Anda di halaman 1dari 11

PRAKTIKAL 2 TAJUK TUJUAN : Haba Tindak Balas : Untuk menentukan haba tindak balas bagi ; i) Na2CO3 + 2HCl 2NaCl

l + H2O + CO2 ii)


NaHCO3 + HCl NaCl + H2O +CO2 H1 H2

dan secara tidak langsung, berdasarkan Hukum Hess berkaitan haba tetap, haba bagi tindak balas iii ialah iii)
2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O H3

TEORI PENGETAHUAN : Semua tindak balas melibatkan perubahan tenaga. Tindak balas Eksotermik merupakan salah satu tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran. Tindakan ini merupakan tindak balas yang menyerap tenaga daripada persekitaran. Terdapat 4 jenis haba tindak balas iaitu: 1. Haba Pemendakan 2. Haba Peneutralan 3. Haba Penyesaran 4. Haba Pembakaran Dalam tindak balas kimia, tenaga biasanya terjelma sebagai haba. Haba ini dinamakan ENTALPI, simbolnya ialah H. Entalpi - Satu bentuk tenaga terma yang disukat pada TEKANAN TETAP. Entalpi Piawai - Entalpi yang disukat pada tekanan tetap 1 atm (pada suhu 25C)

Persamaan Termokimia melibatkan : H Balas, Tindak Hasil Balas Tindak Bahan H bertanda negatif bagi tindak balas eksotermik. H bertanda positif bagi tindak balas endotermik

PERNYATAAN MASALAH : Bagaimanakah haba tindak balas dapat ditentukan dengan menggunakan Hukum Hess?

HIPOTESIS : Larutan bahan tindak balas yang berbeza akan menghasilkan nilai haba tindak balas yang berbeza.

PEMBOLEH UBAH : i) Dimanipulasikan : Campuran bahan tindak balas ii) Bergerak balas iii) Dimalarkan : Nilai haba tindak balas : Isi padu asid hidroklorik yang digunakan

BAHAN : EC1 - 2.0 mol dm-3 asid hidroklorik EC2 - Natrium Karbonat Anhydrous (pepejal) EC3 - Natrium Hidrogen Karbonat (pepejal)

RADAS : 50cm3 buret, kaki retort dan pemegang, cawan plastik, thermometer 00C 1100C (+0.2OC), air suling, penimbang berat (+ 0.01g)

PROSEDUR : 1. Dengan menggunakan buret, 30.00cm3 EC1 disukat dan dimasukkan ke dalam cawan plastik. Cawan plastik dibiarkan dengan kandungannya untuk beberapa minit, kemudian suhu bagi larutan itu dicatatkan dalam jadual di bawah. 2. Satu tabung uji yang mengandungi 2.00 9-2.40 g EC2 ditimbang dengan tepat and jisimnya nya direkodkan. 3. EC2 dipindahkan dengan sekali tuang ke dalam cawan plastik yang mengandungi EC1. Kesemua pepejal daripada tabung uji hendaklah dimasukkan ke dalam tabung uji dan tiada cecair yang hilang melalui percikan. 4. Larutan dikacau dengan berhati-hati menggunakan termometer, dan suhu tertinggi yang diperolehi dicatatkan. 5. Tabung uji yang hampir kosong ditimbang lagi. 6. Langkah di atas diulangi dengan menggunakan EC3 untuk mengantikan EC2 dengan menimbang secara tepat 2.75g 3.15 g EC3.

KEPUTUSAN : EC2 Jisim tabung uji + pepejal/g 24.36 EC3 24.96 22.05

Jisim tabung uji yang hampir 22.04 kosong /g Jisim pepejal/g Suhu awal asid/ C Suhu akhir asid/0C Perubahan suhu /0C
0

2.32 26.0 23.0 3.0

2.91 26.0 20.0 6.0

PENGIRAAN: (a) EC 2: Q =mc = 2.32 x 4.2 x ( 26-23) = 29.23 J Na2CO3 m = 2.32g

n (Na2CO3) =

= = 0.0219 mol 0.0219 mol Na2CO3 menyerap = 29.23J. Jadi, 1.00 mol Na2CO3 menyerap = = 1.33 kJ mol -1

(b) EC 3: m = 2.91 g = 26 20 oC Jisim Formula Relatif, JFR = 23 + 1 + 12 + 3(16) = 84 n NaHCO3 =

= = 0.0346 H = mc = 2.91 x 4.2 x 6 = 73.332 J H2 = = 2.119 kJ mol -1

Untuk H3 , Na2CO3+ 2HCl NaHCO3 + HCl 2NaHCO3 Jadi, H = - 1.330 kJ mol -1 2NaCl + H2O + CO2 NaCl + H2O + CO2 Na2CO3+ CO2+ H2O H3 H1 = 1.330 kJ mol -1 H2 = 2.119 kJ mol -1

H = 4.238 kJ mol -1 H3 H3 = - 1.330 + 4.238 = 2.908 kJ mol -1

PERBINCANGAN : Eksperimen pada kali ini bertujuan untuk menentukan haba tindak balas bagi tindak balas yang melibatkan asid hidroklorik dan juga pepejal Natrium Karbonat Anhidrous, tindak balas antara pepejal Natrium Hidrogen Karbonat dan seterusnya dengan menggunakan Hukum Hess, haba tindak balas bagi penguraian pepejal Natrium Hidrogen Karbonat dapat ditentukan. Entalpi ialah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol bahan terbentuk daripada unsur-unsurnya pada tekanan tetap. Pada tekanan tetap 1 atm, entalpi ini disebut ENTALPI PEMBENTUKAN PIAWAI, of H Hukum Hess menyatakan bahawa haba yang diserap atau dibebas dalam satu tindakbalas kimia ialah sama tanpa mengira proses itu melibatkan satu atau beberapa langkah. Jumlah perubahan tenaga yang berlaku dalam tindakbalas kimia ini ialah jumlah perubahan tenaga dalam beberapa langkah yang melibatkan keseluruhan tindak balas. Hukum Hess diaplikasikan untuk mengira entalpi tindak balas yang sukar untuk diukur/ditentukan. Ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian sewaktu melakukan pengiraan untuk Hukum Hess, antaranya ialah : i. Mengatur semula setiap persamaan supaya ia diseimbangkan, dengan reaktan dan produk-produk di bahagian yang betul. i Pemeriksaan supaya reaktan mempunyai keadaan yang sesuai kerana perubahan entalpi akan berlainan untuk keadaan yang berbeza ( pepejal, cecair dan gas) iii. Menyusun kembali persamaan nilai H dengan betul. Jika perlu untuk mendarab setiap bahan tindak balas dan produk dengan 2, maka nilai entalpi juga perlu didarab dengan 2. Jika kita menyongsangkan persamaan tersebut, maka nilai + dan perlu diambil perhatian untuk diubah. iv. Menambah persamaan yang telah disusun semula bersama untuk merekodkan persamaan keseluruhan tindak balas yang berlaku. v. Menambah H nilai-nilai untuk persamaan-persamaan ini menghitung H untuk tindak balas keseluruhan

Terdapat juga beberapa langkah berhati-hati yang perlu di ambil perhatian untuk mengurangkan berlakunya ralat dan kesilapan sewaktu eskperimen dijalankan. Antaranya ialah meletakkan kepingan kadbod untuk menutup permukaan cawan kertas bagi mengelakkan pembebasan haba ke persekitaran. Termometer dikacau bagi memastikan haba yang dicatatkan ialah haba yang sekata bagi larutan tersebut. dan elakkan daripada hujung termometer menyentuh dasar cawan kertas, ini bagi mengelakkan berlakunya ralat bagi jumlah bacaan suhu yang dicatat. LANGKAH BERJAGA-JAGA : 1. Kepingan kadbod digunakan untuk menutup permukaan cawan kertas bagi mengelakkan pembebasan haba ke persekitaran. 2. Termometer dikacau bagi memastikan haba yang dicatatkan ialah haba yang sekata bagi larutan tersebut. 3. Elakkan daripada hujung termometer menyentuh dasar cawan kertas, ini bagi mengelakkan berlakunya ralat bagi jumlah bacaan suhu yang dicatat.

KESIMPULAN : Hipotesis diterima. Larutan bahan tindak balas yang berbeza akan menghasilkan nilai haba tindak balas yang berbeza.

SOALAN : 1. Lukiskan gambarajah peringkat tenaga bagi tindak balas berkaitan a) EC2

b) EC3

2. Apakah 4 anggapan yang anda buat dalam semua pengiraan? i. ii. iii. Semua reaksi tindak balas dengan sepenuhnya. Haba tidak hilang ke persekitaran. Tiada terdapat cecair yang hilang melalui percikan dan asid hidroklorik yang digunakan dalam tindak balas sepenuhnya. Jisim larutan di anggap sama seperti pepejal

iv.

3. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan ketepatan nilai bagi H1, H2, dan H3? i. Menutup cawan plastik untuk mengelakkan

tekanan atmosfera memberi kesnakepada tindak balas. ii. Memastikan bahan tindak balas berada di dalam suhu tetap.

iii.

Tinggalkan untuk memastikan sepenuhnya.

larutan untuk tindak balas

beberapa ketika berlakudengan

iv.

Menambah larutan HCl ke dalam tindak balas

4. Perubatan standard entalpi bagi pembakaran Benzene, Karbon, Hidrogen ialah 3271, -394, -286 kJmol-1 masing-masing. Kirakan perubahan standard entalpi bagi pembentukan Benzene.

Pembentukan Benzene, C6H6 C + O2 CO2 2H2 + O2 2H2O C6H6 + O2 6CO2 + 3H2O H = -394kJmol-1 H = -286 kJmol-1 H = -3271 kJmol-1

6 C + 3H2 C6H6 6C + 6O2 6CO2

H = ? H = 6( -394kJmol-1) = -2364 kJmol-1

6CO2 + 3H2O C6H6 + 3H2 + O2 3H2O

O2

H = 3271 kJmol-1 H =

(-286 kJmol-1 )

= -429 kJmol-1 Perubahan entalpi pembentukan benzena, 6C + 3H2 (-286) + C6 H (+3271)

= 6(-394) + = 478kJmol-1

BIBLIOGRAFI Buku Kooi F. Y & Ponnampalam J (2006), Excel in STPM Chemistry, First Edition, Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. Sie L. I & Hong Y. K (2005), Pre-U Chemistry STPM Matriculation, First Edition, Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn Bhd.

Internet Enthalpy. http://en.wikipedia.org/wiki/Enthalpy. Dilayari pada 2 Februari 2014.

Anda mungkin juga menyukai