Anda di halaman 1dari 5

Sejarah Tingkatan 3 Bab 1

BAB 1:PENDUDUKAN JEPUN DI NEG. KITA


( 1 )Faktor Jepun menjadi kuasa imperialis
1. Maharaja Mikado Meiji memodenkan Jepun 2. Pemulihan Meiji - tekankan p e m o d e n a n d a n perindustrian 3.Negara Barat dijadikan model 4. China ada bahan mentah dan berpotensi pasaran 5.Jepun menang Perang Rusia -Jepun 1905 6.Masalah ekonomi di Jepun 7.Pertambahan penduduk Jepun 8. Tanah pertanian di Jepun berkurangan. 9.Perlu bahan mentah spt p e t r o l e u m , b i j i h t i m a h d a n getah. 10.Perlu pasaran baru untuk hasil perindustriannya. 11.Tawan sebahagian China s e l e p a s P e r a n g C h i n a - Jepun Kedua 12. Amerika Syarikat adakan sekatan ekonomi terhadapJepun kerana enggan berundur dari China 13.Gol. tentera pimpinan Jeneral T o j o s e r a n g A s i a Tengggara untuk bebaskan drp sekatan ekonomi. 14Slogan Pihak Jepun i. Asia untuk Orang Asia ii. . Semangat Asia, iii. . K a w a s a n K e s e m a k m u r a n B e r s a m a A s i a Timur Raya

( 2 )Kemaraan Jepun ke Tanah Melayu


1.Mendarat serentak di T h a i l a n d ( S i n g g o r a d a n Pattani) dan di Pantai Sabak, Kota Bharu. 2.Mara ke Jitra, Kedah. 3.Tentera Jepun berpecah dua p a s u k a n : i. ke Pulau Pinang dan mara ke selatan melalui pesisiran pantaiii. mengikut jalan darat menuju bandar-bandar utama di negeri-negeri pantai barat. 4 Mendarat Kota Bharu - mara ke selatan mengikut jalan barat di negeri-negeri pantai timur. 5. Kemaraan ke Tanah Melayu melalui Pantai Barat ;i ) m e n d a r a t d i S i n g g o r a d a n P a t t a n i mara ke Jitra. ii)Dari Alor Star ke selatan melalui bandar utama iii)Dari Pulau Pinang ke selatan m e l a l u i p e s i s i r a n pantai iv)menawan Kuala Lumpur v)menawan Singapura - TM j a t u h k e t a n g a n tentera Jepun. 6.Kemaraan Jepun ke TM melalui Pantai Timur ;i ) m e n d a r a t d i K o t a B h a r u . ii)Kapal Repulse dan P r i n c e o f W a l e s ditenggelamkan oleh tentera berani mati Jepun.

(4)Cara Kemaraan Tentera Jepun


1.Kapal terbang perang 2.Kereta kebal penggempur 3. Kereta kebal yang kecil 4 . P e n g g u n a a n b o t 5 . P e n g g u n a a n b a s i k a l -m e l a l u i j a l a n s e m p i t - cepatkan perjalanan

(5)Kemusnahan Akibat Peperangan


1.Kemusnahan infrastruktur, sumber ekonomi dan bangunan. 2.Semasa berundur, tentera British guna taktik bumihangus (memusnahkan jambatan, jalan kereta api,ladang dan kaw. perlombongan) 3.bagi melengah-lengahkan k e m a r a a n t e n t e r a J e p u n dan melumpuhkan ekonomi. 4. British bakar telaga minyak di Miri 5.British musnah dokumen-dokumen kerajaan. 6.K e m u s n a h a n m e n g g a g a l k a n c i t a J e p u n u n t u k menguasai bahan mentah 7 . B a n g u n a n m u s n a h . 8.Menghancurkan tamadun manusia. 9.Bangunan Muzium Selangor musnah 10.Jambatan Guillemard di Kuala Krai diletupkan

(3)Kemaraan Jepun ke Sabah dan Sarawak


1.Mendarat di Miri 2 . B e r p e c a h k e p a d a d u a p a s u k a n i) ke Kuching dan kemudian ke Sibuii) ke Sabah melalui Labuan dan ke Sandakan. 3.Tiada tentangan sengit

(6)Kejatuhan Tanah Melayu di tangan Jepun


1.Tentera British terdiri a s k a r I n d i a - G u r k h a , Australia. 2.Tentera British tidak berhasrat mempertahankanTM dgn bersungguh kecuali Singapura. 3.Tumpuan British - mempertahankan negara Britaindaripada serangan tentera Paksi di Eropah. 4.Rejimen Askar Melayu pimpinan Leftenan Adnan berjuang mempertahankan TM 5.Leftenan Adnan anggota Rejimen Askar Melayuketuai pasukan di Bukit Gap, Singapura. 6.Leftenan Adnan gugur dalam pertempuran 7.Leftenan Jeneral A.E. Percival serah diri kepadaLeft. Jeneral Yamashita Tomoyuki di Singapura.

(7)Faktor Kejayaan Jepun


1. Perancangan awal perang Jepun guna propaganda u n t u k m e m e n a n g i hati dan mendapatkan kerjasama penduduk Jepun jalankan aktiviti perisikan b a g i mendapatkan maklumat2. 2.Kelengkapan perang tentera Jepun -kapal terbang pejuang seperti Zero Fighter. -guna kereta kebal - sesuai keadaan muka bumidi Tanah Melayu. 3.Pakatan Jepun-Thailand Thailand beri laluan k p d t e n t e r a J e p u n mendarat

Sebg balasan, Jepun tidak menyerang Thailand.- J e p u n b e r j a n j i m e n y e r a h k a n K e l a n t a n , Terengganu, Kedah dan Perlis kepada Thailand. 4.Taktik serangan Jepun Jepun memusnahkan Pearl Harbour di Hawaii Jepun serang dari utara kerana British tertumpudi selatan iaitu Singapura. 5.Peranan Kesatuan Melayu Muda (KMM) KMM sebarkan propaganda J e p u n k e p a d a orang Melayu. KMM beri maklumat perisikan tentang TM KMM jadi penunjuk arah s e m a s a k e m a r a a n Jepun .6.Semangat tentera Jepun berjuang untuk kemegahan negara Jepun- r e l a m a t i demi Maharaja Jepun. berpengalaman kerana pernah terlibat dalamPerang China-Jepun 7.Kelemahan tentera British Tentera British tidak bersedia British menumpukan peperangan di Eropah.- k u r a n g l a t i h a n kekurangan peralatan perang Askar India yang berkhidmat dengan t e n t e r a British berubah sikap menjadi anti-British. Tumpuan pertahanan hanya di Singapura. 8.Kegiatan Perisikan Jepun

Anggota tentera dan rakyat Jepun di T a n a h Melayu menjadi ejen perisikan. Mereka menyamar sebg tukang gunting rambut,- m e n y a m a r s e b a g a i orang Cina dan pelancong. Tentera Jepun guna kesempatan semasa kuasaBarat sedang menumpukan perhatian terhadap peperangan di Eropah .P e n d u d u k t e r p e n g a r u h dengan slogan-Jepun.

(8)Pemerintahan Jepun
1. Pemerintahan bercorak ketenteraan 2.Tanah Melayu dikenali Malai Baru (Melayu Baru). 3.Singapura dikenali Syonan (Cahaya Selatan) 4. Pentadbiran Singapura diasingkan drp Tanah Melayu 5. Gabungkan Tanah Melayu dgn Sumatera di bawahsatu pentadbiran pusat. 6.Di bawah pentadbiran pusat, p e n t a d b i r a n w i l a y a h yang terdiri daripada negeri-negeri. 7.Setiap wilayah diketuai oleh Gabenor Wilayah. 8.Negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan T e r e n g g a n u diserahkan kepada Thailand 9.Sarawak, Sabah dan Brunei d i g a b u n g k a n m e n j a d i pentadbiran Borneo Utara - diketuai G a b e n o r Jeneral yang beribu pejabat di Kuching.

10.Sarawak dibahagikan kepada tiga wilayah 11. Sabah dibahagikan kepada dua wilayah. 12. Setiap wilayah diketuai Gabenor Wilayah.

(9)Dasar pemerintahan tentera Jepun


1. Peranan Sultani. tidak lagi menjadi pemerintah negeriii. menjadi ketua agama Islamdan adat istiadat Melayuiii. diberi elaun seperti semasa pmh British 2.Tanah Melayu jadi tanah jajahan Jepun. 3.Majlis Agama Islam ditubuhkan 4.Ekonomi dieksploitasi untuk perindustrian danmembiayai peperangan. 5.Mata wang Jepun diperkenalkan. 6.Pengenalan ekonomi kawalan 7.Ekonomi sara diri untuk pengeluaran makananharian digiatkan. 8.C a t u a n m a k a n a n - a t a s i k e k u r a n g a n b a h a n keperluan harian. 9.L a y a n a n i s t i m e w a k e p a d a kaisha ( s y a r i k a t Jepun) 10.Sekolah Inggeris dan Cina ditutup 11.Kesetiaan terhadap Jepun 12.Kimigayo( L a g u K e b a n g s a a n J e p u n ) dinyanyikan pada setiap pagi di sekolah. 13. Nippon-Go - bahasa pengantar di sekolah. 14.Cuti sempena hari-hari perayaan negara Jepun 15.O r a n g M e l a y u - D i l a y a n l e b i h b a i k u n t u k mendapat kerjasama 16.Orang Cina Dilayan kasar kerana menyokongkerajaan China dalam Perang ChinaJepun. 17.O r a n g I n d i a - D i l a y a n b a i k k e r a n a J e p u n inginkan

kerjasama mereka bagi m e n g u s i r British di India. 18.Stesen Kereta Api Tanjong Pagar diberi nama baru iaitu Stesen Kereta Api Syonan. 19.Namapersatuan perdagangan menggunakan bahasaJepun 20.Budaya Jepun diiklankan dalam akhbar.

Jepun mempengaruhi orang India dalam tenteraBritish supaya bekerjasama dengan mereka. Ramai orang India sertai Tentera KebangsaanIndia. J e p u n m e n j a d i p e n d o r o n g p e n u b u h a n L i g a Kemerdekaan India.

(10) Reaksi penduduk:


i) Reaksi di kalangan orang Melayu terpengaruh dengan slogan Jepun Diberikan layanan baik oleh tentera Jepun. KMM di bawah Ibrahim Haji Yaacob adakan pakatan sulit dengan Jepun dgn harapan TanahMelayu diberikan kemerdekaan. Sokongan orang Melayu tidak kekal lama. TM tidak diberi kemerdekaan spt yg dijanjikan. P e r i n g k a t a w a l - J e p u n t i d a k m e n g i k t i r a f kedudukan raja-raja Melayu. KMM dibubarkan oleh Jepun .ii) Reaksi di kalangan orang Cina dipengaruhi oleh Perang China-Jepun Terlibat dengan gerakan anti-Jepun. memulaukan barangan Jepun pungut derma utk bantu negara China. p e m u d a C i n a b a l i k k e n e g a r a C h i n a u n t u k menyertai perang menentang Jepun. orang Cina dilayan secara kasar a d a m e n y o k o n g J e p u n u n t u k m e n j a g a kepentingan perniagaan dan keselamatan nyawa iii)Reaksi di kalangan orang India d p t l a y a n a n b a i k k e r a n a J e p u n m e m e r l u k a n kerjasama untuk mengusir British di India.

(11) Gerakan anti-Jepun di Tanah Melayu


1.Malayan Peoples Anti Japanese Army (MPAJA) -ditubuhkan oleh Parti Komunis Malaya -B e k e r j a s a m a d g n B r i t i s h - d a p a t b a n t u a n kewangan, latihan ketenteraan dan senjata. 2.Force 136 -Ditubuhkan oleh Tentera B e r s e k u t u d i P a h a n g , Johor dan KedahAnggota mendapat latihan daripada t e n t e r a Bersekutu di Sri Lanka.-Anggotan terdiri pegawai tadbir Melayu 3.Askar Melayu Setia (AMS) -lancarkan perang gerila. -Bekerjasama dan mendapat bantuan Force 136 .4.Pasukan Wataniah Pahang -Sultan Pahang sebagai Pemerintah Kehormat.- D i k e t u a i oleh Yeop Mahidin. -Wadah pemuda Melayu menentang JepunHubungan baik dengan pasukan Force 136. 5.Gerila Kinabalu

- P i m p i n a n A l b e r t K w o k . -Melancarkan pemberontakan Double Tenth tetapi gagal .6.Gerila Datu Mustapha - penentangan di Kudat. 7.Gerila di Sandakan - penentangan di Sandakan. 8.Penentangan di pesisir pantai Sarawak - J a l a n k a n g e r a k a n m e m b a n t u t e n t e r a Bersekutu mengusir Jepun.

(12) Kekalahan Jepun


1 . T e n t e r a B e r s e k u t u g u g u r k a n b o m a t o m d i Hiroshima dan di Nagasaki. 2.Jepun menyerah kalah tanpa syarat 3.Jeneral Seishiro Itagaki m e n y e r a h d i r i k e p a d a tentera Bersekutu di Singapura. 4.Di wilayah Borneo , Masao Baba m e n y e r a h k a l a h d i Surrender Point, Labuan. 5.Jeneral Seishiro Itagaki menandatangani perjanjianm e n y e r a h k a l a h kepada Laksamana L o u i s Mountbatten, Komander Tentera Bersekutu di AsiaT e n g g a r a p a d a 1 2 S e p t e m b e r 1 9 4 5 d i b a n g u n a n Majlis Perbandaran Singapura. (13)Kesan Pemerintahan Tentera Jepun (a)Politik

1.Keyakinan kepada orang Asia u n t u k m e m b e b a s k a n negara daripada penjajahan. 2. Jepun semarakkan semangat kebangsaan 3 . S l o g a n J e p u n A s i a u n t u k O r a n g A s i a mempengaruhi pemikiran penduduk 4.Akhbar Fajar Asia pengaruhi pemikiran rakyat. 5.J e p u n m e n u b u h k a n K o a K u n r e n j o ( S e k o l a h Latihan Kepimpinan) - melibatkan orang Melayudalam pentadbiran. Koa Kunrenjo ditubuhkan diSingapura, Pulau Pinang dan Melaka. 6.Orang tempatan - peluang jadi pegawai daerah.i. Abang Haji Openg (di Kuching)ii. Mohd. Salleh Haji Sulaiman (di Hulu Perak) 7.I b r a h i m H a j i Y a a c o b k e u a i p a s u k a n P e m b e l a Tanah Air(PETA) iaitu pertubuhan separa tenterayang diberi latihan ketenteraan oleh Jepun untuk menentang tentera Bersekutu. 8 . D r . B u r h a n u d d i n a l H e l m y d i l a n t i k s e b a g a i Penasihat Kebudayaan dan Adat Istiada Melayu .9 . D a t o O n n J a a f a r dilantik menjadi P e n g a w a l Makanan Negeri Johor dan dilantik semula menjadiahli Majlis Mesyuarat Negeri Johor. 10.Jepun sekat kebebasan bersuara penduduk 11.Akhbar mencurigakan diharamkan oleh Jepun. 12.Pertubuhan pro-Jepun dibenarkan aktif. 13.KMM diharamkan 14.A p a b i l a m e n e r i m a t e k a n a n t e n t e r a B e r s e k u t u , Jepun beri kelonggaran kepada

pertubuhan politik untuk bergiat semula seperti KMM. 15.Tanah Melayu dijanjikan kemerdekaan bersamadengan Indonesia. 16.Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS) b e r t u j u a n m e n d a p a t k a n k e m e r d e k a a n b e r s a m a Indonesia bagi mengukuhkan konsep Melayu Rayayang diperjuangkan oleh KMM. 1 7 . S e m a n g a t k e b a n g s a a n o r a n g I n d i a - memerdekakan negara India. 18.Semangat kebangsaan o r a n g C i n a - a n t i - J e p u n kesan daripada Perang China-Jepun. 19.PKM dapat bantuan daripada pasukan Force 136. 20.PKM menubuhkan MPAJA. 21.MPAJA dikenali Bintang Tiga melambangkantiga kaum utama. Sebhgn besar orang Cina. (b)Ekonomi 1.Rancangan Kawasan K e s e m a k m u r a n B e r s a m a Asia Timur Raya gagal. 2 . E k o n o m i m e r o s o t 3.Gaji pegawai kerajaan dikurangkan. 4.Pengangguran meningkat. 5.Perdagangan antarabangsa terhenti. 6.Kawalan kawasan perairan oleh kapal selam tenteraBersekutu - bahan mentah tidak dapat dihantar keJepun. 7.Amalan rasuah, sorok barang dan pasaran gelap 8.Mata wang Jepun dicetak tanpa kawalan. 9 . B e r l a k u n y a i n f l a s i .

10.Mata wang Jepun wang pokok pisang digunakan. 11.Makanan dan ubat-ubatan sukar diperoleh 12.Catuan bekalan makanan. 13.K a d c a t u a n - s e t i a p k e l u a r g a h a n y a d i b e n a r k a n memiliki dua gantang beras untuk sebulan. 14.Ubi kayu dan keledek menjadi makanan utama. c ) C i p t a a n b a r u 1.Keperitan hidup menjadikan kita lebih kreatif. 2.Ciptaan baru berasaskan bahan tempatan. 3.Contohnya, kasut getah daripada g e t a h k e p i n g . K a i n dihasilkan daripada benang nanas .4 . P e r u s a h a a n t r a d i s i o n a l s e p e r t i m e n g h a s i l k a n m i n y a k kelapa, gula kelapa & rokok daun digiatkan semula. 5.Ubat-ubatan tradisional jadi penting 6.Muncul industri baru berasaskan sumber tempatan. - Kenderaan lori dan kereta berkuasa wapmenggunakan arang dicipta. -Bahan api daripada susu getah. -Tayar tanpa tiub daripada getah padat .-T a li ka p a l d a r ipa d a sa b ut kelapa . -Kelambu dan kain daripada benang daun nanas. -Peralatan berasaskan kulit haiwan dan logam