Anda di halaman 1dari 19

Topik 1 Pertimbangan Moral & Teori Etika 1.

1 Pertimbangan Moral & Teori Etika Pertimbangan Moral - proses dimana gelagat manusia, institusi-institusi atau polisi-polisi dinilai sama ada ia telah menepati atau melanggar piawaian (standard) moral. Teori Etika - idea, keperca aan atau tuntutan ang bertu!uan untuk men!elaskan "akta-"akta atau peristiwa-peristiwa berdasarkan hu!ah-hu!ah ang betul. 1.1.1 Maksud Etika - #a!ian moral $ prinsip-prinsip moral kelakuan indi%idu ang boleh diterima dan keperca aan peribadi mereka mengenai apa ang di anggap sebagai kelakuan ang betul atau salah. Etika bersi"at& 'ndi%idu - manusia mempun ai etika, manakala organisasi tidak( #elakuan beretika berbe)a-be)a di antara indi%idu( Etika adalah relati", mengikut norma sesebuah mas arakat. 'a bukan sesuatu ang mutlak.

1.1.* Maksud Etika $ aplikasi nilai-nilai etika dan idea mengenai isu-isu ang Perniagaan timbul dalam konteks perniagaan 1.1.+ Etika Pro"essional - Etika pro"essional adalah nilai-nilai moral ang dibentuk oleh sekumpulan manusia ang terlatih dalam bidang ang sama untuk mengawal prestasi sesuatu ker!a atau kegunaan sumber. 1.1., Mengapa Perniagaan - Pengaruh signi"ikan perniagaan ke atas persekitaran dan -arus .eretika/ pemegang kepentingan -Pertingkatkan prestasi perniagaan 1.1.0 Pembentukan Etika - 1aktor-"aktor ang instrumental adalah& 'ndi%idu - Pengaruh keluarga - Pengaruh rakan seba a2setara - Pengalaman hidup - 3ilai dan moral peribadi - 1aktor situasi 1.* 1alsa"ah 3ormati" & - 1alsa"ah normati" adalah ka!ian mengenai kaedah 4elati%isme Etika pemikiran dan kelakuan, iaitu bagaimana kita harus bergelagat dengan betul. - 4elati%isme Etika adalah standard-standard moral gelagat ang berbe)a-be)a di antara kumpulan ang berlainan, sama ada di dalam sesebuah buda a, di antara buda a serta pada masa-masa ang berlainan.

1.+ 5ima Prinsip Etika dan .atasann a 1.+.1 6ndang-undang abadi (7Thomistic23atural2Eternal 5aw8) - 9ekiran a seseorang mempun ai hak untuk terus hidup, mempun ai kebebasan dan inginkan kebahagiaan, maka mereka !uga bertanggung!awab untuk membenarkan hak ang sama kepada orang lain (7:olden 4ule8). - .atasann a &- Terlalu ban ak interpretasi terhadap apa ang dianggap benar, terbaik atau betul. 1.+.* 6tilitarianisme (Teleo-logical) - Mementingkan akibat atau kesudahan sesuatu perkara. - Man"aat ang terban ak bagi bilangan ang terban ak. - .atasann a &- #on"lik dalam menentukan !umlah man"aat ang terban ak serta bilangan manusia ang terban ak( #epentingan golongan minorit !uga diabaikan. 1.+.+. 6ni%ersalisme (;eonto-logical) - Mementingkan niat seseorang - Menganggap orang lain sebagai suatu matlamat ang harus dihargai, bukan sebagai alat untuk mencapai matlamat. - .atasann a &- Tidak mempun ai keutamaan atau tahap-tahap ang berbe)a. 9ukar untuk mengamalkann a setiap masa. 1.+., <dil Pembahagi (7;istributi%e =ustice8 - #eadilan sebagai satu-satun a nilai utama( -Mengagihkan beban dan "aedah dalam mas arakat berdasarkan kesamarataan, keperluan, usaha, sumbangan atau keupa aan. - .atasann a &- .ergantung sepenuhn a kepada ker!asama dalam sesebuah mas arakat. 6saha indi%idu diabaikan. 1.+.0 #ebebasan peribadi - #ebebasan sebagai satu-satun a nilai utama - 'nstitusi atau undang-undang ang mencabuli kebebasan indi%idu akan ditolak walaupun ia dapat memberi kebahagiaan atau "aedah kepada pihak lain. - .atasann a &- ;e"inisi kebebasan ang sempit kerana kebebasan dilihat sebagai suatu hak negati", iaitu hak supa a tidak diganggu atau disukarkan oleh pihak lain.

1., #esimpulan a. 9etiap teori men atakan han a satu aspek2sebahagian daripada kebenaran keseluruhan. 'a tidak lengkap dan tidak memadai untuk menghukumkan sesuatu tindakan sebagai bermoral atau tidak bermoral. b. Tiada suatu sistem ang ber!a a memberi panduan lengkap dalam pembuatan keputusan oleh pihak pengurusan. <pakah implikasi kesimpulan terhadap para pengurus/ - Tidak terdapat satu sistem tunggal ang boleh di!adikan panduan lengkap dalam membuat keputusan etika ang sukar <pa ang boleh kita lakukan/ - >leh itu, kita harus menggunakan kesemua lima sistem dalam usaha mencari pen elesaian ang saksama. ;ua perspekti" signi"ikan etika ang perlu diberi perhatian& 1.,.1 7:olden 4ule8 - ?5akukan kepada orang lain sepertimana anda ingin orang lain melakukan kepada anda.@ 1.,.* -ak-hak #antian --ak membenarkan (atau tidak membenarkan) --ak kebersendirian --ak kebebasan mengikut suara hati --ak mengkritik --ak mendapat keadilan

Topik 2 Perhubungan Pemegang Kepentingan *.1 #onsep Pemegang #epentingan ;e"inisi - 'ndi%idu-indi%idu atau kumpulan-kumpulan ang boleh men!e!askan atau di!e!askan oleh tindakan, keputusan, polisi, amalan atau matlamat sesebuah organisasi. *.1.1 #lasi"ikasi Pemegang #epentingan * kategori pemegang kepentingan& - Primer atau pasaran 9ekunder atau bukan-pasaran

5ihat 4a!ah *.1. *.1.* 9okongan Terhadap #onsep Pemegang #epentingan + hu!ah ang men okong konsep& a. ;eskripti" $ Men!elaskan bagaiaman organisasi mengurus dan berinteraksi dengan pemegang kepentingann a b. 3ormati" $ >rganisasi memiliki kuasa dan sumber ang besar. >leh itu, men!aga pemegang kepentingan adalah perkara ang sepatutn a dilakukan. c. 'nstrumental $ 9 arikat ang mengambil berat tentang pemegang kepentingann a biasan a akan mencapai prestasi ang lebih baik dalam !angka pan!ang.

*.*. Pengurusan Pemegang #epentingan - Merupakan proses mengurus harapan indi%idu-indi%idu dan kumpulan-kumpulan ang mempun ai kepentingan atau akan ter!e!as oleh akti%iti organisasi. + langkah pengurusan&

#enalpasti pemegang kepentingan ang rele%an Tanggung!awab terhadap pemegang kepentingan Mengurus hubungan dengan pemegang kepentingan

5angkah 1 $ Mengenalpasti pemegang kepentingan ang rele%an Terdapat + elemen& a. #uasa pemegang kepentingan $ kebolehann a menggunakan sumber untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai hasratn a. -+ !enis kuasa - Aoerci%e $ guna kuasa2keganasan "isikal - 6tilitarian $ mengawal sumber-sumber organisasi - 9imbolik $ kebolehcapaian atau kebolehan menggunakan s mbol atau presti! b. #esahan pemegang kepentingan $ sama ada perkara ang dituntut oleh pemegang kepentingan boleh di!usti"ikasi atau pun betul dalam konteks ang disebut -Tuntutan dianggap sah apabila perkara ang dituntut ditakri"kan sebagai munasabah oleh pemegang kepentingan lain serta mas arakat. c. #esegeraan pemegang kepentingan $ kepantasan "irma bertindak balas terhadap keperluan pemegang kepentingan -9ensiti%iti masa $ tempoh kelewatan bertindak balas -Tahap kritikal $ kepentingan tuntutan atau perhubungan *.+ Tanggung!awab 1irma Terhadap Pemegang #epentingan 5angkah * - 5ihat 4a!ah *.*. Tanggung!awab Penerangan Ekonomik #euntungan $ maksimumkan !ualan, minimumkan kos Pulangan pelaburan ang memadai Perundangan Patuh kepada undang-undang dan peraturan, seperti persekitaran, peker!aan dan pengguna Etika 5akukan ang betul, adil dan saksama Tekankan kepimpinan etika Patuhi kehendak minimum undang-undang #edermawanan Men!adi warga korporat negara ang baik $ terlibat dalam kesukarelaan, men ediakan program pendidikan, kebuda aan dan seni, khidmat kesihatan 5angkah + - Mengurus hubungan dengan pemegang kepentingan + strategi& i. 'ntegrasikan pengurusan pemegang kepentingan dengan "alsa"ah, nilai dan %isi "irma ii. iii. .entuk ken ataan %isi dan nilai ang merangkumi pemegang kepentingan 5aksanakan sistem pengurusan prestasi pemegang kepentingan

Topik 3 Sifat Etika dalam Perniagaan Model +.1 Masalah Etika 9ebagai - 9uatu dilema kepada pengurus untuk mencapai

Masalah Pengurusan keseimbangan (7balance8) ang betul, sesuai dan saksama di antara prestasi ekonomi dengan prestasi sosial. +.* Airi2si"at Masalah Etika dalam Pengurusan +.*.1 <kibat ang berpan!angan Memberi impak ke atas pihak lain, sama ada di dalam mahupun di luar organisasi( atau di luar kawalan pihak pengurus.

+.*.* <lternati" ang pelbagai Terdapat ban ak alternati" dalam memilih pen elesaian ang beretika $ mana ang harus dilakukan, mana ang tidak harus dilakukan. +.*.+ #esudahan ang berlawanan - 9etiap alternati" membawa kos dan "aedah sosial ang berbe)a-be)a. +.*., <kibat ang tidak pasti <kibat setiap alternati" tidak !elas. +.*.0 'mplikasi peribadi <lternati"-alternati" mempun ai kos serta "aedah ang membri kesan peribadi kepada indi%idu. +.+ Aontoh-Aontoh -Perletakan harga $ suatu keputusan ekonomi ang boleh Masalah Etika memberi kesan negati"2mudarat kepada pengguna. ;alam Pengurusan -Pengiklanan $ tahap kebenaran2memperda a ang berbe)a-be)a, contohn a di antara iklan ang seluruhn a benar, sebahagian saha!a ang benar atau seluruhn a tidak benar. -Promosi produk $ tawaran promosi kadangkala mengakibatkan pihak lain terpaksa menanggung kosn a. -#eadaan tempat ker!a $ ruang ker!a ang lembab2tidak selesa, bising, kurang caha a, pengalihan udara tidak memadai, asap dan debu, tidak selamat dsb. -#hidmat pelanggan $ kualiti produk ang menurun, rosak atau cacat. -Pemberhentian peker!a $ untuk mengurangkan sai) operasi. -Pencemaran alam sekitar $ pembuangan toksik ang tidak selamat, pencemaran dan pemupusan air2udara2kawasan. -Perhubungan komuniti $ "irma gunakan kuasa ekonomi (contohn a memindahkan operasi) sebagai tekanan untuk mendapatkan kelonggaran2keistimewaan. -Perhubungan pembekal $ guna kuasa ekonomi terhadap para pembekal kcil dalam komuniti mereka.

+., <nalisis Masalah 6ntuk mencapai keseimbangan di antara prestasi ekonomi Etika dalam dan prestasi sosial& Pengurusan -<nalisis ekonomi $ sama ada sesuatu keputusan2tindakan dapat menggunakan sumber ang terhad dengan paling e"isien serta e"ekti".

-<nalisis Perundangan $ sama ada sesuatu keputusan2 tindakan telah melanggar mana-mana undang-undang. Mas arakat akan mewu!udkan undang-undang dan peraturan untuk dipatuhi dan dila ani secara adil. =ika tidak, undang-undang baru akan digubal bagi menangani keadaan. -<nalisis etika $ sama ada sesuatu keputusan2tindakan diambil secara rasional berdasarkan prinsip konsistensi serta prinsip keba!ikan $ supa a ahli mas arakat dapat di la ani dengan cara ang paling adil.

+.0 Etika dalam 'slam -9uatu mese! uni%ersal (pendekatan holistik) dalam mencapai kesepaduan dengan& Tuhan 9esama manusia <gama

-9 ari8ah $berasaskan <l-Bur8an( suatu sistem perundangan ang komprehensi" ang mengatur kesemua aspek kemas arakatan( peraturan-peraturan ang dita"sirkan berdasarkan "ahaman beberapa ma)hab. -Perdagangan dan perniagaan $ telah men ebarkan 'slam melalui orang-orang muslim <rab ang mahir dalam mengemudi pela aran, membina kapal, astronomi dan alat-alat pengukuran sainti"ik. <malan etika perniagaan dalam akti%iti perdagangan mereka turut tersebar. -<!aran-a!aran amalan ekonomi (9 ari8ah dan -adith)& .ercirikan perusahaan bebas, pendekatan ekonomi pasaran sektor swasta -ak memiliki harta persendirian #euntungan dibenarkan, tetapi tidak mengatasi tanggung!awab persaudaraan, perpaduan dan amal !ariah -ukum halal dan haram, contohn a "aedah tetap

-#ewa!ipan kepada Tuhan, dalam& .erbelan!a2bersedekah demi cinta terhadap Tuhan Menunaikan s arat kontrak dengan sempurna #ebenaran dan ke!u!uran

Topik 4 Etika Pengurusan dan ule of !a"# ,.1 74ule o" 5aw8 -.ermaksud $ #ita harus meru!uk kepada undang-undang apabila menghadapi kon"lik di antara prestasi ekonomik dengan prestasi social. 6ndang-undang merupakan& 9atu set peraturan ang dibentuk oleh ahli mas arakat untuk mentadbir2mengawal gelagat (7beha%iour8) dalam mas arakat mereka. Menggambarkan hukum-hukum moral kolekti" ang dipegang oleh ahli sesebuah mas arakat, terutaman a dalam mas arakat demokrasi.

,.* 6ndang-undang - 9ekiran a kita tidak setu!u dengan sesuatu tindakan "irma, 9ebagai Panduan maka kita harus mengambil langkah mewu!udkan undang-undang Moral mengenain a, sama ada untuk menghalang tindakan "irma atau menggalakkan supa a tindakan alternati" di ambil.

- <ndaikata undang-undang ang diingini tidak dapat diluluskan melalui proses demokratik, maka keadaan tersebut harus diterima. ,.+ Aontoh Pilihan Moral Aontoh (a) <kti%iti pin!aman bank - 9ama ada meluluskan pin!aman berisiko tinggi kepada sebuah kepada sebuah "irma kecil tempatan ang kadar aedah2pulangan n a dihadkan oleh undang-undang, atau memberi pin!aman berisiko rendah kepada sebuah "irma luar ang besar dengan kadar pulangan ang sama/ ;ilema etika $ pilihan di antara prestasi ekonomi dan tanggung !awab sosial men!adi rumit disebabkan oleh& <kibat2konsekuen ang berpan!angan #esudahan ang tidak pasti 'mplikasi ker!a a peribadi Telitikan !uga contoh-contoh (b)-(d) ,.,.6ndang-undang -;alam sebuah mas arakat berdemokrasi, kta tidak boleh 9ebagai #ombinasi melampaui batas undang-undang, kerana ia bermakna bahawa -ukuman Moral kita tidak mematuhi standard-standard moral ma!oriti mas arakat - 9ekiran a kita tidak men ukai sesuatu perkara, dapatkan suara2sokongan ramai ma!oriti untuk mengubah undang-undang. 9ebelum ber!a a melakukan sedemikan, kita harus mematuhi kehendak ma!oriti.

,.0 ;e"inisi 6ndang6ndang

-9atu set peraturan untuk mentadbir2mengawal bagaimana rak at perlu bertindak dalam perhubungan mereka dalam sesebuah mas arakat. - 9i"at-si"at2ciri-ciri utama undang-undang& #onsisten 9e!agat (uni%ersal) ;iterbitkan (published) ;iterima (accepted) .erkuatkuasa (en"orced) ;isokong oleh suatu rangkaker!a ang terdiri daripada institusi-institusi sosial berikut (4a!ah ,.1)& .adan perundangan (legislature)$ menggubal undang-undang Peguam dan pembantu-pembantun a$ men!elaskan undang-undang Makhamah dan agensi-agensi perundangan $ menter!emah undang-undang Pasukan polis $ menguatkuasakan undang-undang

,.C Perhubungan di - .ertindih dengan standard moral $ + situasi berbe)a antara undang - .ersi"at negati", manakala standard moral bersi"at positi" undang dan - .ersi"at terkemudian berbanding standard moral. 9tandard moral ,.D Pembentukan 6ndang-undang - Melalui beberapa proses seperti berikut& i. Proses indi%idu $ berasaskan norma, keperca aan dan nilai.

ii. Proses #umpulan $ berdasarkan konteks-konteks buda a2 agama, sosial2politik dan teknologi. iii. Proses sosial $ berdasarkan perkaitan2perhubungan dengan kumpulan ang lebih besar. i%. Proses politik $ berdasarkan institusi (pembentukan) undang-undang. ,.E #esimpulan - 74ule o" 5aw8 sebagai asas dalam membuat pilihan moral, iaitu sama ada undang-undang benarbenar dapat menggabungkan standard-standard moral peribadi untuk di!adikan suatu undang $ undang uni%ersal/ 5ihat 4a!ah ,.0& 9tandard moral adalah berasaskan maklumat ang tidak lengkap. 9tandard moral men!adi lemah apabila berpecah kepada kumpulan-kumpulan kecil 9tandard moral mungkin tidak disampaikan dengan tepat disebabkan oleh pengaruh organisasi besar. 6ndang-undang ang dibentuk mungkin tidak mengikut standard moral dengan tepat. 6ndang-undang adalah tidak lengkap2tidak tepat, maka ia memerlukan makhamah2agensiagensi untuk menta"sir2 men!elaskann a. Topik $ Pendekatan %rganisasi Kearah Memperbaiki &elagat Etika 0.1 Memperbaiki 9uasana Etika dalam >rganisasi 5angkah-langkah perlindungan etika& 0.1.1 #od Etika -#en ataan-ken ataan mengenai norma dan keperca aan sesebuah organisasi& - 3orma meru!uk kepada piawaian gelagat - #eperca aan meru!uk kepada piawaian pemikiran - ;icadang, dibincang dan di!elaskan oleh pihak pengurus atasan, dan diterbitkan2diedarkan kepada ahli-ahli organisasi. - <dakah #od Etika ber!a a/ 0.1.* >mbudsman - seorang pegawai kanan ang dihormati dan dilantik men!alankan tugas kaunseling berkenaan ker!a a peker!a, isu-isu organisasi serta etika. - <dakah sistem ombudsman ber!a a/ 0.1.+ 7-otline8 Etika 0.1., 5atihan Etika -Talian komunikasi untuk peker!a melapurkan isu etika kepada pihak pengurusan atau rakan ker!a tanpa nama mereka diketahui - Airi latihan ang berkesan& ;ikaitkan kepada situasi sebenar dialami peker!a serta pen elesaian etika ang mungkin dicapai Menun!uk a!ar kakitangan mengenai polisi dan harapan "irma, undang-undang dan peraturan, serta standard sosial ang umum Men edarkan kakitangan mengenai sumber-sumber dan kemudahan, sistem-sistem sokongan dan kakitangan ang boleh membantu dalam memberi nasihat etika dan perundangan + matlamat latihan etika& o Mengenalpasti situasi ang memerlukan keputusan etika o Memahami nilai dan buda a organisasi o Peker!a menilai impak keputusan etika terhadap "irma

0.* 9truktur sebagai Punca :elagat Tidak .eretika

Aontoh-contoh penipuan2pen elewengan terhadap kera!aan dan bank boleh dilihat dalam s arikat-s arikat besar seperti :eberal Electric, :eneral ; namics, E.1. -utton dan .ahagian Thorp di 9 arikat 'TT.

?Pengurus s arikat-s arikat ini telah menipu kera!aan, bank dan pelanggan. Falaubagaimanapun, mereka tidak menerima "aedah secara langsung dari kelakuan tidak beretika mereka. 'a bukan merupakan perlakuan ketidak!u!uran kerana tidak melibatkan sebarang ba aran, hadiah percutian atau pemberian-pemberian lain. Falaubagaimanapun, indi%idu-indi%idu tersebut telah mendapat man"aat tidak langsung. >leh itu, adalah penting untuk memahami man"aat tidak langsung ini kerana ia adalah punca struktur berlakun a gelagat tidak beretika dalam organisasi.@ Terdapat masalah dalam si"at kepelbagaian dan struktur bahagian-bahagian s arikat besar hari ini di mana kuasa pengurusann a lebih terpencar dan diserahkan kepada pengurus-pengurus bahagian ang dipertanggung!awabkan. Masalah dengan bahagian-bahagian dan pemencaran dalam struktur organisasi& 0.+ Pen elesaian #pd Masalah 9truktur dalam :elagat Tidak .eretika 0., Tanggung!awab etika pengurus .ahagian ang berasingan2terasing mengakibatkan ketidakupa aan menggunakan perhubungan antara bahagian untuk mencapai ekonomi bidangan serta skop. Pemencaran mengakibatkan kurang kawalan pengurus korporat ke atas bahagianbahagian.

- Tiada sesuatu sistem ang sempurna, tiada pen elesaian ang dapat men!amin ian a diterima oleh semua pihak - Etika pengurusan timbul akibat kon"lik di antara prestasi ekonomi dengan prestasi sosial( - Para pengurus mementingkan prestasi ekonomi kerana masa depan mereka bergantung kepada pertimbangan ekonomi - Men!adikan etika sebagai sebahagian daripada proses perancangan strategik - Memilik perwatakan2keperibadian ang kuat untuk menghadapi isu-isu serta dapat menghargai kos ang terdapat pada sesuatu pilihan bermoral -#eberanian untuk menilai seterusn a sanggup berkorban2menanggung kos tersebut, berdasarkan pertimbangan ekonomi, perundangan dan moral.

Topik 6 Tanggungjawab Sosial dan Organisasi Pengenalan Tanggungjawab Sosial -Definisi - satu set tanggungjawab/kewajipan yang harus organisasi pertahankan, sebar dan amalkan dalam masyarakat di mana mereka beroperasi. Lihat ajah !.". !." Sejarah Tanggungjawab Sosial i. #ra $eusahawanan %"&''s-"()'* - Perhubungan penting di antara perniagaan, kerajaan dan masyarakat mula diperakui+ bahawa perniagaan mempunyai peranan kemasyarakatan selain memaksimumkan keuntungan. - ,eluluskan undang-undang untuk mengawal amalan perniagaan.

Lihat -adual !." untuk .ontoh-.ontoh yang diamal. ii. #ra $emelesetan %"()'-"(!'* - $uasa dan pengaruh organisasi-organisasi besar serta amalan tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan kejatuhan pasaran saham pada "(/(. - 0ndang-undang diluluskan untuk melindungi pelabur dan perniagaan-perniagaan ke.il. - Tindakan baru kerajaan yang menuntut supaya organisasi memainkan peranan aktif dalam mempertingkatkan kesejahteraan umum. iii. #ra Sosial %"(!'s* - #ra pergolakan sosial, pergerakan akti1is awam dan bantahan terhadap Perang 2ietnam - Pendapat awam yang lantang terhadap nilai, keutamaan serta matlamat 3egara - Pengisytiharan 4 hak asasi pengguna oleh -. 5. $ennedy6 7ak menggunakan produk yang selamat 7ak diberitahu mengenai aspek-aspek rele1an sesuatu produk 7ak menyampaikan rungutan 7ak memilih apa yang mereka beli !./ Skop Tanggungjawab Sosial syarikat i.$onstituen 8 pihak yang menerima kesan langsung akibat amalan sesuatu organisasi serta mempunyai kepentingan dalam prestasinya. 9ontohnya, kerajaan, pemiutang, pembekal, pekerja dan pelabur. ii. Persekitaran alam semula jadi iii. $ebajikan/kesejahteraan umum masyarakat !.) 7ujah-hujah yang 7ujah-hujah menyokong6 ,enyokong atau a.Perniagaan yang menimbulkan masalah, maka mereka ,embantah harus membantu menyelesaikannya. Tanggungjawab Sosial b.:adan korporat sebagai warga masyarakat ..Perniagaan memiliki sumber untuk menyelesaikan masalah. d.Tanggungjawab sosial dapat meningkatkan keuntungan. 7ujah-hujah membantah6 a.Tujuan perniagaan adalah untuk menjana keuntungan kepada pemiliknya, bukan bertanggungjawab sosial. b.Penglibatan perniagaan dalam program sosial akan memberi terlalu banyak kuasa kepada perniagaan. ..Potensi wujudnya konflik kepentingan. d.Perniagaan tiada/kurang kepakaran untuk mengurus program-program sosial. !.4 #mpat Pendekatan/ Tahap ;rganisasi dalam Tanggungjawab Sosial i.7alangan Sosial8 ,elakukan seberapa sedikit yang boleh, tidak mengakui atau menyembunyikan amalan salah ii. Tanggungjawab Sosial 8 Lakukan hanya setakat yang dituntut oleh undang-undang, tidak lebih dari itu. iii. esponsif Sosial 8 Lakukan perkara-perkara melebihi kehendak undang-undang atau etika. i1. Sumbangan Sosial 8 ,en.ari-.ari peluang se.ara proaktif untuk menyumbang kepada masyarakat.

!.< $erajaan dan Tanggungjawab Sosial !.! Pengaruh $erajaan

- Lihat ajah !.=.

:agaimana kerajaan dapat mempengaruhi organisasi6 -,elalui peraturan langsung- mengarah, memantau dan mengawal apa yang dibenarkan atau dilarang, seperti6 ,elindungi alam sekitar ,elindungi pengguna ,elindungi pekerja 0ndang-undang sekuriti %seperti pemilikan, .agaran, jaminan*

- ,elalui peraturan tidak langsung, seperti6 0ndang-undang per.ukaian sebagai insentif untuk mempengaruhi arah perbelanjaan organisasi

!.= Pengaruh ;rganisasi

-;rganisasi mempengaruhi kerajaan melalui6 $enalan peribadi - pergaulan sosial dan >networking? ,elobi 8 indi1idu/kumpulan .uba pengaruhi pembentukan undang-undang -awatankuasa :ertindak Politik 8 mengumpul dan mengagihkan wang kepada .alon politik %di @merika Syarikat terutamanya* :antuan %>fa1ours?* 8 guna pengaruh bantuan yang telah diberi untuk dapatkan sokongan. Pendekatan formal6 - Perundangan 8 mematuhi undang-undang tempatan, negeri, persekutuan dan antarabangsa. - #tika 8 mematuhi standard asas gelagat beretika - Sumbangan filantropik 8 pemberian wang/hadiah dalam akti1iti dan program amal. Pendekatan tidak formal6 - $epimpinan dan budaya organisasi 8 membina budaya dan kepimpinan dengan menjelaskan tanggungjawab sosial organisasi supaya dapat diterap oleh warga organisasi - ,enyokong peniupan wisel 8 Pekerja mendedahkan salahlaku %yang tidak beretika atau menyalahi undang-undang* dalam organisasi kepada pihak berkuasa awam serta media.

!.& :agaimana ;rganisasi ,engurus Tanggung-awab Sosial6 -angkauan ,ematuhi #tika

!.( ,enilai Tanggung- - Aaris panduan atau $od #tika jawab Sosial !.(." @udit sosial korporat 8 ,erujuk kepada suatu analisis formal dan menyeluruh terhadap keberkesanan prestasi sosial firma. - Suatu alat/kaedah untuk menilai tanggungjawab sosial 8Langkah-langkahnya6 - ,enganalisis sumber-sumber yang diperuntukkan bagi setiap matlamat - ,enjelaskan bagaimana matlamat-matlamat di.apai - ,en.adangkan perkara-perkara yang perlu perhatian tambahan - @udit sosial boleh dilihat debagai suatu proses menilai dan melaporkan prestasi ekonomi, perundangan dan kedermawanan firma dari sudut tanggungjawab sosial.

Lihat ringkasan BS;/!'''6/'"' sebagai satu panduan serta galakkan agar organisasi melakukan yang lebih baik daripada yang dikehendaki undang-undang. $aedah-kaedah lain yang disenaraikan6 - Triple :ottom Line - SiC-Sigma - :alan.ed S.ore.ard 5aedah-faedah audit sosial6 0ntuk men.apai prestasi sosial yang terbaik 0ntuk memudahkan penambahbaikan dan pembelajaran organisasi 0ntuk meningkatkan perhubungan dengan pemegang kepentingan melalui dialog 0ntuk membantu mengenalpasti potensi risiko dan liabiliti 0ntuk menkoordinasi program dalam seluruh organisasi 0ntuk membolehkan organisasi menilai impaknya ke terhadap persekitaran, komuniti dan masyarakat Laporan sosial 8 boleh berpandukan >The Alobal eporting Bnitiati1es? - 5aedah laporan sosial ,eningkatkan reputasi pengurusan ,empromosikan akauntabiliti ,eningkatkan ketelusan Pemegang kepentingan dan para pelabur akan dapat membuat keputusan yang lebih baik sama ada sesebuah organisasi itu men.apai matlamat-matlamat mengikut nilai-nilai yang ditetapkan sebagai penting. Topik ' (rus Tadbir Korporat D.1 <pakah ang dimaksudkan dengan 6rus Tadbir #orporat/ 'a merupakan satu sistem "ormal pen eliaan, akauntabiliti dan kawalan ke atas keputusan-keputusan, operasi, dan tindakan korporat ang perlu wu!ud untuk mendapat komoditi ang sangat diperlukan oleh s arikat korporat, iaitu& keperca aan ang berterusan.

D.1.1 #omponen-#omponen 6rus Tadbir #orporat Pen eliaan $ Memeriksa dan menimbang keputusan pengurusan untuk mengelak risiko kesilapan. <kauantabiliti (atau kebertanggung!awaban) $ Memastikan keputusan pengurusan selaras dengan misi dan %isi, serta !an!i-!an!i ang dibuat kepada orang ramai, untuk mengelak hilang keperca aan. #awalan $ Proses audit dan menambahbaik keputusan-keputusan dan tindakan organisasi, di mana prestasi sebenarn a akan diukur berbanding sesuatu ba!et, standard atau matlamat.

D.* Perspekti" 6rus Tadbir #orporat ;ua perspekti" o Perspekti" pemegang saham Pemegang saham adalah pemilik s arikat 9 arikat harus bertanggung!awab dan dipertanggunga!wabkaan oleh pemegang saham #epentingan pemegang kepentingan lain adalah sekunder o Perspekti" pemegang kepentingan

#eputusan2tindakan s arikat boleh member kesan kepada pemegang kepentingan, dan sebalikn a Aontoh $ ;alam kes 7insider trading8& Pemegang saham kerugian Peker!a hilang peker!aan Pelanggan menerima khidmat ang kurang memuaskan -ilang sokongan peker!a2pelanggan ang setia

D.+ Tugas 6rus Tadbir #orporat ;engan Pengurus <tasan Tanggung!awab urus tadbir korporat terletak pada pihak pengurus atasan o 5embaga Pengarah dan pengurus atasan adalah mereka diamanahkan untuk men!aga dan berlaku setia demi men!aga kepentingan s arikat. D., #eperluan Mempela!ari 6rus Tadbir #orporat <dalah men!adi tanggung!awab korporat s arikat untuk melaksanakan amalan-amalan ang dianggap sesuai 'nsiden-insiden salahlaku mendedahkan s arikat kepada perhatian semua pihak, termasuk bakal pelabur, kera!aan, media dan industri (selain pemegang saham) 9 arikat tidak boleh membenarkan reputasi mereka serta sokongan terhadap mereka ter!e!as dalam suasana persaingan ang sengit

D.C #od 6rus Tadbir #orporat Mala sia 9uruhan!a a 9ekuriti merupakan agensi kera!aan ang melindungi hak pemegang saham dengan memastikan& Pasaran saham dikendalikan dengan adil Maklumat pelaburan dibekalkan dengan lengkap 1ungsi pen elarasan 9uruhan!a a 9ekuriti $ 5ihat =adual D.+. #od 6rus Tadbir #orporat Mala sia, *GGG (pindaan *GGD) bertu!uan untuk mencapai rangkaker!a urustadbir ang optimum dan terbahagi kepada dua bahagian $ Pertama, prinsip urus tadbir korporat dan kedua, amalan terbaik dalam urus tadbir korporat. 'a merangkumi tiga perkara& Pengarah $ perlantikan, "ormalit dan ketelusan Pemegang saham $ menekankan maklumat untuk membuat keputusan pelaburan serta mes uarat agung tahunan <kauntabiliti dan audit $ meru!uk kepada kawalan dalaman dan !uruaudit

Kepatuhan kepada kod bukan perkara yang mandatory, tetapi bertujuan menggalakkan fleksibiliti dan kawalan-kendiri. Walaubagaimanapun, syarikat perlu memaklumkan cara-cara ia telah mematuhi kod. Terdapat ;6< organisasi lain ang men okong amalan terbaik urus radbir korporat di Mala sia& i. The Mala sian 'nstitute o" Aorporate :o%ernance ('nstitut 6rus Tadbir #orporat Mala sia) - Mempromosi amalan terbaik dan pembangunan urus tadbir korporat melalui program pendidikan berterusan untuk pengarah, ketua pegawai eksekuti", setiausaha s arikat, dll. 5ihat 4a!ah D.,. ii. The Mala sian 'nstitute o" Ahartered 9ecretaries and <dministrators ('nstitut 9etiausaha dan Pentadbir .erkanun Mala sia) - Menghasilkan setiausaha s arikat ang berkela akan serta pro"essional( dan mengekalkan tahap integriti dan etika tertinggi anggota pro"essionn a. 5ihat 4a!ah D.0.

D.D 6rus Tabdir #orporat ;i Masa ;epan 6rus tadbir korporat akan men!adi satu bahagian pengurusan korporat ang penting. >leh itu, "aedah-"aedah amalan ang baik urus tadbir korporat dalam aspek-aspek berikut perlu diketahui& (a) Penglibatan 5embaga Pengarah

(b) (c) (d) (e) (") (g) (h) (i)

5akukan penilaian sendiri Peningkatan peranan !awatankuasa pencalonan Penerangan ang !elas <n!akan kepada model pihak berkepentingan =alankan latihan dan seminar 9okongan pihak pengurusan ang lebih besar Pemegang saham dan pemegang kepentingan ang lebih berpengetahuan Penglibatan kera!aan ang lebih besar

Topik 8 Dimensi-Dimensi Moral Sesuatu Sistem Ekonomi &." Sistem ekonomi memberi kemudahan kepada orang ramai untuk mendapatkan sumber-sumber, bertukar dan mengedar barangan serta perkhidmatan. Sesebuah sistem ekonomi yang mempunyai nilai moral yang tinggi akan6 $eadilan dalam men.apai sumber-sumber, dalam pertukaran serta dalam pengagihan barangan/perkhidmatan ,elarang kewujudan halangan-halangan palsu, seperti diskriminasi, yang mengganggu kemudahan orang ramai untuk mendapatkan sumber. ,emastikan agar tidak wujud golongan yang membolot sebahagian besar sumber se.ara tidak adil 8 semua orang berhak memiliki sumber se.ara adil. - $epentingan pekerjaan kepada6 - Para pekerja 8 untuk memenuhi keperluan mereka. - Para majikan 8 menarik minat pekerja, mengurangkan pusing ganti pekerja, mendapatkan kesetiaan, mengekalkan/meningkatkan produkti1iti. - Bsu moralnya 8 Penyalahgunaan dalam amalan pengurusan, mengakibatkan ke.ederaan atau ketidakadilan kepada pekerja &./." 7ak ,oral 0ntuk Diberi PekerjaanD - :ergantung kepada sistem ekonomi, seperti6 - $apitalis %ekonomi pasaran bebas*+ atau - Sosialis/$omunis %ekonomi arahan* - Di bawah sistem kapitalis6 - ,ajikan tidak bertanggungjawab untuk mengambil sebarang jumlah pekerja minimum. Pekerja tidak boleh menuntut bahawa mereka mesti diambil bekerja. - ,ajikan berhak mengambil pekerja yang sesuai mengikut keperluan efisiensi mereka. - ,elalui proses demokrasi, orang ramai boleh memilih sistem ekonomi mana yang mereka inginkan. &././ Pengambilan Pekerja Se.ara @dil - @malan diskriminasi berdasarkan bangsa, jantina, umur, agama - Terdapat pandangan yang berbeEa di antara6 - ,oralis 0ndang-0ndang @badi - 0tilitarian - elati1isme :udaya

&./ Pekerjaan dan 0pah

&./.) Tindakan - Tindakan @firmatif 8 menyediakan peluang untuk semua, tanpa @firmatif/ mengira bangsa, jantina, umur atau agama. Layanan - Layanan Bstimewa 8 mengambil atau memberi keutamaan Bstimewa %.ontohnya kenaikan pangkat* kepada golongan minoriti, berbanding golongan bukan minoriti. &./.4 0pah - :erapa jumlah upah yang sesuaiD - Seberapa banyak yang perlu untuk menarik minat serta mengekalkan pekerja yang produktif.

- ,emastikan taraf hidup yang minimal tetapi memuaskan. &./.< :ayaran 0pah Sama bagi $erja yang Sama &./.! :ayaran 0pah Sama bagi $erja Setara - Prinsip upah sama bagi kerja yang sama6 - ,ereka yang melakukan jenis pekerjaan yang sama harus dibayar upah yang sama - Pekerja yang boleh melakukan kerja dengan lebih pantas serta efisien berbanding pekerja lain/baru, maka mereka harus di beri bayaran tambahan. - Prinsip upah sama bagi kerja yang setara6 - Pekerja yang menjalankan tanggungjawab berbeEa tetapi memerlukan tahap pendidikan, kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang sama se.ara relatif %.ontohnya setiausaha dengan juruteknik* harus dibayar gaji yang sama. - Sebagai tambahan kepada prinsip-prinsip di atas, kehendak moral juga memerlukan supaya6 - Pertimbangan harus diberikan kepada jangka masa kerja yang panjang, risiko serta persekitaran fisikal. - Tiada sesiapa yang harus mendapat gaji lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan pertimbangan/kriteria yang tidak rele1an, .ontohnya kaum wanita berbanding kaum lelaki. &./.= Pengagihan Pulangan/ 7asil Sumber - Pengagihan harus bergantung kepada6 -$eupayaan syarikat mengurus sumber mereka. -Tahap produkti1iti pekerja. - Pengurus serta pekerja berhak menerima jumlah/pembahagian yang adil berdasarkan sumbangan mereka. - Pemegang saham berhak diberi keutamaan bagi menuntut pulangan serta bahagian terbesar yang diagihkan. &.) Pangkat dan Pemeringkatan -Penilaian prestasi pekerja , potensi kenaikan pangkat serta ganjaran yang akan diterima bergantung kepada6 -Pendapat penyelia tentang mutu kerja berdasarkan penilaian prestasi, sama ada se.ara formal atau pun tidak formal. &.4 Bmplikasi #tika Penilaian Prestasi - Pekerjaan menggambarkan maruah dan harga diri seseorang - Pendapat >boss? tentang kerja yang dilakukan adalah penting - ;leh itu, pengurus mempunyai tanggungjawab moral untuk melaksanakan penilaian prestasi dengan betul, kerana6 Penilaian prestasi, yang diukur berdasarkan pendapat kepada persepsi pekerja terhadap harga diri mereka+ penyelia, membawa impak

Penilaian prestasi merupakan suatu kontrak moral 8 iaitu menilai sejauh mana pekerja telah men.apai sesuatu standard, dan jumlah ganjaran yang akan diterima.

-adual &." Perkara-perkara Penting dalam

:agi memastikan proses penilaian yang beretika, garis panduan berikut perlu dipatuhi6

Penilaiaan Prestasi

-Tetapkan objektif - Pekerja harus mengetahui dengan jelas/tepat tentang objektif yang harus di .apai dan dapat memberi >input? kepada objektif berkenaan+ -Dapatkan maklumbalas - Pekerja berhak menerima maklum balas mengenai prestasi mereka 8 jika dimaklumkan hanya pada akhir tempoh adalah tidak adil+ -Auna .riteria yang sah - Prestasi harus diukur menggunakan kriteria yang sah+ -Sediakan maklumat penting berkenaan kakitangan - Penyelia harus menyediakan maklumat anekdot yang memadai mengenai pen.apaian atau kegagalan pekerja+ -7ak menambahbaik - Penyelia harus memaklumkan kepada pekerja sekiranya prestasi mereka lemah/tidak memuaskan, dan berikan kaunseling, tunjuk ajar serta latihan supaya mereka dapat mempertingkatkan diri.

Topik 9 Pekerja dan Suasana Kerja (." ,enghormati 7ak $ebersendirian Pekerja - Syarikat mempunyai hak untuk melindungi diri daripada penipuan, kehilangan maklumat-maklumat proprietari, rahasia dagang, atau sebarang an.aman terhadap fasiliti mereka, pekerja, pelanggan serta orang awam 8 di mana pekerja sendiri berpotensi menjadi pun.a. ;leh itu, majikan akan menjalankan6 0jian-ujian pra-pengambilan kerja %.ontohnya, ujian poligraf dan lain-lain untuk mengesan .alon pekerja yang menipu 8 kini ujian tersebut adalah salah dari segi undangundang* ,emantau/mengekang .ara hidup peribadi pekerja

- Sejauh manakah pengurus boleh men.abuli kehidupan peribadi pekerja demi melindungi kepentingan syarikatD - @dakah hak syarikat melindungi kepentingan mereka mengatasi hak kebersendirian pekerjaD (./ Penyalahgunaan :ahan :ahaya - Syarat-syarat yang perlu dipatuhi sebagai justifikasi moral bagi syarikat menjalankan ujian mengesan penyalahgunaan bahan bahaya6 :agi .alon pekerja, syarikat perlu memastikan bahawa6 - 0jian adalah tepat. Sekiranya terdapat penggunaan dadah, ia perlu mempunyai preskripsi doktor yang sah. - $eputusan ujian perlu disimpan sebagai maklumat sulit. :agi pekerja sedia ada, ujian harus berdasarkan6 -Penyelia perlu diberi latihan menggunakan teknik-teknik yang betul untuk mengesan penyalahgunaan. -,enjalankan ujian >after the fa.t?, iaitu setelah berlaku sesuatu kemalangan berkaitan kerja, memudaratkan orang lain atau kerosakan harta, yang melibatkan pekerja berkenaan. 0jian rawak ke atas semua pekerja %iaitu bagi jenis pekerjaan yang keselamatannya berisiko tinggi* boleh disokong sekiranya6 - Syarikat mengesyaki pekerja serta mempunyai maklumat sah bahawa pekerja terlibat+

- Sekiranya terdapat bukti statistik bahawa penyalahgunaan dadah di kalangan pekerja adalah signifikan+ -Prinsip >probable .ause? %sebab paling berkemungkinan*, di mana ujian hanya boleh dijalankan jika terdapat maklumat sah bahawa penyalahgunaan dadah telah mengakibatkan prestasi kerja menurun. Dari segi moralnya, semua pekerja harus tidak terke.uali daripada dipilih untuk menjalani ujian. -Pengurus/?boss? naik berang, memarahi, mengan.am dan menghina pekerja, sekiranya pekerja enggan6 ,emalsukan akaun agar memberi gambaran palsu bahawa kedudukan kewangan syarirkat kukuh. ,elayani gangguan seksual. ,engelak menunaikan tugas juri atau berbohong dalam makhamah bagi pihak syarikat. - Setiap orang berhak mempunyai reputasi umum yang baik, ketenangan hati dan tidak menghadapi sebarang an.aman undang-undang.

(.) Penganiayaan Pekerja

Topik ! Kesetiaan Kepada S"arikat Majikan "'." $esetiaan - @pabila seseorang diambil bekerja, maka ia harus setia kepada syarikat majikan. Dalam situasi tertentu, pekerja perlu terus setia walaupun selepas meninggalkan syarikat. - $esetiaan adalah sesuatu yang dihargai serta diharapkan oleh majikan daripada para pekerja mereka. -@dalah menjadi tanggungjawab moral pekerja untuk6 ,enyempurnakan tugas mengikut tahap kompetensi yang sesuai+ ,ematuhi arahan-arahan yang sah dari pihak atasan+ ,erahsiakan maklumat dan rahasia dagang syarikat+ ,engelak kelakuan/tindakan yang bertentangan dengan kepentingan syarikat yang sah. - Pekerja yang melanggar syarat-syarat di atas boleh dikenakan tindakan disiplin atau dipe.at. "'./ Peniupan Fisel - :ermaksud menuduh rakan sekerja, penyelia dan/atau pengurus telah bertindak/berlaku tidak bermoral atau melanggar undang-undang, seperti6 ,emalsukan akaun, menerima rasuah, mengguna sumber syarikat bagi kepentingan peribadi, men.uri hakmilik/harta syarikat, menjalankan tugas sambilan diluar pengetahuan syarikat.

"'./." Peniupan Fisel Dalaman

-:ermaksud membuat tuduhan mengikut saluran dalaman syarikat dengan melapurkan kepada penyelia/pihak atasan. @dakah seseorang pekerja itu mempunyai tanggungjawab moral untuk meniup wisel dalamanD -awapannya adalah ya, setelah syarat-syarat berikut di mana peniupan wisel dalaman dibenarkan dapat dijustifikasikan dari segi moral %Lihat -adual "'."*6 @pabila jelas dan terbukti bahawa sesuatu perkara itu akan membawa akibat buruk yang signifikan kepada syarikat. Peniup wisel telah pasti dan mempunyai fakta yang tepat. Sama ada pihak atasan pengurusan telah pun maklum mengenai salahlaku tersebut.

Gakin bahawa peniupan wisel akan dapat menghalang/ menghentikan salahlaku. @kibat buruk kepada reputasi serta prospek peniup wisel perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Sama ada salahlaku berkenaan dapat dihentikan melalui pesalahlaku. teguran s.ara terus kepada

"'././ Peniupan Fisel Luaran

-:ermaksud melaporkan salahlaku kepada pihak luar syarikat, seperti media dan pihak berkuasa. - Syarat-syarat di mana peniupan wisel luaran dibenarkan dan dijustifikasikan sebagai bermoral adalah $#S#,0@ #3@, syarat peniupan wisel dalaman, DBT@,:@7 dengan syarat berikut6 0saha telah pun dibuat untuk melapurkan salahlaku mengikut saluran dalaman. $eadaan jelas menunjukkan bahawa agensi luar seperti auditor mahu pun badan-badan lain berkenaan tidak dapat atau tidak sanggup melaporkan salahlaku tersebut. Salahlaku berkenaan boleh memudaratkan pihak pemegang saham, pekerja atau orang awam se.ara signifikan. $eburukan akibat daripada peniupan wisel haruslah setimpal dengan keburukan akibat salahlaku. @dakah pekerja mempunyai tanggungjawab moral untuk meniup wisel luaranD Pekerja yang mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam operasi syarikat, maka lebih besar tanggungjawab moralnya untuk meniup wisel. Penyelia/pengurus yang bertanggungjawab gagal menghalang salahlaku tersebut.

"'.) @lasan ,oral :agi Peme.atan boleh dijustifikasikan jika peniup wisel6 ,eme.at Peniup -Sengaja berbohong mengenai kes salahlaku, dengan membesar-besarkan kes untuk memberi gambaran yang lebih serius dari yang sebenarnya. -,eniup wisel sebagai membalas dendam terhadap kakitangan atau penyelia -Sebagai menunjukkan bantahan terhadap polisi syarikat -:ertujuan merosakkan reputasi rakan yang sama-sama mengejar kenaikan pangkat. Peme.atan tidak dapat dijustifikasikan jika6 -Pekerja telah meniup wisel untuk menghalang akibat buruk. -Syarikat ingin membalas dendam ke atas peniup wisel. "'.4 Salah Tafsir $esetiaan $esetiaan mempunyai batasan, :0$@3 bermaksud kita harus menyembunyikan kesilapan serius atau salahlaku undang-undang. Sesuatu usaha untuk menutupi/mengaburi salahlaku atau tindakan-tindakan yang mendatangkan mudarat yang serius adalah suatu kegagalan dalam menunaikan tanggungjawab.