Anda di halaman 1dari 4

PANTUN PEMBUKA ACARA

Melati kuntum tumbuh melata, Sayang merbah di pohon emara! A""alammualaikum mulanya kata, Saya "embah pembuka bi ara# $ngin ra"a memakan kari, Kari enda%an batang keladi! &irang ra"a tidak terperi, Bertemu tuan yang baik budi# Men ari timba "i anak dara, 'i ba%ah "arang burung tempua! Salam "embah pembuka bi ara, Selamat datang untuk "emua# Sayang kumbang men ari makan, Terbang "eiring di tepi kali! Selamat datang kami u apkan, Moga diiring re"tu $lahi# Ke Pekan Kuala membeli bingka, Sayang pe"anan terlupa "udah! Ma(li" bermula tirai dibuka, 'engan alunan madah yang indah# $ndah berbalam "i a%an petang, Berarak di elah pepohon ara! Pemani" kalam "elamat datang, A%al bi"millah pembuka bi ara# Mega berarak indah berbalam, 'ipuput bayu ke pohon ara! Pemani" kalam "elamat malam, A%al bi"millah pembuka bi ara# PANTUN BACAAN ')A Kalau pergi Tan(ung Keramat, Anak mani" (angan diangkat! Ber"ama kita memohon rahmat, Moga ma(li" mendapat berkat# Tetak buluh ka(ang "epuluh, *ak"ana dititing kia" ibarat! Angkat tangan (emari "epuluh, 'oa di pohon biar "elamat# &aram ada ki ap pun ada, Sayang lada terlupa bagi!

Pantun ada u apan ada, Sayang tiada berdoa lagi# *ebat kemiri pohonnya rendah, 'ahan terikat tali perka"a! Sepuluh (ari kami menadah, Mohon berkat yang Maha E"a# Tetak buluh ka(ang "epuluh, Mari (olok "arang penyengat! Angkat tangan (emari "epuluh, 'oa di pohon biar "elamat#
PANTUN +EMPUT MAKAN

*ebat rumbia di Sungai Kedah, Sayang "enduduk di tepi muara! Penganan mulia terletak "udah, Samalah duduk men(amu "elera# Terbang "eka%an "i burung merbuk, Batang "ela"ih di Tan(ung 'ara! Padamu tuan kami per"embah, Santapan ka"ih (uadah me"ra# Kalau tuan pikat emara, Buatlah bara bakar "ela"ih! Sudilah tuan (amu "elera, ,idangan me"ra pengikat ka"ih# Sungguh indah bunga kembo(a, 'i ba%ah atap tepi halaman! +uadah "udah letak di me(a, Sudilah "antap tuan budiman# PANTUN UCAPAN A*U-A*UAN Bukan rumput "ebarang rumpun, Rumput penghia" tepi halaman! Bukan (emput "ebarang (emput, +emput memohon kata aluan# 'uduk "eka%an gadi" (elita, Buat "antapan untuk pahla%an! Tampillah tuan kami meminta, Madah u apan kata aluan# Sudilah tuan (alan berlapan, +alan berlapan di malam kelam! Sudilah tuan beri u apan, Kata aluan pemani" kalam# Ema" tempa%an buatmu puteri, Bu"ana indah buat rupa%an!

Sudilah tuan tampilkan diri, Ber"ama madah kata aluan#

PANTUN +EMPUTAN UCAPAN

Terbang di a%an burung (entayu, 'i ata" papan batang "eli"ih! Tampillah tuan kami merayu, Ber"ama u apan pengikat ka"ih# Be"ar langit di tepi bu"ut, Be"ar tak muat di dalam peti! Be"ar ha(at kami men(emput, Be"ar niat di dalam hati# 'uduk "eka%an "i burung unta, Tepi keramat di %aktu malam! Pada mu tuan kami meminta, Kata a.imat penutup kalam# Terbang di a%an burung (entayu, Kerana penat gugur ke bumi! Tampillah tuan kami merayu, Ber"ama amanat bekalan kami# Pergi ke kota beli "ela"ih, Sayang "i dara buat hal%a! Berilah kata "impulan ka"ih, Sulamkan me"ra "atukan (i%a# PANTUN UCAPAN PERASM$AN Terbang di a%an burung (entayu, 'i ata" papan batang (erami! Tampillah tuan kami merayu, Ber"ama u apan kata pera"mi# 'aun "emulur di pekan "ari, Batang (erami rebah ke bumi! Madah dihulur "embah diberi, Kata pera"mi ha(atnya kami# +angan terta%an alpa dunia%i, ,anya indah "erupa mimpi! 'uhai pahla%an k"atria perti%i, ,ulurkan madah kata pera"mi# Kalau tuan pikat kenari, +angan patahkan batang (erami! Kepada tuan "embah diberi, Mohon ra"mikan ma(li" kami#

PANTUN '$ AK,$R MA+*$S Banyak keluk ke penarik, Keluk tumbuh pohon kuini! Nan elok ba%alah balik, Nan tak elok tinggallah di "ini# Bunga dedap di ata" para, Anak du"un pa"ang pelita! Kalau ter"ilap tutur bi ara, +emari di"u"un maa/ dipinta# Pohon berangan tempat bertemu, &irangnya ra"a "i anak dara! Baliklah tuan memba%a ilmu, Binalah bang"a bangunkan negara# 'i ata" dahan burung tempua, Melihat ru"a tepi perigi! Salam perpi"ahan untuk "emua, 'ilain ma"a ber"ua lagi# Bunga "ero(a di ata" para, +atuh ditimpa buah berangan! Andai kata ter"ilap bi ara, Kemaa/an (ua kami pohonkan# 'ari Rokan ke $ndragiri, Memba%a tinta ke Kuala *inggi! Baliklah tuan rehatkan diri, E"ok kita ber"ua lagi# 'ari Kedah ke pekan "ari, Beli "ua"a di Kota Tinggi! Sele"ai "udah tuga" diberi, 'i lain ma"a ber"ua lagi# Sumber 0 Cikgu 1ahid bin Bakar Bandar +engka, Pahang 'arul Makmur