Anda di halaman 1dari 4

BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN MENGENAI KEPENTINGAN SUKAN LARIAN GEMILANG SMK SERI SERDANG DALAM MENINGKATKAN INTERGRASI

DAN PERPADUAN SESAMA PELAJAR Borang soal selidik ini diedarkan bagi diisi oleh pelajar-pelajar SMK Seri Serdang yang menyertai sukan Larian Gemilang untuk tujuan kajian Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata pelajaran Pengajian Am 900/4. Tujuan kaji selidik ini dijalankan adalah untuk menilai pengaruh atau kesan serta kepentingan sukan Larian Gemilang SMK Seri Serdang dalam meningkatkan integrasi dan perpaduan sesama pelajar. Borang soal selidik ini mempunyai 3 bahagian iaitu Bahagian A, B & C. Justeru, saudari/saudara dipohon untuk melengkapkan semua butiran yang tertera. Semua maklumat adalah untuk kegunaan kajian ini sahaja. A. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN Sila saudari/saudara menandakan / pada petak yang disediakan. 1. Jantina a. Lelaki b. Perempuan

2. Bangsa a. Melayu b. Cina c. India

3. Tingkatan a. Menengah Rendah(1 3) b. Menengah Atas(Tingkatan 4,5) c. Tingkatan 6

B. PENGARUH / KESAN SUKAN LARIAN GEMILANG SMK SERI SERDANG KEPADA PELAJAR Sila Saudari / saudara menjawab pada kotak yang disediakan dengan menggunakan skala seperti berikut: SKALA Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju POINT 4 3 2 1

NO SOALAN

SKALA 1 2 3 4

1. 2.

Sukan ini dapat menyihatkan tubuh badan anda. Sukan ini dapat mengurangkan tekanan anda dari segi mental dan fizikal.

3. 4.

Sukan ini hanyalah sekadar membazirkan masa anda. Sukan ini dapat merangsang minat anda untuk menyertai aktiviti sukan yang lain.

5.

Sukan ini dapat menyalurkan kemahiran bersukan kepada anda.

6.

Anda akan menjadikan sukan ini sebagai hobi atau minat anda.

7.

Sukan

ini

terlalu

ekstrem

dan

mungkin

akan

menyebabkan anda mengalami kecederaan.

KEPENTINGAN SUKAN LARIAN GEMILANG SMK SERI SERDANG DALAM MENINGKATKAN INTEGRASI & PERPADUAN Sila Saudari / saudara menjawab pada kotak yang disediakan dengan menggunakan skala seperti berikut: SKALA Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju POINT 4 3 2 1

NO SOALAN

SKALA 1 2 3 4

1.

Sukan ini dapat mewujudkan persefahaman antara satu sama lain.

2.

Sukan ini memperluas pergaulan anda dengan kawankawan lain.

3.

Sukan ini dapat menyedarkan anda tentang kepentingan perpaduan dan kerjasama antara kaum.

4.

Sukan ini dapat membantu mengeratkan hubungan anda dengan pelajar-pelajar lain.

5.

Sukan ini dapat memupuk sikap kerjasama dalam kalangan pelajar.

6.

Sukan ini membantu anda mengenali lebih banyak kawan yang berbilang kaum.

7.

Sukan ini secara langsungnya dapat menjana perpaduan dalam kalangan pelajar.

8.

Sukan ini membolehkan anda memahami adat dan kebudayaan kaum lain.

9.

Sukan ini merupakan perantaraan komunikasi kepada anda dengan rakan anda.