Anda di halaman 1dari 60

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

BAB 1 PENGENALAN

1.

PENDAHULUAN

Sektor penternakan merupakan salah satu daripada cabang-cabang pertanian selain tanaman makanan asas, buah-buahan, perikanan dan juga akuakultur. Semua cabang dalam tersenarai dalam bidang pertanian ini secara umumnya banyak menyumbang kepada asas pembentukan ekonomi Malaysia di dalam era selepas merdeka dengan peningkatan kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara.

erubahan drastik kerajaan kearah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara pengeluar makanan halal utama di dunia serta pelaksanaan terhadap jaminan sekuriti makanan dalam negara, menggalakkan lebih pengeluar makanan dalam negara yang berasaskan ternakan memaksimumkan pengeluaran mereka. Selaras dengan itu, berkembanglah usaha!an-usaha!an kecil dan sederhana yang memulakan "langkah pertama# untuk menjalankan apa jua bentuk perniagaan di samping meningkatkan kemahiran dan tara$ hidup khususnya bagi mereka yang berpendapatan rendah.

%idang pertanian khususnya penternakan tidak tertumpu kepada golongan petani sahaja tambahan pula bidang ini tidak menghadkan kepada sesiapa pun

&

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. untuk terus menerokanya. Sekadar meminati bidang penternakan sahaja tidak mencukupi tetapi hendaklah merealisasikannya dengan tindakan selanjutnya sehingga tercapainya matlamat pengusaha untuk mendapatkan keuntungan dan menyahut seruan kerajaan. Maka dengan itu, kami memilih bidang ini sebagai matlamat perniagaan kami kerana bidang ini dilihat berdasarkan pengalaman kebanyakan usaha!an, mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan tara$ hidup di samping dapat menjalankan perniagaan sendiri.

'ntuk mendalami bidang ini dengan lebih terperinci dan mencapai matlamat perniagaan, para usaha!an atau penternak haruslah mempunyai pengetahuan asas dalam bidang yang mereka ceburi. (anpa pengetahuan asas, segala perjalanan proses penternakan akan menemui jalan buntu lantaran mengundang risiko kerugian yang besar dan ini adalah amat buruk dan patut dielakkan. )tas dasar inilah banyak institusi-institusi dan pusat-pusat latihan ditubuhkan untuk memberi pendedahan kepada bakal penternak mengenai kaedah, proses dan sebagainya tentang penternakan. Setiap usaha!an ternakan haruslah memikirkan cara untuk memaksimumkan keuntungan mereka di samping menjaga kebajikan sosial kerana peranan mereka dalam sektor pengeluaran makanan amat besar terutamanya sumbangannya kepada negara.

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

1.1 PENGENALAN INDUSTRI TERNAKAN PUYUH PEDAGING

uyuh +aya 'tara merupakan syarikat perkongsian kami yang akan didirikan di daerah Kuala Nerang, )lor Setar Kedah adalah seluas , ekar. Kami menyediakan perkhidmatan ternakan serta menjual daging puyuh yang telah diproses ke pasaran tempatan. Secara umumnya, enternakan puyuh telah lama dipelihara oleh

penternak puyuh tempatan. -asil utama penternakan ini adalah telur puyuh yang telah sedia ada pasaran tersendiri dan terhad. engeluaran daging

untuk dimakan adalah dari hasil sampingan penternakan puyuh penelur ini. uyuh jantan yang tidak diperlukan untuk pengeluaran telur akan diproses dan dijual . %egitu juga puyuh-puyuh penelur yang tua akan diproses dan dijual sebagai daging puyuh. %agi penternak khusus untuk pengeluaran daging puyuh didapati menggunakan puyuh jenis penelur. .alaupun demikian ada juga terdapat pemeliharaan dari jenis puyuh berbadan besar dari baka yang diimport. enternakan puyuh masih di tahap kecilan kerana ramai yang menganggap penternakan ini susah untuk mencapai ke tahap komersil. Kebanyakan penternakan puyuh mengamalkan cara penternakan yang tradisional. embekalan anak puyuh adalah sangat terhad. unca anak

puyuh adalah sama ada dari ladang sendiri atau dibeli dari penternak lain

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. yang mempunyai penternakan puyuh baka. Kebanyakan penternak puyuh tempatan menggunakan satu jenis puyuh untuk pengeluaran telur dan daging. enternak baka induk puyuh menggunakan sistem pembiakan

kaedah pusingan di mana anak menggantikan induk. )pabila stok induk telah tua dan perlu diganti maka penternak ini akan mengambil telur-telur dari stok ini untuk ditetaskan dan kemudian dijadikan stok induk. 0ara penternakan ini telah berjalan dengan lamanya dan didapati hasil pengeluaran dan prestasi puyuh semakin merosot atau tiada perubahan. %agi maksud pembangunan industri ini, pengkhususan pemeliharaan amatlah penting dijalankan. engusaha puyuh perlu menggunakan baka

yang sesuai bagi maksud pengeluaran sesuatu komoditi puyuh. %agi tujuan pengeluaran daging puyuh, penggunaan baka jenis yang berbadan besar dengan e$isiensi pengeluaran yang baik hendaklah digunakan dan amat disyorkan. embekalan baka yang bermutu perlu dilestarikan untuk

menjamin e$isiensi pengeluaran dapat memba!a industri ini ke tahap yang lebih menguntungkan. )tas inisiati$ tersendiri, +abatan erkhidmatan

-ai!an juga turut mengeluarkan puyuh yang berkualiti dengan jenama '1'- 2K() yang sedang dipergiatkan pengeluarannya oleh pengusaha puyuh baka pedaging. '1'- 2K() yang dikeluarkan oleh +abatan

erkhidmatan -ai!an dari 2nstitut Kemajuan (ernakan )yam merupakan puyuh jenis pedaging ( dari jenis Coturnix japonica ). uyuh yang

dikeluarkan oleh +abatan erkhidmatan -ai!an menjalani pembiakan yang terka!al bagi menjamin peningkatan prestasi.

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. engambilan daging puyuh masih di tahap yang rendah kerana pendedahan masyarakat ke atas daging puyuh masih terhad. 4angkahlangkah memperkenalkan komoditi ini kepada orang ramai sedang giat dijalankan dan dijangka pengambilan ke atas daging puyuh ini akan meningkat.

Gambar menunjukkan jenis puyuh yang diternak

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. VISI SYARIKAT 2ngin menembusi pasaran tempatan dan antarabangsa dalam sektor industri daging puyuh setanding dengan industri daging yang lain seperti daging ayam, daging arnab dan sebagainya didalam bentuk yang pelbagai. MISI SYARIKAT 2ngin menembusi pasaran tempatan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Syarikat juga mahu membuka ladang penternakan di setiap negeri di Semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan Sara!ak. Mencari peluang pemasaran di luar Malaysia iaitu )sia (enggara. 2ngin mencapai tahap Syarikat antarabangsa dengan me!ujudkan $rancais di luar daripada )sia (enggara seperti 0hina, 6ropah dan (imur (engah. 2ngin mencapai tahap 2S7 demi keyakinan pengguna terhadap produk burung puyuh. OBJEKTIF SYARIKAT Menternak puyu dengan cara lading tertutup untuk mengelakkan jangkitan penyakit daripada hai!an lain. Menghasilkan sendiri baka untuk diternak bagi menjimatkan kos. Membesarkan lading ternakan dan menjadi syarikat yang berdaya maju.. Mempromosikan daging puyuh kepada orang ramai dengan mencetak risalah serta mengadakan ceramah berkenaan dengan daging puyuh.

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. Menyediakan peluang pekerjaan kepada bumiputera. 1.2 ANALISIS SWOT SYARIKAT Analisis K !"a#an$ K l %a&an$ P l"an' (an Halan'an K)%)(i#i P"*"&

K !"a#an

K l %a&an makanan berkhasiat


Sumber tinggi

%ekalan anak terhad. %ekalan daging tidak mencukupi. romosi belum meluas. Sistem pengedaran tidak teratur. Sistem pemasaran yang terhad. enjualan berlainan gred. enternakan secara kecilan. Sistem pengurusan yang kurang e$isien

0ita rasa baru Sama penggunaan dengan

daging ayam

0epat pulangan modal Masa pemeliharaan yang singkat (idak perlu ka!asan besar )da bekalan anak puyuh

berkualiti tinggi

8alakan dari kerajaan ermintaan yang tinggi. Halan'an pengeluaran

P l"an'

Membesarkan ladang.

(idak

dapat

diterima

oleh

pelanggan. pengambilan

Menggalakkan

%ersaing dengan pasaran daging

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. daging puyuh.


yang lain.

2ntegrasi penternakan. -arga yang tinggi Memperkenalkan sebagai produk baru.

Mengeksploitasi akti:iti hiliran daging puyuh.

Menjanakan sistem peredaran dan pemasaran yang sempurna.

1.+

STRUKTUR ORGANISASI SYARIKAT 1.+.1 ,ARTA LEMBAGA PENGARAH 6N86<'S2

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

)-42 46M%)8)

)-42 46M%)8)

)-42 46M%)8)

)-42 46M%)8)

1.+.2 ,ARTA PENGURUSAN 6N8)<)-

6N8'<'S 6M)S)<)N

6N8'<'S 7 6<)S2

6N8'<'S K6.)N8)N

6N1642)

6K6<+)

6K6<+)

6K6<+)

6K6<+)

6K6<+)

1.-

PERIHAL PROJEK Dari tinjauan yang dibuat didapati struktur penternakan puyuh ini sangat kompleks kerana terdapat beberapa kategori ladang yang terlibat

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. dengan penternakan puyuh ini. <ajah &.=.& menunjukkan jenis pengusaha puyuh mengikut kategori di Malaysia. )da pengusaha yang terlibat dengan pengeluaran anak untuk kegunaan daging dan telur. (erdapat juga pengusaha yang menternak puyuh dari jenis pedaging dan penelur. .alaupun demikian pengusaha puyuh pedaging adalah tertinggi dan merupakan ,>? dari jumlah penternak. enternakan yang mempunyai baka induk dan kemudahan penetasan adalah sebanyak /> ? dari jumlah penternak. enternak dari kategori ini berperanan membekalkan keperluan anak puyuh kepada industri. Negeri-negeri seperti mempunyai bilangan pengusaha puyuh yang tertinggi. ecahan pengusaha mengikut sai@ penternakan adalah seperti di <ajah &.=.*. Seramai */ ? dari jumlah keseluruhan pengusaha mempunyai populasi penternakan kurang dari &>>> ekor. Sai@ ladang yang terbanyak adalah diantara &>>> - />>> ekor. -anya &*? penternak yang mempunyai sai@ ladang melebihi &>,>>> ekor. Dari maklumat ini didapati kebanyakan pengusaha ternakan puyuh adalah secara kecilan sahaja. erak dan Kelantan

Ra.a& 1./.1 0 P n# 1na! 2"*"& % n'i!"# !a# ')1i (i Mala*sia. Ka# ')1i P n'"sa&a &. *. uyuh pedaging komersil uyuh pedaging dan penelur komersil Bil.P n# 1na! /; 9

&>

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. %aka /. dan penelur komersil %aka pedagingA penelurA penetasanA pedaging 3. dan penelur komersil &> pedagingA penetasanA pedaging =

Ra.a& 1./.2 0 Sai3 la(an' # 1na!an 2"*"& (i Mala*sia Bilan'an Sai3 La(an' P n# 1na! kurang dari &,>>> ekor &,>>> - /,>>> ekor /,>>> - 5,>>> ekor 5,>>> - &>,>>> ekor lebih dari &>,>>> ekor *5 3& &, &* &3

1.14

UNJURAN DAN SASARAN PENGELUARAN )dalah dijangkakan industri ternakan puyuh akan berkembang dengan lebih pesat lagi apabila penternakan ini dikomersilkan dengan pengeluaran yang lebih tinggi dan dapat memenuhi keperluan pasaran. Segala galakan dan promosi akan diadakan bagi maksud pendedahan pengguna kepada daging puyuh ini. )nggaran unjuran pengeluaran adalah seperti di <ajah &.&>.&

&&

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. Ra.a& 1.14.1 0 Un."1an 2 n' l"a1an (a'in' 2"*"& P n' l"a1an (a'in' 2"*"& Ta&"n 5#an % #1i!6 &==; *>>> *>>* *>>3 *>>, *>>; *>&> =5> &,&3> &,/;> &,,9> *,>/> *,35> *,=9>

BAB 2 PERAN,ANGAN PROJEK

2.4

PERAN,ANGAN PROJEK erancangan adalah amat penting bagi memulakan sesuatu projek. erancangan yang teliti akan menentukan samada sesuatu projek yang akan dijalankan itu berjaya atau tidak dan ianya perlu selaras dengan objekti$ projek. %erdasarkan objekti$ syarikat ini iaitu ingin menjadikan projek ini adalah salah satu projek yang cukup berdaya maju. 7leh itu bagi mencapai tujuan ini, pelbagai aspek perlu ditekankan dan diambil perhatian agar perancangan projek mencapai sasaran matlamat.

&*

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. 2.1 P %7inaan La(an' emeliharaan puyuh pedaging tidak memerlukan ka!asan yang besar. 2ni adalah kerana sai@ puyuh jauh lebih kecil dari penternakan binatang ternakan lain seperti ayam. .alaupun demikian keperluan pemeliharaan adalah lebih kurang sama dengan penternakan ayam. Ka!asan penternakan hendaklah mengikut perundangan negeri terlibat. Sebagai contoh, bagi negeri +ohor penternakan puyuh memerlukan lesen mengikut keperluan 6nakmen 2ndustri (ernakan Negeri +ohor.

&/

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

Contoh bangsal yang digunakan untuk ternakan puyuh Didalam pemilihan tapak ka!asan penternakan sebaiknya ka!asan ladang hendaklah jauh dari ka!asan perumahan dan ladang-ladang binatang ternakan yang lain. Ka!asan hendaklah bebas dari banjir dengan mempunyai kemudahan jalan bagi pengangkutan barangan dari luar ke ladang dan sebaliknya. (anah berbukit tiada halangan kecuali perlu diratakan bagi setiap ka!asan bangsal yang perlu didirikan. Ka!asan yang mempunyai peredaran udara yang baik perlu diambil kira didalam pemilihan ka!asan. Keperluan bangsal adalah tertakluk kepada kumpulan ternakan atau kekerapan pengeluaran puyuh pedaging. Sebagai contoh, bagi pengusaha yang hendak mengeluarkan puyuh pedaging seminggu sekali keperluan bangsal hendaklah sekurangnya lapan. 2ni berdasarkan sistem penternakan sekali gus masuk sekali gus keluar (all in all out) bagi setiap bangsal. %egitu juga bagi keperluan ka!asan. Sai@ bangsal untuk memuatkan &>,>>> ekor puyuh adalah 5> kaki lebar B 5> kaki panjang. %erikan jarak sekurangnya &5 meter antara * bangsal. Ka!asan penternakan perlu dipagar untuk mengelakan gangguan dari ternakan atau binatang lain. uyuh masih lagi mempunyai si$at terkejut dan 'excitability' yang boleh menjejaskan prestasi.

&3

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. %agi penternakan puyuh pedaging pada la@imnya pengusaha digalakan menjalankan akti:iti sembelihan dan menjual puyuh secara bersih proses. Dengan cara ini pengusaha diperlukan mengadakan loji

pemprosesan sendiri. 4oji ini hendaklah berjauhan dari ka!asan penternakan. %angunan yang diperlukan bergantung kepada jumlah pemprosesan yang hendak dijalankan. %ilik sejuk atau peti sejuk perlu diadakan untuk penyimpanan stok puyuh proses.

Ra.a& 2.4.1 S"s"na#"1 !)%2l !s la(an' # 1na!an 7"1"n' 2"*"& (empat +ualan dan enyimpanan Sejukbeku

Lal"an (a) %as"! (b) (c)

Kompleks 4adang

(empat enyembelihan Dan emprosesan Daging uyuh

Setor penyimpanan makanan dan tempat rehat &5

(d)

(e)

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

BAB + PENGURUSAN

+.4

Sis# % P n'"1"san

&,

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. )spek pengurusan amatlah penting dalam pelaksanaan sesuatu projek yang dirancang. %agi ternakan burung puyuh, sistem pemeliharaan sangkar seperti Csemua sekali masuk dan semua sekali keluarD (all in all out) banyak digunakan oleh kebanyakan pengusaha puyuh pedaging. Dengan sistem ini, satu peringkat umur puyuh berada didalam satu bangsal. Manakala sistem pengurusan adalah lebih sempurna dengan kaedah ka!alan penyakit yang baik. +.1 B !alan ana! 2"*"& uyuh yang digunakan untuk pengeluaran daging adalah Japanese quail ( Coturnix japonica ). %ekalan anak puyuh untuk pedaging dari pengusaha tempatan la@imnya dari jenis penelur. )kan tetapi ada terdapat penternak puyuh baka yang menggunakan puyuh berbadan besar yang diimpot dari negara luar. Dari segi rupa dan diskripsi kedua puyuh jenis pedaging dan penelur adalah dari jenis yang sama. %e@anya adalah bagi kegunaan pengeluaran daging puyuh ini telah menjalani pemilihan dan pembiakan untuk menghasilkan daging yang lebih. +abatan erkhidmatan -ai!an dari 2nstitut Kemajuan (ernakan )yam telah menghasilkan puyuh jenis pedaging ( dari jenis Coturnix japonica ) hasil dari pemilihan dan pembiakan yang dijalankan.

&9

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

Contoh anak puyuh yang diperoleh dari pengusaha puyuh baka +.2 P n'"1"san P n# 1na!an +.2.1 P 1in'!a# P 1in("!an Dalam sistem pemeliharaan burung puyuh ini, anak puyuh dari umur dari & hingga &>-&3 hari anak puyuh akan ditempatkan dalam dua reban yang memuatkan 5> sangkar yang mempunyai empat tingkat. Setiap sangkar dilengkapi dengan mentol lampu sebagai alat pemanas. Sebanyak &>,>>> ekor anak puyuh ditempatkan dalam satu sangkar yang mempunyai empat tingkat. 4uas sangkar ialah *#B 3#B ;# yang boleh memuatkan sebanyak *5> ekor anak puyuh bagi setiap tingkat, ini bermakna satu sangkar mempunyai &>>> ekor anak puyuh. Kami mempunyai 5> sangkar perindukan untuk memuatkan 5>,>>> ekor anak puyuh bagi satu-satu masa. emberian haba perlu dika!al mengikut kepanasan semasa. Sekeliling bangsal ditutup dengan bidai bagi mengelakkan kemasukan udara sejuk dari luar tanpa ka!alan. %ekas minuman >.5 gelen untuk *5> ekor anak puyuh ditempatkan di dalam sangkar selama masa perindukan. alung makanan berukuran />.5 B />.5 B *.5* sentimeter digunakan untuk *5> ekor anak puyuh semasa perindukan. Makanan dan minuman diberi tanpa had.

&;

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. )nak puyuh perlu dimasukkan kedalam bangsal sebaik sahaja sampai di ladang. enangguhan akan menyebabkan anak puyuh menjadi engurusan perindukan

lemah dan mengakibatkan kematian yang tinggi.

amatlah penting kerana kegagalan memenuhi kehendak anak puyuh mengakibatkan peratus kematian yang tinggi dan kadar pembesaran yang terencat. erindukan adalah pemeliharaan anak puyuh dengan menjaga

keperluan suhu dan peredaran serta pengudaraan yang sempurna. Keperluan suhu yang sesuai adalah /5 - /,E0 pada / hari pertama. Selepas itu suhu didalam bilik boleh dikurangkan mengikut keadaan hari. emberian haba tamat pada hari ke &>. engurusan yang paling baik adalah dengan mengikut keperluan anak puyuh dan keadaan cuaca pada hari berkenaan. Suhu yang rendah mengakibatkan kematian puyuh kerana bertindih. Manakala suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan kematian kerana tekanan kepanasan. (empoh perindukan adalah &> ke &3 hari. )ir bersih hendaklah diberikan setiap hari. 8uli-guli kaca ditempatkan didalam bekas minuman bagi mengelakkan anak puyuh mati lemas. %ekas minuman dan guli-guli perlu dibersihkan setiap hari. emberian makanan dilakukan setiap hari. (entukan jumlah makanan yang diisikan kedalam bekas mencukupi dan tidak memba@irdan hanya makanan yang bersih diberikan. )nak-anak puyuh yang mati mesti dikeluarkan setiap hari dan dibuang. emberian antibiotik boleh diberikan mengikut keadaan. engusaha dinasihatkan berhubung

&=

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. dengan +abatan penggunaan ubatan. %erdasarkan maklumat yang diperolehi, kebanyakan pengusaha mendapatkan bekalan anak puyuh daripada pengusaha puyuh baka. Kadar harga yang dikenakan didapati sangat berbe@a diantara negeri-negeri dan di dalam ka!asan sesebuah negeri. <ajah di ba!ah menunjukkan harga penjualan anak puyuh mengikut negeri. Ha1'a P n."alan Ana! P"*"& P (a'in' K)% 1sil erkhidmatan -ai!an untuk mendapatkan nasihat

Ha1'a Ana! 2"*"& P (a'in' N ' 1i 5s n 8 !)16 +ohor Kedah Kedah Kelantan Negeri Sembilan ahang erak (erengganu Sara!ak . 4abuan erbe@aan harga kerana berikut F i. ii. iii. ada pengusaha menjual anak puyuh melebihi umur sehari. kos pengeluaran yang berbe@a. jenis puyuh yang berbe@a ( antara puyuh pedaging dan penelur ). 3> /> />,3>,5>,,>,&>> />,/5,5> 3> 5> /5,3> /5,3> 55,&>> ;>

*>

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

+.2.2

P 1in'!a# P %7 sa1an Di dalam sistem pemeliharaan pada peringkat pembesaran, anak

puyuh akan dipindahkan selepas berumur &>-&3 hari ke sangkar pembesaran seterusnya berada sepenuhnya di situ sehingga dijual. Kami menggunakan tiga reban seluas 5>#B5># yang boleh memuatkan &>> sangkar lima tingkat. Selepas perindukan bekas minuman yang sama sai@ semasa peringkat perindukan digunakan untuk menampung &>> ekor puyuh setiap satu tingkat yang berukuran /#B &.5#B ;# dan palung makanan gantung

digunakan untuk &>> ekor puyuh setiap satu. Makanan perlu diberikan sentiasa tanpa had untuk menentukan pembesaran yang cepat. (entukan air yang bersih diberikan. 6lakan dari gangguan luar semasa pembesaran puyuh ini. Masa tamat pemeliharaan adalah apabila umur puyuh mencapai 3* hari. ada ketika ini berat badan hidup puyuh adalah purata *=> gram seekor. Sila lihat di bahagian 4ampiran untuk pia!aian puyuh pedaging. akan ditangkap dan dihantar untuk diproses secepat mungkin. ditekankan disini baha!a kele!atan untuk menjual puyuh uyuh erlu akan

menyebabkan puyuh mencapai umur kematangan seksual (mengeluarkan telur) dan ini akan menjejaskan kualiti daging. 4a@imnya umur kematangan seksual adalah 35 hari. %agi sistem pemeliharaan di dalam kotak kayu khas, selesai sahaja tempoh perindukan, plastik penutup atau guni hendaklah dibuka. %egitu

*&

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. juga dengan kepongan di bangsal. Kertas alas hendaklah dibuang dan puyuh dibesarkan diatasnya. %ekas minuman masih digunakan dan ditempatkan didalam kotak manakala palung makanan hendaklah digunakan untuk pemberian makanan. alung makanan hendaklah digantung disebelah luar kotak untuk kemudahan pemberian makanan. Satu petak boleh

membesarkan sehingga 3> ekor puyuh pedaging. Kebanyakan penternak menggunakan kotak kayu bertingkat untuk tujuan pembesaran. 8ambarajah di ba!ah menunjukkan contoh kotak pembesaran. uyuh akan dibesarkan didalam kotak ini sehingga diproses. alung minuman dan makanan

digantung diluar kotak. %ilangan puyuh yang boleh ditempatkan didalam satu petak atau tingkat bergantung kepada ukuran kotak. 4a@imnya hendaklah diberikan keluasan lantai sebanyak *>= sentimeter persegi seekor. uyuh diberi makanan dari jenis GQuail Starter mashG atau Makanan ermulaan uyuh. (entukan pengusaha menggunakan makanan jenis ini

untuk mempastikan pembesaran yang cepat. Di lapangan banyak pengusaha puyuh pedaging tempatan tidak menggunakan makanan dari jenis ini. Makanan permulaan ayam pedaging digunakan dengan meluas bagi memberi makan puyuh pedaging. Keadaan ini berlaku kerana syarikat pembuat makanan ternakan tidak menjual makanan puyuh pedaging kerana :olume yang kecil. .alau bagaimanapun, pengusaha besar boleh mendapatkan makanan puyuh pedaging dengan rundingan terus kepada pengeluar makanan.

**

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. (eknik pemberian makanan adalah seperti berikutF&. +enis makanan yang boleh digunakan ialahF ). Quail Starter Mash serta Quail Finisher ellet atau

%. !roiler Starter Mash atau !roiler Starter Crumblers atau !roiler Finisher ellet"

Keperluan Hat Makanan 'ntuk uyuh edagingF (enaga I *,>> - /*>> M6 rotien Kasar I *3 - *5 ? *. 0ara emberian ,a1a P 1#a%a & hari - &3 hari &5 hari hingga jual ,a1a K ("a & hari hingga jual $ ,a1a K #i'a & hari hingga *& hari ** hari hingga jual !roiler Starter Mash !roiler Finisher ellet !roiler Starter Mash#Crumbles atau Quail Starter Mash Quail starter Mash Quail Finisher ellet

*/

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

!ekalan makanan puyuh yang disimpan di dalam setor penyimpanan

+.+

K si&a#an uyuh pada kebiasaannya mempunyai daya ketahanan terhadap penyakit tetapi ia juga boleh dijangkiti penyakit-penyakit yang biasa terdapat pada unggas yang lain. enyakit-penyakit puyuh yang spesi$ik

adalah seperti %lcerati&e 'nterititis dan Quail !ronchitis. Kecederaan kerana si$at pemangsa sejenis, keadaan '(lighty beha&iour' dan pergaduhan kerana perebutan kedudukan sosial merupakan salah satu sebab utama kematian. engusaha adalah dinasihatkan supaya berhubung dengan +abatan

*3

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. erkhidmatan -ai!an untuk mendapatkan makluman dan panduan keatas penyakit puyuh dari masa ke semasa. +.P n'"1"san Ala% S !i#a1 engusaha penternakan puyuh pedaging adalah dinasihatkan supaya mematuhi segala peraturan dan undang-undang berkaitan dengan

penternakan.

erkara-perkara yang dititikberatkan dalam penternakan

puyuh adalah seperti masalah lalat, berbau busuk dan melepaskan air buangan ladang kedalam sungai. )dalah menjadi satu kesalahan bagi pengusaha untuk melanggar apa-apa peraturan yang terkandung didalam undang-undang alam sekitar. engusaha adalah dinasihatkan untuk

mendapat maklumat yang lebih jelas dari +abatan alam sekitar berhampiran di negeri masing-masing.

+.9

A%alan

P n'"1"san

P n# 1na!an

Yan'

Bai!.

5Good Animal Husbandry Practices - GAHP6 0ara penternakan yang diamalkan sekarang jauh dari yang dikehendaki untuk memenuhi keperluan pelanggan masakini. enternak

harus menitikberatkan sistem pemeliharaan yang disyorkan bagi menjamin kehendak pelanggan ( pengeluaran hasil yang bersih ) dan pulangan keuntungan yang optimum. Mengamalkan 8)- meningkatkan keyakinan

*5

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. keatas kebersihan dan keselamatan makanan dan ini dapat meningkatkan perniagaan luar dan dalam negeri. +.: K ("("!an la(an' 0iri-ciri yang baik didalam memilih tempat untuk penternakan puyuh adalah seperti berikut F a. 4adang hendaklah jauh dari ka!asan perkampungan. b. +auh dari ladang unggas yang lain. c. Mempunyai jaringan jalanraya untuk kemudahan pengangkutan barangbarang input dan output. d. (anah yang mendatar tetapi tidak mudah dinaiki air. e. Ka!asan yang mempunyai peredaran udara yang baik.

+.;

P 1"%a&an erumahan bagi penternakan puyuh pedaging mementingkan keselesaan dari alam sekitar dan keselamatan dari pemangsa. uyuh amat sensiti$ keatas kedua perkara tersebut. Dimensi bangsal terpulang kepada sais penternakan yang hendak dijalankan. %eberapa perkara harus dipatuhi untuk menjamin pengeluaran yang maksimum.

*,

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. a. (entukan paksi panjang mengikut arah timurAbarat. 2ni menentukan cahaya matahari tidak banyak dapat memasuki bangsal yang boleh mengakibatkan kenaikan suhu didalam bangsal. b. +arak antara bangsal hendaklah jangan kurang dari &5./; meter untuk menjaga dari perebakan penyakit dari bangsal kebangsal. c. (entukan kedudukan bangsal tidak dihalangi oleh pokok pokok besar atau bangunan yang boleh menghalang peredaran udara yang sempurna. 6lakan ka!asan yang lembab. d. 4ebar bangsal dihadkan sehingga &*./ meter sahaja. e. anjang bangsal bergantung kepada kontour tanah dan sistem peralatan yang digunakan. $. 8unakan atap bangsal diperbuat dari aluminium. g. (epi bangsal perlu ditutup dengan da!ai atau setara$ untuk mencegah kemasukan burung atau pemangsa. h. 4antai bangsal mesti disimin untuk kebersihan dan kesenangan pengurusan. i. eparitan sekeliling bangsal perlu ada untuk mengalirkan air dari hujan ke parit besar. +.< P %7 1si&an Ban'sal Setelah tamat pemeliharaan sekumpulan puyuh maka kebersihan bangsal perlu dijalankan dengan segera. 2ni adalah untuk menjamin bangsal

*9

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. bersih dari kekotoran dan kuman serta :irus penyakit untuk kumpulan puyuh seterusnya. rogram kebersihan bangsal adalah seperti berikut F a. Keluarkan sampah sarap lamaAnajis b. Keluarkan dan cuci peralatan makanan c. %ersih bekas minuman dan ser:is bekas minuman otomatik. d. 4akukan semburan racun serangga termasuk ka!asan bumbung. 8unakan bancuran mengikut syor dan peraturan pembekal. e. embasuhan bangsal dengan menggunakan air. pressure sprayerG amat digalakan. $. 4akukan semburan racun pembasmi kuman. 8unakan bancuhan mengikut syor dan peraturan pembekal. +./ P 1sia2an P n 1i%aan Ana! P"*"& Sekeliling bangsal perlu ditutup dengan 'polyethelene sheets' bagi mengelakan kemasukan angin sejuk dari luar. -anya /A3 ketinggian tepi bangsal yang perlu ditutup. Ketaman kayu atau bahan setara$ yang boleh menyerap air dan selamat digunakan setebal 9., sentimeter hendaklah dialaskan keatas lantai. Kebanyakan peralatan ternakan puyuh adalah sama dengan peralatan ternakan ayam . %ulatan untuk perindukan &>>> ekor anak puyuh serta peralatan perindukan hendaklah disediakan sebelum ketibaan anak puyuh. engunaan ')igh

*;

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. %agi sistem menggunakan kotak khas, sekeliling bangsal perlu juga ditutup. 8unakan kertas dari jenis ' corrugated paper ' untuk dijadikan alas lantai didalam kotak. (empatkan lebih kurang &>> ekor anak puyuh untuk perindukan bagi setiap petak. Sediakan air dan makanan sebelum kemasukan anak puyuh.

+.14

P nan'!a2an P"*"& "n#"! Di21)s s. )pabila umur puyuh telah mencapai umur jual maka puyuh hendaklah ditangkap dan dimuatkan kedalam bakul untuk penghantaran ketempat pemprosesan. enangkapan perlu dijalankan dengan baik untuk

*=

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. mengelakkan kecederaan puyuh. uyuh-puyuh sebelum disembelih

diberhentikan pemberian makanan sekurang-kurangnya &* jam sebelum ditangkap. 0ara ini bukan sahaja menjimatkan kos makanan tetapi menjamin pemprosesan yang bersih dari sisa makanan dan najis. enangkapan hendaklah dijalankan dengan cepat dan elakkan puyuh

terperanjat. %agi kami yang menggunakan system sangkar urusan penagkapan adalah lebih mudah. 2ni kerana puyuh-puyuh tersebut berada di dalam sangkar. (angkap puyuh secukupnya dan dipegang dibahagian kaki puyuh. Muatkan kedalam bakul dengan memasuki kepala dahulu. Masukan secukupnya bilangan puyuh kedalam bakul dan elakkan dari kesesakan.

+.11

P %21)s san P"*"& uyuh yang telah sampai ketempat pemprosesan perlu diproses secepat mungkin. %akul-bakul puyuh hendaklah ditempatkan didalam ka!asan khas yang disediakan untuk pemunggahan. Kebersihan perlu dijaga semasa melakukan penyembelihan. Keadah penyembelihan mengikut kehendak hukum 2slam perlu dilaksanakan. (eknik penceluran dan pembuangan bulu dijalankan dengan baiknya untuk mengelakkan berlaku kerosakan keatas daging seperti patah kaki, koyak kulit atau hancur. (entukan pembuangan isi perut dilakukan dengan sempurna sehingga bersih. aru-paru mesti dikeluarkan. uyuh yang siap diproses hendaklah dibasuh dengan sebersih-bersihnya dan disejukkan sebelum dibungkus.

/>

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. (entukan keadaan ka!asan sentiasa berada dalam keadaan bersih. uyuhpuyuh yang telah siap dibungkus hendaklah disimpan kedalam peti sejuk untuk dijualkan.

Contoh daging puyuh yang siap diproses dan bersedia untuk dipasarkan +.12 P n*i%2anan R !)( enyimpanan rekod pemeliharaan adalah penting bagi pengusaha untuk menganalisakan kejayaan atau kegagalan penternakan. <ekod membantu pengusaha mengenal pasti kelemahan pengurusan dan tindakan serta merta boleh diambil apabila mendapati masalah. +.1+ J nis (an Ka=alan P n*a!i# Sanitasi 'ntuk menjaga dari timbulnya penyakit pada puyuh kebersihan ka!asan lingkungan kandang dan :aksinasi terhadap puyuh perlu dilakukan sekerap mungkin.

/&

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. enga!alan enyakit enga!alan penyakit dilakukan setiap saat dan apabila ada tanda-tanda yang kurang sihat terhadap puyuh harus segera dilakukan tindakan yang sesuai dengan petunjuk doktor hai!an penternakan setempat atau petunjuk dari oultry Shoup" emberian Jaksin dan 'bat ada umur 3-9 hari puyuh di :aksinasi dengan dos separuh dari dos untuk ayam. Jaksin dapat diberikan melalui titis mata (intra okuler) atau air minum (peroral). emberian ubat perlu segera dilakukan apabila

terdapatnya gejala-gejala menghadapi penyakit atau sakit. +enis enyakit Ra(an' "s"s 5Quail enteritis6

enyebabF bakteria anerobik yang membentuk spora dan menyerang usus, sehingga timbul masalah radangan pada usus. 8ejalaF puyuh kelihatan lesu, mata tertutup, bulu kelihatan kusam, kotoran berair.. engendalianF memperbaiki tata laksana pemeliharaan, serta memisashkan burung puyuh yang sehat dari yang telah terin$eksi. T # l) 5NCD/New Casstle Diseae6

8ejalaF puyuh sukar berna$as, batuk-batuk, bersin, lesu, mata layu,

/*

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. sayap terkulai, kadang-kadang berdarah, tinja kehijauan yang spesi$ik dengan adanya gejala KtortikolisKiaitu kepala memutarmutar tidak menentu dan lumpuh. engendalianF (&) menjaga kebersihan lingkungan dan peralatan yang tercemar :irus, binatang :ektor penyakit tetelo, puyuh yang mati segera dibakarAdibuangL (*) pisahkan puyuh yang sakit, menchalang pela!at atau pekerja masuk ke ka!asan penternakan tanpa baju yang telah di sterilkan serta melakukan :aksinasi N0D. %uat masa sekarang :aksin bagi menghalang penyakit ini masih belum dikenalpasti. B 1a! 2"#i& 5Pullorum)

enyebabF Kuman Salmonella pullorum dan merupakan penyakit yang mudah menular. 8ejalaF kotoran ber!arna putih, na$su makan hilang, sesak na$as, bulu-bulu mengerut dan sayap lemah terkulai. engendalianF sama dengan pengendalian penyakit tetelo. B 1a! (a1a& 5Coccidiosis6

8ejalaF tinja berdarah, na$su makan kurang, sayap terkulai, bulu kusam menggigil kedinginan.

//

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. engendalianF (&) menjaga kebersihan ka!asan lingkungaan, menjaga litter tetap keringL (*) dengan *etra Chloine Capsule diberikan melalui mulutL NoBal, (risula Huco tablet dilarutkan dalam air minum atau sul$aMui moBaline, amprolium, cBaldayocoB ,a>a1 enyebabF Un''as 5Fowl Pox6

oB:irus, menyerang semua jenis unggas dari semua

peringkat umur dan jenis jantina. 8ejalaF timbulnya kudis pada kulit yang tidak berbulu, seperti pial, kaki, mulut dan $arink yang apabila dibuangkan akan mengeluarkan darah. engendalianF :aksin dipteria dan mengasingkan kandang atau puyuh yang terkena jangkitan. Quail Bronchitis

enyebabF Quail bronchitis &irus (adeno:irus) yang bersi$at sangat mudah menular. 8ejalaF puyuh kelihatan lesu, bulu kusam, gementar, susah berna$as, batuk dan bersin, mata dan hidung kadang-kadang mengeluarkan lendir serta kadangkala kepala dan leher agak bengkok. engendalianF pemberian makanan yang bergi@i seimbang dengan sanitasi yang mencukupi.

/3

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. As er!illosis enyebabF cenda!an +spergillus (umigatus. 8ejalaF uyuh mengalami gangguan perna$asan, mata terbentuk

lapisan putih menyerupai keju, mengantuk, na$su makan berkurang. engendalianF memperbaiki sanitasi kandang dan lingkungan ka!asan sekitarnya. ,a>in' enyebabF sanitasi yang buruk. 8ejalaF puyuh tampak kurus, lesu dan lemah. engendalianF menjaga kebersihan kandang dan pemberian makanan yang terjaga kebersihannya.

+.1-

P n'"1"san Lain uyuh yang mati perlu dikeluarkan setiap hari dan dimusnahkan. 6lakkan gangguan dari ternakan lain dika!asan penternakan puyuh dan kemasukan orang yang tidak berkenaan ke dalam bangsal. Membenteras penyakit yang paling berkesan adalah dengan penga!alan. Menjaga kebersihan ka!asan dan bangsal perlu sentiasa diberi tumpuan. +ika berlaku penyakit, pengusaha dinasihatkan untuk berhubung

/5

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. dengan +abatan erkhidmatan -ai!an atau Doktor Jeterinar untuk

mendapatkan nasihat. )pabila menggunakan ubatan, pemberian hendaklah mengikut kadar yang disyorkan. engusaha perlu menjaga keperluan

kegunaan ubatan termasuk ',ithdra,al period' sebelum puyuh diproses.

BAB PEMASARAN

-.4

S#1a# 'i P %asa1an (erdapat empat $aktor yang penting yang perlu dilakukan oleh penternak di dalam urusan perniagaan. )ntara lain, $aktor-$aktor ini lebih dikenali sebagai komponen pemasaran "3 # iaituF 1. T %2a#8L)!asi - Menguntungkan jika berdekatan dengan ka!asan pasaran - (iada masalah kemudahan air dan letrik - Dapat mengkaji persaingan di antara penternak dan potensi pasaran - )da kemudahan peti sejuk dan mesin memproses

/,

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. 2. P1)("! ? %oleh dijual dalam bentuk hidup dan telah diproses +. Ha1'a ? -arga berbe@a mengikut ka!asan, pasar, restoran, hotel dan lainlain - <angkaian pasaran biasanya ialah penternak- pemborong- peruncit dan pengguna. Setiap proses ini akan mempengaruhi harga jualan. 'ntuk mendapatkan harga yang tinggi , penternak perlu mengurangkan rangkaian ini. -. P1)%)si ? %oleh dilakukan melalui media cetak dan sebagainya bertujuan memberitahu barangan yang hendak dijual. 'ntuk menggalakkan perkembangan industri ternakan puyuh pedaging, promosi perlu dijalankan untuk mendedahkan pengguna kepada khasiat dan keenakan daging puyuh. +abatan erkhidmatan -ai!an melalui negeri-negeri dan N)M) sering mengadakan promosi daging puyuh bagi tujuan tersebut. engguna telah

didedahkan kepada khasiat dan keenakan daging puyuh. Sambutan yang menggalakan dari pengguna menunjukkan puyuh boleh diterima. enyebaran promosi masih lagi terhad kepada pengguna dibandar. .alaubagaiamanapun, pengusaha puyuh pedaging perlu

/9

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. juga memainkan peranan untuk mencapai pengambilan daging puyuh ketahap yang lebih tinggi. -.1 Sal"1an P %asa1an
6N(6<N)K

6M%7<7N8

6<'N02(

6N88'N)

-.2

J nis P1)("! T 17i#an P"*"& 1. P"*"& P1)s s Di dalam penternakan puyuh, penjualan dari ladang adalah dalam bentuk bersih diproses. Kebanyakan pengusaha puyuh pedaging mempunyai kemudahan pemprosesan. enjualan puyuh

ada beberapa bentuk mengikut negeriAka!asan penternakan. enjualan secara seekor adalah paling popular di kebanyakan negeri. uyuh-puyuh proses dijual mengikut ekor dan ada beberapa gred puyuh. 8red puyuh tidak seragam untuk kebanyakan pengusaha. Negeri Kelantan, sekilogram. ahang, dan Kedah menjual mengikut berat

/;

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

Contoh daging puyuh yang telah diproses dan disejuk bekukan

<ajah di ba!ah menunjukkan gred dan harga jualan yang diamalkan mengikut negeri. uyuh proses biasanya dijual kepada

peniaga-peniaga restoran, pasar malam dan pasaraya.

G1 ( (an Ha1'a P"*"& M n'i!"# N ' 1i 5 1//< 6

N ' 1i Kedah

G1 ( )( &5> - &;> gmAekor ) % ( kurang dari &5> gmAekor )

Ha1'a =.5 A kg =.>A kg ;.9 Akg

erak Selangor

%orong ) (minima *.> kg A &> ekor ) % (minima &., kg A &> ekor ) 0 (minima &.35 kg A &> ekor )

&.,> A ekor *.>> A ekor &.9> A ekor &.5> A ekor &.95 A ekor &.,> A ekor &.&> A ekor *.&> A ekor

Negeri Sembilan

) ( melebihi &.5 kg A &> ekor ) % ( &./> - &.35 kg A &> ekor ) 0 ( &.>> - &.*> kg A &> ekor )

+ohor

)) ( melebihi &=> gm A ekor )

/=

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. ) ( &9> - &=> gm A ekor ) % ( &5> - &9> gm A ekor ) (erengganu &.&> - &.*> gm A ekor &.=> A ekor &.9> A ekor &.5> - &.,> A ekor atau &*.>> A kg Kelantan &>> gm A ekor &&> gm A ekor &,> gm A ekor &;> gm A ekor &*.>> A kg &/.>> A kg &;.>> A kg *>.>> A kg

2. P"*"& G)1 n' uyuh pedaging untuk dimakan yang sangat popular adalah dalam bentuk goreng. %oleh dikatakan peratusan yang tinggi puyuh dijual dalam bentuk ini yang banyak terdapat di pasar malam, pasar tani, !arung dan restoran. -arga yang dikenakan tidak menentu dan mengikut ka!asan pasaran. Sebagai contoh, dibandar +ohor %ahru seekor puyuh goreng berharga <M*.5> <M/.>>Aekor.

.alaubagaimanapun ada juga terdapat puyuh dijual dalam bentuk masakan lain di restoran.

3>

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

-.+

Pia=aian P"*"& P (a'in' B 1a# Hi("2 5 P"1a#a Jan#an (an B #ina 6

& hari 9 hari &3 hari *& hari *; hari /5 hari 3* hari

&> gram 3> gram => gram &,> gram **> gram *9> gram *=> gram

Ka(a1 P n"!a1an Ma!anan

9 hari &3 hari *& hari

&.>9 &.5; &.;=

3&

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. *; hari /5 hari 3* hari *.&; *.,3 /.>/

Ka(a1 K %a#ian 5 K"%"la#i@ 6

9 hari &3 hari *& hari *; hari /5 hari 3* hari

&.>9 - &.=> &.5; - *.=> &.;= - /.=> *.&; - 3.=> *.,3 - 5.=> /.>/ - ,.5>

3*

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. BAB 9 ANALISIS KEWANGAN DAN KEPEKAAN 9.1 K)s T #a2 Kos modal a!al merupakan kos alatan-alatan yang diperlukan bagi menjalankan sesuatu projek. Dalam memulakan projek ternakan puyuh kami, beberapa kos pelaburan a!al akan terlibat. )ntara kos-kos tersebut ialahF

a)

Kos pembinaan pejabat, stor, reban dan bangsal pemprosesan embinaan pejabat adalah penting untuk memudahkan kami

menjalankan akti:iti pentadbiran. 2ni akan menjadikan urusan pentadbiran lebih cekap. Segala rekod mengenai perniagaan kami seperti pembelian dan penjualan daging puyuh dan sebagainya disimpan di sini. Kami juga mempunyai satu stor untuk menyimpan segala peralatan yang digunakan termasuk makanan untuk puyuh. %angsal pemprosesan pula merupakan tempat dimana kami akan memproses burung-burung puyuh sebelum dijual. Di sini juga akti:iti penyembelihan puyuh dilakukan. Kami mempunyai lima buah reban untuk menampung anak-anak puyuh kami. Dua reban kami gunakan untuk perinkat perindukan dan tiga reban lagi untuk peringkat pembesaran. Dalam reban tersebut kami membina sangkar untuk memudahkan pengurusan.kos untuk keseluruhan reban

3/

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. termasuk sangkar, palung makanan dan minuman adalah sebanyak <M &/*,&>>. 2ni menjadikan kos keseluruhan untuk membina pejabat, stor, reban dan bangsal pemprosesan ini adalah sebanyak <M &5&,=>>.

b)

Kos peralatan Kos ini melibatkan pembelian peralatan atau mesin yang akan

kami gunakan untuk menjalankan perniagaan kami. Kami membeli sebuah generator yang berharga <M *5,>>>, dua buah :an kecil yang berharga <M />,>>> setiap satu dan juga dua buah peti sejuk yang berharga <M ,,>>> setiap satu.

9.2

K)s O2 1asi B 1"lan' a) kos pembelian anak puyuh Kami membeli anak puyuh daripada pengedar yang berhampiran. Kos untuk seekor anak puyuh adalah <M >.35 seekor. Kami membei anak puyuh sebanyak 5>,>>> ekor sebanyak enam kali setahun.

33

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. BULAN Jan"a1i F 7"a1i Ma> A21il M i J"n J"lai O')s S 2# %7 1 O!#)7 1 N)A %7 1 Dis %7 1 J"%la& JUMLAH BELIAN 5>,>>> 5>,>>> 5>,>>> 5>,>>> 5>,>>> 5>,>>> +44$444 JUMLAH KOS <M **,5>> <M **,5>> <M **,5>> <M **,5>> <M **,5>> <M **,5>> RM 1+9$444

b) kos makanan, ubatan dan bahan kimia +enis makanan yang boleh digunakan ialahF). Ouail Starter Mash serta Ouail Ninisher ellet atau

%. %roiler Starter Mash atau %roiler Starter 0rumblers atau %roiler Ninisher ellet Kami menggunakan makanan dari jenis Ouail Starter Mash serta Ouail Ninisher ellet. Kos untuk makanan adalah sebanyak <M *>>,>>> setahun. %agi ubat-ubatan dan bahan kimia kami membelanjakan sebanyak <M 9,>>> setahun.

c) kos operasi )ntara kos operasi yang terbabit ialah kos utility seperti bil air, elektrik, tele$on, dan bahan bakar yang menelan belanja

35

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. sebanyak <M &&,>>> setahun. Kami juga menye!a tanah seluas tiga ekar sebanyak <M 9,;>> setahun. Disamping itu juga kami memperuntukkan <M /,>>> setahun untuk kes-kes kecemasan.

9.+

K)s A% a) Kos engurusan Kami mengupah seorang pengurus untuk menguruskan segala urusan pentadbiran dan ke!angan syarikat. engurus juga terbabit

dalam urusan memasarkan daging puyuh kami. Selain itu beliau dibantu oleh tiga orong pembantu ladang. (ugas-tugas yang perlu dilakukan oleh pembantu ladang seperti memberi makan, membersihkan

rebanAsangkar dan segala urusan yang berlaku di ladang ternakan kami. Kami juga mempunyai dua orang pemandu yang akan menghantar daging puyuh kami ke pasaran. Selain itu kami juga mengambil pekerja kontrak untuk mempercepatkan proses semasa proses penyembelihan dan pembungkusan daging puyuh. 8aji permulaan yang kami beri kepada pengurus adalah <M &,*>> dengan kenaikan tahunan sebanyak <M ,>> setahun. 8aji permulaan untuk pekerja buruh pula ialah sebanyak <M 5>> seorang dengan kenaikan tahunan sebanyak <M *3> setahun. %agi pemandu pula gaji seorang pemandu ialah <M ,>> seorang dengan kenaikan tahunan sebanyak <M /,> setahun. ekerja kontrak pula kami akan membayar kepada seorang mandor. Kami

3,

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. membayar sebanyak <M =,>>> setahun. 'ntuk kebajikan pekerja kami memperuntukkan sebanyak &/? daripada gaji asas mereka unutk dimasukkan ke dalam K.S AS70S7. Kami juga memberi alaun perubatan sebanyak <M /> seorang bagi tiap-tiap bulan.

9.-

P n(a2a#an Kami menjual daging burung puyuh yang telah diproses pada harga <M=.5> sekilogram. Selain itu kami turut menjual tahi burung puyuh pada harga <M *.3> sebeg. Kami mengandaikan kadar kematian adalah sebanyak &>? setahun. 2ni bermakna kami boleh menjual sebanyak *9>,>>> ekor setahun. %erat seekor burung puyuh yang kami jual adalah &=>g. Setahun kami boleh menjual sebanyak 5&,/>> kg dan menghasilkan pendapatan sebanyak <M 3;9,/5> setahun. -asil penjualan tahi puyuh pula kami jangkakan pendapatan sebanyak <M ,,>>> setahun

9.9 P %7ia*aan8Pin.a%an %agi menjalankan projek ini, pinjaman yang dipohon untuk membiayai projek ini ialah daripada %ank ertanian Malaysia di ba!ah

skim injaman (abung 'ntuk Makanan (Nund Nor Nood). Dengan skim ini, kadar $aedah yang dikenakan adalah sebanyak /.95? setahun dan tempoh maksimum untuk bayaran balik pinjaman adalah selama ; tahun bermula

39

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. dari tarikah pngeluaran !ang pertama. +umlah pinjama bagi projek ini ialah 9>? daripada kos projek. 'ntuk bayaran balik projek mula membayar semula pinjaman pada tahun keenam memandangkan tempoh bayar balik projek adalah 5 tahun * bulan.

9.:

Analisis K =an'an )nalisis ke!angan adalah penting kerana ia bertindak sebagai alat pengukur untuk mengetahui samaada sesuatu projek berdaya maju atau tidak. 2a juga menggambarkan kedudukan ke!angan sesuatu perniagaan. (erdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan. )ntaranya ialahF

Nilai Kini %ersih Kadar ulangan Dalaman (2<<) Nisbah Kos Naedah (itik ulang Modal

9.-.1

Nilai Kini B 1si& Dengan mengandaikan kadar diskaun sebanyak 9? dan projek berjalan selama &> tahun nilai kini bersih yang kami perolehi ialah <M &*>,,>,. 2ni menunjukkan baha!a projek kami adalah berdaya maju.

9.-.2

Ka(a1 P"lan'an Dala%an

3;

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. rojek kami mencatatkan kadar pulangan dalaman sebanyak &9? sepanjang sepuluh tahun kami menjalankan perniagaan. 2ni sekali lagi menunjukkan baha!a syarikat kami berdaya maju.

9.;

U.ian K 2 !aan 'jian kepekaan adalah satu kaedah yang digunakan dengan mengandaikan kenaikan atau penurunan dalam harga, hasil jualan, dan juga kos. Dalam perniagaan kami apabila harga turun sebanyak &>? ini akan mengakibatkan projek kami kerugian dengan nilai kini bersih (N J) sebanyak <M-**&,,;=. 2ni menunjukkan perniagaan kami adalah sangat peka terhadap penurunan harga. Selain itu apabila kami menurunkan hasil jualan akibat peningkatan kadar kematian sebanyak &>?, sekali lagi syarikat kami mengalami kerugian dengan nilai kini bersih (N J)

sebanyak <M-*5=,9*&. Maka kami perlu sentiasa menjaga kesihatan puyuh kami untuk mengelakkan kadar kematian yang tinggi.

3=

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

9.<

JADUAL?JADUAL ANALISIS KEWANGAN SYARIKAT

Perkara/Tahun

10

Input

300,000

300,000

300,000

300,000 300,000

300,000

300,000 300,000 300,000 300,000

Kadar Kematian

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Bil Kematian

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Output ek!r"

270,000

270,000

270,000

270,000 270,000

270,000

270,000 270,000 270,000 270,000

Output k#"

51,300

51,300

51,300

51,300

51,300

51,300

51,300

51,300

51,300

51,300

Ja("al I0 Ali1an Fi3i!al T 1na!an

5>

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

Ba$aran %pah

Bil

10

Pengurus

14,400

15,000

15,600 16,200

16,800

17,400 18,000 18,600

19,200

19,800

Buruh

18,000

18,720

19,440 20,160

20,880

21,600 22,320 23,040

23,760

24,480

Buruh Kontrak

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

Pemandu

14,400

15,120

15,840 16,560

17,280

18,000 18,720 19,440

20,160

20,880

KW P dan !" ! #13%$

6,084

6,349

6,614

6,880

7,145

7,410

7,675

7,940

8,206

8,471

Peru%atan

2,160

2,160

2,160

2,160

2,160

2,160

2,160

2,160

2,160

2,160

&um'ah

64,044

66,349

68,654 70,960

73,265

75,570 77,875 80,180

82,486

84,791

Ja("al II0 Ja("al P n(a2a#an B"1"&

5&

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

K!& '!dal (e%an 50)50 ka *erseg+ Pet+ e,uk angkar Per+ndukan #50 sangkar 4 t+ngkat 2-.4-.8-$/(0701t+ngkat angkar mem%esar #100 sangkar 5 t+ngkat 3-.1.5-.8-$/(0701t+ngkat Pa'ung 0akanan 2nak #400 *a'ung / (0251Pa'ung$ Pa'ung 0akanan Pem%esaran #50 %uah,30 kak+/(031ka $ Pera'atan 0+num 2nak #400 %oto' 0.5 ge'en /(041 un+t$ Pera'atan 0+num Pem%esaran #50 %uah, 30 ka / (031 ka$ Penda3a+an 4'ektr+k Kemudahan 2+r Kenderaan 5an Bangsa' Pem*rosesan 0es+n Pem*rosesan 6enerator Pe,a%at dan tor 0akanan &um'ah

Bil 5 2 50 100 400 50 400 50

(ar#a )eunit 12,500 6,000 280 350 25 90 4 90 4,000 3,000

*umlah (ar#a 62,500 12,000 14,000 35,000 10,000 4,500 1,600 4,500 4,000 3,000 60,000 4,800 1,800 25,000 15,000 257,700

-ilai )krap , )u&utnilai )krap %&ia +una " Tahunan .'" 10 5 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 5 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 10 15 0 10 5 6,250 2,160 1,400 3,500 2,000 900 320 900 380 300 5,400 408 360 2,250 1,425 0 1,200 0 0 0 0 0 0 200 0 6,000 720 0 2,500 750

-ilai Baki .'" 0 1,200 0 0 0 0 0 0 200 0 6,000 720 0 2,500 750 11,370

2 1 3 1 1

30,000 4,800 600 25,000 15,000

Ja("al III0 Ja("al S"s"#nilai (an Nilai Ba!i

5*

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

Perkara/Tahun 7as+' #9.501kg$ 8+n,a #2.401%eg$ 9+'a+ Bak+ /0T' Kos Permu'aan Kos Buruh 2nak Pu:uh #(00.451ekor$ 0akanan Pu:uh ;t+'+t+ #%ahan a*+,e'ektr+k,a+r,te'e<on$ ;%at dan Bahan K+m+a e3a 8a*ak #3 ekar$ =a+n>'a+n /0TK /0TB -K/0TB 7," Kumulati3

1 487,350 6,000

10

487,350 487,350 487,350 487,350 487,350 487,350 487,350 487,350 487,350 6,000 6,000 6,000 6,000 1,200 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 11,370

4931350 257,700 64,044 135,000 200,000 11,000 7,000 7,800 3,000 22571700 4271844 22571700 22571700 651506 611221

4931350 4931350 4931350 4941550 4931350 4931350 4931350 4931350 5041720 34,400 66,349 68,654 70,960 73,265 75,570 77,875 80,180 82,486 84,791

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 11,000 7,000 7,800 3,000 11,000 7,000 7,800 3,000 11,000 7,000 7,800 3,000 11,000 7,000 7,800 3,000 11,000 7,000 7,800 3,000 11,000 7,000 7,800 3,000 11,000 7,000 7,800 3,000 11,000 7,000 7,800 3,000 11,000 7,000 7,800 3,000

4301149 4321454 4341760 4711465 4391370 4411675 4431980 4461286 4481591 631201 551202 601896 491709 581590 441698 231085 161459 2301411 531980 351969 51558 511675 321180 371739 491370 281734 661472 471064 251600 921072 561129 281533 1201606

22571700 21961479 21411277 2911568 2461870

Ja("al IV0 Ja("al Ali1an Wan' T"nai NPV

5/

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

B124$:49.: + IRR 1;C Nis7a& Fa (a&0K)s 1.-: T %2)& 7a*a1 7ali! 9 #a&"n 2 7"lan

Analisis ! 2 !aan A2a7ila !a(a1 ! %a#ian % nin'!a# 14C A2a7ila &a1'a #"1"n 14C TITIK PULANG MODAL ++$2-1.19 !'8#a&"n a#a" 1;-$/9+ !)18#a&"n

NPV ?29/$;21 ?221$:</

53

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

KESIMPULAN enternakan burung puyuh pedaging merupakan projek pertanian yang sangat menguntungkan, mempunyai nilai kompetiti$ yang tinggi, pasarannya masih belum dirokai dengan lebih meluas lagi dan sangat sesuai untuk di bangunkan terutamanya di Malaysia. Kepentingan untuk mendalami bidang ini dengan lebih terperinci dan mencapai matlamat perniagaan, amatlah perlu supaya para usaha!an atau penternak mempunyai pengetahuan asas dalam bidang yang mereka ceburi. (anpa pengetahuan asas, segala perjalanan proses penternakan akan menemui jalan buntu lantaran mengundang risiko kerugian yang besar pada masa akan datang.

%idang ini berpotensi besar dan ia mampu mendatangkan pulangan lumayan sekirannya dilaksanakan dengan baik dan terancang. 2ni adalah kerana menternak burung puyuh daging tidak memerlukan kos yang tinggi kerana apa yang penting sekali ialah mengetahui cara yang lebih baik dan sempurna. Malah ia mampu memberikan pulangan lumayan sekiranya proses

menjalankannya dilaksanakan mengikut peraturan yang ditetapkan termasuk memberi penekanan terhadap proses pembiakan, pemakanan, lokasi ladang, reban, ka!alan penyakit dan sebagainya.

55

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

LAMPIRAN

S na1ai P n'"sa&a P"*"& Ba!a8 B !alan Ana! P"*"&

Na%a 2shak bin Hainon

Ala%a# %t.&9, +alan Naka >,9,> okok Sena Kedah

T l @)n >3-9;*&,>5

Shahrid@o bin Md 6unos

dAa 4adang 2n$oternak +abatan -ai!an Negeri erak /&&>> Sg. Siput (') erak

>5-;=&39>,

Mohd Nau@i bin Mohd 1uso$

dAa 4adang 2n$oternak +abatan -ai!an Negeri erak /&&>> Sg. Siput (') erak

>5-;=&39>,

<u@lan bin 7thman

No./>, +alan Kubur Kg 0herang 4ali &95>> (anah Merah Kelantan

>=-=55,5*3

Muhamad Kama bin Mohd +alan engkalan %aru )min Kg. +eram

>=-,&5&99,

5,

Nama Shahrid@o bin Md 6unos

)lamat

(ele$on

dAa 4adang 2n$oternak >5-;=&39>, SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. +abatan -ai!an Negeri erak *&*>> ManurKuala (erengganu /&&>> Sg. Siput (')

)@ri bin -aron

Kg %ayas

erak

>3-=,5*/;9 >5-;=&39>,

'lu MelakadAa 4adang 2n$oternak Mohd Nau@i bin Mohd 1uso$ >9>>> 4angka!i +abatan -ai!an Negeri erak Kedah +amaludun bin )li <u@lan bin 7thman /&&>> Sg. Siput (')

4ot *9;, Kg %ahru erak No./>, +alan Kubur *9>>> +erantut ahang Kg 0herang 4ali &95>> (anah Merah Kelantan

>=-*,9&>&; >=-=55,5*3

Muhamad Kama bin Mohd )min

+alan engkalan %aru Kg. +eram *&*>> Manur Kuala (erengganu

>=-,&5&99,

)@ri bin -aron

Kg %ayas S na1ai P n'"sa&a B !alan P"*"& P1)s s 'lu Melaka >9>>> 4angka!i Kedah

>3-=,5*/;9

+amaludun bin )li

4ot *9;, Kg %ahru *9>>> +erantut ahang

>=-*,9&>&;

Nasiman bin Kassan

+alan Nasiman, Kg. S0 Sg. (iram, +ohor %ahru

-arunA2dris bin %aba

Kg. engkalan auh, 9;&>> 4ubok 0hina, Melaka

>, - ,=,9=;&

-j. Daud Muhamad

+alan 4ubok <otan 59 &95>> (anah Merah,

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

Pia=aian P"*"& P (a'in' B 1a# Hi("2 5 P"1a#a Jan#an (an B #ina 6

& hari 9 hari &3 hari *& hari *; hari /5 hari 3* hari

&> gram 3> gram => gram &,> gram **> gram *9> gram *=> gram

Ka(a1 P n"!a1an Ma!anan

5;

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD. 9 hari &3 hari *& hari *; hari /5 hari 3* hari &.>9 &.5; &.;= *.&; *.,3 /.>/

Ka(a1 K %a#ian 5 K"%"la#i@ 6

9 hari &3 hari *& hari *; hari /5 hari 3* hari

&.>9 - &.=> &.5; - *.=> &.;= - /.=> *.&; - 3.=> *.,3 - 5.=> /.>/ - ,.5>

5=

SYARIKAT PUYUH JAYA SDN. BHD.

BIBLIOGRAFI

&. %oone P Kurt, *>>3, 0otemporary Marketing, Southern-.sstern

*. !!!.jph.go:.my

/. Majalah ertanian

3.

ejabat M)<D2 Kedah

5. 4aman .eb M)<D2

,. Marketing, hilip Kotler, *>>/

,>