegar i samping bagin a! menghibur kese ihan! meringankan beban pen eritaan! an membantu bagin a menjalankan missi kerasulan. Dia bahkan meman ang missi itu merupakan bahagian ari irinya sen iri. Dia se ar irinya ti ak seperti %anita lain pa a umumnya. Makin keras seksaan yang ialami kaum muslim a%al. Mereka mengha api ancaman berbagai rupa. Mereka juga iugut an itakut"takuti. 'aum *uraisy merasa ter esak! kerana >slam semakin luas iterima kalangan mu a an kaum ua&a. Sebuah ancaman serius yang akan mengubah haluan hi up. 'erana itu! ti ak a a pilihan lain bagi kaum *uraisy kecuali melakukan aksi yang mampu mema amkan cahaya agama baru ini an menumpas habis siapa pun yang meyakini kebenarannya. 4alu pemuka"pemuka kaum *uraisy itu! tanpa rasa kemanusiaan an belas kasihan! membuat persek#ngk#lan untuk memutus hubungan )asulullah SA$ k#munikasi an keluarganya terlunta"lunta unia luar. Mereka engan keluarga )asulullah SA$. Mereka bersepakat untuk membuat hi up an menutup semua pintu ilarang an engan ib#ik#t. Semua #rang

melakukan transaksi jual beli! menikah

engan keluarga Muhamma !

mengirim bahan makanan kepa a mereka. 0i up bersama )asulullah SA$! tentu sahaja?memakani mereka makin kurus! lemah! an terlunta"lunta.

i pengasingan mereka e aunan. Makin hari

kebuluran. 'erana ti ak a a makanan yang apat imakan! terpaksa mereka?

68

Kehilangan 'rang yang Disayangi Masa itu! -ani 0ashim an suku Abu Talib benar"benar terjepit. Tiga tahun mereka menjalani kehi upan yang keras. Sungguh bukan %aktu yang singkat@ Namun! 'ha ijah ber iri tegar i tengah"tengah mereka. Sikapnya k#k#h pantang menyerah. 'esabaran yang Pa ahal! ia tunjukkan begitu alam. ia a alah %anita kaya raya. 0artanya melimpah ruah! hi upnya

sejahtera! an ia berasal ari keturunan keluarga terh#rmat yang sehari pun i sepanjang hi upnya ti ak pernah kenal susah. +akta inilah yang membuat )asulullah SA$ ber ecak h#rmat an takjub pa a 'ha ijah. Pemb#ik#tan berakhir. Namun! itu hampir ti ak bererti apa"apa bagi )asulullah SA$ ketika bagin a ikejutkan #leh sebuah peristi%a pahit. )asanya! setelah keja ian itu bagin a akan menjalani kehi upan gelap ti ak berpenghujung! an kese ihan se#lah"#lah menja i enyut aba i yang ti ak akan lapuk sepanjang hi up. 'ha ijah meninggal unia men a ak. Dia se#lah"#lah isambar begitu sahaja ari pangkuan )asulullah SA$ #leh tangan maut. Ti ak kuasa bagin a memben ung air mata. Tangis pe ihnya pecah tanpa terasa. Sebuah tiang paling k#k#h alam hi upnya tumbang su ah. Tumbang justeru i masa bagin a sangat memerlukan keha irannya! i masa #rang"#rang ka&ir *uraisy gencar"gencarnya memerangi irinya. Masa itulah bagin a kehilangan s#s#k penyeimbang sekali gus muara cinta an kasih sayang. Dialah 'ha ijah binti 'hu%aili . )umah )asulullah SA$ ja i gelap! kerana pijar cahaya yang menerangi seisi rumah pa am su ah. Ti ak a a lagi keceriaan! kerana rumah telah menja i lumbung air mata kese ihan.

69

4ama sekali )asulullah SA$ ti ak berkeluarga setelah itu. -agin a men u a! yakin ti ak a a satu pun %anita setara 'ha ijah i seluruh belahan unia. >ni membuat bagin a sama sekali ti ak menaruh hati kepa a %anita lain. 0i upnya mengalir mempes#na. Semua #rang merasa prihatin kepa a )asulullah SA$. -ukankah untuk ketenangan hi upnya lelaki memerlukan %anita! an untuk menangani urusannya %anita memerlukan lelaki juga2 Namun! )asulullah SA$ telah berusaha menepis &akta ini engan melakukan berbagai kesibukan. Mungkin! pa a titik kehi upannya yang penuh tin ihan kepe ihan ini bagin a sama sekali ti ak membayangkan akan menikah engan %anita lain. 4ebih"lebih! kerana bayangan 'ha ijah begitu lekat i hatinya! ti ak pernah lepas! se#lah" #lah terus ber iri i ha apannya engan %ajah memikat. Namun! rumah )asulullah SA$ ti ak berbe:a engan rumah manusia pa a umumnya. 'eha iran %anita mutlak iperlukan untuk menjaga rumah i kala bagin a pergi menjalankan missi risalah. 6uga untuk menjaga an mengasuh puteri"puteri bagin a! khususnya si bungsu! +atimah a:"Aahra1. Atas pertimbangan ini! maka ketika salah se#rang keluarga %anita bagin a mena%ari kah%in! bagin a ti ak men#lak. Dia mengusulkan agar bagin a kah%in -akar. )asulullah SA$ hijrah ke Ma inah! namun bayangan 'ha ijah sehari pun ti ak pernah punah. -ahkan! setelah bagin a mengah%ini %anita"%anita lain! sama a a yang su ah berusia mahupun yang masih kanak"kanak! an engan Sau ah binti Aam1ah! %anita pintar yang telah kenyang pen eritaan akibat memeluk >slam! sekali gus meminang Aisyah puteri Abu alam arus kenangan cinta 'ha ijah yang

70

mereka telah memenuhi bilik"bilik bagin a! tetapi bilik i hatinya hanya ihuni 'ha ijah se#rang. Ti ak satu pun i antara mereka apat menggantikan ke u ukan agungnya i istana ji%a )asulullah SA$. Dia ha ir alam setiap kea aan! se#lah"#lah hi up i tengah"tengah semua isterinya! bahkan hi up jauh i atas mereka. )asulullah SA$ mengenang segala yang berhubungan engan 'ha ijah, barang"barangnya! perhiasannya! an semua kenang"kenangannya. -agin a juga mengh#rmati an memuliakan setiap #rang yang pernah men:iarahinya, %anita! keluarga! mahupun sahabat"sahabatnya.

71

RASULULLAH DI GUA THUR

Permulaan (i rah Dalam Islam Setelah )asulullah SA$ itinggal 'ha ijah an Abu Talib! kaum *uraisy bermaksu melakukan pembalasan. -agin a ijaga ketat agar ti ak berhubungan engan siapa pun. Sebelum itu! bagin a telah itemui utusan pen u uk Yathrib (Ma inah)! mereka mena%arkan jalan hijrah untuk bagin a an seluruh sahabat. Satu per satu kaum mukmin bergerak meninggalkan Mekah untuk menyelamatkan agama an keyakinan mereka. 'aum musyrik tahu! ti ak lama setelah itu )asulullah SA$ pasti menyusul. 6ika ini ibiarkan maka babak kehancuran mereka i ambang hi ung. Terbayang alam &ikiran mereka! setelah menetap i Ma inah engan cepat )asulullah SA$ akan menyatukan kaum Anshar! membentuk satu kekuatan! lalu berbalik ke Mekah untuk menghancurkan berhala an menekuk lutut mereka. 'erana itu! hanya a a satu pilihan buat kaum musyrik, bunuh Muhamma @ Pilihan jitu yang ti ak b#leh ilakukan secara sp#ra is! tetapi secara k#lekti& engan melibatkan semua kabilah Arab. 9ntuk mempermulus rancangan licik ini! segala bentuk tipu aya ijalankan. +itnah itebar! seluruh

72

kabilah

ihasut. Satu strategi

isepakati, rumah )asulullah SA$ akan ihujani puluhan pe ang. 4ehernya arah mengalir i ha apan semua an

ikepung, begitu keluar! bagin a akan ipenggal! tubuhnya icacah"cacah!

kabilah. Dengan begitu! pihak keluarga )asulullah SA$ mati nyali an ti ak berkutik i ha apan seluruh kabilah Arab. Malam yang irancangkan itu pun tiba. -ak seutas rambut menyelip alam a #nan! )asulullah SA$ menyelinap pergi melalui sekumpulan pemu a yang terlena. 'alau ti ak kerana panas matahari yang menyengat! mungkin mereka akan terus terti ur lena. Matahari bulan 6ulai yang mengejek kepalang. Pintu an menerta%akan mereka engan terik yang berg#lak. Mereka naik pitam bukan ipecahkan! mereka berebut masuk ke bilik Muhamma . itinggal #leh Namun! yang mereka temui hanya jejak ari Ali bin Abi Talib! sepupunya! yang terti ur lena menggantikan Muhamma . Dia sengaja pemiliknya. Yang menghairankan! #rang *uraisy percaya barang"barang penting an berharga mereka ititipkan kepa a )asulullah SA$! tetapi pa a masa yang sama mereka men ustakan bagin a. )asulullah SA$ untuk mengembalikan barang"barang titipan kepa a

Bersembunyi di %ua !hur )asulullah SA$ pergi ke rumah Abu -akar! lalu ke uanya bergegas menuju gua i gunung Thur. Sebelum memanjat! )asulullah SA$ men#leh ke arah Mekah. Ditatapnya tanah tumpah arah yang mengecil i kejauhan.

73

;Alangkah in ah kau! negeriku. 'aulah tumpuan cintaku. 'alau bukan kerana iusir kaumku! ti ak akan pernah aku menetap selain i jantungmu.<L Sementara itu! i rumah )asulullah SA$! pemu a"pemu a itu saling bertanya! ;'e mana ia2< Mereka menyangka )asulullah SA$ ti ak akan pernah apat lepas ari tangan mereka. Diikutinya jejak tapak kaki i pasir engan jeli! engan mata ahli. Mereka yakin apat menjejaki an membunuh Muhamma ! kecuali ti ak sen irian. -agin a bagin a terbang engan kepak ua sayap. Dan! ini ti ak mungkin. Dan jejak yang terlihat mereka berkesimpulan! Muhamma bersama se#rang ka%an! an itu pasti Abu -akar. Sebab! ialah #rang yang selalu menemani bagin a pergi! ke mana pun@ Dan jejak kaki mereka jelas mengarah ke gua Thur. Sebuah gua kecil! sempit! gelap! an hapak. Di mulut gua terpancang sebatang p#k#k. Ti ak mungkin a a yang apat masuk kecuali engan ke u ukan merangkak. >tu pun sangat sukar. Abu -akar cemas kalau"kalau )asulullah SA$ iserang binatang buas! ipatuk ular berbisa! atau isengat kalajengking ganas. 'erana itu! ia masuk terlebih ahulu an memeriksa tempat itu. Setiap lubang ia sumbat engan apa sahaja yang b#leh, batu atau k#yakan kain. Setelah irasa selamat! barulah ia menyilakan )asulullah SA$ mengikuti masuk. Di sini )asulullah SA$ akan menetap tiga hari. =ua itu akan menja i rumah bagin a sampai kea aan selamat ari pencarian menyurut. Yakni! ketika Allah ti ak berkenan lagi ke uanya bertahan sementara! seka ar %uju
L

i sana. )umah itu hanya

ketetapan Allah

i :aman a:al. )umah tanpa

At"Tirmi:i

74

kemu ahan untuk istirehat! ikepung sana sini #leh kaum *uraisy! ijaga ketat se#lah"#lah ti ak a a lagi tempat selain i sana. Allah ber&irman! (ereka ingin memadamkan #ahaya Allah dengan mulut $tipu daya) mereka, tetapi Allah $justeru) menyempurnakan #ahaya-+ya, walau orangorang ka,ir memben#inya.'erana kepayahan! )asulullah SA$ terti ur. 'epala bagin a terbaring i pangkuan Abu -akar. Pan angan Abu -akar menelusur ke setiap in ing gua. -egitu melihat satu lubang lupa ti ak isumbat! ia angkat kakinya perlahan an ia sumbatkan ke mulut lubang yang ternyata a a penghuninya, seek#r ular berbisa. Merasa terusik! kalajengking lalu mematuk kaki Abu -akar. Dia kesakitan! tetapi tetap iam bertahan. 0anya kemu ian! air matanya ti ak terben ung lalu menitis tepat mengenai %ajah )asulullah SA$ hingga bagin a terjaga. ;A a apa! Abu -akar2< )asulullah SA$ lalu mengusap bekas gigitan ular itu engan tangannya yang agung. Abu -akar pulih seketika. Tenang kembali ia! an bermaksu pejamkan mata sejenak. Namun! sejenak kemu ian ari luar ruangan gua sayup"sayup ia menangkap suara samara"samar an men ekat. 4enyap segala penat! hatinya iremas perasaan cemas. Di luar! #rang ka&ir m#n ar"man ir. )upanya mereka telah mengen us persembunyian ku us. Di sini! mereka akan memenggal leher sejarah kami hingga terputus! begitu &ikirnya. 'ekhuatiran cukup menyesakkan a a Abu -akar.
7

Surah Ash"Sha& DH/FG K

75

Dalam gelapnya gua! )asulullah SA$ an Abu -akar apat menangkap kelebat kaki #rang ka&ir yang menegak bingung i pelataran gua. 4amat"lamat tersimak ebat mereka. ;'u&ikir ke uanya ti ak i sini. =ua ini su ah mati. Ti ak mungkin #rang berani masuk. 4ihat! a a sarang labah"labah menutup@< ;Ya! merpati juga se ang mengeram i sini. 'alau ke uanya masuk ke sini! pasti ia pergi.< Mereka terjebak alam ilema antara jejak yang jelas mengarah ke gua an &akta yang terpampang i ha apan mata. 4ama mereka larut alam a u pen apat. ;'alau i antara mereka melihat tempat kaki i sini! pasti ia akan

melihat kami.< Abu -akar cemas. ;Apa kamu &ikir kita ini ber ua i sini2 Allah"lah yang ketiga@ 6angan panik! Abu -akar! Allah bersama kita.< Mantap nian keyakinan )asulullah SA$ akan pert#l#ngan Tuhan. Dan benar! Allah menja ikan ke uanya benar"benar tenang. Para pengejar itu berbalik pantat! pulang engan seribu kesal! kece%a! an panik. Selanjutnya mereka membuka sayembara, barangsiapa berjaya menekuk an menunjukkan bangkai ke uanya! ia berhak men apat seratus ek#r unta.

Khidmat Abdullah dan Asma) binti Abu Bakar Sepanjang tiga malam i gua Thur itu! )asulullah SA$ ti ak putus maklumat mengenai kea aan i Mekah. Ab ullah bin Abu -akar"lah se#rang juru pantau yang melap#rkan setiap perkembangan penting yang berlaku. Sepanjang hari ia menelisik apa pun yang ikatakan #rang"#rang mengenai

76

)asulullah SA$

an sahabat setianya itu. Petangnya!

ia pergi menemui

)asulullah SA$ an melap#rkan Semua keja ian hari itu. Dia tinggal i sana sampai pertengahan malam! lalu pulang iam" iam. Paginya! ia bangun tanpa a a yang curiga kalau semalam sebenarnya ia ti ak i Mekah. Sementara itu! seperti para penggembala Mekah lainnya! Amir bin +uhairah! hamba Abu -akar! setiap hari pergi menggembala. Namun! berbe:a arah engan mereka! ia memusatkan kambing"kambing gembalaannya ke gua Thur guna memberi minuman susu kambing segar kepa a )asulullah SA$ an Abu -akar. Dan! ia akan terus i situ menunggu hingga Ab ullah bin Abu -akar keluar ari mulut gua! juga Asma1 binti Abu -akar yang setiap hari menghantarkan makanan ke sana. -egitu pulang! iikutinya ke ua anak Abu -akar itu sehingga jejaknya hilang ilin as kambing"kambing gembalaannya. Tiga hari berlalu! pencarian mere a. Datanglah si penunjuk jalan menjemput )asulullah SA$ 9ray.ath. Dia memba%a an Abu -akar. Namanya Ab ullah bin al" isiapkan Abu -akar ua ek#r unta yang telah

sebelumnya. Mereka keluar ari gua! menapaki gurun luas menuju Ma inah! -an ar Seribu 5ahaya! untuk membuka babak baru sejarah ak%ah islamiyah. )umah"rumah tertun uk layu kerana ti ak mampu melin ungi )asulullah SA$. Malahan! gua nun jauh i sanalah yang menja i rumah an bagin a. Ti ak seperti istana megah para raja yang kemu ian punah ilupakan #rang! rumah ini tercatat in ah alam keaba ian sejarah.

77

RASULULLAH SAW DI RUMAH UMMU MABAD

Mele$askan Rasa *etih dan Dahaga Musim panas tengah mengganas ketika )asulullah SA$! Abu -akar! Amir bin +uhairah! an si penunjuk jalan! Ab ullah bin al"9ray.ath! melintasi hamparan gurun lepas. Dan jauh nampak ua buah khemah ber iri bebas i sebuah sisi ruas jalan. Dua khemah itu milik 9mmu Ma1ba al"'ha:aiyyah! se#rang %anita gurun yang menjamu para musa&ir yang singgah. Ya! seperti pangkalan untuk istirehat melepas letih. Tiba i sana! )asulullah SA$ an r#mb#ngan berhenti! Mereka ti ur sejenak sebelum tengah hari. Mereka isambut 9mmu Ma1ba engan ramah. Ti ak kenal ia siapa mereka an ti ak tahu se ikit pun khabar mengenai mereka. 'etika r#mb#ngan mahu membeli kurma atau aging kepa anya! ia katakan ti ak a a. Tahun itu kemarau panjang memang menimpa. Semua #rang terancam kesukaran.

Muk izat Seek"r Kambing Kurus

78

Tiba"tiba terlihat #leh )asulullah SA$ seek#r kibas i samping khemah. Tubuhnya kerempeng. ;'ibas ini kenapa! 9mmu Ma1ba 2< ;>tu kibas kami yang tertinggal ari kambing"kambing lain kerana

keletihan. Tubuhnya lemah ti ak kuat berjalan.< ;A a susunya2< 9mmu Ma1ba men engar ucapannya. ;-#leh aku perah kibas itu! 9mmu Ma1ba 2< 'ali ini rasa terkejutnya ti ak apat isembunyikan lagi. 0ampir sahaja ia mel#ntarkan kata"kata yang ti ak patut iucapkan kepa a #rang asing yang sama sekali ti ak ia kenal. Namun! mulutnya terkunci #leh %iba%a )asulullah SA$. 4alu engan li ah terbata"bata ia berkata! ;Demi ayahku! engkau! an ibuku! kalau memang engkau lihat a a susunya! perahlah@< )asulullah SA$ lalu mengusap susunya! menyebut asma Allah! an siap iperah. )asulullah SA$ meminta bejana. Diberinya bagin a sebuah bejana besar. 'ibas iperah! susunya mengucur tumpah. -ejana besar itu pun penuh hingga busanya membuncah"buncah. 'etika )asulullah SA$ menyerahkan bejana itu kepa a 9mmu Ma1ba ! ia sempat terbengang. Dia ti ak percaya pa a pan angan matanya, ini mimpi atau nyata2 Diterimanya bejana itu engan tangan gementar! lalu iangkat ke mulut an iminumnya susu la:at i an terkejut. ;'alau ia beranak! mungkin ti ak akan

keletihan begitu. 'ibas itu man ul.< Dia menyangka la%an bicaranya ti ak

ber #a. Tiba"tiba kibas itu ua kakinya meregang! susunya mengencang penuh

79

alamnya sekali! sekali lagi! lagi an lagi hingga puas. )asanya! belum pernah ia minum susu sela:at ini. -ejana itu kemu ian mengalir ari satu tangan ke tangan lain. Semua minum sampai puas! an berakhir i tangan )asulullah SA$. 4alu )asulullah SA$ kembali! iperahnya susu kibas itu Sepenuh

bejana ta i untuk itinggalkan kepa a 9mmu Ma1ba sebagai ha iah. 4alu mereka berangkat meninggalkan keja ian aneh yang seusia"usia ti ak akan pernah terulang lagi. Sementara ternganga. $aktu petang ketika Abu Ma1ba pulang engan kambingnya yang i belakang sana! 9mmu Ma1ba terus

kurus"kurus! ia terkejut bukan kepalang melihat bejana penuh susu. Maka iceritakanlah #leh 9mmu Ma1ba perihal r#mb#ngan yang ta i singgah i khemahnya. Dilukiskannya paras )asulullah SA$ yang bercahaya! bentuk tubuh bagin a yang mempes#na! akhlak bagin a yang mulia! juga %iba%a an ke u ukan bagin a yang agung. ;>tu #rang *uraisy!< simpul Abu Ma1ba .

80

RASULULLAH DI RUMAH ABU AYYUB AL-ANSHARI

Mengin akkan Kaki di Bumi Madinah Akhirnya! sampailah )asulullah SA$ an sahabat setianya! Abu -akar! i bumi Ma inah. 'aum muslim merapat setelah i esak rin u berhari"hari. Tepatnya! sejak mereka tahu bagin a telah bergerak meninggalkan Mekah. Selama itu mereka hi up bak lembaran baru siap membuncah masa ihurai i mata pe ang. Sejarah telah menunggu! ari situ! ari tanah suci itu. 'ebahagiaan

ari jauh telah nampak unta )asulullah SA$. -agin a itulis sejarah engan huru&"huru&

itemani Abu -akar! sahabat bagin a yang gigih an tegar. Mereka atang memba%a lembaran agung yang akan cahaya. Sebab! bagin a atang alam usaha menebarkan cinta! kasih sayang! kebenaran! keagungan! kebaikan! an kelapangan ke seluruh penjuru unia.

Sambutan (angat Dari$ada Penduduk 'aum muslim! sama a a Muhajirin mahupun Anshar! saling bergegas menyambut )asulullah SA$. -egitu pula ibu"ibu -ani Najjar! mereka engan

81

semarak melantunkan lagu yang hingga kini melekat berambut perak. Telah terbit bulan purnama

i li ah umat >slam!

isenan ungkan sama a a #leh anak"anak mahupun #rang tua yang su ah

Dari celah bukit ke tengah"tengah kita 'ita %ajib sentiasa bersyukur Selama penyeru Allah masih a a $ahai yang iutus kepa a kami (ngkau atang ba%a perkara yang harus itaati (ngkau atang agungkan Ma inah yang suci Selamat atang! %ahai sebaik"baik penyeru >lahi Pembesar"pembesar Anshar berebut men ekati unta )asulullah SA$! memegangi ken alinya! ber esak mengitarinya! layanan terbaiknya. )umah"rumah mereka an saling menariknya. an memberi Masing"masing ingin )asulullah SA$ tinggal bersamanya

ipamerkan kelayakannya untuk

bagin a! status s#sial mereka pun itunjukkan. Semua berharap )asulullah SA$ menyambut ta%aran jamuan mereka. Di tengah kerumunan pembesar itu ter apat pula bapa"bapa sau ara bagin a ari pihak ibu! ari -ani Najjar. Dan! tentu sahaja! mereka inilah #rang teragung bagi bagin a.

Biarkan Saha a +nta yang Menentukan

82

Namun! bagin a a alah pemimpin agung yang bijak an cer ik. Manusia penuh malu berakal luas an berhati lembut. 4elaki yang ingin iterima semua kalangan! membuka hati untuk semua #rang! ti ak ingin menyukarkan siapa pun an melukai perasaan. Pa a etik" etik yang mengekal alam sejarah itu! unia menyaksikan se#rang pemimpin melepaskan ken ali! lalu engan kelembutan yang ti ak tertan ingi bagin a bersab a! ;-iarkan unta berjalan! biarkan ia. 9nta ini a a yang memimpin! an aku akan tinggal i mana aku itempatkan Allah nanti.< Semua takjub! semua terkesima. Ti ak a a hati yang tersinggung! ti ak a a pembesar yang merasa kalah saing! ti ak a a yang harus iperselisihkan. Semua puas menerima ucapan )asulullah SA$ itu. 9nta melangkah pelan i ruas"ruas jalanan Ma inah iikuti tatapan

beratus mata manusia. 6alanan yang sama sekali asing baginya. Suasana emikian agung an sakral. Sampai i suatu tempat unta berhenti! menatap ke sekeliling! se#lah"#lah mencermati tempat itu! kemu ian men erum tepat i ha apan rumah Abu Ayyub al"Anshari. Ti ak pernah terlintas i hati Abu Ayyub al"Anshari %aktu i ha apan )asulullah SA$ rumahnya akan men apat keh#rmatan seperti itu. >tu jauh i luar sangkaan. Di tengah para pemuka *uraisy yang bersaing ketat memperebutkan keh#rmatan itu! ia se ar irinya bukan siapa"siapa. Ti ak berani ia ber iri sebarisan engan mereka. Maka! bukan kepalang bahagianya! ketika tanpa serta merta ini2 isangka keh#rmatan itu ternyata untuknya. Apa

gerangan anugerah langit! hembusan ku us! an kebaikan Tuhan yang turun

83

Abu Ayyub Sangat Mengh"rmati !etamu Maka! sebelum kesempatan tercabut! Abu Ayyub segera menyambut )asulullah SA$ an sahabatnya lalu memba%a mereka masuk. Sementara! bagi isteri Abu Ayyub! Yathrib terlalu sempit untuk merangkum kebahagiaan yang menyeruak i hatinya. Ti ak pernah ia bermimpi anugerah agung ini turun ke rumahnya! mengalahkan rumah"rumah lain i seluruh Ma inah. Sebelum masuk! )asulullah SA$ ikepung ga is"ga is kecil -ani ekat bagin a. Mereka

Najjar! yang ti ak lain a alah keluarga"keluarga

bersenan ung merayakan ke atangan bagin a! menabuh rebana engan riang. )asulullah SA$ nampak bahagia menebar senyum kepa a ga is"ga is kecil itu. ;Apakah kamu mencintaiku2< ;Ya! emi Allah! %ahai )asulullah SA$.< Suara mereka jernih SA$ bergumam. Sebenarnya rumah Abu Ayyub ti ak luas. Ti ak a a yang istime%a iban ing umumnya rumah pen u uk Ma inah. Ti ak a a kesan megah! ti ak a a yang layak iperhatikan. 9kurannya kecil! hanya a a ua bilik! satu i atas satu i ba%ah. Din ingnya lempung! tiangnya batang kurma! atapnya pelepah aun kurma yang rapuh. Abu Ayyub pun bukan #rang berpengaruh! bukan #rang kaya! an ti ak memiliki ke u ukan alam masyarakat tempatan. Dia hanya #rang biasa seperti pen u uk pa a umumnya! cukup makan! hi up tenang. an engan sambutan ini. -agin a

jujur. ;Allah Maha Mengetahui hatiku sangat mencintai kamu!< )asulullah

84

Pilihan )asulullah SA$ terha ap rumah itu menunjukkan baha%a bagin a ti ak menginginkan rumah kaya miskin yang akan a alah rumah bersahaja yang an berlimpah harta! atau rumah an re ha. )umah itu a alah ibebani keha iran bagin a. )umah yang bagin a cari ipenuhi cinta

rumah Abu Ayyub yang i belakang hari iketahui berasal ari -ani Najjar, suku bapa sau ara )asulullah SA$ ari pihak ibu! suku yang paling ekat engan )asulullah SA$ secara nasab an keluarga. 'elebihan lain! rumah itu terletak i tengah"tengah ka%asan Ma inah! bukan i pinggiran. Sesuatu yang kelak menja i titik sentral Ma inah! bahkan sentral bagi unia hingga hari ini. )asulullah SA$ menempati bilik ba%ah. Sengaja ti ak memilih bilik atas agar ti ak menyukarkan tetamu yang akan menemui bagin a! ti ak perlu memaksa mereka naik ke bilik tingkat. Malam pertama! Abu Ayyub isterinya ihi angkan es#k an pengh#rmatan yang layak. Sehari berlalu. Dicengkam rasa penat Abu Ayyub ti ak kuat menahan kantuk. Namun! ia hanya u uk termangu! seperti isengat ular. ;-agaimana mungkin ti ur tenang! i ba%ah kan a a )asulullah SA$2< ia berbisik kepa a isterinya. ;4alu2< 'e uanya iam termangu. 4alu iputuskanlah ti ur i hujung paling tepi agar! paling ti ak! terhin ar ari titik lurus tempat )asulullah SA$ i ba%ah. Tetapi malangnya! baru sahaja berganjak mahu ke su ut bilik! Abu Ayyub an i bilik atas saling berbisik mengenai makanan yang akan

85

tersan ung sebuah besen hingga ter #r#ng an air i alamnya tumpah ke lantai. Dia terkesiap. -egitu pula isterinya. Mereka khuatir air akan menitis melalui celah"celah atap arurat itu! lalu mengenai ketua ua tetamu agung itu hingga mereka terganggu. Tanpa ragu! 9mmu Ayyub melesat meraih kain bal u miliknya! lalu ilapnya air itu hingga kering. Dia ti ak pe uli betapa baik an mahalnya bal u itu, betapa itu satu"satunya miliknya yang paling berharga. -al u yang hanya ia pakai pa a acara"acara tertentu an hari raya. Sejak keja ian itu! Abu Ayyub ti ak henti"hentinya men esak )asulullah SA$ tinggal i atas. Desakan itu isambut )asulullah SA$ emi menenangkan hati Abu Ayyub. 4agi pula! bukankah tetamu mesti nurut tuan rumah2 Sebab! ia yang lebih tahu bagaimana membuat tetamunya kerasan. Crang pertama yang mengetuk pintu rumah Abu Ayyub al"Anshari untuk bertan ang kepa a )asulullah SA$ a alah se#rang pemu a pen iam! in ah perangai! an lembut penampilan. Pemu a yang kelak men#rehkan pengaruh besar alam erap sejarah >slam. Dia memba%a mangkuk berisi r#ti berkuah susu an minyak samin! lalu isajikan tepat i ha apan )asulullah SA$. ;>ni kiriman ibu! %ahai )asulullah SA$< -erbinar %ajah )asulullah SA$! tersenyum bagin a pa a anak mu a itu! lalu men #akannya! ;Allah memberkatimu@< Allah benar"benar memberkati pemu a yang kelak ikenal engan Aai bin Thabit itu. Dia terg#l#ng sahabat agung an ulung. 0i upnya terutama iab ikan untuk Al"*uran, pengab ian yang ianugerahkan Allah tanpa cacat.

86

Maka ja ilah rumah Abu Ayyub pusat perhatian seluruh pen u uk Ma inah! sama a a Muhajirin mahupun Anshar. Mereka ber atangan untuk menimba ilmu! menyimak Al"*uran! men engarkan perintah"perintah bagin a! an meraih apa sahaja yang berman&aat ari bagin a. Ti ak kurang ari tiga atau empat mangkuk makanan setiap hari

ihantarkan #leh sahabat Anshar kepa a )asulullah SA$ engan telus an penuh cinta. )asulullah SA$ pun menerimanya, imakan se ikit lalu bagin a mengun ang #rang"#rang i sekitarnya. -ahkan! Abu Ayyub sen iri?selaku tuan rumah yang punya lebih banyak peluang melayani )asulullah SA$?harus bersaing ketat engan yang lain untuk menjamu bagin a. Semua berebut keberkatan. 0ingga! begitu )asulullah SA$ mengangkat tangan untuk makan! pinggan i ba%ahnya terus itarik #leh Abu Ayyub! ia ambil makanan itu tepat pa a bekas jari"jari bagin a! lalu ia makan. Suatu hari! besen Abu Ayyub ikembalikan tanpa a a bekas sentuhan )asulullah SA$ barang sesuap pun. Dia terkejut! hatinya isambar sebersit tan a tanya, apakah hati )asulullah SA$ su ah berubah hingga men#lak makanannya2 Dia segera men atangi bagin a an berkata! ;$ahai )asulullah SA$! emi ayahku! engkau! an ibuku! kenapa engkau kembalikan makan malam tanpa aku lihat a a bekas tanganmu2< Dengan lembut )asulullah SA$ memberi pengertian baha%a bagin a sama sekali ti ak membenci makanan itu. Ti ak pula a a masalah engan tuan rumah. -agin a bersab a! ;Aku menghi u bau ba%ang pa a makanan itu.

87

'erana tara&ku penerima %ahyu! aku khuatir bau itu akan mengganggu penjaga %ahyu. 'alau kamu mahu! makanlah@<H

Rasulullah Meran,ang Membina Mas id )asulullah SA$ tinggal i rumah Abu Ayyub sekitar tujuh bulan. Dalam jenjang itu bagin a mengutus #rang ke Mekah untuk menjemput keluarganya yang masih tinggal, isteri bagin a! Sau ah binti Aam1ah an Aisyah binti Abu -akar, ua puteri bagin a! 9mmu 'ulthum an +atimah. Se angkan ua puteri bagin a yang lain bersama suami mereka masing"masing, Aainab bersama Abul 8Ash yang masih syirik! an )u.ayyah bersama 9thman bin 8A&&an. >kut juga bersama mereka 9mmu Aiman -arakah! Aai bin 0arithah! an sejumlah #rang yang ti ak tahan memen am rin u berjumpa )asulullah SA$. Dari rumah Abu Ayyub )asulullah SA$ menyusun rancangan untuk membina masji -ersisian yang kelak menja i salah satu ikunjungi meskipun ari tiga masji yang ianjurkan bagin a untuk engan masji engan cara susah payah. engan

ibangun pula bilik"bilik isteri )asulullah SA$. an

-egitu semua rampung! bagin a segera pin ah ke ke iaman baru! setelah sebelumnya mengalungkan permata keagungan ke leher Abu Ayyub! rumah itu menja i situs aba i alam sejarah.

Taba.at >bnu Sa1 G /MEJ7

88

RASULULLAH DI RUMAH UMAHATUL MUKMININ

Rasulullah Bersama Saudah Sau ah binti Aam1ah al"Amiriyyah tinggal i rumah )asulullah SA$ sebagai isteri setelah 'ha ijah. -ukan bagin a yang mengusahakan! bukan bagin a yang merancangkan! melainkan isteri se#rang sahabat yang ikut hijrah ke 0abasyah. $anita ini merasa hiba melihat )asulullah SA$ hi up kese#rangan! terenyuh atas kese ihan bagin a yang bertubi"tubi. $anita ini a alah 'haulah binti 0akim! ka%an ekat Sau ah %aktu hijrah ke 0abasyah. Suatu hari! 'haulah men atangi )asulullah SA$. Setelah bercerita panjang lebar! ia mengajukan usul agar )asulullah SA$ kah%in engan ua %anita sekali gus, Aisyah binti Abu -akar an Sau ah binti Aam1ah. $anita pertama seka ar ipinang! lalu itunggu sampai ia e%asa an siap berumah tangga. Se angkan %anita ke ua terus hi up serumah engan )asulullah SA$ untuk memberi ketenteraman batin! menghibur! bagin a! utamanya si bungsu +atimah a:"Aahra. an menjaga puteri"puteri

89

Rasulullah Menikah Dengan Saudah binti -am)ah 9sul 'haulah iterima #leh )asulullah SA$. -agin a lalu mengutus %anita ini juga untuk meminang Sau ah! balu yang hi up men erita kerana itinggal mati suaminya! Sakran! an telah merasakan pahit getirnya pulang pergi hijrah ke 0abasyah. -agin a ingin meringankan pen eritaannya! mengangkat arjatnya! menjaganya ari &itnah kaumnya yang ka&ir an sangat membencinya! an agar ia ti ak ikah%ini lelaki yang ti ak setara&. 'erana itu! perkah%inan ini ti ak hanya bererti sebagai ha iah agung bagi Sau ah! tetapi juga emi melunakkan hati keluarganya yang sampai masa itu terus memusuhinya. Dalam jalinan perkah%inan itu Sau ah memper#leh curahan cinta an kasih sayang yang cukup ari )asulullah SA$. 'ese ihannya perlahan hilang! berganti keriangan an kegembiraan. 'ini ia hi up tenang. Dia lihat apa yang i apat ari )asulullah SA$ ti ak melulu cinta! tetapi lebih ari itu. -egitu pula )asulullah SA$. Dan %anita yang sebenarnya berji%a periang ini bagin a menemukan ketenteraman! ta%a ceria! an kebahagiaan. Ti ak hairan bila untuk sekian lama ia menja i isteri tunggal bagin a! ti ak ima u engan isteri lain.

Peristi#a yang Mengguris (ati Rasulullah Namun! a a satu hari yang ganjil yang ti ak pernah ia lupakan. 0ari ketika ia bertin ak b# #h hingga membangkitkan amarah )asulullah SA$. -ahkan! %ajar bila irinya ibalas ribuan caci maki an hukuman. Atau! lebih parah lagi icerai. Namun! semua itu ti ak bagin a lakukan. -agin a hanya

90

mengatakan tin akan seperti itu ti ak terpuji. Dan! ini su ah cukup untuk membuat Sau ah serik an ti ak punya muka. 0ari itu! Sau ah merasa se ih atas terbunuhnya beberapa #rang musyrik Mekah alam Perang -a ar. 0atinya terpukul. Pa ahal! mereka a alah para penentang Allah an )asul"Nya yang berkali"kali berusaha menekuk an membunuh bagin a! mengancam! mengugut an menyeksa kaum muslim i Mekah! an men esak mereka menghin ar perbuatan mereka. Namun! begitu menyaksikan mereka lunglai iha apan kaum muslim sebagai ta%anan! iba%a alam kea aan terantai an ber esak" esakan! ia ja i lupa akan kejahatan mereka an merasa hiba. Dia ti ak kuasa menahan iri melihat iparnya! Suhail bin 9mar! terhina engan tangan ibelenggu ke lehernya. Tiba"tiba ia berteriak memberi semangat kepa a mereka! ;Mahu ke mana! Abu Ya:i 2 Apakah kamu akan menyerah an menghulurkan tangan begitu sahaja2 6angan! kamu harus mati terh#rmat@< Sau ah sama sekali ti ak tahu kalau kata"kata yang ia ucapkan engan lantang an berapi"api itu i engar #leh )asulullah SA$! bahkan ia sen iri bera a i ha apan bagin a. -egitu se ar )asulullah SA$ bera a i ha apannya an menyaksikan apa yang baru sahaja iucapkannya! ia se ih. Dipejamkannya ke ua matanya! itutupnya mulutnya engan tangan se#lah" #lah ingin mengingkari ucapan sp#ntannya ta i. Dia tahu ti ak semestinya berkata begitu. Dia bahkan hairan kenapa kata"kata ta i b#leh lepas begitu sahaja ari mulutnya. Pa ahal! #rang seperti irinya ti ak patut lagi mel#ntarkan kalimat yang membangkitkan semangat kaum musyrik untuk ari sana. Dan! Sau ah sen iri bersama suaminya! Sakran! telah merasakan sen iri bara pen eritaan akibat

91

mela%an kaum muslim itu. >tu baki tra isi 6ahiliah yang meng%ap tanpa terka%al ari alam iri Sau ah. Namun! )asulullah SA$ ti ak bertin ak reakti&. Ti ak nampak sama sekali bagin a marah. )aut %ajahnya ti ak berubah. 'limaks terjauh yang bagin a sarangkan kepa a Sau ah hanyalah mengatakan baha%a ucapannya itu ti ak terpuji an ti ak selayaknya terl#ntar ari #rang seperti ia. ;Sau ah! apakah engkau membela Allah )asulullah SA$. -ergegas ia minta maa& kepa a suaminya. Dia berkilah! ;Demi Allah! %ahai )asulullah SA$! aku ti ak apat menguasai iri ketika melihat Suhail bin 9mar iikat! lalu secara sp#ntan terl#ntarlah kata"kata itu ari mulutku.< Membias senyum i bibir )asulullah SA$. Senyum penuh cinta kasih kepa a %anita lembut yang tengah terba%a naluri ke%anitaannya! lepas ken ali! an lupa iri itu. )asulullah SA$ berjanji akan memperlakukan ta%anan itu engan baik. Sampai tua Sau ah hi up berumah tangga engan )asulullah SA$! an )asul"Nya2< s#alan

bagin a tetap ti ak surut semangat untuk membahagiakannya! mengh#rmati an mencintainya. Namun! kerana suatu alasan alam rumah tangga yang ti ak apat kita campurtangani! bagin a sebenarnya bermaksu akhir hayat. Permintaannya kere haan bagin a! maka Aisyah. ikabulkan! menceraikannya. ia Namun! Sau ah minta kepa a )asulullah SA$ untuk menjaga bagin a hingga an ia memper#leh apa yang inginkan ari bagin a. 'erana yang ia cari ari )asulullah SA$ hanyalah ia relakan malam gilirannya iberikan kepa a

92

Sau ah ikut serta alam haji %a ak bersama )asulullah SA$. Tubuhnya yang pa at membuat langkahnya berat. Namun! bagin a tetap setia menemani! an ikut prihatin atas tubuhnya yang lemah itu. Dia ii:inkan berangkat malam ari Masy1ar al"0aram ke Mina! men ahului yang lain agar sampai lebih a%al an terhin ar ari esak" esakan.

Rasulullah Bersama Aisyah Sejenak kita kembali ke belakang! meneng#k hari"hari menegangkan! etik" etik paling keras ketika )asulullah SA$ meninggalkan Mekah! mengharungi gurun lepas menuju Ma inah! lalu menetap i sana setelah tiga belas tahun menahan letih yang menyakitkan. Dengan ber irinya negara >slam yang halaman muka sejarahnya ia%ali engan hijrah yang ramatis an mengharukan! )asulullah SA$ apat berna&as lega. Mungkin bagin a juga merasa perlu istirehat meskipun sejenak an men irikan rumah sesuai petunjuk Allah. Ti ak seka ar untuk mengajarkan bagaimana seharusnya membina sebuah rumah! tetapi juga untuk menegaskan baha%a hi up bagin a ti ak berbe:a engan hi up kaum mukmin pa a umumnya! baha%a bagin a seutuhnya a alah manusia! sama a a ucapannya mahupun kelakuannya.

Rasulullah Membina Mas id .aba#i -ahu"membahu kaum muslim membina masji yang kelak ikenal engan Masji Naba%i itu. Di sisi masji ! )asulullah SA$ men irikan bilik" bilik! salah satunya itempati bagin a bersama Sau ah binti Aam1ah setelah

93

menyusul bagin a hijrah. -agin a juga membina sebuah bilik untuk Aisyah binti Abu -akar! satu"satunya isteri bagin a yang ga is. Ti ak terlalu sukar bagi )asulullah SA$ membina suasana a aptasi yang selaras engan isteri bagin a yang masih hingusan ini! yang baru sahaja meninggalkan masa kanak"kanak. Dibiarkannya ia menghirup baki"baki kekanak"kanakannya! sama a a cara &ikir mahupun tingkah laku bermainnya. Ti ak ina&ikan #leh )asulullah SA$ baha%a Aisyah perlu pera%atan an perlakuan khusus. -agin a juga ti ak menuntut ia berbuat sesuatu i luar batas usianya. -ahkan! bagin a memberinya cinta! kasih sayang! kelembutan melebihi yang ia apatkan ari ke ua ibu bapanya. an

Rasulullah Membenarkan Aisyah Bermain -agin a juga mengun ang sahabat"sahabat kecilnya untuk bergabung engannya, bermain! bernyanyi"nyanyi! mengembang bersamanya! untuk mereka! pun bagin a an bercan a. Senyum bagin a mereka berser#n#k"ser#n#k mereka. meninggalkan isuruhnya ti ak

Aisyah berkisah! ;Aku bermain engan ka%an"ka%an perempuan i ekat )asulullah SA$. Aku mempunyai beberapa ka%an bermain. -ila )asulullah SA$ masuk! mereka berun ur. Namun! bagin a kemu ian menarik mereka ke arahku! lalu mereka bermain lagi enganku.<N -agin a ti ak melarang Aisyah berteriak"teriak gembira! mengangkat suaranya lantang! atau bercakap engan kemanjaan se#rang puteri agung yang tahu ke u ukannya sebagai #rang yang icintai! ih#rmati! an imuliakan.
N

Al"-ukhariG H/E0! MuslimG LJE/! At"Taratib al"> ariyyahG IM/EJ

94

'e u ukan bagin a! sama a a sebagai )asulullah SA$ mahupun rasul! sama sekali ti ak menghambat untuk memberi kebebasan kepa a Aisyah untuk memenuhi apa yang ia inginkan. Ti ak pernah sehari pun bagin a bersab a! ;'amu ini isteri se#rang rasul yang mempunyai ke u ukan agung i sisi Allah. 6a ilah manusia sempurna! ja ilah simb#l keagungan an kegagahan.< )asulullah SA$ juga ti ak pernah meletakkan tangan ke mulut Aisyah untuk mencegahnya bercakap! membantah! atau marah. Semua itu bagin a lakukan agar hi up Aisyah berjalan alami sesuai tabiat syarak. alam irinya. Ti ak a a campur tangan! ti ak a a upaya mengambilnya! kecuali menyangkut larangan agama atau lepas ari hukum

Rasulullah Memahami Benar Perilaku Aisyah Ti ak pernah pula )asulullah SA$ membunuh keinginan Aisyah yang baik an menyelamatkan. -ila ingin meluruskan sebahagian keinginannya yang menyimpang! bagin a melakukannya engan kae ah pen ampingan an pemberian nasihat! ti ak sampai memaki se ikit pun. Mungkin kelakuan Aisyah yang emikian itu inilai buruk #leh ibunya. Dia ingin puterinya segera meninggalkan masa kanak"kanak menuju masa remaja an e%asa sesuai engan ke u ukan rumah tangganya yang agung! rumah tangga kenabian. -egitu pula ayahnya! Abu -akar! mungkin itegurnya ia menganggap Aisyah ti ak baik berkelakuan seperti itu. Maka icegahnya atau ia agar segera menanggalkan baju kekanak"kanakannya yang!

95

menurut ayahnya! ti ak sesuai engan ke u ukannya sebagai isteri )asulullah SA$. -ila perlakuan ke ua ibu bapanya itu iketahui )asulullah SA$!

bagin a berusaha mencegah agar ti ak mencela atau memaki. Diberinya mereka pemahaman baha%a apa yang ilakukan Aisyah a alah tuntutan &itrah sesuai usianya! baha%a ia bera a alam suatu &ase perkembangan yang harus ijalaninya secara sempurna. Pernah suatu kali )asulullah SA$ masuk ke bilik Aisyah. 0ari itu hari raya. Aisyah itemani ua #rang penyanyi yang tengah melantunkan sebuah lagu sambil menabuh rebana. -agin a menuju tempat ti ur! berbaring i sana sambil memalingkan muka. Abu -akar masuk lalu menghar ik Aisyah. ;Seruling syaitan bera a i ekat )asulullah SA$2< )asulullah SA$ mengha ap Abu -akar. ;-iarkan mereka!< sab a bagin a. Setelah ilihat )asulullah SA$ ti ak pe uli! Aisyah segera memberi isyarat! lalu ke uanya pergi. Suatu hari beberapa #rang Abisinia atang ke Ma inah. Mereka

iperkenankan )asulullah SA$ unjuk keb#lehan bermain t#mbak an lembing i alam masji . 'etika isampaikan keinginan Aisyah untuk n#nt#n! bagin a bahkan menganjurkannya menyaksikan yang tembus ke masji an menikmati gerakan kesatria mereka. Dia bersan ar pa a punggung )asulullah SA$ an alam biliknya an ti ak berhenti n#nt#n sebelum puas.

Di rumah )asulullah SA$! Aisyah tumbuh makin e%asa an makin matang. Setiap inci perkembangannya ti ak luput ari penga%asan suaminya

96

agung. -agin a gembira ia apat menjalani tahapan hi upnya itu engan sempurna. Meskipun bagin a sen iri telah jauh meninggalkan &ase usia mu a! ti ak ibiarkannya Aisyah tumbuh tanpa bantuannya! terus iajaknya pula bermain sejalan engan tingkat usianya yang terus berkembang. -agin a ti ak menuntut agar Aisyah menyesuaikan iri alam urusan unia engan selera )asulullah SA$. -ahkan! bagin alah yang bera aptasi engan keinginannya. 6abir bertutur! ;)asulullah SA$ itu lelaki gampangan, jika Aisyah a a mahunya! bagin a menurutinya.< -ahkan! gej#lak mu anya bagin a bangkitkan! bagin a k#barkan. 'etika suatu kali ia ikut menemani bagin a ke me an perang! ia ti ak icegah ikut berperang an isiapkannya suatu tempat yang selamat an jauh ari pasukan. Dia juga pernah iajak a u lari. Aisyah tumbuh menja i remaja puteri yang periang! kuat! an tahan arah

banting. Di hatinya menyala Semangat yang meluap"luap, semangat bagin a jauh i belakang sambil ti ak henti mele ek

mu a. Masa bertan ing a u lari engan )asulullah SA$! ia meninggalkan an menerta%akan bagin a! -agin a kagum! betapa ia menyukai #lahraga itu. -eberapa tahun berlalu. Pa a suatu kesempatan Aisyah keluar bersama )asulullah SA$! bagin a mengajaknya bertan ing lagi. 'ali ini lari cepat imenangkan )asulullah SA$. Aisyah kalah! kerana tubuhnya su ah pa at berisi. Aisyah cemberut! tetapi )asulullah SA$ mele eknya kali ini ia bertekuk lutut. ;>mpas@< sab a bagin a mengg# a.K
K

engan

menyarangkan senyum. Dikenangkannya baha%a ulu ia yang menang! tetapi

Diri%ayatkan #leh Ahma

an >bnu Majah

97

)asulullah SA$ tahu seluk"beluk ji%a Aisyah, tahu bila ji%anya sensiti& bila bahagianya selangit. 'etika menegurnya pa a satu kea aan yang jernih! bagin a bersab a! ;Aku tahu bila kamu marah bila kamu bahagia.< Merasa tersinggung an hairan! Aisyah bertanya bagaimana bagin a

apat mengetahui suasana hati yang ia sembunyikan kemas. ;6ika se ang marah! engkau bersumpah 8Demi Tuhan >brahim1! jika hatimu se ang lapang! engkau bersumpah 8Demi Tuhan Muhamma 1.< Terkaan yang jitu.

Kemeseraan dan Ke,emburuan Aisyah Aisyah tersipu! ta%anya lepas ti ak tertahan. ;Demi Allah! %ahai )asulullah SA$! hanya namamu yang aku tinggalkan1 akunya jujur. )asulullah SA$ takjub akan ghairah kecemburuan Aisyah. -ahkan! ka ang sampai bingung memahami sikap ke%anitaan an kecintaannya yang luar biasa kepa a bagin a. Pernah suatu kali! ketika bera a i rumah Aisyah! bagin a meminta makanan untuk hi angan tetamu"tetamu bagin a. Tetapi kemu ian! bagin a Aisyah berang! atang memba%anya ari 9mmu Salamah. Tiba"tiba ia pecahkan pinggan. )asulullah SA$ tersenyum lalu

bersab a kepa a para tetamu! ;>bumu lagi cemburu.< )asulullah SA$ hi up bahagia bersama Aisyah. 'a ang bagin a minta isikatkan! ka ang ia sen iri yang berinisiati& menyikatkan rambut bagin a. 'a ang bagin a menjulurkan kepalanya ari masji ke alam bilik Aisyah! membantu bagin a engan apa pun yang apat. Dapat melayani ketua agung bagin a membuat Aisyah bangga an percaya iri.

98

Dengan beberapa keistime%aan yang paling iperhitungkan

imiliki! Aisyah menja i yang

ari semua isteri )asulullah SA$. Dia satu"satunya

isteri yang ga is! ayahnya a alah satu"satunya #rang yang menemani bagin a bersembunyi i alam gua. 4ebih ari itu! ia merasa parasnya lebih jelita an ke u ukannya i sisi )asulullah SA$ lebih istime%a. >ni terlihat ari perlakuan bagin a yang lembut an mesra kepa a irinya. Dijulukinya ia .umayra ! nisbah untuk kulitnya yang seperti bunga, putih kemerah"merahan. 6ulukan yang melambangkan kecantikannya an betapa )asulullah SA$ terpes#na #lehnya. Aisyah sangat menyukai julukan ini. ;Ambil sebahagian agama kamu an .umayra ini< sab a bagin a suatu ketika. 'erana itu! ti ak segan"segan Aisyah men#lak )asulullah SA$ alam suatu urusan unia yang ti ak sejalan engan kemahuannya. -ahkan! sampai urusan agama?yang ti ak a a ketetapan nasnya pertimbangannya. 'a ang! ia merasa sangat terpukul atau marah engan keja ian yang menurut )asulullah SA$ baik! tetapi menurutnya ti ak. Sampai suatu ketika terl#ntar ari mulutnya kata"kata! ;Menurutku Tuhanmu hanya menyeriusi keinginanmu.< 'ata"kata pe as an tajam! tetapi )asulullah SA$ merasa ti ak perlu memberi tanggapan. Dibiarkannya Aisyah berkata begitu! tetapi bagin a catat untuk iingatkan kelak pa a kea aan yang tepat. Namun! Aisyah ti ak bercakap sebarangan an tanpa alasan. an Allah?pun ia berani men ebat bagin a. Atau! ka ang )asulullah SA$ sen iri yang minta

Argumentasinya kuat! hanya ka ang melampaui batas. Sesuatu yang bukan

99

membuat )asulullah SA$ gembira! malah membuat bagin a marah. >ni biasanya berlaku masa Aisyah ti ak mampu menga%al iri! lupa kalau ia bera a i rumah )asulullah SA$. Atau ketika hatinya termakan naluri ke%anitaannya! cemburu ia kepa a ma unya yang saling bersaing merebut hati )asulullah SA$. Aisyah merasa selalu memenangkan persaingan. Sebab! semua isteri )asulullah SA$ yang lain a alah jan a. 0anya ia yang ga is masa ikah%ini )asulullah SA$. Dan ini membuat Aisyah merasa i atas angin. Merasa hanya irinya isteri bagin a yang asli an n#mb#r satu! se angkan yang lain n#mb#r ua an palsu. Sebab! mereka ikah%ini )asulullah SA$ hanya kerana tujuan atau &akt#r p#litik! agama! simpati! an perintah syarak. Secara berha apan! ini itegaskan terus i ha apan )asulullah SA$. Aisyah berkata sambil membuang muka! ;Aku! %ahai )asulullah SA$! ti ak seperti se#rang pun ari isteri"isterimu yang lain. Tanpa kecuali! mereka telah pernah ipeluk lelaki! kecuali aku.< )asulullah SA$ &aham ke mana arah pembicaraan ini an apa makna i belakangnya. Namun! bagin a ber iam iri! ti ak bereaksi. -agin a hanya tersenyum! hiba betapa ia ti ak ber aya. Mungkin! perkara serupa berputar ulang engkau turun ke sebuah lembah! engkau gembalakan2< ;Di p#k#k yang ti ak igembalai ternak!< ja%ab )asulullah SA$ i situ a a i lain %aktu engan cara

berbe:a. -erkata Aisyah jauh hari setelah itu! ;$ahai )asulullah SA$! jika ua p#k#k! yang satu su ah imakan ternak! yang satu lagi ti ak! lalu i p#k#k yang mana untamu akan

100

;Akulah itu@< tegas Aisyah.J Tentu sahaja! jalan &ikiran Aisyah i atas ti ak sejalan engan &ikiran )asulullah SA$. -agin a juga ti ak memberinya lebih ari batas yang harus iterimanya. Sebab! ti ak mungkin gara"gara itu bagin a lalu memperlakukan isteri"isteri yang lain secara ti ak a il. Maka! ti ak SA$. 'etika tebersit i hatinya kecen erungan kuat pa a Aisyah! )asulullah SA$ segera untuk menga%al iri an berjuang menun ukkannya. -ila ti ak berjaya! an hatinya tetap ikuasai %ajah Aisyah! buru"buru bagin a merun uk sambil mengangkat tangan! meren ahkan iri i ha apan Tuhan. ;Ya Allah! inilah pembahagian yang mampu aku lakukan! maka jangan seksa aku alam perkara yang ti ak mampu aku lakukan1 emikian lantunan bait #a bagin a. Di mata )asulullah SA$! kecemburuan Aisyah a alah perkara %ajar yang apat i&ahami. Se#lah"#lah bagin a melihat! itu a alah tekanan naluriah yang menjelma ha%a na&su. Tekanan yang bera a i luar batas kemampuan manusia%i. 'erana itu! ti ak layak ia ihukum atau iberi hukuman. iberinya Aisyah hak istime%a i atas hak yang lain. Semua iperlakukan sama #leh )asulullah

Ke,il (ati Dengan +,a$an Aisyah -ahkan! )asulullah SA$ menilai kecemburuan Aisyah itu a alah bukti kalau ia ti ak apat hi up tanpa bagin a. )asulullah SA$ ja i kasihan pa anya an ti ak henti memujuknya engan halus! Maka iterimanya letupan ke%anitaan itu engan lapang sekali %aktu! engan umpatan i %aktu lain! atau engan sikap ti ak pe uli. Namun! bila kecemburuan Aisyah melampaui
J

Diri%ayatkan #leh Al"-ukhari

101

batas! )asulullah SA$ ti ak tinggal

iam. Pernah sekali %aktu! kerana

cemburunya kepa a Sha&iyyah binti 0uyay Aisyah berkata kepa a )asulullah SA$ mengungkap aibnya! ;5ukuplah pa amu kalau Sha&iyyah itu hanyalah perempuan ker il.< Men engar celaan itu )asulullah SA$ marah. Amarahnya ti ak terben ung seraya bersab a! ;Tutup mulutmu! Aisyah@ (ngkau telah mel#ntarkan kata"kata yang sean ainya ia uk engan air laut! nescaya ia akan tern# a.< )asulullah SA$ ingin agar Aisyah bersikap lembut an ramah! ti ak keras! an ti ak menuruti ha%a na&su. -agin a bersab a! ;Aisyah! Allah itu Maharamah an menyukai keramahan. -ila keramahan tercabut ari sesuatu! ia akan membuatnya aib an hina. Sebaliknya! jika iletakkan i atas sesuatu! ia akan menghiasinya. 'erana itu! kamu harus bersikap ramah@<. 'ecemburuan Aisyah muncul ti ak hanya alam satu ua kea aan! tetapi alam banyak kea aan. Atau mungkin terus"menerus tanpa henti. Si&at ini telah menyeksa #rangnya bahkan alam keja ian paling sepele sekalipun. >tu pun ka ang hanya ber asar sangkaan. Pernah suatu malam! setelah ti ur tenang bersama suami pujaan! Aisyah terjaga. Tiba"tiba ti ak itemuinya suami yang ta i menemani. 0atinya curiga! syaitan pun meniupkan bisikan tipu aya. Api ke%anitaannya menyala i hati seperti nyala terkuasai. Muncul kekhuatiran i benak Aisyah! jangan"jangan )asulullah SA$ pergi ti ur engan isteri lain! bukankah malam ini haknya2 Dia lalu keluar memeriksa bilik semua isteri bagin a. Namun! ti ak itemuinya )asulullah SA$ i sana sebelum akhirnya itemukan i masji . ahan kering mati! an secepat kilat naluri ke%anitaannya

102

Membentuk Sebuah K"m$l"tan )asulullah SA$ mengetahui apa yang berlaku. Diberinya Aisyah penjelasan an icelanya apa yang telah ia persangkakan. -agin a bersab a! ;(ngkau cemburu lagi! Aisyah2 Apakah kamu khuatir Allah an )asul"Nya akan berbuat aniaya pa amu2 ini malam Nis&u Sya1ban! Aisyah@< Pa a masa lain! kecemburuan Aisyah ini apat sangat memuncak hingga ia merasa harus berk#mpl#t engan isteri"isteri )asulullah SA$ yang lain. 'a ang ia meminta t#l#ng kepa a beberapa ma unya untuk menyerang ma u yang lain sebagaimana ipaparkan alam beberapa ayat Al"*uran. Aisyah tahu baha%a i rumah Aainab binti 6ahsy )asulullah SA$ iberi minum ma u. -agin a memang menyukai yang manis"manis an ma u. 'erana itu! bagin a berterima kasih banyak kepa a Aainab. Mungkin Aisyah menilai ucapan terima kasih itu telah mengangkat ke u ukan Aainab i hati bagin a an membuat bagin a lebih c#n #ng kepa anya. Terg#p#h"gapah Aisyah menga ukan perkara itu kepa a 0a&shah. >r#nisnya! ke uanya ber&ikiran sama! lalu bersek#ngk#l memutarbalikkan &akta. 'ecemburuan mereka ti ak terka%al! an su ah musnah rasa belas kasih alam kea aan seperti ini. Mereka mu&akat mencegat )asulullah SA$ minum ma u lagi ari tangan Aainab! Namun! engan cara terselubung. Mereka akan berpura"pura mengatakan baha%a ma u Aainab mengan ungi penyakit an berbau ti ak se ap hingga akan membuat #rang"#rang pergi menghin ar. Mereka sepakat bila )asulullah SA$ masuk ke bilik an men ekati mereka! mereka akan berkata! ;Apakah kamu makan manisan! )asulullah SA$2<

103

Tentu bagin a akan menja%ab! ;Ti ak! aku hanya minum ma u.< 'emu ian satu per satu mereka akan berkata lagi! ;'alau begitu! lebah ma u ini telah mengisap manisan.< >tulah mereka ber ua! an itulah )asulullah SA$. Aisyah berjaya

me%uju kan apa yang ia rancangkan. Merasa bersalah atas apa yang telah bagin a lakukan! bagin a lalu bersumpah ti ak akan mengulangi minum ma u ari tangan Aainab. Sementara! sama a a Aisyah mahupun 0a&shah ja i re a an sejuk hatinya. Namun! buru"buru turun khabar ari langit menceritakan biang ke ua %anita itu an membuat mereka tersipu malu ti ak berkutik. )asulullah SA$ lalu membacakan ayat"ayat pembuka surah at"Tahrim, /ahai +abi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu0 kamu men#ari kesenangan hati isteri-isterimu1 'an Allah (aha )engampun lagi (aha )enyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, Allahlah )elindungmu dan 'ialah (aha (engetahui lagi (aha "ijaksana. 'an, ingatlah ketika +abi memperkatakan se#ara rahsia kepada salah seorang isterinya $.a,shah) suatu peristiwa. (aka tatkala $.a,shah) men#eritakan peristiwa itu $kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan perkara itu $pembi#araan .a,shah dan Aisyah) kepada (uhammad, lalu (uhammad memberitahukan sebahagian $yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebahagian yang lain $kepada .a,shah). (aka tatkala $(uhammad) memberitahukan pembi#araan $antara .a,shah dan Aisyah) lalu $.a,shah) bertanya0 2Siapakah yang telah memberitahukan perkara ini kepadamu1 3asulullah SA/ menjawab0 2%elah

104

diberitahukan kepadaku oleh Allah yang (aha (engetahui lagi (aha (engenal. 4ika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka Sesungguhnya hati kamu berdua telah #ondong $untuk menerima kebaikan)0 dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan 3asulullah SA/, maka sesungguhnya Allah adalah )elindungnya, juga 4ibril dan orang-orang mukmin yang baik0 selain itu para malaikat adalah penolongnya pula.56 )asulullah SA$ murka an mencela ke ua isterinya itu begitu

persek#ngk#lan mereka iungkap Al"*uran. Namun! bagin a tetap terka%al! ti ak seperti ke ua ayah mereka yang engan keras memaki"maki. Malahan ke uanya icegah #leh )asulullah SA$. -agin a juga ti ak sekeras ayat"ayat itu. Diterimanya semua itu engan sikap timbang rasa an mem#h#nkan ampun kepa a Allah atas kecemburuan an letupan ke%anitaannya itu. Yang lebih menghairankan! Aisyah malah cemburu an merasa tersaingi #leh men iang 'ha ijah! isteri yang paling icintai )asulullah SA$ an ti ak henti ipuji. Pa ahal! ia ti ak pernah melihat! ti ak pernah kenal! an ti ak pernah sekali pun berkumpul engannya. Dia hanya mengetahui 'ha ijah ari cerita"cerita )asulullah SA$. -iasanya! )asulullah SA$ menyebut nama 'ha ijah engan keharuan memuncak isertai rasa rin u kembali ke masa lalu yang men esak" esak. Demikian pula pujian mengalir tanpa henti an li ah bagin a alam setiap kesempatan. 6ika iberi ha iah aging! bagin a asingkan yang terbaik lalu ikirimkan kepa a sahabat"sahabat 'ha ijah. >ni juga bagin a lakukan jika menyembelih kambing atau mem#t#ng hai%an kurban.

/0

Surah At"Tahrim DHHFG /"L

105

Pernah suatu ketika )asulullah SA$ men engar suara perempuan minta i:in masuk. -agin a terkejut! kerana suara itu mirip suara 'ha ijah. -egitu tahu siapa yang atang bagin a bergumam! ;Ya Allah! ternyata 0alah@<// Masa 0alah?sau ari 'ha ijah?masuk! ia isambut luar biasa #leh

)asulullah SA$! ih#rmati an imuliakan. Pa a hari yang lain! atanglah se#rang nenek yang su ah sangat lanjut usia. Ti ak a a yang mahu men#leh pa anya kerana terlampau tuanya. Namun! ternyata )asulullah SA$ menyambutnya engan sambutan yang ti ak pernah itunjukkan kepa a siapa pun. Sesuatu yang membuat Aisyah hairan an bertanya siapa sebenarnya ia2 'emu ian! engan na a haru bagin a menjelaskan! ;Dia a alah perempuan yang pernah men:iarahi kami pa a masa 'ha ijah.< Masa itulah kecemburuan Aisyah menggelegak. Dari mulutnya lepas ucapan"ucapan berna a melecehkan. ;-ukankah 'ha ijah itu hanya se#rang perempuan tua yang ke ua su ut mulutnya ber%arna merah! an Allah telah memberimu ganti yang lebih baik2. Marah sekali )asulullah SA$ men engar ucapan Aisyah. )aut %ajah bagin a seketika memerah. Dan! seperti biasa! kalau bagin a se ang sangat marah! bahagian ha apan rambutnya meluruh. Ditegurnya Aisyah an itunjukkannya seperti apa 'ha ijah. ;Ti ak!< tukas bagin a! ; emi Allah aku ti ak iberi ganti yang lebih baik aripa a 'ha ijah. Dia beriman pa aku ketika semua #rang ingkar! ia membenarkanku ketika semua #rang men ustakan! ia melimpahkan hartanya pa aku ketika semua menyembunyikan tangan! an aripa anya Allah memberiku keturunan ketika ari isteriku yang lain ti ak.</I
// /I

Al"-ukhariG EK/H Al"-ukhariG EK/H! MuslimG ILE7! ILEN

106

Aisyah balik terpukul #leh sab a )asulullah SA$ yang terluka kerana kata"katanya ta i. 'ata"kata yang menyebabkan kata"kata seperti ta i. Meskipun emikian! Aisyah hi up bahagia bersama )asulullah SA$. Ti ak terasa manis baginya hi up tanpa cinta! bimbingan! an kasih sayangnya kepa a bagin a. Selain itu! Aisyah mengab ikan hi upnya murni untuk )asulullah SA$. Dia simak setiap kata yang isab akan bagin a! iha&a:! an iketuktularkan kepa a %anita"%anita i sekitarnya. -egitu pula )asulullah SA$ mengimbangi cintanya engan cinta yang ti ak kalah ahsyat. Di mata bagin a Aisyah a alah pujaan. 'etika itanya Amr bin al"Ash! siapa #rang yang paling bagin a cintai! tanpa ragu bagin a menja%ab, Aisyah@ 'erana itu! ti ak hairan bila bagin a sering mencan ainya. -ila Aisyah minum ari satu bejana! )asulullah SA$ pun minum ari bejana itu tepat pa a tempat bibirnya. Tahu )asulullah SA$ sangat mencintai Aisyah! sahabat ti ak sebarang %aktu memberi bagin a ha iah. -ila mereka mempunyai sesuatu untuk )asulullah SA$! mereka ti ak terus menghantarkan. Mereka menun a sampai tiba giliran bagin a i rumah Aisyah. >tu semata"mata kerana mereka berharap re ha bagin a an bermaksu lebih membahagiakan bagin a. >steri"isteri )asulullah SA$ yang lain gusar. Mereka berkumpul i an ke ekatan engan bagin a. 'ecemburuannya ti ak lain a alah bukti betapa alam cinta irinya icela )asulullah SA$ an iberi pengajaran. Dia berjanji ti ak akan mengulangi mengucapkan

rumah 9mmu Salamah. Mereka minta agar ia men esak )asulullah SA$

107

berlaku a il. Agar kaum muslim memberi ha iah i mana pun bagin a bera a i rumah isteri"isterinya. -ukan kerana mereka ingin an berharap ha iah! tetapi mereka ti ak ingin Aisyah iperlakukan isti%e%a aripa a yang lain. 'etika perkara itu iutarakan 9mmu Salamah kepa a )asulullah SA$! bagin a ber iam iri ti ak menja%ab. Diulanginya lagi perkara itu engan na a men esak. )asulullah SA$ kece%a lalu bersab a! ;6angan sakiti aku gara"gara Aisyah! %ahai 9mmu Salamah@ Ti ak a a %ahyu yang turun pa aku alam pakaian se#rang perempuan selain ia.< Namun! mereka ti ak surut ari tuntutan ini. Mereka ti ak mahu

menyerah. 4alu iutuslah kemu ian Aainab binti 6ahsy yang masih keluarga )asulullah SA$. Dia &asih an berani! mempunyai ke u ukan yang ti ak kalah agungnya engan Aisyah. Dia atangi )asulullah SA$ i rumah engan Aisyah. Dia utarakan permasalahan menyangkut isteri"isterinya

Aisyah. Makin keras percakapannya an makin tinggi em#sinya masa melihat Aisyah malah u uk tepat i sisi )asulullah SA$. Amarahnya ti ak terka%al! ia maki Aisyah habis"habisan. Sementara! yang imaki hanya melihat an men engarkan. Setelah tahu ari %ajah )asulullah SA$! ia iperkenankan bercakap! ia terus menyerang la%annya itu engan ucapan"ucapan membungkam an mematikan. )asulullah SA$ gembira sekali gus kagum engan kata"katanya. ;4ayak! puteri Abu -akar1 puji bagin a. Sementara itu! pihak 9mmu Salamah ti ak puas engan kegagalan ini. Dia bersama 8sekutu1"nya lalu menga u kepa a +atimah! puteri )asulullah SA$. Mereka minta ia mahu membantu menyuarakan kehen ak mereka kepa a ayahnya. 'erana kasihan +atimah menerima lalu atang mengha ap

108

kepa a bagin a. ;Ayahku! )asulullah SA$! isteri"isterimu memintamu berlaku a il menyangkut puteri Abu bakar.< Dengan lembut bagin a menja%ab! ;Puteriku! bukankah kamu menyukai apa yang aku sukai2< ;Ya! Ayah@< ja%ab +atimah lalu pulang tanpa apat berbuat apa"apa. Atas semua peristi%a yang ialaminya itu! juga peristi%a"peristi%a irinya. 6i%anya hancur terguncang. an meluas engan cepat i sebagai isteri

sesu ahnya! ti ak satu pun yang lebih menyakitkan hati Aisyah iban ing peristi%a khabar b#h#ng menyangkut sekitarnya itu membinasakannya. -ahkan! hampir sahaja g#sip yang berg#lak

Dengan kesuciannya

)asulullah SA$! ia malah itu uh berbuat ti ak sen#n#h. Sesuatu yang ti ak pernah berlaku kepa a siapa pun i antara isteri"isteri )asulullah SA$.

Peristi#a Beredarnya Berita B"h"ng Peristi%a itu berlaku masa perang -ani al"Mustali.. Pulang ari sana )asulullah SA$. bermalam i tengah perjalanan ekat Ma inah. Aisyah keluar untuk menunaikan hajat. Setelah kembali! ia apati rantai i lehernya raib. )antai itu sangat berharga baginya. Dia menyangka rantai itu jatuh i luar area perkhemahan. Dia segera kembali ke tempat ta i untuk mencarinya. Masa itulah menga%al Aisyah atang arahan untuk berangkat. Pasukan yang atang itunjuk

an terus mengangkat seke up ke atas untanya.

Mereka menyangka ia su ah bera a i alam. Maklum! ia masih alam usia i ba%ah lima belas tahun. 6a i begitu berat. 4agi pula seke up itu memang biasa ringan.

109

Setelah Aisyah kembali! pasukan muslim telah pergi. Dia ketinggalan tanpa se#rang pun. Dia panik ti ak tahu apa yang mesti ilakukan! juga takut. 'emu ian ia memutuskan untuk ti uran i tempat itu berselimut keru ung panjang yang ikenakannya. Dia berharap ijemput setelah iketahui ti ak a a alam seke upnya. Ti ak lama setelah itu! Sha&%an bin al"Mu1atattal al"Sulmi le%at. Dia terlambat ari r#mb#ngan. -egitu ia melihat a a #rang i situ! an tahu kalau ia Aisyah! Sha&%an men erumkan untanya an menyilakan Aisyah naik. Dia lalu memimpin unta itu engan ken alinya an berjalan cepat hingga apat menyusul r#mb#gan. 'etika perkara itu terlihat sekumpulan #rang muna&ik! mereka lalu menyangka yang bukan"bukan kepa a ke uanya. Aisyah itu uh telah berbuat ser#ng engan Sha&%an. 'habar ini kemu ian inyala"nyalakan #leh sang pemimpin mereka! Ab ullah bin 9bay bin Salul. Dengan cepat berita itu menyebar ke seanter# Ma inah! memekakkan telinga an menghiris"hiris hati )asulullah SA$. Abu -akar an isterinya begitu men engar berita itu terus pingsan. -erita itu terus memban ang menenggelamkan kaum lelaki an perempuan! meskipun ti ak se#rang pun mempunyai bukti mengenai kebenaran peristi%a itu. )asulullah SA$ terguncang. Se angkan Aisyah sen iri! begitu men engar berita pilu itu! terus terkapar i katil tanpa apat berbuat apa"apa. Apalagi sejak tiba i Ma inah temp#h hari ia su ah mengeluh sakit. >bunya lalu atang menjaganya. Sikap )asulullah SA$ ja i berubah. Dan ini tercium #leh Aisyah. Namun! bagin a mengelak an menghibur Aisyah agar segera sembuh an sihat. 'ini bagin a masuk ke biliknya. Ti ak a a senyum. $ajah bagin a pun

110

nampak sejuk ti ak berseri. Pa ahal Aisyah tengah terbaring sakit. 0anya satu kalimat yang terucap ari mulut bagin a! ;-agaimana penyakitmu2< >tu pun ari jauh an tanpa luahan. Terluka hati Aisyah #leh sikap sejuk )asulullah SA$. Dia lalu minta i:in pin ah ke rumah #rang tuanya. )asulullah SA$ mengi:inkan! an ia pun lalu pin ah ke sana. Dia ti ak tahu setelah itu apa yang bere ar i su ut"su ut ban ar Ma inah. Ti ak tahu apa yang berlaku i jalan"jalan! i rumah"rumah! i tengah"tengah kaum lelaki an perempuan. Namun! ti ak lama setelah ia sembuh ari sakitnya! apa yang berlaku i sana sampai juga i telinga Aisyah. Dia pingsan. Dunia terasa sempit! lalu ia kembali jatuh sakit. Dia larut memba%a maut. >bunya atang menghiburnya. Dia juga sangat terpukul an se ih! alam tangis, tangisan pilu yang hampir

bingung ti ak tahu apa yang harus ia lakukan. 0anya! ia yakin anaknya ti ak seren ah yang mereka sangka. 4alu engan lembut ia berkata! ;Tenangkan irimu! Anakku@ 6arang perempuan yang icintai lelaki ti ak menja i buah mulut masyarakat. Pasti mereka akan menyebut" nyebutnya.< Ma inah makin ramai. =#sip makin menyeruak. )asulullah SA$ bingung i tengah esingan &itnah. $ahyu terputus! 6ibril se#lah"#lah berpaling. Allah juga ti ak memberi bagin a ilham apa pun. Setelah kea aan makin genting! an )asulullah SA$ makin tertekan! bagin a lalu ber iri menyampaikan khutbah. Di antara yang bagin a sampaikan! ;$ahai sekalian manusia! bagaimana menurut kamu mengenai #rang yang menyakitiku engan cara menyakiti keluargaku! an mengatakan

111

sesuatu yang ti ak benar mengenai ia! juga mengenai lelaki itu (Sha&%an)2 Demi Allah! yang aku ketahui ia a alah lelaki baik"baik! an ia ti ak pernah masuk ke salah satu rumahku kecuali bersamaku.< 9capan )asulullah SA$ i atas menimbulkan guncangan lebih lanjut i tengah"tengah bangsa Ma inah. Sesuatu yang buruk ti ak terelakkan hampir membangkitkan &itnah antara ua suku Aus an 'ha:raj. )asulullah SA$ mencuba meminta pen apat kepa a #rang"#rang ekat an sahabat"sahabat yang setia kepa a bagin a. Namun! mereka ti ak mampu berbuat apa"apa. -agin a juga meminta keterangan ari hamba Aisyah! -urairah! an apa yang ia katakan hanyalah pujian kepa a majikannya. 'emu ian bagin a men atangi rumah #rang tua Aisyah. Tiba i sana! engan lantang bagin a bersab a! ;$ahai Aisyah! engkau pasti telah men engar apa yang ikatakan #rang mengenai irimu. 6ika benar engkau telah melakukan kejahatan! bertaubatlah kepa a Allah@< Tersentak Aisyah men engar ucapan keras )asulullah SA$. Air matanya tumpah ti ak tersumbat. Tangisnya getir menyayat. Sementara! bapa ibunya beng#ng engan mulut terkunci rapat! ti ak tahu apa yang harus mereka katakan. Namun! engan air mata tetap bercucuran Aisyah berucap! ;Demi Allah! aku ti ak akan pernah bertaubat ari apa yang baru sahaja engkau ucapkan. Demi Allah! jika aku mengakui?Allah Maha Mengetahui baha%a aku ti ak begitu?nescaya engkau akan membenarkan. Dan jika aku mengingkari! engkau pasti ti ak akan percaya. Aku hanya apat berkata seperti apa yang ulu ikatakan Yusu&! (aka kesabaran yang baik itulah $kesabaranku). 'an Allah sahajalah yang dimohon pertolongan-+ya terhadap apa yang kamu #eritakan.57
/E

an

Surah Yusu& D/IFG /K

112

-elum berganjak )asulullah SA$ ari tempat bagin a ber iri! tiba"tiba 6ibril turun memba%a %ahyu. Semua yang a a i situ tahu bagaimana perangai )asulullah SA$ masa ikuasai malaikat, an kening bagin a mengalir keringat seperti butiran mutiara. -apa an ibu Aisyah cemas jangan"jangan %ahyu ini akan menelanjangi puterinya. 0ampir sahaja mereka menyelinap keluar kalau sahaja Aisyah ti ak memegangi tangan mereka. Dia sama sekali ti ak kelihatan cemas an gelisah. -egitu 6ibril pergi! raut muka )asulullah SA$ ja i cerah berseri"seri. -agin a mengusap keringat ari %ajahnya sambil berkata! ;-erbahagialah kau! Aisyah! 6ibril turun membebaskanmu@<. -erbinar %ajah Abu -akar! lega hati isterinya! lalu kepa a Aisyah mereka berkata! ;-angun an berterima kasihlah kepa a )asulullah SA$@< Dengan mantap an percaya iri ia menja%ab! ;Demi Allah! aku ti ak akan berterima kasih kecuali kepa a Allah.< Pl#ng hatinya! sirna kese ihannya. )asulullah SA$ keluar lalu membacakan beberapa ayat Al"*uran kepa a #rang"#rang yang a a i situ. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. 4anganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan dia baik bagimu. %iap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. 'an barangsiapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya a8ab yang besar. (engapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan $mengapa tidak) berkata0 2ini adalah suatu berita bohong yang nyata.

113

(engapa mereka $yang nenuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu1 Kerana mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah orang-orang yang dusta di sisi Allah. Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-+ya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, nes#aya kamu ditimpa a8ab yang besar lantaran pembi#araanmu mengenai berita bohong itu. $9ngatlah) waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan sahaja, padahal di sisi Allah adalah besar. 'an mengapa kamu tidak berkata waktu mendengar berita bohong itu0 2Sekali-kali tidaklah layak bagi kita memperkatakan ini, (aha Su#i :ngkau $&a %uhan kami), ini adalah kehohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar $jangan) kembali berbuat Seperti itu selamalamanya, jika kamu orang-orang yang beriman./L )asulullah SA$ memanggil Misthah bin 9thathah! 0isan bin Thabit! an 0amnah binti 6ahsy. 'etiganya ihukum lapan puluh kali pukulan kerana telah menu uh Aisyah selingkuh. Akhirnya &itnah berakhir. Aisyah kembali ke rumah )asulullah SA$! kembali ke lubuk hati bagin a yang suci. 'ini ia ja i lebih matang! lebih tinggi ke u ukannya i sisi bagin a setelah mengetahui &ikiran! kecer ikan! an keikhlasan yang ia tunjukkan. Dan pengakuan ini bagin a sampaikan terus kepa a Aisyah. -ahkan! hingga bagin a bersab a! ;'eutamaan Aisyah atas %anita lain seperti keutamaan tharid5- atas semua makanan.<
/L /7

Surah An"Nur DILFG //"/N -ubur! r#ti yang iren am alam kuah

114

6ibril turun melihat sen iri Aisyah seperti )asulullah SA$ melihatnya. Dia pun tahu betapa tinggi ke u ukan $anita itu i sisi bagin a! lalu ia berkirim salam. )asulullah SA$ menyampaikannya kepa a Aisyah bersab a! ;$ahai Aisyah! ini 6ibril menyampaikan salam untukmu.< ;Sem#ga keselamatan! rahmat! an keberkatan Allah ilimpahkan kepa anya juga!< balas Aisyah.</H Satu perkara yang membuat )asulullah SA$ prihatin pa a Aisyah a alah kerin uannya pa a si buah hati. Dia itak irkan ti ak punya keturunan ari )asulullah SA$. Namun! sebagai pengakuan atas keibuannya yang hilang! )asulullah SA$ memanggilnya bu Ab illah! inisbahkan pa a nama anak sau aranya! Ab ullah bin a:"Aubair.

Wa/atnya Rasulullah SAW 'etika tiba"tiba )asulullah SA$ jatuh sakit i:in kepa a mereka untuk mengi:inkan ira%at i rumah salah se#rang isterinya an ti ak apat berganjak ari tempat ti urnya! bagin a lalu minta i rumah Aisyah. Tanpa ragu semua engan emikian! an an mengikuti kehen ak bagin a. Aisyah! i rumahnya! mengha ap Tuhan

men apat satu keh#rmatan yang ti ak lekang hingga akhir :aman. )asulullah SA$ %a&atnya alam pelukannya! isemayamkan i biliknya. Aisyah menghabiskan baki usianya i sisi kubur )asulullah SA$! hi up engan kenangan in ahnya bersama bagin a i atas sebi ang tanah paling agung membalas cinta perjuangannya
/H

i muka bumi. Se#lah"#lah bagin a ingin ia curahkan kepa a bagin a. an an

an keikhlasan yang telah

Se#lah"#lah bagin a ingin memuliakan Abu -akar atas ke u ukan alam >slam. Meskipun kecintaan )asulullah SA$

Al"-ukhariG ENHK! MuslimG ILLN

115

kesungguhannya kepa a Aisyah ti ak bersumber ari kehampaan an ha%a na&su! namun %anita ini memang istime%a iban ing isteri"isteri bagin a yang lain! lebih"lebih iban ing sahabat"sahabat %anita pa a umumnya. Si&at"si&atnya yang agung terlihat lebih nyata setelah )asulullah SA$ meninggal unia. Se#lah"#lah ia memang ipersiapkan bagin a untuk ca angan masa ha apan. Siapa yang ti ak kenal ke alaman ilmu! agama! syair! an #rasi! an kejeliannya meman ang nasab2 Dia ha&a: lebih ari ua ribu ua ratus ha ith ari )asulullah SA$. -anyak i antaranya ira%ikan #leh ia sen iri! yang tanpa ia ha ith itu akan hilang ti ak terlacak.

+mmul Mukminin Aisyah Pakar Fekah Aisyah a alah uta )asulullah SA$ bagi kaum ha%a. -anyak perkara penting menyangkut agama! yang susah ija%ab melalui Aisyah. Dengan itanyakan terus kepa a bagin a! ia telah memberi sumbangan emikian!

agama yang cukup besar menyangkut &ekah perempuan. 4ebih ari itu! ia bahkan mengalahkan kaum lelaki alam perkara

keilmuan. Dia a alah sek#lah tempat maj#riti tabiin menimba ilmu. Dia juga menja%ab banyak masalah yang iajukan para sahabat. 0ingga Abu Musa al" Asy1ari berkata! ;Ti ak a a satu pun perkara yang sangat sukar bagi kami selaku sahabat )asulullah SA$ kecuali a a ja%apannya setelah kami tanyakan kepa a Aisyah.< Masru.! salah se#rang pembesar tabiin! pun berkata! ;'ami lihat para pemuka besar sahabat Muhamma bertanya kepa a Aisyah mengenai perkara" perkara &ar hu.<

116

-erkata pula 89r%ah bin a:"Aubair! ;-elum pernah aku lihat #rang sealim Aisyah mengenai Al"*uran an kan ungan &ar hu"&ar hunya! halal an haram! syair! ha ith! an nasab.< Dalam kitabnya ;al">sti1ab<! -in Ab il -ar menegaskan baha%a Aisyah a alah satu"satunya #rang i masanya yang pakar i bi ang &ekah! pengubatan! an syair. Demikianlah! rumah )asulullah SA$ yang i alamnya ter apat Aisyah an kubur bagin a tetap menja i ruang ilmu! sumber syariah >slam! kaum mukmin. Para sahabat engannya an tabiin berkumpul an lembaga kajian &ekah tingkat tinggi! pimpinannya a alah Aisyah! ibu segenap i sana! bercakap an ari balik tirai untuk mengajukan berbagai permasalahan! an sejarah hi upnya! Aisyah

mereka selalu men apatkan ja%apan memuaskan. Seperti itulis alam banyak buku mengenai bi#gra&i kecakapan tinggi ikenal memiliki alam menghurai secara terperinci suatu permasalahan.

Sesuatu yang membuat ramai #rang merasa puas an gembira. 5ukup lama juga Aisyah hi up sepeninggal )asulullah SA$! memba%a #b#r ilmu yang mengarahkan manusia ke jalan benar. Dia meninggal pa a tahun ke"7K 0ijrah.

Rasulullah Bersama +mmu Salamah )asulullah SA$ sangat terpukul atas meninggalnya Abu Salamah! sahabat terkemuka yang ulu ikut bersusah payah hijrah ke negeri 0abasyah. Dia meninggal pa a tahun ke ua hijrah akibat luka parah. >sterinya! 9mmu

117

Salamah! harus menanggung empat #rang anak. Semuanya yatim! bahkan satu i antara mereka masih alam usia menyusu. Tersentuh hati )asulullah SA$ melihat kea aan 9mmu Salamah an yatim yang itanggungnya! sekali gus kagum pa anya. Mungkin kagum pa a kecer ikan! pemikiran! an keilmuannya. Atau! mungkin kerana ketika ilamar beberapa pembesar sahabat 9mmu Salamah men#lak engan halus an ber alih ti ak ingin menelantarkan anak"anaknya yang yatim. -arangkali kerana itulah lalu muncul i hati bagin a rasa hiba an ber&ikir baha%a masa ini naluri ke%anitaannya yang lembut itu tengah memerlukan cinta perhatian se#rang pen amping hi up. Ti ak terkira perhatian )asulullah SA$ kepa a para sahabat i an

sekelilingnya. Mereka yang meninggal setelah berjuang membela >slam sama sekali ti ak ilupakan an iberinya balasan setimpal. Abu Salamah semenjak memeluk >slam hi upnya hanya ipenuhi kesusahan an pen eritaan. Maka su ah sepatutnya keluarganya yang itinggal mengenyam hi up mulia an terh#rmat.

Rasulullah Meminang +mmu Salamah )asulullah SA$ lalu mengutus #rang untuk meminang. Namun! seperti kepa a para pelamar sebelumnya engan lembut 9mmu Salamah men#lak. 0anya sahaja )asulullah SA$ menyangka kalau ia sebenarnya mahu tetapi malu menyatakannya. 4agi pula ia jenis se#rang isteri yang setia pa a suami an masih terkenang hari"hari berkabung yang baru sahaja berlaku. Tahu )asulullah SA$ begitu bersemangat! an baha%a bagin a meminangnya bukan seka ar untuk menghibur hatinya! juga bukan semata"

118

mata untuk menggantikan suami Setia yang sangat icintainya! namun! lebih ari itu! bagin a ingin memberi imbalan atau ha iah atas perjuangannya i jalan Allah! akhirnya 9mmu Salamah luluh. Namun! ia merasa penting terlebih ahulu memberitahu )asulullah SA$ mengenai iri! cacat iri! an perasaannya selaku %anita! sebelum bagin a benar"benar meneruskan maksu nya. 9mmu Salamah lalu mengutus sese#rang untuk menyampaikan pesan, ;$ahai )asulullah SA$! #rang sepertiku ti ak layak untukmu. 9siaku su ah melepasi batas perkah%inan! ti ak mungkin lagi aku mempunyai keturunan. Aku %anita pencemburu! Aku juga mempunyai anak"anak yang masih kecil yang harus aku tanggung an aku jaga. Aku ti ak ingin gara"gara ti ak mahu menelantarkan mereka lalu ke%ajipanku sebagai isteri terbengkalai.< )asulullah SA$ menja%ab juga melalui se#rang utusan!

;'ecemburuanmu akan aku m#h#nkan kepa a Allah agar usiamu aku lebih tua aripa amu.<

ihilangkan!

keluargamu kembalikan kepa a Allah an )asul"Nya! se angkan menyangkut

Akhirnya perkah%inan pun terlaksana. Mungkin a a yang hairan terha ap sikap 9mmu Salamah yang emikian itu! juga sikap )asulullah SA$ kepa anya. -arangkali ia bertanya"tanya! bagaimana mungkin %anita ini an men#lak lamaran lelaki seperti )asulullah SA$, lelaki agung

berke u ukan tinggi2 -ukankah ramai %anita lain yang ti ak kalah alam perjuangan mereka i jalan Allah2 -agaimana pula engan )asulullah SA$ yang meman ang pen#lakan 9mmu Salamah bukan sebagai penghinaan an pelecehan2 -agin a hanya menanggapi keberatannya! tetap memberinya kebebasan menentukan pilihan! an sama sekali ti ak menyesalkan

119

pen#lakannya itu. 5uba bayangkan! apa kira"kira yang akan ilakukan se#rang pemimpin selain bagin a jika it#lak se#rang perempuan2 Crang seperti )asulullah SA$ sebenarnya ti ak perlu perempuan sekelas 9mmu Salamah. Malah sebaliknya! ialah yang memerlukan lelaki yang apat menangani segala urusan hi upnya sehingga ia apat tenang an tenteram. Dan untuk itu sebenarnya ti ak perlu lelaki sekelas )asulullah SA$.

Perkah#inan Rasulullah Sebagai Pena#ar Dengan emikian! jelas )asulullah SA$ mengah%ini 9mmu Salamah semata"mata untuk mengubati luka hatinya setelah itinggal mati suaminya akibat luka parah pa a Perang 9hu . Di samping! tentunya! untuk menjaga agar ke u ukannya tetap agung an mulia. Seperti setiap kali a a sahabat meninggal unia! )asulullah SA$ sangat se ih atas meninggalnya sahabat Abu Salamah. -agin a lalu mengutus sese#rang kepa a 9mmu Salamah untuk menyampaikan pesan, ;-er #alah kepa a Allah agar engkau iberi pahala atas musibah ini an iberi ganti yang lebih baik.< $anita penyabar yang tengah irun ung uka itu ber iam iri seribu bahasa. Dija%abnya kalimat yang Salamah2< )asulullah SA$ memberi 9mmu Salamah maskah%in perab#t rumah tangga yang nilainya ti ak lebih mangkuk! tilam sabut! ari empat puluh irham, alat giling! an barang"barang serupa lainnya. Malam pertama iperintahkan bagin a ija ikan #a itu engan berkata se ih! ;Siapa #rang yang lebih baik bagiku iban ing Abu

120

pin ah ke bilik rumah )asulullah SA$! yang ia temui a alah sebuah bejana berisi gan um! periuk batu! an kuali. 9mmu Salamah mengambil gan um! menggilingnya hingga halus! memerasnya ke alam periuk! lalu membuatnya kuah untuk mereka makan ber ua i malam pengantin itu. -iasanya )asulullah SA$ tinggal bersama pengantin selama beberapa malam untuk memberinya kesenangan gan a. 0anya! khusus kepa a 9mmu Salamah bagin a mena%arkan pilihan. ;(ngkau pilih! aku tinggal tujuh hari bersamamu an tujuh hari untuk semua isteriku yang lain! atau tiga hari lalu aku gilir semua seperti biasa2< sab a bagin a. ;Tiga hari sahaja lalu gilirlah seperti biasa!< ja%ab 9mmu Salamah rela. Cleh )asulullah SA$ putera"puteri 9mmu Salamah irangkul an hi up berkumpul alam keluarga besar bagin a. Yang bungsu bahkan masih menyusu. Namanya -urrah! tetapi kemu ian iubah Aainab #leh )asulullah SA$. Semua mengenyam perhatian yang sama ari bagin a! iperlakukan baik an ibesarkan secara layak! iperkenalkan engan hak an ke%ajipan! serta ilimpahi cinta an kasih sayang. 9mmu Salamah mempunyai beberapa #rang hamba! satu i antara

mereka mempunyai anak lelaki bernama 0asan al"-ashri. Dia sangat sayang pa anya. -ila ibunya ti ak i rumah an si bayi menangis menjerit"jerit! ti ak segan 9mmu Salamah menyusuinya. 'elak! setelah ia tumbuh menja i lelaki yang &asih percakapannya! #rang"#rang berkata! ;'e&asihannya bersumber ari air susu yang ia apat ari 9mmu Salamah i rumah )asulullah SA$.< 9mmu Salamah tinggal i rumah )asulullah SA$ engan agung an terh#rmat. 4uka hatinya terubati! an ia men apat curahan cinta yang lembut

121

ari se#rang suami sejati. Dia hi up tenang bersama bagin a. 'etika tiba hari giliran bagin a i rumahnya! ia ab ikan irinya kepa a bagin a sepenuh kemampuan yang a a! ia layani bagin a sepenuh ji%a! an ia bantu bagin a apa sahaja yang apat ia bantukan. Ternyata Allah benar"benar menghilangkan kecemburuannya sehingga ia apat hi up tenang. -ahkan! )asulullah SA$ sen iri memuji kemuliaan akhlaknya )asulullah an kemurnian ilmunya. >ni terlihat jelas masa SA$ alam peristi%a ia bersama 0u aibiyah.

0ari itu )asulullah SA$ bert#lak bersama para sahabat untuk melaksanakan 9mrah. Semua mengenakan pakaian ihram an memba%a hai%an kurban. Namun! sebelum sampai mereka icegat kaum *uraisy. 0ampir sahaja berlaku pertumpahan arah kalau ti ak segera i apat kesepakatan amai antara ke ua belah pihak. Dalam kesepakatan tertulis yang kemu ian ikenal engan Perjanjian 0u aibiyah itu pihak )asulullah SA$ an r#mb#ngan mengalah pulang ke Ma inah! an akan kembali ke Mekah pa a tahun berikutnya. Sebagai %uju nyata setelah perjanjian amai itu ituliskan! bagin a menyeru para sahabat bertahalul (menggunting rambut) an menyembelih hai%an kurban. Namun! ti ak se#rang pun mempe ulikan seruan bagin a. Ti ak a a yang bercukur! ti ak a a yang berganjak menyembelih kurban. 6usteru mereka sangat terpukul kerugian an kehinaan itu. +mmu Salamah Wanita Bi ak )asulullah SA$ marah an menyesalkan sikap mereka semua. -agin a lalu masuk ke bilik 9mmu Salamah engan cemas an gusar. Tergurat i %ajah bagin a g#lak hatinya yang galau. 9mmu Salamah bangkit an bertanya engan perjanjian yang ipan ang sarat

122

apa yang berlaku. -agin a bersab a! ;5elakalah #rang"#rang itu. Aku perintahkan menyembelih kurban an bertahalul! mereka malah men#lak.< Dengan saksama 9mmu Salamah menyimak apa yang isampaikan )asulullah SA$. Dia tersenyum cuba menjernihkan hati bagin a yang keruh. ;Tenangkan hatimu! %ahai )asulullah SA$@ Demi Allah! sukar bagi mereka menerima perjanjian amai itu. Percayalah! mereka ti ak akan pernah men erhakaimu. Aku &ikir keluarlah engkau sekarang! tetapi jangan bercakap engan siapa pun sebelum engkau sen iri bertahalul an menyembelih hai%an kurban. Aku yakin mereka pun akan berbuat sepertimu.< -uah &ikiran yang cemerlang. 0ati )asulullah SA$ pun ja i tenang. Dipujinya saran an pen apat 9mmu Salamah itu sangat cer ik. 4alu bagin a segera keluar! an ti ak bercakap engan siapa pun sebelum bertahalul. Crang" #rang terpana meman ang bagin a! lalu tanpa iarahkan bergegas mengikuti. Masa kritikal pun akhirnya berlalu engan amai.

Rasulullah Bersama (a/shah +mar al0Khatab Pulang ari me an 9hu ! )asulullah SA$ kelihatan sangat terpukul. -agin a se ih mengenang para syuha a yang gugur alam peristi%a paling ber arah itu setelah mati"matian mereka membentengi bagin a an >slam. Ti ak hanya mem#h#nkan ampun an menyebut mereka engan yang baik" baik! bagin a juga ti ak menutup terha ap kea aan keluarga yang itinggalkan mereka.

123

Satu i antara keluarga itu a alah keluarga 'hunais bin 0a:a&ah al" Sahmi. Dia meninggalkan se#rang isteri yang usianya belum genap lapan belas tahun.

Puteri Kesayangan +mar al0Khatab Namanya 0a&shah. -alu ini terpaksa irujuk ke rumah ibu bapanya! 9mar al"'hatab! yang Sebenarnya sangat susah! men erita! an miskin. 6elas ini akan menambah beban 9mar makin berat. Mengetahui perkara ini hati )asulullah SA$ tersayat. Muncul inisiati& pen eritaannya yang meluap. Terlintas alam ingatan )asulullah SA$ sikap 9mar alam membela >slam. Dia berani mempertaruhkan ji%a! kukuh menegakkan kehenaran an gagah. >slam ja i bermartabat sejak ia menyatakan iri beriman. Ti ak se ikit pula sikap 9mar yang iakui benar an ikukuhkan Al"*uran. ari bagin a untuk mencarikan ia apat melupakan 0a&shah suami yang se arjat. -agin a berharap

Perkah#inan Rasulullah Dengan (a/shah Atas pertimbangan itulah?juga alasan"alasan lainnya?)asulullah SA$ memutuskan untuk meminang 0a&shah. Paling ti ak! ini sebagai pampasan an ha iah atas semua kebaikan yang telah itunjukkan 9mar. Namun! )asulullah SA$ ti ak terburu"buru. -agin a masih menunggu masa yang tepat untuk mengumumkan niatnya itu. 0anya Abu -akar yang iberitahu khabar gembira ini! ti ak a a yang lain. Sementara itu! kea aan 9mar makin terjepit. Menanggung hi up 0a&shah kea aan rumahnya tambah parah. Ti ak henti"hentinya ia ber #a

124

agar segera men apat jalan keluar. Suatu ketika 9mar mengeluhkan sikap ke ua sahabatnya! Abu -akar an 9thman! i ha apan )asulullah SA$. 'etika bagin a menanyakan apa yang telah ilakukan ua #rang itu! 9mar menja%ab! ;)asulullah SA$! aku ta%arkan 0a&shah kepa a Abu -akar untuk iperisteri. Dia ber iam iri seperti batu! lalu tersenyum tanpa mengatakan sesuatu. Dia se#lah"#lah menghinaku@ 'emu ian aku atangi 9thman an aku ta%arkan 0a&shah menja i isterinya. Dia malah kelihatan jemu pa aku an menatap lekat %ajahku.< )asulullah SA$ tersenyum lalu bersab a mengejutkan! ;9mar! 0a&shah akan iperisteri #rang yang lebih baik aripa a 9thman! an 9thman akan kah%in engan #rang yang lebih baik ari 0a&shah.< Meskipun ti ak inyatakan secara terus terang! 9mar menangkap apa yang imaksu )asulullah SA$. Maka ia segera angkat kaki memba%a an isteri. -agi engan begitu! berita gembira ini ti ak pernah an mengkhabarkannya kepa a anak i antara mereka. Dan

mereka! ini a alah keh#rmatan luar biasa. Suatu jalinan kekeluargaan yang isangka siapa pun )asulullah SA$ ja i lebih ekat engan 9mar.

Peristi#a yang Mengguris (ati +mar al0Khatab Namun! setelah keluarganya siap menyambut hari perkah%inan! tiba"tiba muncul kekhuatiran i benak 9mar suatu hari kelak puterinya atang ke rumah kerana membuat masalah kepa a )asulullah SA$. Dia se ar rumah )asulullah SA$ bukan rumah biasa! bukan seperti rumah pa a umumnya. -egitu pula suami puterinya ti ak seperti umumnya suami. 0a&shah kini

125

bera a i ambang perkara besar. 6ika sampai lengah memenuhi ke%ajipannya kepa a )asulullah SA$! celakalah ia. -egitu pula kalau ia berbuat salah. 'erananya! 9mar membekali puterinya engan pesan agar selalu an %aspa a jangan sampai berulah an imarahi )asulullah SA$. 6uga jangan berebut pengaruh atau memper aya Aisyah mengingat ke u ukannya ke u ukan SA$. Di sana ti ak ayahnya ia melihat i sisi )asulullah SA$.

Pesan itu iingat betul #leh 0a&shah ketika ia pin ah ke rumah )asulullah engan mata kepala sen iri betapa tingginya menyatukan langkah engannya alam ke u ukan Aisyah i sisi )asulullah SA$. Dia berusaha ekat engannya! menyainginya! bahkan mengha api isteri"isteri )asulullah SA$ yang lain. 'ita lihat bagaimana mereka ber ua bersek#ngk#l alam peristi%a memakan manisan. Di samping itu! a a sesuatu yang sama berjejak kuat alam iri mereka, sesuatu yang ti ak apat terhapus ari benak setiap %anita. Perhatian )asulullah SA$ kepa a 0a&shah pun ti ak kalah besar. -agin a sangat mencintainya an men #r#ngnya men alami ilmu. 'erana apat menulis! ia rutin mencatat surah an ayat"ayat. Dia juga pengha&a: Al"*uran yang ulung. Ctaknya cer ik! hatinya jernih. S#lat an puasanya pun ti ak tertan ingi. 0a&shah hi up tenang an bahagia i rumah )asulullah SA$. Ti ak a a sesuatu yang bererti mengeruhkan hi upnya. Meskipun pernah kita lihat satu an lain kali masalah muncul i sana! namun )asulullah SA$ ti ak mempe ulikannya. Sampai suatu hari! seperti asap ti ak jelas mana apinya! tiba"tiba ayahnya atang marah"marah ti ak percaya. 'eja iannya bermula ketika suatu hari ayahnya 9mar al"'hatab! muntah an memaki keras isterinya. Tanpa isangka! isterinya membangkang. 9mar

126

makin mera ang an mengutuk pembangkangannya itu. Dia hairan kenapa isterinya tiba"tiba berani mela%an. Ti ak biasanya ia begitu. Masalahnya baru jelas setelah isterinya berkilah! ;(ngkau larang aku membangkang! pa ahal isteri"isteri )asulullah SA$ membangkang. -ahkan! bagin a itinggal siang sampai malam.< 9mar makin naik pitam. $ajahnya merah terbakar. -ukan lagi kepa a isterinya. Masalah engannya ja i sepele iban ing masalah puterinya! 0a&shah! yang telah berlaku buruk kepa a )asulullah SA$ an menyakitinya. Tanpa membuang %aktu 9mar melesat menemui puterinya. Api kemarahan nampak menyala i raut mukanya. 0a&shah terkejut masa ayahnya bertanya SA$2< 0a&shah berasa gementar melihat mata ayahnya berg#lak. ;-enar!< ja%abnya terbata"bata. ;Sampai i antara mereka meninggalkan bagin a sehari semalam2< engan geram! ;-enar engkau membangkang kepa a )asulullah

pertanyaan 9mar menghunjam alam. Makin sesak rasa takut i a a 0a&shah. Dengan bibir gementar ia menja%ab! ;-enar! Ayah@< 9mar berusaha menahan rasa kesalnya i hati. Dengan suara mengaum ia mengingatkan puterinya. ;Demi Allah akan menyesal siapa yang berani melakukan perkara itu kepa a )asulullah SA$. Apakah merasa begitu! celakalah i antara mereka merasa aman ari kemurkaan Allah lantaran kemurkaan )asul"Nya2 'alau ia ia. $aspa alah! Puteriku! jangan sekali"kali membangkang kepa a )asulullah SA$@ 6angan minta"minta kepa a bagin a!

127

mintalah pa aku apa yang engkau perlukan. 6angan tertipu kerana )asulullah SA$ lebih mencintai Aisyah aripa amu.< Namun! rupanya 0a&shah menutup telinga. Dia tetap engan sikapnya! ti ak berubah. Sebab! apa yang itakutkan ayahnya i luar k#nteks irinya. Dia tahu )asulullah SA$ marah bukan hanya kepa a irinya secara periba i sebagai isteri! tetapi kepa a isteri bagin a secara keseluruhan. Dia juga ti ak apat ipaksa keluar an tabiat sebagai %anita. Tabiat yang melekat alam iri setiap %anita an ti ak kuasa ilepaskan begitu sahaja. Namun! sungguh i luar sangkaan 0a&shah ketika suatu hari )asulullah SA$ menyatakan talak pa anya. Maka berlakulah apa yang ulu itakutkan ayahnya. Satu kali talak telah jatuh pa anya. Dan! ini membuat irinya sangat terpukul. 0ari itu unia terasa gelap. Ti ak biasanya perkara seperti itu berlaku. -ukan hanya alam kehi upan 0a&shah! tetapi juga alam kehi upan )asulullah SA$. -elum pernah bagin a menalak se#rang pun i antara isteri" isterinya. Terbukti su ah &irasat 9mar. Dulu ia menasihati puterinya agar berhati" hati kepa a )asulullah SA$. Dan hari ini! 0a&shah kena batunya. Ti ak satu pun #rang tahu pasti sebab i balik peristi%a penalakan itu. Apakah mungkin kerana 0a&shah telah melakukan tin akan i luar yang ikehen aki )asulullah SA$2 Ataukah bagin a seka ar ingin memberi pengajaran atas kesalahan yang ia lakukan2 Mengetahui apa yang telah berlaku pa a puterinya! 9mar ti ak kuasa menahan malu! Dunia gelap i matanya. -ukan kerana 0a&shah! melainkan

128

kerana ke u ukan irinya i sisi )asulullah SA$. ;Ti ak akan lagi Allah mempe ulikan 9mar an puterinya setelah ini1 katanya engan %ajah cemas. Namun! )asulullah SA$ kemu ian merujuk 0a&shah. 6ibril

mengkhabarkan baha%a ia a alah isteri bagin a kelak i syurga. Apakah kerana bagin a kasihan kepa a 9mar! atau kerana sebab lain menyangkut rumah tangga bagin a! ti ak satu pun #rang tahu pasti. Yang jelas! setelah itu hati 9mar ja i lega an tenang kembali. 'eja ian itu men#rehkan trauma yang alam i hati 9mar. Dia terus ihinggapi rasa cemas. 'erana itu! ti ak jemu"jemu ia mengingatkan an mengarahkan puterinya. Suatu hari! ia masuk ke bilik puterinya. Di apatinya 0a&shah tengah menangis! air matanya tertumpah habis. 9mar terkejut an engan perasaan terguncang ia bertanya! ;'enapa engkau menangis! emi aku. 6ika sampai bagin a Puteriku2 Apakah )asulullah SA$ menalakmu lagi2 -agin a telah menalakmu satu kali! lalu rujuk pa amu menalakmu lagi! pantang aku bercakap enganmu selamanya.< Setelah mengetahui 0a&shah menangis kerana masalah lain! 9mar ja i sejuk an tenang. -egitulah 0a&shah mampu menjaga citra irinya sebagai isteri

)asulullah SA$. 'etika %a&at! bagin a ri ha pa anya! juga ayahnya.

(a/shah Wanita &emerlang Seperti ijelaskan i muka! 0a&shah a alah lumbung ilmu. Dia apat baca tulis, sesuatu yang jarang imiliki perempuan masa itu! bahkan lelaki. )upanya! ia itetapkan Allah untuk menja i penulis pertama? an satu"

129

satunya?naskah agung Al"*uran i ba%ah penga%asan terus )asulullah SA$. Naskah itu tersimpan kemas an sangat terjaga! itulis i atas papan! tulang! an kulit. >tulah kenapa 0a&shah iberi julukan 8si penjaga Al"*uran1. Setelah Abu -akar i esak Aai bin Thabit untuk melakukan k# i&ikasi Al"*uran! ia meminta naskah itu kepa a 0a&shah. 'emu ian! hasil ari mulut ke mulut iha apkan terus an engan naskah isalin ke lembaran kulit isusun ber asarkan penelusuran Aai

0a&shah tersebut! lalu

turunnya kepa a )asulullah SA$. Sementara papan! tulang! an kulit yang memuat Al"*uran tulisan tangan 0a&shah ta i imusnahkan! naskah baru yang su ah tersusun kemas itu iberikan lagi kepa anya. 'elak! naskah itu iminta #leh 9thman bin A&&an untuk ik# i&ikasi sebagai naskah rasmi Al"*uran? ikenal kelestariannya menembus masa emi masa. engan sebutan 9thmani? emi

Rasulullah Bersama -ainab binti Khuzaimah Aainab termasuk se#rang i antara mereka yang iprihatinkan )asulullah SA$ kerana suaminya gugur i me an 9hu . Dialah Ab ullah bin 6ahsy! sahabat agung yang men apat keh#rmatan sebagai syahi Dia i me an perang. ipercaya memimpin briga e lapis ha apan?sumber lain mengatakan

briga e lapis ke ua?setelah menetap i Ma inah. Dia gugur meninggalkan se#rang isteri yang perlu perlin ungan! Aainab binti 'hu:aimah. Rasulullah Melamar -ainab binti Khuzaimah Aainab ilamar )asulullah SA$ melalui se#rang utusan khusus an tinggal bersama bagin a pa a tahun ketiga setelah hijrah. Dia bahagia hi up i

130

ekat )asulullah SA$

an mencintainya. -egitu pula )asulullah SA$!

bagin a memuji sejarah hi upnya! kerana ia banyak berbuat baik an sangat pe uli kepa a kaum papa sehingga ia isebut 8ibu kaum miskin1. Sayang! hi upnya bersama )asulullah SA$ ti ak bertahan lama. Dia mengha ap engan tenang kepa a Tuhannya ua atau tiga bulan setelah perkah%inannya engan )asulullah SA$. Dia a alah isteri bagin a pertama yang meninggal setelah 'ha ijah.

Kematian -ainab binti Khuzaimah )asulullah SA$ sangat terpukul atas kematiannya. 'ematian yang menghi upkan ingatan bagin a akan kematian isteri pertamanya! 'ha ijah. 4ayar kese ihan tergelar kembali i ha apan bagin a. 6arak kese ihan se#lah" #lah ti ak putus"putus sejak bagin a melihat unia. Rasulullah Bersama Raihanah -erjaya membuat pasukan musuh kucar"kacir setelah mengepung Ma inah pa a tahun kelima 0ijrah! an membuat mereka gagal menekuk iberi pengajaran kaum muslim serta melenyapkan negara >slam yang baru terbentuk! )asulullah SA$ segera bergerak menuju *urai:ah. Mereka harus kerana telah mengkhianati n#ta perjanjian yang ibuat )asulullah SA$ antara mereka an kaum muslim, mereka lari menyelamatkan iri i tengah kecamuk perang.

Rasulullah Berkah#in Dengan Raihanah

131

Setelah urusan engan mereka selesai! )asulullah SA$ terpegun melihat se#rang ta%anan perempuan. -agin a merasa prihatin an hiba. Dipilihnya ia an ita%arinya untuk ibebaskan an ija ikan isteri. Dia men#lak kerana ti ak mahu meninggalkan agama Yahu i yang menja i ta%ananmu sahaja!< katanya. Kematian +mmul Mukminan Raihanah )asulullah SA$ se ih! an berharap suatu masa kelak ia akan menerima >slam. 0arapan bagin a terkabul! Allah membukakan hati )aihanah pa a >slam. >ni isambut gembira #leh )asulullah SA$. Dia hi up amai alam perlin ungan bagin a hingga meninggal. Disebutkan baha%a )aihanah meninggal pa a tahun kesepuluh 0ijrah! sepulang )asulullah SA$ ari haji %a a! an ikebumikan sen iri #leh bagin a i perkuburan -a.i. Rasulullah Bersama Ju#airiyah Pa a tahun kelima 0ijrah meletus Perang -ani Mustali.. )asulullah SA$ menggempur kaum Yahu i tersebut setelah mereka bersek#ngk#l untuk menyerang bagin a. Pulang ari sana engan tubuh letih? itambah lagi g#sip mengenai Aisyah yang sengaja ihembuskan kaum muna&ik?bagin a bermaksu untuk beristirehat an menenangkan iri. Namun! tiba"tiba se#rang ta%anan perempuan minta i:in bertemu bagin a. )upanya a a masalah sangat penting yang ingin ia perkatakan. -egitu Aisyah melihat betapa cantik an el#k rupa perempuan itu! ia segera berpaling muka! Nurani ke%anitaannya berg#lak. Dia curiga. Nalurinya berkata sesuatu yang buruk akan berlaku. >ngin rasanya perempuan itu masuk! namun ti ak kuasa. ia mencegat ipeluknya. ;-iarlah aku

132

Terpaksa

ihantarkannya utusan itu menemui )asulullah SA$.

'e uanya masuk bersama. $anita a alah s#s#k yang mu ah patah hati! gelisah! se ih! juga sakit hati. $ajahnya memijarkan beribu r#na kesenangan an khayalan masa lalu yang alam. Parasnya a alah lukisan! bercakap banyak tanpa sepatah pun kata. Di atas semua itu! %anita a alah muara kesejukan an api pembangkit untuk meraih keagungan.

Rasulullah Mengah#ini Ju#airiyah )asulullah SA$ menyimak penuh perhatian apa yang itumpahkan perempuan itu! sebagaimana la:imnya ilakukan bagin a kepa a semua #rang an siapa pun yang atang kepa a bagin a. -agin a tahu! kalau bukan kerana sesuatu yang amat penting! ti ak mungkin ia atang mengha ap. Dengan haru an setengah menangis %anita itu berkata! ;)asulullah SA$! aku -urrah! puteri pemimpin -ani Mustali.. (ngkau lihat sen iri masa ini kami se ang irun ung malapetaka akibat perang. Suamiku terbunuh! an aku jatuh sebagai ta%anan Thabit bin *ais. Dia memang lelaki baik! ti ak pernah berlaku buruk pa aku. Namun! ketika aku katakan ingin menebus iri! an ia tahu siapa aku! ia melejitkan harga tebusan. )upanya ia ingin memeras harta aripa aku! tetapi aku ti ak punya. Maka! aku &ikir lebih baik minta perlin ungan pa amu. T#l#ng! bebaskan aku@< )asulullah SA$ ber&ikir sejenak. >ngatannya tersuruk ke belakang pa a kecamuk Perang Muraisik! sebutan lain perang -ani Mustali.. Semua keja ian i me an tempur belum terkubur! seperti gambar hi up yang belum mere up.

133

Para ta%anan pun belum lepas ari tangan umat >slam. 0arta ghanimah juga belum ibahagi"bahagikan kecuali se ikit. Terenyuh hati )asulullah SA$ melihat perempuan malang ini. Turut terasa i benak bagin a apa yang ia erita! prihatin atas perputaran nasibnya yang berbalik sebegitu cepat. Se#rang %anita terh#rmat! alam jarak %aktu sehari semalam! berubah menja i %anita miskin an hina. Mulut bagin a iam terkunci! tetapi &ikiran terus mencari. ;Apakah engkau ingin sesuatu yang lebih baik ari apa yang engkau keluhkan2< Meluncur tenang sab a )asulullah SA$ ke jantung -urrah. Sab a yang menyejukkan hati! namun menyimpan misteri. -urrah bertanya"tanya. Dia sen iri ti ak mengerti kenapa bertemu engan )asulullah SA$ se#lah"#lah mema amkan api. Di matanya! )asulullah SA$ a alah puncak i atas semua lelaki, tampan! agung! ari bagin a! an an ber%iba%a! Dia berharap berita baik yang ia menghi u

keselesaan asing ari bilik kenabian. Nuraninya terus bertanya apa kira"kira ikehen aki )asulullah2 Sab a bagin a ta i bagai embun pagi menyejukkan tunas yang nyaris mati. Tergagap mulut -urrah masa bertanya! ;Apa itu! )asulullah SA$2< Aku akan menebusmu an mengah%inimu!< katak"kata )asulullah SA$ jelas! tegas! an pa at. -urrah merasa unia mengerut seketika hingga i alamnya. 0atinya berpijar! ia tubuhnya se#lah"#lah ti ak tertampung

gun ahnya seketika ilupakan. Dia bagai terbang ke su ut mimpi yang te uh alam ti ur nyenyak sebelum Subuh. -enarkah apa yang baru sahaja engar2 Dia ti ak percaya.

134

Ti ak ise ari sama sekali #leh %anita ini kalau pembicaraan itu isimak se#rang %anita yang ber iri ti ak jauh. Dialah Aisyah. Dia terkejut atas yang ia engar. 0atinya tersayat. Dia merasa bahaya baru siap menyergap! an terbayang etik" etik berikutnya a alah bi ikan maut. A alah sebilah kepe ihan panjang ti ak berhujung. (ntah kenapa hati kecilnya ti ak pernah apat menerima keha iran -urrah. Se#lah"#lah ia pesaing ketat yang siap membekuk an membuatnya bertekuk lutut. Ayah -urrah atang ti ak lama setelah itu. Pemimpin -ani Mustali. itu memba%a unta! #mba! an barang"barang berharga lainnya emi menebus puterinya segera. Ayah mana yang tega melihat puterinya menja i ta%anan! menja i hamba. 'erana takut terlambat! hingga berlaku sesuatu yang buruk kepa a puterinya! secepatnya ayahnya meluncur ke Ma inah. Tiba i sana ia terus menemui )asulullah SA$. -egitu masuk! ia isambut engan lembut. Senyuman ramah mengembang ari raut %ajah agung bagin a. Se#lah"#lah ia ti ak pernah memerangi kaum muslim an mengerahkan kaumnya untuk menghancurkan mereka. 'etika ayah -urrah menyampaikan maksu untuk menebus puterinya! )asulullah SA$ bertanya! ;Mana ua ek#r unta yang engkau sembunyikan alam batu akik itu2< 'etika hen ak berangkat ke Ma inah! rupanya pemimpin ini terpikat pa a ua ek#r untanya yang terbaik. -erat hatinya menja ikan ke ua unta tersebut sebagai tebusan puterinya. Terperangah ia men engar pertanyaan )asulullah SA$ yang tiba"tiba itu. -#la matanya berputar! hatinya terketuk an terguncang. Dia nampak

135

bingung! lalu katanya! ;Demi Allah! engkau benar"benar utusan Allah. Ti ak a a yang tahu masalah ini selain Allah.< 'etika iberitahu apa yang telah ilakukan )asulullah SA$ kepa a

-urrah yang namanya telah Dia lalu masuk >slam! keseluruhan.

iganti 6u%airiyah! /N betapa gembiranya hati iikuti -ani Mustali. secara

ayahnya. 4ebih ari itu! ia merasa a anya mulai tersiram sejuk keimanan. an secara serentak

Sementara itu! begitu tahu )asulullah SA$ telah mengah%ini 6u%airiyah! an itu ertinya ia telah menja i ibu segenap kaum mukmin! segenap kaum muslim tanpa ragu terus membebaskan seluruh pen u uk -ani Mustali. yang menja i ta%anan perang mereka. ;'eluarga )asulullah SA$ ti ak layak menja i hamba!< begitu alasan mereka.

Kematian +mmul Mukminin Ju#airiyah 6u%airiyah! engan emikian! telah menja i titik pangkal bagi kebaikan kaumnya. Dia hi up bahagia alam rumah tangga )asulullah SA$! tanpa membangkitkan api persaingan engan isteri"isteri yang lain untuk merebut simpati bagin a. Dia lebih suka menyatukan iri untuk memperbanyak amal baik! iba ah! irelakan. Rasulullah Bersama -ainab binti Jahsy -erbe:a engan kisah yang melatarbelakangi perkah%inan )asulullah SA$ engan isteri"isterinya yang lain! kisah engan Aainab begitu luas an
/N

an :uhu . 6u%airiyah meninggal

engan tenang! rela

an

Namanya iubah #leh )asulullah! kerana bagin a ti ak ingin ia isebut keluar ari biji" bijian. 4ihat MuslimG I/L0

136

panjang. Di sela"sela keja ian Al"*uran turun memberi tanggapan. -eragam cerita negati& pun hinggap burukkan )asulullah SA$. Aainab a alah sepupu )asulullah SA$! puteri an ibu sau aranya! ikah%inkan 9maymah binti Ab ul Mutalib. Dia s#s#k %anita agung, ke u ukannya tinggi! garis nasabnya terh#rmat. Dia %anita a%al memeluk >slam! )asulullah SA$ engan Aai bin 0arithah! hamba kesayangan bagin a! i mulut kaum muna&ik! se#lah"#lah mereka menemukan sumbu untuk membangkitkan api permusuhan an memburuk"

bahkan hingga iangkatnya sebagai anak. >ni ipersaksikan )asulullah SA$ i ha apan umum! juga baha%a Aai a alah ahli %arisnya. Sejak itu ia ipanggil Aai bin Muhamma .

Perg"lakan Dalam Rumah !angga -ainab Namun! kehi upan rumah tangga mereka ti ak bertahan lama. Aainab menganggap irinya terlalu agung untuk Aai yang asalnya hanyalah se#rang hamba. Dia merasa ti ak setara&. -egitu pun engan Aai . Dia memperlakukan Aai ti ak sebagaimana layaknya isteri. -aginya! ia tetap keluarga )asulullah SA$ yang harus ih#rmati an ijunjung tinggi. Meskipun iperlakukan keras an kasar #leh Aainab! ia menerimanya engan lapang a a. -ahkan! semakin ti ak ipe ulikan ia! semakin ren ah hatinya an semakin lembut perlakuannya kepa a Aainab. Sampai suatu hari! Aai su ah ti ak sanggup lagi menanggung sikap an perilaku Aainab. 'eruh hatinya! muram raut %ajahnya. Terlukis nyata kese ihan i sana. Dia ti ak lagi apat menga%al iri. Membiarkan masalah ini terus berlarut hanya akan menambah beban hi up. Maka iputuskannya

137

untuk menga ukan perkara ini kepa a )asulullah SA$ an menyampaikan keinginannya untuk melepas Aainab. )asulullah SA$ menjelaskan baha%a Aainab memang keras kepala. 'etika ulu ilamar )asulullah SA$ untuk 8belahan hatinya1! Aai bin al" 0arith! ia memang su ah men#lak keras.<Aku ti ak ingin pernikahan ini. Nasabku jauh lebih terh#rmat aripa a ia!< kilahnya tegas. ;Aku tahu! tetapi kah%inlah engannya@< ;Apakah harus begitu! )asulullah SA$2< 'emu ian turunlah %ahyu, 'an tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak $pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan 3asul-+ya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan $yang lain) mengenai urusan mereka. 'an barangsiapa menderhakai Allah dan 3asul-+ya maka sungguhlah dia telah nyata-nyata sesat.5; Dan masa itu juga Aainab berujar! ;-aiklah! kalau begitu aku kah%in emi rasa h#rmatku kepa a )asulullah SA$.< Sebetulnya hati Aainab men#lak. Dan! pa a hari"hari berikutnya pun hati itu pun tetap member#ntak. )asulullah SA$ tahu apa yang berlaku pa a iri Aai . Tiba"tiba 6ibril atang memberitahu baha%a Aainab akan menja i isterinya. -agin a sangat terkejut an bertanya"tanya! ;-agaimana mungkin aku mengah%ini isteri anakku. >tu haram.<

/K

Surah Al"Ah:ab DEEFG EH

138

Mengeruh hati )asulullah SA$ seperti halnya hati Aai . Meskipun 6ibril telah menyampaikan berita mengejutkan itu! tetap bagin a berkata kepa a Aai ! ;Sabar! Aai ! bertahanlah engan Aainab! jangan ceraikan ia@ Takutlah kepa a Allah engan cara mengha apinya. Mu ah"mu ahan masalah kamu ber ua terselesaikan.< >tu ertinya! talak merupakan jalan penyelesaian terakhir! masa kea aan buntu an ti ak a a lagi jalan penyelesaian lain. Dan! sangat ti ak terpuji jika talak ilakukan setelah sepuluh tahun lebih usia perkah%inan.

Rasulullah SAW Mengah#ini -ainab Setelah masa i ah Aainab berakhir! )asulullah SA$ mengutus Aai untuk menyampaikan lamaran bagin a. Aai menerima tugas itu an segera menemui Aainab. Di sana! ia menemui Aainab tengah membuat a #nan r#ti. 0ati Aai berg#lak. Dia menutup mata! ti ak mampu meman angnya. Dia lalu memalingkan muka an berkata! ;A a berita baik untukmu! Aainab. Aku iutus )asulullah SA$ untuk meminangmu.< Aai kagum melihat Aainab begitu tenang menerima khabar itu. Semula ia menyangka Aainab ti ak akan ragu"ragu an engan serta merta akan menja%ab! ;Ya.< -ukankah #rang yang meminangnya itu )asulullah2 Tanpa isangka ia malah menja%ab sejuk! ;Aku ti ak akan berbuat sesuatu tanpa perintah Allah.< Aainab ingin terlebih ahulu s#lat istikharah. Dia lalu ke masji . Tetapi Al"*uran keburu turun memerintahkan )asulullah SA$ mengah%ininya! menja ikannya pelipur lara. 'isah ini serta sesuatu yang melatarinya iceritakan Allah alam &irman"Nya,

139

'an $ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu $juga) telah memberi nikmat kepadanya0 2%ahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. (aka tatkala <aid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya $men#eraikannya), Kami kahwinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk $mengahwini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. 'an adalah ketetapan Allah itu pasti berlaku. %idak ada suatu keberatan pun atas +abi mengenai apa yang telah ditetapkan Allah baginya. $Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-+ya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. 'an adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku)/J Masa itu juga )asulullah SA$! tanpa perlu minta i:in! terus masuk menemui Aainab! kerana su ah sah menja i isterinya. Maka ilangsungkanlah majlis %alimah. Crang"#rang iun ang lalu isajikan hi angan r#ti an aging. -ahagia mereka men apat keh#rmatan masuk ke rumah )asulullah SA$. Setelah acara! sebahagian a a yang pulang! sebahagian lagi masih tetap i tempat. Mereka nampak asyik bercakap"cakap. )asulullah SA$ merasa terganggu! tetapi malu untuk menyuruh mereka bubar. 4alu %ahyu turun, /ahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah +abi ke#uali bila kamu dii8inkan untuk makan dengan tidak menunggu/J

Surah Al"Ah:ab DEEFG EN"EK

140

nunggu waktu masak $makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang per#akapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu +abi lalu +abi malu kepadamu $untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu $menerangkan) yang benar.*6 Setelah itu )asulullah SA$ keluar! berkeliling men:iarahi isteri" isterinya isertai Aai . Mereka mengucapkan selamat kepa a )asulullah SA$ an bertanya! ;-agaimana khabarmu engan isterimu yang baru2< Setelah itu baginda kembali ke bilik <ainab. Ketika <aid hendak ikut masuk, baginda lalu menutupi <ainab. Sebab, masa itu ayat hijab sudah turun. Apabila kamu meminta sesuatu $keperluan) kepada mereka $isteri-isteri +abi), maka mintalah dari belakang tabir. =ara yang demikian itu lebih su#i bagi hatimu dan hati mereka. 'an tidak boleh kamu menyakiti $hati) 3asulullah SA/ dan tidak $pula) mengahwini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah dia meninggal. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar $dosanya) di sisi Allah.*5 Aainab hi up bahagia! sangat bahagia. 'eagungan yang ia rin ukan kini tergenggam i tangan. -ahkan! jauh lebih agung ari yang ia bayangkan. 'ini ia mempunyai se#rang suami yang ia banggakan atas semua perempuan. Sebuah pertalian nikah yang iturunkan terus ari langit ke bumi. Maka! alam persaingan engan ma u"ma unya! engan bangga ia mengatakan! ;'amu semua ikah%inkan #leh bapa"bapamu. Se angkan aku ikah%inkan terus #leh Allah i langit.<
I0 I/

Surah Al"Ah:ab DEEFG 7E >bi

141

Sebenarnya perkah%inan ini

ayat"ayat takut

mengenai

Aainab

ini susah

iungkapkan SA$

)asulullah SA$. Sebab! jauh i lubuk hatinya bagin a ti ak menginginkan #rang"#rang mengatakan! ;)asulullah mengah%ini menantunya.< Namun! Allah ti ak menginginkan perkara itu irahsiakan. Dan begitu ayat tersebut -ahkan! Aisyah sampai ibacakan! semua #rang tercengang. ;Sean ainya )asulullah SA$ berk#mentar!

menyembunyikan satu ayat sahaja! nescaya bagin a akan menyembunyikan ayat mengenai Aainab ini.< -e:a engan kaum muna&ik! yang begitu mengetahui keja ian itu! an g#sip i seanter# Ma inah. Mereka mengah%ini menantunya2

mereka terus menebar &itnah

mengatakan! ;-agaimana b#leh Muhamma

Apakah unia su ah sebegitu sempit2 Apakah ti ak a a lagi %anita hingga ia terpaut kepa a Aainab2< Menanggapi perkataan mereka itu! Allah ber&irman! (uhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dan seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah 3asulullah SA/ dan penutup nabi-nabi. 'an Allah (aha (engetahui segala sesuatu.** Dengan emikian! perkah%inan )asulullah SA$ engan Aainab

menegaskan sejumlah perkara menyangkut hukum syariat. Yang terpenting i antaranya a alah pembatalan tara& anak angkat sebagai anak sen iri! perintah hijab! an penetapan mahram lelaki an perempuan. Aainab hi up tenang an bahagia i rumah )asulullah SA$. Dia sangat iperhitungkan #leh Aisyah an mempunyai rap#r tersen iri i antara isteri" isteri )asulullah SA$ lainnya. Sebab! ari segi nasab an ke u ukan Aainab lebih unggul! juga lebih jelita. 'erana itu! ti ak hairan bila Aisyah cukup hati"
II

Surah Al"Ah:ab DEEFG L0

142

hati

an ti ak pernah menyinggung s#al ke u ukannya. Malah jujur

ia

mengakui, ;Ti ak se#rang pun i antara isteri"isteri )asulullah SA$ yang mengungguliku ke u ukannya i sisi bagin a kecuali Aainab binti 6ahsy.< Namun! semua itu ti ak terus membuat Aisyah menutup mata terha ap kebaikan! keutamaan! an ketak%aannya. Menyangkut perkara ini ia berkata! ;-elum pernah aku lihat se#rang pun %anita yang lebih baik alam perkara agama aripa a Aainab. Dia juga paling tak%a! paling jujur alam tutur kata! paling kuat menjalin hubungan silaturahim! paling ipercaya! paling amanah! an paling banyak se ekah.< 'etika tersiar g#sip atau berita b#h#ng perihal Aisyah! ia ti ak mahu terlibat! kerana tahu itu ilarang agama. Ti ak seperti sau arinya! 0amnah binti 6ahsy! yang ikut larut alam peristi%a itu. Maka! ketika 0amnah ijatuhi hukuman! Aainab selamat. Tentu semua itu berkat perlin ungan Allah kepa anya.

-ainab %emar Bersedekah Aainab juga ahli se ekah. -anyaknya se ekah yang ia keluarkan bahkan sampai mengun ang ecak kagum )asulullah SA$. -uktinya! suatu hari bagin a pernah berkata kepa a isteri"isterinya! ;Yang paling cepat i antara kamu bertemu enganku a alah yang paling panjang tangannya.< 4alu mereka mengukur tangan masing"masing! tangan siapakah yang paling panjang antara mereka. Setelah Aainab %a&at mereka baru tahu kalau yang imaksu 8panjang tangan1 itu a alah banyak berse ekah. Sebab! Aainab memang bekerja engan tangannya sen iri lalu hasilnya ise ekahkan. i

143

Rasulullah Bersama Mariyah al01ibtiyah 'ini api >slam makin luas menebar! makin kukuh ari hari ke hari. -erjaya menjalin per amaian engan kaum *uraisy engan perjanjian u uk berlengah" iutuslah #leh 0u aibiyah ti ak membuat )asulullah SA$ sehari pun

lengah. -ahkan! ija ikannya m#mentum per amaian itu sebagai kesempatan emas untuk melirik seluruh %ilayah semenanjung. Maka raja! penguasa! an para pemimpin bagin a beberapa #rang penghantar surat untuk menyampaikan surat kepa a i %ilayah sekitar Ma inah. Di antara mereka a a yang menerima ajakan >slam itu! a a pula yang men#lak! malah menentang perang. Mu.au.is! pembesar suku *ibti sekali gus penguasa >skan ariyah! a alah satu i antara mereka yang ikirimi surat #leh )asulullah SA$ melalui 0athib bin Abi -alta1ah. >sinya a alah seruan kepa a >slam. Tiba i sana 0athib isambut hangat #leh Mu.au.is. Dia mencium surat itu! lalu mengirim balasan kepa a bagin a berupa pakaian sutera an seek#r bighal perkasa. 'e atangan Mariyah an sau arinya! Sirin! pa a a%al tahun ketujuh ua hamba perempuan sesau ari! Mariyah al"*ibtiyah an Sirin! an sau ara mereka! Ma1bur! serta

0ijrah menja i harki yang sangat bersejarah. 0ari itu! ti ak se ikit #rang yang atang untuk menyaksikan mereka. 'aum %anita! khususnya isteri"isteri )asulullah SA$! bertanya"tanya mahu iapakan mereka ber ua.

Rasulullah Mengah#ini Mariyah )asulullah SA$ menerima ha iah ari Mu.au.is itu. Sirin iberikan kepa a se#rang penyair"pen ak%ah! 0isan bin Thabit! se angkan Mariyah

144

iambil bagin a sen iri! ibebaskan lalu ija ikan isteri. Disayanginya ia! ilin ungi an ijaga engan penuh perhatian. )asulullah SA$ merasa hiba kerana ia asing i sini. ini membuat Mariyah pun sayang an h#rmat kepa a bagin a. )asulullah SA$ membina sebuah rumah untuk Mariyah i hujung timur Ma inah. Sebuah rumah kecil mungil ikitari perkebunan. Panjang lebarnya sama! ipisah engan in ing tepat i tengahnya. Di atas temb#k itu terbentang sebuah kayu tebal sebagai tempat ti ur. Di atas rumah itu ter apat ua bilik an sebuah l#teng terbuka tempat )asulullah SA$ musim panas.IE )asulullah SA$ mencintai Mariyah. -agin a sangat bahagia! lebih"lebih ketika tahu ia hamil. 0arapannya hi up kembali! naluri kebapaannya bangkit i hati. 'etika si bayi lahir an iketahui lelaki! )asulullah SA$ memberinya nama >brahim emi mengaba ikan kenangan akan pengasas Masji 0aram! iaitu Nabi >brahim AS. Ti ak sebarang %anita yang ipilih )asulullah SA$ untuk menyusui >brahim. Dipilihnya %anita yang terbaik an iberinya ia minum susu kambing terbaik untuk membantu meningkatkan kualiti air susu. u uk" u uk i kala

Meninggal Putera Rasulullah, Ibrahim Namun! kebahagiaan )asulullah SA$ ti ak berlangsung lama. Sebab! menginjak usia satu setengah tahun >brahim meninggal unia. Ti ak terkira kese ihan bagin a atas keja ian itu. -agin a sangat terpukul.

IE

At"TaratibG IMKL

145

Sementara itu! kepa a Mariyah al"*ibtiyah )asulullah SA$ bertambah sayang an hiba. Dilin unginya ia an iperlakukannya engan hangat hingga bagin a sen iri %a&at.

Rasulullah Bersama +mmu (abibah )asulullah SA$ terus memantau kea aan kaum muslim yang berhijrah ke negeri 0abasyah an menanyakan perihal mereka i sana. Meskipun se#rang raja Najasyi telah memeluk >slam an memperlakukan kaum muslim engan baik! namun bagin a sangat terpukul men engar 9bai illah bin 6ahsy meninggalkan agama >slam lalu memeluk 'ristian. Ti ak isterinya! )amlah binti Abu Su&yan! yang tersayat hatinya engan k#muniti muslim. Namun! ihiraukannya an terseksa alam

batinnya akibat ulah murta nya itu. )amlah ja i terasing! malu bergabung ia tabah! tinggal sen irian keterasingan yang memilukan sambil men i ik puteri pertamanya! 0abibah. Tumbuh rasa hiba i hati )asulullah SA$ pa a puteri Abu Su&yan! musuh tra isinya ini. Terketuk hati bagin a mengingat ragam pen eritaan i sepanjang jejak perjuangannya memeluk a alah muslimah a%al an mempertahankan >slam. Dia i Mekah! menanggung berbagai seksaan yang

ilancarkan kaum musyrik! menempuh perjalanan meletihkan hijrah ke 0abasyah! menanggung erita kehamilan an sakitnya melahirkan yang alam pengasingan terasa berkali"kali lipat. Dia teguh memegangi >slam! hatinya ipenuhi iman yang alam! ti ak ingin ia terg# a ari agamanya.

Rasulullah Melamar +mmu (abibah

146

>ngat akan semua itu! )asulullah SA$ lalu memutuskan untuk mengimbangi pen eritaan 9mmu 0abibah an membalas perbuatan baiknya. >ngin bagin a membebaskan %anita s#lehah itu ari pengasingan an keterasingan. Maka iutuslah se#rang sahabat #leh )asulullah SA$ untuk menyampaikan lamaran kepa a 9mmu 0abibah engan perantara raja Najasyi. >tu berlaku pa a tahun keenam 0ijrah. Mungkin ti ak sebatas itu maksu lamaran itu. A a tujuan lain yang iinginkan )asulullah SA$! iaitu melunakkan hati ayahnya! Abu Su&yan! sang pemimpin kaum *uraisy itu. Dia memang sempat terkejut atas lamaran pa a puterinya itu. Namun! ia juga menangkap apa sebenarnya m#ti& i balik san i%ara )asulullah SA$ itu. Menin aklanjuti utusan )asulullah SA$ itu! )aja Najasyi lalu mengutus se#rang hamba %anita ter ekatnya! pelayan yang biasa menguruskan %angiannya. 'atanya kepa a 9mmu 0abibah begitu tiba mengutus surat hen ak meminangmu.< i sana! ;A a maklumat ari )aja baha%a )asulullahse#rang lelaki agung negeri Arab itu

+mmu (abibah Menda$at Berita %embira Tersentak 9mmu 0abibah men engar berita itu. Seluruh kese ihan unia terasa lenyap seketika itu juga. 0atinya berbunga"bunga. Dia sangat bahagia. Namun! benarkah keagungan yang ti ak terbayangkan barang sehari pun ini nyata berlaku2 Apakah ini bukan sebuah mimpi in ah alam ti ur yang paling lena2 Ataukah ini &akta yang berpijar seperti cahaya siang2 Dengan li ah tergagap 9mmu 0abibah berkata kepa a perempuan yang ber iri

147

mematung baik@<

i ha apannya itu! ;Sem#ga Allah membahagiakanmu! %anita

Sebagai ungkapan terima kasih! 9mmu 0abibah segera menanggalkan ua gelang perak ari tangannya an menyerahkannya kepa a %anita itu. Si hamba terpegun! hatinya berkata! betapa bernilai berita yang ia ba%a itu. Dan ia melanjutkan! ;)aja berpesan! tunjuklah sese#rang %akil yang akan mengah%inkanmu.< Dalam hati! 9mmu 0abibah mencari"cari siapa #rang yang layak me%akilinya alam peristi%a besar! paling ti ak! alam hi upnya itu. )asanya ti ak a a yang lebih layak selain 'hali bin Sa1i bin al"1Ash. Maka ipilihlah ia an iutuslah me%akili irinya.

Perkah#inan Rasulullah Dengan +mmu (abibah )aja Najasyi mengumpulkan para pen atang muslim i sana i ba%ah pimpinan 6a1&ar bin Abi Talib. )aja ber iri menyampaikan pesanannya! ;)asulullah SA$ berkirim surat pa aku. meminta ikah%inkan engan 9mmu 0abibah binti Abu Su&yan. Aku memakbulkan permintaan bagin a an aku kah%inkan bagin a bagin a.< )aja u uk! lalu menyerahkan empat ratus inar ari )asulullah SA$ kepa a semua 'hali 'hali bubar bin Sa1i engan sebagai raut maskah%in. %ajah -aru setelah itu ilangsungkanlah aka nikah. Setelah isajikan makanan #leh )aja! mereka berbinar"binar. ia menyerahkan maskah%in itu kepa a 9mmu 0abibah. -egitu engan 9mmu 0abibah. Sem#ga Allah memberkati

terima! ia terus menyuruh sese#rang untuk menghantarkan lima puluh inar

148

kepa a hamba %anita yang kelmarin ke rumahnya. Dia berkata le%at utusan itu! ;'elmarin engkau atang ke rumah! aku ti ak punya apa"apa selain ua gelang itu. Sekarang! terimalah %ang lima puluh inar ini! sau ariku! an terima kasih atas berita agungmu itu.< Namun! ti ak lama setelah itu hamba %anita itu atang lagi ke rumah 9mmu 0abibah untuk mengembalikan %ang an gelang itu. )aja yang ia harus ih#rmati an menyuruhnya. Menurut )aja! 9mmu 0abibah a alah tetamu sebagaimana pen atang muslim lainnya. Dan sebagai tetamu! imuliakan. Ti ak hanya itu! hamba %anita itu bahkan juga memba%a aneka ha iah ari )aja an keluarganya, kayu gaharu in ia! minyak %angi! pakaian! an berbagai jenis pr# uk mahal 0abasyah lainnya. Dia berkata kepa a 9mmu 0abibah! ;)aja memerintahkan semua isterinya memberimu %angian terbaik milik mereka.< )aja juga menyuruh %anita yang biasa menguruskan pakaian bersan ing engan )asulullah SA$ hingga selesai. an

%e%angiannya ini untuk membantu mempersiapkan 9mmu 0abibah

+mmu (abibah Memasuki Rumah Se ahtera -eberapa hari bergaul engan 9mmu 0abibah! hamba itu mulai terpikat. Dia melihat cal#n isteri )asulullah SA$ itu sebagai s#s#k ti ak sebagaimana %anita pa a umumnya. Dalam irinya terpancar cahaya kemulian! keagungan! an ketinggian. Dia lihat %anita beruntung itu tengah menunggu engan hati penuh rin u sebuah perjalanan suci untuk menemui suami yang sehari pun

149

ti ak pernah terlintas

alam bayangannya. Suami yang

engan penuh

pengagungan mengah%ininya ari jarak negeri yang jauh! meskipun antara bagin a an ayahnya terselip sebilah pe ang permusuhan ber arah! terpen am api en am! kebencian! an penyeksaan. Di atas &akta" &akta inilah nampak i mata 9mmu 0abibah betapa besar ji%a bagin a an betapa agungnya. Melihat s#s#k agung 9mmu 0abibah seperti itu! hamba %anita ta i mulai terbuka mata hatinya. Sulur"sulur keimanan menjalar i seluruh na i an ji%anya! meskipun sekali"kali muncul rasa ngeri campur cemas. Namun! akhirnya misteri hi ayah itu memancar pula ari lubuk hati an ji%anya. Dia berkata suatu hari kepa a 9mmu 0abibah! ;Aku telah ikut agama Muhamma )asulullah SA$! an aku telah beriman kepa a Allah! Tuhan semesta alam. Aku harus atang sen iri nanti ke Ma inah an bertemu terus engan )asulullah SA$. Sekarang sampaikan ulu salamku untuk bagin a.< Akhirnya tibalah hari penuh suka cita itu. 9mmu 0abibah memasuki ban ar Mekah iba%a Syarahbil bin 0asanah untuk bergabung engan isteri" isteri )asulullah SA$ yang lain an menyaksikan terus ari bilik kenabian perkembangan an perluasan agama >slam. -ahagia 9mmu 0abibah bera a alam rengkuhan suami agung. -egitu pula puterinya! 0abibah. Sebagai isteri ia tahu an ia tunaikan apa ke%ajipannya kepa a )asulullah SA$. Damai hi upnya bersama bagin a. Ti ak a a guncangan apa pun alam bahtera rumah tangganya! kecuali suatu hari ketika ayahnya! Abu Su&yan! iutus ke Ma inah untuk menyelesaikan suatu urusan genting antara kaum muslim an kaum ka&ir *uraisy.

Kedatangan Abi Su/yan ke Rumah +mmu (abibah

150

'eja iannya ipicu #leh ulah suku -akar bin Ab i Manat?suku sekutu kaum *uraisy?yang menyerang kabilah 'ha:a1ah! sekutu kaum muslim. 9lah yang mencabik piagam perjanjian amai 0u aibiyah. 'aum *uraisy tahu kekuatan kaum muslim kini ti ak apat ipan ang sebelah mata. Mereka takut kepa a )asulullah SA$. Mereka mencium sesuatu yang buruk se ang mengancam. Mereka juga tahu )asulullah SA$ ti ak akan begitu sahaja berpangku tangan i Ma inah! tetapi akan menggempur habis mereka setelah mengingkari perjanjian amai itu. 'ini )asulullah SA$ bera a i atas angin. Setelah melalui berbagai pengalaman uji tempur i me an perang! kini bagin a an kaum muslim bera a i pihak yang sangat iperhitungkan. Ti ak berani lagi kaum *uraisy ber iri tegak i ha apan bagin a. 'erana itu! mereka memutuskan mengutus Abu Su&yan ke Ma inah untuk melakukan pena%aran engan )asulullah SA$ an melunakkan hati )asulullah SA$ serta minta maa& atas ulah ti ak bertanggungja%ab sekutu kaum *uraisy tersebut. 'eputusan ini bukan tanpa alasan. Mengingat ke u ukan puterinya! 9mmu 0abibah! sebagai isteri )asulullah SA$! maka ti ak a a pilihan paling tepat an layak untuk menyelesaikan masalah penting ini selain Abu Su&yan. Dia berharap puterinya akan membantu melunakkan hati suaminya yang tengah ibakar api murka itu. Dia yakin! jalan penyelesaian akan icapai engan mulus. -ukan kepalang terkejut 9mmu 0abibah ketika tiba"tiba ayahnya mencer#b#h ke rumahnya. Ti ak a a sambutan! ti ak a a luahan kebahagiaan. $ajah puterinya tetap ingin. Sebuah pertemuan ti ak bermaya! lesu ti ak a a ghairah. 4agi pula ia merasa ti ak punya kepentingan apa"apa kepa a

151

ayahnya2 Sebab! ti ak a a lagi yang lebih penting bagi 9mmu 0abibah selain berharap re ha ari )asulullah SA$ an merintis kembali jalan per amaian. Dalam benak Abu Su&yan sen iri berkecamuk berbagai perasaan. Di satu sisi! ia atang ke Ma inah untuk misi penyelesaian masalah! an melepas kerin uan kepa a )amlah i sisi lain. Ti ak ber aya ia untuk menghin arkan naluri kebapaan setelah lama berpisah. 0atinya men esak ingin tahu seperti apa puterinya sekarang. Dia paling kanan i antara %anita"%anita terkemuka kaumnya. -ahkan! mungkin juga paling men#nj#l i antara ma u"ma unya. 'alau ti ak! kenapa jauh"jauh Muhamma mengutus surat ke 0abasyah emi meminangnya2 'alau ti ak kerana benar"benar menginginkannya! tentu Muhamma ti ak akan bertin ak sampai se emikian rupa. -ukankah ti ak terg#l#ng %anita i sekitarnya2 -ukankah %anita teragung sekalipun i unia berharap menja i isterinya2 Meskipun jauh terpisah jarak! Abu Su&yan tahu ari isterinya! 0in un! mengenai %anita pilihan an pengecualian itu. Tahu apa yang akan ilakukan puterinya untuk meluluhkan hati suaminya bila men#lak akan menerima ta%aran engan susah payah. Abu Su&yan takut misi perjalanannya ke Ma inah berakhir gagal an kembali ke tengah"tengah kaum *uraisy engan tangan hampa. 6ika sampai perkara ini berlaku! matilah ia! an hancurlah martabatnya sebagai pemimpin tumpuan harapan mereka. -ukan itu sahaja! ia akan hina i mata mereka an ti ak akan ipercaya. amai! iajak bert#lak ibujuk angsur. Dia yakin! setelah melalui pr#ses yang sukar an berbelit! Muhamma an akan lunak sikapnya setelah

152

Abu Su&yan tercengang melihat rumah puterinya yang sangat bersahaja. Ti ak a a yang menarik ipan ang mata. Sebuah tikar terhampar! sebuah alas ti ur tergelar. A a juga beberapa bejana yang nyaris ti ak a a harganya jika ijual. Dalam hati ia bertanya"tanya! inikah rumah se#rang pemimpin besar kaum muslim an se#rang utusan langit2 )umah tanpa perab#t megah an me%ah2 P#n #k buruk inikah rumah Muhamma 2 6angan"jangan rumah semua ma u puterinya Seperti ini juga bentuknya2 4elaki itu bingung ari mana memulai pembicaraan. Dia berusaha ia berharap sang puteri berse ia

mencari kata"kata yang tepat! kata"kata yang apat menggugah hati puterinya an menyenangkannya. Dengan begitu! ari Mekah. Meskipun a%alnya sempat ragu! tetapi Abu Su&yan akhirnya memastikan iri untuk u uk i atas tikar lapuk an kumal satu"satunya i rumah itu. Namun! engan cepat 9mmu 0abibah! puteri kesayangannya itu! menarik tikar itu! melipat an meletakkannya jauh ari ayahnya. 4elaki itu terkejut bukan main! 0atinya terguncang! ti ak tahu kenapa puterinya berbuat seperti itu. 'enapa ia ti ak ingin ayahnya u uk istirah i atas tikar itu2 Apakah ia &ikir ti ak layak bagi se#rang pemimpin *uraisy? yang seharusnya u uk i atas permai ani in ah! bantal an tilam empuk? u uk i atas tikar lapuk ini2 Namun! luahan sejuk sambutan puterinya sama sekali ti ak menunjukkan perkara ini. Ataukah larangan itu kerana m#ti& lain tertentu2 menja i penyambung li ah untuk mel#l#skan kepentingan yang iusungnya

153

Ayahnya bertanya hairan! ;Apakah kamu ti ak suka aku u uk i atas tikar ini! ataukah kamu ti ak suka tikar ini aku u uki2< ;>ni alas u uk )asulullah SA$! se angkan engkau lelaki musyrik.

Najis< ja%ab 9mmu 0abibah tangkas. Suaranya jelas! na anya tegas. -erkecamuk i a a Abu Su&yan ua sisi perasaan sekali gus! sentuhan kebapaan i satu sisi an sayatan harga iri i sisi lain. ;Apakah engkau ingin sesuatu yang buruk menimpamu nanti! Anakku2< Suaranya geram! raut mukanya merah pa am! hati terbakar. Dia bergegas keluar untuk meneruskan urusan penting yang makin tipis untuk apat berjaya. 9mmu 0abibah merasa ti ak penting untuk ikut bersaing merebut simpati )asulullah SA$. 5ukuplah baginya menemani an melayani bagin a engan baik an menyimak sab a"sab anya. Dia hi up tenang! amai! an bahagia bersama bagin a tanpa kehilangan cinta puterinya! 0abibah. Pernah suatu kali! ketika men engar )asulullah SA$ hen ak memperisteri puteri 9mmu Salamah! 9mmu 0abibah mena%arkan kepa a bagin a untuk mengah%ini sau arinya agar ia juga menja i %anita agung seperti irinya. Sejak itu bagin a melarang isteri"isterinya mena%arkan sau ari"sau ari atau puteri"puterinya! sebab itu ti ak halal. an kasih sayang kepa a

Rasulullah Bersama Sha/iyyah Perang 'haibar berlaku pa a tahun ketujuh 0ijrah. >nilah perang paling masyhur i antara perang lain yang iikuti terus #leh )asulullah SA$. Dalam perang itu pasukan muslim berjaya menumpas k#mpl#tan kaum Yahu i an

154

menguasai benteng pertahanan mereka satu emi satu! i antaranya a alah benteng 8al"*amus1. Dari benteng ini ici uk ua ta%anan perempuan! iaitu Sha&iyyah binti 0uyay bin Akhthab! puteri pemimpin Yahu i aerah itu! an sepupunya. 'e uanya SA$. Deras air mata mereka mengucur ari pelupuk mata. Air mata yang menampung beribu beban ti ak tertanggung. Tersayat hati )asulullah SA$ melihat mereka ber ua! hiba sehiba"hibanya. Apalagi setelah tahu kalau -ilal memba%a mereka i tengah"tengah me an tempur! menyeberangi lautan mayat manusia. Pa ahal! i me an tempur arah masih bersimbah! masih basah! an masih terhi u hanyir menusuk hi ung. Suasana juga masih iliputi aya cekam! u ara bercampur ketakutan. Siapa pun yang bera a i sana pasti cemas an tertekan. 4ebih"lebih bagi ua ta%anan perempuan itu, makin pilu hati mereka! makin sembilu luka i ji%a mereka. Atas ulahnya itu! -ilal itegur keras #leh )asulullah SA$. ;-ilal! apa su ah tercabut rasa kasih sayang ari a amu hingga tega engkau ba%a mereka ber ua menyeberangi lautan mayat manusia2< menyambar ucapan )asulullah SA$ seperti kilat. Apalagi Sha&iyyah tersungkur pa a anak panah Dihyah al"'albi. Maka! begitu tahu )asulullah SA$ menginginkan Sha&iyyah! -ilal segera menyerahkan an menggantikannya kepa a bagin a. iba%a #leh -ilal al"0absyi ke ha apan )asulullah

Rasulullah Berkah#in Dengan Sha/iyyah Sha&iyyah lalu isuruh )asulullah SA$ berlin ung i belakang bagin a an menutupinya engan baju bagin a. Crang"#rang &aham! itu maksu nya bagin a telah memilihnya. Dan benar! segera setelah perang setelah! bagin a

155

turun meninggalkan me an pertempuran! lalu mengah%ini Sha&iyyah engan maskah%in ia imer ekakan. Tentu setelah terlebih ahulu ia iberi pilihan #leh )asulullah SA$ apakah mahu tetap sebagai ta%anan atau menja i isteri bagin a. Dan ia memilih bagin a. Menembus malam engan cuaca yang sangat berat membuat Sha&iyyah nampak keletihan i b#ncengan )asulullah SA$. Tubuhnya lemah! tenaganya hampir terkuras habis. 0iba hati )asulullah SA$ melihatnya. Anas bertutur! ;Pulang Setelah itu bagin a u uk ari 'haibar menuju Ma inah! kami melihat i sisi untanya engan lutut ke ha apan untuk

)asulullah SA$ menghulurkan selen ang kepa a Sha&iyyah i belakangnya. tangga Sha&iyyah naik ke atas unta bagin a. -egitu unta berjalan memba%a mereka! Sha&iyyah mengantuk keluar an )asulullah SA$ meletakkan kepalanya ia engan tangan mulianya! berbisik ari pelana. Dibelainya

membangunkannya! ;Tenang! pelan"pelan sahaja! %ahai Puteri 0uyay@< )asulullah SA$ mencuba menjelaskan bagin a u uk permasalahan antara

an kaumnya. ;(ngkau tahu kenapa aku berbuat begitu kepa a

kaummu2 Sebab! mereka telah berbuat begini begitu kepa aku. Ayahmu membangkitkan bangsa Arab agar menyerangku! juga telah bertin ak begini begitu.< Namun! rupanya belum lenyap bayangan Perang 'haibar berkata kepa a )asulullah SA$! ;$ahai )asulullah SA$! mulia iban ing ayah an suamiku yang ari

ingatannya. Sha&iyyah masih icekam trauma. -aru setelah hatinya tenang ia ulu engkau alam a alah #rang yang paling aku benci! tetapi sekarang aku tahu engkau jauh lebih ahulu. Sekarang aku agamamu@<

156

Majlis perkah%inan

igelar

i tengah perjalanan. Segala persiapan

menyangkut pengantin perempuan itangani 9mmu Salim binti Mulhan.IL Sha&iyyah ja i tenang! hatinya berbias keimanan. Demikian baiknya ia memperlakukan )asulullah SA$ hingga bagin a menangkap benang &irasat kalau ia pun akan menja i yang terbaik. Terselip harapan kebahagiaan i benak )asulullah SA$ pa a Sha&iyyah. -agin a juga bangga pa anya.

Sha/iyyah Berhim$un Bersama Isteri Rasulullah Tiba i Ma inah! Sha&iyyah itempatkan i sebuah rumah se%a milik 9samah! ti ak ikumpulkan engan ma u"ma unya! kerana i rumah bagin a ti ak a a lagi bilik berbaki. $alimah ilangsungkan hanya engan hi angan kuih an kurma. Ditatapnya isteri barunya itu alam" alam. Terlihat #leh )asulullah SA$ a a bekas mengukir i %ajahnya. Meskipun sama sekali ti ak mengurangi pes#na an kecantikannya! tetapi bekas itu cukup mengun ang tan a tanya. )asulullah SA$ penasaran apa irinya. Sekilas isterinya menyarangkan an men esak Sha&iyyah menceritakan yang sebenarnya berlaku pa a hari ulu. Malam itu suasana begitu tenang. Masa Sha&iyyah terti ur lena! hingga akhirnya men arat berpijar"pijar. ia bermimpi melihat bulan meren ah perlahan! men ekat setapak emi setapak! i biliknya. Seluruh sisi rumah ja i ben erang

senyuman! lalu menceritakan kepa a bagin a peristi%a yang ialaminya suatu

IL

At"TaratibG IM///

157

Sha&iyyah tersentak! terjaga ari ti ur lenanya. Dia merasa mimpinya ta i aneh an asing. Sejuta tan a tanya berkeliaran memenuhi ruang i benaknya, apakah mimpi ini siratan masa ha apan ataukah seka ar bunga ti ur yang ti ak bermakna apa"apa2 Yang pasti! mimpi itu benar"benar mengesankan an membekas kuat i relung ji%anya. Namun! ia juga gelisah. Maka! iceritakannya mimpi itu kepa a

suaminya! 'inanah bin Abi al"0a.i.! mungkin apat menta&sirkannya atau mencari #rang yang apat menta&sirkannya. Di luar sangkaan! suaminya malah muntah. Dia marah bukan main men engar cerita mimpi Sha&iyyah. Merah mukanya! mengencang urat lehernya. Dengan mata menyala ia menatap isterinya an berkata! ;5elakalah engkau! Sha&iyyah@ )upanya selama ini engkau iam" iam menilik pa a si raja Arab itu. 'erana &ikiranmu telah terjerat #lehnya! terimalah ini.< Tiba"tiba lelaki itu menyerang Sha&iyyah lalu melayangkan tangan tebalnya ke %ajahnya. Sebuah pukulan keras bersarang. $ajah itu terluka! arah mengalir! Sha&iyyah rubuh ti ak se arkan iri.

Ke,antikan Sha/iyyah Mengundang Ke,emburuan 'ecantikan Sha&iyyah sama sekali ti ak menyentak ecak kagum isteri" isteri )asulullah SA$. Malah sebaliknya membangkitkan em#si mereka! lebih"lebih Aisyah an Aainab. Aisyah sengaja mencari aib Sha&iyyah lalu menceritakannya kepa a )asulullah SA$! berharap agar bagin a ti ak menerimanya sepenuh hati. -erkatalah ia suatu hari! ;Sha&iyyah itu begini" begini (maksu nya pen ek).<

158

Marah )asulullah SA$ men engar ucapan Aisyah itu. ;(ngkau telah mengeluarkan kata"kata yang bila meleburlah@<I7 Aisyah se ar telah berbuat salah. Maka ia mem#h#n ampun kepa a Allah! jera an ti ak mengulanginya lagi setelah itu. Aainab lain lagi. Dia lebih apat menahan iri. 'eti aksukaannya kepa a Sha&iyyah ia pen am alam hati. Dia tekan sekuat tenaga agar ti ak terlihat siapa pun! terutama )asulullah SA$. Sampai ketika bagin a menunaikan iba ah haji yang sangat terkenal itu! an semua isteri bagin a ikut serta alam ekspe isi tahunan itu! Aainab ti ak lagi mampu menga%al iri. Di tengah perjalanan! unta yang itunggangi Sha&iyyah men erum! iam ti ak mahu berjalan. Seperti umumnya %anita yang perasaannya mu ah tersentuh #leh perkara kecil sekalipun! ia pun lalu menangis. )asulullah SA$ atang menghampiri an mengusap lembut air matanya engan tangan an bagin a! -ukannya mere a! tangis Sha&iyyah malah makin keras sahaja. -ahkan! meskipun )asulullah SA$ su ah berkali"kali menghibur men iamkannya. -agin a lalu menyuruh #rang"#rang berhenti. Sementara itu! isteri"isteri bagin a yang lain muntah! sebab masa itu bukan masa yang tepat untuk berhenti. Apalagi! )asulullah SA$ pun sebenarnya ti ak ingin berhenti. -agin a lalu meminta Aainab meminjamkan satu ari beberapa ek#r unta miliknya. Aainab kece%a. Dia benar"benar ti ak apat menga%al iri masa berkata! ;Apa2 Apakah untaku akan aku berikan kepa a perempuan Yahu imu itu2<
I7

ilebur

engan air samu era! nescaya

Abu Dau G LKN7! At"Tirmi:iG I70L

159

'ata"kata itu menusuk hati )asulullah SA$! begitu menyakitkan. Maka ti ak iajaknya Aainab bercakap an ti ak igaulinya sepanjang musim haji! bahkan hingga bulan )abiul A%al tahun berikutnya. Aisyah an 0a&shah ti ak kalah sengit menyerang Sha&iyyah. Merasa lebih ibanggakan #leh )asulullah SA$ iban ing Sha&iyyah ke uanya berkata! ;'ami lebih mulia i sisi )asulullah SA$. 'ami a alah isteri

)asulullah SA$ sekali gus puteri bapa sau ara bagin a.< Men engar ucapan mereka Sha&iyyah tersinggung. Dia merasa iren ahkan )asulullah mencan ainya an terg#res hatinya. -egitu perkara itu SA$! bagin a menenangkannya! ia ukan kepa a bahkan menghiburnya!

engan bersab a! ;'enapa ti ak engkau ja%ab! 8-agaimana

kamu b#leh lebih baik aripa aku! sementara suamiku Muhamma ! ayahku 0arun! an bapa sau araku Musa2< -egitulah ke u ukan Sha&iyyah i antara isteri"isteri )asulullah SA$! an seperti itulah cinta! kasih sayang! an kea ilan bagin a kepa anya. 'etika semua isteri )asulullah SA$ berkumpul mengelilingi bagin a pa a masa sakit terakhir! an semua hati gelisah meskipun bagin a telah menghibur mereka engan memberi harapan kesembuhan! Sha&iyyah menangis resah. 4alu katanya! ;Demi Allah! aku ingin akulah yang menanggung sakitmu ini! an kaulah yang sihat! %ahai )asulullah SA$.< Men engar itu sebahagian isteri )asulullah SA$ saling berisyarat mata an saling berbisik. Mereka meragukan apa yang baru sahaja Sha&iyyah katakan. Namun! )asulullah SA$ segera mencegat mereka engan cemas! ;-ersihkan mulut kamu@< an bersab a

160

;-ersihkan ari apa! )asulullah SA$2< mereka bertanya"tanya. ;Dari apa yang kamu katakan baru sahajaan. Demi Allah! Sha&iyyah itu benar!< jelas bagin a. Salah satu maklumat yang berkenaan engan Sha&iyyah! pernah suatu kali ia pergi ke masji untuk menghantarkan makanan kepa a )asulullah SA$ yang se ang iktika&. -agin a bercakap engannya! mengucapkan terima kasih atas perhatiannya! an merasa gembira atas perlakuannya. 4alu bagin a ber iri untuk menghantarkannya ke pintu masji . Tiba"tiba ua lelaki Anshar lalu i ha apan mereka. -egitu melihat )asulullah SA$ mereka melangkah lebih cepat. ;'epa a )asulmu kamu begitu2 Dia ini Sha&iyyah binti 0uyay.< -agin a hen ak menjelaskan baha%a %anita yang se ang bersamanya a alah isterinya! bukan %anita lain. Dua lelaki itu ja i malu lalu berkata! ;Maha Suci! %ahai )asulullah SA$@ Apakah layak kami meragukanmu2< -agin a menja%ab! ;Sesungguhnya syaitan mengalir alam iri manusia mengikuti aliran arah. Aku hanya khuatir syaitan mel#ntarkan ke alam hatimu sesuatu yang buruk.< -egitulah cara )asulullah SA$ mengagungkan Sha&iyyah! puteri se#rang pemimpin! agar hatinya ti ak retak bagin a atas kehen ak an memilih kah%in sepenuhnya. engan irinya ia

Sha&iyyah a alah saksi atas kebenaran agama yang iturunkan untuk seluruh umat manusia. A alah hujah bagi kaum Yahu i an Nasrani i sekitarnya. Dia selalu membuka pintu untuk mereka! ti ak pernah membenci! meremehkan! an menghinakan mereka.

161

Sha/iyyah Adalah Wanita &erdik Sha&iyyah a alah %anita cer ik! mulia! ia ukan hamba perempuannya kepa a an bijak. 0ingga hujung 9mar al"'hatab. ;$ahai hayatnya perilakunya berhias akhlak )asulullah SA$. Pernah suatu kali ia Amirulmukminin! Sha&iyyah mencintai hari Sabtu engan #rang Yahu i!< tuturnya. 9mar segera menjelaskan. 'etika perempuannya itu! engan mantap itanya s#al penga uan hamba iri Sha&iyyah menja%ab! an percaya an terus berhubungan

;0ari Sabtu ti ak aku cintai lagi sejak Allah menggantikannya untukku hari 6umaat. Se angkan mengenai #rang Yahu i! i situ ter apat sanak sau ara an aku bersilaturahim kepa a mereka.< Puas hati 9mar men engar penjelasannya. Sha&iyyah ti ak berbuat apa pun yang ti ak selaras engan akhlak iman an >slam kepa a hamba perempuannya yang telah menga a"a a itu. Dia juga ti ak memakinya! menegaskannya! atau memarahinya. Dia hanya bertanya! ;Siapa yang membuatmu keberatan atas tin akanku2< ;Syaitan@< ja%ab hamba itu. ;Sekarang pergilah! engkau telah mer eka kerana Allah@< kata Sha&iyyah.IH

Rasulullah Bersama Maimunah

IH

Al">sti1ab! n#. EENI

162

Pa a tahun ketujuh 0ijrah! bersamaan engan berakhirnya per amaian 0u aibiyah! )asulullah SA$ bert#lak ke Mekah untuk meng.a ha umrah yang tertun a. Sesuai kesepakatan ke ua belah pihak! bagin a tinggal i sana selama tiga hari. Dalam umrahnya itu )asulullah SA$ mengutus 6a1&ar bin Abi Talib untuk meminang -arrah binti al"0arith. Masa itu juga! masa bagin a masih engan pakaian ihram! terus aka nikah an mengganti nama -arrah engan Maimunah?bermakna, impian atau harapan? seraya berharap Mekah segera apat bagin a taklukkan. Tiga hari berlalu. Crang"#rang *uraisy bergegas menyuruh )asulullah SA$ keluar. Suhail bin 9mar bersama sekumpulan #rang Mekah menemui bagin a. Mereka berkata! ;Muhamma ! segeralah tinggalkan tempat ini. $aktumu habis hari ini.< )asulullah SA$ sen iri sebenarnya ti ak bermaksu aku tinggal engan isteriku! an aku buatkan makanan untuk kamu@< Tin akan bagin a ini sebenarnya ingin mengetuk hati mereka. -agin a berharap pintu hi ayah terbuka untuk mereka. Namun! mereka men#lak! bahkan engan angkuh berkata! ;'ami ti ak perlu makananmu. Akhirnya )asulullah SA$ keluar Maimunah menyusul! pertama bersamanya. an ari Mekah iikuti segenap kaum melanggar ii:inkan

perjanjian atau enggan keluar. -agin a hanya meminta! ;-iarkan malam ini

muslim. Setelah melalui aerah tapal batas! bagin a an r#mb#ngan berhenti. i tempat itulah bagin a menghabiskan malam

163

Maimunah iba%a ke Ma inah untuk ikumpulkan engan isteri"isteri )asulullah SA$ yang lain! para ibu kaum mukmin yang suci?sem#ga Allah re ha pa a mereka semua. Dia a alah isteri bagin a yang terakhir! ti ak a a lagi %anita yang bagin a kah%ini sesu ah itu. Ti ak pernah ter engar Maimunah turut bersaing engan ma u"ma unya memperebutkan )asulullah SA$. Dia lebih menyibukkan iri alam iba ah! tenggelam alam :ikir kepa a Allah. Di rumahnya ia mengasuh se#rang yatim! 9bai illah al"'haulani. Tetapi isebutkan alam satu ri%ayat baha%a suatu malam ia

itinggalkan )asulullah SA$

i biliknya. Maimunah lalu menutup pintu.

'etika bagin a atang an minta pintu ibuka! ia men#lak. Sampai! baru setelah bagin a bersumpah agar ia membuka pintu! ia lalu mahu membuka pintu. ;(ngkau pergi ke isterimu pa a malam bahagianku2< sambut Maimunah. ;>tu ti ak akan pernah aku lakukan. Aku ti ak tahan mahu ke belakang! buang air kecil!< jelas )asulullah SA$ engan lapang. -agin a ti ak marah an ti ak kece%a. Ti ak meninggalkannya! menalaknya! mengancamnya! atau pun membentaknya. Sebaliknya! bagin a merasa hiba atas usianya yang su ah lanjut an kecemburuannya yang ti ak berasa itu. Diajaknya ia bercakap #leh )asulullah SA$ engan &ikiran sejuk an perasaan tenang. -agin a tahu apa yang ia lakukan itu ti ak lain a alah bukti ke alaman cintanya kepa a bagin a.

Rasulullah Bersama Isteri0isteri yang *ain

164

sebelum

)uteri al-4aun dari "ani Anbar engan beberapa %anita lain! tetapi igauli mereka italak kerana berbagai alasan. Di antara mereka ari -ani Anbar. Dia berparas cantik. >steri"isteri an membuat

)asulullah SA$ pernah kah%in a alah puteri al"6aun

)asulullah SA$ khuatir tersaingi. Mereka lalu berk#mpl#t )asulullah SA$! an bagin a mulai tertarik!

siasat. Mereka menyuruh puteri al"6aun agar ketika masuk menemui ia mengatakan! ;Aku berlin ung kepa a Allah arimu.< Masuk ke bilik )asulullah SA$! %anita itu benar"benar mengucapkan ucapan ta i! berlin ung an bagin a menanggapinya engan benar! engan bersab a! ;(ngkau telah an Allah benar"benar telah melin ungimu

aripa aku.< -agin a lalu menyuruh Abu 9sai al"Sa1i i untuk memberinya ua lapis pakaian an sehelai baju kain linen %arna putih. Namun! a a yang mengatakan SA$. Dalam ri%ayat lain isebutkan )asulullah SA$ berkata kepa a puteri al" 6aun! ;Serahkan irimu pa aku!< Dia menja%ab! ;4ayakkah se#rang ratu menyerahkan rakyat jelata2< Diusapnya %anita itu agar tenang! tetapi berlin ung kepa a Allah arimu.< ;(ngkau telah berlin ung engan benar!< tanggap bagin a lalu ia malah berkata! ;Aku irinya kepa a ia berkata begitu kepa a )asulullah isuruh isteri"isteri )asulullah

SA$ atas kemahuan sen iri! bukan kerana

mengembalikan %anita itu kepa a keluarganya.

165

/anita "erasal dari Kindah $anita lainnya berasal ari 'in ah. Dia minta ikembalikan kepa a

keluarganya. )asulullah SA$ memakbulkan lalu menyuruh Abu 9sai menghantarkannya. Namun! sampai i rumah %anita itu menyesal sekali telah meninggalkan )asulullah SA$ an menyebut irinya %anita paling malang i unia. Khaulah binti al-.u8ail A a juga 'haulah binti al"0u:ail yang meninggal sebelum sampai kepa a )asulullah SA$. >aila binti al-Khathim $anita lainnya a alab 4aila binti al"'hathim al"Ausiyah. Dia atang kepa a )asulullah SA$ lalu berkata! ;$ahai )asulullah SA$! aku 4aila binti al"'hathim. Aku ke sini hen ak mena%arkan iri kah%inilah aku@< ;-aiklah kalau begitu!< ja%ab )asulullah SA$. 4alu %anita itu kembali ke kaumnya seraya memberitahu kalau irinya telah ikah%ini )asulullah SA$. Tiba"tiba mereka berkata! ;(ngkau telah bertin ak gegabah. )asulullah SA$ itu punya isteri banyak! se angkan kamu pencemburu. 5epat minta cerai kepa a bagin a.< 4aila bergegas menemui )asulullah SA$ lagi an berkata! ;5eraikan aku! )asulullah SA$@< -agin a lalu menceraikannya. /anita "ani ?hi,ar alam perjalanan

166

)asulullah SA$ juga pernah kah%in

engan se#rang %anita -ani

=hi&ar. Namun! ketika hen ak ti ur bersamanya bagin a melihat bekas putih i tubuhnya. Meskipun akhirnya %anita itu ikembalikan kepa a keluarganya! )asulullah SA$ tetap memberinya maskah%in yang sempurna. Semula! %anita itu menganggap cacat i tubuhnya bukan masalah.

Kemesraan Rasulullah Dengan Semua Isterinya >tulah isteri"isteri )asulullah SA$ yang tinggal i rumah bagin a. Mereka ti ak hanya mengisi telaga em#si#nal bagin a! tetapi juga telaga s#sial bagin a. Mereka a alah sebelas #rang %anita mer eka! ua #rang hamba! an beberapa %anita lain yang sempat iaka ! tetapi lalu italak sebelum igauli. Masing"masing memiliki %atak khas yang berbe:a satu sama lain. Mereka saling cemburu. -ahkan! satu i antara mereka tingkat kecemburuannya sampai melampaui akal sihat! memasung seluruh naluri ke%anitaannya hingga berlaku aneh. Namun! a a pula yang ti ak seberapa tingkat kecemburuannya. Dia ti ak pe uli apa pun yang ilakukan ma u"ma unya. Yang penting baginya a alah hi up i ba%ah bahu suaminya agung. Mereka juga berasal ari latar belakang suku! negeri! usia! an agama yang berbe:a"be:a. A a yang Yahu i a a yang Nasrani. 4alu bagaimana )asulullah SA$ apat merangkum mereka semua alam seikat bunga asing an apat hi up engan in ah2 6a%apannya! pasti kerana bagin a a alah )asulullah SA$ untuk seluruh :aman an ka%asan. 'eagungan bagin a i sisi s#sial terlihat nyata pa a kemampuan bagin a menata hi up bersama mereka! mengatur an memimpin mereka! serta

167

membuat mereka rela an menerima. -agin a ka ang keras! ka ang lunak! sejauh perkara itu ti ak melampaui syariat. 5erita"cerita mengenai mereka i ha apan menunjukkan betapa

kecintaan )asulullah SA$ kepa a mereka mengakar i lubuk hati! hingga mereka berebut untuk apat selangkah lebih kepa a bagin a. 'alau sahaja bagin a ti ak menunjukkan rasa cinta kepa a mereka! mana mungkin mereka akan berusaha sebegitu rupa untuk men apat hati bagin a an berbuat sebaik" baiknya untuk meraih re ha bagin a. -ahkan! ketika iajukan pilihan talak setelah mereka men esak )asulullah SA$ agar memberi kehi upan yang layak! an turun pula beberapa ayat terkait engan esakan mereka ini! ti ak satu pun i antara mereka menerima pilihan ini. -ahkan! tanpa ragu sebetik pun mereka tetap memilih bagin a. Selintas pun ti ak tersirat i benak mereka &ikiran untuk berpaling an meninggalkan bagin a. )asulullah SA$ juga ti ak pernah memukul se#rang pun mereka?meskipun perkara itu ib#lehkan agama?sama a a i antara

engan tangan

mahupun engan t#ngkat. -ahkan bagin a melarang sebagaimana sab anya! ;Apakah ti ak malu kamu memukul isterimu2 Siang kamu pukuli! malam kamu aku gauli2< Namun! hukuman itu penting?seperti ikemukakan ahli pen i ikan?

untuk menimbulkan e&ek jera kepa a mereka yang berbuat #sa! juga sebagai terapi ji%a. 4alu bagaimana cara )asulullah SA$ memberi hukuman kepa a isteri yang melanggar ketentuan2 -agin a ternyata lebih memilih hukuman yang menimbulkan e&ek psik#l#gis! misalnya itinggal! lama atau sebentar! setelah ti ak pe uli iberi

168

peringatan atau terapi

itegur baik"baik. 5ara ini yang

iakui ahli pen i ikan sebagai paling e&ekti&.

psik#l#gis

4ebih ari itu! seperti iakui kaum muslim alam berbagai buku sejarah hi up bagin a! )asulullah SA$ bahkan jarang sekali memberi hukuman. -uktinya mereka ser#n#k bersama bagin a. Dan kalau sahaja )asulullah SA$ sering memberi balasan atau hukuman! tentu perkara itu akan menja i kebiasaan berlipat an terus berulang. A a yang mengatakan baha%a balasan atau hukuman yang iberikan )asulullah SA$ kepa a isteri"isteri bagin a lebih merupakan hukuman se#rang )asulullah SA$ kepa a %anita yang berbuat #sa! bukan hukuman se#rang suami kepa a isterinya. Dengan perlakuan seperti ini! nampak jelas betapa bagin a a alah manusia paling sempurna i alam raya ini, akalnya! kemurahan hatinya! kasih sayangnya an kese arannya. 0ukuman )asulullah SA$ jauh ari kekerasan! makian! an celaan.

Akhlak bagin a yang lembut justeru membuat mereka ti ak berani! apalagi membantah pen apat bagin a. 'alau pun mereka berani atau membantah! itu sebatas %ilayah menyangkut perkara"perkara yang si&atnya murni manusia%i! bukan %ilayah %ahyu atau perintah Allah. Allah ber&irman! 'an tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak $pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan 3asul-+ya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan $yang lain) mengenai urusan mereka. 'an barangsiapa menderhakai Allah dan 3asul-+ya maka sesungguhnya dia telah sesat sesesat-sesatnya.*@
IN

Surah Al"Ah:ab DEEFG EH

169

)asulullah SA$ ti ak pernah mengekang naluri mereka! juga memaksa keluar ari karakter asar mereka. -ahkan! bagin a meluruskannya engan cara memberi ruang untuk mengungkapkan pen apat an melepaskan iri ari segala bentuk kesusahan. Tentu sahaja selama perkara itu alam batas n#rmal an masuk akal. >ni kita lihat pa a apa yang berlaku antara Aainab binti 6ahsy an Aisyah ketika salah satunya membanggakan ayahnya an merasa takut pa anya melebihi kebanggaan 'e uanya perlakuan. >steri )asulullah SA$ ti ak berbe:a hi upnya engan sahabat pa a i amaikan an ketakutannya kepa a )asulullah SA$. engan a a an menerima penyelesaian bagin a

lapang. >tu kerana akhlak bagin a a alah Al"*uran, baik! lembut! an in ah

umumnya. Ti ak a a pengistime%aan an perlakuan khusus untuk mereka! sama a a material mahupun n#n material! kecuali ikatan agung pa a kenabian. >ni pun menuntut ke%ajipan an tanggungja%ab yang jauh lebih besar iban ing muslimat lain pa a umumnya. 0anya ini keistime%aan yang iketahui kaum muslim ari isteri )asulullah SA$! ti ak lebih! sama a a ketika )asulullah SA$ masih hi up mahupun setelah bagin a %a&at. Perhatikan sikap 9mar al"'hatab@ 'etika menerima bahagian ghanimah berupa beberapa pasang pakaian! ia terus membahagi"bahagikannya kepa a kaum %anita. Ti ak satu pun berbaki! kecuali sehelai pakaian yang kelihatan baik an berharga. Sahabat berkata kepa a 9mar! ;-erikan ini kepa a puteri )asulullah SA$! pen amping hi upmu. Dia layak menerima ini.< Puteri )asulullah SA$ yang mereka maksu a alah isteri 9mar! 9mmu 'ulthum puteri Ali bin Abi Talib.

170

Namun!

engan tegas 9mar men#lak! ;Ti ak! 9mmu Sulaith lebih

berhak menerima ini. Dia telah menghantarkan makanan ke ekat kami %aktu Perang 9hu .< 9mar pun lalu menyerahkan pakaian itu kepa anya. >steri )asulullah SA$ menerima siapa pun %anita yang ber:iarah ke rumahnya. Ti ak iperlakukan sama, ibe:akannya yang miskin isambut engan ramah an an yang kaya. Semua iajaknya bercakap tanpa

beban an kesukaran. Semua tahu! )asulullah SA$ menyuruh mereka begitu. 6arang #rang yang ber:iarah ke rumah mereka ti ak menemui tetamu %anita i sana. -agaimana kelembutan )asulullah SA$ kepa a semua isterinya! sungguh ti ak terlukiskan kata"kata. Ti ak henti"hentinya bagin a mencan ai mereka! memperlakukan mereka masing"masing. Ti ak a a yang engan lembut! mencintai mereka iistime%akan! ti ak a a yang engan telus. -agin a ti ur bersama mereka secara bergantian sesuai malam giliran iabaikan. Semua iperlakukan serupa! semua men apatkan cinta an kepuasan sama. 'etika ti ur bersama mereka! bagin a berlaku santun an akrab. >ni

sengaja bagin a lakukan agar mereka apat menyimak setiap yang bagin a sab akan sebagaimana bagin a menyimak apa pun yang mereka katakan. -ersama mereka bagin a selalu tersenyum! terta%a! an lemah lembut. -ila bermaksu mengumpuli! bagin a selalu memulai engan ciuman halus. >ni bukti kalau hubungan suami isteri jauh lebih tinggi iban ing senggama binatang! i samping menambah kesenangan an keharm#nian. 'erana begitu pemalunya! )asulullah SA$ ti ak pernah meman ang apa yang ti ak layak ipan ang ari isri"isterinya. Mereka pun bertatakrama

171

sama. Aisyah berkata! ;Ti ak pernah )asulullah SA$ melihat 8milikku an aku ti ak pernah melihat 8milik bagin a1.< 'alau )asulullah SA$ man i satu bejana bersama sebahagian isterinya! itu untuk mengajari mereka man i ha as i samping untuk membahagiakan mereka. Dalam kea aan apa pun mereka! bagin a tetap ekat! begitu pula engan mereka. >nilah penuturan Aisyah! ;)asulullah SA$ bersan aran i bilikku! pa ahal aku se ang hai h. 'emu ian bagin a membaca Al"*uran.< Perkara sena a iceritakan 9mmu Salamah, 'etika aku se ang berbaring bersama )asulullah SA$ engan sebuah baju! tiba"tiba aku hai h. Aku berganjak pelan"pelan mengambil baju khusus hai h. )upanya )asulullah SA$ tahu lalu bertanya! 8Apakah kamu hai h21. Aku ja%ab! 8Ya.1 -agin a memanggilku an aku berbaring lagi bersama bagin a engan baju itu.< 'etika ti ak sembahyang kerana hai h! Maimunah ti ur bagin a sama sekali ti ak merasa terganggu. Meskipun emikian! ti ak benar )asulullah SA$ jimak engan isteri" isterinya kerana syah%at! sebagimana tu uhan sekumpulan #rang"#rang yang ber&ikiran sesat. Mereka mencari"cari celah untuk menyerang an men eskre itkan )asulullah SA$. Namun! perkara ini ti ak sukar ibantah. Sebab! perempuan yang bagin a kah%ini sepeninggal 'ha ijah semuanya jan a. 0anya Aisyah se#rang yang ga is! lainnya su ah pernah bersuamikan lelaki lain. Di samping itu! )asulullah SA$ mengah%ini mereka masa bagin a berusia i atas lima puluh. Suatu jenjang usia yang secara seksual su ah i ekat an

)asulullah SA$. -ila suju ! sebahagian baju bagin a mengenainya!

172

kurang berghairah! se angkan secara mental su ah ari& an matang. Tambahan pula! masa itu bagin a telah menumpukan alam kesibukan menjalankan an membina aulah an tanggungja%ab kepemimpinan! p#litik! perang!

ak%ah. Tugas ini jelas ti ak memberi banyak %aktu luang kepa a bagin a untuk santai an istirehat! apalagi untuk bermain"main an bersenang"senang. Sejarah hi up )asulullah SA$ ti ak pernah mencatat a anya keganjilan an kelainan pa a iri bagin a. 6uga kecen erungan untuk melakukan apat kah%in engan siapa an berparas cantik! ti ak a a yang penyimpangan. -ahkan! kalau mahu! bagin a sahaja perempuan yang masih ga is mencegah an melarang. -agaimana hubungan )asulullah SA$ engan isteri"isterinya itegaskan engan jelas alam sejumlah ayat khusus berikut ini. Allah ber&irman! /ahai +abi, katakanlah kepada isteri-isterimu0 24ika kamu sekalian menginginkari kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah aku berikan kepadamu mut ah dan aku #eraikan kamu dengan #ara yang baik. 4ika kamu sekalian menghendaki $keredhaan) Allah dan 3asul-+ya serta $kesenangan) di negeri akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. /ahai isteri-isteri +abi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, nes#aya akan dilipatgandakan seksaan kepada mereka dua kali lipat. 'an adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. 'an barangsiapa di antara kamu sekalian $isteri-isteri nabi) tetap taat kepada Allah dan 3asul-+ya dan mengerjakan amal soleh, nes#aya Kami berikan

173

kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya re8eki yang mulia. /ahai isteri-isteri +abi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. (aka janganlah kamu tunduk dalam ber#akap sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, u#apkanlah perkataan yang baik, hendaklah kamu tetap di rumahmu, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang 4ahiliah yang dahulu, dirikanlah solat, tunaikanlah 8akat, dan taatilah Allah dan 3asul-+ya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosadosamu, hai Ahlul "ait dan membersihkanmu sebersih-bersihnya. 'an ingatlah apa yang diba#akan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah $sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah (aha >embut lagi (aha (engetahui.*; Setelah turun ayat"ayat i atas! ti ak ibenarkan lagi bagi isteri"isteri )asulullah SA$ kece%a kepa a bagin a! menentang an mela%an bagin a! meninggalkan bagin a! ituntut kaum an menuntut kepa a bagin a apa yang biasanya isteri kepa a suami"suami mereka.

>tulah isteri"isteri )asulullah SA$! s#s#k panutan sempurna bagi segenap isteri kaum muslim se unia. >steri yang iperlakukan )asulullah SA$ se emikian rupa! sukar itemui i rumah lain engan sekian %anita beragam %atak an rupa. -agin a telah meletakkan asar" asar kehi upan rumah tangga muslim yang harm#ni. )umah tangga yang ibangun i atas asas cinta! ketelusan! peng#rbanan! kebebasan! saling mengh#rmati an memuliakan.

IK

Surah Al"Ah:ab DEEFG IK"EL

174

Maka ti ak salah bila sampai hari ini segenap mata kaum muslim tertuju pan ang ke bilik"bilik bagin a pengagungan! an penyucian. engan pan angan penuh pengh#rmatan!

175

RASULULLAH SAW BERSAMA PUTERA-PUTERINYA

Perkah%inan )asulullah SA$ engan 'ha ijah membuahkan keturunan. 'eha iran mereka bukan hiasan semata"mata! melainkan juga mata air yang mengalirkan kehangatan an ketenangan ji%a. -etapa melimpah kasih an cinta ke ua ibu bapa itu kepa a mereka. Dan kerana anugerah ini iberikan Allah sebelum )asulullah SA$ menerima tugas kerasulan! maka peristi%a emi peristi%a yang menimpa mereka telah men#rehkan luka an kese ihan men alam i hati ibu bapanya.

Rasulullah SAW Bersama Puteranya Sebelum iangkat menja i nabi an rasul! bagin a mempunyai beberapa #rang putera. Semua ari 'ha ijah! kecuali >brahim. Putera pertama bernama *asim, kerana itu bagin a juga ijuluki Abul *asim! Ayah *asim. Namun! kebersamaannya engan bagin a ti ak berlangsung lama. Masa *asim baru sahaja belajar berjalan! Tuhan memanggilnya pulang. Peristi%a ini meninggalkan luka men alam i hati )asulullah SA$! juga i hati ibunya! 'ha ijah.

176

4uka akibat kehilangan si buah hati ternyata terulang kembali pa a a ik *asim. Ab ullah yang lahir kemu ian juga mengha api &akta serupa. >ni benar"benar membuat suasana alam rumah tangga seperti neraka. Suasana berkabung se#lah"#lah ti ak berhujung. Ti ak a a yang kepa a bagin a engan tugas kerasulan. 0ari emi hari telah berlalu. )asulullah SA$ kemu ian berkeluarga engan Mariyah al"*ibtiyah. Dari %anita ini lahirlah >brahim. Putera yang memberi kebahagiaan sekali gus menumbuhkan harapan besar bagi bagin a. >ni ti ak berlebihan mengingat ti ak a a lagi putera"puteri pen amping bagin a selain +atimah al"Aahra1. Sebagaimana ayah pa a umumnya! )asulullah SA$ berharap >brahim tumbuh menja i putera kebanggaan ba%ah penga%asan bagin a terus. 0anya a alah salah se#rang i antara sekian lelaki itu. Dinamainya si anak engan nama atuknya! ayah para nabi lainnya! iaitu >brahim. Sementara )asulullah SA$ mencari siapa yang akan menyusui si bayi! sebagaimana tra isi #rang Arab! i kalangan %anita"%anita Anshar pun berlaku persaingan ketat untuk menja i pilihan )asulullah SA$. Mereka ingin membantu menyusui >brahim sehingga Mariyah apat lebih menumpukan melayani )asulullah SA$. Mereka tahu bagin a sangat mencintainya. Akhirnya pilihan jatuh kepa a ibu -ar ah! isteri -arra1 bin Aus! iaitu 'haulah binti al"Mun ir bin Aai an Najjar. 'epa a %anita inilah >brahim menyusu! ibantu susu perahan an #mba" #mba bermutu. i engan begitu! se#rang lelaki apat memupus kese ihan bagin a selain %ahyu yang kemu ian turun memberi kesibukan

menemukan makna sejatinya selaku se#rang ayah. Dan )asulullah SA$

177

*ahirnya Ibrahim Membangkitkan Rasa &emburu Setiap hari )asulullah SA$ men:iarahi tempat >brahim tinggal bersama ibunya i ataran tinggi Ma inah. -agin a tinggal beberapa masa! bercan a an bercakap lembut engan si bayi! mencurahkan kasih an cinta yang ti ak mampu iucap kata. Dia icium an isayang.IJ Suatu hari >brahim iba%a turun #leh )asulullah SA$ ke rumah isteri" isteri bagin a i sekitar masji Ma inah. -egitu masuk ke bilik Aisyah! an )asulullah SA$ menunjukkan >brahim kepa anya! ia terus menghin ar. )asa cemburunya bangkit! ti ak su i ia menatap %ajah >brahim. Semua isteri )asulullah SA$?lebih"lebih isteri termu a bagin a! Aisyah?berharap apat berbangga hati engan memper#leh keturunan ari bagin a. 0arapan yang membuat mereka merasa terpukul! kerana ti ak kunjung tercapai. Apa yang ikehen aki Tuhan ternyata bersimpangan engan apa yang mereka impikan. Namun! rupanya Allah berkehen ak lain. Dia ti ak berkenan memenuhi harapan mereka.

Kesedihan Rasulullah Kerana Kematian Ibrahim Satu setengah tahun berlalu! >brahim tumbuh sihat an kuat. 0arapan hi up terbentang luas. Ti ak a a tan a"tan a kalau si anak akan pergi sebegitu cepat. >mpian )asulullah SA$ lenyap bagai meninggal i ke iaman bagin a. 'ese ihan terpahat i raut %ajah )asulullah SA$. Air mata tumpah i pipi. Sebegitu se ihnya bagin a sampai sahabat terhairan"hairan. ;-ahkan!
IJ

isambar kilat. >brahim

Al"-ukhari alam bab ;al"A ab<

178

engkau juga! )asulullah SA$2< Ab urrahman bin Au& ti ak kuasa menahan tanya. )asulullah SA$ menja%ab! ;Mata b#leh berlinang! tetapi hati tetap khusyuk. Memang kami berse ih atas irimu! >brahim! tetapi kami ti ak mengucapkan kata"kata selain yang ire hai Tuhan.< Mariyah meratap menangisi anaknya. ;6angan meratap!< cegah )asulullah SA$. Men#leh kepa a si kecil yang terbujur kaku itutupi kain! bagin a bersab a! ;'alau sahaja kematian bukan suatu kepastian an janji yang pasti itepati! an baha%a setiap kita yang hi up akan menyusul mereka yang telah men ahului kita! nescaya aripa a ini! >brahim.< Ab urrahman bin Au& khuatir uka akan terus mengguncang hati an )asulullah SA$ tahu itu. uka kami akan jauh lebih ahsyat

)asulullah SA$. Dia berusaha menghibur!

;-ukan rasa berkabung yang aku larang! tetapi menangis an meraung"raung.< Akhirnya! )asulullah SA$ melepas si buah hati ke liang kubur engan hati hancur. -agin a terlihat se ih an sangat terpukul. Diratakannya tanah i atas kubur! lalu ipercikkannya air! an iberinya tan a. ;Tan a memang ti ak men atangkan man&aat atau mu arat! tetapi cukup menghibur yang hi up. 6ika se#rang hamba melakukan suatu amal! Allah suka kalau ia menyempurnakannya.< Putus su ah harapan terha ap se#rang anak lelaki. )asulullah SA$ kembali ke rumah engan hati pasrah kepa a kehen ak Allah.

-aid bin (arithah

179

-ertahun"tahun sebelumnya! ketika masih bera a i Mekah an baru sahaja bersan ing engan 'ha ijah sebagai sepasang pengantin baru! )asulullah SA$ telah menja i ayah ari anak ini. Dia se#rang hamba yang ibeli 'ha ijah i pasar 9ka:. (ntah kenapa 'ha ijah begitu tertarik pa a anak kecil i %ajahnya menyiratkan sinyal kelembutan. 4irikan matanya bagai mata air yang mengalirkan seribu kebaikan. +irasatnya mengatakan anak ini akan menja i sumber kebahagiaan bagi irinya. 'ha ijah yakin! ia mempunyai jejak masa lalu yang agung! lebih ari seka ar se#rang hamba. Dia juga percaya si anak menjanjikan masa ha apan yang cerah an akan bera a i barisan ter epan i antara sekian banyak manusia. Dia a alah Aai bin 0arithah yang tumbuh menja i pemu a utuh i rumah )asulullah SA$. 0amba ini Demikian pula iha iahkan 'ha ijah kepa a Muhamma engan si hamba! sebagai ka # an

pernikahan. -agin a sangat mencintainya an begitu tergantung kepa anya. ia sangat menyukai majikannya mengab ikan iri kepa anya. Aai baru berusia lapan tahun ketika ia bersama ibunya menempuh perjalanan untuk men:iarahi keluarganya i tempat yang jauh. namun! malang melintang i tengah jalan. Dia an ka&ilahnya iha ang sekumpulan penyamun. Seluruh harta ba%aan mereka irampas. -ahkan! irampasnya pula si anak #leh para penyamun itu tanpa mempe ulikan isak tangis ibunya yang lunglai ti ak ber aya. Aai iba%a ke Mekah lalu ijual i sana.

Namun! rupanya Tuhan berkehen ak lain. Dia ingin Aai bera a alam kebaikan. Maka! ija ikan"Nya ia tumbuh besar i rumah agung )asulullah SA$. Meskipun a%alnya ia sering menangis kerana teringat ibu bapanya!

180

namun akhirnya! berkat perlakuan lembut yang itunjukkan )asulullah SA$ kepa anya! hari emi hari kese ihannya makin terkikis. -ahkan! i rumah itu ia menemukan suasana sejuk an menenangkan. Suatu hari! ua lelaki yang terlihat agung an ber%iba%a muncul i Mekah. Mereka atang ari jantung pe alaman gurun sahara untuk mencari rumah )asulullah SA$. Setelah itunjukkan #leh setiap #rang yang mereka tanya! mereka bergegas ke sana. 4egalah hati mereka begitu rumah yang mereka cari telah i ha apan mata. 6i%a mereka berbisik lama. Sementara! ari pelupuk mata mereka ber eraian air mata. Air mata yang telah begitu lama menyimpan luka. Mereka berharap penghuni rumah agung ini akan me%uju kan impian mereka yang kini tumbuh kembali setelah sekian lama mati. Setelah minta i:in! ke uanya masuk engan sikap meren ah an hati penuh harap lalu berkata! ;$ahai Putera ibnu Ab il Mutalib! %ahai Putera 0ashim! $ahai Putera sang pemimpin! engkau a alah pelin ung an pemangku -aitullah. (ngkau beri makan kaum &akir an engkau bebaskan ta%anan. 'ami atang ke sini untuk anak kami yang a a pa amu. Terimalah permintaan kami! berbuat baiklah kepa a kami untuk menebusnya! sem#ga Allah pun berbuat baik kepa amu. 6angan bebani kami sesuatu yang kami ti ak mampu menanggungnya.< )asulullah SA$ meman ang engan tenang sambil menyelami batin mereka. Siapa yang engkau maksu 2< tanya bagin a. ;Aai bin 0arithah. Aku ayahnya! an ini bapa sau aranya!< ja%ab

se#rang ari ke uanya.

181

4ama )asulullah SA$ ter iam. -erat rasanya bagin a berpisah engan Aai . Namun! bagin a juga ti ak ingin mengece%akan ayahnya. 'e ua tetamu itu menatap lekat Muhamma . Mereka menungu ja%apan engan hati harap" harap cemas. Ti ak lama kemu ian )asulullah SA$ menja%ab! ;'enapa ti ak engan cara yang lain sahaja2< 5ara lain2 'e uanya saling bertanya ti ak mengerti. Apa maksu harga mahal atau iserahkan secara cuma"cuma2 4alu i

balik ucapan 8cara lain1 itu2 -ukankah hanya a a ua pilihan, itebus engan engan terbata"bata mereka bertanya! ;Apa itu2< 'emu ian )asulullah SA$ bersab a engan jelas an tegas! ;Panggillah ia lalu ajukan pilihan. 6ika ia memilihmu maka ia milikmu. Namun! jika ia memilihku! emi Allah! ti ak a a yang apat memisahkanku engan #rang yang memilihku.< 6a%apan )asulullah SA$ memupuskan ketegangan yang sejak ta i menggantung i %ajah mereka. Mereka percaya! sebentar lagi Aai akan kembali ke pangkuan mereka. Maka engan tenang mereka berkata! ;(ngkau benar"benar a il kepa a kami an sangat baik. Demi Allah! belum pernah kami lihat #rang sebaik engkau sejak kami tiba i sini.< )asulullah SA$ menyambut ke ua tetamunya itu engan pengh#rmatan luar biasa. Mereka terus menunggu Aai . 'erin uan berkecamuk an uka. Dan kini! i a a mereka. -etapa lama mereka melalui hari"hari ber uri, hari"hari penuh seksa i ha apan mereka ber iri ses#s#k pemu a tinggi semampai. Tubuhnya pa at an kekar! pera%akannya se ap ipan ang. Dia terlihat sangat bahagia. Dan! betapa santunnya masa ia meminta i:in masuk.

182

-egitu tahu mereka a alah ayah kan ung an bapa sau aranya! Aai ti ak kuasa menahan iri. -agai anak panah lepas ari busurnya ia melesat an jatuh alam pelukan mereka. 'ebahagiaan meluap"luap i hatinya. Air matanya tumpah ruah. >sak tangisnya lepas ti ak tertahankan. Detik" etik itu begitu menyentuh an mengharukan. Detik" etik penuh curahan cinta yang su ah begitu lama terpen am. Setelah hati yang iguncang beragam perasaan ta i kembali tenang!

Muhamma lalu men#leh kepa a Aai sambil bersab a! ;Aai ! ayah an bapa sau aramu su ah atang. Mereka bermaksu memba%amu pulang. (ngkau pun tahu siapa aku! an bagaimana aku menganggapmu. Sekarang! pilihlah antara aku an mereka@< -etapa sukar bagi Aai ?yang berji%a sensiti&?untuk menentukan sikap. Semua membisu. Semua menatap Aai 'eraguan terbersit i a a ayahnya engan hati ti ak menentu. Semua an bapa sau aranya. Namun! mereka menunggu sikap yang akan itunjukkan pemu a tegap itu. Aai masih ter iam. menyangka kuat Aai ti ak akan ragu memilih mereka. Setelah lama menunggu! hati ke uanya mulai gamang. 4ebih"lebih ketika Aai men#leh ke arah Muhamma . 4alu ia berkata engan suara mantap! ;Ti ak se#rang pun akan aku pilih selain engkau. -agiku! engkau a alah ayah sekali gus bapa sau ara.< Terkejut ke uanya men engar ucapan Aai itu. Mereka sama sekali ti ak percaya Aai akan berkata seperti itu. ;5elakalah kau! Aai @ Apakah engkau lebih memilih menja i hamba aripa a menja i #rang mer eka! aripa a memilih ayahmu sen iri an keluargamu2<

183

;Ya. Demi Allah! aku menemukan sesuatu yang lain pa a lelaki ini. Aku ti ak akan memilih siapa pun selain ia balas Aai engan na a lebih tegas.

Di tengah kea aan tegang seperti itu! men a ak Muhamma mengajak mereka semua keluar. Tiba i 0ijir >smail i sisi 'aabah! tempat yang lalu bersab a engan suara imuliakan segenap bangsa Arab! Muhamma lantang! ;$ahai segenap yang ha ir

i sini! aku persaksikan pa a kamu

baha%a Aai a alah anakku! an ia a alah ahli %arisku.< Makin ti ak terben ung rasa kagum ke ua lelaki itu terha ap periba i Muhamma . Dalam hati mereka berbisik! ;-elum pernah kami saksikan keajaiban seperti yang kami saksikan hari ini. apakah kami ti ak se ang bermimpi2< Akhirnya! tahulah mereka baha%a ternyata putera mereka mempunyai ke u ukan mulia. Dan hari ini! kemuliaan itu telah turun ke pangkuannya! isaksikan sen iri #leh mereka. Maka legalah hati mereka! negerinya engan hati sejuk an pulang ke bahagia.

>nilah sepenggal kisah yang icatat sejarah engan tinta emas! an akan terus ikenang sepanjang :aman. 0ari terus berlalu. Aai tinggal i rumah Muhamma ia an 'ha ijah. putera

'e u ukannya semakin terh#rmat tatkala

ipanggil Aai

Muhamma . 'etika %ahyu turun! Aai terus beriman. )asulullah SA$ sangat gembira. Dan sebagai balas bu i kepa anya! bagin a mengah%inkan Aai engan Aainab bin 6ahsy! sebagaimana sehingga akhirnya ke uanya bercerai. iterangkan i ha apan. Tetapi rupanya! hi up berumah tangga engan Aainab membuat Aai ti ak selesa!

184

'emu ian! penga #psian yang sangat p#puler akhirnya ibatalkan #leh Allah. Ti ak menisbahkan namanya kepa a Aai . Allah ber&irman!

i :aman 6ahiliah ini

ibenarkan lagi )asulullah SA$

)anggilah mereka $anak-anak angkat itu) dengan $memakai) nama bapa-bapa mereka0 itulah yang lebih adil di sisi Allah. 4ika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggilah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan maula-maulamu. %idak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khila, padanya, tetapi $yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. 'an Allah (aha )engampun lagi (aha )enyayang.76 (uhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah 3asulullah SA/ dan penutup nabi-nabi. 'an Allah (aha (engetahui segala sesuatu.75 Meskipun emikian! )asulullah SA$ tetap baik kepa a Aai ! Diberinya ia hamba perempuan! ipersau arakannya an ia engan bapa sau aranya! ia engan pengasuh 0am:ah bin Ab il Mutalib! kecintaan )asulullah SA$. Aai men apat perhatian khusus ari )asulullah SA$. Aisyah bertutur! ;Suatu hari Aai bin 0arithah atang ke Ma inah. 'ebetulan )asulullah SA$ bera a i rumahku. Setelah ia mengetuk pintu! )asulullah SA$ ber iri menghampiri. -agin a tarik bajunya! lalu ipeluk an iciumnya.< ikah%inkannya

bagin a! 9mmu Aiman. Dan perkah%inan itulah lahir 9samah bin Aai ! #rang

E0 E/

Surah Al"Ah:ab DEEFG 7 Surah Al"Ah:ab DEEFG L0

185

Aai gugur alam sebuah pertempuran i Mu1tah. -agi )asulullah SA$! kehilangan Aai luka luka lama. ti ak ubahnya kehilangan putera"puteranya yang lain sebelumnya. Dan kepergiannya men#rehkan luka baru i hati bagin a i atas

Rasulullah SAW Bersama Puterinya 6ika )asulullah SA$ merasa kehilangan itinggal mati anak"anak lelakinya semasa hi upnya! bagin a merasa lebih kehilangan lagi masa itinggal anak"anak perempuannya. Mereka! secara bergilir! a alah Aainab! )u.ayyah! 9mmu 'ulthum! an +atimah al"Aahra1. Ru2ayyah dan +mmu Kulthum Abu 4ahab! bapa sau ara )asulullah SA$! meminang )u.ayyah an 9mmu 'ulthum untuk ke ua #rang puteranya! 9tbah an 9taibah. 'etika ua puteri )asulullah SA$ itu siap iba%a ke pelaminan! tiba"tiba turun %ahyu kepa a )asulullah SA$. Maka mulailah bagin a menyeru umat manusia pa a agama baru. Namun! Abu 4ahab menanggapinya engan s#mb#ng. Dia menentang )asulullah SA$. -egitu pula isterinya! 9mmu 6amil. -erkenaan engan sepasang suami isteri ini! Allah lalu menurunkan %ahyu"Nya! "inasalah kedua tangan Abu >ahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. %idaklah ber,aedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan, Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 'an $begitu pula) isterinya, si pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut.7*

EI

Surah Al"Masa D///FG /"7

186

Dengan sikap angkuh! itekannya ke ua puteranya untuk menceraikan ua puteri )asulullah SA$ tersebut. ;0aram kepalaku menyentuh kepalamu! jika kamu ti ak menceraikan 'ulthum!< kata Abu 4ahab. ua puteri Muhamma ! )u.ayyah an 9mu

+thman Mengah#ini Ru2ayyah Peristi%a itu cukup menyakitkan hati ke ua puteri )asulullah SA$ yang masih ingusan itu. Namun! rumah )asulullah SA$ a alah rumah kesabaran! rumah ta%akal! an rumah berserah iri sepenuhnya kepa a Allah engan segala ketetapan"Nya. Maka engan cepat kegun ahan mereka berlalu. 6i%a mereka pun kembali tenang an siap menyambut masa ha apan. 9thman bin A&&an akhirnya atang mengah%ini )u.ayyah. Sepasang suami isteri ini harus bersabar mengha api tekanan an permusuhan kaum *uraisy. -ahkan! ke uanya harus berhijrah ke 0abasyah an menetap cukup lama alam kea aan hi up yang serba sukar. Di negeri asing itu lahirlah putera pertama mereka! Ab ullah bin 9thman. Tetapi malang! pa a usia enam tahun! masa berjalan bersama ka%an"ka%annya! Ab ullah unia. Akhirnya )u.ayyah bersama suaminya kembali ke Mekah! untuk selanjutnya hijrah ke Ma inah. Di sana ia menyaksikan sebuah negara baru yang se ang sesu ahnya. ibangun! an berbagai peristi%a lain yang berkembang icakar seek#r ayam jantan. Mukanya luka! lukanya alam. Dia kemu ian jatuh sakit an meninggal

Sedih Dengan Kematian Ru2ayyah

187

'etika kaum muslim meninggalkan Ma inah untuk melayani kaum *uraisy i me an -a ar! men a ak )u.ayyah terserang penyakit yang i atas katil. Melihat kea aan )u.ayyah terus memaksanya terbaring

memburuk! )asulullah SA$ sangat se ih. 'erana perlu pera%atan khusus! )asulullah SA$ menyuruh 9thman terus men ampinginya. )asa belas kasih bagin a masa itu memang men ua. Pertama kepa a puterinya! )u.ayyah! yang kea aannya semakin buruk! ke ua kepa a kaum muslim yang tengah terjun alam pertempuran ti ak imbang engan kaum *uraisy i -a ar. 'ea aan )u.ayyah makin kritikal. 'etika ruhnya yang suci Tuhan i -a ar. -elum sempurna kebahagiaan )asulullah SA$ atas kemenangan pasukan muslim alam Perang -a ar itu! bagin a harus pula menyampaikan bela sungka%a kepa a menantunya! 9thman bin A&&an! an ikut ber uka atas meninggalnya isteri yang sangat icintainya. Meskipun ti ak ikut alam pertempuran! #leh )asulullah SA$ 9thman juga iberi bahagian harta icabut alam pelukan suaminya! 9thman bin A&&an! sese#rang berteriak

lantang i jalan! mengumumkan berita gembira atas kemenangan kaum muslim

ghanimah. Sebab! bukan kerana isengaja ia ti ak ikut berperang. 4agi pula! pembahagian itu merupakan suatu bentuk pengh#rmatan kepa anya! sekali gus bukti keikutsertaan ia i me an perang terpisah. Ma inah ghanimah! panjang. iliputi kesibukan menguruskan ta%anan perang! harta ari me an pertempuran. A a juga yang

an per#lehan lain

menghabiskan %aktunya untuk istirehat melepas keletihan yang cukup

188

Sementara itu! 9thman u uk termenung! larut alam kenangan manis getirnya masa lalu bersama isterinya! )u.ayyah. >ni berlangsung lama.

+thman Mengah#ini +mmu Kulthum Sampai! ketika 9thman su ah se ikit tenang an mulai apat menga%al irinya! atanglah 9mar kepa anya setelah Perang 9hu an mengatakan baha%a mena%arkan puterinya! 0a&shah! agar ikah%ininya. Namun! ta%aran itu it#lak. 9thman berusaha menghin ar irinya belum memikirkan perkah%inan. Dia merasa! setelah kehilangan puteri )asulullah SA$! ti ak a a lagi %anita yang layak bersan ing engannya. Dan ini %ajar! kerana siapa yang layak menggantikan ke u ukan se#rang puteri )asulullah SA$ baginya2 )asulullah SA$ mengetahui kea aan 9thman. -agin a merasa kasihan melihat ia terus"menerus tenggelam alam kese ihan. ;Aku lihat engkau terus se ih! 9thman! a a apa sebenarnya2< tegur )asulullah SA$. ;$ahai )asulullah SA$! A akah #rang semalang aku2 Aku kehilangan puteri )asul. Aku ti ak punya keturunan. Dan! putus su ah hubunganku enganmu selaku menantu!< keluh 9thman. 4alu )asulullah SA$ segera mengah%inkan 9thman engan puteri

bagin a yang lain! 9mmu 'ulthum! engan maskah%in an perlakuan yang sama seperti kakaknya! )u.ayyah. -etapa gembira 9thman@ 4uka hatinya kini terubati. 4ebih"lebih kerana 9mmu 'ulthum mampu mengisi hi upnya engan kelembutan an kegembiraan! -elum lagi julukan yang kemu ian isan angnya! 8Pemangku Dua 5ahaya1. 6ulukan yang ti ak akan lekang sepanjang masa.

189

'ehi upan 9thman makin hari makin baik. Dia a alah menantu )asulullah SA$ yang paling baik. Allah meluaskan re:eki untuknya le%at usaha niaga yang sukar. 9thman se#rang erma%an. Dia banyak mengeluarkan se ekah! an itekuninya. )e:eki yang sebahagian besar man&aat an kebaikannya kembali kepa a kaum muslim juga. Terutama i masa"masa

turun terus menyiapkan bala tentara untuk mengatasi kesukaran umat. Sesuatu yang membuat )asulullah SA$ bangga an memuji tin akannya. ;Ti ak akan menyukarkan 9thman setelah ini apa yang ikerjakannya hari ini.<

Sedih Dengan Kematian +mmu Kalthum Namun! hi up amai bersama puteri )asulullah SA$ itu juga ti ak berlangsung lama. Pa a tahun ketujuh setelah hijrah 9mmu 'ulthum mengha ap >lahi. 9thman kembali ber uka. -egitu pula )asulullah SA$! sang penyabar aba i. Terenyuh hati )asulullah SA$ mengha api kenyataan yang menimpa puterinya. -egitu pula bagin a merasa hiba kepa a 9thman! menantunya! seperti masa 9thman.< ia itinggal puterinya! )u.ayyah. -agin a bersab a! ;'alau sahaja masih a a puteriku yang ketiga! nescaya aku kah%inkan lagi ia engan

-ainab binti Muhammad, Rasulullah SAW A apun puteri tertua )asulullah SA$ an kakak ari ua sau ari ini! Aainab! menyimpan kisah tersen iri alam sejarah hi up )asulullah SA$. 'isah yang sangat heb#h an ramatis.

190

Puteri yang satu ini ikah%inkan )asulullah SA$ engan Abul Ash bin )abi1. Dia menantu kesayangan bagin a. Seperti halnya Aainab! Abul Ash juga mempunyai status s#sial an nasab terh#rmat. Setelah %ahyu turun kepa a )asulullah SA$! Aainab menyatakan iri beriman kepa a agama baru yang membantah. Dia sama sekali iba%a ayahnya itu. Abul Ash ti ak menunjukkan permusuhan juga ti ak

sebagaimana 9tbah an 9taibah kepa a )u.ayyah an 9mmu 'ulthum. Meskipun Abul Ash tetap syirik an ti ak mahu menerima >slam! tetapi cintanya kepa a Aainab sama sekali ti ak berubah. Dia tetap berlaku baik kepa a Aainab. -egitu pula engan Aainab! ia tetap mencintai Abul Ash an mengaguminya serta ti ak henti ber #a kepa a Allah agar hatinya ilapangkan untuk >slam. 'etika )asulullah SA$ hijrah ke Ma inah! Aainab ti ak menyususl ayahnya. Dia bertahan i Mekah menjaga Abul Ash apat an

menunjukkan baktinya yang luar biasa kepa a suaminya. Abul Ash pun ti ak kalah perhatian kepa anya! menjaga an menjaganya sepenuh ji%a. Tatkala kaum *uraisy Mekah keluar alam ekspe isi Perang -a ar!

Abul Ash ikut serta i alamnya. -ersama mereka ia b#ngkak an berbulat hati untuk memusuhi >slam! Ditinggalkannya Aainab i Mekah engan &ikiran kalut an hati berbelah bahagi. Di satu sisi! ia mencemaskan ayahnya an #rang"#rang i belakang bagin a! i sisi lain ia takut suaminya mengalami sesuatu i luar yang iinginkan. )asanya! ti ak a a #rang lain sesukar ia alam menentukan sikap. Ti ak a a hati segalau hatinya alam setiap etik yang le%at.

191

Perang selesai! tak ir terja%ab. Dia yang lemah iberi limpahan rahmat. 9mat >slam menang! se angkan suaminya selamat meskipun ita%an. Dan legalah hati Aainab sekarang.

-ainab Menebus Abul Ash bin Rabi) Satu per satu #rang"#rang musyrik mengirim utusan untuk menebus keluarganya yang ita%an umat >slam i Ma inah. Namun! Aainab ti ak punya apa"apa untuk menebus suaminya selain seuntai rantai periba i. )antai ha iah ari ibunya masa ia iserahkan sebagai isteri kepa a Abul Ash. Aainab tahu rantai itu istime%a an ti ak terkira nilainya. Namun! kecintaannya kepa a suaminya telah memu arkan kenangan in ah i balik rantai itu. Dan kini! rantai itu terlihat lagi #leh )asulullah SA$. -eberapa keluarga Abul Ash yang sengaja iutus Aainab untuk menebus suaminya atang memba%anya. Dan )asulullah SA$! ti ak pelak lagi! segera mengenalnya. 0ati ber ebar! air mata menitik perlahan i pipi bagin a! Tiba"tiba! rantai itu memijarkan pelangi kenangan! memba%a bagin a menyusuri hari"hari penuh cinta yang in ah bersama 'ha ijah. Ya! rantai itu ulu milik 'ha ijah yang lalu berpin ah ke tangan puterinya! Aainab. )asulullah SA$ ti ak ingin kehilangan kenangan in ah itu ari hati Aainab. Namun! bagin a juga ti ak ingin mencabut hak perajurit atas harta ghanimah. Maka iungkapkanlah isi hati bagin a itu kepa a mereka engan tutur kata yang lembut an memukau! -agin a bersab a tanpa aksen memerintah ataupun mengharuskan! ;'alau ti ak keberatan! kamu serahkan kepa anya (Aainab) ta%anannya berikut rantainya.<

192

-ila Abul Ash kembali ke isterinya engan memba%a rantai itu! maka i lehernya sen iri melingkar satu anugerah yang jauh lebih besar an lebih bernilai iban ing rantai itu. Anugerah yang ti ak mungkin ia apatkan tanpa Aainab. Maka! makin tinggilah arjat puteri )asulullah SA$ ini i hati Abul Ash. Abul Ash Di$erintahkan untuk &eraikan -ainab Ti ak lama Aainab tinggal i Mekah bersama Abul Ash sesu ah itu. Sebab! ia lalu isuruh cerai #leh )asulullah SA$ setelah turunnya %ahyu yang mengharamkan #rang >slam kah%in engan #rang musyrik. Dan ketika perceraian itu ilakukan! Abul Ash berjanji untuk menghantarkan Aainab ikejutkan #leh penjahat kepa a )asulullah SA$. Dalam perjalanan menuju Ma inah! Aainab yang muncul tiba"tiba. Dia terjatuh ari untanya sehingga janin yang

ikan ungnya gugur seketika itu juga. 0ampir sahaja ji%anya ti ak tert#l#ng jika Allah ti ak mengirim se#rang penyelamat pa a masa yang tepat. Dia baru apat sampai i Ma inah setelah menguras tenaga melalui sekian aral. Dan Aainab telah merasakan sen iri betapa pe ih an menyeksanya perjalanan yang baru sahaja ia tempuh. 6auh i ban ar Mekah! Abul Ash ti ak kuasa melupakan Aainab.

$ajahnya selalu terbayang. 'erin uan pa anya ti ak tertahankan. Dia berharap segera menemukan jalan keluar ari kea aan pelik an menyeksa ini. Seperti biasa! Abul Ash mulai menyibukkan iri engan niaga, usaha yang selama ini itekuninya. Dia sangat ipercaya #leh #rang"#rang *uraisy!

193

kerana setiap kali iutus untuk mengurus perniagaan mereka! ia selalu pulang memba%a keuntungan berlipat gan a. Masa tiba %aktu ke atangan kabilah Syam! ia keluar bersama

sekumpulan peniaga Mekah alam satu kabilah! kemu ian ia jual barang" barangnya i pasar"pasar -ashrah an lainnya. Tetapi malang! masa hen ak kembali pulang ke Mekah! ari ha apan mereka. Abul Ash kese#rangan i tengah bentangan luas gurun sahara yang ia temui perajurit muslim. -arang"barangnya irampas! bahkan ia sen iri hen ak itangkap kalau ti ak segera menghin ar

panas. Dia berasa takut. Dia merasa unia begitu sempit. Se eret pertanyaan ber esakan i kepalanya, bagaimana harus kembali ke Mekah engan tangan k#s#ng! apa yang akan ia katakan kepa a majikannya2 Dia terus ber&ikir mencari jalan keluar. Tiba"tiba! i ea atang membentuk satu teka membulat an mantap. 'ees#kan paginya! masa kaum muslim melaksanakan s#lat berjemaah i masji )asulullah SA$! khusyuk menyimak ayat"ayat yang ilantunkan )asulullah SA$! tiba"tiba ter engar se#rang %anita berteriak ari belakang mereka! ;Aku memberi perlin ungan kepa a Abul Ash bin al")abi1.< Setelah s#lat )asulullah SA$ bertanya hairan kepa a sahabat! ;Apakah kamu men engar apa yang ta i aku engar2< ;Ya!< ja%ab mereka. ;Aku ti ak tahu apa yang masa ini se ang berlaku. 0anya yang pasti! setiap muslim ilin ungi #leh muslim lain yang ter ekat!< sab a bagin a.

194

Abul Ash bin Rabi) Masuk Islam 'emu ian iutuslah kepa a Aainab sese#rang untuk menyampaikan pesan bagin a! ;6angan sampai ia men atangimu! sebab kamu ti ak halal lagi baginya.< Akhirnya! setelah iberitahu #leh sahabat! )asulullah SA$ tahu apa sebenarnya yang berlaku pa a Abul Ash. Dia atang ke Ma inah engan ketakutan untuk meminta perlin ungan kepa a Aainab. )asulullah SA$ merasa hiba. -ukan semata"mata kerana ia a alah puterinya! melainkan juga kerana batinnya yang terus irajam seksa an ti ak henti menuai uka. -agin a berharap Abul Ash segera men apat hi ayah ari Allah. -ahkan!

untuk itu bagin a bermunajat khusus untuknya! sebagaimana pula bagin a bermunajat untuk kaum musyrik pa a umumnya! agar iberi hi ayah #leh" Nya. Men engar Aainab memberi perlin ungan kepa a Abul Ash! tahulah kaum muslim sisi"sisi cerita yang sebenarnya. Mereka semua mengh#rmati rumah )asulullah SA$. Mereka apat menangkap luahan kese ihan )asulullah SA$ atas nasib puterinya. 'erana itu! mereka segera mengembalikan barang"barang yang mereka rampas itu kepa a Abul Ash! tanpa kurang se ikit pun. Mereka juga membiarkan Abul Ash pulang memba%a hartanya ke Mekah alam kea aan selamat. Tanpa se ar Abul Ash su ah masuk Mekah. Dia habiskan sepanjang perjalanan untuk merenungi peristi%a yang sekarang baha%a kaum muslim ia jalani. Dan tahulah ia i Ma inah ti ak menunjukkan sikap

permusuhan kepa anya. -aha%a mereka sama sekali ti ak menginginkan hartanya. -ahkan! harta yang mereka miliki itinggalkan begitu sahaja ulu masa mereka berhijrah ke Ma inah. Mereka lepaskan seluruh kekayaan an

195

segala atribut keterh#rmatan status s#sial yang mereka san ang. Mereka rela hi up miskin an jelata i jalan Allah. Dan kini! setelah perang -a ar yang masyhur itu! kekuatan mereka makin kukuh! ke u ukan mereka makin terangkat! an kemuliaan yang ulu mereka tinggalkan kini tergenggam kembali i tangan. -ahkan mereka bersiap mencemarkan keh#rmatan kaum *uraisy an menebas segala yang merintang i ha apan mereka. 'ini mereka siap menaklukkan unia@ Terkenang kembali alam &ikiran Abul Ash keagungan hati Aainab an hati )asulullah SA$. 6uga sikap kaum muslim yang emi rasa h#rmat mereka kepa a Aainab! telah mengembalikan martabat 'aabah! jauh irinya i tengah"tengah an menatap masyarakat Mekah. Maka! begitu masuk -aitullah yang suci

ari lubuk hatinya memancarlah cahaya iman. 5ahaya yang

menancap menja i satu teka . Teka yang jauh lebih suci an kuat iban ing teka se%aktu ia isergap perajurit muslim i ataran tinggi Ma inah an hampir mene%askan irinya. 'ini ia merasa menja i bayi yang baru sahaja ilahirkan ke bumi. Sementara itu! pen u uk Mekah menyambut ke atangan Abul Ash yang memba%a hasil melimpah itu engan ucapan selamat i apatnya an #a kebaikan. Mereka berkumpul memuji kejujuran! kemuliaan! agung setelah keuntungan yang seutuhnya. Namun! ketika mereka hen ak menyuraikan iri! Abul Ash berkata an ke u ukannya yang

iserahkan kepa a mereka

kepa a mereka engan suara lantang! jelas an tegas ji%a besar! an! ;$ahai segenap kaum *uraisy! apakah aku telah menunaikan ke%ajipanku kepa a kamu2<

196

;Ya! engkaulah sau ara kami yang terbaik. Semua telah engkau tunaikan tanpa cacat cela!< ja%ab mereka serentak. ;Sekarang ketahuilah!< kata Abul Ash kemu ian! ;baha%a aku telah bersaksi tia a Tuhan selain Allah an Muhamma a alah rasul Allah.< )upanya Abul Ash ingin keimanannya bermula ari suatu kekuatan! an

bukan kelemahan ataupun kehinaan. Agar kejujurannya ti ak tercalar!

apat mengucap ua kalimat syaha at engan mantap! ia tunaikan terlebih ahulu ke%ajipannya kepa a kaum *uraisy. >ni membuat mereka kebingungan masa Abul Ash mengumumkan iri memeluk >slam. Mulut mereka terbungkam kerana men engar keislamannya. Setelah itu Abul Ash bert#lak ke Ma inah. 'e atangannya gembira #leh )asulullah SA$. Aainab lalu isambut

iserahkan kembali. 4egalah

hatinya! terbukalah ji%anya! kerana kekasih pujaan kembali su ah ke pangkuannya. 'ini hi up baru siap menyambut mereka, hi up baru yang iji%ai ketelusan an kesejatian cinta! i ba%ah lin ungan )asulullah yang agung an mulia.

Sedih Dengan Kematian -aiban dan Suaminya 4ayar tertutup! kisah Abul Ash berakhir penuh takjub. Atau seperti ikatakan kaum jumalis! kisahnya berhujung baik an sejahtera. Namun! kebahagiaan )asulullah SA$ bersama menantunya! Abul Ash! ti ak berlangsung lama. Men a ak i tahun kelapan hijrah itu Aainab meninggal unia. Dia icabut #leh Allah ari kehi upan mereka setelah maut menyambarnya. -etapa terluka hati ayahnya mengingat masa lalu puterinya

197

yang sarat pen eritaan. -etapa menyesal suaminya! an betapa pe ih hatinya ililit kenangan ti ak berhujung bersama isterinya. Ti ak pernah lagi ia reguk kehi upan suami isteri setelah itu seperti kehi upan bersama Aainab binti Muhamma . Di tengah suasana se ih an kalut! )asulullah SA$ bermunajat untuk puterinya. -agin a turun ke liang lahat! lalu naik kembali engan %ajah berseri an bersab a! ;>ngat kepa a Aainab memakbulkan an ia iringankan.< 0i up Abul Ash sen iri ti ak lama setelah itu. Mungkin kerana kese ihannya terlalu alam hingga ia bergegas menyusul belahan ji%anya ke hariban Allah S$T. Dengan %a&atnya Aainab ti ak a a lagi putera"puteri )asulullah SA$ berbaki i rumah selain +atimah. Semua meninggal i ha apan mata bagin a! ilihat sen iri bagaimana nya%a Semua itu bagin a terima emi nya%a mengha ap kepa a Tuhan. an lapang. ;Musibah paling berat engan rela an kelemahannya! aku lalu ber #a kepa a Allah agar ia iringankan ari kesempitan an kese ihan kubur. Allah

a alah musibah para nabi! kemu ian #rang"#rang yang serupa mereka! kemu ian #rang"#rang yang serupa mereka.

Fatimah Puteri Kesayangan Rasulullah SAW +atimah a alah belahan hati )asulullah SA$ an yang paling icintai. ;+atimah a alah belahanku.< 0anya berbaki an bersambung. ari puteri inilah keturunan bagin a

198

-egitu

ekat hubungan )asulullah SA$

engan +atimah. -agin a

curahkan cintanya murni untuk puteri yang tinggal se#rang itu! bagin a sukai apa kesukaanya! bagin a benci apa sahaja yang menyakitinya. Sekali %aktu bagin a bersab a! ;Allah murka bila engkau murka! an re ha bila engkau re ha.< -ila atang ari perjalanan! bagin a terus menemui +atimah ulu! s#lat an

menciumnya. Atau masuk ke masji men:iarahinya! untuk menemui isteri"isterinya.

ua rakaat! lalu pergi

an baru setelah puas bersamanya )asulullah SA$ keluar

-ila +atimah ber:iarah ke rumah )asulullah SA$! bagin a ber iri menyambutnya! mencium kepalanya atau kening antara ke ua matanya! memuliakan an men u ukkannya i tempat u uk bagin a. Dipanggilnya ia engan julukan 8>bu ayahnya1! Ammu Abiha.EE -egitu +atimah menginjak usia e%asa! hamba Ali berkata! ;$ahai

sepupu )asulullah SA$ (Ali)! kenapa kamu ti ak men atangi )asulullah SA$ an minta ikah%inkan engan +atimah2< 4uruh perasaan Ali men engar teguran hambanya itu. -eragam pertanyaan berkeliaran i kepalanya, apa maksu irinya untuk kah%in2 Siapa irinya! siapa pula +atimah2 Dia a alah %anita yang ari ayahnya Ali tahu ke u ukan an ke u ukannya. Maka engan hati teriris Ali menja%ab kepa a si hamba! ;Apa yang aku miliki untuk mengah%ininya2< Si hamba terus men esak an memberi semangat. Ali ti ak mampu lagi mengelak. Dia mengha ap kepa a )asulullah SA$! u uk tepat i ha apan
EE

Al"-ukhari! at"Tirmi:i! an Abu Dau .

199

bagin a hen ak mengutarakan maksu kenapa ia atang. Namun! kharisma kenabian an keagungan bagin a membuatnya terbungkam. 'elu li ahnya ti ak apat bercakap. )asulullah SA$ menatap Ali. -agin a menangkap sikapnya yang kek#k an segan. ;A a apa engkau ke sini2 A a perlu2< tanya bagin a. Ali membisu! mulutnya rapat terkunci. 0ati )asulullah SA$ ja i hiba. Di ba%ah ben erang cahaya kenabian bagin a tahu apa yang sebenarnya terselip i benak Ali. ;Apa engkau ke sini hen ak meminang +atimah2< tanya bagin a. -erbinar %ajah Ali men engar pertanyaan itu! menja%ab! ;-enar! %ahai )asulullah SA$@< ;Apakah engkau su ah punya simpanan untuk menikahi puteriku2< ;Ti ak! emi Allah aku ti ak punya apa"apa! $ahai )asulullah SA$@< Perkah#inan Ali Dengan Fatimah Sebenarnya )asulullah SA$ tahu betul kea aan Ali. -agin a bertanya hanya untuk memastikan kalau ia memang layak untuk puterinya! ja i ti ak perlu it#lak. -agin a ber&ikir sejenak lalu bertanya! ;Mana baju besi yang ulu aku kenakan pa amu2< ;A a! %ahai )asulullah SA$< ;'irimkan! nanti engkau aku kah%inkan@< Men engar irinya ilamar Ali! +atimah menangis. )asulullah SA$ an engan cepat ia

masuk menemui. Demi melihat +atimah masih terse u! bagin a lalu bersab a! ;'enapa engkau menangis! +atimah2 Demi Allah! engkau akan aku kah%inkan

200

engan #rang yang paling alam ilmunya! ter epan ketabahannya! terkemuka >slamnya.< Akhirnya! selesailah persiapan %alimah itu engan segala

kese erhanaannya. Maskah%innya sahaja ti ak lebih nilainya ari empat ratus irham. Segala sesuatunya kulit! bal u! ca%an. Perkah%inan ini begitu penting bagi )asulullah SA$! ;jangan bercakap sebelum menemuiku@< )asulullah SA$ masuk ke bilik ke uanya. -agin a ber #a pa a sebejana air! ber%u huk ari sana! lalu mencurahkannya kepa a Ali sambil ber #a engan khusyuk, ;Ya Allah! berkatilah ke uanya! berkatilah apa yang a a pa a ke uanya! an berkatilah keturunan ke uanya.< Menjelang kelahiran +atimah! )asulullah SA$ menyuruh 9mmu Salamah an Aainab binti 6ahsy men atanginya untuk membacakan ayat kursi i sisinya an ayat, Sesungguhnya %uhanmu sekalian, Allah! sampai akhir ayat. 6uga surah al"+ala. an an"Nas lengkap.EL an menja i ipersiapkan )asulullah SA$ untuk puterinya, an ua bal i! gilingan! bantal ijuk! selimut pen ek! ayakan!

tumpuan harapan. Memasuki malam pengantin! bagin a berkata kepa a Ali!

Kegigihan Fatimah Berkhidmat untuk Suaminya Di rumah! +atimah puteri )asulullah SA$ ini ti ak berbe:a engan $anita pa a umumnya, bekerja memeras keringat! sama a a yang ringan
EL

>bnu as"SaniG HI0.

201

mahupun yang berat. Dia menyapu! memasak! menumbuk! menga #n! an membuat r#ti. Dia laksanakan sen iri segala urusan rumah tangga! menguliti biji kurma untuk ku a suaminya. -egitulah melepuh. Mungkin ia merasa pekerjaannya ia bekerja hingga tangannya i rumah terlalu berat. Maka!

begitu men engar pasukan muslim pulang ari peperangan memba%a ta%anan! an mereka iletakkan i halaman masji menunggu perintah ari )asulullah SA$! +atimah segera menemui ayahnya. Dia bermaksu begitu tiba meminta kepa a an bagin a se#rang ta%anan untuk membantu pekerjaannya i rumah. Namun! i ha apan )asulullah SA$! luluh hatinya #leh kharisma keagungan bagin a. Dia ja i malu mengutarakan maksu nya. Dia hanya apat berkata! ;Aku ke sini untuk mengucap salam pa amu! ayahku.< 'emu ian ia minta Ali menemani. 'e uanya lalu mengha ap bersama" sama kepa a )asulullah SA$. Satu sama lain saling membei semangat. Akhirnya pembantu. iutarakanlah kepa a bagin a baha%a ke uanya memerlukan Dipaparkannya pula bagaimana letihnya +atimah engan

pekerjaannya.

Rasulullah Memberi Penga aran Ke$ada Fatimah Meskipun begitu cintanya bagin a kepa a ke uanya! namun apa yang mereka minta it#lak mentah"mentah. ;Ti ak! emi Allah aku ti ak akan memberi apa yang kamu minta. Aku ti ak akan membiarkan Ahlu shu&&ah kelaparan. Ta%anan"ta%anan akan aku jual! %angnya untuk na&kah mereka.< Setelah ke uanya pergi! )asulullah SA$ baru menye ari masalah mereka. -agin a lalu menyusul an i apatinya mereka tengah berbaring i tempat ti ur engan satu selimut. 6ika engan selimut itu mereka menutupi

202

kepala! kaki mereka menyembul keluar. 6ika yang itutupi itu kaki! kepala mereka kelihatan. Se ar )asulullah SA$ atang! engan penuh tak:im ke uanya lalu

bangkit bersamaan. Namun! buru"buru bagin a bersab a! ;-iarlah tetap i situ. Mahukah kamu aku beritahu sesuatu yang jauh lebih baik iban ing apa yang ta i kamu minta kepa aku2 >aitu! kalimat yang iajarkan 6ibril kepa aku, membaca Subhanallah sepuluh kali! Al-hamdulillah sepuluh kali! Allahu Akbar sepuluh kali setiap selesai s#lat, membaca Subhanallah tiga puluh tiga kali! Al-hamdulillah tiga puluh tiga kali! Allahu Akbar tiga puluh tiga kali setiap mahu ti ur.<E7 Ali berkata! ;>tu ti ak pernah aku tinggalkan sejak men engar terus ari )asulullah SA$.< Pernah suatu kali! untuk meringankan beban apat ihapus engan s#lat an puasa! tetapi harus an menghibur hati engan kerja an

+atimah! )asulullah SA$ kepa anya! ;$ahai +atimah! a a #sa yang ti ak menanggung beban keluarga.< >tu pengajaran besar bagi +atimah. -agin a ti ak ingin ia hi up i atas tara& #rang lain. -agin a ingin ia menjalani kehi upan sehari"harinya biasa sebagaimana manusia pa a umumnya.

Kehidu$an yang Penuh Dengan Kesederhanaan -egitulah hi up +atimah! juga sau ari"sau arinya yang lain. Meskipun iagungkan Allah engan hubungan arah kepa a )asulullah SA$! mereka
E7

Al"-ukhariG HE/K! MuslimG ININ.

203

ti ak berbe:a

engan %anita pa a umumnya. Ti ak a a satu pun yang

iistime%akan an men apat perlakuan khusus ari bagin a. -ila manusia ituntut untuk bekerja! mereka pun ituntut bekerja. )asulullah SA$ mengingatkan seluruh keluarganya! terutama puteri" puterinya! agar ti ak mengharapkan ayah mereka. -agin a berkata kepa a +atimah! ;Se ikit pun ti ak a a yang apat aku bebaskan engkau ari Allah.< -arangkali )asulullah SA$ takut +atimah hi up bersenang"senang sementara kaum muslim masa itu sengsara. -agin a ingin rumah )asulullah SA$ menja i tela an bagi kaum muslim. 'etika suatu hari bagin a masuk ke rumah +atimah an melihat ia mengenakan gelang emas seraya berkata kepa a perempuan i ekatnya! ;>ni aku iberi ha iah Abul 0asan!< terus bagin a bersab a! ;$ahai +atimah! sukakah engkau bila #rang"#rang mengatakan! ;4ihat! itu puteri )asulullah SA$ mengenakan gelang neraka2< -agin a kemu ian keluar tanpa u uk. +atimah segera melepaskan

gelang itu! menyuruh #rang menjualkannya! membeli se#rang hamba kemu ian memer ekakannya. )asulullah SA$ gembira atas perbuatan puterinya itu lalu men #akannya. Apa yang biasa berlaku i rumah #rang lain mungkin sekali berlaku juga i rumah )asulullah SA$. Pernah #rang"#rang memberitahu baha%a Ali an +atimah se ang a a masalah. 'erana cemas! )asulullah SA$ lalu men atangi mereka. 'e uanya se ang se ih an masam masa bagin a masuk. Dan! bagin a tetap i sana sampai berjaya menyelesaikan masalah mereka. 4alu engan

204

%ajah iluapi kegembiraan bagin a keluar ari sana seraya bersab a! ;Aku telah berjaya men amaikan ua #rang kecintaanku.< 0i up Ali an +atimah berjalan aman sejahtera. Allah mengumpulkan ke uanya engan segala kebaikan. Dan )asulullah SA$ sen iri ti ak melihat ari menantunya itu selain kebaikan. Perlakuannya kepa a isteri ipuji! juga kebaikan akhlaknya. Dia bahkan termasuk satu i antara sepuluh #rang yang ikhabarkan masuk syurga #leh )asulullah SA$. Namun! suatu hari ter engar #leh )asulullah SA$ berita yang sangat mengguncang! baha%a Ali tengah meminang se#rang perempuan pel#s#k. -agin a marah. -agin a ti ak ingin satu pun ari puterinya ima u engan perempuan lain. -agin a lalu naik mimbar menyampaikan pi at#, ;A a -ani 0ashim bin al"Mughirah minta i:in pa aku untuk mengah%inkan Ali bin Abi Talib engan puteri mereka. Aku ti ak mengi:inkan! ti ak mengi:inkan! an ti ak akan pernah mengi:inkan@ 'ecuali! kalau Ali mahu menceraikan puteriku lalu menikah engan puteri mereka. -agiku! +atimah a alah ia sukai! juga ti ak aku sukai. Apa yang belahanku. Apa yang ti ak

menyakitkannya! juga menyakitkanku.< >tulah satu muslim yang lain. Ti ak pernah terlintas i benak Ali untuk berlaku buruk kepa a i antara keistime%aan )asulullah SA$ iban ing kaum

)asulullah SA$ an puterinya. Ti ak nampak aripa anya kecuali cinta an rasa setia. Dan! ia tetap begitu bersama +atimah binti )asulullah SA$ hingga isterinya agung ini mengha ap kepa a Tuhannya engan rela an irelakan.

205

RASULULLAH BERSAMA CUCU, ANAK TIRI, DAN ANAK-ANAK LAIN

Rasulullah Sangat Sayangkan Kanak0kanak Sikap )asulullah SA$ kepa a anak"anak sungguh merupakan puncak pera aban an kea aban manusia. >ni tercermin engan unjuk kelembutan! cinta! an kasih sayang bagin a yang luar biasa besar kepa a mereka. Setiap kali bertemu anak"anak! pagi ataupun petang! bagin a selalu tersenyum ramah engan raut %ajah cerah. -agin a mengucap salam engan lemah lembut! bahkan berbuat an menyapa mereka an parah alam kea aan paling kritikal emikian

sekalipun. Ti ak a a perkara kecil ataupun besar yang menghalangi bagin a Demikian pula )asulullah SA$ alam mengha api kaum remaja.EH Anas bin Malik berkata! ;-elum pernah aku lihat sese#rang mencintai keluarganya melebihi )asulullah SA$.<EN

EH EN

Al"-ukhariG HILN! MuslimG I/HK MuslimG IEH/

206

Dalam perjalanan menuju Perang 'haibar! ketika melintasi kabilah =hi&ar! )asulullah SA$ bertemu engan se#rang anak perempuan. Dia berlari mengejar perajurit untuk menyampaikan bantuan! hiba melihat ia berjalan! )asulullah SA$ memb#ncengnya i belakang. Masa bagin a turun! anak perempuan itu tersipu malu. Maka tahulah )asulullah SA$ ia se ang hai h! an itu hai h pertamanya. -agin a ti ak marah! ti ak mengeluh ataupun menggerutu. -agin a bahkan mengajarkan bagaimana cara membersihkan tempat u uknya an bajunya. Setelah peperangan! )asulullah SA$ membalas anak perempuan itu engan seuntai rantai rampasan perang. Dira%atnya rantai itu an ti ak pernah ilepas sampai ia meninggal. Dialah 4aila al"=hi&ariyah. 4ain lagi cerita sau ara Anas bin Malik! pembantu )asulullah SA$. Dia menangis kerana burung kesayangannya mati. Merasa hiba! )asulullah SA$ lalu mengg# anya engan can a! ;$ahai bapa 9mair! apa yang berlaku engan si burung pipit kecil2<EK

Rasulullah Memberi Penga aran Ke$ada Kanak0kanak 'etika anak telah e%asa an siap menerima arahan! )asulullah SA$ memberinya arahan"arahan. Suatu kali! bagin a memberi arahan kepa a Ab ullah >bnu Abbas yang se ang memb#nceng i atas tunggangan bagin a. ;$ahai! anak mu a! simak kata"kataku. 6agalah Allah! nescaya Dia menjagamu. 6agalah Allah! nescaya Dia selalu i ha apanmu. 6ika mahu minta sesuatu! mintalah kepa a Allah. 6ika mahu minta pert#l#ngan! mintalah pert#l#ngan kepa a Allah. 'etahuilah! an ai seluruh umat bersatu untuk
EK

Al"-ukhariG HI0E! MuslimG I/70

207

memberimu

keberuntungan! nescaya

mereka

ti ak akan memberimu

keberuntungan i luar yang telah itetapkan Allah untukmu. Demikian pula! sean ainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu! nescaya mereka ti ak akan mencelakakanmu i luar yang telah itetapkan Allah untukmu. Pena telah iangkat! lembaran kertas telah kering"keras.<EJ Dalam ri%ayat lain! ;6agalah Allah! nescaya engkau apati Dia selalu i ha apanmu. 'enalilah Allah mengenalmu i masa lapangmu! nescaya Dia akan i masa sempitmu. 'etahuilah! apa yang salah ti ak akan

menimpamu! apa yang menimpamu bukan sesuatu yang salah. Ti ak a a pert#l#ngan tanpa kesabaran! ti ak a a kesenangan tanpa kesusahan! an ti ak a a kemu ahan tanpa kesukaran.<L0 -agin a juga suka memberi pengajaran isertai kelakar. Mengenang

masa kecilnya! Ab ullah bin -usr al"Ma:ini bercerita! ;$aktu itu aku isuruh ibu menghantarkan syaitan an anggur kepa a )asulullah SA$. Aku makan sebahagian sebelum aku sampaikan kepa a bagin a. -egitu sampai! bagin a terus memulas telingaku sambil bersab a! ;Pengkhianat@<L/ 'emu ian! engan penuh cinta amanah. Setiap anak yang baru lahir iba%a kepa a )asulullah SA$ untuk an lemah lembut bagin a mengajarkan agar ia menunaikan

i #akan! iberi nama! an isuapi kunyahan bagin a.

Sika$ Rasulullah yang Menyenangkan

EJ L0

At"Tirmi:i I7/H"I7/K Al"-ukhariG IK0L"IIHJ L/ >bnu as"SaniG L0/

208

'etika kaum muslim

iliputi rasa gembira menyambut kelahiran i Ma inah!

Ab ullah bin a:"Aubair! bayi pertama kaum Muhajirin setiba Diletakkannya bayi itu

Asma binti Abu -akar! ibunya! lalu memba%anya kepa a )asulullah SA$. i bilik! kemu ian bagin a minta sebutir kurma! ikunyah lalu isuapkan ke mulut sang bayi. -agin a juga men #akan an mem#h#nkan keberkatan untuknya.LI )asulullah SA$ suka berkelakar lembut engan anak"anak an mengusap"usap mereka. Ab ullah bin 6a1&ar bercerita! ;Aku s#lat bersama )asulullah SA$. 'emu ian bagin a keluar bersama keluarganya! aku pun keluar menyertai bagin a. Sekumpulan anak kecil tiba"tiba atang mencegat. )asulullah SA$ mengusap ke ua pipi mereka satu emi satu.<LE Pa a masa menuai buah pertama! bagin a ber #a! ;Ya Allah! berkatilah kebun kami! buah"buahan kami! mud kami! sha kami! keberkatan anak yang atang kepa a bagin a.LL Pernah suatu ketika anak"anak masuk ke rumah )asulullah SA$. -agin a bersama sekumpulan sahabat se ang menikmati buah kurma. -agin a menyempatkan menyapa mereka! bahkan mengambil segenggam ari kurma itu lalu iberikan kepa a mereka sambil mengusap kepala mereka.L7 Setiap anak alam rumah tangga )asulullah SA$ memiliki ke u ukan an makna penting i sisi bagin a. Mereka a alah curahan cinta! kasih sayang! an kelembutan bagin a. Setiap kali )asulullah jalan
LI LE

emi

keberkatan.< 'emu ian! iberikannya buah itu kepa a yang terkecil an anak"

i ha apan mereka!

Al"-ukhariG E/JN! MuslimG I/LH Al"0akimG ENI LL MuslimG /ENE L7 Diri%ayatkan #leh At"Tabrani! (ajma a8-<awaidG 7M/K

209

bagin a mengucap salam.<LH Pulang isayang! an itanya engan riang.

ari perjalanan! atau kembali

ari

bepergian! merekalah yang pertama kali bagin a temui. Mereka

ipeluk!

Sesuai tra isi jahiliah! #rang Arab pa a umumnya keras 'etika mereka

an kasar.

atang menemui )asulullah SA$! lalu melihat bagin a

mencium putera"puterinya atau putera"puteri sahabatnya! mereka tercengang hairan. Dengan penuh takjub sebahagian ari mereka bertanya! ;Apakah kamu mencium anak"anakmu2< ;Ya.< ;Tetapi kami! emi Allah! ti ak pernah mencium sama sekali.< ;Atau! jangan"jangan Allah telah mencabut cinta an kasih sayang ari hati kamu.<LN -ila i antara keluarga )asulullah SA$ a a yang mengeluh sakit atau mengalami musibah! bagin a selalu memperhatikan an menunjukkan rasa kasihan kepa a mereka sepenuh hati. Aainab! puteri bagin a! pernah mengutus sese#rang untuk mcmanggil bagin a. ;)asulullah SA$! anakku i ambang maut! teng#klah@< katanya. )asulullah SA$ bangkit lalu bergegas menuju rumah Aainab isertai beberapa sahabat. Si anak iangkat lalu iba%a ke bilik bagin a. Dia se ang sekarat an na&asnya tersengal"sengal. Air mata bagin a berlinang"linang menahan rasa kasihan. ;'enapa ini! )asulullah SA$2< tanya Sa1a hairan.

LH LN

Al"-ukhariG HILN Al"-ukhariG 7H7I"7JJK

210

'emu ian bagin a menja%ab! ;>nilah kasih sayang yang itanam Allah alam hati hamba"hamba"Nya yang Dia kehen aki. Dan! Allah ti ak menyayangi hamba"hamba"Nya kecuali yang pengasih an penyayang.<LK -ila atang ari perjalanan! )asulullah SA$ terus menemui anak"anak keluarga bagin a. 6a1&ar menceritakan! ;'etika suatu kali bagin a atang ari perjalanan! aku itemui pertama kali lalu i u ukkan i ha apan bagin a. Setelah itu salah se#rang putera +atimah i atangkan lalu ib#nceng i belakang bagin a. 'ami masuk Ma inah bertiga i atas satu tunggangan.LJ

+mamah binti Abul Ash Sebagaimana kepa a putera"puterinya! kepa a cucu"cucunya pun )asulullah SA$ mencurahkan cinta berjumpa kerin uan. Disapanya mereka an kasih sayang yang sama. Setiap an iajak igen #ng! engan mereka! bagin a selalu menunjukkan kegembiraan engan lemah lembut!

bermain! an iajak bercakap perkara"perkara yang membuat mereka riang gembira. -agin a juga memberi mereka apa yang mereka suka! atau apa yang bagin a suka. Pernah )asulullah SA$ iberi ha iah setangkai rantai manik"manik

marjan ari Yaman. >n ah nian rantai itu hingga membuat bagin a terpukau. ;>ni akan aku berikan kepa a keluargaku yang paling aku cintai.< 'emu ian bagin a memanggil 9mamah! puteri pasangan Aainab an Abul Ash! lalu memasangkan rantai itu ke lehernya. 'erana melihat a a k#t#ran melekat i

LK LJ

Al"-ukhariG /IKL! MuslimG JIE MuslimG ILIK

211

matanya! bagin a mengusapnya juga. )upanya bagin a ingin melengkapi kebahagiaan 9mamah an mengukir kenangan in ah ketika ia besar kelak. 'erana begitu cintanya! )asulullah SA$ bahkan memanggul 9mamah masa bagin a s#lat. 'etika rukuk atau suju ! ia iturunkan. 'etika ber iri! ia ipanggul lagi. -egitu seterusnya sampai bagin a selesai s#lat.

(asan dan (usein bin Ali Di hati )asulullah SA$! 0asan an 0usein punya ke u ukan tersen iri. ;-agiku ke uanya a alah kekasih.< Masa kelahiran 0usein! )asulullah SA$ gembira luar biasa. ;5uba aku lihat!< pinta bagin a. Setelah itunjukkan! %ajah bagin a berbinar"binar. ;(ngkau beri nama siapa2< ;'ami menamainya 0arb!< 6a%ab ayahnya! Ali bin Abi Talib. Dengan kelembutan se#rang nabi! bagin a mengajarkan kepa a sahabat agar mereka memberi nama yang baik. 6ika a a nama yang ti ak sesuai! biasanya terus iubah #leh bagin a. Menurut bagin a! nama harus mencerminkan #ptimisme. ;>ni 0asan!< nama yang ipilihkan bagin a. 4alu telinganya ia:ani.70 Pa a hari ketujuh ia?juga a iknya! 0usein! kelak? iakikahi menyembelih kibas an rambutnya engan

ipangkas. )asulullah SA$ lalu

memerintahkan berse ekah perak seberat rambut tersebut.7/ -agin a juga


70 7/

Abu Dau G 7/07! At"Tirmi:iG /7/L >bnu 0ibbanG 7E//! al"0akimG LMIEN

212

memerintahkan agar akikah itu sebahagian

iberikan kepa a bi an bayi!

sebahagian imakan sen iri! sebahagian lagi imasak lalu iberikan kepa a #rang lain. ;Tulangnya jangan icacah!< sab a bagin a.7I Ti ak puas"puasnya )asulullah SA$ meman ang 0asan an 0usein! mengajak bermain! an memanja"manjakan mereka! -ahkan! bagin a pernah memegangi ua tapak tangannya hingga kakinya bertumpu i atas kaki bagin a yang mulia. ;Pegang kuat"kuat! merayap pelan"pelan seperti kutu!< kelakar bagin a. 'emu ian bagin a menciumnya sambil ber #a! ;Ya Allah! cintalah ia! kerana aku mencintainya.<7E Pernah suatu kali bagin a keluar menemui sahabat sambil memba%a serta ke uanya, satu i bahu kanan! satu lagi i bahu kiri. -agin a mencium ke uanya secara bergantian. Tiba bererti membenciku.< 'huatir ke uanya terjangkit penyakit 2ayn! bagin a lalu ber #a! ;Aku perlin ungkan kamu ber ua engan kalimat"kalimat Allah yang sempurna! an segala jenis syaitan an makhluk buas serta mata yang jahat.<7L Suatu hari Ali an +atimah masuk ke rumah )asulullah SA$. 0asan an 0usein iba%a. )asulullah SA$ mengambil ke uanya lalu iba%a ke bilik. Dipeluknya Ali engan sebelah tangan bagin a an +atimah engan sebelah yang lain. 'emu ian bagin a menutup mereka engan kain hitam. ;Ya! Allah! (arahkan mereka) kepa a"Mu! bukan ke neraka.<
7I 7E

i tengah"tengah mereka! bagin a lalu

bersab a! ;Mencintai ke uanya bererti mencintaiku! membenci ke uanya

Abu Dau alam ;al"MarasilG ELI >bi 7L Al"-ukhariG EEN/! E/J/

213

-ukan sekali ua kali ua anak ini menunggangi )asulullah SA$ ketika se ang bersuju . 6ika ingin agar ke uanya icegah! bagin a memberi isyarat supaya ipanggil. Setelah s#lat ke uanya iba%a )asulullah SA$ ke bilik. ;Siapa mencintaiku! cintailah yang ua ini@< sab a bagin a kepa a semua yang a a i situ. Tatkala 9mar melihat ke uanya bera a i bahu )asulullah SA$! ia berkata! ;Sebaik"baik tunggangan a alah tunggangan kamu ber ua.< 4alu )asulullah SA$ membalas! ;Dan sebaik"baik penunggang a alah mereka ber ua.<77 Pernah salah se#rang ari ua anak itu atang kepa a )asulullah SA$ ketika se ang s#lat. Dia naik ke punggung atau ke lutut bagin a! an ti ak iturunkan sampai ia sen iri yang turun. 6ika ia atang ketika )asulullah SA$ se ang rukuk! irenggangkannya ke ua kaki bagin a sehingga ia apat keluar masuk. )asulullah SA$ selalu menggunakan kesempatan untuk bermain engan ua anak kecil itu. 6abir meri%ayatkan baha%a ia bersama )asulullah SA$ pernah iun ang ke sebuah jamuan. Melihat 0usein bermain i jalan bersama anak"anak! bagin a bergegas men ahului kami. Dibentangkannya ke ua tangan bagin a sehingga 0usein berlari ke sana ke sini tanpa ken ali an membuat bagin a terta%a. Setelah itangkap! bagin a pegangi agunya engan sebelah tangan! an memegangi antara kepala an telinganya engan sebelah tangan yang lain! 4alu ipeluknya 0usein an iciumnya. -agin a

77

Majma1 a:"Aa%ai G JM/KI

214

bersab a! ;0usein aripa aku! an aku an 0usein. Mencintai 0usein bererti mencintai Allah. 0usein a alah cucu i antara banyak cucu.<7H Abu Ayyub al"Anshari masuk ke rumah )asulullah SA$. 0asan an 0usein tengah bermain i ha apan atau i bilik bagin a? alam ri%ayat lain! i perut bagin a. Dia bertanya! ;)asulullah SA$! apakah kamu mencintai ke uanya2< ;-agaimana ti ak! bagiku mereka a aah selasih unia. Aku reguk ar#ma mereka!< tegas bagin a.7N -egitu luar biasanya cinta an kasih sayang )asulullah SA$ kepa a mereka ber ua. Sampai! ketika se ang berkhutbah igen #ng lalu iletakkan i atas mimbar! lalu ke uanya atang berjalan an terjatuh! bagin a turun ari mimbar. 'e uanya i ha apan bagin a. (aha "enar Allah &ang Agung ketika ber,irman0 Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah #ubaan $bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.-; )asulullah juga memaparkan masa ha apan 0asan. 'etika bera a i atas mimbar! an 0asan i samping bagin a! sambil sesekali mengha ap kepa a #rang"#rang i ha apan bagin a! an sesekali mengha ap sang cucu! bagin a mengkhabarkan peristi%a agung yang akan ijalaninya! ;Anakku ini a alah sang pemimpin. Melalui anak ini! mu ah"mu ahan Allah men amaikan ua kumpulan muslim kelak.< Apa yang ipre iksi )asulullah SA$ benar. 0asan membuat

persepakatan amai bersama Mua%iyah bin Abu Su&yan engan menyerahkan


7H 7N

At"Tirmi:iG ENN7! >bnu MajahG /LL! >bnu 0ibbanG HJN/ Majma1 a:"Aa%ai G JM/K/ 7K At"Taghabun DHLFG /K/

215

tahta kekhali&ahan. pa a tahun yang

alam sejarah

ikenal sebagai tahun

permua&akatan. Sejak masa itu kea aan umat >slam ja i terka%al! tenang! an selamat. Ti ak a a lagi pertumpahan arah?%alau setitis?baik ari kalangan keluarga mahupun sahabat secara keseluruhan. Perilaku )asulullah SA$ yang emikian sungguh k#ntras engan tra isi bangsa Arab %aktu itu yang kaku an keras. Peman angan arjat alam rumah an cinta iban ingkan tangga bagin a yang sarat kehangatan! pen i ikan! kelembutan! kasih kepa a anak"anak bert#lak seratus lapan puluh

umumnya suasana rumah tangga bangsa Arab yang kering nuansa an lebih mengutamakan kharisma. Ti ak hairan bila mereka menganggap aneh sikap )asulullah SA$ tersebut. A.ra1 bin 0abis! pemuka bani Tamim yang iutus kaumnya untuk

menyatakan baiat atas nama mereka! terhairan"hairan ketika atang menemui )asulullah SA$ an melihat bagin a se ang mencium 0asan an 0usein. ;(ngkau mencium anak"anak2 Demi Allah! aku mempunyai sepuluh #rang anak! tetapi ti ak satu pun aku ciumi i antara mereka.< ;Siapa ti ak sayang! ia ti ak isayang!<7J ja%ab )asulullah SA$

menyin ir sikapnya yang kering an keras. Namun! i tengah kelembutan an kasih sayang )asulullah SA$ yang luar biasa itu! bagin a ti ak pernah bert#lak angsur menyangkut urusan agama. 9sia ini bukan hambatan untuk ti ak mengajari mereka agama. Siapa cakap anak kecil ti ak mengerti apa"apa2

7J

Al"-ukhariG 7H7/

216

'etika )asulullah SA$ se ang membahagi"bahagikan kurma se ekah! tiba"tiba 0asan men ekat lalu memungut sebutir kurma an menyuapnya. Dengan cepat )asulullah SA$ menahan 0asan an mengeluarkan kurma itu ari ke ua rahangnya. ;9kh! ukh! apa kamu ti ak tahu kita ini keluarga yang ti ak halal makan se ekah!<H0 sab a bagin a kepa a 0asan yang ti ak kuasa menahan air liurnya meleleh. Suatu hari 9mmu Aiman terg#p#h"gapah atang kepa a )asulullah

SA$ engan %ajah cemas. ;)asulullah SA$! 0asan an 0usein hilang.< -elau terkejut luar biasa. ;Semua menyebar! cari anakku sampai ketemu@< perintah bagin a engan %ajah tegang. Crang"#rang menyebar ke semua arah. 9mmu Aiman mengikuti arah )asulullah SA$ ke lembah. Di sana! itemuinya 0asan an 0usein se ang ber empetan satu sama lain. Ti ak jauh ari mereka seek#r ular ber iri tegak. Mulutnya menyemburkan li ah api. )asulullah SA$ menghampiri! an setelah men#leh kepa a bagin a ular itu kemu ian menghilang ke balik batu. Dipisahnya 0asan an 0usein an iusapnya %ajah mereka. ;Demi ayah an ibuku! kamu ber ua sungguh mulia i sisi Allah!< sab a bagin a sambil mengangkat se#rang ke bahu kanan an se#rang ke bahu bagin a yang kiri.H/

+samah bin -aid Sikap )asulullah SA$ kepa a 9samah sama engan sikap bagin a putera kepa a 0asan an 0usein. Dia pun iakui sebagai cucu bagin a sen iri. Sebab! suatu hari bagin a pernah memanggil Aai ! ayah 9samah! Aai
H0 H/

Al"-ukhariG /L/L! MuslimG /0HJ At"Tabrani! Majma1 a:"Aa%ai G JM/KI

217

Muhamma . 9samah sen iri

isebut sebagai kekasih putera kekasih. Dia

berkata! ;)asulullah SA$ pernah mengambilku! lalu men u ukkanku i atas paha bagin a an men u ukkan 0asan i atas paha bagin a yang lain. 'ami ipeluk lalu i #akan! ;Allah! sayangilah ke uanya! kerana aku menyayangi ke uanya.<HI 9samah tumbuh semakin e%asa. Dia mempunyai ke u ukan istime%a i sisi )asulullah SA$. Semua #rang tahu itu. 0ingga #rang *uraisy minta t#l#ng kepa anya untuk memujuk )asulullah SA$ agar ti ak menjatuhkan hukunnan kepa a se#rang %anita terh#rmat bani Makh:um yang melakukan perbuatan jenayah pencurian. 'etika men atangi #rang *uraisy tersebut! 9samah isambut engan penuh pengagungan. Perkara itu segera tercium #leh )asulullah SA$. ;9samah! apakah kamu akan membantu membebaskan sese#rang ari hukum Allah2 Crang"#rang ulu binasa kerana jika a a #rang yang mempunyai status s#sial terh#mmat melakukan jenayah pencurian! mereka ibiarkan. Namun! jika yang mencuri itu #rang kecil! mereka itin ak sesuai hukum. Demi Allah! sean ainya +atimah binti Muhamma melakukan pencurian! nescaya aku p#t#ng tangannya!< emikian sab a bagin a kepa a 9samah. Se ar irinya telah bertin ak salah! 9samah berkata kepa a )asulullah SA$! ;Mintakan ampun kepa a Allah untukku! )asulullah SA$@< -agin a pun lalu memintakan ampun untuknya. 9samah i i ik an igembling i rumah )asulullah SA$. )umah yang melahirkan &igur"&igur besar penakluk unia. Dia men u uki ke u ukan penting. Ctaknya yang cer ik su ah terlihat sejak &ase a%al kepemu aannya.
HI

MuslimG IE/7

218

Pa a usia kurang lebih tujuh belas tahun

ia

ipercaya )asulullah SA$

memimpin pasukan muslim ke Syiria menyusul peristi%a Mu1tali yang mene%askan ayahnya selaku pimpinan perang. Memberi semangat kepa a 9samah! bagin a bersab a! ;-erangkatlah menuju tempat ayahmu terbunuh! suruh pasukan naik ku a. -erperanglah engan nama Allah an i jalan Allah! bunuhlah #rang yang ka&ir kepa a Allah.<

Anak !iri Rasulullah SAW )asulullah SA$ telah memberi c#nt#h cemerlang alam memperlakukan anak"anak tiri bagin a. -agin a benar"benar menja i pengganti ayah mereka. Mereka pun bangga an merasa terh#rmat bernasab kepa a bagin a. Pertama a alah putera"puteri 'ha ijah yang empat! terutama 0in un bin Abu 0alah. Dia bahkan ti ak lagi menganggap )asulullah SA$ sebagai ayah tiri. ;Akulah manusia terbaik ayahnya! ibunya! sau aranya! an sau arinya. Ayahku Muhamma ! ibuku 'ha ijah! sau araku *asim! +atimah. Siapa yang mempunyai nasab seperti ini2< -anyak si&at )asulullah SA$ yang ilukiskan 0in un engan in ah an teliti sesuai engan tara& bagin a sebagai nabi. >ni menunjukkan betapa ia jujur an sangat mencintai bagin a! 6uga betapa besar pengaruh bagin a terha ap irinya. 'etika Sau ah ikah%ini )asulullah SA$ sepeninggal 'ha ijah! ia mempunyai lima #rang anak. -agin a menyukai mereka semua! ti ak sebagaimana suami pa a umumnya yang kurang menyukai anak tirinya. an sau ariku

219

Sau ah pun sangat memuji )asulullah SA$! mencintai bagin a hingga akhir hayatnya.

an mengh#rmati

'etika pin ah ke rumah )asulullah SA$! 9mmu Salamah memba%a serta keempat #rang anaknya. Yang termu a i antara mereka a alah Aainab yang masih menyusu. 'eha iran )asulullah SA$ i sisi mereka sama sekali ti ak menghalangi mereka menemukan kete uhan cinta engan ibunya. -ahkan! ari bagin a mereka an kelembutan kasih sayang seperti yang

ijanjikan bagin a masa meminang ibu mereka. Masuk ke bilik 9mmu Salamah pa a malam pertama! )asulullah SA$ melihat Aainab tengah menetek alam pelukan ibunya. -agin a ti ak membangunkannya! ti ak mengganggunya! bahkan pergi meninggalkannya. Ti ak tega bagin a menghentikan si kecil menyusu pa a ibunya. Dan ini ti ak hanya berlaku satu ua kali. Dia baru se ar setelah -ilal menegur tin akannya itu. >nilah pengakuan telus 9mar bin 9mmu Salamah yang tumbuh besar bersama )asulullah SA$. Mengenang masa"masa ketika ia igembling terus #leh bagin a seperti anak sen iri! juga memegang pinggan. iberi bimbingan 8$ahai an pengarahan! 9mar berkata! ;$aktu mu a i bilik )asulullah SA$ aku pernah cer#b#h anak mu a! sebutlah nama Allah! makanlah engan tangan kanan! makanlah yang ekat enganmu!1 begitu bagin a menegurku.< Dengan tanggap anak mu a itu menerima pengajaran )asulullah SA$ an melaksanakannya. Suatu bukti nyata kalau cintanya kepa a )asulullah

220

SA$ sungguh luar biasa. 9mar mengaku! ;Ya! seperti itulah aku makan sesusu ah itu.<HE

HE

Al"-ukhariG 7ENH! MuslimG I0II

221

RASULULLAH BERSAMA KELUARGA DAN TETAMU DI RUMAH

Rasulullah Suka Men amu Keluarga )asulullah SA$ memulai akti3iti ak%ah an keluarga ekat. Mereka iun ang ke rumah bagin a segera setelah turun ayat, 'an berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat.BC Diri%ayatkan baha%a )asulullah SA$ bersab a kepa a Ali! ;$ahai Ali! Allah menyuruhku memberi peringatan kepa a keluarga"keluargaku yang ter ekat. Sembelihkan seek#r kibas an satu sha makanan. Siapkan juga satu bejana susu untuk kami! lalu un ang keluarga besar Ab ul Mutalib@< Ali berkata! ;Aku laksanakan perintah )asulullah SA$ itu. 'emu ian! pa a hari yang telah itentukan mereka berkumpul. A a empat puluh #rang yang ha ir i situ mungkin lebih atau kurang satu. Semua lelaki. Di tengah" tengah mereka a a bapa"bapa sau ara bagin a, Abu Talib! 0am:ah! Abbas! an Abu 4ahab. Aku berikan kepa a mereka sebuah mangkuk besar. )asulullah SA$ mengambil sep#t#ng aging! mem#t#ng lalu meletakkannya
HL

Surah 8Asy"Syu1ra1 DIHF, I/L

222

i tepi besen itu sambil bersab a! ;Makanlah engan menyebut nama Allah.< Semua lalu makan an minum. ;$ahai keluarga besar Ab ul Mutalib!< sab a bagin a kemu ian! ;Demi Allah! belum pernah aku lihat se#rang pemu a Arab memba%a sesuatu yang lebih baik aripa a apa yang aku ba%a untuk kamu. Aku memba%a urusan kehi upan unia an akhirat! an aku menerima perintah ari Allah untuk mengajak kamu. Siapa i antara kamu membantuku alam urusan ini! ialah sau araku@<H7 -agaimana sikap mereka menanggapi ajakan )asulullah SA$ itu telah terakam alam banyak buku sejarah. Mereka semua membantu )asulullah SA$ engan cara mereka sen iri! kecuali Abu 4ahab. Ti ak se#rang pun yang lebih sempurna iban ing )asulullah SA$

alam perkara menjalin hubungan kekeluargaan. Setiap #rang yang mempunyai hubungan keluarga engan )asulullah SA$ pasti akan bagin a kunjungi. 6uga #rang yang iketahui masih a a ikatan keluarga ekat mahupun jauh engan bagin a. 'epa a tiap"tiap mereka bagin a mengenalkan irinya! ke u ukannya! an apa yang harus mereka lakukan kepa anya. 4ebih ari itu! )asulullah SA$ memang telus mencintai mereka. Dan! ketelusan bagin a ini bukan hanya nancap i hati! tetapi itunjukkan terus kepa a mereka. Dengan begitu! hubungan antara )asulullah SA$ an mereka terjalin semakin k#k#h an kuat. 'epa a sepupunya! A.il bin Abi Talib! bagin a bersab a! ;$ahai Abu Ya:i ! aku mencintaimu kerana ua perkara. Pertama! kerana engkau keluargaku! ke ua! kerana aku tahu betapa bapa sau ara mencintaimu
H7

Al"-i ayah %a an"NihayahG EMEJ

223

6ika sesuatu yang buruk menimpa se#rang )asulullah SA$ turut prihatin

i antara keluarganya!

an ikut berse ih! lalu segera membantu

mengatasinya. 'etika bapa sau aranya! Abu Talib! engan keluarga besarnya mengalami kesukaran pangan! )asulullah SA$ segera ber&ikir bagaimana cara meringankan bebannya. -agin a ja i ingat betapa bapa sau aranya begitu sayang kepa anya! begitu bersusah payah men i iknya hingga e%asa lalu pin ah ke rumah isterinya tanpa se ikit pun men#rehkan luka pa a kebesaran nama bapa sau aranya itu. )asulullah SA$ memeras #tak! ber&ikir bagaimana cara membalas se ikit sahaja an bu i baik bapa sau aranya yang tia a tara. Sejurus kemu ian! hatinya terbuka. Allah telah memberinya ilham jitu. 9ntuk melaksanakan buah &ikiran cemerlangnya itu! bagin a bergegas menemui bapa sau aranya yang lain! yang usianya hanya berselisih tahun se ikit aripa anya! an termasuk keluarga -ani 0ashim yang hi up lebih ari cukup. )asulullah SA$! ;$ahai Abbas! sau aramu! Abu Talib! banyak keluarga. (ngkau tahu #rang"#rang se ang ilan a krisis. Mari kita ke sana! kita ringankan bebannya. Aku ambil se#rang ari keluarganya! an engkau juga se#rang. 'ita tanggung ke uanya. Akhirnya 6a1&ar bin Abi Talib iambil Abbas! sementara Ali bin Abi Talib iasuh )asulullah SA$ an tinggal bersama bagin a. ltulah salah satu gambaran keperiba ian bagin a. Ti ak jemu"jemunya )asulullah SA$ men:iarahi sanak sau aranya. Dijenguknya yang sakit! an iusapnya engan tangan kanannya yang agung sambil ber #a! ;Ya Allah! Tuhan segenap manusia! hilangkanlah pen eritaannya an sembuhkanlah ia.

224

(ngkaulah Sang Penyembuh! ti ak a a kesembuhan kecuali kesembuhan"Mu, kesembuhan yang ti ak meninggalkan kesakitan.<HH

engan

Diajarkannya pula kepa a mereka beragam #a yang apat men ekatkan iri mereka kepa a Allah an menjaga mereka ari keburukan. -ersab a engan )asulullah SA$ kepa a salah se#rang puterinya! ;-acalah i %aktu pagi! 8Maha Suci Allah lagi Maha Terpuji! ti ak a a kekuatan kecuali pert#l#ngan Allah. Apa yang ikehen aki Allah pasti berlaku! apa yang ti ak ikehen aki"Nya pasti ti ak akan berlaku. Aku tahu Allah Maha 'uasa atas segala sesuatu! an pengetahuan"Nya meliputi segala.1 -arangsiapa membaca ini i %aktu pagi! ijamin ia ijaga #leh Allah hingga petang. Dan! barangsiapa membaca ini i %aktu petang! ijamin ia akan akan ijaga #leh Allah hingga kees#kan paginya.<HN Di atas kecintaannya kepa a keluarga an sanak sau aranya itu!

)asulullah SA$ bahkan sangat simpati an ingin agar mereka selalu bera a alam kebaikan. Sab anya kepa a mereka! ;6ika manusia men atangiku lantaran amal mereka! maka kamu akan men atangiku lantaran nasab kamu.< Pa ahal! bersama keutamaan an ke u ukan yang tinggi serta arjat

mulia itu! mereka ti ak berbe:a engan umat >slam lain alam perkara amal sebagaimana isab akan bagin a! ;Sean ainya +atimah! puteri Muhamma ! melakukan tin ak pencurian! nescaya aku p#t#ng tangannya.< Tentu sahaja )asulullah SA$ berharap +atimah ti ak berbuat seperti itu! melainkan berbuat kebaikan semata"mata!

HH HN

Al"-ukhariG 7NLE! MuslimG I/J/ Abu Dau G 70N7

225

-agin a juga bersab a! ;$ahai segenap bani 0ashim! selamatkan irimu ari neraka@ $ahai segenap keluarga -ani Ab ul Mutalib! selamatkan irimu ari neraka@ $ahai +atimah! puteri Muhamma ! Selamatkan irimu ari neraka@ Demi Allah! aku ti ak punya hak apa pun ari Allah! kecuali baha%a kamu! mempunyai hubungan kekeluargaan yang akan terus aku jalin engan kuat an hangat.<HK Dalam ri%ayat lain! ;$ahai +atimah! puteri Muhamma ! %ahai Sha&iyyah! puteri Ab ul Mutalib! %ahai -ani Ab ul Mutalib! aku ti ak punya hak apa pun ari Allah. 'alau cuma harta! mintalah pa aku sesukamu@< )asulullah SA$ tahu ka ar kebaikan yang telah )asulullah SA$ kepa a mereka. ilakukan masing" itunjukkan

masing keluarganya. Dan! berikut ini sekelumit kea aan yang

Fatimah binti Asad, Ibu Saudara .abi +atimah binti Asa ! isteri bapa sau aranya! Abu Talib! men u uki ke u ukan agung i belahan ji%a )asulullah SA$. Ti ak lekang ari ingatannya bagaimana ia telah men i ik an mencurahkan cinta kasih sayang kepa anya. Maka! bagin a pun ti ak henti"hentinya membalas kebaikan an menyambung tali silaturahim engannya. )asulullah SA$ mel#njak gembira manakala bertemu +atimah yang menyusul irinya hijrah ke Ma inah. Disambutnya +atimah engan %ajah berbinar"binar penuh kehangatan an kemuliaan. Sebaliknya! betapa ber uka bagin a masa men engar ibu sau aranya telah kembali ke hariban Yang Maha 'uasa. Ti ak cukup hanya men #akan!
HK

Al"-ukhari an Muslim! al"-i ayah %a an"NihayahG EMEK

226

bagin a bahkan menanggalkan baju gamis untuk ija ikan kain kapannya. 'emu ian! ketika #rang"#rang selesai menggali liang kubur! )asulullah SA$ terus turun an membaringkan iri i tempat ibu sau aranya nanti akan ibaringkan untuk selamanya. -agin a berharap! engan begitu ibu sau aranya sentiasa ikelilingi para malaikat. Sebuah bukti nyata betapa agung ke u ukan +atimah i hati )asulullah SA$. 'etika jena:ah siap iturunkan untuk ikebumikan! )asulullah SA$ naik a liang. Semua mata meman ang hairan! se#lah"#lah bertanya kenapa sampai sejauh itu perlakuan )asulullah SA$ kepa a ibu sau aranya. Sebuah perlakuan yang belum pernah itunjukkan kepa a siapa pun #leh bagin a@ Namun! )asulullah SA$ ti ak hirau. -agin a lalu membacakan istigh&ar. Terkenang i benak bagin a masa lain yang telah iarunginya bersama ibu sau aranya. Masa lalu yang panjang! bagin a iasuh an ibesarkan engan penuh cinta an kasih sayang. Titik"titik air mengalir ari mata agung bagin a. Sambil menyapukan pan ang kepa a semua #rang! bagin a bersab a! ;Ti ak se#rang pun setelah Abu Talib yang lebih baik kepa aku selain ia.<

Abbas bin Abdul Mutalib, Ba$a Saudara .abi )asulullah SA$ bersikap sangat h#rmat kepa a semua bapa sau aranya tanpa kecuali. -agin a juga ti ak pernah putus berharap agar mereka selalu alam kea aan baik menakjubkan an terhin ar ari segala musibah. Salah satu sikap alam peristi%a Perang -a ar. itunjukkan )asulullah SA$

$aktu itu! )asulullah SA$ memperkirakan bapa sau aranya! Abbas! akan ikut berperang i pihak *uraisy. Sementara! kaum muslim ti ak ingin ia terbunuh ataupun terluka alam perang nanti. 'erana itu! )asulullah SA$

227

mengeluarkan arahan agar mereka menghin ari perselisihan engan Abbas an ti ak menyakitinya. Sebab! ia ti ak pernah menyakiti kaum muslim ketika ulu mereka masih i Mekah. 4agi pula! keikutsertaan Abbas alam Perang -a ar hanya sebatas memberi perlin ungan kepa a kaumnya! bukan kerana benci kepa a )asulullah SA$ an sahabat"sahabatnya. 4ebih ari itu! kerana )asulullah SA$ tahu hati bapa sau aranya itu sangat ekat engan >slam. 'etika Abbas ikut menja i ta%anan segera setelah pertempuran selesai! )asulullah SA$ merasa terpukul an gelisah. Tersayat hati bagin a alam ikatan. Pa ahal! men engar bapa sau aranya menjerit kesakitan kaum! Abbas hi up terh#rmat. ;)asulullah SA$! aku lihat engkau ti ak apat ti ur! kenapa2< tegur se#rang sahabat yang menangkap kegelisahan bagin a. ;Aku men engar jeritan -apa sau ara Abbas.< Malam itu Abbas memang iikat kuat"kuat #leh pasukan muslim. 4alu se#rang lelaki bangkit an mengen urkan tali pengikat Abbas. Masa itu pula )asulullah SA$ terlihat ja i tenang. -agin a bertanya"tanya engan hairan! ;'enapa aku ti ak men engar lagi jeritan -apa sau ara Abbas2< 'huatir akan ibenci )asulullah SA$ kalau ti ak buka mulut! lelaki itu lalu berkata! ;Aku telah mengen urkan tali pengikatnya.< )asulullah SA$ merasa lega! ji%anya ja i lebih tenang. 'epa a lelaki itu bagin a bersab a! ;4akukan juga kepa a semua ta%anan lain@< -etapa gembira )asulullah SA$ ketika Abbas menyatakan iri beriman an memeluk >slam. Dengan bangga bagin a memperkenalkan kepa a kaum

sebelum ini ti ak pernah ia iperlakukan sehina ini. Sebagai pemimpin suatu

228

muslim siapa bapa sau aranya an setinggi apa ke u ukannya. ;>nilah bapa sau araku!< sab a bagin a! ;sau ara sekan ung ayahku. >nilah Abbas bin Ab ul Mutalib! #rang -ani *uraisy yang paling murah hati memberi perlin ungan kepa a kami an paling kuat menjalin tali silaturahim.< )asulullah SA$ memberi pengh#rmatan istime%a kepa a bapa sau ara yang satu ini. 'erana emikian tingginya ke u ukan Abbas i sisi )asulullah SA$! kaum muslim pun mengh#rmatinya an menjunjung tinggi. 0ingga jika ia le%at i ha apan 9mar atau 9thman yang se ang menunggang ken eraan! ke uanya pasti turun hingga begitu kata ke uanya. Semua tahu betapa berambisinya )asulullah SA$ agar Abu Talib memeluk >slam. Ti ak putus"putusnya bagin a berharap agar ia tetap baik an ti ak mati alam kea aan syirik. Maka i esaknya bapa sau aranya untuk mengucap syaha at. ;9capkanlah! bapa sau araku! meskipun hanya telingaku@< -agin a menyayangkan kematian Abu Talib! an menyebut tahun i ia berlalu. ;-apa sau ara )asulullah SA$1

kematiannya an kematian 'ha ijah sebagai tahun berkabung.

Ali bin Abi !alib, Se$u$u Rasulullah Dia begitu agung i sisi )asulullah SA$. Dialah #rang pertama yang memeluk >slam ari kalangan anak"anak. Dia juga suami puteri kebanggaan bagin a! +atimah al"Aahra1. Dia men apat perhatian an perlin ungan lebih ari bagin a. )asanya! su ah ti ak asing lagi bagaimana perlakuan )asulullah SA$ kepa a Ali.

229

Setelah pertempuran -a ar! )asulullah SA$ tiba"tiba menghilang. Pasukan muslim panik. Mereka menebar untuk mencari bagin a. Akhirnya mereka menemukan bagin a tengah sibuk mengurus anak sau aranya! Ali bin Abi Talib. Dengan penuh cinta bagin a bersab a! ;Ayah 0asan ini sakit perut! ja i aku tertinggal ari kamu.< Ti ak a a #rang yang i #akan )asulullah SA$ engan sepenuh hati! i ampingi! li ahnya@< Dalam kesempatan berbe:a bagin a bersab a! ;Siapa mencintai Ali! bererti ia mencintaiku. Siapa membenci Ali! bererti ia membenciku. Siapa menyakiti Ali! bererti ia menyakitiku. Dan! siapa menyakitiku! sungguh ia telah menyakiti Allah.< -egitu turun &irman Allah! Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghapuskan dosa darimu, hai keluarga, dan menyu#ikanmu sesu#isu#inya,BD segera )asulullah SA$ yang masa itu bera a i rumah 9mmu Salamah memanggil +atimah! Ali! 0asan! an 0usein. )upanya bagin a ti ak ingin menun a untuk segera menyampaikan berita gembira kepa a mereka atas turunnya ayat ta i. 4alu bagin a memanjatkan #a! ;Ya Allah! mereka inilah keluargaku! hapuskanlah mereka ari #sa an sucikanlah mereka sesuci" sucinya.< 'etika )asulullah SA$ mempersau arakan kaum Muhajirin engan kaum Anshar! bagin a sen iri mengangkat Ali sebagai sau ara. ;(ngkau sau araku an pen ampingku< tegas bagin a. 4alu sab anya lagi! ;Siapa menja ikan aku sebagai pimpinannya maka Ali pun a alah pimpinannya. Ya
HJ

an

ihibur sekerap Ali. -ahkan! bagin a pernah mengusap an teguhkanlah

a anya sambil ber #a! ;Ya Allah! tunjukkanlah hatinya

Surah Al"Ah:ab DEEFG EE

230

Allah! t#l#nglah #rang yang men#l#ngnya memusuhinya.<

an musuhilah #rang yang

(amzah bin Abdul Mutalib, Ba$a Saudara .abi -elum pernah )asulullah SA$ se ih bercampur marah seperti kese ihan an kemarahan bagin a kepa a #rang yang telah membunuh bapa sau aranya! 0am:ah! alam Perang 9hu . 4ebih"lebih setelah melihat tubuh bapa alam kea aan ti ak utuh lagi. Perutnya k#yak! an hi ungnya terkelupas. Sebuah sau aranya yang suci

jantungnya keluar! ke ua telinga Ti ak a a yang apat

peman angan yang memilukan i tempat yang menyakitkan. ilakukan )asulullah SA$ masa itu selain mengumpat mereka yang telah engan sa is membunuhnya an mencacah" cacah tubuhnya. -agin a menangis an menyuruh #rang"#rang menangisinya. Sebab! i tengah peristi%a pertumpahan arah yang sangat menyayat hati itu )asulullah SA$ ti ak melihat a a #rang yang meratapi kematian bapa sau aranya! ;0am:ah ti ak a a yang menangisinya.< Setelah sab a bagin a i atas! ti ak a a %anita Anshar yang menangisi tentara yang gugur alam perang tanpa memulai engan menangisi 0am:ah. Ti ak hanya sekali )asulullah SA$ menyembahyangkan 0am:ah. -agin a menyembahyangkannya bersama setiap perajurit syahi yang i atangkan ke ha apan bagin a. 4alu engan hati tersayat )asulullah SA$ bermunajat! ;Sem#ga Allah mengasihimu! bapa sau ara. (ngkau telah menjalin tali silaturahim an berbuat banyak kebaikan. Ti ak a a bencana seberat yang aku rasakan pa amu masa ini! an belum pernah aku marah seperti sekarang ini. 6ika aku ipertemukan #leh Allah engan #rang"#rang

231

*uraisy i suatu me an tempur! nescaya akan aku bunuh tiga puluh #rang ari mereka.< Namun! sebelum berganjak ari tempat )asulullah SA$ ber iri! tiba"tiba %ahyu turun. Allah ber&irman kepa a bagin a! Serulah $manusia) kepada jalan %uhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan #ara yang baik. Sesungguhnya %uhanmu, 'ialah yang lebih mengetahui mengenai siapa yang tersesat dari jalan-+ya, dan 'ia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 4ika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan seksaan yang ditimpakan kepadamu. +amun, jika kamu bersabar, Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. "ersabarlah $hai (uhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, janganlah kamu bersedih hati terhadap $keka,iran) mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orangorang yang berbuat kebaikan.@6 )asulullah SA$ lega. 0atinya ja i tenang. 4alu sau aranya julukan 8Pemimpin Syuha a1 an 8Singa Allah1. i #akannya bapa iberinya

engan sabar. -agin a ber #a untuk 0am:ah yang

Abdullah Ibnu Abbas, Se$u$u Rasulullah Ab ullah >bnu Abbas termasuk keluarga yang ekat kepa a )asulullah SA$ an istime%a. Dia i #akan! ;Sem#ga Allah memberkati an menghi upkan ia.< 4ain kali ia ipeluk engan penuh cinta #leh )asulullah SA$ sambil
N0

i #akan! ;Ya Allah! ajarkanlah kepa anya hikmah.< 6uga

An"Nahl D/HFG /I7"/IK

232

ipanggil )asulullah SA$ lalu mulutnya ilu ahi sambil i #akan! ;Ya Allah! berilah ia pemahaman men alam mengenai agama an ajarilah ia tak%il.< Allah benar"benar memakbulkan impiannya! #a )asulullah SA$! me%uju kan an membuktikan kebenaran sab anya, ;Dia ini akan menja i

ulama umat ini yang paling cer ik an tahu iri.< Tahu kalau Ab ullah >bnu Abbas mempunyai kecer ikan luar biasa! )asulullah SA$ lalu mengarahkannya secara khusus an membuatnya selalu ekat engan bagin a. Ab ullah bercerita! ;Aku pernah bersembahyang i belakang )asulullah SA$. Tiba"tiba bagin a memegangi tanganku belakang enganmu21 8)asulullah SA$! layakkah sese#rang bera a i ha apanmu se%aktu engkau s#lat2 -ukankah engkau utusan Allah21 )asulullah SA$ lalu men #akanku iberi tambahan i ekatkan! ilmu ipeluk! atau an pemahaman.< iusap"usap kepalanya. -egitulah selalu kea aan Ab ullah ipanggil #leh bagin a! engan )asulullah SA$. Dia sering an menarikku tepat i ha apan bagin a. Setelah bagin a s#lat! aku berun ur ke engan s#pan. -egitu selesai! bagin a bersab a! 8A a apa

Dicurahkannya cinta an kasih sayang sepenuh hati bagin a. Suatu masa Ab ullah isuruh ayahnya menemui )asulullah SA$. Dia berangkat! tetapi ti ak lama su ah kembali. ;Aku melihat se#rang lelaki ti ak aku kenal bersama bagin a!<. katanya kepa a ayahnya. Abbas lalu men atangi )asulullah SA$ an menceritakan apa yang ikatakan puteranya ta i. )asulullah SA$ lalu memanggil Ab ullah! menyuruhnya u uk i biliknya! lalu mengusap"usap kepalanya sambil men #akan agar iberi pengetahuan.

233

Telah kita ketahui i ha apan apa yang i%asiatkan )asulullah SA$ kepa a Ab ullah ketika ia ib#nceng bagin a.

Ja)/ar bin Abi !alib, Se$u$u Rasulullah 6a1&ar a alah sepupu )asulullah SA$! putera bapa sau ara bagin a! Abu Talib. Dia sangat ih#rmati )asulullah SA$ an sangat icintai! kerana an termasuk pemeluk >slam a%al! i samping bagin a sen iri tumbuh

ibesarkan i rumahnya serta menerima pen i ikan

i sana alam jenjang

%aktu yang cukup lama. Ti ak hairan jika ingatan bagin a ti ak apat lepas an segenap in i3i u i rumah itu engan segala kebaikan mereka yang tia a tara. Masa 6a1&ar pulang ari 0abasyah! tiba i Ma inah ia isambut engan kegembiraan ti ak terperi #leh )asulullah SA$. 'e atangannya ke sana bertepatan engan penaklukan 'haibar. )asulullah SA$ mencium keningnya an mengucapkan kata"kata yang sangat kes#h#r! 8Aku ti ak tahu manakah yang lebih membuatku bahagia, penaklukan 'haibar ataukah kembalinya 6a1&ar.< Namun! kebahagiaan )asulullah SA$ ti ak bertahan lama. Sebab! segera setelah itu 6a1&ar gugur alam sebuah pertempuran i Mu1tah! sebuah ka%asan i lembah Syam (Syiria). -agin a sangat terpukul. Meskipun )asulullah SA$ bera a i Ma inah! bagin a apat menyaksikan terus suasana pertempuran i sana. Dan! itu ilukiskan )asulullah SA$ kepa a para sahabat sehingga mereka pun se#lah"#lah menyaksikan engan mata kepala sen iri. )asulullah SA$ segera teringat putera"putera sepupunya itu. )asa hiba kepa a mereka men#rehkan luka i hati )asulullah SA$. -agin a bergegas

234

menuju rumah mereka. -egitu masuk! bagin a bersab a kepa a Asma1 binti Amis! isteri 6a1&ar! ;-a%a ke sini anak"anak 6a1&ar@< Diciumnya mereka an ipeluknya erat"erat. -intik"bintik air berlinang i mata bagin a. Air mata hiba an kasih sayang. Setelah le%at tiga hari! )asulullah SA$! ;Mulai sekarang kamu ti ak perlu menangisi sau araku lagi.< Si kecil semua ipanggil. -agin a lalu an ijamu mengun ang tukang pangkas. 'epala mereka icukur b#taksemua! lalu iba%a ke rumah bagin a. Mereka tinggal bersama )asulullah SA$ SA$ sehingga kese ihan mereka perlahan mere a! musibah itu.N/ Sebulan berselang! perajurit muslim kembali ari Mu1tah. Semua #rang berb#n #ng keluar untuk menyambut ke atangan mereka. Ma inah hiruk" pikuk alam suasana penyambutan. Anak"anak berlarian! yang tua pun ti ak ketinggalan. )asulullah SA$ menyaksikan mereka ari atas tunggangan engan tatapan penuh hiba an rasa kasihan. Ti ak hanya kepa a putera"putera 6a1&ar! tetapi kepa a semua anak"anak yang bera a i sana. -agin a terus menga%asi para sahabat. )asulullah SA$ sen iri memba%a Ab ullah bin 6a1&ar! memangkunya! an menggantikan ayahnya yang hilang! ayah yang inanti"nantikan. Alangkah beruntung Ab ullah kerana ke u ukan ayahnya itu kemu ian iman&aatkan
N/

selama tiga hari. Mereka ih#rmati! isucikan! an ihibur #leh )asulullah an mereka siap menyambut babak kehi upan baru engan ji%a yang bersih ari pengaruh

an ingin menjaga mereka

i tengah kerumunan manusia itu.

;Ambil anak"anak itu! an ba%a ke sini putera 6a1&ar!< seru bagin a kepa a

Abu Dau G L/JI

235

terus

#leh

)asulullah

SA$.

Di antara bukti kasih sayang )asulullah SA$ kepa a Ab ullah! bagin a pernah mengusap kepalanya sambil ber #a! ;Ya Allah! ja ikanlah anak"anak 6a&ar sebagai penggantinya! berkatilah Ab ullah sebagai tangan kanannya! an akulah %alinya i unia an akhirat.< 6ika )asulullah SA$ berjalan engan ken eraan lalu melihat Ab ullah! bagin a menaikkan an men u ukkannya i ha apan bagin a.

Abu Su/yan bin al0(arith, Se$u$u Rasulullah Dia a alah sepupu )asulullah SA$ juga! putera bapa sau aranya yang tertua. 0arith meninggal i usia mu a ketika ayahnya! Ab ul Mutalib! masih hi up. Puteranya! Abu Su&yan! a alah sau ara susuan )asulullah SA$ an 0alimah as"Sa1 iyah. Abu Su&yan a alah penyair. 'etika ak%ah >slam ilancarkan! an syair menja i bahagian penting ari me an perjuangan melengkapi senjata an strategi perang! Abu Su&yan menggubah syair penuh caci maki kepa a )asulullah SA$ an segenap muslimin. Syair yang sangat menusuk perasaan bagin a melebihi syair"syair kaum musyrik. 4alu 0isan bin Thabit tampil memberi perla%anan. Dia menyerang Abu Su&yan engan syair pembelaan terha ap )asulullah SA$ sampai akhirnya ia tersu ut. Abu Su&yan bin al"0arith masuk >slam pa a peristi%a penaklukan Mekah. Dia atang kepa a )asulullah SA$ an meminta maa& atas permusuhan an syair"syairnya yang keras menyerang bagin a. Dia kemu ian begitu isayang #leh )asulullah SA$ an ipersaksikan masuk syurga. ;Aku harap engkau menja i pengganti 0am:ah.<

236

0arapan )asulullah SA$ ti ak meleset. Abu Su&yan mengha api ujian sangat berat pa a Perang 0unain. Dia termasuk perajurit yang bertahan i me an pertempuran. Dia ti ak lari i masa banyak perajurit lain yang lari! meskipun harus mela%an serbuan men a ak pihak la%an. Tangannya tetap bertahan memegang ken ali ku a ken eraan )asulullah SA$ an membelanya mati"matian. Pernah suatu ketika )asulullah SA$! ;Abu Su&yan termasuk keluargaku yang terbaik.<

Ahli Keluarga (alimah As0Sa)diyah 'ecintaan )asulullah SA$ kepa a keluarga ti ak sebatas yang ekat" ekat sahaja! tetapi menjangkau pa a keluarga terjauh juga. -agin a berlaku baik kepa a siapa sahaja yang mempunyai hubungan kekeluargaan! sama a a secara nasab mahupun susuan. -agin a juga berbuat baik kepa a siapa pun yang pernah berjasa kepa a bagin a! sekecil apa pun. >tulah kenapa )asulullah SA$ sangat mengh#rmati 0alimah al" Sa1 iyah! ibu susuannya! murah hati an penuh tak:im kepa a keluarganya. 'etika men engar berita )asulullah SA$ kah%in 0alimah melihat )asulullah SA$ hi up bahagia merayakan ke atangannya. 'etika engan 'ha ijah!

atang mengucapkan selamat kepa a bagin a. Dia ikut gembira egan 'ha ijah. )asulullah SA$ engan itanya mengenai kea aannya!

suara melemah 0alimah mengeluhkan tahun kemarau panjang an kebuluran yang melan a keluarganya. Dan luahan suaminya 'ha ijah menangkap suatu keinginan untuk membantu meringankan pen eritaan ibu susuannya itu. Tanpa menun a %aktu 'ha ijah cepat bertin ak. Dia ha iahkan kepa a 0alimah

237

sepuluh ek#r kambing gemuk"gemuk an beberapa ek#r anak unta yang tegar" tegar. 4ebih ari itu! )asulullah SA$ membekalinya pula seek#r tunggangan yang sangat kuat untuk ia ken arai pulang ke tengah"tengah kaumnya. Akhirnya! 0alimah kembali ke tengah"tengah keluarganya engan hati iliputi kebahagiaan. Dia pun sangat bangga engan apa yang telah ilakukan #leh anak kebanggaannya! )asulullah SA$. 'etika berlaku Perang 0unain! )asulullah SA$ memerintahkan beberapa #rang perajurit untuk mencari sese#rang bernama -uja ari -ani Sa1 ! kaumnya 0alimah. Dia telah melakukan tin akan yang menimbulkan ketakutan umat >slam. Ti ak berselang lama ia pun itangkap. Dia iarak menuju )asulullah SA$ bersama seluruh angg#ta keluarganya! termasuk se#rang %anita ari kabilahnya bernama Syaima1 binti al"0arith. )upanya emi Allah! aku ini a alah sau ari susuan %anita ini iperlakukan engan keras #leh perajurit itu. Dia lalu bercakap engan lantang! ;'amu tahu! )asulullah SA$ kamu@< Tentu sahaja perajurit itu ti ak percaya. Mereka menyangka itu akal licik supaya ia ti ak iperlakukan keras lagi. Dia bersama yang lain terus iarak sampal tiba i ha apan )asulullah SA$. Setelah ber iri tepat i ha apan )asulullah SA$! %anita itu terkesima. Mukanya cerah berbinar"binar. 'e ua matanya menatap penuh %ajah )asulullah SA$! penuh seli ik. 'emu ian kenangannya menyusut ke lembah %aktu lima puluh tahun yang lalu. Terbayang masa ia berjalan mengitari khemah"khemah bani Sa1a Dia ti ak kuasa menahan an bermain"main bersama )asulullah SA$ ini. iri. Di tengah keletihan memuncak setelah

238

menempuh jarak yang begitu jauh! ia menyeruak kerumunan keluarga itu sambil berteriak! ;)asulullah SA$! aku ini sau ari susuanmu. Aku Syaima puteri 0alimah as"Sa1 iyah@< )asulullah SA$ ter iam. Dipan anginya %anita itu lekat"lekat untuk memastikan kebenaran apa yang baru sahaja iucapkan. Ti ak a a gunanya ber ebat i tengah suasana bising an penuh peristi%a seperti itu. Dicubanya mengingat"ingat %anita itu. A a seperti rasa rin u tumbuh i hati )asulullah SA$ pa a %anita itu. 4alu bagin a bertanya engan na a penuh cinta! ;Apa buktinya2< Di tengah kegalauannya! %anita itu mencuba merentangkan &ikiran! mencari"cari i hatinya sesuatu yang apat mengembuskan ebu masa lalu yang terbentang begitu panjang an telah banyak terkuras ari ingatan. Tiba" tiba ia berkata! ;>ngatkah kau! nabi Allah! ketika aku memukul pangkal i ekat khemah! khemah keluarga kita -ani Sa1 ! engan gigitan kasih pahamu! kita bermain sayang2< Tiba"tiba! i tengah para sahabat yang terpegun menyimak apa yang iucapkan %anita itu! %ajah )asulullah SA$ berubah cerah. 'e ua mata bagin a yang in ah berkaca"kaca. Titis"titis bening mengalir! men eraskan kenangan masa lalu yang manis an in ah. Dihampirinya %anita itu! isambutnya engan riang an penuh pengh#rmatan. Ditanggalkannya pula selen ang yang bagin a kenakan! ihamparkan i atas tanah! lalu ipeganginya %anita itu an i u ukkan i atasnya. )asulullah SA$ sen iri ber iri! engan menatap %anita yang terlihat begitu bahagia itu. -ahagia kerana! begitu! bagin a telah mengangkat martabat kaumnya.

ketika engkau naik ke punggungku an menggigitku

239

Melihat perlakuan )asulullah SA$ kepa a %anita itu! akhirnya para sahabat pun menaruh h#rmat pa anya. Sementara! ia menatap mereka se#lah" #lah ingin berkata, ;Sekarang! lihat sen iri bagaimana )asulullah SA$ begitu memuliakanku! se angkan kamu malah memperlakukan aku engan hina.< 'epa a Syaima1 )asulullah SA$! ;'alau engkau mahu! tinggallah bersamaku! aku akan mencintai an memuliakanmu. Namun! jika engkau ingin kembali ke keluarga an kaummu! aku akan memberimu ha iah.< 4ega rasanya hati Syaima1 men apat pengh#rmatan seperti itu ari

)asulullah SA$. )asa letihnya hilang seketika. Semasa ia bingung mana yang mahu ipilih. Namun! kerin uan kepa a rumah"rumah kaumnya tiba"tiba mencengkam a anya. Dia &ikir masih banyak yang memerlukan pert#l#ngannya. Maka! engan penuh h#rmat ia berkata! ;Aku akan kembali ke kaumku! )asulullah SA$@< Akhirnya )asulullah SA$ melepas sau arinya itu pergi. Dia iberi

ha iah empat #rang hamba, tiga lelaki an satu perempuan. Mereka ibebani tugas melayani an menguruskan segala keperluan Syaima1. -agin a berpesan agar ia menikmati pemberian itu. Sikap h#rmat kepa a keluarga 0alimah itunjukkan )asulullah SA$ bukan hanya sekali ua kali. pernah se#rang lelaki lanjut usia mengha ap bagin a. Setelah iketahui ia a alah ayah susuan bagin a! bagin a bangkit ber iri an menyambutnya engan hangat. Ti ak hanya itu! bagin a lalu menja ikan sebahagian bajunya sebagai tempat u uknya. Ti ak lama setelah itu atang pula sau ara yang sama"sama menyusu ari 0alimah. )asulullah SA$ ber iri an men u ukkan lelaki itu i ha apan bagin a.

240

'etika mereka yang kalah perang setelah peristi%a 0unain!

atang kepa a )asulullah SA$

i tengah"tengah mereka ter apat bapa sau ara

susuan bagin a! muncul rasa hiba kepa anya berikut seluruh kaumnya. Maka! emi bapa sau aranya ini! bagin a engan tara& sebagai rasul ti ak malu"malu meminta t#l#ng kepa a kaum muslim untuk mengembalikan ta%anan %anita an anak"anak. Mereka setuju. -agi yang ti ak mahu mengembalikan! )asulullah SA$ membelinya ari mereka lalu ibebaskan.

!hu#aibah, (amba Ba$a Saudara .abi )asulullah SA$ ti ak melupakan Thu%aibah! hamba bapa sau ara bagin a! Abu 4ahab! yang telah menyusui bagin a beberapa hari sebelum 0alimah. Selama i Mekah! bagin a selalu mencarinya an menjalin hubungan kekeluargaan engannya. 'ha ijah juga sangat memuliakannya. -erali"kali it#lak. -aru setelah )asulullah SA$ hijrah ke 'ha ijah minta membeli Thu%aibah kepa a Abu 4ahab untuk ibebaskan ari perhambaan! tetapi selalu Ma inah! ia ibebaskan #leh Abu 4ahab. Ti ak henti"hentinya )asulullah SA$ menjalin hubungan silaturahim engan Thu%aibah. Dikiriminya pula segala keperluan! seperti makanan an pakaian! hingga sampai kepa a bagin a berita kematiannya pa a tahun kembalinya bagin a ari 'haibar. 4alu sab anya! ;Apa sahaja yang ikerjakan anaknya! Masruh2< Thu%aibah telah menyusui )asulullah SA$ engan air susunya. Crang"#rang memberitahu! ;Semua keuarganya telah meninggal sebelum ia. Sekarang ia ti ak punya siapa"siapa.<NI

NI

Al">sti1abG IN! at"Taba.at /M/0K

241

+mmu (aram binti Mulhan Dia a alah ibu sau ara susuan )asulullah SA$. -agin a juga sangat mengh#rmatinya! men:iarahi ke iamannya! bahkan ti ur siang i sana. Pernah suatu ketika )asulullah SA$ ti ur i rumahnya. -egitu bangun! bagin a lalu terta%a. ;Diperlihatkan kepa aku sekumpulan manusia terkesima menyimak apa yang an umatku se ang berlayar i punggung laut yang biru bak raja alam keluarga.< 9mmu 0aram iucapkan )asulullah SA$. Dia berharap irinya bersama mereka! katanya kepa a )asulullah SA$! ;)asulullah SA$ #akan agar aku termasuk i antara mereka.< ;'amu se#rang i antara mereka!< tegas bagin a. Di #akannya pula agar ia mati syahi . 0ari"hari berlalu. 9mmu 0ani kemu ian kah%in engan 9ba ah bin ash"Shamit. Dia ikut suaminya berperang alam penaklukan 5yprus pa a tahun IN 0ijrah. Setelah mengharungi lautan an menginjakkan

kaki i pulau itu! ia naik seek#r tunggangan. Dalam perjalanan ia terjatuh lalu meninggal! an ikebumikan terus i tempat itu juga.NE

NE

Asa al"=habahG HMEI7

242

RASULULLAH SAW DI RUMAH PARA SAHABAT

Rasulullah Mengasihi !ukang Sa$u Mas id )umah sahabat menja i pusat perhatian )asulullah SA$. 'alau bukan mereka yang iun ang ke rumah bagin a! bagin alah yang ber:iarah ke rumah mereka. 6ika terakhir ini yang berlaku! pastilah bagin a isambut engan Sebaik"baiknya #leh mereka. Sahabat yang sakit! bagin a :iarah. 6ika iun ang! bagin a pasti atang. 6ika yang ti ak kelihatan! bagin a cari an bagin a tanya. Suatu hari! %anita yang biasa mengkhi matkan irinya ke masji ? menyapu an ti ak pernah cuti?tiba"tiba ti ak kelihatan #leh )asulullah SA$. -ertanyalah bagin a kepa a #rang"#rang yang a a i sana. 'etika iberitahu ia telah meninggal! bagin a engan keras menegur mereka. ;'enapa aku ti ak kamu beritahu2< -agin a menanyakan i mana ia ikebumikan. Setelah itunjukkan!

terus bagin a keluar menuju kuburnya an menyembahyangkannya. NL >tu kerana )asulullah SA$ a alah milik manusia seluruhnya, sama a a yang besar mahupun yang kecil! yang mulia mahupun yang hina! yang lelaki
NL

At"TaratibG /MKN! al"-ukhariG /EEN! MuslimG J7H

243

mahupun yang %anita! yang ekat mahupun yang jauh. Dengan tin akan itu! bagin a sebenarnya ingin menegaskan satu pengajaran agar mereka satu sama lain saling mencintai an saling mengh#rmati.

Rasulullah Mend"akan Abu Salamah Suatu ketika )asulullah SA$ atang ke rumah Abu Salamah yang baru sahaja mengembuskan na&as terakhirnya. 'erana matanya tetap terbuka! bagin a lalu memejamkannya. ;'e manakah ruh pan angan ikut!< sab a bagin a. Semua keluarganya kalut an se ih. Namun! )asulullah SA$ engan bersab a! ;6angan memberitahu sekali gus membimbing mereka. ucapkan.< 'emu ian bagin a men #akan Abu Salamah! ;Ya Allah! ampunilah Abu Salamah! tinggikanlah petunjuk! susulkanlah arjatnya bersama #rang"#rang yang men apat ia kepa a mereka yang telah terlebih an ahulu ia! $ahai Tuhan alam semesta! icabut! ke sanalah

ber #a selain yang baik"baik! sebab malaikat mengamini apa pun yang kamu

mengha ap"Mu! ampunilah kami

lapangkanlah kuburnya an sinarilah.<N7

Rasulullah Suka Menziarahi Sahabat Pa a masa lain )asulullah SA$ men:iarahi Sa1a bin 9ba ah bersama Ab urrahman bin Au&! Sa1a bin Abi $a..ash! an Ab ullah bin Mas1u . Melihat bagin a menangis! yang lain pun lalu menangis.NH
N7 NH

MuslimG JI0 Al"-ukhariG /E0L! MuslimG JIL

244

Dalam satu ri%ayat Muslim

inyatakan baha%a >bnu 9mar berkata!

;$aktu kami u uk bersama )asulullah SA$! tiba"tiba atang se#rang lelaki Anshar. Dia mengucap salam kepa a bagin a. -egitu ia berpaling! bagin a bertanya! ;-agaimana khabar sau araku! Sa1a bin 9ba ah2< ;-aik!< ja%ab lelaki tersebut. ;Siapa i antara kamu yang mahu men:iarahi2< -agin a ber iri an kami pun ber iri mengikuti.NN Pernah juga )asulullah SA$ men:iarahi Salman al"+arisi. Dengan penuh hiba bagin a men #akannya! ;Salman! mu ah"mu ahan Allah menyembuhkan penyakitmu! mengampuni agamamu hingga menjelang ajalmu.<NK -ahkan! )asulullah SA$ menyempatkan iri men:iarahi se#rang Arab ba %i. -agin a se ih menyaksikan ia terserang emam. ;>tu tebusan an penyucian!<NJ sab a bagin a bermaksu memberi semangat. 'epa a Sa1a bin Abi $a..ash yang se ang terbaring sakit bagin a memanjatkan #a! ;Ya Allah! sembuhkanlah Sa1 . Ya Allah! sembuhkanlah Sa1 . Ya Allah! sembuhkanlah Sa1 .<K0 -ila iun ang sahabat! )asulullah SA$ pasti atang! makan bersama mereka tanpa be:a! tanpa merasa paling terh#rmat i antara mereka. -agin a bersab a! ;Diun ang jamuan betis atau lengan sekalipun aku atang. Diberi
NN NK

#samu! menyihatkan tubuh an

meringankan pen eritaannya

an

MuslimG JI7 >bnu as"SaniG 7LK NJ >bi G 7E7 K0 MuslimG /HIK

245

ha iah betis atau lengan sekalipun aku terima.<K/ -iasanya bagin a terus men #akan agar mereka iberi keberkatan an magh&irah. Ab ullah bin -usr menceritakan! ;)asulullah SA$ men:iarahi ayahku. 'ami suguhkan kepa a bagin a makanan. ;-er #alah untuk kami! )asulullah SA$!< pinta ayahku. -agin a lalu ber #a! ;Ya Allah! berkatilah re:eki yang (ngkau anugerahkan kepa a mereka! ampunilah mereka! an sayangilah mereka.<KI Pernah Abu al"0aitham bin at"Tihan memasak makanan khusus untuk )asulullah SA$. Maka sau aramu ini.< ;)asulullah SA$! apa bayarannya2< ;6ika sese#rang ke atangan tetamu! isajikan makanan an minumannya! lalu mereka men #akannya! ya itulah bayarannya.<KE -agin a ajarkan kepa a sahabat bagaimana a ab bertan ang! bersikap baik! an berlaku lembut. Di antaranya ketika bagin a iun ang untuk jamuan makan bersama lima #rang sahabat. A a se#rang sahabat yang ti ak iun ang ikut bersama bagin a. Tiba kalau ti ak! ia pulang.< i rumah sahabat yang mengun ang bagin a bersab a! ;Crang ini ikut kami. 'alau engkau i:inkan! ia akan bergabung! iun anglah bagin a an beberapa #rang sahabat. Setelah menjamu hi angan! )asulullah SA$ kepa a mereka! ;-ayarlah

K/ KI

Al"-ukhariG I7HK MuslimG I0LI KE Abu Dau G EK7E

246

)upanya sahabat itu ti ak enak kalau ti ak mengh#rmati semua yang bersama )asulullah SA$. ;Ch! silakan!< katanya.<KL 6ika men:iarahi sahabat Anshar! ti ak lupa bagin a mengucap salam kepa a anak"anak mereka. Dielusnya kepala mereka an i #akan.K7

Rasulullah Menga arkan Adab Makan 'etika su ah u uk mengha api hi angan! )asulullah SA$ membimbing mereka a ab makan engan terlebih ahulu membaca basmalah an mencuci tangan! lalu makan engan tangan kanan. pernah a a sahabat yang makan i samping bagin a engan tangan kiri. ;Makanlah engan tangan kanan!< sab a bagin a. ;Aku ti ak apat.< ;Ti ak b#leh2 0anya #rang yang sangat tua yang ti ak b#leh.< Crang terlampau tua yang ti ak kuat lagi mengangkat tangan ke mulutnya.KH -agin a juga membimbing agar setiap #rang makan makanan yang a a i ha apannya. Ti ak mengapa mengisarkan tangan atau memilih bila yang mahu iambil itu berupa kurma atau buah"buahan. )asulullah SA$ sen iri makan hanya engan tiga jariKN. 86ika isajikan makanan! bagin a bersyukur tanpa pernah memaki. ;)asulullah SA$ ti ak pernah mencela makanan sama sekali, kalau suka itinggalkan!< tutur pembantu bagin a! Abu 0urairah. KK
KL K7

imakan! kalau ti ak

Al"-ukhariG I0K/! I0EH An"NasaiG KELJ KH MuslimG I0I/ KN >bi G I0EI KK Al"-ukhariG 7L0J! MuslimG I0HL

247

Masa men:iarahi Sa1a bin 9ba ah! lalu isajikan sep#t#ng r#ti an buah :aitun. )asulullah SA$! ;Di samping kamu telah berbuka #rang"#rang yang berpuasa! jamuan kamu telah mem#h#nkan rahmat atas kamu.< KJ Pernah suatu kali )asulullah SA$ bagin a men#lak. ;0aram2< tanya sahabat. ;Ti ak! hanya perutku ti ak enak< jelas bagin a. Maka imakanlah isajikan aging bia%ak! tetapi imakan hari kebaikan! malaikat pun

aging itu #leh sahabat! sementara bagin a sen iri ti ak ikut bersama mereka.

Rasulullah Suka Memberi .asihat -ila ber:iarah ke rumah para sahabat! )asulullah SA$ selalu menyampaikan pesan an peringatan. Ab ullah bin Amir menceritakan! ;Suatu hari aku ipanggil ibu. 'ebetulan )asulullah SA$ se ang bersama kami i rumah. 'e sini! aku beri engkau sesuatu!1 seru ibu. )asulullah SA$ bertanya! 8Apa yang mahu engkau berikan pa anya21 8'urma ja%ab ibu. 8>ngat! kalau engkau ti ak memberinya sesuatu! bererti engkau telah berb#h#ng.<J0

KJ J0

>bnu MajahG /NLN Diri%ayatkan #leh al"-aiha.i

248

RASULULLAH SAW BERSAMA PARA HAMBA DAN PELAYAN

Rasulullah Sangat Mengh"rmati 'rang *ain Ti ak se#rang pun yang menan ingi )asulullah SA$ alam perkara mengh#rmati pelayan an hambanya. -agin a sama sekali ti ak meman ang mereka pembantu semata"mata. -ahkan! bagin a sangat menghargai kepa a mereka! memahami perasaan mereka! mengakui hak"hak mereka! menghargai iperlakukan pen apat mereka. -agin a menganjurkan agar engan baik. ;0amba an mereka

an pembantu kamu a alah sau ara"

sau ara kamu. Allah menja ikan mereka bera a i ba%ah kekuasaan kamu. -arangsiapa yang sau aranya bera a i ba%ah kekuasaannya! hen aklah ia memberi makan seperti yang ia makan an memberi pakaian seperti yang ia pakai. 6angan bebani mereka melebihi kemampuan! atau bantulah jika kamu memberi mereka beban lebih.< >slam telah mena%arkan k#nsep baru mengenai tara& pembantu yang jelas"jelas berbe:a engan k#nsep 6ahiliah sebelumnya. >ni kerana >slam sangat mengh#rmati manusia! satu"satunya makhluk termulia i alam raya ini.

249

)asulullah SA$ mempunyai ramai hamba! yang bersama mereka.

i kemu ian hari

bagin a bebaskan semuanya. -erikut ini a alah sepenggal peristi%a bagin a

Rasulullah Mengh"rmati +mmu Aiman 9mmu Aiman a alah pengasuh yang melayani )asulullah SA$ semenjak bagin a itinggal mati ibunya sampai beberapa masa selanjutnya. Dia tinggal bersama )asulullah SA$ 'ha ijah. Dia i rumah atuknya! Ab ul Mutalib! an sangat pin ah ke rumah bapa sau aranya! Abu Talib! kemu ian menetap i rumah iperlakukan sangat baik #leh )asulullah SA$ ih#rmati. ;9mmu Aiman a alah ibu setelah ibuku!< aku bagin a. Dia ibebaskan setelah )asulullah SA$ menginjak e%asa! ;Siapa yang suka kah%in engan %anita ahli syurga! kah%inlah engan 9mmu Aiman!< begitu sab a bagin a. Dia kemu ian ikah%in Aai bin 0arithah! hamba bagin a yang lain. Dan perkah%inan mereka ini lahirlah 9samah bin Aai . Secara rutin )asulullah SA$ tetap men:iarahi 9mmu Aiman, kunjungan yang ti ak pernah bagin a le%atkan. -agin a memanggilnya! ;>bu< Anak"anaknya pun sangat bagin a cintai. 'etika terlihat #leh )asulullah SA$ ber #a kepa a Allah alam sebuah peperangan ia an menganggapnya keluarga. ;>nilah keluargaku yang berbaki!< sab a bagin a.

engan li ah asingnya yang tergagap"gagap! bagin a

tanpa mempe ulikan kecamuk perang segera menghampirinya! menyimak apa yang iucapkannya! an merasa prihatin atas kea aan tubuhnya yang lemah.

250

>tulah yang ilakukan )asulullah SA$. Pa ahal! ia 8hanyalah1 %anita hitam ari negeri 0abasyah yang ti ak punya hubungan keluarga engan bagin a an bukan #rang terpan ang. Namun! i rumah )asulullah SA$! ia imuliakan an memper#leh ke u ukan terh#rmat. 0ingga! para pembesar sahabat pun men:iarahinya! berebut cintanya! mencari keberkatan an re ha aripa anya! serta berusaha men ekat pa anya. Pernah Abu -akar an 9mar men:iarahinya sepeninggal )asulullah

SA$. Melihat ke uanya! 9mmu Aiman ti ak kuasa memben ung air mata. Dia menangis sampai Abu -akar an 9mar merasa hiba pa anya. ;-ukankah engkau tahu apa yang i sisi Allah itu lebih baik bagi )asul"Nya2< kata ke uanya mencuba menghibur. ;-enar! tetapi aku menangis kerana %ahyu an langit telah terputus!< ia berkilah. 4alu Abu -akar an 9mar pun ikut menangis. 9mmu Aiman benar"benar menunjukkan ke u ukannya i sisi

)asulullah SA$. Dia bercakap kepa a bagin a ti ak sebagaimana layaknya se#rang hamba bercakap kepa a majikan. Sebab! ia tahu persis bagaimana %atak )asulullah SA$ kepa a kaum lemah. Suatu kali ia meman angi )asulullah SA$ yang se ang minum. 4alu katanya! 8Aku mahu minum. Aisyah terkejut melihat 9mmu Aiman begitu lancang kepa a )asulullah SA$. ;(ngkau katakan itu kepa a )asulullah SA$2< tanya Aisyah engan na a memaki. ;Aku jauh lebih lama melayani bagin a!< ja%ab 9mmu Aiman lebih lancang lagi.

251

)asulullah SA$ sen iri lalu bangkit ber iri an memberinya minum. Sambil menyerahkan air kepa anya bagin a bersab a kepa a Aisyah! ;Dia benar.<

Rasulullah Mengh"rmati Anas bin Malik Pertama kali atang ke Ma inah! )asulullah SA$ ti ak memiliki pembantu an ti ak meminta bantuan ari siapa pun. -agin a mengerjakan sen iri semua keperluannya. 'a angkala #rang"#rang yang a a i sekitarnya membantu bagin a yang ketika itu tinggal i rumah Abu Ayub al"Anshari. Crang"#rang itu membantu )asulullah SA$ tanpa bagin a meminta mengharapkannya. Suatu hari Abu Talhah al"Anshari men:iarahi )asulullah SA$. Abu Talhah atang bersama se#rang anak cer ik yang bernama Anas bin Malik. Dia mena%arkan Anas kepa a )asulullah SA$ untuk menja i pembantunya! an bagin a menerimanya. Anas membantu )asulullah SA$! sama a a alam perjalanan atau ketika se ang bermukim! selama sepuluh tahun! selama )asulullah SA$ tinggal i Ma inah. Anas merasakan tinggal i rumah yang ti ak pernah membebankan pekerjaan kepa a para pembantu i luar kemampuan mereka! rumah yang ti ak pernah menganggap ren ah para pembantu! ti ak pernah memper engarkan kata"kata kasar! ti ak pernah menghina! an ti ak pernah memukul mereka. )umah itu bahkan menyayangi an memperhatikan kea aan mereka. 6ika berbuat kesalahan! mereka selalu imaa&kan. 6ika harus menegur! rumah itu menyampaikannya enga kata"kata yang santun. an

252

Suatu hari )asulullah SA$ memerintahkan Anas untuk suatu keperluan. Di tengah jalan! Anas tertarik untuk bergabung engan anak"anak yang lain. Dia bermain i pasar bersama mereka hingga lupa pa a apa pun. Dia bahkan lupa pa a perintah )asulullah SA$ untuk keperluan itu. 'etika ia se ang asyik bermain! tiba"tiba a a #rang yang menarik bajunya ari belakang. Anas berkata! ;Aku men#leh. Ternyata yang menarik bajuku a alah )asulullah SA$. Dengan %ajah tersenyum bagin a berkata! 8Anas! pergilah ke tempat yang aku perintahkan@ -agin a pernah mengutus se#rang pelayan perempuannya (atau pelayan perempuan milik 9mmu Salamah) untuk melakukan pekerjaan tertentu. Pelayan perempuan itu mengerjakan perintah bagin a sangat lambat an ti ak sesuai engan harapan bagin a. $alau emikian )asulullah SA$ hanya berkata kepa anya! ;An ai ti ak menyakitkan! aku akan memukulmu engan kayu si%ak ini< -erapa besar ukuran kayu si%ak itu2 Apakah kayu itu akan menyakitkan jika )asulullah SA$ menggunakannya sebagai alat pemukul2 Tentu ti ak! kerana kayu si%ak berukuran sangat kecil. >tulah sikap se#rang rasul yang iutus sebagai rahmat untuk alam raya ini. Anas berkata! ;Aku melayani )asulullah SA$ selama sepuluh tahun! sama a a ketika alam perjalanan atau ketika i rumah. -agin a ti ak pernah mengucapkan kata"kata kasar kepa aku. -agin a ti ak pernah berkata! 8Mengapa engkau lakukan ini21 untuk sesuatu yang aku kerjakan. -agin a juga ti ak pernah mengatakan! 8Mengapa engkau ti ak melakukan ini21 untuk seuatu yang ti ak aku kerjakan. -agin a ti ak pernah mencela perkerjaanku. -agin a ti ak pernah mencela apa pun. Ti ak se#rang pun ari keluarganya

253

yang pernah mencela aku. Paling jauh mereka hanya berkata! 8-iarkan saja. 6ika sesuatu itu itak irkan a a! ia akan a a@<J/ 4ebih ari semua itu! )asulullah SA$ selalu mengh#rmati anak ini! Anas. -agin a ikut merasakan apa yang ia rasakan! memuliakannya! sesekali mengajaknya bercan a. -agin a pernah memanggilnya men:iarahi rumah keluarga Anas beberapa kali! an engan!

;$ahai anak yang punya ua telinga@< ( alam kaitan bercan a). -agin a juga an mereka mengh#rmati tetamu yang agung ini. Mereka menye iakan hi angan yang mereka miliki kepa a )asulullah SA$. 'a angkala )asulullah SA$ s#lat i rumah mereka an men #akan mereka. Suatu hari ibun a Anas berkata kepa a )asulullah SA$! ;D#akanlah pelayan kecilmu itu! Anas@< )asulullah SA$ terus bersikap khusyuk ber #a! ;Ya Allah! berikanlah ia re:eki! anak! an an keberkatan@< Dalam an masukkanlah ia ke

ri%ayat lain bagin a ber #a! ;Ya Allah! berikanlah ia harta yang berlimpah an anak yang banyak. Panjangkanlah usianya syurga@< Men engar #a itu! ibun a Anas sangat bahagia. Dia tahu baha%a

kebaikan akan atang kepa anya kerana keberkatan #a itu. Di hatinya! #a itu bagaikan air yang menyirami tanah gersang. Anas kemu ian benar"benar men apatkan re:eki yang berlimpah an anak yang banyak. Dengan emikian! Anas menja i sahabat yang paling kaya an keturunannya paling mulia. Anas banyak menjelaskan berbagai kea aan yang memperkatakannya.
J/

ialami )asulullah

SA$ i rumahnya. Dia menjelaskannya semata"mata kerana ramai #rang yang


Al"-ukhari an Muslim

254

'erana cukup lama Anas hi up bersama )asulullah SA$! usianya yang masih mu a! an rasa cintanya pa a bagin a! ia selalu meniru an mengikuti tin akan )asulullah SA$. Abu 0urairah bahkan pernah berkata! ;Ti ak se#rang pun yang s#latnya mirip engan s#lat )asulullah SA$ kecuali putera 9mmu Sulaim.< Maksu nya a alah Anas bin Malik. Anas a alah pelayan yang paling ekat engan )asulullah SA$. Dialah tempat #rang meminta i:in jika a a yang ingin bertemu engan )asulullah SA$.JI

!hauban (amba Rasulullah SAW >nilah Thauban! salah satu hamba )asulullah SA$ yang sangat mencintai bagin a an ti ak mahu lepas aripa anya. Ti ak sabar ia untuk segera menatap %ajah )asulullah SA$ bila sekali %aktu terpisah ari bagin a. Suatu hari )asulullah SA$ melihat Thauban engan muka masam. Dari raut mukanya terlihat menyimpan gurat kese ihan. ;'enapa %ajahmu masam begitu! Thauban2< seli ik )asulullah SA$. ia melanjutkan! ;Ti ak apa"apa! )asulullah SA$.< 6a%abnya. 'emu ian

;Aku ti ak sakit. 0anya! kalau ti ak melihatmu! aku kesepian. 'emu ian! kalau teringat akhirat! aku takut ti ak apat melihatmu lagi. Sebab! engkau akan iangkat ke syurga tertinggi bersama para nabi. 4alu! mana tempatku iban ing tempatmu2 Mana peringkatku iban ing peringkatmu2 Dan! jika aku ti ak masuk syurga! nescaya aku ti ak apat melihatmu lagi selamanya.< )asulullah SA$ terharu. -agin a merasa sangat kasihan melihat Thauban. Ti ak lama setelah itu turunlah %ahyu, 'an barangsiapa yang
JI

At-%aratib al-9dariyah! /MI/

255

menaati Allah dan 3asul$+ya), mereka itu akan bersama-sama dengan orangorang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitu para nabi, para shidiEin, para syuhada, dan orang-orang soleh. (ereka itulah kawan yang sebaikbaiknya.D7 Thauban a alah pen u uk Yaman yang menja i ta%anan i :aman

6ahiliah. Dia kemu ian ibeli #leh )asulullah SA$ an ibebaskan. Namun! ia ti ak ingin kembali kepa a kaumnya. Dia memilih tinggal bersama )asulullah SA$ tanpa pernah berpisah sama sekali! sama a a mahupun i perjalanan. i rumah

(unain Pelayan Setia Rasulullah SAW Dia melayani )asulullah SA$ ber%u huk. Setelah selesai! ia ba%a baki air %u huk bagin a ke luar untuk ibahagikan kepa a sahabat. Tetapi kemu ian! 0unain menyimpan baki itu alam besennya sen iri. Sahabat lalu menga u kepa a )asulullah SA$. Dengan penuh takjub bagin a bersab a! ;Pernahkah kamu melihat se#rang hamba yang menahan sesuatu seperti yang ia tahan ini2< Sa/inah Pelayan Rasulullah SAW Sa&inah a alah hamba 9mmu Salamah. Dia kemu ian ibebaskan engan satu syarat! iaitu melayani )asulullah SA$ sampai mati. ;Tanpa isyaratkan sekalipun aku ti ak akan pernah meninggalkan )asulullah SA$!< katanya mantap.

JE

Surah An"Nisa1 DLFG HJ

256

Nama Sa&inah sen iri a alah pemberian )asulullah SA$. Dia! engan keberkatan bagin a! mampu memba%a barang yang ti ak mampu iangkut tujuh ek#r unta. Dia mengaku suka engan nama tersebut. -ahkan! agar ti ak ipanggil engan nama aslinya! Sa&inah merahsiakannya kepa a siapa pun.

Syu2ran Mandikan Jasad Rasulullah SAW 0amba yang satu ini ikut meman ikan jena:ah )asulullah SA$. 'alau ti ak mempunyai tempat an ke u ukan istime%a i sisi bagin a! tentu ia ti ak akan iperkenankan ikut meman ikan. Ti ak se ikit sahabat yang icegah men atangi acara peman ian tersebut. Perkara lain yang menja i kebanggaan tersen iri bagi Syu.ran! baha%a ia ikut turun ke liang lahat )asulullah SA$ masa acara pengebumian. Dia bentangkan pa a jena:ah bagin a bal u yang biasa bagin a pakai untuk saja ah s#lat sambil berkata! ;Demi Allah! ti ak akan a a lagi yang memakai bal u ini sepeninggalmu! )asulullah SA$.<

Rasulullah Mend"akan Bakir bin Syuzakh Dia a alah pelayan kecil )asulullah SA$. 'erana belum baligh! ia bebas keluar masuk setiap rumah isteri bagin a. Sampai suatu pagi ia men atangi )asulullah SA$ sambil berkata! ;Selama ini aku keluar masuk rumah keluargamu! )asulullah SA$. Namun! sekarang aku telah mimpi basah.< -ahagia )asulullah SA$ men engar pengakuan jujur -akir. -agin a lalu men #akan! ;Ya Allah! jujurkanlah kata"katanya an berilah ia kejayaan1

257

D#a bagin a ini benar"benar terbukti i kemu ian hari. -akir menja i #rang berjaya an selalu jujur alam setiap ucapannya.

Rabiah bin Ka)ab al0Aslami Dia tinggal bersama )asulullah SA$! menyiapkan keperluan %u huk an hajat bagin a. Dia melayani )asulullah SA$ sepanjang siang. -ahkan! jika bagin a s#lat >syak akhir! lalu masuk ke bilik isterinya! )abiah u uk i ha apan pintu. ;Siapa tahu )asulullah SA$ memerlukan bantuan!< begitu &ikirnya. Dan! engan begitu! ia selalu siaga jika ipanggil secara tiba"tiba. Namun! yang ia engar selalu hanya tasbih bagin a! hingga ia jemu lalu pergi! atau mengantuk lalu ti ur. )upanya )asulullah SA$ ingin membalas bu i! -agin a lalu bertanya suatu perkara! ;A a yang b#leh aku bantu2< )abiah ti ak meminta harta! re:eki! atau apa pun kesenangan unia. ;Yang aku minta arimu! )asulullah SA$! hanyalah menemanimu i syurga!< katanya. Atau! alam ri%ayat lain! ;Yang aku minta arimu! )asulullah SA$! engkau memberiku sya&aat agar Tuhan membebaskanku ari neraka.< )asulullah SA$ ti ak memberi ja%apan terus! tetapi memberi )abiah petunjuk ke jalan keaba ian. ;>tu b#leh sahaja aku lakukan! tetapi aku ingin engkau banyak bersuju kepa a Allah.<JL 'erana ia hi up membujang! )asulullah SA$ merasa kasihan. -agin a lalu mena%arkan! ;'enapa kamu ti ak kah%in sahaja! )abiah2<

JL

MuslimG LKK! at"Taratib al"> ariyyahG /ME0

258

;Aku ti ak ingin a a sesuatu yang mengganggu tugasku melayanimu! )asulullah SA$. 4agi pula! apa yang apat aku berikan kepa a %anita2< ja%abnya jujur. Dibiarkannya )abiah selama beberapa %aktu. 'emu ian )asulullah SA$ bertanya lagi! ;)abiah! kenapa kamu ti ak kah%in sahaja2< ;Siapa yang akan meng%inkan aku2 Aku ti ak punya apa"apa untuk iberikan kepa a %anita.< )asulullah SA$ merasa hiba! lalu bersab a! ;Pergilah ke -ani p#lan. 'atakan kepa a mereka! 8)asulullah SA$ memerintahkan kamu untuk mengah%inkan aku engan perempuan bernama p#lan.1< )abiah ti ak menyia"nyiakan kesempatan. Dia isambut pen u uk engan sukacita. ;Selamat selamat atang utusan )asulullah SA$.< Dia pun lalu ikah%inkan engan %anita yang itunjuk )asulullah SA$ itu. )asulullah SA$ mengusahakan sebutir emas untuk maskah%innya! an seek#r kibas untuk %alimahnya. -agin a lalu menyuruh Aisyah memberikan gan um miliknya. -erkat persahabatannya engan )asulullah SA$! akhirnya segala keperluan )abiah terpenuhi. atang ke sana an

atang )asulullah SA$!

Barirah Pelayan Aisyah -arirah a alah hamba Aisyah yang kemu ian ibebaskan. Suaminya se#rang lelaki 0abasyah bernama Mughith. Dia sangat mencintai -arirah. $aktu isterinya ibebaskan! Mughith terus mengejar"ngejar engan air mata berlinang. Melihat ini )asulullah SA$ merasa hiba. -agin a lalu berkata

259

kepa a bapa sau aranya! Abbas. ;-apa sau ara! apakah kamu ti ak melihat bagaimana cintanya Mughith kepa a -arirah2 -agaimana kalau kita bercakap engan -arirah agar ia tetap menja i isteri Mughith2<J7 -arirah kemu ian ipanggil #leh )asulullah SA$! Setelah pembicaraan! ia berkata! ;)asulullah SA$! jika engkau menyuruhku! aku pasti mahu.< ;Aku ti ak menyuruh! tetapi hanya membantu!< ja%ab )asulullah SA$. )upanya -arirah men#lak untuk meneruskan rumah tangganya Mughith. -anyak ha ith yang antaranya iri%ayatkan -arirah ari )asulullah SA$. Di engan

ia berkata pernah men engar )asulullah SA$ bersab a! ;A a

#rang yang icegah masuk syurga setelah sempat melihatnya kerana seca%an catuk arah yang ia alirkan ari #rang muslim secara ti ak benar.<

Abu (uzai/ah (amba +mmu Salamah Dia a alah hamba 9mmu Salamah! banyak menukilkan ha ith mengenai akhlak )asulullah SA$ bersama para pembantu an kebaikan pergaulan bagin a. Dia berkata! ;Aku melayani )asulullah SA$ lima tahun. Selama itu ti ak pernah bagin a berkata terha ap apa yang aku kerjakan! 8'enapa engkau kerjakan2 juga terha ap apa yang aku tinggalkan! 8'enapa engkau tinggalkan21<JH Abdul 1uddus Pelayan Rasulullah SAW

J7 JH

Al"-ukhariG I7KE At-%aratib al-9dariyyahG /MIN

260

Dia juga pelayan )asulullah SA$. Dulu ia se#rang Yahu i. $aktu ia sakit! )asulullah SA$ atang men:iarahi an u uk tepat i sisi kepalanya. Masa bagin a menyeru Ab ul *u *asim@< Maka! ia pun masuk >slam. Setelah ayahnya keluar )asulullah SA$ bergumam! ;Segala puji Allah yang telah menyelamatkan ia ari neraka.<JN us masuk >slam! ia menatap ayahnya yang se ang men ampingi. Namun! ayahnya justeru berkata! ;Patuhilah Abul

(amba0(amba *ain Rasulullah )asulullah SA$ mempunyai ramai hamba lain yang ti ak selalu bersama bagin a setiap %aktu. Sebahagian ahli sejarah menyebutkan nama" nama mereka selain nama"nama i atas a alah Abul 'hasyah! Anisah! )abah! Yasar! Abu )a&i1 al"*ibti! Abu Mu%aihiah 'urkurah! 0ilah bin Yasan! Thahman! Ma1bur al"*ibti! $a.i ! 0isham bin Dhumairah! Abu 0in Anjasyah! Abu 4ubabah! )u%ai&a1 an Salma.JK Asasnya! hamba an pelayan i rumah )asulullah SA$ itu banyak. Mereka semua bangga namanya ikaitkan engan bagin a. 6uga tersanjung imasukkan alam k#muniti rumah tangga bagin a! engan hak an ke%ajipan ti ak berbe:a. Mereka ilarang menerima se ekah sebagaimana keluarga bagin a. -agin a sering mengingatkan! ;Ti ak halal bagi keluarga kami se ekah! an hamba a alah bahagian ari keluarga.< Pernahkah kita temukan se#rang majikan seperti )asulullah SA$ yang memperlakukan
JN JK

an mengasihani hambanya se emikian tinggi2 A akah

c#nt#h lain secemerlang )asulullah SA$2 Masa hamba bagin a! Abu )a&i
Al"-ukhari /E7H! Aba Dau G E0J7! at"Taratib al"> ariyyahG /ME0 Al" Taratib al"> ariyyahG /MIK

261

bersama perajurit lain alam Perang 'haibar iserang kesejukan yang ahsyat! an ia ti ak men apatkan selimut! ia lalu atang kepa a bagin a. )asulullah SA$ melemparkan selimutnya kepa a Abu )a&i lalu bagin a sampai pagi. >tulah )asulullah SA$@ Semua hamba itu ibebaskan #leh )asulullah SA$ tanpa kecuali. ia ti ur bersama

Mereka iperlakukan engan baik! iberi bimbingan! an i #akan. Meskipun telah ibebaskan! mereka ti ak meninggalkan rumah bagin a. Mereka selalu bersama bagin a! bangga melayani bagin a. Satu yang mereka impikan! iaitu re ha bagin a.

RASULULLAH SAW BERSAMA PARA JIRAN

Rasulullah Sangat Mem$erhati (ak Jiran Sama a a alam Al"*uran mahupun as"Sunnah! banyak sekali ayat #r#ngan untuk berbuat baik kepa a jiran. Allah ber&irman,

262

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-+ya dengan sesuatu pun. 'an berbuat baiklah kepada kedua orang ibu-bapa, karibkeluarga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran yang dekat dan jiran yang jauh, kawan sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.DD )asulullah %aris.</00 -agin a juga bersab a! ;Ti aklah beriman barang semasa pun i siang hari #rang yang ti ur kenyang sementara ia tahu jirannya alam kelaparan.< Aisyah pernah bertanya kepa a )asulullah SA$ mengenai jiran yang harus lebih iutamakan. ;)asulullah SA$! aku punya ua jiran! kepa a siapakah aku memberi ha iah2< ;'epa a yang ter ekat pintunya enganmu!< ja%ab )asulullah SA$./0/ SA$! ;Ti ak jemu"jemunya 6ibril mengingatkanku

menyangkut jiran! hingga aku &ikir

ia akan memasukkan mereka ahli

Rasulullah Mem$erhati (ak 'rang Miskin 6iran ter ekat )asulullah SA$ a alah ahli Shu,,ah./0I Mereka k#muniti muslim yang miskin! lemah! an ti ak punya tempat tinggal! ti ur i serambi masji
JJ

yang beratap. )asulullah SA$ sangat simpati kepa a mereka

an

Surah An"Nisa DLFG EH Al"-ukhariG H0/L! MuslimG IHIL! IHI7 /0/ >bi G H0I0 /0I Shu,,ah a alah halaman bahagian belakang Masji Naba%i! tempat berlin ung kaum miskin an musa&ir. (at"Taratib al"> ariyyahG /ML0). Tempat bernaung i masji (al"*amus! shu,u,). 89ba ah ibnu ash"Shamit mengajari ahli Shu,,ah ini Al"*uran (at"TaratibG /MLK).
/00

263

selalu membantu apa yang bagin a b#leh. 6ika men apat ha iah! terlebih ahulu )asulullah SA$ memberikannya kepa a isterinya! lalu bakinya untuk mereka. Tetapi jika berupa Se ekah! bagin a terlebih ahulu menyerahkannya kepa a ahli Su,,ah sebelum kepa a #rang lain./0E -agin a juga men atangi mereka setiap kali s#lat./0L Su ah ijelaskan i ha apan baha%a Ali an +atimah?manusia paling icintai )asulullah SA$?pernah atang kepa a )asulullah SA$ meminta bahagian harta se ekah. Meskipun ke uanya sangat memerlukan! tetapi )asulullah SA$ men#lak memberikan selama ahli Shu,,ah masih kelaparan. Salah satu gambaran perlakuan )asulullah SA$ kepa a ahli Shu,,ah iceritakan Abu 0urairah sebagai berikut, Demi Allah yang tia a tuhan lain kecuali Dia! aku pernah berjalan merangkak i atas tanah kerana lapar. Aku juga pernah mengalas perutku engan batu kerana lapar. Suatu hari! aku u uk i jalan tempat mereka keluar. Tiba"tiba )asulullah SA$ lalu! tersenyum melihat pa aku. )upanya bagin a menangkap apa yang tersurat i %ajahku an yang tersirat i hatiku. ;Abu 0ir!< bagin a memanggilku. ;Aku! ya )asulullah< ;>kut aku@< -agin a berlalu! aku mengikuti. 'etika bagin a masuk! aku pun minta i:in masuk. 'erana ii:inkan maka aku pun masuk. Ternyata i alam a a susu sebesen. ;Dari mana susu ini2< ;Diberi si p#lan!< ja%ab #rang"#rang.
/0E /0L

At"TaratibG /MLNE At"Tirmi:iG IEHJ

264

;Abu 0ir!< bagin a memanggilku. ;Aku! ya )asulullah SA$.< ;Pergilah ke ahli Shu,,ah! un ang mereka ke sini. Ahli Shu,,ah a alah tetamu"tetamu >slam! Mereka ti ak pernah bergantung kepa a keluarga! harta! atau siapa pun. 6ika )asulullah SA$ men apat se ekah! bagin a berikan seluruhnya kepa a mereka! tanpa mengambil bahagian se ikit pun. 6ika men apat ha iah! bagin a ambil sebahagian! bakinya iserahkan semua kepa a mereka! an bagin a bergabung engan mereka. Aku &ikir ini ti ak a il. 'enapa susu ini iberikan kepa a ahli Shu,,ah2 -ukankah aku yang lebih berhak men apat bahagian untuk seka ar memulihkan tenagaku yang hilang2 'etika mereka telah atang! )asulullah SA$ menyuruhku memberikan susu itu kepa a mereka. ;Apakah aku akan kebahagian2 Namun! apa pun yang berlaku! aku harus tun uk kepa a Allah an )asul"Nya!< teka ku alam hati. Aku hampiri mereka an aku panggil. Setelah meminta i:in! an iperkenankan masuk! mereka lalu mencari tempat u uk. ;Abu 0ir!< )asulullah SA$ memanggilku. ;Aku! )asulullah SA$.< ;Ambil an berikan kepa a mereka.< Aku ambil besen lalu aku berikan kepa a se#rang. Dia minum sampai puas. Setelah ikembalikan! aku berikan kepa a yang lain. Dia pun minum sampai puas. Setelah itu aku berikan lagi kepa a yang lain! sampai akhirnya tiba pa a giliran )asulullah SA$.

265

Semua puas. )asulullah SA$ mengambil besen! meletakkannya i atas tangan lalu meman angku engan mengukir senyuman. ;Abu 0ir@< ;Aku! )asulullah SA$.< ;-akinya untukku an untukmu.< ;-enar! )asulullah SA$< ;Du uk an minumlah@< Aku pun minum. ;Minum lagi@< sab a bagin a. Aku minum lagi. ;Minum lagi@< Demikianlah )asulullah SA$ terus"menerus menyuruhku minum! sampai akhirnya aku cakap! ;5ukup! )asulullah SA$. Demi Aat yang mengutusmu engan benar! ti ak a a tempat lagi i perutku sekarang.< ;5uba aku lihat!< pinta bagin a. Aku serahkan besen! lalu bagin a memuji Tuhan! mengagungkan! an meminum baki susu i alamnya./07

/07

Al"-ukhariG HL7I

266

RUMAH TANGGA RASULULLAH TELADAN TERBAIK

Kesedrhanaan (idu$ Rasulullah SAW )umah )asulullah SA$ menyatu iliputi si&at agung yang jarang berlaku i lapisan i sebuah rumah. Si&at yang ti ak hanya memancar

:ahiriah! tetapi menembus ke sisi paling alam batiniah. Si&at yang tercermin alam semua tingkah laku akhlak suci Al"*uran yang berjalan2 Memang! alam satu rumah b#leh ja i ter apat sebahagian akhlak mulia! tetapi akhlak mulia lainnya ti ak. A a penghuni rumah yang jujur! tetapi ti ak mengutamakan kepentingan #rang lain, a a yang ahli iba ah! tetapi kurang ilmu, a a yang amanah tetapi ti ak sabar. 6arang ter apat satu rumah yang mampu merangkum semua si&at ini! kecuali rumah #rang tertentu yang benar" benar telah mencapai tingkat keagungan sempurna. Setelah menghurai perincian"perincian kehi upan )asulullah SA$ ari rumah ke rumah! engan segala peristi%a an permasalahan yang iha api! i semua segi yang merupakan gambaran untuk akhlak Al"*uran. -ukankah )asulullah SA$. sen iri a alah

267

kini kami se#lah"#lah bera a i rumah bagin a sen iri an melihat rangkuman seluruh perjalanan hi up bagin a. >nilah si&at"si&at terpenting yang kami temukan ari )asulullah SA$ panutan sepanjang :aman ini. )umah )asulullah SA$ jauh sama sekali ari kesan keme%ahan.

Makanan sea anya. -ilik! pakaian! an alas ti ur serba memprihatinkan. -ilik tinggal isteri bagin a ber iri i sebelah masji . Semua a a sembilan, empat i antaranya berasaskan batu bata! bakinya berasaskan batu gunung yang isusun. Atapnya yang terba%ah terbuat ari lembaran pelepah kurma engan hujung yang ti ak rata an terjangkau tangan #rang yang ber iri i ba%ahnya. 0asan al"-ashri yang bentuk tubuhnya tinggi! anak )asulullah SA$.< Setiap rumah a a biliknya! terbuat an rakitan kayu yang iikat. /0H -eralaskan tanah tanpa iplester atau ikapur. Alas ti urnya tikar kasar yang sempit. Aisyah menceritakan! ;Aku ti ur i ha apan )asulullah SA$ engan ua kaki tepat i arah kiblatnya. -ila mahu bersuju ! bagin a menyentuhku! lalu Aku lipat kakiku. -ila bagin a ber iri! aku luruskan lagi.< Masa itu rumah belum berlampu. Pintu rumah bagin a pun ti ak a a l#cengnya seperti kea aan rumah sekarang ini. 0anya apat iketuk engan tangan. Satu perkara yang perlu itegaskan i sini! )asulullah SA$. Ti ak men irikan bilik isteri"isterinya kecuali setelah membina masji i irikan setelah iperlukan. terlebih ahulu. A%alnya ua bilik, satu untuk Sau ah! satu untuk Aisyah. -akinya ari 'hayyarah! hamba perempuan 9mmu Salamah! berkata ;Tanganku apat menjangkau atap bilik

/0H

At"TaratibG IMNK

268

Suatu masa! setiba ini2< tanya bagin a.

ari Perang 6uma il 6an al! )asulullah SA$

men apati 9mmu Salamah telah membina biliknya engan batu bata. ;Apa

;>ni aku buat agar aku ti ak kelihatan #rang! %ahai )asulullah SA$!< jelas 9mmu Salamah. 4alu )asulullah SA$ bersab a! ;$ahai 9mmu Salamah! seburuk"buruk harta #rang muslim a alah yang ikeluarkan untuk bangunan.< Di bilik"bilik inilah semua isteri )asulullah SA$ tinggal, bilik paling jauh ari segala bentuk perab#t keme%ahan! bahkan paling memprihatinkan. Di bilik ini %ahyu turun kepa a )asulullah SA$. Di bilik ini bagin a menuntaskan hampir seluruh %aktu malamnya engan beriba ah kepa a Allah. -ila merasa letih! )asulullah SA$ merebahkan irinya i atas tikar aun kurma, tikar kasar yang men#rehkan bekas t#rehan tikar i tubuh mulianya2 i ba annya. -agaimana ti ak an melihat bekas terluka perasaan sahabat yang masuk ke bilik bagin a

Rasulullah Men"lak Pela#aan Sahabatnya Suatu kali Ab ullah bin Mas1u Melihat kea aan bagin a terlin ung an tikar itu2< -agin a menja%ab! ;Dunia ti ak a a apa"apanya bagiku. Aku an unia hanyalah seperti se#rang penunggang berte uh i ba%ah p#k#k! yang sebentar berlalu meninggalkan p#k#k itu.< emikian! masuk ke bilik )asulullah SA$. ia berkata! ;$ahai )asulullah SA$!

bagaimana kalau aku buatkan tali bal i untuk alas ti urmu sehingga tubuhmu

269

Pernah suatu ketika 9mar memban ingkan kehi upan memprihatinkan )asulullah SA$ i ke iamannya yang sempit engan kehi upan hai%an piaraan jirannya yang termasuk pemimpin negara i :amannya. 9mar se ih melihat kan ang hai%an itu ibina sebegitu megah. Mungkin )asulullah SA$ ti ur beralaskan kulit ilipat ua! melepas letih sejenak, seka ar membantu bagin a sejauh mungkin! bertahaju apat melakukan iba ah malam an ber:ikir! serta menyatukan iri kepa a Allah.

Ter #r#ng rasa kasihan! pernah suatu masa salah se#rang isteri bagin a melipat kulit empat lipatan lalu meletakkannya i ba%ah bagin a. Se ikit nikmat bagin a beristirehat. -egitu pula ti ur bagin a se ikit nyenyak. Namun! bagin a merasa gelisah kerana ja i terlambat bangun. Tahu perkara itu gara"gara kelakuan isterinya! bagin a mengingatkan agar ti ak mengulangi perbuatan itu lagi. Mungkin pula )asulullah SA$ membuat alas ti urnya ari kulit yang iisi sabut atau serat yang keras lagi kempal! yang sebenarnya sama sahaja engan tanah liat./0N Suatu hari se#rang %anita Anshar ber:iarah ke rumah Aisyah. -egitu pan angannya jatuh ke alas ti ur )asulullah SA$ yang keras! ia merasa hiba! 'emu ian ia mengirimkan alas ti ur %#l. Namun! setelah terlihat #leh an menyuruh )asulullah SA$! bagin a menganggapnya sangat me%ah!

Aisyah mengembalikan kepa a pemiliknya sambil bersab a, ;'embalikan itu@ Demi Allah! kalau aku mahu! Allah pasti memberiku bergunung"ganang emas an perak.<
/0N

Al"-ukhariG HL7H

270

Secara :ahiriah! kehi upan i bilik"bilik ini terlihat begitu keras. -ahkan lebih men ekati ke&akiran. >ni %ajar! kerana bagin a ti ak menyukai kekayaan. D#a yang sering bagin a panjatkan kepa a Tuhan! ;Ya Allah! ja ikanlah re:eki keluarga Muhamma seka ar mencukupi keperluan.< Suatu hari )asulullah SA$ menatap gunung 9hu ! lalu katanya! ;Aku ti ak suka an ai gunung ini ja i emas untuk keluarga Muhamma . Nescaya aku in&akkan i jalan Allah sampai masa aku mati hanya berbaki ua inar untuk menjaga"jaga kalau aku punya tanggungan hutang.<

Rasulullah *ebih Memikirkan +matnya )asulullah SA$ ti ak pernah merasa hi up tenang selama irinya melihat kaum muslim hi up &akir! keperluan sehari"sehari ti ak icukupi! an harus bekerja keras untuk bertahan hi up. 'erana itu! ketika memper#leh re:eki! banyak ataupun se ikit! )asulullah SA$ segera membahagi" bahagikannya! sementara bagin a sen iri mungkin kelaparan. Apa yang imakan seluruh penghuni bilik ini a alah makanan biasa. Dan ti ak satu pun a a yang merasa harus merasakan makanan la:at! kerana memang ti ak a a. Aisyah berkata! ;Demi Aat yang mengutus Muhamma engan ha.! belum pernah )asulullah SA$ melihat ayakan! juga merasakan r#ti yang ia #n! sejak bagin a iutus Allah hingga bagin a %a&at.< Nu1man bin -asyir berkata! ;Demi Allah pernah akul ihat )asulullah SA$ kamu ti ak men apatkan sebutir kurma terburuk sekalipun untuk mengalas perutnya.</0K

/0K

MuslimG IJNK

271

Suhail bin Sa1i

pun berkata! ;Sejak tiba

i Ma inah hingga %a&at! iri an keluarganya

)asulullah SA$ an keluarganya ti ak pernah kenyang r#ti gan um tiga hari berturut"turut. -ahkan! bagin a %a&at ti ak kenyang r#ti sejenis gan um.< Mungkin! sampai tiga kali bulan sabit mengambang mereka! belum juga ari apur mereka a a asap mengepul./0J Di %aktu lain )asulullah SA$ i atas mimbar! ;Setiap petang! ti ak pernah a a satu sha1 makanan alam keluarga Muhamma untuk kesembilan rumahnya.< )asulullah SA$. berkata emikian bukan bermaksu mengecilkan pemberian Allah! tetapi agar umatnya mengikuti bagin a. i atas rumah alam kea aan

Rasulullah !erbiasa Menahan *a$ar 'ata >bnu Abbas! ;Selama beberapa malam berturut"turut )asulullah SA$ ti ur alam kelaparan! an keluarganya pun ti ak men apatkan makan malam. )#ti yang paling sering mereka makan a alah r#ti sejenis gan um.< //0 -ahkan! ti ak pernah mereka kenyang r#ti sejenis gan um ua hari berturut" turut hingga )asulullah SA$ %a&at./// Aisyah berkata! ;Ti ak a a sebuku pun r#ti berbaki ari hi angan )asulullah SA$ kerana se ikitnya yang isajikan kepa a bagin a.< 'etika )asulullah SA$ berkata kepa a Aisyah! ;-a%akan makananmu yang penuh keberkatan itu@< Mungkin itu ua butir kurma.

/0J //0

Al"-ukhariG I7/N! MuslimG IJNI At"Tirmi:iG IEH/ /// Al"-ukhariG 7L/H! MuslimG IJN0.

272

Pernah suatu hari +atimah atang memba%a sebuku r#ti. ;Apa ini2< tanya )asulullah SA$. ;>ni sebuku r#ti yang aku buat sen iri. Ti ak puas rasanya bila ti ak berbahagi engan ayah!< ja%ab +atimah. ;Ch ya! ba%alah ke sini. >nilah makanan pertama yang masuk ke mulut ayahmu sejak tiga hari ini.<//I Ti ak pernah keluarga )asulullah SA$ meminum susu kecuali bila iberi ha iah jirannya. -iasanya mereka cukup makan kurma. Sebab! ti ak a a makanan lain bagi mereka kecuali kurma. >tu pun mereka apatkan engan susah. -ahkan! ketika kurma i apat pun! mereka meniru )asulullah SA$! memberikan kepa a #rang lain yang kelaparan. Mungkin )asulullah SA$ su ah biasa melekuk menahan lapar kerana seharian perut bagin a ti ak terganjal makanan apa pun. Pernah se#rang %anita miskin ber:iarah ke rumah Aisyah bersama anaknya yang masih kecil. Ti ak a a apa pun yang apat isajikan Aisyah selain sebutir kurma. -egitu kurma ijulurkan! %anita itu lalu membelahnya ja i ua, satu untuk irinya an satu untuk anaknya. 'etika sangat lapar! bagin a bertanya kepa a isterinya apa yang mereka punya. pernah bagin a minta kuah! tetapi isterinya menja%ab! ;Yang a a hanya cuka.< -agin a memintanya lalu mencelupkan irisan r#ti sejenis gan um ke alamnya. ;'uah ternikmat a alah cuka! kuah ternikmat a alah cuka@<

//I

Diri%ayatkan #leh Ahma

ari Anas

273

Allah mena%arkan kepa a )asulullah SA$ kekayaan atau kecukupan! lalu bagin a memilih lapar isertai kenyang. ;Ya Allah! ; #a bagin a! seka ar memenuhi kecukupan.< ;6a ikanlah re:eki keluarga Muhamma

'epa a Allah bagin a bermunajat! ;'etika suatu hari aku lapar! aku ber #a pa a"Mu! an ketika suatu hari aku kenyang! aku bersyukur kepa a"Mu.< Mungkin )asulullah SA$ melekuk menahan lapar setelah beberapa hari ti ak makan. Sampai ketika lapar benar"benar menggigit an perut bagin a terasa sakit! bagin a lalu memungut sebutir batu an mengalaskannya kuat" kuat ke perutnya untuk menahan rasa lapar men apatkan makanan. 'etika alam Perang 'han a. perajurit muslim bersiap menuju me an tempur! beberapa i antara mereka menyingkap perut lalu mengalasnya engan batu. )asulullah SA$ pun mengalaskan ua butir batu ke perutnya kuat"kuat. 'etika Mekah?pusat Semenanjung Arab! bahkan pusat >slam atas asar baha%a seluruh unia akan memeluk agamanya? itaklukkan! )asulullah SA$?se#rang penakluk agung yang kelak menja i pemimpin n#mb#r satu unia an ti ak tertan ingi siapa pun juga?masa itu hanya menjamu irisan r#ti engan beberapa titis cuka yang ihi angkan 9mmu 0ani! puteri Abu Talib. 'etika 9mmu 0ani minta maa& kerana hanya itu yang Ti aklah &akir rumah yang i alamnya a a cuka.<//E Pernah suatu kali! kerana i era rasa lapar luar biasa )asulullah SA$ terpaksa keluar rumah untuk mencari makanan. Di jalan bagin a bertemu Abu -akar an 9mar engan maksu yang sama. -ertiga mereka lalu men atangi
//E

an agar bertahan hingga

ia hi angkan!

)asulullah SA$! ;Ti ak a a kuah senikmat cuka! %ahai 9mmu 0ani.

MuslimG I07I

274

se#rang Anshar yang ulu pernah memberi mereka kurma setengah matang. Mereka pun isambut engan menyembelih seek#r kambing. Setelah menjamu hi angan! )asulullah SA$ bersab a! ;Sungguh kita akan imintai pertanggungja%apan atas nikmat ini kelak i hari kiamat.< -ukan perkara aneh bila semalaman )asulullah SA$ melekuk menahan lapar! keluarganya pun ti ak punya apa pun untuk makan malam. 'a ang keluarganya merasa prihatin melihat kea aan )asulullah SA$ yang kesakitan menahan lapar. 0ingga Aisyah berkata! ;Aku menangis melihat kea aan )asulullah SA$. Aku usap perut bagin a yang kelaparan sambil berkata! ;Demi aku! %ahai )asulullah SA$! mahukah engkau aku ambilkan makanan2< -agin a menja%ab! ;$ahai Aisyah! unia ti ak a a apa"apanya bagiku. Sau ara"sau araku para rasul ulul al- a8m cukup tabah mengha api apa yang lebih parah aripa a ini.< Su ah menja i kebiasaan )asulullah SA$ menahan pe ihnya lapar ari rumah ke rumah. -ila makan! bagin a ti ak pernah tergiur untuk merasakan se ikit pun makanan enak. -agaimana bagin a apat makan enak i tengah kaum muslim yang hi up kekurangan an kelaparan! lebih"lebih jiran bagin a yang ikenal sebagai Ahi al-Shu,,ah2 Dengan cara hi up :uhu an memprihatinkan seperti itu! ti ak bererti

)asulullah SA$ mengharamkan irinya merasakan makanan enak. -agin a juga makan! tetapi hanya se ikit! sangat se ikit. -agin a suka kembang gula an ma u! juga aging! lebih"lebih aging bahu. Sab a bagin a! ;'alau aku iberi ha iah tulang hasta! pasti aku makan. Dan! kalau aku iun ang untuk ijamu tulang betis! pasti aku atang.<

275

)asulullah SA$ juga ti ak mengajak hi up prihatin an miskin! tetapi mengajak hi up se erhana an seimbang. -agin a makan yang ringan"ringan an men #r#ng makan se ikit. ;Ti ak a a yang lebih buruk bagi keturunan A am mengisi bejana selain memenuhi perutnya. Dan! a alah setara tulang rusuknya nilai keturunan A am itu.< Seraya melukiskan bagaimana )asulullah SA$ makan! Aisyah berkata! ;Ti ak pernah sekali pun perut )asulullah SA$ penuh kekenyangan, ti ak pernah menginginkan an meminta makanan kepa a keluarganya, jika iberi bagin a makan, apa pun makanan atau minuman yang isuguhkan keluarganya bagin a terima.< )asulullah SA$ masuk menemui keluarganya alam kea aan lapar.

;(ngkau punya sesuatu2< tanya bagin a. 6ika mereka menja%ab! ;Ya!< bagin a makan. 6ika mereka menja%ab! ;Ti ak!< bagin a bersab a! ;'alau begitu aku berpuasa.< 'etika melukiskan hi angan )asulullah SA$! Anas bin Malik?yang selama ua puluh tahun melayani bagin a?berkata! ;Ti ak pernah sekali pun aku lihat )asulullah SA$ makan i atas pinggan. Ti ak a a r#ti empuk an la:at sampai bagin a mengha ap Tuhan. -agin a juga ti ak pernah makan i atas meja.< -erkata Sahal bin Sa1 ! ;)asulullah SA$ sama sekali ti ak pernah melihat r#ti yang ibuat ari terigu sejak bagin a iutus Allah hingga bagin a %a&at.< A a yang bertanya! ;Apakah i :aman )asulullah SA$ ti ak a a ayakan2<

276

Sahal menja%ab! ;)asulullah SA$ ti ak pernah melihat ayakan sejak bagin a iutus Allah hingga %a&at.< ;-agaimana kamu makan gan um tanpa ia #n2< ;'ami menumbuk an menyerpihnya hingga bersih lalu membuatnya a #nan.<//L

Peristi#a yang &uku$ Menggem$arkan 'erasnya kehi upan )asulullah SA$ membuat resah isteri"isterinya. Sekali %aktu mereka jemu engan kehi upan yang sangat memprihatinkan itu. Mereka merengek"rengek kepa a )asulullah SA$ an meminta hi up unia berjaya sebagaimana isteri kaum muslim lainnya. Terutama setelah

itaklukkan! sama a a i timur mahupun i barat. 0arta ghanimah melimpah an ibahagi"bahagikan secara murah. Namun! i tengah itu semua! rumah )asulullah SA$ tetap terlihat miskin! an isteri"isterinya tetap makan p#t#ngan r#ti sejenis gan um keras an kasar. Mungkin! se#rang i antara mereka hanya men apat bahagian beberapa kurma sehari atau susu cair. >bu segenap kaum mukmin itu terus men esak )asulullah SA$ agar iberi na&kah cukup. Namun! bagin a tetap ber iam -agin a tinggalkan mereka semua! menjauh mereka. )asulullah SA$ beriktika& se#rang iri. 'habar mengenai )asulullah SA$ meninggalkan isteri"isterinya menggemparkan kaum muslim. 4ebih"lebih para isteri bagin a. Semua cemas atas apa yang telah mereka tuntut kepa a suami mereka.
//L

iri. -ahkan! setelah ari

esakan itu makin bertubi"tubi! )asulullah SA$ segera bersikap tegas. an memutus hubungan

Al"-ukhariG 7L/E.

277

Peristi%a tersebut iceritakan panjang lebar #leh 9mar al"'hatab seperti berikut. Aku mempunyai se#rang jiran Anshar. 'ami bergiliran turun ke tempat )asulullah SA$, sehari ia! sehari aku. Dia sampaikan kepa aku %ahyu atau yang lain. -egitu pula aku. Di tengah"tengah kami tersiar khabar kalau kabilah =hassan se ang mengerahkan kele ai untuk menyerbu kami. Tepat hari giliran sahabat itu turun men:iarahi )asulullah SA$! ia atang menemuiku %aktu petang. Sambil mengetuk pintu ia memanggilku. -egitu aku keluar! ia berkata! ;A a peristi%a besar.< ;Apa itu2 Apakah kabilah =hassan telah tiba2< ;-ukan! bahkan lebih besar ari itu! )asulullah SA$ telah menceraikan isteri"isterinya.< ;Pasti 0a&shah menyesal an rugi.< Setelah s#lat Subuh! aku ikatkan baju lalu pergi ke rumah 0a&shah. -egitu masuk aku lihat menceraikanmu2< tanyaku. ;Aku ti ak tahu. -agin a menyen iri 0a&shah. Aku lalu menemui As%a ! hamba bagin a. ;Mintakan i:in untuk 9mar!1 pintaku. 0amba itu masuk! Sebentar kemu ian keluar. ;Su ah aku sampaikan! tetapi bagin a hanya iam!< ja%abnya. Aku lalu ke mimbar. Aku lihat sekumpulan #rang se ang sebahagian menangis. Aku u uk sebentar. Ti ak tahan u uk! i ruang minum ini!< ja%ab ia menangis. ;Apakah )asulullah SA$

engan kea aan

278

seperti itu aku atangi lagi hamba )asulullah SA$ itu. ;Mintakan i:in untuk 9mar!< pintaku lagi. Dia lalu masuk! sebentar kemu ian keluar sambil berkata! ;Su ah aku sampaikan! tetapi bagin a hanya iam.< Aku keluar! kembali u uk i mimbar. Namun! lagi"lagi aku ti ak tahan! aku atangi lagi hamba itu sambil berkata! ;Mintakan i:in untuk 9mar< ia masuk! sebentar kemu ian keluar sambil berkata! ;Su ah aku sampaikan! tetapi bagin a hanya iam.< ;Aku su ah berpaling an bermaksu pergi ketika tiba"tiba hamba itu memanggilku. ;Masuklah! bagin a mengi:inkanmu!< katanya. Aku bergegas masuk an mengucap salam. Aku lihat bagin a bersan aran i atas tikar yang men#rehkan bekas i lambung bagin a. Tanpa basa"basi aku terus bertanya! ;Apakah kamu menceraikan isteri"isterimu2< -agin a men #ngak kepa aku sambil menja%ab! ;Ti ak@< 'emu ian aku berteriak! ;Allahu Akbar.< Setelah itu 9mar berkata! ;-ukankah engkau lihat sen iri! )asulullah SA$2 'ami seluruh suku *uraisy a alah bangsa yang berkuasa atas isteri" isteri kami. -erbe:a engan #rang Ma inah yang kami lihat malah ikuasai isteri"isteri mereka. )upanya isteri kami mulai belajar an terpengaruh isteri mereka. pernah suatu hari aku marahi isteriku. (h! malah ia menentangku. 'etika aku cakap jangan menentangku! ia ja%ab! 8-agaimana engkau larang aku menentangmu! se angkan isteri"isteri )asulullah SA$! emi Allah! telah berani menentang bagin a2 -ahkan i antara mereka a a yang minggat hingga larut malam@1 Aku katakan pa anya! 8Pasti menyesal an rugi siapa yang

279

berbuat begitu. Apakah ia merasa aman ari kemurkaan Allah kerana telah membuat murka )asul"Nya21 Akhirnya ia tersu ut.< Men engar ucapanku )asulullah SA$ tersenyum. ;$ahai )asulullah SA$<! aku melanjutkan ;Aku telah men atangi 0a&shah Aku katakan pa anya! 86angan buat begitu! aripa a engkau )asulullah SA$ lebih sayang an mencintai jiranmu! Aisyah.< Sekali lagi bagin a tersenyum. ;Apakah engkau su ah luluh! %ahai )asulullah SA$! an kembali kepa a isteri"isterimu2< ;Ya!< ja%ab bagin a. Aku #ngakkan kepalaku i rumah itu. Ti ak sesuatu pun aku lihat selain sehelai kulit yang itempati bagin a. ;-er #alah kepa a Allah! %ahai an Persia yang justeru ti ak )asulullah SA$!< kataku! ;agar umatmu iberi keluasan. -ukankah Dia telah memberi keluasan kepa a bangsa )#ma%i menyembah Allah2< )asulullah SA$ lalu u uk an bersab a! ;9mar! apakah kamu masih ragu2 Allah sengaja mempercepat hi up selesa bagi mereka i unia.< ;M#h#nkan kepa a Allah ampunan untukku! $ahai )asulullah SA$@< 9mar berkata! kerana begitu marahnya kepa a isteri"isterinya!

)asulullah SA$ akhirnya bersumpah ti ak akan memasuki rumah mereka selama sebulan penuh. 'eputusan bagin a ini kemu ian itegur #leh Allah! an Dia menurunkan beberapa ayat pilihan. /ahai +abi, katakanlah kepada isteri-isterimu, 24ika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah akan Aku

280

berikan kepadamu mutah dan Aku #eraikan kamu dengan #ara yang baik. 'an jika kamu sekalian menghendaki $keredhaan) Allah dan 3asul-+ya serta $kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar. /ahai isteri-isteri +abi, siapa-siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, nes#aya akan dilipatgandakan seksaan kepada mereka dua kali lipat. 'an adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. 'an barangsiapa di antara kamu $isteri-isteri +abi SA/) tetap taat kepada Allah dan 3asul-+ya dan mengerjakan amal yang soleh, nes#aya Kami berikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya re8eki yang mulia. /ahai isteri-isteri +abi, kamu tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. (aka janganlah kamu tunduk dalam ber#akap sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. A#apkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. 4anganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang 4ahiliah dahulu. 'irikanlah solat, tunaikanlah 8akat, dan taatilah Allah serta 3asul-+ya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih bersihnya. 'an ingatlah apa yang diba#akan di rumahmu dan ayat-ayat Allah dan hikmah $sunnah +abi-mu). Sesungguhnya Allah (aha >embut lagi (aha (engetahui.55Akhirnya )asulullah SA$ keluar ari penyen iriannya. Sesuai perintah Allah! bagin a lebih memilih isteri"isterinya aripa a menceraikan an

//7

Surah Al"Ah:ab DEEFG IK"EL

281

membiarkan mereka kah%in

engan lelaki lain yang bergelimang harta.

-agin a juga memilih bersabar alam kea aan hi up yang serba susah. )asulullah SA$ men atangi isterinya satu per satu! imulai ari Aisyah! isteri termu a kesayangannya. Tiba i sana )asulullah SA$! ;Aku ingatkan satu perkara pa amu. 'amu ti ak perlu tergesa"gesa memutuskan sebelum meminta pertimbangan kepa a ibu bapamu.< -agin a lalu membacakan ayat yang turun ta i. Setelah menyimak ayat tersebut engan seksama! Aisyah merasa ti ak a a yang berat untuk iputuskan. Dengan tegas ia berkata! ;0anya alam urusan ini aku harus meminta pertimbangan ibu bapa2 Ti ak! sekarang juga aku putuskan memilih Allah an )asul"Nya serta kehi upan akhirat.<

Akhirnya Mereka Semua Bergembira -etapa senang hati )asulullah SA$ men engar ja%apan itu. -agin a lalu berkeliling men:iarahi bilik"bilik isterinya yang lain. Dikatakannya kepa a mereka seperti apa yang isampaikan kepa a Aisyah. Dan ti ak se#rang pun i antara mereka yang memberi ja%apan berbe:a. Masalah pun selesai engan sebaik"baiknya. -eberapa pera%i mengatakan! Abu -akar atang meminta i:in menemui )asulullah SA$! tetapi it#lak. -egitu pula 9mar yang atang setelah Abu -akar. Namun! ti ak selang lama ke uanya lalu ii:inkan masuk. Masa itu )asulullah SA$ se ang u uk ikelilingi isteri"isterinya. Ti ak sepatah pun kata terl#ntar an lisan bagin a. 9mar ja i gelisah. Dia mencari akal bagaimana membuat )asulullah SA$ terta%a. ;$ahai )asulullah SA$!<

282

katanya membunuh kesenyapan! ;kalau isteriku minta na&kah! aku cekik lehernya.< )asulullah SA$ pun terta%a hingga gigi gerahamnya kelihatan. ;Namun! mereka yang i sekelilingku ini se ang memintaku na&kah!< timpal bagin a. Men engar apa yang ilakukan puterinya kepa a )asulullah SA$! Abu -akar marah. Dia an 9mar lalu bangkit hen ak memukul mereka. ;(ngkau telah meminta kepa a )asulullah SA$ sesuatu yang bagin a ti ak punya2< gertak ke uanya. Tetapi )asulullah SA$ mencegah mereka an menganggap tin akan keras mereka akan berpengaruh buruk terha ap keperiba ian masing" masing puterinya. 'e ua isteri )asulullah SA$ itu terkejut bukan kepalang. Mereka ketakutan melihat bapanya murka. Mereka se ar telah berbuat kesalahan engan segala mu arat yang itimbulkan. 'erana itu! mereka lalu berkata! ;Demi Allah! setelah ini kami ti ak akan meminta kepa a )asulullah SA$ sesuatu yang ti ak bagin a miliki.< Tanpa ragu! tanpa gagap! an tanpa rasa berat Semua isteri )asulullah SA$ rela an menerima kehi upan bagin a. Mereka juga berjanji ti ak akan meninggalkan bagin a alam kea aan apa pun. -ahkan setelah itu! perilaku mereka berubah sama sekali, memilih hi up susah an men ahulukan #rang lain. Perilaku ini mereka pegangi bahkan setelah )asulullah SA$ %a&at. Aainab binti 6ahsy! misalnya! kemu ian menja i %anita pemintal yang hasilnya ijual lalu ise ekahkan. Aisyah ti ak ketinggalan. Setiap kali men apat harta! ia terus

menye ekahkan. Pernah suatu hari ia men apat ha iah beribu"ribu irham

283

ari 9mar. Petangnya! hanya berbaki satu irham i tangannya. Setelah a:an Maghrib! Aisyah berkata kepa a pembantunya! ;T#l#ng ambilkan makanan.< )upanya ia se ang berpuasa. Dan engan hairan pembantu itu menja%ab! ;'ita ti ak punya apa"apa i rumah ini. 'enapa ta i ti ak engkau asingkan satu irham untuk makanan kita2< Dengan kebingungan Aisyah menja%ab! ;5uba ta i engkau ingatkan! pasti aku lakukan.< Pernah )asulullah SA$ memper#leh bahagian kurma setahun! sementara Seluruh bakinya menyerang! hingga habis tanpa baki. 0anya beberapa %aktu setelah keja ian itu )asulullah SA$ %a&at. 0ingga Aisyah berkata! ;)asulullah SA$ meninggal i masa kita kenyang air an kurma.< Namun! )asulullah SA$ ti ak suka menyimpan makanan yang cepat busuk. pernah bagin a pembantunya! seek#r iberi aging burung, seek#r an seek#r lagi iberikan kepa a iasingkan. 'etika imakan sen iri! ari harta

ghanimah. Disimpannya sebahagian kurma itu untuk mencukupi keluarganya ise ekahkan. Namun! begitu bencana an ibahagi"bahagikan ikeluarkanlah semua simpanan itu

kees#kan harinya Anas manyajikan baki sab a bagin a.

aging itu! bagin a terkejut.

;-ukankah su ah aku katakan jangan meninggalkan makanan sampai es#k!<

'erasnya kehi upan yang ijalani )asulullah SA$ tercermin pula pa a perab#t rumah tangganya yang se erhana an sangat terbatas. Mungkin hanya a a penggilingan! beberapa bejana an ca%an. Ti ak a a yang kelihatan me%ah! semua perkakas bermutu ren ah.

284

Anas bercerita! ;5a%an )asulullah SA$ pecah! lalu bagin a rekatkan engan perak.< Telah kita ketahui i ha apan bagaimana persiapan )asulullah SA$ ketika kah%in engan 9mmu Salamah. -egitu pula perab#t an barang"barang lain yang iba%a +atimah ke rumah Ali yang jauh lebih se ikit iban ing apa yang iba%a ga is termiskin sekalipun masa itu. 4alu ban ingkan engan pengantin masa ini@ 5ara hi up )asulullah SA$ yang sea anya ini terus berlangsung hingga hari"hari terakhir kehi upan bagin a. Pa ahal! seluruh pintu unia ibuka #leh Allah untuknya! an harta yang masuk kepa anya begitu meruah. Namun! jangankan mengubah cara hi up menja i sebagaimana layaknya se#rang pemimpin atau penguasa! mengubah rumah pun ti ak bagin a lakukan. 'etika berjaya menaklukkan Mekah! )asulullah SA$ tetap engan cara hi up yang apa a anya. 9mmu 0ani puteri Abu Talib! ketika ber:iarah kepa a )asulullah SA$! melihat engan mata kepala sen iri bagin a man i! sementara +atimah menutupi bagin a engan sehelai baju. Pa ahal! masa itu bagin a bera a i puncak kejayaan an kekuasaan sempurna.

&inta Adalah Kebahagiaan Berumah !angga 5inta a alah rahsia kebahagiaan hi up rumah tangga. )umah tanpa cinta! bagaikan tubuh tanpa ruh. 'etika penghuni sebuah rumah kehilangan cinta! hi up mereka bera a i hujung tan uk. Di atas asas cinta inilah rumah )asulullah SA$ ber iri. 5inta yang memenuhi hati seluruh isterinya tanpa terkecuali. -ukan hanya cinta sebagai se#rang nabi! tetapi cinta sebagai se#rang suami yang sangat berkesan. Suami

285

yang ketika

i rumah memberi kete uhan!

an ketika pergi meninggalkan

rin u an se ih i hati. >tulah kenapa setiap 8ibu kaum mukmin1 itu bersaing untuk memper#leh re ha )asulullah SA$! merebut hatinya! an menja i pemilik cinta bagin a satu"satunya. Mereka semua hi up bahagia bersama )asulullah SA$ sejak hari"hari pertama perkah%inan hingga bagin a. etik memilukan berpisah engan

Rasulullah Men,intai Dengan !elus Ikhlas )asulullah SA$ sama sekali ti ak pernah menunjukkan kebencian kepa a isteri"isterinya. Ti ak pernah ter engar bagin a berkata menyakitkan an meren ahkan. Ti ak pernah bagin a mengangkat tangan atau r#tan untuk memberi pengajaran ataupun seka ar untuk bersen a gurau. 'erana itu! ti ak i antara mereka yang meninggalkannya. Di ha apan telah isinggung kisah perjalanan hi up isteri"isteri an alam kepa a an tetap iberi pilihan antara talak )asulullah SA$ berikut kecintaan mereka yang telus bagin a. Termasuk bagaimana ketika

bersama )asulullah SA$ engan kea aan hi up bagin a yang serba ti ak cukup! mereka engan tegas an tanpa keraguan se ikit pun lebih memilih )asulullah SA$. -ila terka ang Aisyah menunjukkan sikap yang ti ak semestinya ilakukan kepa a )asulullah SA$! itu ti ak lepas ari pernak"pernik nuansa cinta an kasih sayang agung se#rang isteri kepa a suami. -ahkan! itu membuktikan kecintaan Aisyah yang telus an kuat kepa a )asulullah SA$.

286

Dengan na a bergurau! suatu hari )asulullah SA$ berkata kepa a Aisyah! ;Aku tahu bila kamu gembira! bila kamu kece%a.< Dengan hairan Aisyah bertanya! ;-agaimana kamu b#leh tahu2< )asulullah SA$ menja%ab! ;'alau gembira! kamu biasanya

mengatakan! 8Ti ak! emi Tuhan Muhamma .1 Namun! kalau se ang kece%a! kamu biasanya mengatakan! 8Ti ak! emi Tuhan >brahim.< ;Demi Allah! namamu sahaja yang aku tinggalkan! %ahai )asulullah SA$!< tegas Aisyah. Salah satu bukti yang menunjukkan kecintaan isteri"isteri )asulullah SA$ kepa a bagin a a alah ha ith 9mmu Aar1. -agin a bercerita baha%a i :aman 6ahiliah ulu sebanyak sebelas %anita berkumpul untuk berbahagi cerita mengenai suami mereka. Mereka berjanji ti ak akan berb#h#ng mengenai suami masing"masing. Satu per satu kesebelas %anita itu mulai bercerita. Apa pun kebaikan an keburukan suaminya! mereka ungkap tanpa rasa segan. Terakhir! tibalah giliran 9mmu Aar1. Dia bercerita baha%a suaminya penuh tanggungja%ab! mencintai! an memperlakukan isterinya engan baik. Setelah )asulullah SA$ bercerita! Asiyah berkata! ;(ngkau jauh lebih baik bagiku! %ahai )asulullah SA$! iban ing Abu Aar1 bagi 9mmu Aar1.<//H

Rasulullah Bersika$ Amanah Si&at ini merupakan si&at terpenting rumah tangga )asulullah SA$. Si&at yang #leh kaum 6ahiliah Mekah isematkan kepa a iri bagin a sebelum turun
//H

(ajma al-<awaidG LME/N. Dalam Sahih MuslimG ILLK mawEu, atas Aisyah! an baha%a Nabilah yang bersab a kepa anyaG ;-agimu aku lebih iban ing Abu Aar1 bagi 9mmu Aar1.

287

%ahyu! sehingga bagin a ikenal engan julukan al-Amin, #rang yang amanah. 6ulukan yang kemu ian p#puler an sangat lekat i li ah masyarakat. Dengan julukan inilah semua #rang! lelaki ataupun perempuan! menyebut )asulullah SA$ engan penuh tak:im an pengh#rmatan. 'etika setelah mengubahsuai 'aabah! kaum *uraisy bersitegang?bahkan hampir arah tertumpah?mengenai siapa yang akan men apat keh#rmatan meletakkan kembali 0ajar As%a ke tempatnya. 'erana ti ak a a titik temu! mereka sepakat untuk menyerahkan putusan kepa a siapa yang atang kepa a mereka pertama kali. Tiba"tiba Muhamma bin Ab ullah muncul. -etapa gembira kaum *uraisy. Mereka berteriak engan penuh kepercayaan! ;>nilah al-Amin. >nilah al-Amin. 'ami rela ia yang memberi putusan@< Apa yang segera terlintas i hati kaum *uraisy masa itu a alah si&atnya yang terkenal itu. Sengaja bagin a ipanggil begitu kerana mereka percaya bagin a akan memberi jalan penyelesaian yang a il. Dan terbukti )asulullah SA$ mampu mengatasi masalah mereka engan cara yang sangat simpel an melegakan semua pihak. >tu berlaku jauh sebelum kenabian. 4ebih ari itu! bahkan setelah kenabian pun! rumah ini tetap menja i pangkal penitipan barang paling barang yang ipercaya kalangan kaum musyrik yang justeru mengingkari kenabian bagin a. Tanpa segan! mereka titipkan barang" icemaskan hilang?pa ahal! %aktu itu unia belum mengenal rumah penitipan barang. Setelah menerima perintah hijrah ke Ma inah! )asulullah SA$ menyuruh Ali tinggal ulu i Mekah untuk mengembalikan barang"barang titipan itu kepa a pemiliknya masing"masing. Amanah! alam erti yang lebih luas an alam! lebih ari seka ar

menunaikan hajat

unia kepa a pemiliknya. Amanah! hakikatnya! a alah

288

la%an kata khianat. Crang yang amanah a alah #rang yang apat ipercaya an membuat ji%a aman. Crang"#rang *uraisy begitu percaya kepa a )asulullah SA$ alam urusan unia. Dalam perkara ini mereka ti ak pernah mencaci bagin a. Mereka juga ti ak curiga an ti ak menu uh bagin a khianat. -ukan hanya alam urusan harta ben a! melainkan juga keh#rmatan an ji%a. 'erana itu! sangatlah aneh ketika mereka men ustakan bagin a alam perkara khabar an langit. Pa ahal! bagaimana mungkin pa a masa yang sama sese#rang amanah sekali gus khianat2 Dalam rumah tangga )asulullah SA$! ti ak hanya bagin a yang amanah! tetapi juga segenap isteri an keluarganya. Ti ak a a yang mengatakan haknya ti ak ipenuhi #leh salah se#rang ari mereka. 'erana! mereka memang menunaikan amanah engan sebaik"baiknya an alam erti yang seluas"luasnya.

Rasulullah Menga arkan Sika$ Kesetiaan -ukan perkara aneh bila kesetiaan menja i ciri bagin a kenal! bahkan kepa a pembantu #minan keluarga )asulullah SA$. Si&at ini itunjukkan )asulullah SA$ kepa a siapa pun yang an hamba bagin a sen iri. 6uga kepa a sanak sau ara terjauhnya sekalipun. -agin alah yang berkata! ;Allah akan menanyakan tali persahabatan sekalipun terjalin semasa.< 'ita lihat! misalnya! bagaimana ketika )asulullah SA$ kehilangan perempuan tukang sapu masji . Masa iberitahu baha%a perempuan itu su ah mati! bagin a terus gusar an menegur keras sahabat kenapa ti ak iberi khabar! lalu s#lat i atas

289

kuburnya.//N -agin a juga s#lat i atas kubur syuha a an menyebut mereka engan yang baik"baik. 'esetiaan terbesar )asulullah SA$ terlihat jelas pa a iri 'ha ijah. Ti ak henti"hentinya bagin a menyebut men iang isteri pertamanya itu engan segala sanjungan an kebaikan. Dan itu inyatakan )asulullah SA$ secara terbuka sehingga Aisyah pun cemburu. Pa ahal! ia ti ak pernah berkumpul an melihat 'ha ijah. Namun! kecemburuan kepa anya ternyata jauh melebihi kecemburuan Aisyah kepa a semua ma unya. >tu ti ak lain kerana seringnya )asulullah SA$ menyebut namanya. Aisyah berkata! ;6arang )asulullah SA$ keluar rumah tanpa terlebih ahulu menyebut 'ha ijah. Dia isanjung! an namanya isebut )asulullah SA$ ari hari kehari. Aku cemburu. Aku katakan pa a )asulullah SA$! ;-ukankah ia hanya se#rang tua bangka2 Sungguh Allah telah memberimu ganti yang lebih baik.< -agin a sangat gusar! sampai rambut ha apannya bergetar. ;Ti ak!< tegasnya! ;Demi Allah! ti ak a a ganti yang lebih baik aripa anya. Dia beriman ketika semua #rang ingkar. Dia membenarkanku kala semua #rang men ustakanku! perempuan lain ti ak.//K Sejak itu Aisyah menye ari keutamaan 'ha ijah. ;Sejak hari itu!< tuturnya! ;aku ti ak lagi menyinggung s#al 'ha ijah.< )asulullah SA$ selalu mengingat kenangan bersama 'ha ijah. -agin a selalu menanyakan khabar sahabat"sahabat kecil an keluarga 'ha ijah. -agin a menghubungi an menghibur mereka. 6ika menyembelih kambing! )asulullah SA$ selalu memberikan bahagian sembelihan yang terbaik kepa a
//N //K

ia mencurahkan

hartanya ketika #rang lain ti ak. Daripa anya Allah mengurniaku anak an

At"TaratibG /MKN Al"-ukhariG EH/K, Muslim ILE7! ILEK

290

sahabat"sahabat 'ha ijah sebagai bukti cinta mereka.//J

an simpati bagin a pa a

-agin a pernah menyambut se#rang perempuan tua engan begitu ramah hingga lupa pa a #rang"#rang i sekitarnya. -agin a memuliakan an bersikap lembut pa anya hingga Aisyah hairan melihat sikap an perilaku bagin a terha ap perempuan tua itu. )asulullah SA$ kemu ian berkata kepa a Aisyah! ;$anita ini pernah atang kepa a kami masa 'ha ijah masih hi up<. -agin a memuliakan Aa&ar! tukang sisir yang selalu kali Aa&ar atang ke Ma inah! atang masa

'ha ijah masih hi up. -agin a mengingatnya masa Aa&ar su ah tua. Setiap ia selalu men:iarahi )asulullah SA$. /I0 Pernah bagin a iberi ha iah berupa aging. -agin a kemu ian memilihkan aging yang baik"baik an mengirimkannya kepa a perempuan itu. -agin a berkata! ;'ha ijah pernah berpesan agar aku selalu memperhatikannya<. Suatu masa a a se#rang perempuan meminta i:in pa anya. Men engar suara perempuan itu! bagin a gementar kerana mirip sekali 0alah a alah sau ari 'ha ijah yang engan suara 'ha ijah. Segera setelah se ar bagin a menyebut! ;Ya Allah! teryata 0alah.< atang bertan ang pa anya. -agin a kemu ian menyambutnya engan sangat ramah./I/ 'etika atang ke Ma inah untuk berhijrah! Na&isah binti Muniyah alam

berkirim salam kepa a )asulullah SA$. 'etika bertemu engannya! bagin a sangat bahagia. -agin a ingat baha%a tangan Na&isah ikut serta pernikahan bagin a engan 'ha ijah. -agin a kemu ian memuliakannya.
//J /I0

Sahih al"-ukhari. At"Taratib al"> ariyah! //M/// /I/ Sahih al"-ukhari.

291

'etika memasuki Mekah alam kea aan menang masa +athu Mekah! yang pertama kali )asulullah SA$ ingat a alah rumah 'ha ijah. 'etika itu bagin a ti ak menemukan rumah yang ulu pernah ihuninya. 'ea aannya telah berubah setelah bagin a hijrah. A.il bin Abi Talib ti ak meninggalkan rumah untuknya. Sebagai gantinya! bagin a membina khemah yang i irikan i samping kubur 'ha ijah. Dan tempat ini menja i pusat pembebasan ban ar Mekah. 'ami telah menceritakan sikap simpati bagin a pa a bapa sau aranya! Abu Talib. Sikap simpati itu bagin a tunjukkan engan mengasuh anak bapa sau aranya! Ali! an mengusulkan agar bapa sau aranya yang lain! Al"Abbas! mengasuh sau ara Ali! 6a1&ar. Dengan emikian! beban hi up keluarga Abu Talib ja i ringan. -agin a pernah mampir ke kubur isteri bapa sau aranya! +atimah binti Asa . Dengan rasa haru bagin a men #akannya sebagai balasan bakti pa anya atas kebaikannya menjaga bagin a ketika masih kecil. 'etika sepupunya! 6a1&ar! gugur sebagai syahi pa a Perang Mu1tah! bagin a menggantikan ke u ukannya alam keluarga 6a1&ar. -agin a sangat berse ih atas kematian 6a1&ar arganya. 'etika Aai bin 0arithah! anak angkat )asulullah SA$ sebelum unia i me an Perang Mu1tah! bagin a an menanggung semua beban hi up kelu

atangnya >slam! meninggal tinggal bersama bagin a an

mengambil alih pengurusan anaknya yang bernama 9samah. 9samah iajak ira%at seperti anaknya sen iri. 'emu ian )asulullah SA$ menikahkan 9samah engan puteri bapa sau ara bagin a!

292

Aainab binti 6ahsy. 'etika berlaku perselisihan antara 9samah an isterinya! bagin a berusaha keras men amaikan mereka. )asulullah SA$ ti ak bersikap acuh pa a 0alimah ketika ia atang kepa anya sebelum kenabian. 'ha ijah pun sangat mengh#rmati 0alimah sebagai bentuk h#rmatnya pa a )asulullah SA$. )asulullah SA$ juga mengh#rmati keluarga 0alimah! suami an anak"anak 0alimah yang bererti sau ara susuan )asulullah SA$! ketika mereka atang kepa a bagin a setelah perang 0unain. Simpati )asulullah SA$ kepa a Abu -akar lebih alam lagi. -agin a selalu mengingat Abu -akar sesuai engan jasanya. -agin a pernah berkata! ;Ti ak a a se#rang pun yang lebih baik pergaulannya kepa a kami selain Abu -akar. Dia #rang yang paling amanah alam perkara harta an #rang yang tangannya paling memberikan rasa aman<./II Selain itu semua! bentuk rasa simpati )asulullah SA$ tecermin pa a sikapnya menikahi 9mmi Salamah Setelah suaminya meninggal unia alam memperjuangkan >slam. -agin a kemu ian melin ungi an menjaga 9mmi Salamah an anak"anaknya engan baik.

Rasulullah Bersika$ Bers"$an dan Beradab )umah )asulullah SA$ a alah sumber aneka a ab an s#pan santun bagi kaum muslim. Dari sana mereka belajar sikap an perangai halus masa ber:iarah an memasuki rumah bagin a. 6uga iberi petunjuk agar ti ak berlama"lama bera a i sana! cukup sebatas keperluan. >ni apat kita lihat masa bagin a melangsungkan perkah%inan engan Aainab binti 6ahsy.
/II

Abma G /MIEJ

293

'aum muslim juga apat belajar bagaimana mereka harus meren ahkan suara masa minta i:in masuk ke rumah )asulullah SA$. 'etika )asulullah SA$ bera a i bilik salah se#rang isterinya! atanglah sekumpulan #rang Arab ba %i an memanggil bagin a engan suara keras an lantang. Masa itu juga Allah menegur mereka engan perantara %ahyu yang iturunkan kepa a )asulullah SA$! Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar bilik$mu) kebanyakan mereka tidak mengerti. 'an kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka, dan Allah (aha )engampun lagi (aha )enyayang. 5*7 Suatu langkah bu aya luar biasa yang ilakukan )asulullah SA$ kepa a #rang" #rang -a %i itu@ )asulullah SA$ juga mengajarkan kepa a #rang"#rang yang sehari" harinya hi up i sekitar bagin a bagaimana a ab minta i:in an memberitahu ke atangan. 6abir menceritakan! ;Aku atang ke rumah )asulullah SA$ untuk menagih hutang ayahku. Aku ketuk pintu. 8Siapa21 tanya )asulullah SA$. 8Aku ja%abku. 4alu bagin a bersab a! 8Aku! aku@1 -agin a kelihatan ti ak gembira./IL -egitulah )asulullah SA$ mengajari 6abir menyebutkan namanya ketika itanya ari balik pintu. Sebab! 8aku1 bukan nama! melainkan kata yang menunjuk pa a iri pembicara. Yang benar a alah seperti yang ilakukan )asulullah SA$ masa meminta i:in masuk ke bilik isterinya. 'etika itanya 8Siapa yang mengetuk pintu21 bagin a menja%ab! 8Abul *asim1.

/IE /IL

Surah Al"0ujurat DLJFG L"7 Al"-ukhariG HI70! MuslimG I/77

294

Se#rang lelaki

atang ke rumah )asulullah SA$

an meminta i:in

masuk. ;-#leh aku masuk2< kata #rang itu. -agin a lalu memanggil pembantunya seraya berkata! ;'eluarlah! ajari #rang itu a ab minta i:in. Suruh katakan! Assalamualaikum! b#leh aku masuk2</I7 Para sahabat pun memakai a ab minta i:in ini. 0ingga Abu Musa al" Asy1ari mengeluaran ri%ayat baha%a )asulullah SA$! ;Minta i:in cukup tiga kali. 6ika ii:inkan masuk! masuklah. 6ika ti ak! pulanglah./IH Salah satu a ab yang itunjukkan para sahabat masa men atangi rumah )asulullah SA$ a alah mengetuk pintu menunjukkan kes#panan./IN Salah satu perkara menakjubkan bagaimana )asulullah SA$ engan jari! bukan engan kuku sebagaimana tra isi mereka sebelumnya. 'ata mereka! ini 8untuk lebih

mengajarkan permintaan i:in ini apat kita lihat sepulang bagin a ari salah satu peperangan. -egitu men ekati batas ban ar Ma inah! )asulullah SA$ memerintahkan segenap pasukan berhenti sejenak. 4alu iutuslah sese#rang menemui isteri"isteri bagin a untuk menyampaikan khabar ke atangan. >tu imaksu kan agar mereka benar"benar siap memberiikan penyambutan. ;6ika kamu lama meninggalkan rumah! jangan pulang malam. 6ika terpaksa! jangan terus masuk sebelum isterimu bers#lek an menyikat rambutnya yang kusut!< sab a bagin a memberi pengajaran./IK 6ika )asulullah SA$ masuk ke keluarganya! bagin a mengucap salam! %ajahnya berseri! an sentiasa tersenyum. Menekankan pentingnya perkara
/I7 /IH

Abu Dau G 7/NN Al"-ukhariG I0HI! I/7L /IN Al-Adab al-(u,rith /IK Al"-ukhariG /0K/! MuslimG N/7

295

tersebut! bagin a bersab a kepa a Anas! ;Anakku! jika kamu masuk ke keluargamu! ucapkan salam! nescaya kamu keberkatan.< Aisyah pernah itanya! ;Dengan apa )asulullah SA$ memulai bila an seluruh keluargamu akan

memasuki rumah2< ia ja%ab! ;Dengan bertanya.< /IJ ia melanjutkan! ;'ami menyiapkan si%ak an segala keperluan bagin a untuk bersuci. -egitu bangun! bagin a terus bersi%ak! ber%u huk! an s#lat.</E0 Sebagaimana )asulullah SA$ menginginkan terciptanya suasana tenang an harm#ni alam rumah tangga setiap muslim! begitu juga bagin a menginginkan ti ak a anya &akt#r luar yang mengganggu suasana tersebut an meng#t#ri hati. >tulah kenapa bagin a sentiasa mem#h#n kepa a Allah agar terlin ung ari sesuatu yang atang men a ak. -agin a ber #a! ;Ya Allah! aku berlin ung kepa amu ari segala sesuatu yang atang i malam atau i siang hari! kecuali yang atang memba%a kebaikan.< Para sahabat pun meniru bentuk a ab yang mereka praktikkan. Di antara si&at rumah tangga )asulullah SA$ yang lain a alah menjaga keh#rmatan. Semua yang berlaku i rumah bagin a ti ak lepas ari si&at ini. Sekecil apa pun perkara yang icurigai akan merusak keh#rmatan pasti )asulullah SA$ hin ari. Suatu hari bagin a masuk ke biliknya. Di alam! Selain ua #rang isteri bagin a engan busana santai! ter apat juga >bnu 9mmi ic#nt#hkan )asulullah

SA$. Setiap maklumat yang mereka ketahui melalui isteri"isteri bagin a terus

/IJ /E0

MuslimG I7E >bi G NLH

296

Maktum. Menyaksikan perkara itu bagin a marah. 'emu ian engan hairan ke ua isteri itu berkata! ;$ahai )asulullah SA$! ia ini buta@< Apakah kamu juga buta2< tanya )asulullah SA$ menyembunyikan rasa kece%anya. -agin a ti ak suka a a lelaki asing yang ti ak berkepentingan bera a i tempat yang ti ak baik ia i sana. Meskipun ia hanya se#rang buta. Se#rang banci bernama 0it?tentu sahaja ia ti ak mempunyai syah%at sebagaimana lelaki n#rmal? ikhabarkan keluar masuk bilik 9mmu Salamah. -egitu men engar khabar itu! )asulullah SA$ berkata Ab ullah bin 9mayyah! ;'alau Allah berkenan menaklukkan Thai&! aku tunjukkan se#rang p#n an. Dia berkemaluan empat an ber ubur lapan.< )asulullah SA$ i sini hen ak mengatakan baha%a ia menyimpan niat busuk an berpengaruh buruk kepa a yang lain. 'erana itu! bagin a lalu berkata kepa a isteri"isterinya! ;6angan biarkan mereka masuk ke bilik kamu.< Yakni! #rang"#rang banci itu. Di rumah! alam segala perkara )asulullah SA$ sentiasa menghiasi iri engan a ab yang justeru sejalan engan k#nsep kesihatan jasmani an r#hani. )asulullah SA$ ti ak pernah makan sambil bersan aran! tetapi selalu u uk lurus. -egitu rasa lapar hilang bagin a segera berhenti. -agin a mengajari sahabat! ;6ika kamu makan! sebutlah nama Allah Yang Maha Tinggi. 6ika lupa i permulaan! bacalah -ismillah a%%alan %a akhiran (Dengan nama Allah i a%al an i akhir).</E/ )asulullah SA$ melarang keluarganya meniup makanan atau minuman yang panas. Ti ak pernah mencela makanan. 6ika isukai bagin a makan! jika ti ak bagin a tinggalkan. 6ika ti ak ingin merasakan! bagin a berkata! ;Aku masih kenyang.<
/E/

Abu Dau G ENHN

297

)asulullah SA$ makan engan tiga jari i masa #rang Arab makan engan semua jari. Apa yang a a i ha apannya! itu yang bagin a makan. -agin a juga mencuci tangan sebelum menghilangkan penyakit.< Sebelum makan bagin a menyebut Allah! sesu ah makan memuji"Nya engan mengucap! ;Puji yang banyak! yang baik an keberkatan hanya bagi Allah. Ti ak a a yang memberi kecukupan! ti ak a a yang memberi titipan! ti ak a a yang ti ak perlu! %ahai Tuhan kami@< -agin a juga mengajari keluarganya kebersihan. 'ata Anas! ;'u engar )asulullah SA$ bersab a! 8Siapa ingin rumahnya ilimpahi kebaikan #leh Allah! ber%u huklah masa makanan ihi angkan an masa ikemas.</EI 'alau minum! )asulullah SA$ meneguk air tiga kali tegukan an ti ak berna&as i alam bejana. 'alau bersin! bagin a menutup mulut engan tangan atau baju biar ti ak mengganggu yang lain. Masa akan berangkat ti ur! )asulullah SA$ ber%u huk terlebih ahulu. 'emu ian mengibas alas ti urnya engan hujung sarung. ;'amu ti ak tahu apa i balik (alas ti urmu)!< papar )asulullah SA$ kepa a keluarganya kenapa bagin a berbuat begitu. -agin a juga sangat pemalu! lebih"lebih masa menggauli isterinya. -erkata Aisyah! ;)asulullah SA$ ti ak pernah melihat aripa aku! aku pun ti ak pernah melihat aripa anya. Masa jimak! bagin a terlihat sangat malu.< -ahkan! kepa a %anita"%anita yang men:iarahinya untuk meminta penjelasan rinci mengenai bersuci! )asulullah SA$ ti ak sanggup melayani
/EI

an sesu ah makan. Sab anya! an setelah makan

;Mencuci tangan sebelum makan a alah keberkatan!

>bnu Majah an Al"-aiha.i

298

secara langsung. Mereka harus bertanya melalui Aisyah. Setelah men apat ja%apan ari )asulullah SA$! Aisyah lalu menyampaikannya kepa a %anita" %anita itu. )asulullah SA$ juga memulai setiap pekerjaan engan tangan atau kaki sebelah kanan, makan! minum! ber%u huk! berpakaian! menggunakan yang kiri./EE )umah tangga )asulullah SA$ juga berhias a ab menjaga mensyukuri nikmat. -agin a mengarahkan semua isterinya an an berjalan. Sementara! ketika masuk bilik kecil juga perbuatan serupa lainnya bagin a

untuk

mengh#rmati an menghargai engan sungguh"sungguh setiap nikmat yang mereka terima. -agin a bersab a! ;$ahai Aisyah! baik"baiklah limpahan nikmat Allah. Sebab! bila terlanjur pergi! jarang nikmat 'embali.< Setiap isteri )asulullah SA$ men apat pengajaran a ab ari bagin a sen iri. Di ba%ah bimbingan an asuhan bagin a! mereka ti ak menunjukkan pembicaraan kecuali yang baik"baik. Seperti kita lihat men:iarahi Aisyah i biliknya. ;Assalamualaikum %arahmatullah %abarakatuh! %ahai penghuni i ha apan! setelah melangsungkan perkah%inan engan Aainab binti 6ahsy! )asulullah SA$ lalu

rumah!< bagin a memberi salam. ;$aalalaikumussalam %arahmatullah. -agaimana kea aanmu engan

keluargamu! %ahai )asulullah SA$2 Sem#ga Allah memberkatimu!< sambut Aisyah. 'emu ian )asulullah SA$ berkeliling ke bilik isteri"isteri bagin a

/EE

Al"-ukhariG /HK! MuslimG IHK! Abu Dau G EI

299

yang lain! berkata kepa a mereka seperti yang ikatakan kepa a Aisyah! an mereka pun menja%ab seperti ja%apan Aisyah./EL Dengan a ab menyeluruh seperti itu! kehi upan keluarga )asulullah SA$ berjalan mulus. Ti ak a a ketegangan antara )asulullah SA$ an semua isteri bagin a. Mereka memperlakukan )asulullah SA$ secara manusia%i alam segala perkara. ini menan akan baha%a )asulullah SA$ a alah se#rang manusia. 'ecuali! masa )asulullah SA$ mengha api turunnya %ahyu. Dalam kea aan itu! bagin a benar"benar menyatukan iri. Salah satu bukti kemanusiaan )asulullah SA$ a alah mencan ai isteri" isteri bagin a. 'a ang! i ha apan bagin a mereka a u mulut an berteriak" teriak kecil. Namun! tentu sahaja perkara itu ilakukan engan baik! ti ak keluar ari batas kes#panan. -uku"buku bi#gra&i )asulullah SA$ meri%ayatkan baha%a pernah suatu ketika 9mar masuk ke rumah bagin a. 'ebetulan beberapa isteri bagin a se ang terlibat a u mulut. -egitu melihat 9mar atang! mereka kemu ian berhenti. Dengan hairan 9mar berkata! ;'amu takut pa aku! tetapi ti ak takut pa a )asulullah SA$.< Aisyah menja%ab! ;Ya! kerana engkau lebih keras aripa a )asulullah SA$.<

Rasulullah Berendah (ati Dalam Melayani Keluarga )asulullah SA$ membuat l#ncatan besar. -agin a mengubah cara hi up yang ijalani lelaki 6ahiliah. Di rumah! kalau ti ak se ang melepas letih! bagin a biasanya melakukan iba ah! s#lat! :ikir! atau ber #a kepa a Allah. Atau! melakukan tugas"tugas rumah tangga yang lain. 'etika itanya mengenai
/EL

Al"-ukhariG LNJE

300

akti3iti )asulullah SA$

i rumah! Aisyah menja%ab! ;-agin a melayani

keluarga! menjahit baju! menjahit selipar! memerah susu! mengerjakan keperluan sen iri! an menambal timba. -egitu tiba %aktu s#lat! bagin a lalu s#lat.< Dalam ri%ayat lain! ;... bagin a lalu s#lat, se#lah"#lah bagin a ti ak mengenal kami an kami pun ti ak mengenal bagin a.</E7 Di atas itu semua! )asulullah SA$ sangat lemah lembut kepa a keluarga alam segala %uju nya. Merangkum seluruh si&at pa a iri bagin a! Aisyah berkata! ;-agin a a alah manusia terkuat! manusia termulia. -agin a a alah se#rang lelaki sebagaimana lelaki pa a umumnya. 0anya! bagin a murah senyum.</EH Namun! sikap an perilaku )asulullah SA$ yang emikian itu! sama a a alam melayani iri sen iri atau melayani isteri"isteri bagin a! sama sekali ti ak mengurangi harkat an martabat bagin a i tengah"tengah mereka. Di ha apan! kita lihat bagaimana )asulullah SA$ mengha api semua isteri bagin a engan sabar! memaa&kan bila a a yang cemburu atau bersikap gegabah menyangkut urusan unia an kehi upan sehari"hari yang ib#lehkan. Namun! bila kelakuan mereka mengarah pa a #sa! atau keluar ari ke%ajaran! )asulullah SA$ segera meluruskan kecen erungan mereka itu. 'alau ti ak pe uli! b#leh ja i mereka! bagin a tinggal an ti ak ilayani bercakap. Sikap ren ah hati )asulullah SA$ terlihat! antara lain! bagin a makan sea anya! juga berpakaian sea anya, jubah! baju kasar! atau mantel tebal. Sementara! pakaian"pakaian baik an halus bagin a bagi"bagikan kepa a para sahabat.
/E7 /EH

Al"-ukhariG HNH! H0EJ >bi G H0EJ

301

Rasulullah Sentiasa Berta#akal )umah tangga )asulullah SA$ a alah rumah tangga yang hati para penghuninya selalu bergantung kepa a Allah. Segala perkara! gerak an iam! bera a i ba%ah pengay#man Allah. 'erana itu! kita lihat )asulullah SA$ ti ak pernah menyimpan makanan ataupun perak. Pernah ketika se ang mengimamkan s#lat Asar! tiba"tiba bagin a ingat pa a se ikit emas i rumah. -agin a lalu mempercepat s#lat! an begitu selesai terus bergegas pulang. Ti ak lama kemu ian bagin a kembali engan memba%a se ikit emas tersebut. ;(mas ini telah mengganggu s#latku. Aku ingin bebas ari ini!< sab a bagin a sambil membahagi"bahagikan emas itu kepa a mereka yang memerlukan. Di atas katil kematian! )asulullah SA$ teringat kalau i rumah a a se ikit emas berbaki. Maka ti ak henti"hentinya bagin a mengingatkan keluarganya sampai emas itu habis ibahagi"bahagikan. )upanya! ji%a bagin a belum tenang sebelum lepas ari emas itu! -agin a khuatir akan mengha ap Tuhan sementara emas itu masih menja i hak milik bagin a. 'etika cukai bumi ari -ahrain iserahkan kepa a )asulullah SA$! ia terus iletakkan i atas tikar i alam masji . 'emu ian bagin a ber iri an membahagi"bahagikan cukai itu kepa a #rang lain. Ti ak sesen pun bagin a asingkan untuk irinya. Suatu masa! se#rang lelaki atang hen ak bertan ang kepa a )asulullah SA$. 'ebetulan bagin a ti ak punya apa"apa! lalu bersab a! ;Siapa yang an harta! ti ak pernah menahan emas

302

mahu menjamu #rang ini sem#ga ia irahmati Allah2< Se#rang lelaki Anshar ber iri lalu memba%a #rang itu./EN Aisyah berkata! ;Ti ak pernah )asulullah SA$ kenyang tiga hari berturut"turut. Pa ahal! kalau mahu! kami apat kenyang. Namun! bagin a lebih memilih men ahulukan #rang lain.</EK Abu 0urairah berkata! ;6ika menerima ha iah! )asulullah SA$ berbahagi engan ahl al-Shu,,ah. 6ika menerima se ekah! bagin a bagikan semua kepa a mereka.< Pernah se#rang hamba atang menemui )asulullah SA$. ;>bu

menyuruhku minta ini atau itu!< katanya. ;Namun! hari ini aku sama sekali ti ak punya apa"apa!< ja%ab bagin a. ;'ata ibu! bajumu juga b#leh.< Tanpa &ikir panjang! )asulullah SA$ terus melepas baju an menyerahkannya kepa a hamba itu. )asulullah SA$ u uk i rumah tanpa pakaian lagi. Masuk %aktu s#lat! bagin a ti ak apat keluar. 'aum muslim ja i cemas lalu mencari bagin a. Mereka terhairan"hairan begitu melihat )asulullah SA$ seperti itu. 9mar berkata! ;Apakah ini perintah Allah2< Maka turunlah &irman Allah, 'an janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu menghulurkannya, kerana dengan begitu kamu jadi ter#ela dan menyesal.57D
/EN /EK

engan kea aan

Al"-ukhariG 7KKJ! MuslimG I07L Diri%ayatkan #leh Al"-aiha.i /EJ Surah Al">sra1 D/NFG IJ

303

)asulullah SA$ menyerahkan se ekah sen iri! ti ak i%akilkan kepa a #rang lain. -agin a sen irilah yang meletakkan se ekah itu i atas tangan si penerima./L0 >steri"isteri )asulullah SA$ menela ani akhlak sempurna. )umah mereka a alah pusat ari bagin a kemuliaan! engan an

kebaikan!

ke erma%anan. 'ha ijah a alah isteri bagin a yang harus isebut pertama alam perkara keta%akalannya kepa a Allah. Aainab al"0ilaliyah a alah isteri bagin a yang lain engan keistime%aan memiliki kepe ulian yang tinggi kepa a kaum miskin. 0ingga ia ijuluki 8>bu kaum miskin1. Pernah Aainab menerima bahagian pemberian ari 'hali&ah 9mar al" 'hatab. -egitu petugas masuk! ia terperangah melihat harta yang melimpah. Dia &ikir itu untuk isteri"isteri )asulullah SA$ yang lain juga. ;Sem#ga Allah mengampuni 9mar. Sau ari"sau ariku yang lain lebih tepat menerima bahagian ini!< ujar Aainab. ;>ni semua untukmu!< jelas petugas itu. ;Subhanallah@< kata Aainab sambil menutupi irinya engan sep#t#ng baju. Dia memerintahkan! ;Tuangkan semua harta itu! lalu l#ntarkan sep#t#ng baju i atasnya.< Aainab lalu membahagi"bahagikan harta itu kepa a siapa sahaja yang ia kenal, sanak sau ara! anak"anak yatim! #rang"#rang miskin! an #rang"#rang yang memerlukan. Sampai akhirnya tinggallah harta yang i ba%ah sep#t#ng baju itu. -ara:ah binti Tabi1 berkata! ;Sem#ga Allah mengampunimu! %ahai ummul mukminin. Demi Allah! kami juga punya hak atas harta ini.
/L0

>bnu Majah! At"Taratib Al"> ariyyahG E/

304

;Ya! harta i ba%ah baju itu untukmu!< ja%ab Aainab. Setelah ibuka! ternyata %ang senilai lapan puluh lima irham. Ti ak puas hati Aainab sebelum membahagi habis seluruh harta bahagiannya itu. Aisyah juga ti ak kalah pe ulinya kepa a #rang lain. 'etika se#rang perempuan atang ke rumahnya! an ia ti ak punya apa"apa selain kurma! iberikan kurma itu kepa anya. 'etika suatu hari bahagian untuk berpuasa! irinya atang! se angkan ia

ia segera memanggil hamba perempuannya

an menyuruhnya

memberikan harta kepa a si p#lan! si p#lan! si p#lan! an si p#lan sampai habis! ti ak berbaki se irham pun. Petangnya! ketika Aisyah meminta makanan untuk berbuka! hamba perempuannya memberitahu kalau i rumah ti ak a a makanan apa pun. 0amba itu berkata! ;5uba ta i engkau asingkan barang se irham! mungkin itu lebih baik.< ;5uba ta i engkau ingatkan! tentu aku lakukan< balas Asiyah. Sau ah juga ikenal banyak berse ekah. Tangannya gatal kalau

memegang %ang ti ak ise ekahkan. 4ebih ari itu! ia 8menye ekahkan1 bahagian hari an malamnya ari )asulullah SA$ untuk Aisyah. Dia menja i isteri )asulullah SA$ semata"mata menginginkan re ha bagin a. 'erana itu! khuatir iceraikan )asulullah SA$ ia berkata! ;Sebenarnya aku ti ak menginginkan sesuatu yang engkau inginkan ari isteri"isterimu. Aku hanya ingin ibangkitkan ari kubur nanti sebagai isterimu.< Aainab binti 6ahsy a alah isteri )asulullah SA$ yang banyak berbuat baik. Dia se#rang pekerja keras an banyak berse ekah! hingga Aisyah berkata! ;Ti ak a a perempuan yang lebih banyak berbuat kebaikan alam

305

agama iban ing Aainab. Dialah perempuan yang paling tak%a kepa a Allah! paling jujur ucapannya! paling kuat menjalin silaturrahim! paling banyak berse ekah! paling keras meng#rbankan irinya bekerja lalu hasil kerjanya ise ekahkan! an menja ikan bekerja sebagai cara men ekatkan irinya kepa a Allah 8A::a %a 6alla.< Semua a ab mulia itu mereka pelajari ari )asulullah SA$. A ab yang terpahat i setiap bilik kenabian Muhamma . 4ihatlah apa yang ilakukan )asulullah SA$ setelah iberi ha iah seek#r biri"biri #leh Asiyah. -agin a bersab a! ;-agi"bagikanlah ;Apa kata mereka2< ;Mereka berkata! 8Sem#ga Allah memberkati kamu< ja%ab pembantu itu. ;Sem#ga Allah memberkati mereka juga! memberi balasan seperti apa yang mereka katakan! an menetapkan pahala untuk kita.</L/ Sikap an perilaku yang emikian itu bukan hanya mencerminkan aging biri"biri itu@< 'etika pembantu yang isuruh membahagi"bahagikan aging biri"biri itu atang! Aisyah bertanya!

kemuliaan! tetapi juga cinta kasih an kelembutan.

Rasulullah Menyukai Kebersihan dan We#angian Ar#ma ti ak se ap paling ti ak isukai )asulullah SA$ i rumah. -agin a sangat menyukai %e%angian! an meman angnya sebagai sesuatu yang menyenangkan. 0ingga bagin a menyebut %e%angian sebagai salah satu yang bagin a cintai alam hi up. -agin a bersab a! ;A a tiga perkara yang aku cintai ari unia kamu, %e%angian! perempuan! an hatiku ibuat sejuk alam s#lat.<
/L/

>bnu as"SaniG INK

306

Salah satu bukti kecintaan )asulullah SA$ kepa a %e%angian a alah seringnya bagin a bersi%ak. Dengan bersi%ak! mulut ja i bersih an suci! Tuhan pun mere hai. -ila bangun malam! bagin a terus menuju tempat si%ak! lalu bersi%ak an memakai %e%angian se%angi"%anginya sampai memalingkan pan angan pembantu kecilnya! Anas bin Malik. Dia berkata! ;-elum pernah aku menghi u ambar! kesturi! atau %e%angian lain yang lebih %angi ari ar#ma tubuh )asulullah SA$.< 9mmu 0abibah tahu kesukaan )asulullah SA$ itu. Maka! setiap )asulullah SA$ masuk ke biliknya! ia sambut bagin a engan %e%angian khas miliknya yang gembira. Aisyah sering memakaikan %e%angian pa a )asulullah SA$. 'atanya masa )asulullah SA$ hen ak menunaikan haji! ;Aku memakaikan %e%angian kepa a )asulullah SA$! kemu ian bagin a berkeliling ke bilik semua isterinya. Paginya bagin a mengenakan pakaian ihram an memercikkan %e%angian.< Perkara yang sama juga ilakukan Aisyah kepa a )asulullah SA$ sebelum bagin a melakukan ta%a&! tetapi su ah bertahallul. -egitu banyaknya %e%angian yang jengg#t )asulullah SA$ berkilau"kilau. -egitu perhatian Aisyah pa a rambut )asulullah SA$. Masa bera a i mesji ! sering bagin a men#lehkan kepalanya ke bilik Aisyah! lalu ia pun menyikatkan rambut bagin a. ipakaikan Aisyah hingga kepala an ia atangkan ari negeri 0abasyah. >tu ilakukannya secara rutin sehingga ia apat membuat )asulullah SA$ merasa ser#n#k an

307

Seperti kita ketahui! )asulullah SA$ melarang kita makan ba%ang putih an ba%ang merah! juga ma u masa iketahui lebahnya mengisap getah. )asulullah SA$ mengumpamakan ka%an u uk yang baik engan

pemakai atau penjual %angian yang menebarkan ar#ma %angi kepa a semua #rang. Se angkan ka%an u uk yang buruk iumpamakan seperti tukang besi yang engan membakar besi akan menebarkan bau ti ak se ap. Masalah kebersihan ti ak perlu iragukan lagi. Sebab! kebersihan

termasuk salah satu prinsip asar agama. Yang pasti! kebersihan menja i satu ari sekian banyak ciri kehi upan rumah tangga )asulullah SA$.

Rasulullah Menanamkan Kasih Sayang Dua si&at ini a alah ciri lain -agin a sangat menyayangi manusia ari rumah tangga )asulullah SA$. an bersikap lembut kepa a mereka! i atas kubur ibunya. )upanya!

-egitu pula isteri"isteri bagin a i rumah. Suatu hari! ketika usia bagin a men ekati enam puluh! bagin a menangis bagin a hampir ti ak bapa mereka terbunuh mengalir apat melupakan ibunya sama sekali. -agin a juga i me an perang. Perkara yang sama itunjukkan

menyayangi anak"anak 6a1&ar! Dipeluknya mereka setelah bagin a mengetahui bagin a kepa a cucu kecilnya! putera Aainab! ketika sekarat. Titik"titik air ari ke ua mata bagin a. Sa1a menegur! ;Apa"apaan ini! %ahai )asulullah SA$2</LI ;>ni kasih sayang yang itanamkan Allah i alam hati hamba"hamba" Nya. Allah hanya menyayangi hamba"hamba"Nya yang penuh kasih sayang!< jelas )asulullah SA$.
/LI

Al"-ukhariG /IKL! MuslimG JIE

308

Menanggapi se#rang Arab ba %i yang terhairan"hairan melihat irinya mencium se#rang anak kecil! )asulullah SA$! ;Mahukah kamu Allah mencabut kasih sayang ari hatimu2< )umah )asulullah SA$ a alah rumah cinta. Semua isteri bagin a mencintai bagin a engan telus! sebagaimana bagin a mencintai mereka semua. Mereka meman ang )asulullah SA$ engan pan angan takjub an penuh pengagungan! sementara )asulullah SA$ meman ang mereka engan pan angan cinta an kasih sayang. Di suatu hari yang sangat panas! Aisyah melihat )asulullah SA$ se ang memperbaiki selipar. 'eningnya basah. Peluhnya meleleh ke pipi. Aisyah terus memperhatikan ari ekat! 'etika )asulullah SA$ mengangkat muka an menatap Aisyah! sejenak bagin a terpegun. Aisyah meri%ayatkan baha%a )asulullah SA$ pernah menciumnya i masa bagin a se ang berpuasa. >tu tan a betapa bagin a mencintainya. Ti ak hanya itu! bagin a juga sering mengg# a Aisyah memanggilnya ;$ahai Aisy<. Masa Aisyah se ih atau gelisah! )asulullah SA$ turut berbahagi. -agin a ringankan bebannya an mengarahkannya kepa a yang p#siti&. Aisyah bertutur! ;Pernah )asulullah SA$ masuk ke bilikku i masa aku lagi em#si. -agin a lalu memegangi hujung hi ungku an mengg#s#k"g#s#knya. ;9%aisy!< sab anya lembut! ;-acalah! 8Ya Allah! ampunilah singkirkanlah marah i hatiku! an selamatkanlah aku ari syaitan.</LE
/LE

an

engan nama yang lembut! misalnya ;$ahai 9%as< atau

#saku!

>bnu al"SaniG HII

309

)asulullah SA$ berlaku lembut an penuh cinta kepa a Semua isterinya alam kea aan apa pun mereka. 'etika Aisyah se ang hai h! bagin a ti ak merasa risih bera a i biliknya. Malah bagin a membaca Al"*uran sambil bersan aran./LL Sama sekali bagin a ti ak merasa bera a i tempat yang ti ak selesa. -egitu pula semua isteri )asulullah SA$. Dengan tanggap mereka menyambut perlakuan )asulullah SA$ itu peperangan. Setiba engan sambutan ti ak kalah alam lembutnya. Aisyah berkata! ;Masa itu )asulullah SA$ se ang

i rumah! aku segera menyambutnya, aku pegang

tangannya an aku katakan. 8Segala puji bagi Allah yang telah men#l#ngmu! memenangkanmu! an memuliakanmu./L7 Di bilik salah se#rang isterinya! )asulullah SA$ terkena bisul kecil i jarinya. Diperhatikannya bisul itu! lalu bagin a minta minyak %angi! ipercikkan ke bisul itu sambil mengucap #a! ;Ya Allah! Aat yang kuasa meringankan yang besar an membesarkan yang ringan. )ingankanlah apa yang tengah menimpaku agar aku apat tenang.</LH Dengan emikian! a a ua yang ilakukan )asulullah SA$ terha ap bisulnya itu, mengubati sekali gus mem#h#n kesembuhan kepa a Allah. )asulullah SA$ merasa hiba melihat Aisyah ti ak punya anak. -etapa terpukul hati )asulullah SA$ ketika Aisyah berkata! ;Semua sahabatku mempunyai julukan.</LN
/LL /L7

Al"-ukhariG IJN! MuslimG E0/ >bnu as"SaniG 7EI /LH >bnu as"Sani /LN Maksu nya nama panggilan sebagai ibn

310

Dengan cepat )asulullah SA$ menanggap! ;=unakanlah julukan engan anakmu Ab ullah.</LK Sebahagian pera%i mengatakan baha%a Aisyah pernah keguguran anak lelaki. Sebahagian lain mengatakan ia menggunakan julukan Ab ullah bin a:" Aubair! putera sau arinya! Asma1. -ukti lain kecintaan )asulullah SA$ kepa a keluarganya a alah ke%aspa aannya alam menjaga mereka agar ti ak sakit atau terkena bahaya. -ila sebahagian a a yang sakit! bagin a mem#h#n perlin ungan untuk mereka. Dipegangnya tangan mereka yang sakit sambil mengucap Tuhan segenap manusia! lenyapkanlah uka lara #a! ;Ya Allah! ia. an sembuhkanlah

(ngkaulah Aat Maha Penyembuh! ti ak a a kesembuhan kecuali kesembuhan" Mu! kesembuhan yang ti ak meninggalkan sakit lagi.</LJ -ukti lain kelembutan sikap )asulullah SA$ kepa a isteri"isterinya i rumah! bagin a ti ak pernah mengucapkan kata usiran! sama a a engan na a serius atau seka ar untuk berkelakar. -agin a bersab a kepa a Aisyah! ;$ahai Aisyah! aku iutus bukan sebagai tukang berkata"kata pe as! juga tukang laknat.< Sebaliknya! bagin a selalu bermuka manis an ceria! akrab an bersahabat! selalu gembira kecuali jika marah kerana Allah atau kebenaran.< Dia se ang bercan a engan keluarga! bagin a tetap lembut. 6uga masa mengg# a mereka. Seperti kita ketahui i ha apan! bagin a sangat prihatin melihat suami -arirah itinggal pergi isterinya setelah ia ibebaskan ari emi

/LK /LJ

Abu Dau G LJN0 Al"-ukhariG 7ILE! MuslimG I/J/

311

tara& hamba. Pa ahal! suami ini sangat mencintai -arirah sampai ia minta t#l#ng kepa a )asulullah SA$./70

Rasulullah %emar Berzikir dan Ibadah )asulullah SA$ a alah penghulu segenap ahli iba ah an ahli :ikir. >ni itegaskan Allah alam ayat"ayat berikut, Allah S$T ber&irman! Sesungguhnya %uhanmu mengetahui bahawasanya kamu berdiri $solat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya, dan $demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu./7/ Allah S$T ber&irman! 'an sebutlah $nama) %uhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari./7I Allah S$T ber&irman! 'an ingatlah kepada %uhanmu jika kamu lupa.5-7 Allah S$T ber&irman! 'an beribadah lah kepada-+ya dengan penuh ketekunan.5-C Allah S$T ber&irman!

/70 /7/

Al"-ukhariG I7KE Surah Al"Mu::ammil DNEFG I0 /7I Surah Ali >mran DEFG L/ /7E Surah Al"'ah& D/KFG IL /7L Surah Al"Mu::ammil DNEFG K

312

'an sebutlah nama %uhanmu pada $waktu) pagi dan petang. 'an pada sebahagian dari malam, sujudlah kepada-+ya dan bertasbihlah kepada-+ya pada bahagian yang panjang waktu malam.5-Allah S$T ber&irman! /ahai orang yang berselimut $(uhammad), bangunlah $untuk solat di malam hari, ke#uali sedikit $daripadanya)0 seperduanya atau kurangilah dan seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. 'an ba#alah Al-Quran dengan perlahan-lahan.5-B 'erana itu! itegaskan alam kisah suci )asulullah SA$ baha%a

bagin a ti ur sebentar i rumah, ti ur i a%al malam! s#lat i akhir malam. /7N -agin a memulai s#lat engan ua rakaat singkat./7K S#lat )asulullah SA$ sebelas rakaat! ti ak lebih! entah i bulan )ama an atau i luar )ama an. 'ata Aisyah! i malam )ama an )asulullah SA$ s#lat empat rakaat, jangan tanya baik an panjangnya. 'emu ian s#lat empat rakaat lagi, jangan tanya pula baik an panjangnya. Terakhir! bagin a s#lat tiga rakaat. /7J Di luar )ama an! secara rutin bagin a puasa >snin an 'hamis./H0 'a ang! i jantung malam )asulullah SA$ bersuju panjang! kira"kira sama engan bacaan lima puluh ayat Al"*uran. Atau! bagin a ber iri alam s#lat hingga kakinya bengkak. -agin a membaca surah"surah panjang. Pernah alam satu rakaat bagin a membaca ua surah al"-a.arah an Ali 8>mran sekali gus! itambah surah al"Nisa1. Dan! menangislah bagin a sampai pa a
/77 /7H

Surah Al">nsan DNHFG I7"IH Surah Al"Mu::ammil DNE/G /"L /7N Al"-ukhariG //LH! MuslimG NEJ /7K MuslimG NHN /7J Al"-ukhariG //LN! //IE! MuslimG NEK /H0 At"Tirmi:iG NL7

313

ayat ;Maka bagaimanakah halnya #rang ka&ir nanti! apabila 'ami atangkan se#rang saksi (rasul) an tiap"tiap umat ari 'ami atangkan kamu (Muhamma ) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)2< /H/ Dalam suju aku@< /HI Aisyah juga men engar bagin a alam rukuk an suju nya membaca, ;((ngkau) Maha Suci! Maha 'u us! Tuhan segenap malaikat an )uh.< /HE 6ika ketinggalan s#lat malam kerana sakit atau yang lain! bagin a menggantinya engan s#lat ua belas rakaat i siang hari. /HL Di rumah Aisyah yang sempit )asulullah SA$ s#lat engan ke ua kaki Aisyah tepat Aisyah. Suatu malam! Aisyah kehilangan )asulullah SA$. Dia keluar mencari. Di apatinya bagin a bera a i masji . Malam benar"benar gelap. Aisyah meraba"raba! tangannya kena tapak kaki bagin a yang se ang tegak. Dia engar bagin a membaca, ;Ya Allah! aku berlin ung engan re ha"Mu ari murka"Mu! engan maa&"Mu an seksa"Mu. Aku juga berlin ung engan"Mu ari"Mu, ti ak apat aku hitung pujianku atas"Mu sebagaimana (ngkau memuji iri"Mu.</H7
/H/ /HI

an rukuknya! )asulullah SA$ banyak membaca! ;Maha

Suci (ngkau! %ahai Tuhan kami! an Maha Terpuji. Ya Allah! ampunilah

i ha apannya. 'etika )asulullah SA$ bersuju ! Aisyah i ua telinga

menekuk ke ua kakinya. 6a i! )asulullah SA$ s#lat tepat

Surah An"Nisa DLFG L/ Al"-ukhariG N/K! LKL /HE MuslimG LKN /HL >bi G NLH!/L0 /H7 MuslimG LKH

314

A apun i bulan )ama an! iba ah )asulullah SA$ jauh lebih intens lagi. -agin a 8menghi upkan1 malam! membangunkan keluarganya! mengerahkan seluruh tenaga pa a sepuluh malam terakhir bulan ini. -agin a beriktika& an bergiat alam iba ah iikuti isteri"isterinya. /HH -aru setelah )ama an berlalu! )asulullah SA$ kembali tinggal bersama isteri"isterinya i rumah. Namun! puasa >snin an 'hamisnya i luar )ama an ti ak pernah bagin a tinggalkan./HN )asulullah SA$ s#lat malam hingga kakinya bengkak. 'etika itanya! ;-ukankah Allah telah mengampuni #sa" #samu yang lampau mahupun yang akan atang2< )asulullah SA$ menja%ab! ;Apakah aku ti ak akan menja i hamba yang bersyukur2</HK >steri"isteri )asulullah SA$ pun ti ak ketinggalan alam bergiat iri melakukan :ikir an iba ah sebagaimana kita lihat pa a Aainab. 6u%airiyah istikamah berpuasa setiap hari 6umaat! lalu )asulullah SA$ menyuruhnya menambah satu hari sebelum an sesu ah 6umaat. Dia gemar sekali membaca tasbih. pernah ia itinggal )asulullah SA$ suatu pagi ketika ia asyik bertasbih. Setelah )asulullah SA$ kembali tengah hari! ilihatnya ia masih belum berubah ke u ukan. ;(ngkau terus"menerus )asulullah SA$. ;Ya!< ja%ab 6u%airiyah. ;-ukankah su ah aku ajarkan pa amu bacaan yang sama timbangannya engan semua tasbih yang su ah kamu baca2 -acalah! 2Subhana Allah adada
/HH /HN

u uk begitu2< tanya

Al"-ukhariG K/N! I0IH! MuslimG //NI! //NL At"Timi:iG NL7 /HK Al"-ukhariG //E0! MuslimG IK/J! IKI0

315

khalEih (Maha Suci Allah sejumlah ciptaan"Nya)1 tiga kali! 2subhana Allah 8inata arsyih (Maha Suci Allah seberat Arsy"Nya)1 tiga kali! subhana Allah ridha na,sih (Mah asuci Allah DseutuhF re ha iri"Nya)1 tiga kali! subhana Allah midada kalimatih (Maha Suci Allah sebanyak tan a kebesaran"Nya)1 tiga kali.</HJ Se angkan 9mmu 0abibah pernah men engar )asulullah SA$! ;-arangsiapa s#lat (sunnah) ua belas rakaat sehari semalam! ibangunkan untuknya rumah i syurga.< ;Sejak men engar itu ari )asulullah SA$! aku ti ak pernah

meninggalkannya!< kata 9mmu 0abibah. Dia menunaikan sab a )asulullah SA$ itu engan tekun an penuh semangat. Aikir )asulullah SA$ i rumah ti ak pernah putus. Dalam setiap

kea aan a a :ikir khusus. 4i ahnya terus basah engan mengingat Tuhannya. -egitu pula li ah isteri"isterinya. Pagi an petang bagin a ber #a! ;Ya Allah! aku m#h#n pa a"Mu kebaikan men a ak! an aku berlin ung pa aMu ari keburukan men a ak.</N0 'etika mengenakan pakaian jubah! selen ang! atau serban )asulullah SA$ membaca! ;Ya Allah! aku m#h#n pa a"Mu kebaikan (pakaian ini) an kebaikan apa pun yang a a pa anya! serta aku berlin ung pa a"Mu keburukan (pakaian ini) an keburukan apa pun yang a a pa anya.</N/ ari

/HJ /N0

MuslimG INIH >bnu as"Sani /N/ >bi G 7N/

316

'etika hen ak menggauli isterinya! bagin a membaca! ;-ismillah! ya Allah! jauhkanlah kami ari syaitan an jauhkanlah syaitan ari apa yang (ngkau anugerahkan kepa a kami.</NI 'etika masuk bilik kecil! )asulullah SA$ membaca! ;Aku berlin ung pa a"Mu ari k#t#ran yang najis! an ari keburukan yang berpengaruh buruk! ari syaitan yang keji.< Atau membaca! ;Ya Allah! aku berlin ung pa a"Mu ari syaitan lelaki an perempuan.< 'etika keluar bagin a membaca! ;Segala puji bagi Allah yang telah membuatku merasakan la:atnya! mengekalkan alam iriku energinya! an menangkal aripa aku penyakitnya.< 6ika melihat sesuatu yang isukai! bagin a mengucap! ;Segala puji bagi Allah yang engan nikmat"Nya segala yang baik menja i sempurna.< 6ika melihat sesuatu yang ti ak isukai! bagin a mengucap! ;Segala puji bagi Allah alam segala perkara.</NE 'etika bercermin bagin a membaca! ;Segala puji bagi Allah! Ya Allah! sebagaimana telah (ngkau in ahkan penciptaanku! in ahkanlah akhlakku.</NL Atau membaca! ;Segala puji bagi Allah yang telah membuat penciptaanku baik an imbang! membuat raut %ajahku agung termasuk g#l#ngan muslim!< 'etika SA$ itanya mengenai #a yang paling banyak ibaca )asulullah ibaca an in ah! an menja ikanku

i rumah! 9mmu Salamah berkata! ;Yang paling banyak

)asulullah SA$ i rumah! 8$ahai Aat yang memb#lak"balik hati! teguhkanlah hatiku atas agama"Mu.</N7
/NI /NE

Al"-ukhariG /L/! MuslimG /LEL >bnu as"SaniG ENK! >bnu MajahG EK0E /NL >bnu as"SaniG /HE /N7 At"Tirmi:iG E7II

317

'etika hen ak berangkat ti ur! )asulullah SA$ membaca beragam #a. Menurut 0a&shah! bagin a meletakkan tangannya hamba"hamba"Mu!< tiga kali./NH Se angkan menurut Aisyah! ketika )asulullah SA$ berganjak ke tempat ti ur! bagin a menyatukan ua tapak tangannya! lalu itiup sambil membaca surah al">khlash! al"+ala.! an al"Nas. 'emu ian bagin a usapkan ke seluruh tubuhnya yang terjangkau, mulai kepala! %ajah! tubuhnya. Di antara #a )asulullah SA$ yang lain! ;Segala puji bagi Allah yang telah menyihatkanku! melin ungiku! memberiku makan an minum! memberiku kurnia ti ak terhingga an anugerah yang melimpah. Segala puji bagi Allah atas segala kea aan an kea aan. Ya Allah! Tuhan segala sesuatu an Pemiliknya! serta sesembahan segalanya! aku berlin ung kepa a"Mu ari neraka.</NN Atau! ;Ya Allah! senangkanlah aku engan pen engaran an an bahagian ha apan i ba%ah pipinya lalu membaca! ;Ya Allah! jagalah aku ari seksa"Mu pa a hari (ngkau bangkitkan

penglihatanku! ja ikanlah ke uanya pe%arisku. -antulah aku atas musuh" musuhku! an tunjukkanlah pa aku siapa mereka itu. Ya Allah! aku berlin ung kepa a"Mu ari jeratan utang. 6uga ari kelaparan! sebab ia a alah seburuk" buruk ka%an ti ur.</NK Atau! ;Ya Allah! aku berlin ung tan a kebesaran"Mu yang sempurna!
/NH /NN

engan %ajah"Mu yang agung

an

ari kejahatan segala sesuatu yang

Abu Dau G 70L7 >bi G 707K /NK >bnu as"SaniG NEL

318

(ngkaulah yang menguasainya. Ya Allah! (ngkaulah yang menyingkap kerugian an hukuman. Ya Allah! tentara"Mu ti ak terkalahkan! janji"Mu ti ak teringkari! ti ak berguna keagungan selain ari"Mu! Maha Suci (ngkau an Maha Terpuji.</NJ Atau! ;Dengan nama"Mu! ya Allah! aku hi up an aku mati.< Atau! ;Ya Allah! Tuhan semesta langit! Tuhan Semesta bumi! Tuhan arsy yang besar an agung! Tuhan kami! an Tuhan segala sesuatu! Yang membelah biji! Yang menurunkan Taurat kepa a"Mu ari kejahatan an >njil serta Al"*uran! aku berlin ung #rang jahat! (kerana) (ngkaulah semua

pengen alinya. (ngkaulah Aat Maha A%%al, tia a sesuatu sebelum"Mu. (ngkaulah Aat Maha -atin, tia a sesuatu ibalik"Mu. Tunaikanlah hutang kami an selamatkanlah kami ari ke&akiran.</K0 Atau! ;Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan ti ak iberi kecukupan an perlin ungan.</K/ Atau! ;Dengan nama Allah! telah (ngkau letakkan lambungku. Ya Allah! ampunilah #saku! usirlah syaitanku! bebaskanlah taruhanku! an ja ikanlah aku erma%an suka men erma.</KI 'etika bangun ti ur! )asulullah SA$ melantunkan #a berbagai rupa. Misalnya! ;Segala puji bagi Allah yang telah menghi upkan kami setelah mematikan kami! an kepa a"Nya"lah nanti kami berbangkit.<
/NJ /K0

an

minum! memberi kami kecukupan an perlin ungan. Ti ak se ikit #rang yang

Abu Dau G 707I Abu Dau G 707/! at"Tirmi:iG EL00 /K/ MuslimG IN/7! Abu Dau G 707E! at"Tirmi:iG EEJH /KI Abu Dau G 707L

319

Aisyah berkata! ;'etika bangun ti ur i malam hari! )asulullah SA$ mengucap takbir sepuluh kali! tahmi sepuluh kali! subhanallah wa bihamdih (Maha Suci Allah an Maha Terpuji) sepuluh kali! subhanal-Euddus (Maha Suci Aat Maha 'u us) sepuluh kali! istigh&ar sepuluh kali! tahlil sepuluh kali! kemu ian ber #a! 8Ya Allah! aku berlin ung kepa a"Mu ari kehi upan unia yang sempit an kehi upan hari kiamat yang sempit1 sepuluh kali. Setelah itu baru bagin a memulai s#lat.< 'atanya lagi! ;-ila )asulullah SA$ bangun ti ur aku mem#h#n ampun kepa a"Mu untuk #sa" #saku i malam hari!

bagin a ber #a! 8Tia a Tuhan selain (ngkau! Mah asuci (ngkau. Ya Allah! an aku mem#h#n rahmat"Mu. Ya Allah! tambahi aku ilmu! jangan palingkan hatiku setelah (ngkau beri aku petunjuk! an anugerahilah aku ari sisi"Mu rahmat! kerana (ngkaulah Yang Maha Pemberi anugerah.</KE Atau )asulullah SA$ ber #a! ;Tia a tuhan selain Allah Yang Maha Tunggal! Maha Perkasa! Tuhan langit an bumi serta segala yang a a i antara ke uanya! Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun.</KL Atau! ;Ya Allah! bagi"Mu segala puji! (ngkau pencipta langit an bumi serta segala isinya. -agimu Segala puji! bagi"Mu kerajaan langit an bumi serta segala isinya. -agi"Mu segala puji! (ngkau cahaya langit an bumi serta segala isinya. -agi"Mu segala puji! (ngkau Maha -enar, janji"Mu benar! perjumpaan engan"Mu benar! &irman"Mu benar! syurga benar! neraka benar! Muhamma benar! kiamat benar. Ya Allah! kepa a"Mu aku berserah iri! kepa a"Mu aku beriman! kepa a"Mu aku berta%akal! kepa a"Mu aku kembali!
/KE /KL

Abu Dau G 70H/ >bnu as"SaniG N7N

320

kerana"Mu aku berselisih! kepa a"Mu aku kembalikan keputusan! Maka ampunilah #sa" #saku yang ulu an yang nanti! yang nampak an yang tersembunyi! (ngkau Maha A%%al (ngkau Maha Akhir! tia a tuhan selain (ngkau! tia a aya an kekuatan kecuali engan pert#l#ngan Allah.< Dalam suju ayat Al"*uran i malam hari )asulullah SA$ mengucap! ;$ajahku bersuju pa a Aat yang menciptakannya an memecah pen engaran serta penglihatannya engan aya an kekuatan"Nya.</K7 Seuntai #a masa )asulullah SA$ keluar ari rumah iri%ayatkan #leh 9mmu Salamah! katanya! ;Masa keluar ari rumah )asulullah SA$. mengucap! 8Dengan nama Allah! aku serahkan iriku kepa a Allah. Ya Allah! aku berlin ung kepa a"Mu agar ti ak tersesat atau isesatkan! ti ak tergelincir atau igelincirkan! ti ak :alim atau i:alimi! ti ak b# #h.</KH Di akhir hayatnya! )asulullah SA$ banyak mengucap! ;Maha Suci Allah an Maha Terpuji! aku mem#h#n ampun kepa a Allah an bertaubat pa a"Nya.</KN 6ika )asulullah SA$ banyak beriba ah maka keluarga an isteri"

isterinya pun suka beriba ah seperti bagin a. Mereka juga giat ber:ikir mengikuti jejak bagin a. 0anya! bagin a menekankan agar mereka melakukan itu semua tali terikat i alam batas yang %ajar! ti ak mengerahkan iri sampai menghabiskan seluruh %aktunya hanya alam iba ah. 'etika melihat seutas ua tiang masji ! )asulullah SA$ menanyakannya. Maka iberitahukannya baha%a itu milik Aainab untuk membantu irinya ber iri
/K7 /KH

Abu Dau G /L/L! at"Tirmi:iG 7K0 At"Tirmi:iG 70JL /KN Al"-ukhariG K/N! MuslimG I/K

321

alam s#lat masa

ia su ah letih. )asulullah SA$ lalu mencegah

an

bersab a! ;4epaskan@< 'epa a Aainab bagin a memerintahkan agar s#lat sunnah semampunya an ti ak meninggalkan ti ur an istirehat. ;0en aklah kamu s#lat semampu kamu. 'alau penat! ti urlah@</KK Pernah )asulullah SA$ masuk ke bilik Aisyah masa itemani se#rang %anita. (Siapa ini2< tanya )asulullah SA$. ;ini si P#lan!< ja%ab Aisyah lalu bercerita panjang lebar mengenai s#lat %anita itu. Namun! )asulullah SA$ menaggapinya engan bersab a! ;6angan@ 4akukan sahaja sesuai kemampuan. Demi Allah! Dia ti ak akan jemu sampai kamu sen iri yang jemu@< Yang paling isukai )asulullah SA$ alam urusan agama a alah sesuatu yang ikerjakan secara rutin an berkesinambungan./KJ 'eseimbangan alam iba ah termasuk ajaran agama. >ni terlihat jelas ketika tiga #rang atang ke rumah )asulullah SA$ menanyakan iba ah bagin a. Setelah iberitahu! mereka menganggap itu terlalu se ikit. ;'ita an )asulullah SA$ berbe:a jauh. -agin a su ah iampuni Allah! sama a a #sa" #sanya yang ulu mahupun yang nanti k#mentar mereka. Se#rang berkata! ;'alau aku berpuasa terus"menerus! tanpa terputus.< ;'alau aku s#lat terus! tanpa ti ur!< tanggap yang lain. ;'alau aku berpantang pa a perempuan! aku membujang!< tegas yang lain lagi. Mengetahui apa yang mereka katakan itu! )asulullah SA$ sungguh ti ak suka an melarang mengikuti perbuatan mereka. -agin a bersab a! ;>ngat! akulah yang paling takut an paling tak%a kepa a Allah. Namun! aku

/KK /KJ

Al"-ukhariG //70! Muslim NKL Al"-ukhariG //7/! MuslimG NK7

322

berpuasa an ti ak juga! aku s#lat an ti ur juga! an aku kah%in engan %anita. -arangsiapa berpaling an sunahku! ia bukan kumpulanku.</J0

Rasulullah Sentiasa Beramar Makru/ dan .ahi Munkar )asulullah SA$ ti ak rela melihat #sa an kesalahan. -agin a ti ak akan pernah iam. Sebab! itu ertinya bagin a membenarkan atau mensyariatkan apa yang bagin a saksikan. -ukankah bagi bagin a setiap kesempatan harus igunakan sesuai yang semestinya2 >aitu sebagai m#men untuk mencapai hasil yang iinginkan, menyampaikan suatu ketetapan sama a a yang keras mahupun yang lunak! menyampaikan k#mentar! perintah! atau larangan. >ni imulai )asulullah SA$ an keluarganya sen iri. Disampaikannya kepa a mereka perintah an larangan. Dan! ini ilakukan bagin a engan sungguh"sungguh sampai kea aan mereka benar"benar baik. Allah S$T ber&irman! Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu, hai ahlul bait dan membersihkanmu sebersih-bersihnya./J/ Ti ak a a keringanan apa pun buat keluarga )asulullah SA$. 6uga ti ak a a keistime%aan! banyak ataupun se ikit. ;$ahai +atimah puteri Muhamma !< sab a bagin a! ;Sama sekali ti ak a a yang harapkan aripa aku i sisi Allah@< Pernah )asulullah SA$ men:iarahi rumah +atimah! tetapi bagin a ti ak masuk. Setelah Ali atang! iceritakannya perkara itu #leh +atimah. Ali pun
/J0 /J/

apat engkau

Al"-ukhariG 70HE! MuslimG /L0/ Surah Al"Ah:ab DEEFG EE

323

men atangi )asulullah SA$. ;Aku lihat i pintu rumahmu a a tabir berhias. -agiku unia ti ak a a apa"apanya@< jelas bagin a. Ali pulang menemui +atimah lalu menceritakan apa yang ikatakan ayahnya. ;'enapa ti ak terus menegurku2< ;-erikan sahaja tabir itu kepa a si p#lan. 'eluarga mereka memerlukan!< suruh Ali. Amar makru& nahi munkar merupakan masalah penting alam ajaran >slam an ikupas secara terperinci serta luas. 'alau isterinya mengeluarkan kata"kata ti ak se ap i engar! )asulullah SA$ terus memberikan teguran. 'ita ketahui i ha apan baha%a Aisyah meri%ayatkan! ;Aku pernah berkata kepa a )asulullah SA$! 8Sha&iyah itu #rangnya begini begini1 (menurut ri%ayat lain! ia mengatakan Sha&iyah itu pen ek). 4alu bagin a bersab a! 8(ngkau telah mengatakan sesuatu yang sean ainya melebur engan air laut maka leburlah ia.< -egitu pula Aisyah berkata! ;Aku pernah menceritakan sese#rang kepa a )asulullah SA$ (maksu nya! aku pernah menyebut sese#rang mengenai kea aan an kelakuannya yang ti ak isukai )asulullah SA$). 4alu bagin a bersab a! 8Aku ti ak suka men engar cerita mengenai sese#rang! an aku iceritakan begini an begitu.1< 'etika isteri"isteri )asulullah SA$ se ang men ampingi bagin a yang terbaring sakit! tiba"tiba Sha&iyah bergumam! ;5uba kalau engkau bersamaku@< Mereka saling pan ang! merasa tersinggung engan kata"kata itu. Mungkin! mereka lalu mel#ntarkan kata"kata yang ti ak isukai )asulullah SA$. Meskipun alam kea aan sakit! bagin a ti ak pantang untuk menyampaikan teguran keras kepa a mereka.

324

;-erkumurlah kamu semua!< titahnya. -agin a menyuruh mereka mencuci mulut setelah mengucapkan kata"kata k#t#r. Salah satu perkara mengagumkan terkait Abbas. 0ari itu hari raya > ul A ha. +a hl Se#rang %anita cantik engan amar makru& nahi ib#nceng )asulullah SA$.

munkar ini a alah apa yang ilakukan )asulullah SA$ kepa a +a hl bin al" ari suku 'hath1am tiba"tiba menghampiri bagin a agunya an

menanyakan suatu urusan agama. +a hl yang tengah menginjak remaja menatap lekat %anita itu. )asulullah SA$ lalu memegangi memalingkan %ajahnya ;(ngkau telah membengk#kkan leher anak sau aramu sen iri.1< ;(ngkau telah melihat se#rang lelaki remaja an se#rang %anita remaja. 'e uanya ti ak akan aman ari &itnah.</JI ari pan angan pa a %anita itu. Abbas menegur!

(iburan yang Sihat dan Menyer"n"kkan )umah tangga )asulullah SA$ a alah rumah tangga yang serius. Ti ak a a hiburan atau permainan kecuali hiburan ringan. >tu pun hanya untuk Aisyah yang masih kecil. Ditariknya tirai bilik Aisyah! sebagaimana iceritakan i ha apan! agar ia apat men#nt#n #rang"#rang 0abasyah yang tengah menari mempermainkan t#mbak i masji ! sampai ia puas./JE )asulullah SA$ juga mengirimi Aisyah beberapa hamba %anita untuk iajak bermain an bersenang"senang./JL

/JI /JE

Al"-ukhari an at"Tirmi:i At"TaratibG /M/I/ /JL >bi G IM/IH

325

Diceritakan i ha apan baha%a )asulullah SA$ menemui Aisyah. Dia itemani ua #rang hamba %anita yang se ang bersenan ung. )asulullah i samping SA$ berbaring i tempat ti ur sambil memalingkan muka. 'emu ian Abu -akar masuk! terus menghar ik puterinya! ;Seruling syaitan )asulullah SA$.< )asulullah SA$ meman ang Abu -akar mereka@</J7 Menurut ri%ayat lain! 0ari itu 0ari )aya > ul A ha. Abu -akar menemui Aisyah i rumahnya. 'ebetulan ia bersama ua #rang hamba %anita yang se ang menyanyi engan rebana. Sementara! )asulullah SA$ menutup iri engan bajunya. Melihat perkara itu! tiba"tiba Abu -akar murka an menghar ik puterinya itu. 4alu )asulullah SA$ membuka tutup mukanya sambil bersab a! ;-iarkan mereka! %ahai Abu -akar@ >ni hari raya.</JH Meskipun emikian! )asulullah SA$ sen iri ti ak pernah terlihat an bersab a! ;-iarkan

keluarganya terta%a sampai penuh. Paling jauh bagin a tersenyum. 'alau )asulullah SA$ melihat men ung atau angin! keluarganya tahu ari %ajahnya. Aisyah berkata! ;$ahai )asulullah SA$! jika #rang melihat men ung! biasanya mereka gembira an berharap akan turun hujan. Namun! ari %ajahmu aku tahu engkau ti ak suka.< )asulullah SA$ menja%ab! ;$ahai Aisyah! aku khuatir itu a:ab. -ukankah a a kaum yang ia:ab engan angin2 'aum yang lain su ah tahu itu a:ab! tetapi mereka masih juga berkata! 8>nilah a%an yang akan menurunkan hujan kepa a kami.<
/J7 /JH

At"Taratib al"> ariyyahG IM/I/ >bi

326

Dengan keseriusan yang se emikian rupa itu! ti ak bererti )asulullah SA$ menghen aki agar #rang"#rang i sekelilingnya menjalani kehi upan yang gersang an keras. 'etika Aisyah mengiringi pengantin puteri ke pengantin putera ari g#l#ngan Anshar! ia itanya! ;Apa hiburan yang engkau ba%a2 Sungguh! kaum Anshar menyukai hiburan.< Aisyah ter iam. 4alu )asulullah SA$ mengajarinya. Tepat pa a 0ari )aya > ul +itri! se#rang hamba %anita 0asan bin Thabit ber:iarah ke rumah 9mmu Salamah engan rambut lepas tergerai. 'erana memba%a rebana! ia icegah masuk. Namun! )asulullah SA$ bersab a! ;-iarkan ia! %ahai 9mmu Salamah@ Setiap kaum mempunyai hari raya! an ini a alah hari raya kita semua.</JN Se#rang %anita men atangi )asulullah SA$. Masa itu bagin a se ang bersama Aisyah. ;$ahai Aisyah! engkau kenal %anita ini2< ;Ti ak! %ahai )asulullah@< ;>ni penyanyi bani p#lan. (ngkau ingin ia menyanyi untukmu2< Maka! ia pun bernyanyilah. 4alu )asulullah SA$! ;Sungguh! syaitan telah meniup ke ua lubang hi ungnya.</JK

Rumah Rasulullah Pusat Keilmuan dan Keruhanian )umah )asulullah SA$ a alah pusat keilmuan an bimbingan keruhanian. >steri"isterinya a alah %anita"%anita alim yang memberi bimbingan keruhanian kepa a sesama kaum ha%a! terutama menyangkut
/JN /JK

At"Taratib al"> ariyyahG IM/I/ At"TaratibG IM/E7! an"Nasai

327

permasalahan yang susah untuk ijelaskan terus #leh )asulullah SA$. Misi ini iperintahkan terus #leh Allah alam &irman"Nya, 'an ingatlah apa yang diba#akan di rumahmu dari aya-tayat Allah dan hikmah $sunnah +abimu). Sesungguhnya Allah (aha >embut lagi (aha (engetahui.5DD Di antara semua isteri )asulullah SA$! Aisyahlah yang paling tajam akalnya! paling cemerlang! an paling semangat terha ap ilmu. Ditanyakannya kepa a )asulullah SA$ semua perkara menyangkut urusan agama! an engan aya ha&a: serta pemahamannya yang hebat ia mampu menjaganya engan baik. Ti ak hairan bila i kemu ian hari Aisyah menja i rujukan para sahabat alam banyak perkara yang mereka perselisihkan. Mereka men atanginya! menanyakan kasus yang mereka alami! ja%apan yang mereka inginkan. 4ebih an menemukan

ari itu! Aisyah juga menjelaskan

berbagai permasalahan an memberi pengesahan. Dia mempunyai ke u ukan agung an terh#rmat i kalangan pemuka sahabat! lebih"lebih mereka pa a umumnya. Aisyah telah mampu melukiskan secara umum kehi upan )asulullah SA$ i rumah. Abu Musa al"Asy1ari berkata! ;Aku pernah meminta i:in kepa a Aisyah. 8$ahai >bu! aku ingin bertanya kepa amu mengenai sesuatu! tetapi aku malu!1 kataku. 6angan pernah merasa malu bertanya kepa a ibu yang telah melahirkanmu. Aku ini ibumu!1 ja%abnya. 8Apa sahaja yang me%ajibkan man i suci21

/JJ

Surah Al"Ah:ab DEEFG EL

328

8Sem#ga aku ti ak keliru. )asulullah SA$ bersab a! 86ika sese#rang 8 u uk1 i antara ua kaki an ua tangan! lalu sunatan menyentuh sunatan! maka ia %ajib man i suci.<I00 A a sahabat memberitahu Aisyah baha%a Abu 0urairah meri%ayatkan ha ith berbunyi! ;'esialan bersumber ari tiga perkara, rumah! perempuan! an binatang.< 4alu katanya! ;Abu 0urairah kurang perhatian. 'etika ia masuk )asulullah SA$ bersab a! 8Sem#ga Allah membinasakan #rang Yahu i. Mereka mengatakan! kesialan bersumber ari tiga perkara, rumah! perempuan! an binatang.< (rtinya! Abu 0urairah hanya men engar hujung ha ith! ti ak men engar a%alnya. >steri"isterinyalah yang merakam perincian"perincian kehi upan

)asulullah SA$ i rumah. Sesuatu yang ti ak mungkin ilakukan #leh siapa pun selain mereka. Dengan begitu! kaum muslim apat mengetahui perkara" perkara paling khusus ari makan an minum )asulullah SA$! iba ah an tahaju nya! kesukaan an keti aksukaannya! an perkara"perkara lain yang termasuk salah satu prinsip asar penegakan syariat. Tanpa itu! tentu agama ini kehilangan begitu banyak aset sunnah suci. 'erana begitu ekatnya pergaulan mereka engan )asulullah SA$!

layak kalau ibu segenap kaum mukmin itu menja i sahabat yang paling banyak mengetahui syari1at Allah! paling alim mengenal hukum halal an haram. 6uga paling ipercaya kejujuran an keterjagaan mereka. 0a&shah! misalnya! mempunyai catatan"catatan penting yang ti ak imiliki siapa pun. 5atatan yang i kemu ian hari ipinjam Abu -akar untuk isalin ke alam satu musha&. 0a&shah a alah isteri )asulullah SA$ yang
I00

0) Muslim

329

apat baca tulis. Dia belajar menulis )asulullah SA$.I0/

ari 9mmu Sulaiman atas perintah

Dari tangan Aisyah! ahli"ahli ha ith menukil lebih ari I.I00 ha ith! yang sebahagian besar terg#l#ng ha ith yang salah satu pera%inya tunggal. Dia telah memberi sumbangan besar terha ap &ekah an khasanah keilmuan. Sesuatu yang ti ak pernah isumbangkan siapa pun %anita selain ia. Semua isteri )asulullah SA$ menukil ha ith ketak%aan. >steri para sahabat kerap menemui )asulullah SA$ i rumah isteri" an mengajarkannya an

kepa a sesama kaum ha%a. Mereka a alah mercusuar ilmu! hi ayah!

isterinya. Mereka bertanya mengenai urusan agama! sama a a terus kepa a )asulullah SA$ atau kepa a isteri"isterinya. Antara lain! pernah se#rang %anita bertanya kepa a bagin a i rumah Aisyah mengenai man i suci setelah hai h. Diajarkannya bagaimana ia man i suci! bagin a bersab a! ;Ambil setitis minyak %angi! lalu bersucilah@< ;-agaimana aku bersuci engannya2< ;Ya bersucilah engannya@< ;Tetapi bagaimana2< ;Subhanallah! bersucilah engannya@< Aisyah berkata! ;'utarik perempuan itu an aku katakan! 8Susulkan ke bekas arah@<I0I

I0/ I0I

At"TaratibG /M70 MuslimG EEI

330

'ita ketahui i ha apan baha%a )asulullah SA$. mengajari a ab minta i:in an cara masuk kepa a mereka yang hen ak ke rumah bagin a. Se#rang sahabat! 'hul ah bin al"0anbal! bercerita! ;Aku atang ke rumah )asulullah SA$! lalu masuk tanpa mengucap salam. 8'embalilah! lalu ucapkan! 8Assalamualaikum! b#leh aku masuk21<I0E Se#rang lelaki suku Amir ti ak s#pan ucapan permintaan i:innya. Dia berkata ketika )asulullah SA$ bera a i salah satu ke iamannya! ;-#leh aku masuk2< Men engar itu )asulullah SA$ kepa a pembantunya! ;'eluarlah! ajari #rang ini a ab minta i:in. Suruh ia mengucap 8Assalamualaikum! b#leh aku masuk2<I0L )upanya lelaki itu men engar ucapan )asulullah SA$. Dia mengucap seperti yang bagin a ucapkan! lalu )asulullah SA$ mengi:inkannya masuk. )asulullah SA$ selamanya menja i pengajar an pembimbing

keruhanian yang i eal bagi isteri"isterinya i rumah. 9mmu Salamah berkata! ;)asulullah SA$ mengajarkan agar ketika a:an Maghrib aku mengucap! 8Ya Allah! kini malam telah menjelang! siang telah pergi! an suara"suara menyeru" Mu! maka! ampunilah aku@I07 Aisyah menceritakan! ;)asulullah SA$ memimpin tanganku

menyaksikan bulan menyingsing. 4alu bagin a bersab a! 8M#h#nlah perlin ungan kepa a Allah an kejahatan malam apabila telah gelap gulita.<I0H -ahkan )asulullah SA$ mengajari seluruh angg#ta keluarganya
I0E I0L

an

semua #rang yang masuk ke rumahnya. Suatu kali bagin a bersab a kepa a
At"Tirmi:iG IN/0! Abu Dau G 7/NH Abu Dau G 7/NN I07 >bi G 7E0! At"Tirmi:iG E7KJ I0H Amal-&awm wa al->aylah! karangan >bnu as"SaniG HLK

331

+atimah! ;Apa yang mencegahmu menuruti %asiatku2 9capkan setiap pagi an petang! 8$ahai Aat Maha 0i up! %ahai Aat Maha Tunggal! kepa a"Mu aku mem#h#n baikkanlah aku alam segala eh%alku! an janganlah (ngkau serahkan segala urusanku kepa aku %alaupun sekejap mata.<I0N 'epa a Ali bagin a bersab a! ;9capkan! 8Ya Allah! berilah aku petunjuk an teguhkanlah aku.< Dalam ri%ayat! 8Ya Allah aku mem#h#n kepa a"Mu petunjuk an keteguhan.<I0K 'epa a pembantunya! Anas! bagin a bersab a! ;$ahai anakku! jika kamu masuk ke keluargamu! ucapkan salam! maka kamu an keluargamu akan iberkati.<I0J 'epa a Aisyah bagin a bersab a! ;9capkan! 8Ya Allah! sesungguhnya aku mem#h#n kepa a"Mu segala kebaikan, sama a a yang cepat ( i unia) mahupun yang lambat ( i akhirat)! yang aku ketahui mahupun yang ti ak aku ketahui. Aku berlin ung kepa a"Mu ari segala kejahatan, sama a a yang kuketahui mahupun yang ti ak aku ketahui. Aku m#h#n kepa a"Mu syurga an segala yang men ekatkanku ke sana! sama a a perkataan mahupun perbuatan. Aku juga berlin ung kepa a"Mu kepa a"Mu segala yang terbaik yang ari neraka an segala yang an )asul"Mu! men ekatkanku ke sana! sama a a perkataan mahupun perbuatan. Aku m#h#n iminta 0amba Muhamma ! an aku berlin ung kepa a"Mu ari segala yang terburuk yang imintai perlin ungan #leh hamba an rasul"Mu! Muhamma . Aku m#h#n

I0N I0K

>bnu as"SaniG LK MuslimG INI7 I0J At"Tirmi:iG IHJJ

332

kepa a"Mu agar apa pun perkara yang (ngkau tetapkan pa aku berhujung petunjuk an kebaikan.<I/0 Pernah )asulullah SA$ itanya Aisyah! ;$ahai )asulullah SA$! jika aku mengetahui malam lailatul .a ar! apa yang aku baca2< -agin a menja%ab! ;-er #alah! 8Ya Allah! sesungguhnya (ngkau Maha Pemaa& yang sangat mencintai permintaan maa&! maka maa&kanlah aku.<I// -ahkan! )asulullah SA$ menjagai tetamu"tetamunya juga. >nilah cerita >bnu 8Abbas! ;Suatu malam aku menginap i rumah ibu sau araku! Maimunah. )asulullah SA$ bangun! ber%u huk bangun an ber%u huk ti ak jauh ari griba yang igantung i ba%ah cahaya temaran! kemu ian s#lat malam. Pa a masa yang sama aku juga ari bagin a. 'emu ian aku menuju bagin a an s#lat i sisi sebelah kirinya. Namun! bagin a memin ahkanku ke sisi sebelah kanannya! an barulah bagin a s#lat luar biasa@<I/I -ukan hanya a ab an :ikir yang iajarkan )asulullah SA$ kepa a keluarganya an #rang lain. 4ebih ari itu! mereka iajari menjaga an me%aspa ai kea aan rumah. -agin a bersab a! ;Tutuplah semua bejana! ikatlah griba! tutuplah semua pintu! an matikan lampu. Sebab! b#leh sahaja seek#r tikus mer#b#hkan rumah kamu.<I/E Akhirnya! )asulullah SA$ juga mengajari anak kecil. Seperti kita ketahui i ha apan! bagin a pernah iberi se ekah kurma. $aktu itu bagin a bersama 0asan bin 8Ali kecil. Dia mengambil kurma itu sebutir lalu imasukkan ke mulutnya. 'emu ian )asulullah SA$ mencegahnya!
I/0 I//

Ahma G HM/LH! >bnu MajahG EKLH A/"Tirmi:iG E7/E I/I Al"-ukhariG NIH I/E MuslimG I0/I

333

;'hukhB! khukh...! kelurkan@ (ngkau belum tahu ya! kita ti ak makan se ekah.< Dalam ri%ayat lain! ;Ti ak halal bagi kita se ekah.<I/L

Rumah Rasulullah Pusat Penghargaan dan Pengh"rmatan )umah )asulullah SA$ a alah c#nt#h paling cemerlang alam perkara pengh#rmatan an penghargaan! sama a a terha ap pen apat mahupun yang lain. Pa ahal! bagin a a alah se#rang nabi pilihan! memiliki martabat tinggi! an ijunjung tinggi #leh semua isterinya. Namun! bagin a tetap an memperlakukan mereka engan h#rmat! bangga terha ap mereka!

mengambil pen apat mereka alam urusan unia engan sungguh"sungguh. 'etika kah%in engan 9mmu Salamah! pa a malam pertama )asulullah SA$ i rumahnya! bagin a memberi pilihan apakah mahu tinggal bersamanya selama tujuh hari atau tiga! selanjutnya hari an malam bahagiannya akan iatur engan sea il"a ilnya2 9mmu Salamah memilih tiga hari agar ti ak terlalu sibuk menguruskan keempat #rang anaknya. Demikian pula alam peristi%a 0u aibiyah! )asulullah SA$ mengambil pen apat 9mmu Salamah alam suatu urusan yang sangat mengguncang. $aktu itu umat >slam mengalami cubaan berat. Mereka men#lak perintah )asulullah SA$ untuk tahalul an menyembelih kurban. )asulullah SA$ menilai mereka telah ingkar. Namun! Allah memberi ilham kepa a 9mmu Salamah agar bagin a bermusya%arah baik"baik engan mereka. Pen apatnya ini kemu ian iterima )asulullah SA$ engan senang hati.

I/L

Al"-ukhariG /LJ/! MuslimG /0HJ

334

)asulullah SA$ juga mengak#m# asi pen apat 'ha ijah ketika bagin a iajak menemui sepupunya! *ara.ah! untuk menceritakan %ahyu yang turun berikut ketegangan yang ialami bagin a masa pertama kali itemui 6ibril. Sha&iyah juga pernah menghantarkan makanan kepa a )asulullah SA$ yang se ang beriktika& i masji . Disambutnya Sha&iyah engan lembut an %ajah berseri"seri! bahkan ihantarkannnya pula masa ia melangkah pulang sebagai pengh#rmatan. Pa ahal! masa itu bagin a se ang sibuk melakukan iba ah. )asulullah SA$ juga ti ak berkeras kepala ketika pun ari mereka yang membaiatku i ba%ah p#k#k.< ;Namun! %ahai )asulullah SA$! bukankah Allah ber&irman, 8Dan tia alah ari kamu kecuali akan men atanginya (neraka)2< sanggah 0a&shah. ;-ukankah Allah juga ber&irman! 8'emu ian 'ami akan menyelamatkan #rang"#rang yang bertak%a an membiarkan #rang"#rang yang :alim i alam neraka alam kea aan berlutut!< ja%ab )asulullah SA$. Setelah Sha&iyah jatuh sebagai ta%anan kaum muslim! an )asulullah SA$ memilihnya sebagai bahagian bagin a! bagin a tahu perasaan yang bergej#lak i hatinya terha ap #rang yang telah menyerang an menaklukkan serta membunuh sebahagian ari kaumnya. Dengan lembut )asulullah SA$ menjelaskan kenapa bagin a menyalakan api peperangan terha ap mereka an apa sebenarnya yang telah mereka lakukan terha ap hak bagin a! sehingga ia lega an menja i luluh hatinya. i ebat 0a&shah.

$aktu itu bagin a bersab a! ;Ti ak akan masuk neraka! insyaallah! se#rang

335

>steri )asulullah SA$ yang lain! Maimunah binti al"0arith! telah memer ekakan hamba perempuannya sebagai se ekah tanpa minta i:in terlebih ahulu kepa a )asulullah SA$. -agin a menganggap itu kurang tepat. Menurut bagin a akan lebih baik bila hamba itu ia se ekahkan kepa a sanak sau aranya yang memerlukan. Namun! bagin a tetap mengh#rmati pen apatnya! lalu membimbingnya ke arah yang lebih baik. Maimunah berkata! ;-agaimana jika aku mer ekakan hamba

perempuanku! %ahai )asulullah SA$2< ;Atau su ah engkau mer ekakan2< tebak )asulullah SA$. ;Ya.< ;An ai engkau memberikannya kepa a bapa sau aramu! itu jauh lebih besar pahalanya.<I/7

Rasulullah 'rang yang Paling Adil 'alau )asulullah SA$ menyuruh manusia berlaku a il! itu setelah bagin a terlebih ahulu mempraktikkannya i rumah, kepa a isteri! anak! cucu! an pembantunya. -agin a ti ak pernah menyimpang ari kebenaran alam urusan sekecil apa pun! apalagi perkara besar. 0ari"harinya ibahagi sama rata untuk semua isterinya. -agin a ti ak ingin i antara mereka a a yang men apat bahagian lebih banyak iban ing yang lain! sama a a alam perkara na&kah mahupun pergaulan. Di samping a il alam segala urusan hi up! bagin a juga a il alam urusan membahagi

I/7

Al"-ukhariG I7JL! MuslimG JJJ

336

cinta kepa a mereka. -agin a berusaha agar masing"masing merasakan sentuhan yang sama ari bagin a alam urusan cinta. 0anya! hati memang bera a berkecuali! tetap sahaja membuat bagin a cemas

ari mereka

i luar batas kemampuan manusia. i ke u ukan

-agaimanapun )asulullah SA$ berusaha meletakkan hati

ia c#n #ng ke kiri atau ke kanan. Perkara ini an gelisah! lalu menga ukannya kepa a Tuhan.

Mengakui kelemahannya ini bagin a lalu ber #a! ;Ya Allah! inilah pembahagian yang mampu aku lakukan! maka janganlah (ngkau seksa aku alam apa yang ti ak mampu aku lakukan.< )asulullah SA$ tinggal bersama masing"masing isterinya tanpa ibe:a" be:akan. 'erana cermatnya kea ilan bagin a! hingga kalau mahu bepergian atau berperang! bagin a mengun i mereka. Siapa yang anak panahnya keluar! ialah yang berhak ikut bersama bagin a. Satu ari sejumlah bukti k#mitmen )asulullah SA$ untuk berlaku a il kepa a isteri"isterinya terakam ketika suatu hari! setelah turun &irman Allah, Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka $isteri-isterimu) dan $boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. 'an siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu #erai, maka tidak ada dosa bagimu *5B bagin a lalu meminta i:in kepa a salah se#rang isterinya. Namun! Aisyah berkata! ;Sungguh! aku ti ak akan melunakkanmu kepa a se#rang pun@<

I/H

Surah Al"Ah:ab DEEFG 7/

337

0a ith mengenai kea ilan )asulullah SA$ kiranya ti ak perlu ibahaskan lagi i sini! sebab kea ilan a alah salah satu prinsip asar risalah an ak%ah >slam.

Kehidu$an Rasulullah Sangat Mem$rihatinkan Sejak kecil )asulullah SA$ su ah men erita. -agin a yatim! hi up bukan alam rumah ibu an bapanya sen iri! iliputi kelaparan siang an malam. -agin a iperangi kaumnya sen iri! sahabat"sahabatnya iugut an iancam. -agin a ikata gila! tukang sihir! an b#m#h. -agin a an sahabat" sahabatnya itin as! iusir an iis#lir selama beberapa tahun. 4ebih ari itu! mereka bahkan ingin membunuh bagin a. Namun! )asulullah SA$ ti ak g#yah. -agin a a alah batu karang yang k#k#h i tengah amukan gel#mbang. Allah juga menguji )asulullah SA$ engan meninggalnya #rang"#rang kesayangannya satu emi satu. Pertama! bapa sau aranya! Abu Talib! yang ipanggil mengha ap kepa a Tuhan. Pa ahal! ia menja i tulang punggung )asulullah SA$ alam melakukan ak%ahnya. 'emu ian meninggal pula an menenangkannya! serta isterinya! 'ha ijah! yang selalu menghibur

menja i tempat bagin a menga ukan setiap permasalahan yang iha apinya. -egitu pula )asulullah SA$ kehilangan putera"puterinya, *asim! Tayyib! >brahim! Aainab! )u.ayyah! an 9mmu 'ulthum. 4uka ini pun itambah engan terbunuhnya bapa sau aranya! 0am:ah! secara sa is! an isusul kemu ian #leh sepupunya! 6a1&ar. Ti ak berselang lama setelah itu! )asulullah SA$ juga harus menelan kenyataan pahit engan meninggalnya keluarga an sahabat"sahabat tercintanya.

338

0ari"hari penuh kepiluan! kegelisahan!

an guncangan juga harus

iha api )asulullah SA$ ketika sekumpulan kaum muna&ik menebarkan api permusuhan i sana sini an melakukan ugutan an ancaman. Mereka hen ak menghancurkan bangunan negara >slam ari alam. 'emu ian! kita lihat bagaimana mereka mencari celah untuk menebar &itnah engan mel#ntarkan tu uhan keji kepa a Aisyah yang men# ai kesucian an kemuliaannya sebagai isteri )asulullah SA$. -agaimana pula setelah itu %ahyu terputus cukup lama kepa a bagin a! sebelum akhirnya turun ayat pembebasan yang menyatakan baha%a Aisyah ti ak bersalah. -egitulah )asulullah SA$. terus"menerus irun ung kese ihan hingga mengha ap kepa a Tuhan.

339

RASULULLAH SAW MENGHADAPI KEMATIAN

Rasulullah Mengalami Sakit )asulullah SA$ menyampaikan hi ayah telah mencapai titik #ptimal. Semenanjung Arab telah ikuasai. 9mat >slam tengah melirik berbagai penjuru untuk menjejakkan t#leransi >slam. Namun! hari itu tiba"tiba menja i hari yang murung. )asulullah SA$ baru sahaja tiba i rumah setelah menghantarkan jena:ah salah se#rang sahabatnya yang meninggal ke perkuburan -a.i1. Ditemuinya Aisyah tengah mengikat kepala sambil mengeluh! ;A uh kepalaku! kepalaku@< Namun! bagin a pun mengeluhkan perkara serupa! ;'epalaku juga sangat sakit@<I/N )asulullah SA$ merasa sakit kepala kali ini ti ak seperti biasa. Meskipun begitu! bagin a masih sempat bercan a. ;Apa keberatanmu jika engkau mati sebelum aku, aku bantu mengkapani! menyembahyangkan! an menguburkanmu2< g# a bagin a.
I/N

Al"-ukhari 7HHH

340

Men engar ucapan itu! hati Aisyah terus memanas. Dia lupa sakit yang ta i ikeluhkan. Semua se#lah"#lah hilang begitu sahaja. Naluri ke%anitaannya men esakkan rasa cemburu ke a a. Dan! engan na a sengit ia berkata! ;Demi Allah! jika itu berlaku maka engkau akan memba%a salah se#rang isterimu ke rumahku an bersenang"senang i sini.< )asulullah SA$ tersenyum! hiba melihat %anita lembut yang tengah terba%a em#si itu. Aisyah sama sekali ti ak mengetahui kalau bayangan kematian tengah berkelebat i rumah itu. Dan! bagin a kembali mengeluhkan rasa sakit yang mulai mempengaruhi irinya.

Rasulullah Pindah ke Rumah Aisyah Makin lama penyakitnya makin parah. 'erana ti ak mampu lagi ber iri! terpaksa bagin a baring i tempat pembaringan. Namun! sakit ti ak juga mere a! malah makin men era. Malah akhirnya bagin a ti ak se arkan iri. Masa itu )asulullah SA$ i rumah Maimunah. Di situ #rang"#rang berbincang! apa yang harus mereka lakukan pa a bagin a! Asma1 binti 89mais menyarankan untuk menitiskan ubat ke bibir bagin a. Namun! sebelum perkara itu ilakukan bagin a memberi isyarat agar ihentikan. Crang"#rang berkata! ;Crang sakit pasti ti ak suka ubat@< -egitu siuman! bagin a menganggap ti ak seharusnya perkara itu mereka lakukan pa a bagin a. ;Apa ini2< tanya bagin a. ;Apakah ini ilakukan %anita ari sana2< sambil menunjuk ke arah negeri 0abasyah. Dan Asma1 memang mengetahui pengubatan ini ari 0abasyah ketika a a! %ahai )asulullah SA$.< ulu ia hijrah ke sana. Asma1 berkata! ;'ami kira engkau terserang ra ang selaput

341

;Namun! bila Allah benar"benar hen ak memanggilku! itu malah akan ja i penyakit!< sahut bagin a. Akhirnya mereka isuruh keluar. Ti ak a a yang berbaki i alam rumah itu selain bapa sau aranya! 8Abbas bin 8Ab ul Mutalib! yang bersikeras untuk men ampingi bagin a. Dia hukuman ii:inkan tetap i sana #leh )asulullah SA$ sebagai %uju rasa h#rmat. -agi yang lain! tin akan bagin a itu merupakan an pengajaran! kerana mereka telah melakukan sesuatu yang itentang bagin a.I/K 'erana merasa perlu pera%atan an penjagaan khusus! )asulullah SA$ kemu ian memanggil isteri"isterinya an meminta i:in kepa a mereka untuk ira%at i rumah Aisyah. Mereka pun setuju. )upanya bagin a ti ak ingin i hari"hari menjelang ke%a&atannya meninggalkan perlakuan ti ak a il terha ap semua isterinya sehingga ti ak a a yang mengalas i hati salah se#rang ari mereka.

Abu Bakar Jadi Imam S"lat Subuh 'etika sakitnya makin ti ak terkuasai! an bagin a ti ak mampu lagi keluar! bersab alah bagin a kepa a #rang"#rang yang men ampingi! ;Suruhlah Abu -akar mengimamkan s#lat@< Aisyah men engar. Dia ti ak suka ayahnya menempati ke u ukan ini. Dia khuatir perkara ini menimbulkan sesuatu yang justeru ti ak isukai )asulullah SA$! lalu #rang"#rang memaki ayahnya. Aisyah lalu berusaha mengelak perintah itu engan berkata! ;$ahai )asulullah SA$! Abu -akar

I/K

Sahih >bnu 0ibbanG 7H7KN

342

su ah tua an sangat perasa. Sehingga mu ah menangis ketika membaca Al" *uran.< Tanpa mempe ulikan perkataan Aisyah! )asulullah SA$ mengulangi sab anya yang ta i! ;Suruhlah Abu -akar mengimamkan s#lat@< Aisyah ti ak kehabisan akal. Dia segera menemui 0a&shah! berbincang! an melemparkan masalahnya kepa anya. Aisyah minta agar 0a&shah memujuk )asulullah SA$ menarik perintah mengimamkan s#lat kepa a Abu -akar an menggantikannya kepa a 9mar. Dia &ikir 0a&shah ti ak keberatan ayahnya menja i imam s#lat atas perintah )asul. 0a&shah maju an menyampaikan maksu nya kepa a )asulullah SA$. Dia kira )asulullah SA$ ti ak akan men#laknya. Namun! yang berlaku justeru bagin a marah sekali. -agin a menganggap apa yang ikatakan 0a&shah an Aisyah itu su ah keterlaluan. -agin a bersab a engan na a keras! ;Suruhlah Abu -akar mengimamkan s#lat. Dan! kamu ber ua ti ak ubahnya %anita pengg# a Yusu&.< Maksu nya! berbuat sesuatu ber asarkan ha%a na&su. -etapa se ih an menyesal 0a&shah telah membuat marah suaminya justeru i masa bagin a terbaring sakit. Dia mengumpat Aisyah ibuat Aisyah! an menganggap tin akannya sungguh keterlaluan. Dia se ar irinya telah terjerat alam perangkap yang iperalat untuk me%uju kan tujuan periba inya?yang ternyata gagal juga. Dengan na a sengit penuh em#si 0a&shah berkata kepa a Aisyah! ;Aku tahu sekarang! ternyata engkau ti ak pernah baik pa aku.<

343

)asulullah SA$ yang masa itu tengah terti ur ringan tiba"tiba terjaga. -agin a teringat a a baki %ang tujuh inar i rumahnya. Setelah menanyakan kepa a keluarganya! bagin a memerintahkan agar %ang itu larut alam kese ihan ise ekahkan i erita seluruhnya. Tentu sahaja perintah itu ti ak ipe ulikan! kerana mereka tengah an kebingungan memikirkan sakit yang bagin a.

Rasulullah Memanggil Fatimah 'ecemasan mengukir i segenap %ajah mereka. )asulullah SA$ i apatinya Aisyah yang pingsan lagi. Sebentar kemu ian siuman. 'etika engan %ang tujuh inar itu2< Dengan na a berat yang men alam Aisyah menja%ab! ;Semua masih a a pa aku. 'ami semua sibuk menguruskanmu! %ahai )asulullah SA$.< 4alu imintanya %ang itu! igenggamnya alam tapak tangannya!

u uk men ampinginya! bagin a bertanya! ;Apa yang telah engkau lakukan

kemu ian bagin a bersab a penuh hiba! ;Apa kata Muhamma masa nanti mengha ap Allah engan memba%a ini2< Sekali lagi bagin a memerintahkan agar %ang itu ise ekahkan. Akhirnya! %ang itu ibahagi"bahagikan kepa a kaum &akir tanpa baki. Di masa sakitnya itu! bagin a juga memer ekakan tujuh puluh hamba? alam ri%ayat lain ikatakan enam puluh #rang! sesuai jumlah tahun usia bagin a.I/J

I/J

At"Taratib, /MIK

344

Perkara lain yang

ilakukan )asulullah SA$ ketika sakitnya makin

keras! bagin a bersab a! ;Tuangkan untukku tujuh bal i air! jangan ilepas talinya! barangkali aku pernah punya janji kepa a sese#rang.< )asulullah SA$ i u ukkan alam sebuah bejana milik 0a&shah. 4alu mulailah isteri"isteri bagin a menuangkan air ari bal i tersebut. Setelab irasa cukup! bagin a memberi isyarat agar ihentikan. 0abis man i bagin a kelihatan cerah lalu keluar. Semua #rang merasa lega an gembira. Namun! itu ti ak lama. Sejurus kemu ian sakitnya menyerang kembali. 'ali ini bahkan lebih parah. -agin a kembali ke katil. Aisyah tahu baha%a ketika mengeluh sakit! )asulullah SA$ biasa membaca surah al"+ala. an al"Nas! meniupkannya ke tangan! lalu mengusapkannya ke tubuh. 'erana itu! Aisyah pun membaca surah itu! meniupkannya ke tangan bagin a! lalu mengusapkannya ke tubuh bagin a. Namun! ti ak seperti ketika sakit sebelumnya! pa a sakitnya yang terakhir ini bagin a ti ak meminta kesembuhan kepa a Allah. Di pihak sahabat suasana berkabung nampak jelas. Mereka men:iarahi )asulullah SA$ iliputi rasa se ih an hiba. Se#rang i antara mereka Sya a bin Aus bin Akhi 0isan bin Thabit! memaksa masuk. Dia isambut )asulullah SA$ engan muka masam. ;A a apa enganmu! Sya a !< sapa bagin a. ;Dunia ja i sempit bagi kami! ya )asulullah SA$!< ja%ab Sya a . )asulullah SA$ berusaha menenangkan Sya a >slam akan kekal tanpa a a yang perlu menja i pemimpin i sana! insya Allah.< an mengatakan baha%a an anakmu akan icemaskan. ;Syiria akan berjaya

itaklukan!< jelas bagin a. ;6uga -aitulma. is. (ngkau

345

Makin lama bagin a makin lemah. -ayangan

uka mengukir

%ajahnya! menyambut kerasnya sakratulmaut yang segera akan tiba. Sementara! hati keluarga yang men ampinginya bagai putus tersayat. Yang paling parah i antara mereka a alah puteri bagin a! +atimah al"Aahra ia sangat terpukul an sesal. Dia tatap %ajah ayahnya alam kea aan yang sama sekali ti ak ia sukai. Air matanya mengalir! ti ak tahu harus berbuat apa kepa a ayahnya tercinta. Sampai tiba"tiba bagin a berbisik! ;6angan berse ih@< ;Aku se ih kerana engkau se ih! ayah.< ;Ti ak a a lagi kese ihan pa a ayah setelah ini.<II0 Melihat +atimah begitu cemas an ber uka! )asulullah SA$ meminta puterinya itu men ekat. 'epa anya bagin a membisikkan sesuatu engan pelan. +atimah ti ak kuasa memben ung air mata. Tangisnya pecah ti ak tertahan. Tangis yang membuat hati ayahnya se ih an hiba! Maka imintanya lagi +atimah men ekat. Ti ak a a yang mengetahui apa gerangan yang bagin a bisikkan kepa a puterinya itu. Yang #rang"#rang tahu! setelah itu +atimah terta%a. Aisyah terkejut, kenapa +atimah terta%a justeru i etik seharusnya ia ber uka. Ter #r#ng rasa penasaran Aisyah bertanya! ;Apa yang ibisikkan ayahmu ta i2< ;Ti ak akan pernah aku jelaskan sesuatu yang )asulullah SA$1 ja%ab +atimah. Di sisi )asulullah SA$ ter apat bejana berisi air. -agin a memasukkan tangan lalu mengusapkan ke %ajah, membasahinya sambil mengucap! ;4ailaha
II0

irahsiakan #leh

Al"-ukhari LLHI

346

illallah (tia a tuhan selain Allah). 'ematian sungguh sekarat. Ya Allah! t#l#nglah aku ari sayatan maut an sakratul maut.<II/ Sebahagian keluarga Abu -akar masuk memegang si%ak. )asulullah SA$ menatap. Aisyah mengerti bagin a menginginkan si%ak itu. Dia pun mengambilnya! melunakkan hujungnya! lalu menghulurkannya kepa a )asulullah SA$. -agin a bersi%ak sekuat biasanya bagin a bersi%ak. )asulullah SA$ makin kritikal. Aisyah men ekap bagin a ke a anya. Dia berharap apat meringankan erita suaminya tercinta. Sambil bersan ar ke tubuh Aisyah! )asulullah SA$ ber #a! ;Ya Allah! ampunilah aku! sayangilah aku! susulkanlah aku pa a ka%an agung.<III Aisyah terus menatap )asulullah SA$. Pan angan bagin a terangkat sejenak! lalu pingsan. -egitu siuman! bagin a mengangkat tangan! an engan suara serak mengucap! "ersama-sama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. 9aitu, para 3asulullah SA/, para shidiEin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. (ereka itulah kawan yang sebaik-baiknya. **7 Ya Allah! (pertemukan aku) engan ka%an agung an bahagia! bersama 6ibril! Mikail! an >sra&il. Ya Allah! ampunilah aku! sayangilah aku.<

(ari Ke#a/atan Rasulullah SAW 'ata"kata terakhir yang iucapkan bagin a! ;S#lat! s#lat! hamba"hamba kamu.< ini terus iucapkan bagin a bahkan ketika na&as su ah i tengg#r#kan! igerakkan ke li ah hingga bagin a mengembuskan na&as terakhir
II/ III

alam

At"Tirmi:iG JNK! /HIE Al"-ukhariG LLL0! 7HNL! MuslimG ILLLL IIE An"Nisa DLFG HJ

347

pelukan Aisyah. 'e ua tangan agung bagin a lalu ise ekapkan. Masa itu bagin a hanya mengenakan ua lembar pakaian, sehelai baju lapuk an sehelai sarung tebal. 0anya engan itulah bagin a mengha ap Allah.IIL >tu berlaku pa a tengah hari >snin! /I )abiul A%al // 0ijrah! setelah tiga belas hari bagin a mengeluh sakit. Tepatnya! sejak hari )abu i penghujung bulan Sa&ar. Ma inah terguncang. Sahabat terpukul. Semua membisu ter iam. -agi mereka! %a&atnya bagin a merupakan sebuah peristi%a besar sekali gus ancaman. Mereka ragu! bahkan ti ak percaya! kalau )asulullah SA$ benar" benar %a&at. Mereka menyangka bagin a hanya pingsan. Sampai akhirnya Asma1 binti 8Amis memiliki buah &ikiran untuk memeriksa c#p m#h#r kenabian pa a iri bagin a. 'etika men ekatkan tangannya ke tempat c#p m#h#r itu bera a! ia ti ak menemui apa"apa. 5#p m#h#r kenabian telah ari antara ua bahu bagin a. +akta inilah yang iangkat #leh Allah

meyakinkan para sahabat baha%a )asulullah SA$ benar"benar telah %a&at. Abu -akar atang. Dia masuk ke tempat )asulullah SA$. Tubuh mulia itu terbaring tenang i salah satu sisi bilik Aisyah. Di atas tubuh itu terbentang sehelai jubah. Abu -akar menyingkap tutup itu pa a bahagian muka! lalu mencium %ajah bagin a penuh cinta. ;Demi ayahku! ibuku! an engkau! %ahai )asulullah SA$@ (ngkau sungguh menyenangkan masa hi up ataupun %a&at. A apun kematian yang itetapkan Allah kepa amu! kini telah ihulurkan.< 'emu ian ia menutup kembali %ajahnya! an keluar. )umah tempat )asulullah SA$ %a&at iliputi ar#ma semerbak yang jernih. Siapa pun masuk ke sana pasti menghirupnya. -ahkan! 9mmu Salamah! setelah men ekatkan tangannya ke a a )asulullah SA$! tangan itu
IIL

Al"-ukhariG E/0K! MuslimG I0K0

348

me%angi kesturi sampai beberapa hari %alaupun telah icuci! iba%a makan an bekerja.

Pengebumian Jasad Mulia Rasulullah 'eluarga )asulullah SA$ pun atang untuk mempersiapkan an pemakaman. Nampak i situ Ali! Abbas an ke ua puteranya! +a hl

*athm! 9samah bin Aay ! an Syu.ran! hamba )asulullah SA$. 4alu atang lagi Aus bin 'ha%li al"Anshari! se#rang perajurit -a ar! suci. Mereka bahagi"bahagi tugas, Abbas ke ha apan Ali! lalu membuka pakaian. Apa yang #rang"#rang lihat ari )asulullah SA$ masa itu sama seperti yang mereka lihat pa a #rang mati umumnya. A a suasana haru! se ih! an be:a ari biasanya. 0anya! yang terasa bagin a tetap baik i masa %a&atnya sekalipun. Setelah iberi %angian jasa bagin a lalu ibungkus tiga lembar kain putih, ua lembar kain sahara an kapas an salembar jubah?menurut ri%ayat lain! tiga lembar kain putih buatan Suhul Yaman. Ti ak a a gamis an serban i alamnya.II7 'emu ian jasa itu iletakkan i atas katil. Para sahabat berselisih i mana )asulullah SA$ akan ikebumikan! an bergabung bersama mereka. Semua berkumpul untuk meman ikan jasa bagin a yang an ke ua puteranya bertugas memb#lak"balik tubuh )asulullah SA$! 9samah an Syu.ran menuangkan air iteruskan #leh Ali ke sekujur tubuh bagin a tanpa

sebelum akhirnya Abu -akar muncul

ari belakang seraya berkata! ;Aku

II7

Al"-ukhariG /IHL! Muslim JL/

349

pernah men engar )asulullah SA$ bersab a! 8Di mana se#rang )asulullah SA$ meninggal! pasti i situ ia ikebumikan.< Pa a masa itu juga sahabat mengangkat katil )asulullah SA$. 4alu Abu Talhah al"Anshari atang menggali liang lahat tepat i tempat bagin a mengembuskan na&as terakhir. Sungguh ti ak terlukis kese ihan yang irasakan segenap isteri

)asulullah SA$. 9mmu Salamah berkisah! ;Masa berkumpul kami semua menangis atas %a&atnya )asulullah SA$. Selama jena:ah bagin a i rumah! ti ak a a i antara kami yang memejamkan mata. 'ami menghibur iri engan menatapi bagin a i atas katil. Namun! ketika kami menangkap bunyi alat penggali tanah memecah kesunyian i penghujung malam itu! an -ilal pun menguman angkan a:an engan suara sangat lantang! kese ihan kami makin memuncak. 'erana para sahabat ber esak ingin masuk! akhirnya pintu ikunci ari alam. A uhai! ti ak a a ertinya musibah yang menimpa kami bila teringat musibah itinggal pergi )asulullah SA$.<IIH Sebelum Muhajirin! ikebumikan! jena:ah )asulullah SA$ perempuan! an anak"anak. isembahyangkan kebahagian

secara bergantian. Pertama keluarga besar -ani 0ashim! kemu ian kaum Anshar! Semua menyembahyangkan bagin a! tetapi secara sen iri"sen iri. Ti ak a a yang berani maju sebagai imam. Dan! sebelum jasa agung itu isemayamkan untuk terakhir kali! liang kubur terlebih ahulu ihampari bal u merah yang biasa bagin a pakai. Sebab! beberapa sahabat pernah men engar bagin a bersab a! ;0amparkan untukku
IIH

Al"$a.i i

350

kain bal uku i liang lahatku. Sebab! bumi ti ak apat menguasai jasa para nabi.< 8Ali turun ke liang lahat! iikuti ua #rang putera 8Abbas! +a hl an *athm. 'emu ian turun juga Syu.ran an 8Ab urrahman bin 8Au&. A a juga yang menyebutkan nama"nama lain sahabat yang ikut turun. Se#rang sahabat! Aus bin 'hauli al"Anshari! berkata kepa a Ali! ;Demi Allah! berilah kami bahagian ari )asulullah SA$.< Yakni! bahagian untuk ikut icatat alam sejarah kenabian ataupun alam hati )asulullah SA$ sen iri. Ali lalu memberi tempat pa anya! an ia pun turun. Sebelum liang lahat itutup #leh keluarga )asulullah SA$! Mughirah bin Syu1bah tiba"tiba menjatuhkan cincinnya ke alam. 'etika ia hen ak turun mengambil cincin itu! Ali mencegahnya. Dia tahu apa sebenarnya m#ti& i balik itu, Mughirah ingin menja i #rang terakhir bersama )asulullah SA$. 'erana itu! Ali lalu menyuruh 0asan turun! mengambil cincin itu lalu menyerahkannya kepa a Mughirah. Akhirnya )asulullah SA$ menemui Tuhannya engan rela an

irelakan! setelah menghabiskan hi up yang penuh keringat an perjuangan. Ti ak a a %ang! hamba! atau ben a unia lainnya yang bagin a %ariskan! kecuali seek#r bagal betina! sebilah senjata! an sebi ang tanah yang telah ikembalikan kepa a Allah sebagai se ekah.IIN 6uga baju perang yang iga aikan kepa a se#rang Yahu i engan tiga puluh sha1 (/ sha1 O P I/NI gram) sejenis gan um!IIK an securah minyak.

IIN IIK

Al"-ukhariG INEJ >bi G IJ/H! MuslimG /H0E

351

Setelah )asulullah SA$ ikebumikan! +atimah berkata! ;Puaskah kamu setelah menimbunkan tanah kepa a )asulullah SA$2<IIJ

IIJ

Al"-ukhariG LLHI

352

PENUTUP KATA

Dengan segala si&at mulia yang sebahagian telah kami sebutkan! )umah )asulullah SA$ memantulkan c#nt#h agung bagi rumah kaum muslim sekali gus menja i muara us%ah hasanah (tela an yang baik) sebagaimana itegaskan Allah alam Al"*uran. -arangsiapa men apati rumahnya serupa ia begitu ekat engan rumah bagin a. Maka! bersyukurlah irinya sen iri. -ererti ia menjauh ia engan rumah )asulullah SA$! bererti rumahnya engan bagin a se ekat an banyaklah

memuji Allah. Namun! jika ti ak emikian yang ia apatkan! jangan salahkan siapa"siapa selain ari perilaku yang icintai )asulullah SA$ an setiap in i3i u rumah tangga bagin a. Dan paparan mengenai rumah )asulullah SA$ i ha apan apat kami simpulkan perkara"perkara berikut. Sama a a )asulullah SA$ mahupun angg#ta keluarganya yang lain ti ak mengaku kehi upan sehari"hari bagin a berjalan engan rumah manusia pa a umumnya. )umah )asulullah SA$ ti ak steril ari guncangan yang bersi&at i luar batas kemanusiaan yang %ajar. -agin a ingin menja ikan rumahnya ti ak berbe:a

manusia%i. Di alamnya juga berlaku berbagai masalah! kecil ataupun besar.

353

Misalnya! &itnah atau berita b#h#ng mengenai keluarga bagin a! jatuh sakit! kesukaran na&kah! penga uan pihak 9mmu Salamah. Namun! semua masalah yang berlaku apat itangani?cepat atau lambat? engan baik! an membuat hati setiap in i3i u alam keluarga itu menja i lebih jernih. )asulullah SA$ bukan se#rang petualangan! juga isteri"isterinya. Apa yang isibukkan bagin a i rumah lebih tertumpu kepa a perkara"perkara penting aripa a seka ar menikmati hubungan seksual. Terbukti! )asulullah SA$ pernah meninggalkan isteri"isterinya sebulan penuh untuk memberi pengajaran kepa a mereka. -agin a juga melakukan iktika& i masji selama sepuluh malam terakhir pa a bulan )ama an tanpa pernah men ekati mereka. 'etika masih mu a an perkasa! )asulullah SA$ hi up hanya engan se#rang isteri! ti ak kenal yang lain! sama a a ga is mahupun hamba. -agin a baru kah%in engan isteri"isterinya yang lain setelah meningkat usia! yakni setelah melalui usia lima puluh tahun. )asulullah SA$ ti ak memaksa isteri"isterinya tetap hi up bersama bagin a. 'etika satu ua kali mereka menuntut na&kah yang cukup! bagin a memberi mereka pilihan, apakah tetap bersama bagin a engan kea aan serba ti ak cukup! ataukah mahu cerai. Namun! mereka lebih memilih bertahan hi up engan bagin a. Dari sana ti ak se#rang pun i antara isteri"isteri )asulullah SA$ yang menaruh benci kepa a bagin a. -ahkan cinta mereka semakin alam. Semua berlumba untuk mencuri re ha aripa anya an tetap bera a i sampingnya. )asulullah SA$ memikul beban an tanggungja%ab yang sangat berat, memimpin umat! berperang! menjalin an merekatkan hubungan berbagai

354

kumpulan! serta merancang berbagai kegiatan bukan penghalang bagi bagin a berkumpul

ak%ah. Namun! itu semua i rumah an memberi engan

an tetap tinggal

bimbingan kepa a keluarga. -agin a ti ak terus kehilangan kesempatan untuk an mengajari mereka berbagai perkara. -erbe:a pemimpin! #rang terpan ang! atau #rang besar lainnya yang kebanyakan meng#rbankan rumah kerana sangat sibuk i luar. )umah )asulullah SA$ ti ak berbe:a engan rumah"rumah lain pa a umumnya. Ti ak steril ari keja ian yang ti ak iinginkan penghuninya. 0anya! )asulullah SA$ selalu tahu menempatkan iri. 6ika a a yang harus it#lak! bagin a t#lak. 6ika harus iam! bagin a iam! meskipun itu bukan bererti bagin a ti ak cemas atau gelisah. )asulullah SA$ juga penuh pengertian bagi mereka yang berhalangan. Mencela bila harus mencela! mengingatkan bila layak mengingatkan! menentang bila ituntut menentang! an begitu seterusnya. )asulullah SA$ mengajari segenap keluarga an isterinya iba ah!

men #r#ng an membangunkan mereka untuk melakukan s#lat tahaju . Suatu malam )asulullah SA$ bangun terkejut. ;Subhanallah! apa gerangan harta simpanan yang telah iturunkan Allah2 Apa gerangan &itnah yang telah iturunkan"Nya2 Siapa yang akan membangunkan setiap penghuni rumah ini agar mahu s#lat2< guman bagin a. )asulullah SA$ baru membina rumah untuk isteri"isterinya setelah membina masji , satu bilik untuk Sau ah an satu bilik untuk Aisyah. -akinya ibangun sejalan engan keperluan. Dalam segala perkara! )asulullah SA$ ti ak pernah bertin ak i luar keperluan! -agin a juga ti ak mengutamakan urusan unia.

355

)umah )asulullah SA$ a alah rumah termiskin i antara rumah kaum muslim. Ti ak a a kesan me%ah Se ikit pun! sama a a jenis bangunan mahupun perab#t semula. Apa yang telah kami persembahkan ini ialah hasil aripa a seluruh kesungguhan kami. 'itab yang paling benar ialah kitab Allah! se angkan kitab yang berasal aripa a hamba"hamba"Nya penuh engan kekurangan! kekurangan! kelemahan! an kesalahan. Cleh kerana itu! kami berharap agar Allah memaa&kan semua kesalahan manusia yang ti ak isengaja! periba atan! kelemahan an keb# #han kami. Allah S$T ber&irman! Sesungguhnya telah ada pada diri 3asul teladan indah bagi orang yang memendam harap pada Allah dan hari kiamat dan banyak mengingat Allah (Surah al"Ah:ab DEEF, I/). Sem#ga rahmat Allah selamanya mengalir ke hariban pemimpin kita semua! Muhamma bin 8Ab ullah. Dialah rasul kemanusiaan. Dialah tela an hi up penuh ketak%aan an kebahagiaan bagi seluruh umat manusia! yang berkata! Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan akulah yang terbaik terhadap keluargaku, (0) at"Tirmi:i an Abu Dau ). Sebenarnya! bagi yang iberi kemu ahan #leh Allah! membina rumah tangga harm#ni ti aklah sukar. 5ukup men asarkan segala urusan rumah tangga pa a apa yang itela ankan )asulullah SA$! meniru an mengikuti jejak bagin a. 6uga menapaki jalan kebahagiaan yang itunjukkan engan cemerlang #leh bagin a bersama semua isteri engan segala kecen erungan! i alamnya. Meskipun pintu unia ibuka lebar"lebar! namun bagin a ti ak su i menyentuhnya. -agin a tetap alam kea aan seperti

356

lingkungan! an E7Nsistem pen i ikan mereka yang beragam. Semua hi up bersama bagin a penuh kerelaan an keharm#nian. Meskipun sesekali iselingi riak perselisihan an guncangan! atau suasana yang se ikit memanas! tetapi semua itu berakhir engan kehi upan harm#ni an sejahtera. 'ita semua belajar bagaimana )asulullah SA$ menangani setiap permasalahan yang mencemari cuaca jernih rumah tangga engan sikap bijak! lembut! an penuh timbang rasa. Sikap yang! tentu sahaja! ti ak menyimpang ari garis kere haan Allah an ti ak mengurangi rasa saling cinta i antara mereka! sikap emikian selalu tercermin pa a iri bagin a! sama a a a a petunjuk terus Al"*uran mahupun ti ak. -ila ituntut keras! )asulullah SA$ keras, bila ituntut marah! bagin a marah. Namun! kekerasannya ti ak isertai t#ngkat. 'emarahannya ti ak iikuti cemeti. Ti ak a a tangan melepaskan pukulan. Ti ak a a umpatan berna a menghina an melukai perasaan. Dan ti ak lama. Segera setelah itu! bagin a ja i lembut an lunak. Ti ak pernah )asulullah SA$ membebankan kesalahan an kesukaran kepa a #rang"#rang i sekitarnya. 'ebera aan bagin a ti ak terus menghapus kebera aan keluarga! bahkan pembantu bagin a. Pen apat mereka iperhatikan. Siapapun yang bercakap isimak engan penuh antusias! sama a a anak"anak mahupun #rang tua! rakyat jelata mahupun raja. -agin a tanggung pen eritaan mereka! an bersikap lembut sejauh mereka i lan asan kebenaran. 6ika iketahui menyimpang! ti ak segan mereka itegur bagin a engan s#pan! imaa&kan! lalu iajak kembali pa a kebaikan.

357

)umah )asulullah SA$ a alah rumah sakinah berlimpah rahmah. Semua merasakan ini, hamba! pembantu! tetamu! an siapa pun yang E7K atang ke rumah bagin a. 'an tidaklah Kami utus :ngkau $wahai (uhammad) ke#uali sebagai rahmat bagi semesta alam. )asulullah SA$ a alah manusia biasa layaknya manusia pa a umumnya. )umah bagin a ti ak berbe:a engan rumah para sahabat. Ti ak a a keistime%aan apa"apa! sama a a bentuk mahupun cara hi up sehari"hari. Para sahabat berusaha menc#nt#hi bagin a! ingin seperti bagin a alam segala perkara. Sebahagian kecil a a yang berjaya. -agin a berjaya membina peraturan masyarakat ma ani yang berpengaruh an i ambakan para pemikir an ilmu%an sepanjang :aman. Suatu hari aku u uk" u uk bersama beberapa #rang ka%an. )upanya mereka tengah terlibat per ebatan sengit mengenai berbagai permasalahan suami isteri an perselisihan sehari"hari alam keluarga. Suasana makin ga uh. Suara makin riuh. Setiap #rang menumpahkan keluh. 'isah mengenai rumah tangga mereka pun membiaskan kesan aib an kejenuhan serius. Masing" masing mengemukakan pen apat. -eragam pengalaman pun iungkap untuk memperkuat. Sebahagian meman ang %anita serba kurang! ti ak banyak bernilai! bahkan hina. Yang lain mengagungkan an menempatkan %anita i tempat terh#rmat. Semua menggunakan alil ha ith. A a juga yang berkeyakinan baha%a %anita selamanya ti ak apat iharap ja i baik. Namun! yang lain malah menu uh baha%a lelakilah sebenarnya biang segala kerusakan an keti akberesan. Muncul pertanyaan i benak kami, bagaimana engan rumah isteri"isteri )asulullah SA$2 -agaimana engan rumah emi rumah yang pernah

358

itinggali )asulullah SA$ i sepanjang jarak hayatnya2 -agaimana bagin a berinteraksi engan semua isterinya yang memiliki %atak an perilaku berbe:a2 -agaimana bagin a mengha api sikap sikap sp#ntan mereka2 -agaimana sikap an perilaku bagin a terha ap keluarga! sanak sau ara! pembantu! tetamu! an jiran2 Ternyata! apa yang selama ini kita per#leh ari kisah )asulullah SA$ hanya sebatas kenangan hi up yang melintas tanpa bekas. Pa ahal! setiap langkah hi up )asulullah SA$ a alah tela an yang ti ak sukar ipraktikkan. Dalam kehi upan rumah tangga! misalnya! kita malah terjebak alam cara interaksi ber asarkan suara naluri kita sen iri an tra isi masyarakat! engan segala kesan p#siti& an negati&nya. 'ita lupa baha%a kisah hi up )asulullah SA$. a alah sumber tela an yang lengkap an sempurna. Ti ak apat ti ak! kita semua harus menyesuaikan iri engan cara hi up bermasyarakatE7J)asulullah SA$! yang selama ini banyak lepas bagin a. Se#lah"#lah kehi upan )asulullah SA$ hanya terk#tak bingkai p#litik! peperangan! an pembangunan negara. -erangkat ari &akta i atas! kami berteka untuk menghimpun segenap maklumat khusus mengenai kehi upan keluarga an rumah tangga )asulullah SA$. 'ami se ar! bagin a ti ak memiliki sisi kehi upan yang si&atnya periba i. -agi kami! seluruh kehi upan bagin a semesta umatnya. Di sini kami paparkan perincian"perincian kehi upan bagin a yang suci. 'ami cuba memasuki setiap pintu rumah isteri )asulullah SA$ untuk mencari ipersembahkan untuk ari alam perhatian #rang. Para sejara%an lebih sering mem#tret sisi p#litik kehi upan

359

cahaya kebenaran sehingga apat kami tangkap cakra%ala kehi upan periba i! EH0 an akhlak bagin a. 'ami rakam setiap riak permasalahan yang menghempas i tiap rumah mereka! an bagaimana kai&iat )asulullah SA$ mengatasi permasalahan tersebut. 'ita akan tahu baha%a )asulullah SA$ i rumahnya sama sekali ti ak mementingkan bentuk luar. -agin a ti ak tertarik untuk membina rumah engan sesuatu yang menyengsarakan akal! hati! an ji%a penghuninya. )umah i eal bagi bagin a a alah rumah yang penghuninya ber iri k#k#h i atas nilai keimanan! akhlak! an keutamaan. )umah yang iliputi kebahagiaan! ilimpahi cinta an kasih EH0sayang. )umah yang setiap in i3i u i alamnya ber iri sama! ti ak a a belenggu yang mengikat ji%a! ti ak a a kekurangan yang mengancam keutuhan rumah tangga. )umah yang melahirkan generasi pembangun kehi upan bermasyarakat yang amai! sejahtera! saling memberi! an saling pengertian. Sebelum >slam atang! imperium )#ma%i! Persia! an +ir1aun telah an

mencengkamkan kuku pera aban

i berbagai penjuru Semenanjung Arab.

Mereka sibuk membina bangunan"bangunan! men irikan istana"istana!

memuja permata. Namun! semua itu ti ak bermakna apa"apa begitu EH0ba ai ating menghempas mereka. Yakni! ketika >slam tampil membina manusia engan benteng kebenaran an prinsip kebaikan! serta menebarkan kebahagiaan sejati kepa a #rang"#rang i sekitarnya. Apa ertinya istana bila penghuninya hi up alam kesengsaraan! kegalauan! an kegelisahan2 Setiap kea aan an peristi%a yang berlaku i rumah )asulullah SA$ a alah tela an bagi setiap lelaki mahupun perempuan. Yang kaya menemukan c#nt#h ke erma%anan. Yang miskin men apat pelipur lara i tengah kemiskinan.

360

Yang yatim menghirup ketenangan ji%a i tengah kese ihan. Yang tertimpa musibah men apat ketegaran batin i tengah hempasan bencana. Semua a a pa a )asulullah SA$. Dalam irinya terangkum seluruh ri%ayat kehi upan manusia, yatim! miskin! an terusir, se#rang bapa sekali gus se#rang suami, kaya! sakit! akrab! an seterusnya. Allah mengha irkan bagin a sebagai sumber tela an sejati bagi seluruh umat manusia. -agi kaum lelaki! rumah )asulullah SA$ manyajikan gambaran jalan kejayaan sempurna. -agi kaum ha%a! rumah bagin a mengajarkan apa yang seharusnya mereka lakukan. Di balik rumah bagin a tersimpan segala perkara yang apat ipetik &ae ahnya #leh mereka yang sabar! bersyukur! an selalu memuji kebesaran Tuhan! yang kecil an yang besar! yang sakit an yang sihat! lelaki an perempuan! serta siapa pun yang men ambakan kehi upan yang jauh ke ha apan. Tia a Tuah selain Allah Yang Maha Pemberi lagi Maha Mulia. Tia a Tuhan selain Allah! )abb tujuh langit an Arsy yang agung. Tia a Tuhan selain Allah! (ngkau Maha Suci an kami ialah #rang"#rang yang :alim. Ya Allah@ Dengan rahmat"Mu kami mengharap agar (ngkau ti ak membiarkan kami sekejap mata pun. Perbaikilah semua urusan kami an tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah@ (ngkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia! yang suka mengampuni! maka ampunilah kami. Ya Allah@ 'ami mem#h#n kepa a"Mu ampunan i unia an akhirat. Ya Allah@ Terimalah taubat! ketaatan! an kembalinya kami kepa a"Mu engan tun uk! istigh&ar! bertaubat! pasrah! berharap! an berta%asul. Masukkanlah kami ke alam g#l#ngan hamba"hamba"Mu yang s#leh. 6a ikan

361

kami sebagai hamba"hamba"Mu yang s#leh! %ali"%ali"Mu yang s#leh! ahli #rang berilmu yang mengamalkan! an sebagai hamba"hamba"Mu yang beriman an berislam. 6a ikan kami an keluarga kami sebagai #rang"#rang yang berserah iri kepa a"Mu. Perbaikilah iri kami an keluarga kami. Masukkanlah kami ke alam rahmat"Mu an ja ikanlah kami termasuk penghuni Syurga"Mu. 'ami serahkan urusan kami kepa a"Mu an kami berta%akal kepa a"Mu. 'erana! ti ak akan rugi #rang yang berta%akal kepa a Allah! )abb semesta alam. Ya Allah@ Ampunilah semua kesalahanku kerana aku tak menyengajanya. -erilah pahala atas apa yang aku tulis kerana alam amalku! %ajah"Mu yang Maha Mulia yang aku inginkan. 6a ikanlah apa yang saya tulis an persembahkan sebagai penyebab #rang yang membacanya men apatkan petunjuk. -erilah pahala semua yang baik an benar aripa a saya. Ya Allah@ Aku ber #a kepa a"Mu engan #a aripa a se#rang yang &akir an berharap agar (ngkau menerima aripa aku amalku ini! ikhlas untuk %ajah"Mu Yang Maha Mulia. Aku bersaksi baha%a saya ti ak mempunyai maksu selain (ngkau an saya ti ak berharap kecuali kepa a"Mu. -erikan kepa aku kebaikan i unia an akhirat! serta selamatkanlah aku aripa a seksa api Neraka. -erilah pahala kepa aku an kepa a semua #rang yang bekerja enganku alam siri ini. Serta #rang"#rang yang beramal alam meneliti! mencetak! membahagikan! an memuliakan saya engan tulisan yang ipersembahkannya! serta yang men#l#ng saya alam hal itu. 6a ikanlah ia

362

termasuk alam timbangan kebaikan mereka an timbangan kebaikanku. Allah bera a ibalik semua keinginan. Akhir #a kami! segala puji bagi Allah! )abb semesta alam.

(((((0000)))))

363

DAFTAR RUJUKAN

Ta&sir Al"*urtubi! Dar Asy"Sya1b. Ta&sir At"Tabari! Dar Al"+ikr li An"Nasyr. +athu Al"-ari! >bn 0ajar Al"As.alani! Dar Al"Ma1ri&ah. >hya1 9lumu in! Al"=ha:ali! Mu.a imah >bnu 'hal un.

0asyiyah >bnu Al"*ayyim! A:"Aar1i! Dar Al"'utub Al"8>lmiyyah. +il bayt ar")asul! Dr. Ni:ar Aba:ah! Darul A ab al">slami! Mesir Syarh An"Na%a%i li Sahih Muslim! Dar >hya1 At"Turath Al"8Arabi. Tuh&ah Al"Mau u ! >bnAl"*ayyim! Dar Al"Masya1ir Al">slamiyah. +ai h Al"*a ir! Al"Muna%i! Al"Maktabah At"Tijariyah Al"'ubra. At"Taba.at Al"'ubra! >bnu Sa1a ! Dar Sha ir li An"Nasyr. Al">shabah! Dar 6il li An"Nasyr. Abna1u an"nabi %a ah&aa uhu! Sheikh Ab ul Mun1in al"0ashimi! Maktabah >bnu 'athir 'u%ait As"Sirah An"Naba%iyah! Al"Maktabah Al">slamiyah. At"Targhib %a at"Tarhib! Al"Mun:iri! Dar Al"'utub Al"8>lmiyah.

364