Anda di halaman 1dari 13

PENDAHULUAN Pembelajaran Kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasikan murid untuk memahami

makna bahan pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan bahan tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari untuk membolehkan murid mempunyai pengetahuan yang dapat diterapkan dari satu konteks ke satu konteks lain Dalam ertikata lain! pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu! masyarakat dan alam pekerjaan Kaedah ini menyediakan pembelajaran se"ara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan K#N$EP %engikut teori pembelajaran kontekstual! pembelajaran hanya akan berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan "ara yang bermakna kepada mereka %inda seseorang akan "uba men"ari makna dalam konteks dengan membuat hubung kait yang bermakna dan relevan dengan persekitarannya &eori ini menggalakkan pendidik memilih atau me'ujudkan persekitaran pembelajaran yang merangkumi pelbagai pengalaman sama ada dalam konteks sosial! budaya! (i)ikal atau psikologi untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang dihasratkan *ndividu mengekalkan maklumat dengan lebih berkesan melalui pengalaman sendiri *ndividu memiliki pelbagai jenis ke"erdasan Pembelajaran kontekstual mengambil kira pelbagai gaya pembelajaran Kebanyakan murid belajar dengan berkesan melalui pengalaman penglibatan peribadi! aktiviti hands-on dan peluang untuk penemuan kendiri Pembelajaran lebih bermakna apabila konsep disampaikan dalam konteks hubungan yang tidak asing kepada murid Kebanyakan murid belajar dengan lebih berkesan melalui komunikasi interpersonal! belajar dalam kumpulan! berkongsi maklumat! saling membantu dan maklum balas yang positi( Pemindahan pembelajaran dari satu situasi ke situasi yang lain adalah satu kemahiran yang perlu dipelajari Pendekatan kontekstual merupakan suatu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang men"abar! berkesan dan menyeronokkan! seterusnya dapat menyumbang ke arah pemeringkatan penguasaan kemahiran dan prestasi murid Di samping itu! sekolah dapat memainkan peranan sebagai penghubung antara akademik dan alam pekerjaan

$&+A&E,* KAEDAH K#N&EK$&UAL Kaedah kontekstual mempunyai lima strategi iaitu! menghubungkait - relating . di mana murid belajar dalam konteks menghubungkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman hidup $trategi yang kedua adalah mengalami - e/perien"ing .! iaitu belajar dalam konteks penerokaan! penemuan dan reka "ipta! $eterusnya adalah mengaplikasikan pengetahuan - applying . yang membolehkan murid belajar dalam konteks bagaimana pengetahuan atau in(ormasi boleh digunakan dalam situasi lain $eterusnya! bekerjasama - "o0operating . iaitu murid belajar dalam konteks bekerjasama! memberi maklum balas dan berkomunikasi $tategi yang kelima ialah memindahkan maklumat - trans(er in(ormation . di mana murid belajar dalam konteks pengetahuan sedia ada dengan menggunakan atau membina daripada apa yang telah diketahui %elalui proses pembelajaran se"ara kontekstual! objekti( pembelajaran akan dapat di"apai dengan melalui starategi-strategi tersebut $etiap strategi yang digunakan harus mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman dan persekitaran %urid yang melalui kaedah pembelajaran se"ara kontekstual akan berupaya untuk mengaitkan apa yang dipelajari dan mengaplikasikannya kepada situasi lain &ugas guru adalah membantu murid untuk men"apai tujuannya ,uru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi in(ormasi ,uru mengelola kelas sebagai sebuah pasukan yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru! yang dialami sendiri oleh murid dan bukannya dari apa yang dikatakan oleh guru ,uru memotivasikan murid dengan membentuk pengenalan terhadap tajuk pelajaran dengan strategi yang merangsang minda murid *su-isu yang bakal dibin"angkan diperkenalkan kepada murid dengan %urid juga mendapatkan penggunaan alat bantu belajar yang lebih berkesan %urid seterusnya membina pemahaman mereka melalui penerangan konsep dan perbin"angan kelas masalah maklumat melalui bahan ba"aan ,uru menjalankan aktiviti Hands-on dan penyelesaian Kebolehan melakukan -hands-on) dan ber(ikir -minds-on) merupakan asas pendekatan kontekstual ,abungan kedua-dua aktiviti tersebut akan mendorong naluri ingin tahu murid dan menjadikan pembelajaran yang sedang mereka alami itu suatu aktiviti bermakna kepada mereka Pembelajaran kontekstual yang berkesan memerlukan gabung jalin atau interaksi di antara kurikulum! kaedah pengajaran! situasi dan masa

KELE1*HAN KAEDAH K#N&EK$&UAL 2

Pendekatan Kontekstual ini memberikan (aedah-(aedah terhadap guru dan murid %urid membina pemahaman mereka terhadap sesuatu pengetahuan baru dengan "ara mengaitkan mata pelajaran tersebut dengan pekerjaan atau kehidupan seharian mereka %ereka juga memindahkan kemahiran yang diperolehi untuk membina pemahaman mereka %ereka juga boleh meneroka dan mendapatkan bukti mengenai sesuatu tajuk yang dipelajari $elain dari dapat belajar se"ara kerjasama dengan rakan-rakan yang lain! mereka juga boleh menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit Pembelajaran se"ara Kontekstual juga dapat membina keyakinan diri kerana murid dapat memahami perhubungan antara teori dan amalan Pembelajaran ini juga membina semangat kerja berkumpulan untuk menyelesaikan sesuatu masalah ,uru pula dapat menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya ,uru juga dapat mengaitkan prinsip-prinsip mata pelajaran dengan dunia pekerjaan! seterusnya menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri Kaedah kontelstual merupakan satu konsep belajar di mana guru memba'akan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong murid membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengalaman sendiri bagi murid dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat Dengan konsep ini! murid diharapkan dapat membina hasil pembelajaran yang lebih bermakna Proses pembelajaran berlangsung se"ara lebih semulajadi di mana murid mengalami sendiri sesuatu proses mendapatkan ilmu Dengan itu! pembelajaran kontekstual dilihat sebagai salah satu strategi yang memenuhi prinsip-prinsip pembelajaran berasaskan ke"ekapan murid KELE%AHAN KAEDAH K#N$&+UK&*2*$%E 3alaupun! kaedah konstruktivisme dilihat membantu murid membina pemahaman terhadap pelajaran! terdapat juga beberapa kelemahan kaedah ini Kaedah ini menunjukkan kegagalan membantu murid men"ari hubung kait di antara maklumat baru dengan pengalaman sedia ada! di antara sekolah dengan dunia luar! di antara satu mata pelajaran denganamata pelajaran lain! di antara pengetahuan lepas dengan "abaran kini! dan "abaran kini dengan tanggungja'ab masa depan Kaedah ini juga menimbulkan bebanan pengurusan dan pentadbiran ke atas sekolah dan guru! di mana sekolah mengamalkan sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan Pada masa yang sama! guru-guru turut menghadapi tekanan untuk menghabiskan sukatan pelajaran &ekanan-tekanan ini me'ujudkan rasa kebimbangan baha'a pengenalan elemen baru di ddalam kelas akan menambahkan bebanan guru ,uru juga terlalu terkongkong

kepada pendekatan pengajaran se"ara behaviourist iaitu penekanan kepada perubahan tingkah laku yang boleh diperhatikan

PE%1ELA4A+AN K#N$&+UK&*2*$%E Pengetahuan dibina sendiri oleh murid se"ara akti( berdasarkankepada pengetahuan sedia ada pengetahuan dibina se"ara akti( oleh individu yang ber(ikir *ndividu ini tidak menyerap se"ara pasi( sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya %urid akan menyesuaikan sebarang yang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya Konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain -%"1rien 5 1randt!6778. &eori konstruktivisme menyatakan baha'a murid membina makna tentang dunia dengan mensintesis pengalaman baru kepada apa yang mereka telah (ahami sebelum ini %ereka membentuk peraturan melalui re(leksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea Apabila mereka bertemu dengan objek! idea atau perkaitan yang tidak bermakna kepada mereka! maka mereka akan sama ada menginterpretasi apa yang mereka lihat supaya se"o"ok dengan peraturan yang mereka telah bentuk atau mereka akan menyesuaikan peraturan mereka agar dapat menerangkan maklumat baru ini dengan lebih baik -1rooks 5 1rooks! 6779. $ebagai rumusannya! konstruktivisme adalah satu (ahaman baha'a murid membina sendiri pengetahuan atau konsep se"ara akti( berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada Dalam proses ini! murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru

:*+*-:*+* KAEDAH PE%1ELA4A+AN K#N$&+UK&*2*$%E $epertimana kaedah-kaedah yang lain! terdapat "iri-"iri tertentu pada kaedah tersebut Kaedah ini menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru 4 Kaedah ini

menganggap

pembelajaran

sebagai

satu proses yang

sama penting

dengan hasil

pembelajaran Kaedah ini menyokong pembelajaran se"ara koperati( $elain dari itu! ia menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid *a juga memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahaminya melalui penglibatan murid dengan situasi dunia yang sebenar Kaedah ini turut menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen *a mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea *a juga turut mengambil kira keper"ayaan dan sikap yang diba'a oleh murid Kaedah ini menggalakkan soalan;idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan meran"ang pengajaran

PE+ANAN ,U+U ,uru berperanan menggalakkan murid menerangkan idea mereka serta menghargai pandangan mereka ,uru juga menstruktur pelajaran untuk men"abar persepsi murid dan membantu murid menyedari relevannya kurikulum kepada kehidupan mereka ,uru mentaksir pembelajaran melalui aktiviti harian di kelas ,uru juga menggalakkan murid membuat tugasan yang berbentuk penyelesaian! menganalisis! meramal! meneroka dan membuat hipotesis ,uru juga berperanan untuk menggalakkan murid menerangkan lebih lanjut ja'apan mereka! disamping menggalakkan penemuan oleh murid melalui pertanyaan soalan ber"apah dan menggalakkan murid menyoal murid yang lain ,uru 'ajar memberi masa se"ukupnya kepada murid untuk menja'ab soalan setelah soalan dikemukakan %emberi masa se"ukupnya kepada murid untuk membuat perkaitan antara idea-idea yang telah dijanakan $elain dari itu! guru menggalakkan pembelajaran koperati( dalam menjalankan tugasan tertentu! dan membimbing murid mendapatkan ja'apan yang tepat PE+ANAN %U+*D %enurut kaedah konstruktivisme! peranan murid adalah mengambil inisiati( mengemukakan soalan-soalan dan isu! kemudian se"ara individu mereka membuat analisis dan menja'ab soalan-soalan itu %ereka bertanggungja'ab terhadap pembelajaran mereka sendiri dan boleh menyelesaikan masalah %urid perlu selalu berbin"ang dengan guru dan sesama rakan mereka $esi perbin"angan seperti itu akan membantu murid mengubah atau mengukuhkan idea-idea mereka 4ika murid berpeluang mengemukakan pendapat dan mendengar idea orang lain! se"ara tidak langsung murid tersebut dapat membina asas pengetahuan %urid huga berperanan untuk men"abar hipotesis yang telah dibuat dan berbin"ang untuk membuat 5

ramalan %urid diberi banyak ruang dan peluang untuk menguji hipotesis mereka terutamanya melalui perbin"angan dalam kumpulan %urid juga menggunakan data dan bahan-bahan (i)ikal! manipulati( atau interakti( untuk menolong mereka menjana idea dan pengetahuan KELE1*HAN KAEDAH K#N$&+UK&*2*$%E Dalam proses membina pengetahuan baru! murid akan ber(ikir untuk menyelesaikan masalah! menjana idea! dan membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi pelbagai kemungkinan dan "abaran *ni merangsang daya pemikiran murid dan boleh di"apai melalui aktiviti penyelidikan dan penyiasatan seperti mengenal pasti masalah! mengumpul maklumat! memproses data! membuat interpretasi dan membuat kesimpulan Kaedah ini juga menambah ke(ahaman murid tentang sesuatu konsep dan idea Per"ambahan idea tersebut menjadi lebih jelas apabila mereka terlibat se"ara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru $ekiranya mereka memahami apa yang dipelajari! mereka akan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang baru dalam kehidupan dan situasi baru $etelah memahami sesuatu konsep! ingatan murid terhadap konsep tersebut menjadi lebih lama kerana mereka terlibat se"ara akti( untuk mengaitkan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru %urid yang belajar menggunakan kaedah konstruktivisme berpeluang untuk membina sendiri ke(ahaman mereka tentang sesuatu $e"ara tidak langsung! *ni menjadikan mereka lebih yakin kepada diri sendiri dan berani berhadapan seterusnya menyelesaikan masalah dalam situasi baru Kaedah ini juga membolehkan murid yang menambah berkemahiran sosial untuk membolehkan mereka menjalin kerjasama dengan orang lain dalam menghadapi sebarang "abaran dan masalah Kemahiran sosial ini diperoleh apabila murid berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru dalam membina pengetahuan mereka %urid juga membina sendiri pengetahuan! konsep dan idea se"ara akti( *ni menjadikan mereka lebih (aham! lebih yakin dan lebih seronok untuk terus belajar sepanjang hayat 'alaupun menghadapi pelbagai kemungkinan dan "abaran

KELE%AHAN KAEDAH K#N$&+UK&*2*$%E

Kaedah konstruktivisme juga mempunyai kelemahan dan "abaran tersendiri ,uru yang mengamalkan kaedah ini akan merasakan baha'a mereka tidak mengajar Amalan yang dimajukan dalam pembelajaran se"ara konstruktivisme dianggap tidak realistik ,uru turut merasa baha'a penerangan mereka tidak penting lagi merosot ,uru yang mengajar se"ara Ka'alan kelas juga menjadi agak pendekatan konstruktivisme memerlukan sokongan

pro(esionalisme serta pengukuhan keyakinan daripada pihak sekolah 3alaupun terdapat beberapa kesulitan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran se"ara konstruktivisme! kesulitan itu harus dipandang sebagai "abaran yang perlu diatasi oleh guru

GRAFI K 7

KONTEKST UAL
#bjekti( > %en"ari! #bjekti( > %en"ari! membina dan membina dan mengap?ilaksikan mengap?ilaksikan maklumat kepada dunia maklumat kepada dunia sebenar sebenar Peranan ,uru > $ebagai Peranan ,uru > $ebagai Pembimbing dan Pembimbing dan %otivator %otivator Peranan %urid > Peranan %urid > %en"ari dan membina %en"ari dan membina maklumat melalui aktiviti maklumat melalui aktiviti sebenar dalam sebenar dalam kehidupan harian kehidupan harian *si Kandungan > *si Kandungan > disesuaikan dengan disesuaikan dengan ke"erdasan pebagai ke"erdasan pebagai Kaedah > *nkuiri Kaedah > *nkuiri penemuan dan aplikasi penemuan dan aplikasi Penilaian > berasaskan Penilaian > berasaskan pen"apaian prestasi pen"apaian prestasi dan penyelesaian dan penyelesaian masalah masalah

KONSTRUKTIVI SME
Objektif Objektif:: %urid %uridmenghadapi menghadapisituasi situasi atau masalah baru! atau masalah baru!Pengetahuan Pengetahuan dibina dibinasendiri sendirioleh olehmurid muridse"ara se"ara akti( akti(berdasarkan berdasarkan kepada kepadapengetahuan pengetahuansedia sediaada ada Peranan Peranan,uru ,uru>> $ebagai $ebagai(asilitator (asilitatoryang yangmeran"ang meran"ang kaedah pengajarannya dengan kaedah pengajarannya dengansi(at si(at asas asaspengetahuan pengetahuantersebut! tersebut!dan dan mereka merekabentuk bentukbahan bahanpengajaran pengajaran Peranan Peranan%urid %urid>> mengemukakan mengemukakansoalan-soalan soalan-soalandan dan isu! isu!kemudian kemudianse"ara se"araindividu individu mereka merekamembuat membuatanalisis analisisdan dan menja'ab soalan menja'ab soalan %urid %urid bertanggungja'ab bertanggungja'abterhadap terhadap pembelajaran pembelajaranmereka merekasendiri sendiridan dan boleh bolehmenyelesaikan menyelesaikanmasalah masalah *si *siKandungan Kandungan>> %enyokong %enyokongpembelajaran pembelajaranse"ara se"ara koperati( koperati( Kaedah Kaedah:: penyiasatan penyiasatandan dankajian kajianspesifik spesifik Penilaian Penilaian:: %entaksir %entaksirpembelajaran pembelajaranmelalui melalui aktiviti harian aktiviti hariandi dikelas! kelas!bukan bukanhanya hanya dalam dalambentuk bentukujian ujianbertulis bertulis %enggalakkan %enggalakkanmurid muridmembuat membuat tugasan yang berbentuk tugasan yang berbentuk penyelesaian! penyelesaian!menganalisis! menganalisis! +AN:AN,AN PEN,A4A+AN HA+*AN meramal! meramal!meneroka menerokadan danmembuat membuat hipotesis hipotesis $E4A+AH

BANDING BEZA

%ata pelajaran dan Kelas 4umlah murid

$ejarah &ahun < :emerlang <= orang 8

&ema ; &ajuk $tandard Kandungan $tandard Pembelajaran

%ari 1elajar $ejarah &empat &inggal $aya 6 < %engetahui dan memahami perihal ka'asan tempat tinggal murid 6 < 6 %enyatakan latar belakang tempat tinggal 6 < < %enyatakan bentuk muka bumi ka'asan tempat tinggal K6 < @ %enyatakan kepentingan mengindahkan persekitaran tempat tinggal Pada akhir pembelajaran dan pengajaran! murid akan dapat > 6 A 9 %enyatakan alamat tempat tinggal dengan lengkap %enyatakan lokasi dan bentuk muka bumi ka'asan tempat tinggal %enyenaraikan dua kepentingan mengindahkan persekitaran tempat tinggal %urid menonton paparan slaid tentang ka'asan tempat tinggal A 9 %urid ber"erita tentang ka'asan tempat tinggal masingmasing %urid menyaksikan paparan bentuk-bentuk mukabumi dan membandingkan dengan bentuk muka bumi tempat tinggal sendiri < %urid membentangkan hasil dapatan berdasarkan kad > 1ersyukur arahan yang diberikan Nilai murni Kemahiran Pemikiran $ejarah &%K

#bjekti(

Aktiviti

Elemen %erentasi Kurikulum - E%K .

> sebab-akibat > kemhiran menggunakan laman

Nilai Ke'arganegaraan dan $ivik > menghargai alam sekitar 'eb 16D6E6 B menyatakan alamat tempat tinggal dengan lengkap 1A16E6 - menyatakan lokasi dan bentuk muka bumi ka'asan tempat tinggal 1<D9E6 - $entiasa bersedia menghadapi perubahan persekitaran 1C6E6 - %enjadi "ontoh dalam pengamalan menghargai sejarah 1ahan 1antu 1elajar tempat tinggal Komputer! L:D! D2D! $laid po'erpoint! buku latihan! alat tulis! kad arahan 9

$tandard Prestasi - D$P .

+e(leksi

9< daripada <= orang murid telah men"apai objekti( pengajaran dan pembelajaran %urid yang belum menguasai akan diberi bimbingan %urid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan

$&+A&E,* PEN,A4A+AN DAN PE%1ELA4A+AN

AK&*2*&* Permulaan - D minit . %enonton tayangan slaid po'erpoint 6 %urid menonton tayangan slaid

E%K

:A&A&AN

Nilai %urni > 1ersyukur

11% > - komputer riba - L:D

po'erpoint A ,uru bertanyakan soalan kepada murid 10

berkaitan tayangan slaid tersebut i. Apakah yang kamu saksikan di dalam tayangan slaid iniE %urid menja'ab soalan yang diajukan guru se"ara lisan ii. Apakah kamu E %urid menja'ab se"ara lisan iii. :uba kamu "eritakan nama jenis tempat tinggal

E%K > &KP &%K

Kemahiran 1er(ikir > -menjana idea %enghubung kait

tempat tinggal kamu %urid menja'ap soalan guru 9 ,uru mengaitkan ja'apan murid

dengan tajuk pelajaran hari ini Aktiviti 6 - 6D minit . 6 ,uru membahagikan murid kepada < Nilai murni > kumpulan berdasarkan ka'asan tempat tinggal mereka Kumpulan 6 > Kumpulan :heng Perdana Kumpulan A > Kumpulan +ambai Utama Kumpulan 9 > Kumpulan &anjung %inyak Kumpulan < > Kumpulan :heng 4aya A $etiap kumpulan dikehendaki E%K > Keusaha'anan %enghargai sekitar 1ersyukur alam 1entuk rumah > &radisional %oden

4enis rumah > +umah kampung +umah teres +umah banglo +umah 1andar

Kemahiran 1er(ikir > %enjana idea

berbin"ang tentang ka'asan tempat tinggal mereka $kop perbin"angan > 6. 1entuk rumah 11

Kemudahan > Kedai run"it 1ank

A. 4enis rumah 9. Kemudahan yang ada <. 1entuk muka bumi

Kedai buku Kedai makan Pusat internet

1entuk muka bumi > berbukit bukau landai

%urid masing

membentangkan kumpulan

hasil masing-

perbin"angan

<

,uru murid

merumuskan dan memba'a

pembentangan pemahaman

murid tentang perubahan )aman sesuai era perubahan semasa Aktiiti A - A= minit . 6 A ,uru memaparkan peta minda i-think Nilai murni > 11% > Peta %inda

%urid diminta memindahkan maklumat E%K > i-&hink perbin"angan tadi dalam bentuk peta K1 > menjana idea minda > memindahkan maklumat

9 <

,uru menyemak kerja murid %urid membentangkan hasil tugasan

Aktiviti 9 > - 6D minit . 6 ,uru mengedarkan lembaran kerja Nilai murni > 1erhati-hati se"ara K1 > %engaplikasi ilmu 11% > Lembaran kerja

untuk dilengkapkan oleh murid A %urid individu membuat tugasan

12

,uru

menyemak

dan

memberikan

teguran kesilapan murid Penutup > - D minit . 6 ,uru membuat rumusan tentang tajuk yang dipelajari A ,uru menerapkan nilai murni Nilai murni > 1ersyukur %enghargai kemudahan 11% > kad gambar Peta i-think

13