Anda di halaman 1dari 15

BAB III BANTUAN HIDUP DASAR (BASIC LIFE SUPPORT)

Bantuan Hidup Dasar adalah suatu pert l n!an perta"a #an! harus se!era dila$u$an a!ar tida$ ter%adi $erusa$an ra!an &ital #an "e"'uat pasien tida$ dapat tert l n!( Resusitasi )antun! Paru*R)P adalah "et de #an! dila$u$an untu$ "en#ela"at$an pasien #an! "en!ala"i henti %antun! dan henti na+as #an! dapat "en#e'a'$an $erusa$an atau 'ah$an $e"atian r!an &ital( Cara "ela$u$an R)P adalah den!an ,ara "ela$u$an na+as 'uatan dan pi%atan %antun! luar( -e"a"puan BHD*BLS ini harus di"ili$i leh ran! a.a" se$alipun $arena $asus/$asus #an! "e"'utuh$an0 BHD dapat ter%adi di"anapun dan $apanpun( Sedan!$an "ateri ini "en%adi sesuatu #an! .a%i' 'a!i tena!a $esehatan0 p lisi0 pe"ada" $e'a$aran dan pen%a!a pantai(

III(1 PRINSIP DASAR BHD*BLS


P la pi$ir atau pende$atan dala" "en!hadapi $asus (situasi !a.at darurat) adalah 'erdasar$an pri"ar# sur&e# #aitu D-R-A-B-C (Dan!er 2 Resp n / Air.a# and C/Spine C ntr l 2 Breathin! / Cir,ulati n and Bleedin! C ntr l)( D/R/A/B/C inilah #an! a$an terus "en%adi perhatian dan harus selalu ada dala" $epala $ita pada saat "elihat0 "enilai0 dan se'elu" "ela$u$an tinda$an apapun pada se ran! pasien( D/R/A/B/C ini di'uat 'erdasar$an $ ndisi $e!a.atan dan palin! p tensial dala" "eni"'ul$an $e"atian( Prinsip BHD*BLS 3 D = Danger Perhati$an 'aha#a di se$itar( )an!an pani$( Bertinda$ ,e$atan dan tetap tenan! Dahulu$an $esela"atan anda se'a!ai pen l n!an0 $e"udian lin!$un!an se$itar dan $ r'an den!an "e"perhati$an 'aha#a/'aha#a #an! "un!$in a$an dihadapi pen l n!(( Ba!i Pen l n! Senantiasa "en!!una$an pelindun! seperti sarun! tan!an0 $a,a"ata0 sepatu ataupun 'enda lain #an! dapat "elindun!i anda dari ,airan tu'uh $ r'an #an! dapat "enular$an pen#a$it 'er'aha#a( Ba!i lin!$un!an

Pada $asus $e,ela$aan lalu lintas atau $asus apapun #an! dapat "e"'aha#a$n lin!$una!n #an! ada di se$itar0 usaha$an untu$ "en!a"an$an daerah se$itar( Ba!i - r'an Pada saat $ r'an ter!eleta$ dite"pat #an! se$iran#a 'er'aha#a0 "a$a , 'a untu$ "e"indah$an pasien dari te"pat terse'ut tapi 'erhati/ hatilah den!an pasien #an! di,uri!ai "ultiple trau"a0 %an!an la$u$an e$stensi leher se'elu" "e"a$ai , llar ne,$ Pen!lepasan , llar ne,$ 'aru dapat dila$u$an setelah ada $e%elasan apa$ah ada ,edera ,er&i,al atau tida$ Hu'un!i la#anan !a.at darurat se!era (a"'ulan,e0 p lisi0 pe"ada" $e'a$aran)

R = Respon 4erupa$an ,ara untu$ "en!etahui se'erapa 'esar tin!$at $esadaran $ r'an( Ada 'e'erapa "et de untu$ "enilai $esadaran sese ran!( 5an! terdiri dari 'e'erapa $ate! ri #aitu A6PU 3 - Alert (sadar) Bila $ r'an "asih 'ersuara * 'erteria$ "inta t l n! dan 'er!era$( - 6 i,e Bila $ r'an "asih dapat "en%a.a' pertann#aan pen l n!( - Pain Bila $ r'an "e"'eri$an resp n dari ran!san! sa$it #an! di'eri$an pen l n!( - Unresp n Bila $ r'an tida$ ada resp n sa"a se$ali - r'an den!an $ate! ri Pain dan Unresp n0 "e"erlu$an pert l n!an ABC se!era( Se'elu" penan!anan ABC0 harus diperi$sa apa$ah $ r'an "en!ala"i trau"a ,er&i,al atau tida$( Ciri/,iri $ r'an den!an trau"a ,er&i,al #aitu 3 - terlihat %e%as di se$itar ,la&i,ula * 'ahu - 'i "e$ani$a $e,ela$aan - "ultiple trau"a A = Airway and C-spine Control Air.a# 'er$aitan den!an $ ndisi %alan napas $ r'an( )i$a pen l n! "ene"u$an pasien den!an suara na+as #an! ra"ai (tida$ 'ersih)( Pada $ ndisi ini 'erarti ada suara na+as #an! ti"'ul a$i'at adan#a su"'atan parsial %alan

napas( )i$a %alan napas tersu"'at seluruhn#a0 "a$a suara napas tida$ terden!ar la!i( Untu$ "enilai adan#a !an!!uan %alan napas ini0 la$u$an 7LOO-0 LISTEN0 FEEL7( LOOLihat adan#a per!era$an %alan napas( Perhati$an nai$ turunn#a dada penderita0 ,upin! hidun! dan perut( LISTEN Den!ar$an $e"un!$inan adan#a suara napas te"'ahan #an! dapat 'erupa 3 / Sn rin! (n! r $)0 ter%adi $arena adan#a 'stru$si "e$anis seperti lidah %atuh $e 'ela$an! dan "en!halan!i %alan napas( / 8ar!lin! (suara 'er$u"ur) dise'a'$an adan#a ,airan seperti darah atau se$ret #an! 'erle'ihan / Cr .in! (suara "elen!$in! saat inhalasi) $arena adan#a spas"e larin!( FEEL Rasa$an ada atau tida$ he"'usan udara dari lu'an! hidun!( Bila salah satu dari hal/hal terse'ut $ita te"u$an "a$a se!eralah la$u$an pe"'e'asan %alan napas( Pr sedur penatala$sanaan "asalah air.a# di lapan!an adalah 3 1( Bersih$an "ulut pasien den!an tan!an $ita (Fin!er S.ap)

9( La$u$an triple air.a# "anu&re #aitu e$stensi leher0 head tilt0 dan ,hin li+t( Berhati/hati pada pasien "ultiple trau"a #an! di,uri!ai den!an patah tulan! leher*+ra$tur ,er&i,al0 %an!an la$u$an e$stensi leher tapi se!era pasan! , llar ne,$( :( Pada pasien terseda$ a$an terlihat !e%ala #an! $has su"'atan %alan napas 'ai$ t tal ataupun parsial( Pada $asus ini0 $ita dapat "ela$u$an Hei"li,h 4anu&re atau Ba,$ Bl .s( Pasien #an! tertelan 'enda asin! dan "asih sadar0 "anipulasi den!an pu$ulan pada pun!!un! $adan!/ $adan! dapat "e"per'erat $eadaan( Oleh $arena itu dapat di, 'a dulu den!an "en!an%ur$an pasien 'atu$( Te$ni$ "e"pertahan$an Air.a# dala" $eadaan sta'il 3 - Triple Manuvre (E$stensi leher0 Head Tilt0 Chin Li+t) Cara ini dila$u$an pada s r'an den!an ri.a#at tida$ ada trau"a ,er&i$al( -epala die$stensi$an den!an ,ara"eleta$$an tan!an di dahi $ r'an sa"'il "ene$an atau "end r n!n#a $e 'ela$an!0 lalu tan!an #an! lain dileta$$an di 'a.ah leher $ r'an den!an sedi$it "en!an!$atn#a $eatas( - Jaw Thrust Cara ini dila$u$an pada $ r'an den!an ri.a#at trau"a ,er&i,al( P sisi pen l n! 'erada di pun,a$ $epala $ r'an $e"udian d r n! rahan! $ r'an $e depan den!an $edua tan!an0 se"entara i'u %ari "e"'u$a "ulut pasien sehin!!a pernapasan dapat "elalui "ulut dan hidun! - Heimlich Manuvre Adalah henta$an padda daerah ulu hati* epi!astriu" den!an prinsip seperti pada ' t l #an! tertutup rapat dan dapat di$er%a$an pada pasien terlentan! atau pun pada saat pasien dala" p sisi te!a$( Berhati/hati pada pasien ha"il atau 'alita( Cara ini dila$u$an apa'ila $ r'an "en!ala"i !an!!uan air.a# #an! dise'a'$an a$i'at terseda$ 'enda asin!( P sisi tan!an #an! le'ih d "inan "en!epal dan tan!an #an! lain dileta$$an diatasn#a( P sisi tan!an terse'ut 'erada di daerah se$itar epi!astriu" * ulu hati( Lalu henta$an den!an $uat(

Bac Blows Adalah pu$ulan atau tepu$an pada pun!!un! pasien 9/:; #an! dapat di$er%a$an pada siapapun

Apa'ila den!an ,ara/,ara ini pasien 'elu" dapat 'ernapas "a$a la$u$an pe"asan!an r pharin!eal tu'e0 sedan!$an 'ila !an!!uan dise'a'$an leh ,airan dapat dila$u$an su,ti n (sed t)( Berhati/hati den!an pe"asan!an r pharin!eal tu'e pada ana$/ana$( Bila 'elu" dapat tertan!ani "a$a pi$ir$an pe"asan!an air.a# de+initi+seperti ,ri, tir idhe,t "# needle atau sur!er# dan pe"asan!an tu'e r tra$eal atau nas tra$eal(

B = Breathing Breathin! * &entilasi adalah suatu pr ses pne!a"'ilan $si!en dari udara 'e'as dan pen!eluaran $ar' ndi $sida $e udara 'e'as( Air.a# #an! 'ai$ tida$ "en%a"in pr ses 'ernapas 'erlan!sun! den!an 'ai$ $arena den!an %alan napas #an! 'ai$ 'elu" tentu $si!en dapat "asu$ dan $ar' ndi $sida dapat di$eluar$an( Untu$ "enilai !an!!uan pada Breathin! den!an "elihat ada atau tida$n#a per!era$an napas #aitu tida$ adan#a suara napas dan tida$ dirasa$ann#a he"'usan udara #an! $eluar dari "ulut pasien (Initial Asses"ent Breathin!)( - Bila di,uri!ai henti napas0 perlu la$u$an tiupan napas (Breathin! Supp rt) den!an he"'usan e+e$ti+ se'an#a$ 9 $ali( Lalu ,e$ nadi dan napas( - Bila sudah ada .alau le"ah0 "a$a p sisi$an pasien dala" p sisi Re, &er# P siti n( Bila setelah 9 $ali tiupan napas di'eri$an dan tida$ ada per'ai$an0 "a$a se!era la$u$an pe"eri$saan terhadap sir$ulasi sa"'il terus dila$u$an pernapasan 'uatan (Arti+i,ial 6entilati n)(
Te$ni$ Breathin! Supp rt 4erupa$an usaha &entilasi 'uatan dan $si!enasi den!an in+lasi te$anan p siti+ se,ara inter"itten den!an "en!!una$an udara e$shalasi dari "ulut $e "ulut0 "ulut $e hidun! atau dari "ulut $e alat (S 2 tu'e "as$er atau 'a! &al&e "as$)( 6entilasi 'uatan den!an te$anan p siti+ %an!$a pan%an! se'ai$n#a dila$u$an "elalui intu'asi den!an pipa end tra$eal atau den!an tra$e st "i( Pada pasien #an! trau"a0 pe"'erian $si!en le'ih pentin! daripada &entilasi 'uatan $arena henti napas pan%an! %aran! ter%adi pada trau"a0 'iasan#a han#a 'erupa hip $se"i( Cara &entilasi 'uatan dari "ulut $e "ulut dari "ulut $e hidun! 3

/ /

P sisi pasien tetap dipertahan$an seperti pada p sisi "e"'e'as$an %alan napas( Tan!an $anan di sa"pin! "ene$an dan pasien %u!a dipa$ai "enutup hidun!( Diusaha$an "ulut tetap ter'u$a sedi$it( Tari$ napas dala" dan tiup$an den!an $uat pada ran! de.asa dan perlahan/lahan pada ana$/ana$( -e"udian perhati$an apa$ah dada "en!e"'an! atau tida$( Bila dada "en!e"'an! "a$a tiupan dihenti$an0 lepas "ulut pen l n! dari pasien dan 'iar$an pasien 'ernapas se,ara pasi+( Setelah selesai e$shalasi0 ulan!i tiupan den!an le'ih dahulu 'ernapas dala"( Dala" hal ini & lu"e le'ih pentin! daripada ira"a( Pada ran! de.asa ulan!i in+lasi setiap < deti$ atau 19 $ali per"enit0 sedan!$an pada ana$/ana$ tiap : deti$ atau 9= $ali per"enit( Bila dada tida$ "en!e"'an!0 "alahan perut "en%adi !e"'un!0 'erarti %alan napas tida$ ter'u$a den!an 'ai$(

Cara &entilasi 'uatan dari "ulut $e hidun! prinsipn#a sa"a0 han#a disini #an! ditutup adalah "ulut untu$ "en,e!ah ter%adin#a $e' , ran( Cara &entilasi 'uatan dapat %u!a dila$u$an dari "ulut $e alat Den!an "e"a$ai S 2 shape r phar#n!eal plasti, air.a# .ith a,upped +lan!e (Resusitu'e)( Di sini harus tetap dipertahan$an p sisi $epala pasien $e 'ela$an!( Selain itu saat "e"asu$$an alat harus perlahan/ lahan untu$ "en,e!ah "untah atau spas"e larin!( Atau pula dapat "e"a$ai sel+ re+illin! 'a! and "as$ seperti a"'u (aut "ati, "anual 'reathin! unit) 'a! atau 4PR (Puritan "anual resu,itati n) 'a!ian #an! dapat disa"'un! $e ta'un! $si!en atau $e udara 'e'as dala" ruan!an(

Setelah dila$u$an usaha pert l n!an den!an "e"'e'as$an %alan napas dan usaha &entilasi 'uatan0 diperhati$an apa$ah dada pasien "e"perlihat$an !era$an nai$ turun atau terden!ar udara $eluar pada .a$tu e$shalasi( Apa$ah den#utan nadi tera'a atau suara den#utan %antun! dan pe"'uluh darah terden!ar den!an stet s$ p( Bila nadi tera'a0 lan%ut$an den!an 19 $ali in+lasi per"enit untu$ ran! de.asa dan 9= $ali se"enit untu$ ana$/ana$( Bila nadi tida$ tera'a0 "ulai den!an pi%at %antun! dan pe"'uluh darah luar untu$ "e"'eri$an 'antuan sir$ulasi(

C = Circulation and Bleeding Control

Setelah pr 'le" A/B dapat ditan!ani se!era pindah $e C dan ra'a nadi ,ar tis0 ada$ah pulse> Berapa +re$uensin#a> Ba!ai"ana pen!isiann#a> Le"ah> Cepat> Bila tida$ $ita te"u$an adan#a den#ut0 ,uri!ai adan#a henti %antun! dan se!era la$u$an $ "presi %antun! luar( Bila dite"u$an adan#a nadi .alaupun le"ah dan ,epat se!era 'erpi$ir adan#a suatu pr 'le" sir$ulasi0 se!era la$u$an pen!$a%ian le'ih lan%utden!an "enilai a$ral (han!at atau din!in)0 .arna $ulit ("erah atau pu,at)0 pen!isian $apiler (nilai n r"al RCT*Re+ill Capilar# Test ? 9 deti$)( Bersa"aan den!an pe"eri$saan ini se!era la$u$an 'alut te$an pada pasien terse'ut untu$ "en!henti$an perdarahan( Bila sudah %elas pr 'le" #an! ter%adi "a$a se!era la$u$an pert l n!an seperti pe"asan!an in+us (I6 Line)0 a' ,ath $ali'er 'esar den!an trans+usi*'l d set0 dua %alur0 ,airan RL0 dan %an!an lupa la$u$an pen!a"'ilan darah untu$ ,r ss"at,h( Apa'ila ter%adi s# $0 "a$a ,airan intra&ena harus di!u#ur pe"'eriann#a( Te$ni$ "ela$u$an $ "presi %antun! luar 3 1( Leta$$an satu tapa$ tan!an di atas per"u$aan dindin! dada pada @ 'a!ian u%un! sternu"0 na"un tida$ ' leh dileta$$an di atas pr ,essus ;iph ideus( 9( Beri te$anan 'erarah $e 'a.ah $ira/$ira :/< ," untu$ ran! de.asa( Fre$uensi !era$an diatur 1 $ali perdeti$ atau A=/B= $ali per"enit( :( Pada .a$tu !era$an pene$anan0 diusaha$an "enahan sternu" $e 'a.ah sela"a @ deti$ (<= C si$lus)0 $e"udian lepas den!an ,epat dan tun!!u @ deti$ la!i (<=C si$lus)0 a!ar %antun! dan pe"'uluh darah terisi darah( D( - "presi harus teratur0 halus dan tida$ terputus/putus( <( Dala" $eadaan apapun $ "presi tida$ ' leh terhenti le'ih dari < deti$( A( Tinda$an - "presi %antun! luar harus di'aren!i &entilasi 'uatan den!an +re$uensi 1< $ali $ "presi diirin!i 9 $ali in+lasi paru atau < $ali $ "presi diirin!i 1 $ali in+lasi se,ara ,epat( B( Sela"a tinda$an $ "presi %antun! luar0 henda$lah dila$u$an pe"eri$saan den#ut nadi arteri $ar tis dan pupil se,ara 'er$ala( Bila pupil dala" $eadaan $ nstri$si den!an re+le; ,aha#a p siti+0 "enanda$an $si!enasi aliran darah ta$ ,u$up( Bila se'ali$n#a #an! ter%adi0 "erupa$an tanda $erusa$an ta$ 'erat dan R)P dian!!ap $uran! 'erhasil(

-)L ini dapat "eni"'ul$an pen#ulit 'erupa 3 / Patah tulan! i!a0 sternu"0 $erusa$an tulan! 'ela$an!( / Laserasi paru0 hati0 atau laserasi*ruptur %antun! dan pe"'uluh darah0 herniasi %antun! dan pe"'uluh darah "elalui peri,ardiu"( / Ta"p nade %antun! dan pe"'uluh darah( / E"' li le"a$ pada paru dan ta$( / He"at t ra$s dan pneu" t ra$s( Untu$ "en!hindari pen#ulit/pen#ulit di atas0 "a$a dala" "ela$u$an -)L perlu diperhati$an 'e'erapa hal 3 / - "presi tida$ ' leh "ele.ati 'atas pr ,essus ;iph ideus( / Pada .a$tu $ "presi harus 'erhati/hati a!ar %ari tan!an tida$ "en#entuh i!a pasien dan telapa$ tan!an harus dileta$$an tepat pada @ distal sternu"( / Tida$ "ela$u$an !era$an ti'a/ti'a atau terputus/putus serta $ "presi dan rela$sasi haruslah seira"a( / Tida$ "ela$u$an $ "presi dada dan perut 'ersa"aan( / Harus san!at 'erhati/hati pada pasien den!an $atup 'uatan $arena -)L dapat "eni"'ul$an laserasi $atup( Dala" 'e'erapa hal -)L "erupa$an $ ntraindi$asi0 seperti 3 lu$a ta%a" dindin! dada0 trau"a pada 'a!ian dala" dada0 e"' li udara atau paru "assi+0 tensi n pneu" t ra$s atau pneu" t ra$s 'ilateral0 e"+ise"a 'erat atau ta"p nade %antun! dan pe"'uluh darah( Dia!ra" Penatala$sanaan Bantuan Hidup Dasar

Call for Help

Tentukan kesadaran

Panggil/goyang

Recovery position

Buka jalan napas

Triple manuvre

Periksa pernapasan

Look listen feel

Beri napas buatan

! napas efektif

Periksa sirkulasi

"enyut nadi carotis

#irkulasi ada

Tidak ada sirkulasi

#elalu cek ulang

$ompresi jantung luar

III(9 HENTI )ANTUN8 (CARDIAC ARREST) dan HENTI NAFAS (APNEU)


Henti !antung Se'a' 2 se'a' henti %antun! - pen#a$it $ardi &as$ular - $e$uran!an $si!en a$ut - $ele'ihan d sis 'at - !an!!uan asa" 'asa - $e,ela$aan0 sen!atan listri$ dan ten!!ela" - re+le$s &a!al - anastesi dan pe"'edahan - terapi dan dia!n sti$ "edi$ - s# $ (hip & le"i$0 neur !eni$0 t $si$0 dan ana+ila$ti$) Tanda 2 tanda henti %antun! - $esadaran hilan!

tida$ tera'a den#ut arteri ,ar tis terlihat seperti "ati (death li$e appearan,e) .arna $ulit pu,at pupil dilatasi

Henti na"as Se'a' 2 se'a' henti na+as - su"'atan %alan na+as - depresi pernapasan a$i'at 'at/ 'atan piate Tanda 2 tanda henti na+as - tida$ ada !era$an na+as - tida$ terden!ar suara na+as - tida$ terasa he"'usan na+as di pipi

III(D RESUSITASI )ANTUN8 PARU (R)P)


Di$enal %u!a den!an Cardi /Pul" ner Resusitati n (CPR)( R)P adalah suatu tinda$an darurat se'a!ai suatu usaha untu$ "en!e"'ali$an $eadaan henti %antun! dan henti na+as (#an! di$enal se'a!ai $e"atian $linis) $e +un!si #an! pti"al0 !una "en,e!ah $e"atian 'i l !is( Indi$asi dila$u$an R)P adalah apa'ila ter%adin#a henti %antun! dan na+as( -e"atian $linis adalah $e"atian #an! ditandai den!an hilan!n#a nadi arteri $ar tis atau arteri +e" ralis0 terhentin#a den#ut %antun! dan pe"'uluh darah atau perna+asan dan ter%adin#a penurunan*hilan!n#a $esadaran( -e"atian 'i l !is 'ila $erusa$an ta$ tida$ dapat diper'ai$i la!i ter%adi han#a $uran! le'ih D "enit setelah $e"atian $linis( Oleh $arena itu 'erhasiln#a tinda$an R)P ter!antun! pada ,epatn#a tinda$an dan tepatn#a te$ni$ pela$sanaann#a0 .alaupun dala" 'e'erapa hal ter!antun! pula pada +a$t r pen#e'a'n#a( Te ni mela u an RJ# $ Untu$ De.asa E P sisi$an tan!an untu$ $ "presi dada 3 1( Den!an %ari ten!ah dan telun%u$0 te"u$an salah satu rusu$ palin! 'a.ah $ r'an pada sisi de$at anda( 8eser u%un! %ari sepan%an! tulan! rusu$ itu "enu%u titi$ te"u tulan! rusu$ den!an tulan! dada( Leta$an

9( :( E

1( 9( :( D( <(

%ari ten!ah anda di titi$ ini dan telun%u$ disa"pin!n#a di atas tulan! dada( Leta$an pan!$al telapa$ tan!an anda #an! lain di atas tulan! dada F !eser $e 'a.ah "ende$ati telun%u$( Inilah titi$ te"pat anda "ene$an( Leta$an pan!$al telapa$ tan!an perta"a di atas len!an tadi0 den!an %ari salin! "en!un,i( Beri $ "presi dada dan napas 'antuan 3 4e"'un!$u$lah $e arah $ r'an0 den!an len!an anda te!a$ lurus( Te$an &erti$al pada tulan! dada0 dan te$an dada sedala" G D/< ,"( Te$an dada 1< $ali den!an $e,epatan 1== $ "presi*"enit( Ten!adah$an $epala0 an!$at da!u0 dan 'erilah 9 napas 'antuan( Berilah 1< $ "presi dada 'er!antian den!an 9 napas 'antuan( Lan%ut$an CPR sa"pai 'antuan datan!0 $ r'an 'ernapas0 atau anda terlalu lelah "elan%ut$ann#a(

Untu$ Ana$/ana$ E P sisi$an tan!an untu$ $ "presi dada 3 1( Den!an telun%u$ dan %ari ten!ah anda0 ,ari salah satu tulan! rusu$ #an! palin! 'a.ah pada sisi terde$at anda( 8eser u%un! %ari sepan%an! tulan! rusu$ $e titi$ te"u tulan! rusu$ den!an tulan! dada( Leta$an %ari ten!ah anda pada titi$ ini dan telun%u$ di sa"pin!n#a di atas tulan! dada( 9( Leta$an pan!$al telapa$ tan!an anda #an! lain pada tulan! dada F !eser $e 'a.ah a!ar 'erte"u telun%u$ anda( Inilah titi$ #an! harus anda te$an( E Beri $ "presi dada dan napas 'antuan 3 1( 8una$an 1 pan!$al telapa$ tan!an untu$ "ene$an titi$( An!$at %ari anda untu$ "e"asti$an anda tida$ "ene$an tulan! rusu$ ana$( 9( 4e"'un!$u$ $e arah ana$0 den!an len!an te!a$ lurus( Te$an &erti$al pada tulan! dada0 $e"pis$an dadan#a $ira/$ira 1*: $edala"ann#a( :( Te$an dada < $ali den!an $e,epatan 1== $ "presi*"enit( D( Berilah 1 napas 'antuan( <( Lan%ut$an "e"'eri < $ "presi dada 'er!antian den!an 1 napas 'antuan sela" 1 "enit0 $e"udian pan!!il a"'ulan,e( Untu$ Ba#i E P sisi$an %ari untu$ $ "presi dada 3

1( Leta$an u%un! %ari telun%u$ dan %ari ten!ah anda sele'ar 1 %ari di 'a.ah !aris #an! "en!hu'un!$an putin! susu 'a#i( Beri $ "presi dada dan napas 'antuan 3 1( Te$an te!a$ lurus $e 'a.ah pada dada0 1*: $edala"an dada( La$u$an < $ali den!an $e,epatan 1== $ "presi*"enit( 9( Beri 1 napas 'antuan( :( Beri < $ "presi dada 'er!antian den!an 1 napas 'antuan( D( Lan%ut$an CPR hin!!a 'antuan "edis datan!0 'a#i 'er!era$ atau 'ernapas0 atau anda terlalu lelah untu$ "elan%ut$ann#a(

CPR 'ein! per+ r"ed

CPR in 'asi, li+e supp rt( Fi!ure A3 The &i,ti" sh uld 'e +lat n his 'a,$ and his " uth sh uld 'e ,he,$ed + r de'ris( Fi!ure B3 I+ the &i,ti" is un, ns,i us0 pen air.a#0 li+t ne,$0 and tilt head 'a,$( Fi!ure C3 I+ &i,ti" is n t 'reathin!0 'e!in arti+i,ial 'reathin! .ith + ur Hui,$ +ull 'reaths( Fi!ure D3 Che,$ + r ,ar tid pulse( Fi!ure E3 I+ pulse is a'sent0 'e!in arti+i,ial ,ir,ulati n '# depressin! sternu"( Fi!ure F3 4 uth/t /" uth resus,itati n + an in+ant( (Illustrati n '# Ele,tr ni, Illustrat rs 8r up()

R)P #an! dila$u$an pada pasien den!an henti %antun! dapat "e"'eri$an $e"un!$inan hasil3 / - r'an * pasien "en%adi sadar $e"'ali( / - r'an * pasien din#ata$an "ati( / - r'an * pasien 'elu" dapat din#ata$an "ati dan 'elu" ti"'ul den#ut %antun! sp ntan( Dala" hal ini perlu di'eri pert l n!an le'ih lan%ut (Ad&an,e Trau"a Li+e Supp rt)( / Den#ut %antun! sp ntan ti"'ul0 tetapi $ r'an * pasien 'elu" pulih $esadarann#a( 6entilasi sp ntan 'isa ada atau tida$( Selain $ "presi dada luar0 #an! %u!a ter"asu$ 'antuan sir$ulasi adalah pen!hentian perdarahan dan penentuan p sisi untu$ "en!atasi s# $0 #aitu den!an "eleta$$an $epala le'ih rendah daripada $a$i( Dala" $eadaan darurat0 resusitasi dapat dia$hiri 'ila terdapat salah satu dari 'eri$ut ini 3

/ / / / /

Telah ti"'ul $e"'ali sir$ulasi dan &entilasi sp ntan #an! e+e$ti+( Ada ran! lain #an! "en!a"'il alih tan!!un! %a.a'( Pen l n! terlalu lelah sehin!!a tida$ san!!up "enerus$an resusitasi( Pasien din#ata$an "ati( Setelah di"ulai resusitasi0 tern#ata $e"udian di$etahui 'ah.a pasien 'erada dala" stadiu" ter"inal suatu pen#a$it #an! tida$ dapat dise"'uh$an atau ha"pir dipasti$an 'ah.a +un!si sere'ral tida$ a$an pulih0 #aitu sesudah @ / 1 %a" ter'u$ti tida$ ada nadi pada n r" ter"ia tanpa R)P(

Pasien din#ata$an "ati apa'ila 3 / Telah ter'u$ti ter%adi $e"atian 'atan! ta$( / Fun!si sp ntan pernapasan dan %antun! telah 'erhenti se,ara pasti * irre&ersi'el( Petun%u$ ter%adin#a $e"atian ta$ adalah pasien tida$ sadar0 tida$ ada pernapasan sp ntan dan re+le$s "untah0 serta terdapat dilatasi pupil #an! "enetap sela"a 1</:= "enit atau le'ih0 $e,uali pada pasien hip ter"i$0 di'a.ah e+e$ 'ar'iturat0 atau dala" anestesi u"u"( Sedan!$an "ati %antun! ditandai leh tida$ adan#a a$ti&itas listri$ %antun! (asist l) sela"a palin! sedi$it := "enit .alaupun dila$u$an upa#a R)P dan terapi 'at #an! pti"al( Tanda $e"atian %antun! adalah titi$ a$hir #an! le'ih 'ai$ untu$ "e"'uat $eputusan "en!a$hiri upa#a resusitasi(
Da+tar pusta$a 1( Sud # 0 Aru( I(0 d$$( 9==B( Bu$u A%ar Il"u Pen#a$it Dala" )ilid III Edisi I6 ( )a$ata 3 Pusat Pener'itan IPD F-UI( 9( 4ans% er0 Ari+( 9===( -apita Sele$ta -ed $teran Edisi III )ilid 9 ( )a$arta 3 4edia Aes,ulapius F-UI( :( -arta.inata0 )enn#0 d$$( 9==A( 4anual Pert l n!an Perta"a( )a$arta 3 PT 8a#a Fa& rit Press( D( Sunatri 0 ) enarha" )( Resusitasi )antun! Paru dala" 3 Anastesi l !i ( Ba!ian Anastesi l !i dan Terapi intensi+ F-UI( 1JKJ31D:/A9(