Anda di halaman 1dari 21

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

PENDIDIKAN ISLAM
(MASALAH PEMBELAJARAN)

TAHUN SATU

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS


MASALAH PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN SATU

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

MUKA SURAT

RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD FOKUS MATA PELAJARAN PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

v vi viii ix ix ix x xi xi xii xiii 1

iii

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vi

KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas mendukung cita-cita murni dan unggul selaras dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan

ini,

selaras

dengan

tahap

kebolehan

murid

dan

keadaan

persekitaran.

Kebangsaan bertujuan melahirkan murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke21.

Dalam proses penyediaan dokumen KSSR Pendidikan Khas, banyak pihak yang turut sama terlibat. Kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan kepakaran, masa dan tenaga hingga terhasilnya dokumen Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Khas ini, Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan

Dokumen KSSR Pendidikan Khas disediakan bagi merealisasikan tuntutan dan hasrat KSSR melalui pendidikan khas. Keberkesanan pelaksanaan KSSR memerlukan guru menghayati kehendak dan semangat pendidikan khas seperti mana yang tersurat dalam dokumen KSSR. Pelaksanaan kurikulum ini diharap dapat

terima kasih.

menyediakan murid yang lebih berdaya saing, membentuk insan yang seimbang dan dapat menyumbang kepada keharmonian serta kesejahteraan negara.

Dokumen ini menyatakan aras penguasaan yang paling minima yang perlu murid kuasai di akhir pembelajaran. Oleh itu, guru haruslah merancang aktiviti dan pedagogi yang sesuai bagi tujuan

Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

vii

PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR Pendidikan Khas Masalah

menyediakan pendidikan berkualiti secara optimum untuk murid bermasalah pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan berjaya dalam kehidupan. MATLAMAT

Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran digubal dengan matlamat untuk

Pembelajaran adalah bersifat holistik, tidak terlalu akademik dan tidak membebankan murid, ini selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.

mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan

Bagi memenuhi keperluan individu proses pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas.

berakhlak mulia.

OBJEKTIF

KSSR Pendidikan Khas murid: i. mengamalkan

Masalah Pembelajaran membolehkan

tingkah

laku

dan

sikap

positif

dalam

menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna

KSSR Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran dibina supaya pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat

ii.

mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian

diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga

ix

iii.

menunjukkan

kemahiran

dan

keterampilan

ke

arah

i. ii. iii. iv. v. vi.

Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri

kehidupan bekerjaya iv. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna v. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk vi. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam vii. viii. ix. x. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian melibatkan diri dalam aktiviti riadah menghargai keindahan alam dan warisan budaya menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan

komunikasi seiring dengan perkembangan semasa

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG

Organisasi

Kurikulum modal

Berasaskan insan yang

Tunjang

dibina

bagi dan

membangunkan

berpengetahuan

berketerampilan. Tunjang merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah: Bentuk Kurikulum Transformasi

KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD

FOKUS MATA PELAJARAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran

6.1

Pendikan Islam

Pendidikan Islam memberi fokus kepada penyampaian ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan kepada al-Quran dan As-Sunnah. Ini selari dengan kemahiran dan amalan yang disarankan dalam Tunjang Kerohanian iaitu Sikap dan Nilai yang menyumbang ke arah melahirkan murid yang beriman, berilmu,

diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai. 5.1 Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yan murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai..

berakhlak mulia, bertakwa dan beramal soleh. Mata pelajaran Pendidikan Islam ini memberi pendedahan kepada murid tentang ilmu pengetahuan, kemahiran serta nilai yang merangkumi aspek keimanan, kemanusiaan dan ketatanegaraan. Mata pelajaran ini dibahagikan kepada tiga tajuk utama iaitu Asuhan Tilawah al-

5.2

Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteriaatau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi Standard

Quran, Asas Ulum Syariah dan Asas Akhlak Islamiah. Standard Kurikulum yang dinyatakan di dalam dokumen ini merupakan keperluan yang perlu dicapai oleh semua murid.

Kandungan.

xi

6.2

Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Islam Mata Pelajaran Pendidikan Islam terdiri dari Modul Pengajaran dan Modul Pembelajaran

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ini guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai

6.2.1

Modul Pengajaran Pendidikan Islam

kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Antaranya adalah:

Modul pengajaran disediakan berpandu kepada standard Kurikulum Teras Asas pendidikan islam untuk membantu guru menjalankan pengajaran dengan lebih berkesan. Guru boleh mengubahsuai atau membina modul yang Kaedah Hafazan Kaedah Amali Pelbagai Kaedah Terapi Pembelajaran Masteri Kaedah Simulasi Kaedah Perbincangan 6.2.2 Modul Pembelajaran Pendidikan Islam Pembelajaran Kolaborasi Pendekatan Permainan Modul Pembelajaran Pendidikan Islam juga disediakan untuk kegunaan murid. Modul ini mengandungi lembaran kerja untuk menguji kefahaman dan penguasaan murid untuk mencapai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Belajar Melalui Bermain Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Pengalamian

bersesuaian mengikut keperluan. Penglibatan murid yang aktif dapat meningkatkan pencapaian prestasi murid.

xii

PENTAKSIRAN

Pentaksiran hendaklah dilaksanakan apabila sesuatu kemahiran selesai dijalankan berdasarkan Key Stage Masalah Pembelajaran. Pentaksiran berasaskan sekolah hendaklah dalam bentuk sumatif dan formatif. Hasil kerja murid seperti lembaran kerja, folio murid, pemerhatian dan ujian secara lisan boleh digunakan sebagai bahan pentaksiran. Pentaksiran secara pemerhatian hendaklah disertakan pengajaran dengan dan senarai semak. Segala perancangan bersama

pembelajaran

hendaklah

dibuat

Rancangan Pengajaran Individu (RPI). Guru menggunakan hasil pentaksiran ini untuk merancang proses pengajaran dan

pembelajaran yang seterusnya.

xiii

DRAF

DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ISLAM TAJUK ASUHAN MEMBACA AL-QURAN STANDARD KANDUNGAN 1.1 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di atas STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Membunyikan huruf berbaris satu di atas hingga

1. Tilawah Al-Quran

1.2 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di bawah

1.2.1 Membunyikan huruf berbaris satu di bawah 1.3.1 Membunyikan huruf

hingga

1.3 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris satu di hadapan 2. Bacaan dan Hafazan 2.1 Membaca Surah Al-Fatihah

hingga

berbaris satu di hadapan

2.1.1 Melafazkan ayat satu 2.1.2 Melafazkan ayat dua 2.1.3 Melafazkan ayat tiga 2.1.4 Melafazkan ayat empat 2.1.5 Melafazkan ayat lima 2.1.6 Melafazkan ayat enam 2.1.7 Melafazkan ayat tujuh 2.1.8 Melafaz keseluruhan ayat

DRAF

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.2 Menghafaz Surah al-Fatihah

2.2.1 Membaca dan menghafaz ayat satu 2.2.2 Membaca dan menghafaz ayat dua 2.2.3 Membaca dan menghafaz ayat tiga 2.2.4 Membaca dan menghafaz ayat empat 2.2.5 Membaca dan menghafaz ayat lima 2.2.6 Membaca dan menghafaz ayat enam 2.2.7 Membaca dan menghafaz ayat tujuh 2.2.8 Menghafaz keseluruhan ayat

ASAS ULUM SYARIAH 3.1. Mengenal Rukun Iman 3.1.1 Menyatakan rukun-rukun iman 3.1.1.1 Beriman kepada Allah 3. Aqidah 3.1.1.2 Beriman kepada Malaikat 3.1.1.3 Beriman kepada Kitab 3.1.1.4 Beriman kepada Rasul 3.1.1.5 Beriman kepada Hari Kiamat 3.1.1.6 Beriman kepada Qada dan Qadar

3.1.2 Menyebut rukun iman yang pertama hingga ke enam

DRAF

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

3.2. Mengenal kekuasaan Allah SWT

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Menyebut makhluk ciptaan Allah Membezakan ciptaan Allah dan ciptaan manusia Menceritakan kegunaan anggota badan yang diciptakan oleh Allah

4. Ibadah

4.1 Memahami dan mengamalkan Konsep 4.1.1 Wuduk

Mengenal anggota wuduk yang fardhu Muka Tangan Kepala Kaki

4.1.2 4.1.3 4.1.4

Menyatakan pengertian wuduk Menyebut tujuan wuduk Membaca lafaz niat wuduk serta niatnya

DRAF

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.5

Amali wuduk bagi anggota fardu

4.1.5.1 Membasuh keseluruhan kawasan muka 4.1.5.2 Meratakan air dari tangan hingga ke siku 4.1.5.3 Menyapu air ke sebahagian kepala 4.1.5.4 Membasuh kaki hingga ke buku lali 4.1.6 Amali wuduk dengan sempurna bersama sunat-sunatnya 4.1.7 Menyatakan perkara membatalkan wuduk

4.2

Mengenal Konsep Air Mutlak

4.2.1 Menyatakan pengertian air mutlak 4.2.2 4.2.3 Menyebut jenis-jenis air mutlak Menyatakan kegunaan air mutlak

DRAF

TAJUK ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH 5 Adab dan Akhlak

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 Memahami dan mengamalkan Adab Makan

5.1.1 Menyatakan adab sebelum makan Membasuh tangan Duduk dengan tertib Baca doa sebelum makan

5.1.2 Menyatakan adab semasa makan Menggunakan tangan kanan Makan perlahan-lahan (tidak gelojoh) Tidak bercakap dan ketawa

5.1.3 Menyatakan adab-adab selepas makan Membasuh tangan Baca doa selepas makan Membersihkan alatan dan tempat makan

Terbitan:

Kementerian Pelajaran Malaysia


Bahagian Pembangunan Kurikulum Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Faks: 03- 8888 9917