Anda di halaman 1dari 2

PIDATO BAHASA JAWA Assalamualaikum Wr. Wb. Bapak saha ibu,dewan juri ingkang kula h rma!i.

"en#ang$ren#ang ingkang kula !resnani. %angkung rumi&in mangga kula dherekaken panjenengan sada&a ngunjukaken ra s puji s&ukur dhuma!eng Allah SWT, awi! saking nugrahanipun kula panjenengan sami dipun paringi nikma! keseha!an saengga saged menge!i din!en Pendidikan ing enjang punika kan!hi seha! wala'ia!, mb !en w n!en kekirangan se!unggal punapa. Para rawuh ingkang minul&a, Ing saben !anggal ( )kalih* +ei ki!a sada&a menge!i din!en Pendidikan. ,grembag babagan din!en Pendidikan, mb !en saged uwal kali&an panjenenganipun -i Hajar Dewan!ara. -i Hajar Dewan!ara dipunlairaken rikala !anggal ( +ei !ahun ./00. -enging punapa !anggal kelahiranipun -i Hajar Dewan!ara punika dipun penge!i dad s din!en Pendidikan1 %elabe!anipun -i Hajar Dewan!ara ing babagan pendidikan saes!u ageng sange!, saengga -i Hajar Dewan!ara dipun was!ani Bapak Pendidikan ing Ind nesia. -ejawi punika -i Hajar Dewan!ara ugi dad s perin!is kemerdekaan Ind nesia, ugi pel p r war!awan ing Ind nesia. %elabe!anipun -i Hajar Dewan!ara sapunika sampun saged dipun ra saken dening sin!en kemaw n warga mas&araka! saindhenging nuswan!ara. "ikala !aksih !imur -i Hajar Dewan!ara kagungan asma "aden +as Suwardi Sur&aningra!. "aden +as Suwardi Sur&aningra! !aksih kalebe! wa&ah saking panjenenganipun -anjeng 2us!i Pakualam ingkang kaping !iga. Dad s saged kawas!anan manawi panjenenganipun punika!aksih !rah Pakualaman. Sanajan panjenenganipun pu!ra ningra!, ananging mb !en kagungan wa!ak ingkang gumedhe u!awi s mb ng, panjenenganipun kagungan grege! u!awi semanga! !umrap ing dem krasi !uwin nggadhahi pangajab ndad saken bangsa Ind nesia punika saged ngga&uh kamardikan. Perjuanganipun -i Hajar Dewan!ara kawiwi!an nalika panjenenganipun n&era! ar!ikel ingkang irah$irahanipun 34mpama Aku Dadi W ng %anda5 sera!an punika ndad saken dukanipun Bangsa Walandi. Inggih awi! saking sera!anipun kalawau, panjenenganipun lajeng dipun bu#al dha!eng ,egari Walandi, sesarengan kali&an D k!er 6ip! +angun -usuma !uwin Danudirj Se!ia Budi u!awi D uwes Dekker. Ingkang asring pun seba! Tiga Serangkai. Para rawuh ingkang kula h rma!i, Sesampunipun -i Hajar Dewan!ara dipunk nduraken saking ,egari Walandi panjenenganipun ngedegaken pawi&a!an ingkang dipun was!ani3Taman Siswa5. Sek lah Taman Siswa ,ggadhahi sesan!i 3Ing ngarsa Sung Tuladha, Ing +ad&a +angun -arsa Tu! Wuri Handa&ani. Ingkang ar! sipun kirang langkung menawi guru punika kedah dad s pam ng ingkang !ansah dad s panu!an !umrap siswa$siswinipun !uwin mas&araka! sakiwa!engenipun.

Para rawuh ingkang minul&a, -an!hi lelabe!anipun -i Hajar Dewan!ara mb !en w n!en lepa!ipun menawi kula lan panjenengan menge!i din!en Pendidikan ing saben !anggal ( +ei kad s sapunika. +angga kula panjenengan sami nglajengaken perjuangan ingkang sampun dipun!indakaken -i Hajar Dewan!ara kan!hi !umindak asih kangge ngasuh lan ngasah kapin!eran ki!a. +ugi$mugi kula lan panjenegan sami dipun paringi keki&a!an anggenipun maj aken pendidikan ing wekdal punika. Pungkasanipun a!ur, ka!hah kekirangan anggen kula ma!ur !uwin kirang ing suba si!a, kula n&uwun agunging pangaksami. ,uwun. Wassalamualaikum Wr. Wb.