Anda di halaman 1dari 8

http://hairulzlaloe.wordpress.com/2013/05/31/ makalah-akhlak-pergaulan-laki-laki-danperempuan/ AKALA !AK LAK!"#$%A&LA'!LAK(LAK(!)A'!

"#$#*"&A'
31/05/2013 by hairulmuslimin

MAKALAH AKHLAK PERGAULAN LAKI-LAKI AN PEREMPUAN I !U!UN "LEH# HAIRUL MU!LIMIN $1253105%& "!EN PENGAMPUH# rs' Murni yan()*M'+, PR"GRAM !-U I PEN I IKAN AGAMA I!LAM .URU!AN -AR/I0AH !EK"LAH -INGGI AGAMA I!LAM NEGRI $!-AIN& 1URUP 2013 /A/ I PEN AHULUAN A' La(ar /2la3an4 A3hla3 mulia ,alam +2r4aulan la3i-la3i ,an +2r2m+uan b2r+2ran +2n(in4 ,alam m25u6u,3an sua(u 32hi,u+an b2rma3na* ,amai ,an b2rmar(aba(' A3hla3 mulia m2nyan43u( 2(i3a* bu,i +232r(i* ,an m)ral s2ba4ai mani72s(asi ,ari +2n,i,i3an a4ama' !2rin4 3ali (2r,2n4ar bila bi8ara s)al a3hla3 la3i-la3i ,an +2r2m+uan yan4 32ra+ (2r,2n4ar a,alah s24ala +2nyim+an4annya* (2(a+i a,a 6u4a a3hla3 yan4 san4a( 3)n(ras yai(u m2r23a yan4 m2n6a4a a3hla3nya' M2r23a m2n4habis3an 5a3(unya un(u3 m2nun(u( ilmu* bah3an banya3 6u4a yan4 masih r2ma6a su,ah ha+al Al-9ur:an' A3hla3 yan4 bai3 a,alah 7)n,asi a4ama ,an m2ru+a3an hasil ,ari usaha )ran4-)ran4 b2r(a35a' 2n4an a3hla3 yan4 bai3* +2la3unya a3an (2ran43a( 32 ,2ra6a( yan4 (2r(in44i' -i,a3 a,a amalan yan4 l2bih b2ra( ,alam (imban4an s2)ran4 muslim ,ihari 3iama( nan(i ,ari +a,a a3hla3 yan4 bai3'

P2n4arahan yan4 (2+a( ialah ,2n4an m2n4i3u(i 8)n()h 3)n3r2( l25a( 32(2la,anan Rasulullah sa5' 2n4an ,u3un4an )ran4 (ua ,an +2n,i,i3an 7)rmal* insyaAllah a3an m2m+2r3ua( ,asar a3i,ah r2ma6a s2hin44a ,ia a3an sia+ (2r6un ,alam +2r4aulan masyara3a( yan4 l2bih luas' ia biasa m2n6alan3an (an44un4 6a5abnya (2rha,a+ ,iri s2n,iri ,an lin43un4anya yan4 s2muanya a3an b2rmuara +a,a r2alisasi (an44un4 6a5abnya 32+a,a Allah s5(' /' Rumusan Masalah alam ma3alah ini s28ara 4aris b2sar rumusan masalahnya a,alah # a& M),2l P2r4aulan alam P2rs+23(i7 Islam b& -a(a 1ara /2r4aul 2n4an La5an .2nis 8& M2n6auhi P2rbua(an ;ina ,& -a(a 1ara P2r4aulan R2ma6a 2& -a(a 1ara P2r4aulan La5an .2nis /2r,asar3an R2+)(as2 Ha,is( 1' -u6uan -u6uan +2mbahasan ma3alah ini yan4 b2r(2ma3an ah3la3 +2r4aulan la3i-la3i ,an +2r2m+uan yai(u a4ar )ran4-)ran4 3hususnya la3i-la3i ,an +2r2m+uan m2nya,ari b2(a+a +2n(in4nya ah3la3 ,alam +2r4aulan la3i-la3i ,an +2r2m+uan' !2lain i(u a4ar m2r23a s2nan(iasa m2mbiasa3an ,iri un(u3 b2r+rila3i (2r+u6i ,alam 32hi,u+an masyara3a(* b2rban4sa* ,an b2rn24ara' an a4ar r2ma6a m2n42(ahui b2n(u3 ,an 8)n()h ,alam +2r4aulan an(ara la3i-la3i ,an +2r2m+uan /A/ II PEM/AHA!AN A' M),2l P2r4aulan alam P2rs+23(i7 Islam Allah !5( m2n8i+(a3an manusia (2r,iri ,ari la3i-la3i ,an +2r2m+uan'!2m2n(ara i(u* islam a,alah a4ama yan4 s2m+urna* yan4 ,i ,alamnya ,i a(ur s2lu3-b2lu3 32hi,u+an manusia* (2rmasu3 ,i an(aranya a,alah ba4aimana +2r4aulan la3i-la3i ,an +2r2m+uan' alam hubun4an an(ara la3i-la3i ,an +2r2m+uan* islam (2lah m2n2(a+3an a,ab ,an 2(i3a 8ara b2r4aul' A,a+ +2r4aulan la3i-la3i ,an +2r2m+uan m2man4 ,i bu(uh3an )l2h s2(ia+ manusia ,2mi m2raih ri,h) ,an 328in(aan allah !5(' i sam+in4 i(u* 3ar2na hubun4an an(ar la5an 62nis bisa m2n6a,i +2ran43a+ s2(an yan4 b2rbahaya a+abila ba(asan-ba(asan yan4 b2rla3u ,i,alamna (i,a3 ,ihirau3an' -2ru(ama ba4i la3i-la3i ,an +2r2m+uan yan4 (2lah b2ran6a3 ,25asa* ,i+2rlu3an ba(asan-ba(asan yan4 harus ,i+ahami' !2)ran4 muslim yan4 b2riman (i,a3 mn8in(ai s2lain 3arna Allah !5( ,an Rasul-Nya' alam islam 2(i3a +2r4aulan la3i-la3i ,an +2r2m+uan a,a a(uranna ,a na,a ba(as-ba(asnya' Misalnya ,alam +2r6alanan s2)ran4 +2r2m+uan ,2n4an s2)ran4 la3i-la3i yan4 bu3an muhrimna (i,a3 ,ib)l2h3an* ,an hu3umna haram' i sana harus ,ii3u(i )l2h muhrimnya* un(u3 m2n6a4a a4ar (i,a3 (2r6a,i hal-hal yan4 (i,a3 ,iin4ini' an a4ar s2)ran4 +2r2m+uan (i,a3 ,i8a+ namana 62l23'P2r2m+uan ,ian44a+ l2bih r2n,ah ,ari +a,a la3i-la3i' ari sini mun8ul ,)3(rin 32(i,a3s2(araan an(ara la3i-la3i ,an +2r2m+uan'P2r2m+uan (i,a3 8)8)3 m2m24an4 323uasaan a(au+un m2mili3i 32mam+uan an4 ,imili3i la3i-la3i* ,an ,ian44a+ (i,a3 s2(ara ,2n4an la3i-la3i'La3i-la3i harus m2mili3i ,an m2n,)minasi +2r2m+uan* m2n6a,i +2mim+inna* m2n2n(u3an masa ,2+anna ,2n4an br(in,a3 bai3 ba4ai ayah* sau,ara la3i-la3i a(au+un suami'Ar(inya ,2mi 32+2n(in4annyalah ,ia (un,u3 32+a,a 62nis 32lamin yan4 l2bih un44ul' 2n4an ,iba(asi ,irumah* ,i,a+ur ,ian44a+ (i,a3 mam+u un(u3 m2n4ambil 32+u(usan ,i luar 5ilaahna'A3an a,a mala+2(a3a yan4 san4a( b2sar* ,2mi3ian ,i3a(a3an a+abila a,a +2r2m+uan yan4 m2n6a,i +2n4uasa' alam 32s2(araan s(a(us la3i-la3i ,an +2r2m+uan* (2rba4i ,alam ,ua hal yai(u# +2r(ama* ,alam +2n42r(ianna yan4 umum* ini b2rar(i +2n2rimaan mar(aba( 32,ua 62nis 32lamin ,alam u3uran yan4 s2(ara' K2,ua* )ran4 harus m2n42(ahui bah5a la3i-la3i ,an +2r2m+uan m2m+unyai ha3-ha3 an4 s2(ara ,alam bi,an4 s)8ial* 23)n)mi ,an +)li(i3'Ar(inya 32,uanya harus m2mili3i ha3 yan4 s2(ara ,alam m2n4a(ur har(a mili3nya (an+a 8am+ur (an4an )ran4 lain* 32,uanya harus b2bas m2milih +r)72si a(au 8ara hi,u+* ,an 32,uanya harus s2(ara ,alam (an44un4 6a5ab s2ba4aimana ,alam hal 32b2basan' alam al-9uran ,inya(a3an bah5a 32,ua 62nis 32lamin ini m2mili3i asal-usul ,ari sa(u ma3hlu3 hi,u+ yan4 sama ma3anya m2mili3i ha3 yan4 sama'

!28ara ilmu 7i<hnya an(ara la3i-la3i ,an +2r2m+uan 6u4a m2m+unyai +2rb,aan'-2ru(ama ,alam hal +2mba4ian har(a 5aris an(ara la3i-la3i ,an +2r2m+uan (2r,a+a( +2rb2,aan* 6u4a ,alam hal h)3um s2ba4ai sa3si ,alam sua(u +2rs)alan' i mana 323ua(an hu3um s2)ran4 +2r2m+uan (i,a3 bisa ,isama3an ,2n4an 323ua(an hu3um s2)ran4 la3i-la3i'Ar(inya +2rban,in4an s2)ran4 +2r2m+uan m2n6a,i sa3si hu3um ,2n4an la3i-la3i a,alah* sa(u ban,in4 ,ua'0ai(u s2)ran4 la3i-la3i ,2n4an ,ua )ran4 +2r2m+uan' A,ab +2r4aulan an(ara la3i-la3i +2r2m+uan b2r4una a4ar 3aum Muslim (i,a3 (2rsa( ,i ,unia s2hin44a m2r23a m2ru4i ,i a3hira(' A,ab-a,ab (2rs2bu( an(ara lain s2ba4ai b2ri3u(# 1' M2nun,u33an +an,an4an (2rha,a+ la5an 62nis Allah b2r7irman# =Ka(a3anlah 32+a,a la3i-la3i b2riman# H2n,a3lah m2r23a m2nun,u33an +an,an4annya ,an m2m2lihara 32maluannya'> $9!' An-Nur# 30& > an 3a(a3alah 32+a,a 5ani(a b2riman# H2n,a3lah m2r23a m2nun,u33an +an,an4annya ,an m2m2lihara 32maluannya'> $9!' An-Nur# 31& 2' -i,a3 b2r,ua-,uaan Rasulullah sa5 b2rsab,a# =.an4anlah s2)ran4 la3i-la3i b2r,ua-,uaan $3hal5a(& ,2n4an' 3' -i,a3 b2rbi8ara b2r,uaan ,2n4an )ran4 lain !2)ran4 muslim yan4 m2mahami a4ama m2mili3i +2rasaan ,an 32sa,aran' ia m2n4h)rma(i +2rasaan )ran4 lain ,an (i,a3 m2lu3ai m2r23a' "l2h 3ar2nanya* ,ia m2ma3ai 8ara-8ara yan4 bai3 32(i3a b2rbi8ara 32+a,a m2r23a* ,an ,ian(ara 8ara-8ara yan4 bai3 a,alah (i,a3 b2rbi8ara b2r,uaan 32(i3a a,a )ran4 yan4 32(i4a' ?' -i,a3 m2ny2n(uh la5an 62nis i ,alam s2buah ha,i(s* Aisyah ra b2r3a(a* = 2mi Allah* (an4an Rasulullah (i,a3 +2rnah m2ny2n(uh (an4an 5ani(a sama s23ali m2s3i+un saa( m2mbaia( $6an6i s2(ia 32+a,a +2mim+in&'> $HR' /u3hari& Hal ini 3ar2na m2ny2n(uh la5an 62nis yan4 bu3an mahr)mnya m2ru+a3an salah sa(u +2r3ara yan4 ,iharam3an ,i ,alam Islam' Rasulullah b2rsab,a* =!2an,ainya 32+ala s2s2)ran4 ,i(usu3 ,2n4an 6arum b2si* $i(u& masih l2bih bai3 ,ari+a,a m2ny2n(uh 5ani(a yan4 (i,a3 halal ba4inya'> $HR' -habrani ,2n4an sana, hasan& /' -a(a 1ara /2r4aul ,2n4an La5an .2nis Allah (2lah m2n8i+(a3an s24ala s2sua(u ,i ,unia ini ,2n4an s2m+urna* (2ra(ur* ,an b2r+asan4+asan4an' A,a lan4i( ,an a,a bumi* a,a sian4 ,an a,a malam* a,a ,unia a,a a3hira(* a,a sur4a ,an n2ra3a* a,a (ua ,an a,a mu,a* a,a la3i-la3i ,an a,a +2r2m+uan' La3i-la3i ,an +2r2m+uan# m2ru+a3an ma3hlu3 Allah yan4 (2lah ,i8i+(a3an s8ara b2r+asan4+asan4an' 6a,i* m2ru+a3an sua(u 32nis8ayaan ,an san4a( 5a6ar* 6i3a (2r6a,i +2r4aulan ,i an(ara m2r23a' alam +2r4aulan (2rs2bu(* masin4-masin4 b2rusaha un(u3 salin4 m2n42nal' /ah3an l2bih 6auh la4i* a,a yan4 b2rusaha salin4 m2mahami* salin4 m2n42r(i ,an a,a yan4 sam+ai hi,u+ b2rsama ,alam 32ran43a hi,u+ b2rumah (an44a' lnilah in,ahnya 32hi,u+an' La3i-la3i ,an +2r2m+uan ,i(2n(u3an ,alam sunah Allah un(u3 salin4 (2r(ari3 sa(u ,2n4an yan4 lainnya' La3i-la3i (2r(ari3 ,2n4an +2r2m+uan* ,2mi3ian 6u4a s2bali3nya* +2r2m+uan (2r(ari3 32+a,a la3i-la3i' Allah !5(' m2mb2ri3an rasa in,ah un(u3 salin4 m2nyayan4i ,i an(ara m2r23a' -i,a3 6aran4 6u4a masin4-masin4 m2rin,u3an yan4 lainnya' Rin,u un(u3 salin4 m2nya+a* salin4 m2liha(* s2r(a salin4 m2mb2n8i a(as' ,asar 32(ulusan ,an 3asih sayan4' P2r4aulan yan4 bai3 ,2n4an la5an 62nis' h2n,a3lah (i,a3 ,i,asar3an +a,a na7su $syah5a(& yan4 ,a+a( m2n62rumus3an +a,a +2r4aulan b2bas yan4 ,ilaran4 a4ama' Inilah yan4 (i,a3 ,i32h2n,a3i ,alam Islam' Islam san4a( m2m+2rha(i3an ba(asan-ba(asan yan4 san4a( 62las ,ala +2r4aulan an(ara la3i-la3i ,2n4an +2r2m+uan' !2)ran4 la3i-la3i yan4 bu3an muhrim* ,ilaran4 un(u3 b2r,uaan ,i (2m+a(-(2m+a( yan4 m2mun43in3an m2la3u3an +2rbua(an yan4 ,ilaran4' Kalau +un b2rsama-sama s2bai3nya ,is2r(ai )l2h muhrimnya a(au minimal ,i(2mani (i4a )ran4* yai(u# ,ua la3i-la3i ,an sa(u +2r2m+uan' a(au .u4a +2r4aulan un(u3 b2la6ar a(au b2r4aul 6i3a a,a ,ua )ran4 +2r2m+uan ,an s2)ran4 la3i-la3i' Hal ini m2mun43in3an un(u3 l2bih m2n6a4a ,iri' !alah sa(u ha,is m2n42mu3a3an bah5a 6i3a s2s2)ran4 +2r4i ,2n4an )ran4 lain yan4 bu3an

muhrimnya s2r(a b2rlinan 62nis 32lamin* ma3a yan4 32(i4anya +as(i sy2(an yan4 s2lalu b2rusaha un(u3 m2n62rumus3an ,an m2n4hina3an' l(ulah yan4 ,isinyalir ,alam aya( A@-9uran* a4ar 6an4an m2n,23a(i Aina' M2n,23a(inya su,ah ,ilaran4 ,an haram* a+ala4i m2la3u3annya' Allah !5(' b2r7irman ,alam sura( Al-Isra aya( 32# Ar(inya# ' B B6a,i 6an4anlah 3amu m2n,23a(i Aina' !2sun44uhnya Ainai(u a,alah sua(u +2rbua(an yan4 326i ,an sua(u 6alan yan4 buru3>' $9!' Al-Isra# 32& M2n8in(ai ,an m2nyayan4i s2s2)ran4 m2ru+a3an hal yan4 5a6ar' H2n,a3lah +i3iran ,an +2rasaan 3i(a arah3an 32+a,a hal-hal yan4 +)si(i7* ,an bu3an s2bali3nya' 1)n()hnya* 3ar2na 8in(a ,an sayan4* s2s2)ran4 m2n4)rban3an s24alanya (2rmasu3 hal-hal yan4 +alin4 =b2rhar4a> ,an ,ilaran4 )l2h Allah !5(' M2mbu3(i3annya* h2n,a3lah ,2n4an s2sua(u yan4 ,iri,ai )l2h Allah' Hal inilah yan4 ,i32mu3a3an )l2h Rasulullah sa5 ,alam ha,is ri5aya( Abu au, ,an -irmi,Ai# "& ) ! Ar(inya# =.i3a salah s2)ran4 ,i an(ara 3amu m2n8in(ai sau,aranya* h2n,a3lah ia m2mbu3(i3annya>' $HR' Abu au, ,an -irmi,Ai& Islam m2n4a6ar3an a4ar ,alam +2r4aulan ,2n4an la5an 62nis un(u3 s2nan(iasa salin4 m2n6a4a ,iri* m2n4h)rma(i ,an m2n4har4ai a(as ,asar 3asih sayan4 yan4 (ulus 3ar2na Allah* bu3an 3ar2na ,2ra6a(* +an43a(* har(a* 32(urunan* (2(a+i s2ma(a-ma(a hanya 3ar2na Allah' Hal ini +2rnah ,iri5aya(3an ,alam salah sa(u ha,is ,ari Umar bin Kha((ab* yan4 ,iri5aya(3an )l2h Abu au,* sua(u 32(i3a Rasulullah sa5 +2rnah b2rsab,a* 0an4 ar(inya# =/ah5asannya ,i an(ara hamba-hamba Allah a,a manusia yan4 bu3an nabi-nabi* bu3an +ula +ara syuha,a:*(2(a+i san4a( (in44i 32,u,u3an ,i sisi Allah' Para sahaba( b2r(anya# =!ia+a3ah 42ran4an )ran4 i(u* ya Rasullullah>#Nabi sa5 m2n6a5ab# =i(ulah )ran4 yan4 salin4 m2n8in(ai $m2nyayan4i&* 3ar2na har(a' 2mi Allah* ma3a 5a6ah m2r23a b2rsinar-sinar* (ia,a m2rasa 323ua(an ,i3ala m2r23a ,alam 32a,aan 32(a3u(an> $HR' Abu au,&' !2su,ah i(u* Rasulullah sa5 m2mba8a aya(# # ) . / - $% & ' # ) ( ) * + , Ar(inya# =K2(ahuilah* bah5a 5ali-5ali $+2n)l)n4& Allah* m2r23a (i,a3 m2rasa (a3u( ,an (i,a3 m2rasa b2rs2,ih B' $!umb2r' Khulu<ul Muslim>* 3aran4an Muhamma, Al-GhaAali& 1in(a 3ar2na Allah m2ru+a3an (i(i3 +un8a3 ,an (in44inya 3uali(as iman s2s2)ran4 Hasilnya (i,a3 ,a+a( ,iliha(* m2lain3an hanya ,a+a( ,irasa3an )l2h )ran4 yan4 (2lah nyaris s2m+urna 32i3hlasannya' 1in(a yan4 m2n,alam' ini m2ru+a3an bu3(i 32s2m+urnaan s2r(a 32(ulusan iman* yan4 32,ua-,uanya b2rha3 un(u3 m2n,a+a(3an +ahala yan4 +alin4 b2sar ,i sisi Allah* s2ba4aimana sab,a Rasulullah sa5# . ' # - 6 : 0 & . 1 . 3 ' # 4# 7 . 8 8 1 *( 2 ' ) 5 6 9 2 . # 1 = > 2 < ) ; B - 1 . D E # F 8 * . 0 . ' # ?; C + @ A G &' - $ Ar(inya# =A,a (i4a +2r3ara* baran4sia+a yan4 (2r,a+a( +a,anya 32(i4a hal (2rs2bu(* ma3a a3an m2rasa3an l2Aa( $manisnya& iman# =.i3a ia m2n8in(ai Allah ,an rasulnya m2l2bihi yan4 lainnyaC M2n8in(ai ,an m2mb2n8i s2ma(a-ma(a hanya 3ar2na AllahC .i3a ,il2m+ar3an 32 ,alam a+i n2ra3a yan4 m2nyalanyala* l2bih ,isu3ai ,ari+a,a syiri3 $m2ny23u(u3an& Allah>' $HR' Muslim& "ran4 yan4 b2rsahaba(* b2r4aDl* ,an b2r3)muni3asi ,2n4an yan4 lainnya hanya 3ar2na Allah* (an,anya a,alah s2nan(iasa b2rusaha un(u3 m2n,)a3an ,2n4an (ulus' alam hal ini* Rasulullah sa5 +2rnah b2rsab,a# K ! 4H 1 J D 7 I "& ) ;H ! ) I H + G * C . Ar(inya# =.i3a s2s2)ran4 b2r,)a un(u3 sahaba(nya ,i b2la3an4nya $6ara3nya b2r6auhan&* ma3a b2r3a(alah malai3a(# = an un(u3mu +un s2+2r(i i(u>' $HR' Muslim& E -a3a7ul $salin4 b2r(an44un4 6a5ab&

.i3a a,a masalah yan4 ,iha,a+i* ma3a ,iu+aya3an un(u3 ,i+i3ul a(au ,i+2r(an44un4 6a5ab3an b2rsama-sama* ,an (i,a3 m2mbiar3an salah sa(u +iha3 m2n,2ri(a' alam +2ribahasa ,iun43a+3an# B/2ra( sama ,i+i3ul rin4an sama ,i6in6in4> Rasulullah sa5 b2rsab,a# 8 8 ' # L ) M R1 R1 = N . N O P Q M & 8 Ar(inya# =!2s2)ran4 mu3min (2rha,a+ )ran4 mu3min lainnya a,alah ba4ai3an sua(u ban4unan* yan4 ba4ianba4ian salin4 m2n4ua(3an sa(u sama lain>' HR' /u3hari& E -A!AMUH $!alin4 -)l2ransi& !i3a+ ()l2ransi ,i+an,an4 si7a( yan4 san4a( bai3 un(u3 m2n8i+(a3an 3)n,isi +2r4aulan yan4 l2bih harm)nis* ,2n4an salin4 m2n4)r23si ,an salin4 m2n4isi 323uran4an masin4-masin4* s2hin44a (i,a3 a,a s2)ran4 +un yan4 m2rasa ,i32825a3an a(au ,isa3i(i )l2h (2man b2r4aul lainnya' 1' M2n6auhi +2rbua(an Aina P2r4aulan an(ara la3i-la3i ,2n4an +2r2m+uan ,i +2rb)l2h3an sam+ai +a,a ba(as (i,a3 m2mbu3a +2luan4 (2r6a,inya +2rbua(an ,)sa ,an ma3sia(' Islam a,alah a4ama yan4 m2n6a4a 32su8ian* +2r4aulan ,i ,alam islam a,alah +2r4aulan yan4 ,ilan,asi )l2h nilai-nilai 32su8ian' alam +2r4aulan ,2n4an la5an 62nis harus ,i6a4a 6ara3 s2hin44a (i,a3 a,a 32s2m+a(an (2r6a,inya 326aha(an s23sual yan4 +a,a 4ilirannya a3an m2rusa3 ba4i +2la3u mau+un ba4i masyara3a( umum' alam Al-9ur:an Allah b2r7irman ,alam !ura( Al-Isra: aya( 32# = an 6an4anlah 3amu m2n,23a(i Aina* !2sun44uhnya Aina i(u a,alah sua(u +2rbua(an yan4 326i' ,an sua(u 6alan yan4 buru3> alam ran43a m2n6a4a 32su8ian +2r4aulan r2ma6a a4ar (2rhin,ar ,ari +2rbua(an Aina* islam (2lah m2mbua( ba(asan-ba(asan s2ba4ai b2ri3u( # 1' La3i-la3i (i,a3 b)l2h b2r,ua-,uaan ,2n4an +2r2m+uan yan4 bu3an mahramnya' .i3a la3i-la3i ,an +2r2m+uan ,i (2m+a( s2+i ma3a yan4 32(i4a a,alah sy2(an* mula-mula salin4 b2r+an,an4an* lalu b2r+24an4an* ,an a3hirnya m2n6urus +a,a +2rAinaan* i(u s2mua a,alah bu6u3 rayu sy2(an' 2' La3i-la3i ,an +2r2m+uan yan4 bu3an muhrim (i,a3 b)l2h b2rs2n(uhan s28ara 7isi3' !alin4 b2rs2n(uhan yan4 ,ilaran4 ,alam islam a,alah s2n(uhan yan4 ,is2n4a6a ,an ,is2r(ai na7su birahi' -2(a+i b2rs2n(uhan yan4 (i,a3 ,is2n4a6a (an+a ,is2r(ai na7su birahi (i,a3lah ,ilaran4' ' -a(a 1ara P2r4aulan R2ma6a !2mua a4ama ,an (ra,isi (2lah m2n4a(ur (a(a 8ara +2r4aulan r2ma6a' A6aran islam s2ba4ai +2,)man hi,u+ uma(nya* 6u4a (2lah m2n4a(ur (a(a 8ara +2r4aulan r2ma6a yan4 ,ilan,asi nilai-nilai a4ama' -a(a 8ara i(u m2li+u(i # a' M2n4u8a+3an !alam U8a+an salam 32(i3a b2r(2mu ,2n4an (2man a(au )ran4 lain s2sama muslim* u8a+an salam a,alah ,):a' /2rar(i ,2n4an u8a+an salam 3i(a (2lah m2n,)a3an (2man (2rs2bu(' b' M2min(a IAin M2min(a iAin ,i sini ,alam ar(ian 3i(a (i,a3 b)l2h m2r2m2h3an ha3-ha3 a(au mili3 (2man a+abila 3i(a h2n,a3 m2n44una3an baran4 mili3 (2man ma3a 3i(a harus m2min(a iAin (2rl2bih ,ahulu 8' M2n4h)rma(i )ran4 yan4 l2bih (ua ,an m2nyayan4i yan4 l2bih mu,a R2ma6a s2ba4ai )ran4 yan4 l2bih mu,a s2bai3nya m2n4h)rma(i yan4 l2bih (ua ,an m2n4ambil +2la6aran ,ari hi,u+ m2r23a' !2lain i(u* r2ma6a 6u4a harus m2nyayan4i 32+a,a a,i3 yan4 l2bih mu,a ,arinya* ,an yan4 +alin4 +2n(in4 a,alah m2mb2ri3an (un(unan ,an bimbin4an 32+a,a m2r23a 32 6alan yan4 b2nar ,an +2nuh 3asih sayan4' ,' /2rsi3a+ san(un ,an (i,a3 s)mb)n4 alam b2r4aul* +2n23anan +2rila3u yan4 bai3 san4a( ,i(23an3an a4ar (2man bisa m2rasa nyaman b2r(2man ,2n4an 3i(a' K2mu,ian si3a+ ,asar r2ma6a yan4 biasanya in4in (2rliha( l2bih ,ari (2mannya sun44uh (i,a3 ,i(2ra+3an ,alam islam bah3an s)mb)n4 m2ru+a3an si7a( (2r82la yan4 ,ib2n8i Allah' 2' /2rbi8ara ,2n4an +2r3a(aan yan4 s)+an Islam m2n4a6ar3an bah5a bila 3i(a b2r3a(a* u(ama3anlah +2r3a(aan yan4 b2rman7aa(* ,2n4an suara yan4 l2mbu(* ,2n4an 4aya yan4 5a6ar ' 7' -i,a3 b)l2h salin4 m2n4hina

M2n4hina / m2n4um+a( hu3umnya ,ilaran4 ,alam islam s2hin44a ,alam +2r4aulan s2bai3nya hin,ari salin4 m2n4hina ,i an(ara (2man' 4' -a3 b)l2h salin4 m2mb2n8i ,an iri ha(i Rasa iri a3an b2r,am+a3 ,a+a( b2r32mban4 m2n6a,i 32b2n8ian yan4 +a,a a3hirnya m2n4a3iba(3an +u(usnya hubun4an bai3 ,i an(ara (2man' Iri ha(i m2ru+a3an +2nya3i( ha(i yan4 m2mbua( ha(i 3i(a ,a+a( m2rasa3an 32(2nan4an s2r(a m2ru+a3an si7a( (2r82la bai3 ,i ha,a+an Allah ,an manusia' h' M2n4isi 5a3(u luan4 ,2n4an 324ia(an yan4 b2rman7aa( Masa r2ma6a s2bai3nya ,i+2r4una3an un(u3 324ia(an-324ia(an yan4 +)si(i7 ,an b2rman7aa( r2ma6a harus m2mba4i 5a3(unya 27isi2n mun43in* ,2n4an 8ara m2mba4i 5a3(u m2n6a,i 3 ba4ian yai(u # s2+2r(i4a un(u3 b2riba,ah 32+a,a Allah* s2+2r(i4a un(u3 ,irinya ,an s2+2r(i4a la4i un(u3 )ran4 lain' i' M2n4a6a3 un(u3 b2rbua( 32bai3an "ran4 yan4 m2mb2ri +2(un6u3 32+a,a (2man 32 6alan yan4 b2nar a3an m2n,a+a(3an +ahala s2+2r(i (2man yan4 m2la3u3an 32bai3an i(u* ,an a6a3an un(u3 b2rbua( 32ba6i3an m2ru+a3an sua(u b2n(u3 3asih sayan4 (2rha,a+ (2man' E' -a(a 1araP2r4aulan La5an .2nis /2r,asar3an R2+)(as2 Ha,is( 1' Haram u,u3 /2r,ua $/2r3hil5a(& 2n4an P2r2m+uan /u3an Muhram' U<bah Ibn Amir ra' M2n2ran43an# =/ah5sannya Rasulullah !AF b2rsab,a# 6an4anlah 3amu masu3 32 3amar-3amar +2r2m+uan' !2)ran4 la3i-la3i Anshar b2r3a(a# 0a Rasulullah (2ran43an +a,a3u ba4aimana hu3um masu3 32 ,alam 3amar i+ar +2r2m+uan' Nabi !AF m2n6a5abC i+ar i(u a,alah 32ma(ian $32binasaan&'>$al bu3hari GH#111# muslim 3%#I# Al lu:lu-u 5al mar6an 3CG%-H0& Nabi (i,a3 m2mb2nar3an 3i(a masu3 32 3amar-3amar +2r2m+uan* ma3a hal ini m2m2b2ri +2n42r(ian* bah5a 3i(a ,ilaran4 ,u,u3-,u,u3 b2r,ua-,uaan sa6a ,alam s2buah bili3 ,2n4an s2)ran4 +2r2m+uan (an+a mahramnya' Ahli ha,is (i,a3 a,a yan4 m2n42(ahui nama )ran4 anshar yan4 b2r(anya 32+a,a Rasul (2n(an4 hu3um 32raba(-32raba( si suami yan4 s2lain ,ari ayah ,an ana3nya* masu3 32 (2m+a( is(ri si suami i(u' i(2ran43an )l2h An Na5a5y* bah5a yan4 ,ima3su, ,2n4an Ham5u ,isini* ialah 32raba(32raba( si suami s2+2r(i sau,aranya* ana3 sau,aranya ,an 32raba(-32raba( lain yan4 b)l2h m2n4a5ini is(rinya bila ia ,i 82rai3an a(au m2nin44al' 0an4 (i,a3 masu3 32 ,alam 32raba( ,isini ialah ayah ,an ana3 si suami 3ar2na m2r23a ,i an44a+ mahram' Nabi m2n2ran43an bah5a 32raba(-32raba( si suami m2n6um+ai si is(ri i(u sama ,2n4an m2n6um+ai 32ma(ian* 3ar2na m2ny2n,iri ,alam 3amar m2mu,ah3an (imbul na7su 6aha( yan4 m2mba5a +a,a 32mur3aan Allah ,an m2mba5a 32+a,a 32binasaan* a(au m2ny2bab3an si suami m2n82rai3an is(rinya 6i3a san4 suami +2n82mburu' .2lasnya* (a3u( 32+a,a mu,ah (imbul 326aha(an ,ari 32raba(32raba( i(u a,alah l2bih mu,ah ,ari+a,a yan4 ,ila3u3an )l2h yan4 bu3an 32raba(' Kar2na 32raba( i(u l2bih l2luasa masu3 32,alam bili3-bili3 si +2r2m+uan ,2n4an (i,a3 m2nimbul3an +rasan43a (an4 (i,a3-(i,a3' M2n4in4a( hal ini +2rlu ,ihin,ari masu3 32 ,alam bili3 )ran4 lain' i3ar2na3an 6i3a 3i(a b2ra,a ,alam sa(u bili3 ,2n4an s2)ran4 +2r2m+uan yan4 bu3an mahram' i3ha5a(ir3an 3i(a a3an (2r62ba3 un(u3 m2n4i3u(i ha5a na7su' A+abila s2)ran4 b2r42ra3 m2n4i3u(inya m2s3i+un hanya s2lan43ah'Ia a3an (2r+a3sa un(u3 m2n4i3u(i lan43ah i(u ,2n4an lan43ah b2ri3u(nya' alam Al-Ka7i* Imam As shi,i< a's ,iri5ya(3an b2r3a(a# =5as+a,alah ha5a na7sumu s2ba4aimana 2n43au m25as+a,ai musuhmu' !2bab (i,a3 a,a musuh yan4 l2bih b2rbahaya ba4i manusia s2lain 3a2(un,u3an +a,a ha5a na7su ,an +2r3a(aan li,ahnya'> 2' Haram m2liha( +2r2m+uan yan4 /u3an Mahram ari Abu Hurairah r'a' ,ari Nabi !AF' /2liau b2rsab,a# =(2lah ,i(2n(u3an ba4i ana3 a,am $manusia& ba4ian Ainanya' imana ia +as(i m2n42r6a3annya' ;ina 32,ua ma(a a,alah m2liha(* Aina 32,ua (2lin4a a,alah m2n,2n4ar* Aina lisan a,alah b2rbi8ara' ;ina (an4an a,alah m2mu3ul* Aina 3a3i a,alah b2r6alan s2r(a Aina ha(i a,alah b2rna7su ,an b2ran4an-an4an* yan4 s2muanya ,ibu3(i3an a(au (i,3 ,ibu3(i3an )l2h 32maluan'$HR' /u3hari Muslim& alam Ha,i(s (2rs2bu( m2n4an,un4 ar(i bah5a ha,i(s Imam /u3hari (2rmasu3 Aina an44)(a (ubuh *

(2(a+i s2muanya (i,a3 hanya ,ila3u3an l25a( 32maluan sa6a m2lain3an l25a( an44)(a (ubuh lainnya' Misalnya +an,an4an ma(a 3ar2na a5al mula (imbulnya hasra( ,ari +an,an4an ma(a yan4 (i,a3 (2r3)n(r)l a(au (i,a3 ,i6a4a (2rha,a+ hal-hal yan4 m2man8in4 na7su birahi * 32mu,ian lisannya bi8ara yan4 (i,a3 bai3 misalnya m2n44un6in4 )ran4 lain* b2r,us(a ,an b2rbi8ara yan4 (i,a3 m2n6urus +2rbua(an yan4 m2nimbul3an hasra( ,2n4an la5an 62nis' 3' Fani(a b)l2h 32luar rumah un(u3 m2m2nuhi ha6a(nya Aisah r'a' b2r3a(a# +a,a sua(u hari sau,ah bin(i ;am:ah r'a' 32luar ,ari rumah un(u3 sua(u 32+2rluan ,an ia 5ani(a yan4 42mu3 b2sar* ham+ir s2mua )ran4 m2n42nalnya* ma3a ,iliha( )l2h Umar bin Al Kha((ab ,an m2n24urnya# =ya !au,ah* ,2mi Allah 2n43au (i,a3 samar (2rha,a+ 3ami* 3ar2na i(u h2n,a3nya 2n43au +2rha(i3an 32(i3a 32luar rumah# !au,ah m2n,2n4ar (24uran i(u s242ralah ia 32mbali* s2,an4 Rasulullah !AF' K2(i3a i(u s2,an4 ma3an ,irumah3u ,an ,i(an4an Nabi !AF' Ma3a !au,ah masu3 ,an b2r3a(a# ya Rasulallah* a3u 32luar un(u3 sua(u ha6a( (iba-(iba Umar m2n24ur b24ini 32+a,a3u' -iba-(iba (urunlah 5ahyu s2,an4 ,a4in4 masih (2(a+ ,i(an4an nabi !AF' Lalu b2rsab,a# =sun44uh (2lah ,i iAin3an ba4i 3alian 32luar un(u3 ha6a(mu>' $HR' /u3hari Muslim&' ari 3u(i+an ha,i(s ,i a(as ,a+a( ,i32(ahui bah5a +a,a ha323a(nya 5ani(a ,i+2r32nan3an 32luar rumah 5alau+un a5alnya sahaba( Umar m2laran4 +2rbua(an (2rs2bu(' ?' Ha,i(s (2n(an4 m2man,an4 5ani(a' =-i,a3lah s2)ran4 muslim yan4 m2man,an4 s2)ran4 5ani(a ,alam +an,an4an +2r(amanya'K2mu,ian ia +alin43an +an,an4annya 328uali Allah m2n6a,i3annya nilai iba,ah yan4 a3an ,irasa3an 32manisannya'> =M2man,an4 5ani(a $bu3an muhram& m2ru+a3an salah sa(u ana3 +anah iblis' /aran4sia+a m2nin44al3annya 3ar2na (a3u( a3an A,Aab Allah' Ma3a Allah a3an m2n4anu4rah3an 32+a,anya iman yan4 ,irasa3an manisnya ,alam ha(inya'> Islam m2n4a6ar3an 3i(a a4ar s2lalu m2n6a4a ma(a 3i(a a4ar (i,a3 m2la3u3an Aina ma(a'.i3alau a,a sa(u 32ni3ma(an* ma3a yan4 +2r(ama i(u iba,ah ,an s2lan6u(nya i(u +2ran43a+ syai(han'Kar2na i(ulah 6auhi ,alam m2man,an4 5ani(a s28ara (2rus-m2n2rus* 3ar2na bisa 6a,i* yan4 +2r(ama i(u m2ru+a3an ni3ma( Allah ,an +an,an4an yan4 32,ua i(u +anah iblis' 5' /)l2h m2mb)n82n43an +2r2m+uan yan4 bu3an mahram a+abila 32l2(ihan ,i 6alan' =AAAubair m2n4a5ini a3u ,an ia (i,a3 m2m+unyai har(a ,i mu3a bumi ini'-i,a3 m2m+unyai bu,a3 ,an (i,a3 m2m+unyai a+a-a+a s2lain ,ari s223)r un(a yan4 ,i+2r4una3an un(u3 m2n4an43u( air ,an s2lain 3u,anya'A3u s2lalu m2mb2ri m2mb2ri ma3an 3u,anya* m2nimba air* m2mb2(ul3an (imbanya ,an m2r2ma (2+un4'!2,an4 a3u (i,a3 +an,ai m2mbua( r)(i'-2(an44a-(2(an44a3u ,ari 4)l)n4an Anshar m2mbua( r)(i un(u33u'M2r23a a,alah +2r2m+uan-+2r2m+uan yan4 b2nar ,an a3u m2n4an43u( ,2n4an 32+ala a3u a(ah-an(ah bi6i 3urma ,ari 32bun AAAubair ,an ,ib2ri3an Rasulullah 32+anya' -anah i(u 6ara3nya ,ari rimah3u 3ira-3ira 2*3 7arsah $1*2 mil&' Ma3a +a,a sua(u hari a3u ,a(an4 s2,an4 bi6i ana3 3urma ,i a(as 32+ala3u'Lalu a3u m2n6um+ai Rasulullah* b2rsamanya a,a b2b2ra+a )ran4 Anshar' Ma3a Rasulullah m2man44il a3u ,an b2r3a(aCi3h* i3h' /2liau m2ni,ur3an un(anya un(u3 ,a+a( m2mba5a3u ,ib2la3an4nya' A3u m2rasa malu b2r6alan b2rsama-sama )ran4 la3i-la3i' an a3u in4a( (2n(an4 3282mburuan AAAubair' ia )ran4 yan4 +alin4 82mburuan'Rasulullah m2n6um+ai a3u s2,an4 ana3 3urma a,a ,i a(as 32+ala3u' an b2rsama-sama Nabi !AF a,a b2b2ra+a sahaba(nya lalu Nabi m2ni,ur3an un(anya su+aya a3u m2nun44an4inya* (2(a+i a3u malu 32+a,a Nabi ,an a3u m2n42(ahui 3282mburuan 3282mburuan an,a' Ma3a AAAubair b2r3a(a # ,2mi Allah a3u m2mi3ul a(au m2mba5a bi6i 3urma a,alah l2bih 32ras (23nanannya a(as ,iri3u ,ari+a,a 2n43au m2nun44an4i un(a b2rsamanya' Asma: b2r3a(a # 32mu,ian Abu /a3ar m2n4irim 32+a,a3u s2)ran4 +2layan yan4 m2n44an(i3u ,alam +2m2liharaan 3u,a i(u' Kar2nanya s2)lah-)lah Abu /a3ar (2lah m2m2r,23a3an a3u'> $Al /u3hari GH#10H' Muslim 3% # 1?* Al lu:lu-u 5al Mar6an 3# H3-H?& M2nuru( ha,i(s ini a,alah h2n,a3nya a,a 32r6asama an(ara suami ,an is(ri ,alam m2mbina rumah (an44a' an ha,is( ini m2nya(a3an +ula 32b)l2han 32+a,a N24ara m2mb2ri3an (anah N24ara 32+a,a s2ba4ian ra3ya(nya' an (ana3 i(u (i,a3 ,a+a( ,imili3i )l2h s2s2)ran4* 3alau (i,a3 ,ib2ri3an )l2h 32+ala N24ara$+2m2rin(ah&' an +2m2rin(ah b)l2h m2n8abu( 32mbali ,an m2n4alih3an ha3 mili3 (anah 32+a,a )ran4 i(u m2nuru( 32maslaha(an' an +2m2rin(ah b)l2h 6u4a m2mb2ri (anah i(u

s232,ar ,i ambil man7aa(nya sa6a* bu3an ,2n4an m2mb2ri ha3 mili3 a(as (anah i(u' 2mi3ianlah hu3unnya (2rha,a+ (anah yan4 ,imili3i )l2h N24ara'A,a+un (anah yan4 +2rnah ,i)lah ma3a ,a+a( ,i32r6a3an )l2h s2)ran4 (an+a iAin +2m2rin(ah m2nuru( +2n,a+a( mali3* Asya7i:i ,an 6umhur' M2nuru( Abu Hani7ah* harus 6u4a ,2n4an m2n,a+a( iAin +2m2rin(ah l2bih ,ulu' Ha,i(s ini m2nya(a3an 32b)l2han 3i(a m2mb)n82n43an s2)ran4 +2r2m+uan yan4 (2lah 32+ayahan ,i 6alan' i sam+in4 i(u m2nya(a3an +ula (2n(an4 32r2n,ahan ha(i Nabi (2rha,a+ uma(nya'/2liau (i,a3 32b2ra(an m2mb)n82n43an Asma:' K2b)l2han 3i(a m2mb)n82n43an +2r2m+uan yan4 bu3an mahram a,alah a+abila 3i(a m2n6um+ai ,i sua(u (2m+a( ,i 6alan* s2,an4 ,ia (i,a3 san44u+ b2r6alan la4i 3hususnya a+abila 3i(a b2rsama-sama ,2n4an )ran4 lain' A3an (2(a+i a,a yan4 m2n4a(a3an s2ba4ai Al 9a,hi Iya,h* bah5a m2mb)n82n4 +2r2m+uan yan4 bu3an muhrim a,alah ,ari 3hususiyah Nabi !AF' -i,a3 ,a+a( ,ila3u3an )l2h )ran4 lain' Nabi M2mb)n82n43an Asma: i(u a,alah s2)ran4 ana3 +2r2m+uan ,ari Abu /a3ar* sau,ara ,ari Aisyah ,an is(ri ,ari AAAubair'Ma3a ,a+a( ,i+an,an4 s2ba4ai salah s2)ran4 32luar4anya'L2bih-l2bih la4i Rasulullah a,alah )ran4 yan4 san4a( 3ua( m2nahan Na7sunya'> /A/ III PENU-UP KE!IMPULAN P2r4aulan yan4 bai3 ialah m2la3sana3an +2r4aulan m2nuru( n)rma-n)rma 32masyara3a(an yan4 (i,a3 b2r(2n(an4an ,2n4an hu3um syara:* s2r(a m2m2nuhi s24ala hal yan4 b2rha3 m2n,a+a(3annya masin4-masin4 m2nuru( 3a,arnya' Islam s2ba4ai a4ama yan4 m2m+unyai 3ara3(2ris(i3 m),2ra( m2mb2ri3an ba(asan +2r4aulan an(ara la5an 62nis* ,ian(aranya# E Haram u,u3 /2r,ua $/2r3hil5a(& 2n4an P2r2m+uan /u3an Muhram' E Haram m2liha( +2r2m+uan yan4 /u3an Mahram E Fani(a b)l2h 32luar rumah un(u3 m2m2nuhi ha6a(nya E Ha,i(s (2n(an4 m2man,an4 5ani(a E /)l2h m2mb)n82n43an +2r2m+uan yan4 bu3an mahram a+abila 32l2(ihan ,i 6alan !ARAN 2mi3ian ma3alah 3ami (2n(an4 (a(a +2r4aulan la5an 62nis'-u4as ini ,isusun 4una m2m2nuhi (u4as 5a6ib ma(a 3uliah a3hla3 (asau7 ,i s2m2s(2r 2' an s2m)4a ma3alah s23iranya bisa b2rman7aa( ba4i 3ami ,an ba4i +2mba8a'Kami sa,ar ma3alah ini 6auh ,ari 32s2m+urnaan* ma3a ,ari i(u 3ri(i3 ,an saran yan4 3)ns(ru3(i7 saya hara+3an ,2mi +2ny2m+urnaan ma3alah 3ami' AJ-AR PU!-AKA Pamun43as* imam' 2012' A3hla3 muslim m),2rn* ban,un4# mar6a !usan(i* r2ni' 2012' A3hla3 (asa5u7* 8uru+# LP2 s(ain 8uru+ Ilyas* 0unahar' 2011' Kuliah a3hla3* 0)4ya3a(a# l2mba4a +2n43a6ian ,an +2n4alaman islam $LPPI& Ali al-Hasyimi* Muhamma,' 200?' Muslim i,2al* 0)4ya3ar(a# mi(ra +us(a3a h((+#//,25an,a35ah6abar'8)m/2(i3a-+2r4aulan-r2ma6a-,alam-+an,an4an-islam/ h((+#//ran44a-ba8h,ar'bl)4s+)('8)m/2012/05/a3hla3-+2r4aulan-,alam-islam'h(ml