Anda di halaman 1dari 15

1.

0 PENGENALAN

Dalam menuju sebuah

negara yang maju dan berteknologi tinggi,

pendidikan dilihat sebagai satu kunci yang membuka pintu kecemerlangan sesebuah egara. Ini kerana generasi yang bakal membentuk sebuah negara Malaysia yang maju dalam sains dan teknologi lahir dari pada intitusi pendidikan iaitu berasas dari sekolah rendah. Bagi mencapai hasrat kerajaan, untuk

melahirkan insan yang benar-benar berjiwa sains,selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Pendidikan Sains Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi. Selaras dengan itu juga perubahan sentiasa dilakukan bagi menambah baik sistem pendidikan sains Malaysia. Salah satu cara

pentaksiran dilakukan untuk menilai individu dalam pelajaran sains, adalah pentaksiran autentik. Pentaksiran autentik ini meliputi pentaksiran dari pelbagai aspek merangkumi pengetahuan pelajar, pemahaman mendalam, penyelesaian masalah, kemahiran sosial, sikap terhadap persekitaran, dan simulasi terhadap situasi dunia sebenar. Dalam erti kata lain, pentaksiran autentik ini juga merupakan suatu proses yang melibatkan pelbagai bentuk pengukuran prestasi yang boleh memberi maklum balas terhadap tahap pembelajaran pelajar, kejayaan, motivasi dan sikap besandarkan pada aktiviti yang releven. Menurut Grace, (1992), penilaian autentik ini merupakan amalan yang membabitkan kanak-kanak secara realistik dalam menilai kemajuan mereka sendiri. Ia juga melibatkan pentaksiran yang dilakukan secara berterusan. Realistik dan bermaknamerupakan terma yang sering digunakan dalam pentaksiran autentik. (Sumber: BukuEducational Assessment of Students) Kaedah pentaksiran autentik ini, ia dapat memberi peluang kepada murid-murid untuk mengaplikasikan

pengetahuan dan kemahiran yang ada pada mereka. Terdapat pelbagai kaedah atau teknik yang boleh digunakan untuk menjalankan pentaksiran autentik ini. Kaedah projek dan penghasilan portfolio merupakan salah satu kaedah yang dapat mengesan dan menilai murid-murid dari tiga aspek yang utama pengetahuan, kemahiran , sikap saintifik dan nilai murni.
SCE 3111 [PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS]

iaitu

Dengan ini dapat


Muka Surat 1

disimpulakan bahawa, pentaksiran autentik ini adalah subset kepada alternatif proses pentaksiran yang menggunakan spektrum yang lebih luas untuk melihat perkembangan pelajar dengan lebih menyeluruh dan bukan hanya tertakluk kepada ujian semata-mata. Spektrum yang luas ini merangkumi situasi pembelajaran yang sebenar meliputi kehidupan seharian pelajar dan bermakna. Ujian PEKA yang telah dijalankan oleh murid-murid merupakan salah satu pentaksiran autentik.Ia masih diteruskan sehingga kini yang menguji kemahiran sikap saintifik dan manipulatif dalam penilaian yang dapat menguji pengetahuan, sikap dan nilai. Menjelang

tahun 2010 satu sistem pentaksiran baru telah pun diperkenalkan. Ia berbentuk holistik agar dapat memenuhi Falsafah Pendidikan Negara yang memerlukan insan mulia sebagai peneraju generasi akan datang. Berdasarkan maklum balas para ibubapa yang menyatakan cara penilaian berdasarkan peperiksaan atau ujian

bertulis tidak sesuai lagi digunakan dalam sistem pendidikan Ini adalah kerana,terdapat bias dari segi item ujian yang bersandarkan kepada norma dan dan pengalaman kumpulan tertentu dalam masyarakat yang boleh mempengaruhi kesahan sesuatu ujian(Stallman & Pearson, 1990).Menurut Ratcliff (1995) dan Reynolds (1982), menyatakan bahawa lebih muda usia kanak-kanak itu, maka lebih cenderung untuk mereka membuat kesilapan disebabkan kekeliruan atau kegusaran akibat suasana ujian. Secara tidak langsung ini menjadikan keputusan serta kebolehgunaan sesuatu penilaian itu diragui. Bagi sebilanagan para ilmuan dan para pendidik pula merasakan ujian bertulis tidak menepati garis panduan Amalan Bersesuaian Perkembangan(Bredekamp dll., 1992; Katz, 1997; Meisels, 1995; Mindes, Ireton & Mardell-Czudnowski,1995). Walaupun ujian bertulis

didapati dapat meramalkan pencapaian murid-murid .namun penilaian seumpama ini dirasakan tidak betul-betul memenuhi kehendak dan tujuan pentaksiran

diadakan dalam pendidikan. Untuk itu, konsep pentaksiran autentik telah diunjurkan. Pentaksiran autentik menurut Pert (1990) merupakan bentuk penilaian yang berdasarkan pencapaian sebenar yang ditunjukkan oleh murid-murid dalam bilik darjah. Dalam pengajaran sains pelbagai kaedah diguna pakai terutama dengan adanya penilaian Peka yang bermula di tahun 3. Contohnya kaedah eksperimen atau inkuiri penemuan dapat menguji murid dari pelbagai aspek iaitu pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai murni. Murid mengaplikasikan pengetahuan sedia ada dan yang dipelajari dalam membentuk hipotesis, seterusnya memerlukan
SCE 3111 [PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS] Muka Surat 2

di

kemahiran manipulatif

dalam menggunakan alatan atau radas sains serta

mengaplikasikan keputusan dan dipersembahkan dalam bentuk jadual atau graf. Di samping itu semasa menjalankan penyiasatan yang pastinya dijalankan secara berkumpulan , murid- murid dapat di nilai dari segi sikap dan nilai murni mereka. Penilaian dapat dilakukan dengan pemerhatian , jawapan secara lisan, hasil tulisan yang dibuat, kerjasama dengan rakan, sikap menghormati rakan, Sampel

penulisan Kanak-kanak bercerita, memberikan penjelasan melalui penulisan. Begitu juga dengan sikap dan keberanian murid sama ada boleh menjadi pemimpin dalam kumpulan, atau sebagai pengikut, berani berkomunikasi dalam membentang hasil penyiasatan bertolak ansur dengan rakan dan sebagainya. Seterusnya penilaian dapat juga dilakukan dengan dokumentasi murid melalui Portfolio murid individu mahupun bekumpulan. Guru mengumpul koleksi hasil kerja murid-murid untuk melihat perkembangan dari masa ke semasa.

Kaedah yang dinyatakan di atas merupakan beberapa kaedah yang boleh digunakan dalam pentaksiran autentik. Melalui kaedah di atas, guru dapat melihat kemajuan dan kematangan murid-murid secara menyeluruh dari segi kemahiran berkomunikasi, bekerjasama, sahsiah dan lain lain lagi. Melalui pentaksiranlah guru-guru dapat mengetahui setiap kelemahan dan kelebihan yang ada pada seorang murid. Pentaksiran yang baik dapat

memberikan maklumat yang tepat tentang pencapaian dan penguasaan muridmurid sama ada positif atau negatif. Oleh ini, satu sistem pentaksiran yang telus perlu diwujudkan agar murid menddapat pendidikan yang seimbang. Pentaksiran autentik merupakan salah satu jalan penyelesaian kepada pentaksiran

matapelajaran sains yang berkesan . Ini adalah kerana sifat pentaksiran autentik yang menyeluruh boleh diguna pakai dalam menaksir setiap pencapaian dan penguasaan murid melalui instrumen yang pelbagai termasuklah PEKA. Serta penilaian KSSR kini. Pentaksiran yang berkesan bukan hanya bergantung kepada bagaimana tafsiran dan analisis dilakukan tetapi bagaimana menggunakan instrumen terhadap sesuatu domain perkembangan murid- murid itu juga amatlah penting. Usaha dalam mewujudkan sistem pentaksiran autentik yang selaras memerlukan keperihatinan dan penelitian yang berterusan dari semua pihak. Pemantauan juga
SCE 3111 [PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS] Muka Surat 3

berdasarkan standard pembelajaran dan Standard prestasi

dalam

perlu dilakukan dari masa ke semasa agar dapat memastikan pentaksiran yang dijalankan secara terancang dan berkesan bagi membentuk insan yang terbilang yang cukup pakej. Seperti mana yang berlaku kepada perkembangan dalam sains dan teknologi begitu juga halnya dengan pentaksiran.Pentaksiran di peringkat

sekolah juga perlu berkembang mengikut peredaran semasa dan ia juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu kejayaan sistem pendidikan dari peringkat awal kehidupan manusia. Pembelajaran berfikrah pemerolehan dan penguasaan mengembangkn Penpembelajaran pembelajaran minda kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat murid ke melalui Aktiviti tahap yang optimum. pendekatan dalam

seseorang akan

berfikrah

berlaku

pelbagai yang

seperti

inkuiri

penemuan.

dirancang

pembelajaran berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid. Tugasan penilaian terhadap murid yang dijalankan adalah kaedah projek. Projek secara umumnya dijalankan oleh murid secara individu atau dalam kumpulan. Untuk mencapai sesuatu hasil pembelajaran. Sesuatu projek secara umumnya memerlukan bebelapa pelajaran atau tajuk dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajan formal. Murid dikehendaki mengenalpasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan. Melalui kaedah projek ini, penilaian terhadap pengetauan, kemahiran dan nilai boleh dilakukan.Kaedah pentaksiran yang dibuat berdasarkan penilaian dilakukan mengikut aspek-aspek yang ingin dinilai berdasarkan situasi dan pengetahuan sedia ada murid.

SCE 3111 [PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS]

Muka Surat 4

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG KEDAH 34200 PARIT BUNTAR PERAK DARUL RIDZUAN ABA3018 EMAIL: skkpgkedah@ppdkerian.com.my

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN MATA PELAJARAN SAINS

NAMA MURID KELAS / TAHUN TUGASAN TAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN 5 Amanah Projek Berasaskan kajian Pengurusan Bahan Buangan Memahami kesan pembuangan bahan buangan yang tidak terancang terhadap persekitaran JANGKAMASA PROJEK TARIKH TARIKH PEMBENTANGAN 6 minggu MULA : 03.02.2014 HANTAR: 14.3.2014

Minggu ke 5 dan ke 6 mengikut undian

2.1 HASIL PEMBELAJARAN PROJEK : 1. Mengenalpasti jenis- jenis bahan buangan dan sumbernya . 2. Mengenalpasti cara-cara pelupusan bahan buangan yang terancang dan tidak terancang 3. Menyenaraikan kesan-kesan buruk pelupusan bahan buangan yang tidak terancang, 4. Mengenalpasti Kaedah pelupusan bahan buangan di kawasan setempat dan cara memperbaikinya 5. Bahan yang boleh mereput beserta contoh-contohnya. 6. Bahan yang tidak boleh mereput beserta contoh-contohnya 7. Mencadangkan cara- cara untuk menambahbaik kaedah pelupusan bahan buangan 8. Kepentingan menjaga alam sekitar untuk kesejahteraan dan kemajuan Negara.
SCE 3111 [PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS] Muka Surat 5

2.2 OBJEKTIF PROJEK: Murid dapat melaksanakan tugas-tugas berikut :


1. Mengumpul maklumat tentang sumber-sumber bahan buangan. 2. Menyediakan carta minda untuk menerangkan tentang kesan buruk akibat

pembuangan bahan buangan yang tidak terancang seperti pencemaran udara, pencemaran air, penyakit dan wabak penyakit, hujan asid, dan banjir kilat. 3. Mmengumpul maklumat tentang cara pembuangan bahan buangan di kawasan setempat. 4. Menyenaraikan cara-cara untuk memperbaiki pelupusan bahan buangan kawasan setempat. 5. Menghasilkan inovasi hasil sisa buangan pembuangan yang boleh diguna semula. 6. Menulis refleksi tentang kepentingan pengurusan bahan buangan yang terancang untuk kesejahteraan dan kemajuan Negara.

2.3 MATLAMAT : Bertujuan memenuhi matlamat pendidikan Sains yang menyatupadukan unsur pengetahuan, kemahiran saintifik dan manipulatif , nilai murni serta penerapan unsur patriotism dalam diri pelajar.

2.4 OBJEKTIF PENTAKSIRAN : Murid dapat menggunakan pengetahuan sedia ada, kemahiran dan membentuk sahsiah diri yang tinggi semasa menjalankan tugasan.

SCE 3111 [PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS]

Muka Surat 6

SPESIFIKASI TUGASAN

TUGASAN

MARKAH

CATATAN Kretiria keseluruhan

Membaca dan mengumpulkan maklumat 1.Portfolio tentang pembuangan sampah sarap

dan gambar yang tidak 40%

Pengkelasan kesan pembuangan sampah sarap yang tidak terancang Jumlah bahan /gambar dikumpul Refleksi tentang faedah pengurusan

terancang, jenis-jenis bahan buangan, cara pelupusan, kesan dan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut..

bahan buangan yang terancang kepada Negara. Lampiran bahan yang diperolehi ;

gambar dari pelbagai sumber Menghasilkan 2.Menyediakan slaid powerpoint bahan buangan Mempersembahkan maklumat ; 1. Guna semula dan kitar semula slaid powerpoint berdasarkan slaid power point tentang pengurusan 20% Menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam menghasilkan slaid powerpoint menarik berserta contoh yang relevan video/ animasi /cara persembahan

2. Contoh-contoh bahan buangan yang boleh dikitar semula dan guna semula. 3. Kebaikan kitar semula dan guna semula 3.Inovasi berasaskan terbuang ciptaan bahan Menghasilkan hasil rekaan berasaskan bahan-terbuang bagi menghasilkan barangan yang baru yang berguna. 10% Menunjukkan kreativiti, kreatif dan kritis,,

semangat, kesungguhan .Hasil yang menarik dan berfungsi.

SCE 3111 [PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS]

Muka Surat 7

4.0 SOALAN TUGASAN 4.1 TUGASAN PROJEK Pembuangan bahan buangan yang tidak terancang terhadap persekitaran

mengakibatkan kesan yang buruk terhadap persekitaran dan cuaca yang turut memberi kesan yang turut menjejaskan kesihatan manusia.. Pembuangan sampah sarap yang terancang dapat mengurangkan dan memperbaiki kesan negatif tersebut. Antaranya adalah mengitar semula dan mengguna semula bahan buangan tersebut. SECARA BERPASANGAN BIL AKTIVITI/PROSES PELAKSANAAN 1.Mengumpul pelbagai jenis gambar bahan buangan yang terdiri daripada a). Majalah, surat khabar, kotak, botol,tin kosong dan sisi makanan. 1. b). Bahan buangan kimia dari kilang, kawasan pertanian. c). Asap dari kilang , pembakaran hutan. 2. Membina peta konsep kesan-kesan pembuangan bahan buangan yang tidak terancang beserta gambar dan huraian 3. Penulisan refleksi tentang kepentingan dan kebaikan pengurusan bahan buangan yag terancang terhadap kesejahteraan dan kemajuan Negara. Membina slaid powerpoint sekurang-kurangnya 10 slaid 1. Maksud pengurusan bahan buangan, 2 2. Guna semula dan kitar semula, 3. Contoh-contoh bahan kitar semula dan guna semula.serta bahan dan yang tidak boleh dikitar semula. 4. Membentangkan hasil. B. SECARA INDIVIDU 1. 2. 3. Membina ciptaan yang berfungsi berasaskan bahan-bahan terbuang Penilaian kemahiran Saintifik Penilaian Sikap Sains dan Nilai Murni JUMLAH KESELURUHAN 10% 20% 10% 100% 20% , 40%

SCE 3111 [PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS]

Muka Surat 8

5.0 JADUAL KRITERIA PERMARKAHAN PORTFOLIO 5.1. BI L PERKARA Pengenalan 1 tentang buangan Menyenaraikan 2 Jenis-jenis bahan buangan buangan yang bahan Menyenaraikan mereput buangan yang bahan Menyenaraikan mereput buangan yang contoh bahan mereput bergambar 10 serta PENILAIAN ASPEK PORTFOLIO MARKAH 8 - 10 huraian Pengenalan 5-7 04 JUMLAH MARKAH

dengan Pengenalan dengan huraian Pengenalan dengan huraian yang sederhana yang lemah 10

pengurusan

bahan huraian yang cemerlang

berserta contoh bergambar berserta contoh bergambar berserta yang maksima Peta minda tentang jenis-jenis 3 pencemaran pembuangan terancang. Penulisan refleksi 4. Penerangan yang lengkap Penerangan yang dan yang yang terhad

yang sangat minima beserta gambar Maklumat yang kurang jelas dan gambar yang sangat 10

Maklumat beserta gambar Maklumat

kesan yang pelbagai, relevan dan yang terhad tidak berkesan

minimum

kurang Penerangan yang tidak jelas tidak menunjukkan 10

beserta contoh bahan yang lengkap beserta contoh yang dan banyak sederhana JUMLAH MARKAH

sebarang contoh /40

SCE 3111 [PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS]

Muka Surat 9

5.2 Bil ASPEK 1 Kemahiran mengendalikan TMK Tinggi Menghasilkan 2 Slaid paparan powerpoint Guna semula dan

PENILAIAN TMK MARKAH 8-10 5-7 Sederhana lebih 10 Menghasilkan Rendah slaid Menghasilakn slaid yang 10 0-4 Jumlah Markah 10

slaid powerpoint dengan powerpoint kurang dari powerpoint kitar kemahiran yang tinggi 10 beserta

animasi dengan kemahiran yang

semula berserta contoh

beserta video dan animasi

dengan kemahiran yang minima sederhana

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN

/20

5.3 Bil ASPEK

ASPEK TMK - BAHAN INOVASI MARKAH 8-10 5-7 Hasil menggunakan terbuang. Kurang kreatif JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 10 0-4 30% bahan 10 Jumlah Markah

Hasil 100% menggunakan Hasil 70% menggunakan 3 Menghasilkan bahan inovasi bahan buangan dan bahan buangan. Sederhana kreatif

sangat kreatif

SCE 3111 [PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS]

Muka Surat 10

5.4.

ASPEK KEMAHIRAN PROSES SAINS MARKAH JUMLAH 0- 1 MARKAH

BIL 1

ASPEK Membuat pemerhatian Menyatakan pembuangan

4 - 5 keadaan bahan

2- 3

kesan Menyatakan keadaan kesan Tidak menyatakan keadaan buangan pembuangan bahan buangan kesan pembuangan bahan yanag tidak 5

yang tidak terancang dengan yang tidak terancang secara buangan jelas 2 Membuat inferens Memberi kesihatan sebab-sebab dan kurang jelas

terancang dengan jelas

kepada Memberi sebab-sebab kepada Tidak memberi sebab-sebab dan kurang pencemaran yang jelas relavan kepada 5

pencemaran kesihatan secara relaven

dengan jelas dan relaven

dan kesihatan dan pencemaran

Meramalkan

Meramalkan

sesuatu

yang Meramalkan

sesuatu relaven

yang Meramalkan sesuatu yang semasa tidak relaven semasa 5

munasabah dan relaven semasa kurang membuat refleksi 5 Berkomunikasi Mempersembahkan

membuat refleksi hasil Mempersembahkan yang

membuat refleksi hasil Mempersembahkan hasil

maklumat yang diperolehi dalam maklumat bentuk jadual, peta minda, dan dalam lain-lain yang sesuai dengan minda,

diperolehi maklumat yang diperolehi peta dalam bentuk jadual, peta yang minda, dan lain-lain dengan lemah /20 5

bentuk dan

jadual, lain-lain

cemerlang

sesuai dengan sederhana JUMLAH MARKAH

SCE 3111 [PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS]

Muka Surat 11

5.5

ASPEK SIKAP DAN NILAI MURNI MARKAH JUMLAH 0 - 4 MARKAH

BIL

ASPEK Pembentangan

8-10

5 -7

Yakin, berani, tabah Nilai Kesungguhan, semangat. kerjasama ,

Cemerlang

Sederhana

Rendah 10

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN

/10

SCE 3111 [PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS]

Muka Surat 12

6. KAEDAH PENTAKSIRAN 6.1 Skema Pemarkahan MARKAH GRED A KATEGORI CEMERLANG

80 - 100

60 - 79

BAIK

40 - 59

SEDERHANA

30 - 39

LEMAH

0 - 20

SANGAT LEMAH/GAGAL

6.2.

Kriteria Pemarkahan BIL KRITERIA MARKAH

ISI KANDUNGAN PORTFOLIO

/40

KEMAHIRAN TMK

/20

PENGHASILAN BAHAN INOVASI

/10

KEMAHIRAN PROSES SAINS

/ 20

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI

/10

JUMLAH MARKAH

/100

SCE 3111 [PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS]

Muka Surat 13

12 Pengenalan Huraian (10m) Jenis-Jenis Bahan Buangan(10m) Peta Minda (10m) Refleksi (10m) TMK [20markah] Kemahiran (10 m) TMK NAMA MURID

11

10

BIL

SCE 3111 [PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS]

PORTFOLIO [ 40 markah ]

Slaid powerpoint (10 m) Menghasilkan bahan inovasi (10 m)

BAHAN

INOVASI

[10 markah]

Pemerhatian (5m) Inferens(5m) Meramal (5m) Berkomunikasi(5m) Yakin,berani, tabahkesungguhan kerjasama (10 m)
Muka Surat 14

SAINS NILAI JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 100 MARKAH GRED [10markah]

KEM.PROSES

[ 20 markah ]

SIKAP &

.MARKAH KESELURUHAN NAMA MURID : __________________________________________ KELAS : BIL A B C D KRITERIA PORTFOLIO TMK BAHAN INOVASI KEMAHIRAN SAINS E SIKAP DAN NILAI MURNI JUMLAH /10 100 PROSES MARKAH /40 /20 /10 /20 GRED CATATAN

CATATAN:_____________________________________________________________ ___________________________________________________________

TANDATANGAN (NAMA GURU ) TARIKH :

TANDATANGAN ( NAMA IBUBAPA/WARIS) TARIKH :

SCE 3111 [PENILAIAN DALAM PENGAJARAN SAINS]

Muka Surat 15