Anda di halaman 1dari 4

Kertas ini mengandungi 15 soalan (25 markah).

Sila jawab semua soalan dalam ruangan yang


disediakan.
______________________________________________________________________

1.

Tuliskan dalam bentuk nombor.

______________________________________________________________________

2.

Tuliskan 4 2 5 4 dalam perkataan.

Jawapan = _______________________________________________
1

_____________________________________________________________________

3.

Tuliskan tiga ratus sembilan puluh dalam angka.


Jawapan = ______________

______________________________________________________________________

4.

Susun 596, 169, 379 dan 406 mengikut tertib menurun.

_____________________________________________________________________

5.

Bundarkan 528 kepada ratus yang terdekat.

_____________________________________________________________________

6.

Cari hasil tambah 172 dan 40.

Page | 1

_______________________________________________________________

7.

120 + 514 = ________________

______________________________________________________________________

8.
Susun nombor-nombor di bawah dalam tertib menaik.
375 , 175 , 155 , 275
.

_____________________________________________________________________

9.

Susunkan 526 mengikut nilai tempat yang betul.


Ratus

Puluh

Sa

______________________________________________________________________

10.

Page | 2

Cari hasil tambah rajah di atas.


2

_____________________________________________________________________

11.

Cerakinkan nombor berikut.


4 1 2 = ________ + ________ + ________

_____________________________________________________________________

12.

Cerakinkan nombor berikut.


6 0 1 = ____ ratus + ____ puluh + _____ sa

_______________________________________________________________

13.

Bundarkan 653 kepada puluh yang terdekat.

______________________________________________________________________

14.
3 ratus + 2 puluh + 8 sa = _____________
.

_____________________________________________________________________

15.

Tuliskan nilai digit bagi angka bergaris.


9 6 7 = ___________

Page | 3

Page | 4