Anda di halaman 1dari 15

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG .

Lokasi :

Antara:

PT. SADA ASIH

Den an:

C! CANDI BALI INTERNATI"NAL

KOP PERUSAHAN/KERTAS LEGER


SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN GEDUNG . L"KASI: . No#or: .. Pada hari ini, senin, tanggal . bulan tahun dua ribu, a!i "ang bertandatangan diba#ah ini$ %. $ &ire tur uta!a, . "ang br edudu an di.' dala! hal ini bertinda untu dan atas na!a .., untu selan(utn"a disebut sebagai$ P)HAK PERTA*A. $ &ire tur uta!a -. -andi /ali )nternati,nal, 0ANG /ERKE&U&UKAN &) ' dala! hal ini bertinda untu dan atas na!a 1 -. -andi /ali )nternati,nal2 sesuai dengan surat 3er(an(ian n,!,r$ ., untu selan(utn"a disebut sebagai$ P)HAK KE&UA.

+. )r. A#an Su r,edhi

Kedua belah 3iha berdasar an 3ada hasil 3e!bi4araan/3erundingan 3ada tanggal. &i .. bersa!a5sa!a dengan. &ari (a! . Sa!3ai dengan (a!., telah se3a at untu !e!buat suatu 3er(an(ian untu 3e er(aan 3eren4anaan dengan etentuan dan s"arat5s"arat sebagai beri ut$ PASAL $ TUGAS PEKER6AAN P)HAK PERTA*A !e!beri an tugas e3ada P)HAK KE&UA, dan P)HAK KE&UA !eneri!a tugas tersebut, "aitu !ela sana an 3e er(aan 3eren4anaan Pe!bangunan ., "ang berl, asi di .. PASAL % &ASAR PELAKSANAAN PEKER6AAN Sebagai dasar untu 3er(an(ian ini, edua belah 3iha se3a at untu !enguna an$ a. Ped,!an Standarisasi dan Ped,!an O3erasi,nal Pen"elenggaraan Pe!bangunan /angunan Gedung Negara "ang di eluar an dala! surat Edaran /ersa!a /a33enas dan &e3arte!en Keuangan N,!,r$ %78+/&. )./7/%997 : SE : 8;/A/7%/;897, tanggal % A3ril %997, "ang selan(utn"a disebut Standar /a33enas %997, se3an(ang 3eraturan53eraturan tersebut !asih berla u. b. 4. d. Standar Nasi,nal )nd,nesia *engenai.

e.

Hasil 3engu uran "ang diberi an ,leh 3iha 3e!ili sebagai!ana ter4antu! dala! ga!bar n,.tertanggal."ang diserta an sebagai la!3iran dala! 3er(an(ian ini..

A3abila tern"ata terda3at 3erubahan dala! 3eraturan tersebut, !a a edua belah 3iha se3a at untu !en"esuai an 3er(an(ian ini dengan 3erubahan53erubahan "ang berla u. PASAL & LINGKUP PEKERJAAN Ling u3 3e er(aan "ang di!a sud an 3ada 3asal % di atas adalah $ A. Pe!buatan *aster3lan dan Site3lan /. Peren4anaan Leng a3 Pe!bangunan Gedung tersebut "ang !eli3uti bidang$ 5 5 5 5 5 Arsite tur Stru tur .. .. ..

&i dala! 3eren4anaan leng a3 tersebut, ter4a u3 3e er(aan53e er(aan sebagai beri ut$ 5 Pengu uran dan Sur<e" la3angan. 5 K,nse3 3eren4anaan dan 3enge!bangan 3eren4anaan. 5 Ga!bar5ga!bar d, u!en lelang. 5 Ga!bar5ga!bar 7 & rendering dari bebera3a sudut bangunan. 5 S3esi=i asi te nis dan 3ers"aratan u!u!/ husus 3ela sanaan. 5 &a=tar uraian ite! 3e er(aan -. Pelelangan >a3abila di!inta?$ *e!bantu 3ela sanaan 3elelangan dengan !en"ia3 an d, u!en lelang serta !e!beri an 3en(elasan te nis e3ada ,ntra t,r. &. Penga#asan$ *ela u an 3enga#asan ber ala sela!a 3ela sanaan 3e!bangunann"a, seban"a 5 ban"a n"a satu ali dala! se!inggu. E. Pe er(aan53e er(aan "ang belu! ter4antu! atau tida ter!asu sebagai hal "ang harus di er(a an sebagai!ana disebut an dala! 3er(an(ian ini, a an diatur sendiri antara edua belah 3iha dengan (alan surat !en"urat, dan a3abila di3andang 3erlu da3at dituang an e dala! suatu 3er(an(ian ta!bahan >addendu!? "ang a an !eru3a an bagian "ang tida ter3isah dari 3er(an(ian ini. PASAL ' HAS)L PEKER6AAN P)HAK KE&UA a an !en"erah an 7 >tiga? set 4eta an dan satu -& >ele4tr,ni4 data? dari d, u!en 3eren4anaan e3ada P)HAK PERTA*A. A3abila P)HAK PERTA*A !e!erlu an lebih dari itu, P)HAK KE&UA a an !en"ia3 an atas beban P)HAK PERTA*A.

Ga!bar asli > al ir? dari 3e er(aan itu adalah teta3 !ili P)HAK KE&UA.

PASAL ( 6ANGKA @AKTU PELAKSANAAN PEKER6AAN P)HAK KE&UA a an !en"elesai an 3e er(aan 3eren4anaan "ang ter4antu! dala! 3asal % Surat Per(an(ian ini sesuai dengan (ad#al "ang dibuat dan disetu(ui se4ara bersa!a ,leh edua belah 3iha , "ang !eru3a an la!3iran "ang tida ter3isah an dari 3er(an(ian ini. P)HAK KE&UA tida bertanggung (a#ab atas ela!batan dari 3e er(aan "ang telah diteta3 an dala! (ad#al "ang dia ibat an ,leh$ %. Kela!batan 3e!berian 3ersetu(uan >a33r,<al? ,leh P)HAK PERTA*A atas suatu taha3 3e er(aan. +. Perubahan53erubahan "ang bersi=at =unda!ental atas ehenda P)HAK PERTA*A, !au3un atas 3ersetu(uan edua belah 3iha . 7. Hal5hal lain atau eadaan ta terduga di luar ehenda P)HAK KE&UA. PASAL ) )*/ALAN 6ASA Untu 3e er(aan "ang diselesa an sesuai dengan Pasal% dan Pasal 7 3er(an(ian ini, P)HAK PERTA*A bersedia !e!beri an se(u!lah i!balan (asa e3ada P)HAK KE&UA, dengan 3erhitungan sebagai beri ut$ %. Per iraan anggaran bia"a ,nstru si$ Pe er(aan standard Pe er(aan n,n standard 6u!lah $ R3. ..,5 $ R3.,5 $ R3. ,5 $ R3. ................,5 $ R3. ....................,5 $ R3. .,5 $ R3. ,5 $ R3. .....................,5

+. )!balan (asa 3eren4anaan Pe er(aan Standard )!balan (asa Peren4anaan Pe er(aan n,n Standard 6u!lah P,t,ngan 7 A /esar i!balan (asa

7. )!balan (asa disebut dala! a"at + 3asal ini, a an disesuai an dengan harga a hir ,nstru si, ter!asu harga atas 3e er(aan Ta!bah atau Pe er(aan Kurang. PASAL * PENGGANT)AN /)A0A5/)A0A Untu !ela sana an 3e er(aan ini, P)HAK PERTA*A a an !engganti bia"a5bia"a beri ut "ang di eluar an ,leh P)HAK KE&UA dala! !ela sana an tugas "ang di!a sud, !eli3uti$ %. /ia"a trans3,rtasi udara &en3asar56a arta5&en3asar 3ulang 3ergi serta bia"a a ,!,dasi sela!a 3er(alanan, bila di!inta P)HAK PERTA*A.

+. /ia"a untu !e!3erban"a ga!bar, uraian dan s"arat5s"arat, dan d, u!en lain "ang berhubungan dengan data 3eren4anaan dan 3eriBinan. 7. /ia"a5bia"a lain "ang !ung in di eluar an ,leh P)HAK KE&UA, atas 3er!intaan P)HAK PERTA*A, se3erti !isaln"a$ untu e3erluan 3e!buatan !a et atau ga!bar 3ers3e ti=. PASAL + -ARA PE*/A0ARAN %. Pe!ba"aran bia"a 3eren4anaan dala! 3asal C dila sana an se4ara berangsur, sesuai dengan 3restasi dari !asing5!asing 3e er(aan "ang telah disetu(ui ,leh P)HAK PERTA*A dengan taha3an 3e!ba"aran sebagi beri ut$ a. Angsuran ) $ +; A dari (u!lah h,n,rariu! 3eren4anaan a an diba"ar an ,leh P)HAK PERTA*A setelah P)HAK KE&UA !en"erah an &, u!en Pra5ren4ana dan d, u!en Pengurusan )(in *endiri an /angunan dan diteri!a bai ,leh P)HAK PERTA*A. b. Angsuran )) $ D; A dari (u!lah h,n,rariu! 3eren4anaan a an diba"ar an ,leh P)HAK PERTA*A setelah P)HAK KE&UA !en"erah an &, u!en Pe er(aan Stru tur e3ada P)HAK PERTA*A. $ +D A dari (u!lah h,n,rariu! 3eren4anaan a an diba"ar an ,leh P)HAK PERTA*A setelah P)HAK KE&UA !en"erah an &, u!en Pe er(aan Arsite tur dan *e ani al : Ele tri al. $ Sisa dari i!balan (asa a an diba"ar an ,leh P)HAK PERTA*A setelah diada an Serah Teri!a Perta!a Pe er(aan Pe!bangunan ,leh P)HAK PE*/ORONG e3ada P)HAK PERTA*A.

4. Angsuran )))

d. Angsuran ).

Pe!bagian "ang di!a sud adalah sebagai beri ut$


DIBAYARKAN KEPADA PT. ATELIER SAD RSI PT. METAKOM PRANATA Struktur & Arsitektur Mekanikal & Elektrikal R#. R#. R#. $%&''!& !!.!! )*&+!!&!!!.!! ,&)$,&,)!.!! akan .i#er/itun0kan ( $&),)&)!!.!! $ &+)!&!!!.!! akan .i#er/itun0kan

ANGSURAN

I: !" II : )! " III : ) " I- : sisa

+. Pe!ba"aran 3enggantian bia"a "ang di!a sud dala! 3asal E 3er(an(ian ini a an dila u an ,leh P)HAK PERTA*A, sesudah P)HAK KE&UA !ela u an 3enagihan e3ada P)HAK PERTA*A, "ang da3at dila u an setia3 a hir bulan.

PASAL , TENAGA KER6A Agar 3e er(aan 3eren4anaan ber(alan se3erti "ang diteta3 an, P)HAK KE&UA harus !en"edia an tenaga er(a "ang 4u u3 (u!lah, eahlian, dan etera!3ilann"a. PASAL $ET)KA PROFES) P)HAK PERTA*A dan P)HAK KE&UA dengan ini berse3a at untu !en"ata an bah#a hubungan er(a ini dila sana an se4ara te nis 3r,=essi,nal, idiil, ethis, dedi ati=, (u(ur dan dilandasi iti ad bai serta rasa tanggung (a#ab de!i !en4a3ai !utu, (u!lah dan e=isiensi 3e er(aan "ang ,3ti!al.

PASAL $$ TENTANG KERAHAS)AAN P)HAK KE&UA dala! !ela sana an tugas e#a(iban sebagai!ana disebut an dala! Pasal 7 3er(an(ian ini sanggu3 dan senantiasa a an !e!elihara se!ua data dan in=,r!asi "ang diteri!a dan atau terung a3 an dari P)HAK PERTA*A sebagai bahan5bahan "ang bersi=at rahasia dan a an !en(aga serta bertanggung (a#ab e3ada P)HAK PERTA*A !engenai erahasiaan tersebut e3ada 3iha 53iha lain "ang tida berha . Untu itu P)HAK KE&UA !en(a!in e3ada P)HAK PERTA*A bah#a ,rang5,rang "ang ditun(u ,lehn"a dala! hubungan er(a ini tida a an !e!b,4,r an rahasia di!a sud. Ter!asu "ang harus dirahasia an disini adalah ga!bar5ga!bar 3eran4angan "ang tida dibenar an di3erlihat an e3ada 3iha lain/u!u! tan3a adan"a 3ersetu(uan P)HAK PERTA*A terlebih dahulu. PASAL $% KEA&AAN *E*AKSA >FOR-E *A6EURE? %. Ter!asu dala! 1Keadaan *e!a sa2 adalah 3eristi#a53eristi#a se3erti beri ut$ a. /en4ana ala! >ge!3a bu!i, tanah l,ngs,r, ban(ir?. b. Keba aran. 4. Kebi(a sanaan 3e!erintah dala! bidang !,neter. d. Perang, huru5hara, 3e!,g, an, 3e!ber,nta an dan atau e3ide!i4, "ang se4ara eseluruhan ada hubungan langsung dengan dengan 3en"elesaian 3e er(aan ini. +. A3abila ter(adi 1Keadaan *e!a sa2, P)HAK KE&UA harus !e!beritahu an e3ada P)HAK PERTA*A se4ara tertulis sela!bat5la!batn"a dala! #a tu %8 >e!3at belas? hari se(a ter(adin"a 1Keadaan *e!a sa2 disertai bu ti5bu ti "ang s"ah, de!i ian (uga 3ada #a tu 1Keadaan *e!a sa2 bera hir. 7. Atas 3e!beritahuan P)HAK KE&UA, P)HAK PERTA*A a an !en"etu(ui atau !en,la se4ara tertulis 1Keadaan *e!a sa2 itu dala! (ang a #a tu 7 G +8 (a!, se(a adan"a 3e!beritahuan tersebut.

8. 6i a dala! #a tu 7 G +8 (a! se(a 3e!beritahuan P)HAK KE&UA e3ada P)HAK PERTA*A tentang 1Keadaan *e!a sa2 tersebut, P)HAK PERTA*A tida !e!beri an (a#abann"a, !a a P)HAK PERTA*A diangga3 !en"etu(ui 1Keadaan *e!a sa2 tersebut. D. /ila!ana 1Keadaan *e!a sa2 itu dit,la ,leh P)HAK PERTA*A, !a a berla u etentuan5 etentuan dala! Pasal %7 dan Pasal %8 Surat Per(an(ian ini. PASAL $& PERU/AHAN &AN PE*/ATALAN TUGAS %. 6i a P)HAK PERTA*A !engada an 3erubahan53erubahan dala! bagian 3e er(aan 3eren4anaan !enurut Pasal 7 dala! 3er(an(ian ini, !a a i!balan (asa dihitung dengan etentuan sebagai beri ut$ 5 /agian5bagian "ang sudah di er(a an ran4angann"a dan tida da3at di3erguna an lebih lan(ut, teta3 harus diba"ar an !enurut etentuan dala! taha3an bagian 3e er(aan sesuai Pasal H a"at %. 5 Perubahan ling u3 baru "ang tida sesuai lagi dengan asu!si 3enugasan dan esti!asi anggaran se!ula, harus ditin(au e!bali dan a an dituang an dala! Addendu! Surat Per(an(ian, "ang !eru3a an bagian "ang tida ter3isah an dari Surat Per(an(ian ini. +. 6i a 3e er(aan 3eren4anaan P)HAK KE&UA tida di#u(ud an ,leh P)HAK PERTA*A, !a a )!balan 6asa a an di3erhitung an berdasar an atas taha3 3e er(aan "ang sudah diselesai an sesuai dengan Pasal H a"at %, dihitung berdasar an ren4ana bia"a "ang dibuat ,leh P)HAK KE&UA. PASAL $' PEN0ELESA)AN PERSEL)S)HAN %. 6i a ter(adi 3erselisihan antara edua belah 3iha , !a a 3ada dasarn"a a an diselesai an se4ara !us"a#arah. +. 6i a 3erselisihan itu tida da3at diselesai an se4ara !us"a#arah, !a a a an diselesai an ,leh suatu 1Panitia Penda!ai2 "ang ber=ungsi sebagai (uri/#asit, dibentu dan diang at ,leh edua belah 3iha , "ang terdiri dari$ 5 5 5 Se,rang #a il dari P)HAK PERTA*A sebagai angg,ta. Se,rang #a il dari P)HAK KE&UA sebagai angg,ta. Se,rang P)HAK KET)GA "ang a hli, sebagi Ketua "ang disetu(ui ,leh edua belah 3iha .

7. Ke3utusan 1Panitia Penda!ai2 ini bersi=at =inal dan !engi at edua belah 3iha , dan bia"a 3en"elesaian 3erselisihan "ang di eluar an a an ditanggung ,leh edua belah 3iha dengan beban 3erbandingan "ang sa!a. 8. 6i a e3utusan sebagai!ana di!a sud a"at 7 Pasal ini tida da3at diteri!a ,leh salah satu 3iha atau edua belah 3iha , !a a 3erselisihan a an diterus an !elalui Pengadilan Negeri. PASAL $( PA6AK5PA6AK

%. Pa(a Perta!bahan nilai sebesar %; A >se3uluh 3erseratus? dari i!balan (asa "ang diba"ar an, a an di3ungut ,leh P)HAK PERTA*A dari P)HAK KE&UA, dan P)HAK PERTA*A a an !en"et,r an e Kas Negara sesuai dengan Undang5undang "ang berla u. +. /ila P)HAK PERTA*A berhubung satu dan lain hal, terla!bat !en"et,r an 3ungutan tersebut e3ada Kas Negara, !a a denda dari 3e!ungutan tersebut adalah beban P)HAK PERTA*A "ang ber e#a(iban untu !en"et,r e3ada Kas Negara. PASAL $) TE*PAT KE&U&UKAN Segala a ibat "ang ter(adi dari 3ela sanaan 3er(an(ian ini, edua belah 3iha telah !e!ilih te!3at edudu an >d,!isili? "ang teta3 dan s"ah di Kant,r Ke3aniteraan Pengadilan Negeri di 6a arta Pusat. PASAL $* LA)N5LA)N %. Segala sesuatu "ang belu! diatur dala! Surat Per(an(ian ini atau Perubahan53erubahan "ang di3andang 3erlu ,leh edua belah 3iha , a an diatur lebih lan(ut dala! Surat Per(an(ian Ta!bahan >Addendu!? dan !eru3a an 3er(an(ian "ang tida ter3isah an dari Surat Per(an(ian ini. +. Surat Per(an(ian ini dibuat dala! rang a3 C >ena!? terdiri dari + >dua? asli ber!aterei 4u u3, "ang sa!a e uatan hu u!n"a untu P)HAK PERTA*A dan P)HAK KE&UA, selebihn"a diberi an e3ada 3iha 53iha "ang ada hubungann"a dengan 3e er(aan 3eren4anaan. PASAL $+ PENUTUP Surat Per(an(ian 3eren4anaan ini ditandatangani ,leh edua belah 3iha 3ada hari, tanggal, tahun, tersebut diatas.

P)HAK KE&UA PT. ATEL)ER SA& RS),

P)HAK PERTA*A PT AERO@)SATA,

)r. @)E&AR)N) SOEROSO, )A) &ire tur Uta!a

&R. RONN0 KUSU*A *UNTORO, */A &ire tur Uta!a

PT. *ETAKO* PRANATA,

)r. -andra /udi!an &ire tur Uta!a

LETTER AGREEMENT ."RK "/ BUILDING PLANNING THE AER".ISATA CATERING SER!ICE Lo0ation: Desa Ke1an2 Ke13ra4an T35an Ka536aten Ba73n 8 Ba1i

Bet9een: PT. AER".ISATA

An7:

PT. ATELIER SAD RSI.:

LETTER AGREEMENT ."RK "/ BUILDING PLANNING THE AER".ISATA CATERING SER!ICE Lo0ation: Desa Ke1an2 Ke13ra4an T35an Ka536aten Ba73n 8 Ba1i N3#5er: -*&. AA; AUIS; DU; III; ,' T,da", *,nda", the se<enth ,= *ar4h nineteen ninet" =,ur, #e the undersigned$ %. &R. RONN0 KUSU*A *UNTORO, */A $ The 4hie= dire4t,r ,= PT. AERO@)SATA, #hi4h l,4ated in *enara &uta /uilding, at the +nd =l,,r, ,n H.R. Rasuna Said street, 6a arta' in this agree!ent is a4t in the na!e ,= PT. AERO@)SATA, and then 4alled as$ THE F)RST PART0. +. )r. @)E&AR)N) SOEROSO, )A) $ The 4hie= dire4t,r ,= PT. ATEL)ER SA& RS), #hi4h l,4ated at &anau Ta!blingan street N, %;H A, Sanur' in this agree!ent a4t =,r and in the na!e ,= 1The ,ns,rsiu! ,= PT. ATEL)ER SA& RS) I PT *ETAKO* PRANATA2 in a44,rdan4e t, the letter agree!ent N,$ ;78D/ ASR5*P/ %998, and then 4alled as$ THE SE-ON& PART0. /,th 3arties 3ursuant t, the F)RST PART0Js #arrant #,r letter N, %++5A/ A@S/ &U/ )./ 97, ,n the Cth ,= A3ril %997, are agreed t, !a e an agree!ent =,r the 3lanning #,r #ith these =,ll,#ing regulati,ns and reKuire!ents$ ARTICLE $ @ORK &UT0 F)RST PART0 gi<es the dut" t, the SE-ON& PART0, and the SE-ON& PART0 a44e3ts that dut", #hi4h is d,ing the 3lanning #,r ,= the 4,nstru4ti,n ,= st,rage, laundr", ba er" and the Aer,#isata -atering Ser<i4eJs ,==i4e, #hi4h l,4ated in Kelan .illage, Tuban &istri4 ,= /adung Regen4", &en3asar : /ali. ARTICLE % /AS)- OF @ORK As a basi4 =,r this agree!ent, b,th 3arties agreed t, use StandardiBati,n and O3erati,nal guidan4e ,= the state building 4,nstru4ti,n !anage!ent, #hi4h released in handbill #ith /a33enas and *,netar" &e3art!ent N,$ %78+/ &. )./ 7/ %997 : SE : 8;/ A/ 7%/ ;897, ,n

the %st ,= A3ril %997, #hi4h then 4alled as /a33enas StandardiBati,n %997, as l,ng as these regulati,ns still g,ing int, e==e4t. )= there is s,!e 4hanging ,n th,se regulati,ns, then b,th 3arties agreed t, a44,!!,date this agree!ent #ith the 4hanging. ARTICLE & S-OPE OF @ORK A. The !a ing ,= the *aster 3lan and Site 3lan ,= the Aer,#isata -atering Ser<i4eJs building in Kelan .illage, Tuban &istri4t ,= /adung Regen4" : /ali. /. The 4,!3lete 3lan ,= that building 4,nstru4ti,n, in4luding$ 5 Ar4hite4ture 5 Stru4ture 5 *e4hani4al and Ele4tri4al This 4,!3lete 3lan in4luding the #,r s bell,#$ 5 *easure!ent and =ield sur<e". 5 Planning 4,n4e3t and Planning de<el,3!ent. 5 The dra#ing ,= &,4u!ent au4ti,n. 5 Te4hni4al s3e4i=i4ati,n and eGe4uti,n 4,nditi,n. 5 /udget 4al4ulati,n. -. Au4ti,n$ Hel3 the au4ti,n b" 3re3aring the au4ti,n d,4u!ent and gi<ing te4hni4al eG3lanati,n t, the 4,ntra4t,r. &. Obser<ati,n The ,bser<ati,n during the 4,nstru4ti,n is regularl" at least ,n4e a #ee . E. The #,r s #hi4h are n,t in4luded in this agree!ent #ill be arranged b" b,th 3arties thr,ugh !ail, and i= it is ne4essar" it 4an be 3ut ,n in an additi,nal agree!ent >Addendu!? #hi4h is 4,nsider t, be 3art ,= this agree!ent and 4,uld n,t be se3arated =r,! this agree!ent. ARTICLE ' RESULT OF @ORK The SE-ON& PART0 #ill deli<er 7 >three? sets ,= Planning &,4u!ent t, the F)RST PART0. )= the F)RST PART0 needs !,re than th,se, the SE-ON& PART0 #ill 3re3are as the F)RST PART0JS burden. The ,riginal dra#ings ,= the #,r bel,ng t, the SE-ON& PART0. ARTICLE ( &URAT)ON OF @ORK ELE-UT)ON The SE-ON& PART0 #ill =inish the 3lanning #,r as !enti,ned in arti4le % in this agree!ent a44,rding t, the s4hedule that !ade and a33r,<ed t,gether b" b,th 3arties, #hi4h is as an en4l,sure that 4,uld n,t be se3arated =r,! this agree!ent. The SE-ON& PART0 is n,t res3,nsible =,r the dela" ,= the #,r ,n the s4hedule i= it is 4aused b"$ %. The dela" ,= the a33r,<al b" the =irst 3art" =,r a #,r 3hase.

+. The 4hanges #hi4h =unda!entall" #anted b" the F)RST PART0, ,r e<en a33r,<al =r,! b,th 3arties. 7. Other things ,r un=,reseen situati,n ,utside the SE-ON& PART0JS desire.

ARTICLE ) RE-O*PENSE F,r the =inished #,r as !enti,ned in arti4le % and arti4le 7 in this agree!ent, the F)RST PART0 read"ing t, gi<e s,!e re4,!3ense t, the SE-ON& PART0 #ith the =,ll,#ing 4al4ulati,n$ %. The esti!ate ,= the 4,nstru4ti,n budget$ Standard #,r $ R3. +.;8D.;E+.;;;,5 N,n standard #,r $ R3. +.D%9.+8+.;;;,5 T,tal $ R3. 8.DC8.7%8.;;;,5 +. The re4,!3ense ,= standard #,r 3lanning $ R3. ED.C77.;;;,5 The re4,!3ense ,= n,n standard #,r 3lanning $ R3. H9.+CD.;;;,5 T,tal $ R3. %C8.H9H.;;;,5 -utting 7 A $ R3. 8.98E.;;;,5 Re4,!3ense $ R3. %D9.9D%.;;;,5 7. The re4,!3ense in 3,int + ab,<e #ill be a44,!!,dated #ith the =inal 4,st ,= the 4,nstru4ti,n, in4luding the 4,st ,= additi,nal #,r ,r less #,r . ARTICLE * -OST REPLA-E*ENT T, d, this #,r , the F)RST PART0 #ill 3a" the =,ll,#ing 4,st #hi4h released b" the se4,nd 3art" in d,ing the #,r #hi4h in4luding$ %. The air trans3,rtati,n eG3ense =r,! &en3asar t, 6a arta and =r,! 6a arta t, &en3asar and als, the a44,!!,dati,n during the tra<el, i= as ed b" the SE-ON& PART0. +. The eG3ense t, !ulti3l" the dra#ing, des4ri3ti,n and 4,nditi,n, and ,ther d,4u!ents #hi4h related t, 3lanning and li4ensing. 7. Other eG3ense #hi4h !ight be released b" the SE-ON& PART0, as it is as ed b" the F)RST PART0, =,r eGa!3le =,r delineating ,r 3ers3e4ti<e dra#ing. ARTICLE + @A0 OF PA0*ENT The 3a"!ent =,r the 3lanning eG3ense in arti4le C ,= this agree!ent d,ne graduall", a44,rding t, the a4hie<e!ent =r,! ea4h #,r #hi4h has been a33r,<ed b" the F)RST PART0 #ith the =,ll,#ing 3a"!ent ste3$ a. )nstal!ent ) $ +; A ,= the a!,unt ,= the h,n,rariu! ,= 3lanning #ill be 3aid b" the F)RST PART0 a=ter the SE-ON& PART0 deli<ers the 3re53lan d,4u!ent and the d,4u!ent ,= /uilding 4,nstru4ti,n Per!issi,n and re4ei<ed #ell b" the F)RST PART0.

b. )nstal!ent ))

$ D; A ,= the a!,unt ,= the h,n,rariu! ,= 3lanning #ill be 3aid b" the F)RST PART0 a=ter the SE-ON& PART0 deli<ers the Stru4tural @,r d,4u!ent t, the F)RST PART0. 4. )nstal!ent ))) $ +D A ,= the a!,unt ,= the h,n,rariu! ,= 3lanning #ill be 3aid b" the F)RST PART0 a=ter the SE-ON& PART0 deli<ers the Ar4hite4tural @,r d,4u!ent and !e4hani4al and ele4tri4al. d. )nstal!ent ). $ The rest ,= the h,n,rariu! #ill be 3aid b" the F)RST PART0 a=ter a =irst ta ing ,<er de<el,3!ent #,r b" the de<el,3er t, the F)RST PART0 3er=,r!ed. Su4h di<isi,n shall be as =,ll,#s$
INSTALMENT PAID TO PT. ATELIER SAD RSI Stru1ture & Ar1/ite1ture R#. R#. R#. $%&''!& !!.!! )*&+!!&!!!.!! ,&)$,&,)!.!! 3ill 4e 1al1ulate. PT. METAKOM PRANATA Me1/ani1al & Ele1tri1al ( $&),)&)!!.!! $ &+)!&!!!.!! 3ill 4e 1al1ulate.

I: !" II : )! " III : ) " I- : re2ains

+. Pa"!ent =,r the eG3ense re3la4e!ent in arti4le E ,= this agree!ent #ill be d,ne b" the F)RST PART0 a=ter the SE-ON& PART0 sends the in<,i4e t, the F)RST PART0 #hi4h 4an be d,ne at the end ,= ea4h !,nth. ARTICLE , LA/OUR T, get the 3lanning #,r d,ne #ell, the SE-ON& PART0 shall 3r,<ide en,ugh !e!bers and s illed lab,rs. ARTICLE $PROFESS)ON ETH)-S The F)RST PART0 and the SE-ON& PART0 agreed t, state that this #,r relati,nshi3 eGe4uted in 3r,=essi,nal te4hniKue, idiil, ethi4, =aith=ul, res3,nsible, t, get the high Kualit", su! u3 and ,3ti!al #,r e==i4ien4".