Anda di halaman 1dari 2

Borang

Permohonan Untuk Membuat Kutipan Derma

I(0980

(Hendaklah disedialcan dengan 6 salinan)

BAHAGTAN PERTAMA

.i':l
."i.
.

. 1i:

{i
1i

:'
'.1,

2.

Butir-butir berkenaan kutipan derma:

'

(b)
(o) (d)

,Kutipan ini dirancang ole*r (Guru Besar, Jemaah Sekolah;PI-BC,dll)


Penglibatan murid ($ilasebutl':an tugas mereka dengan jelasny"S)

Kutipan di6uat daripada (Murid-nrurid Tua, Ibubapa atau orang,aw.am)

(e),

(0
(s)
(h)

...........-..-'-...--.:-- "1.':"'j"""""' Tarkh kutipan dimulakan : Pada.......-..-...i--... -- hingga '-"'r. jr""r'


Kawasan./Jajahan kutipan dibuat: Cara-cara kutipan dibuat : (Walkathon, Surat Rayuan, Malam: Arnal :, df l)

(i)
J.

Butir-butir kutipan lain y.ang,dibua* pada tahun ini:

(a)

Tujuan-tujuan kutipan :

.....-....-..

4.

Sry.e meng4ku akan mematuhi qyarat:suprat, :ran&,, terny"at4 di dalarn, PkeliIiIE, Kemerterian No. 2Vl959,be.r3tujkh, 10.09r.195.$ No. 260: bertari*h 25.10,1:9i5'Surat
pekeliling;Ihktisas,Bil. Tflgrgdari syard-syeratdi dalam Sekolah (Genergl:Regu$fiOns,,
195,[).

5.

geisama ini disertakan, contoh: surat. ra5ppn /kad. walkathon/ tiket/ kupon dSngan drra
sati,nart

,':

t.'

BAHAGIAN

KEDUA
al Guru Besar

:.

Ulasan Pengett

.i-,.....,.-.,..,.......,..;.

..rt.........1

'

Tandatangan Pengetua / Guru Besar

COF.'SEKOLAII

NamaPerigetua/GuruBesar:.............,r.,.,..i................
Bil. ( )dlrn"J.Fel;Fk.t&M\st t4/91. Tarikh: DILULUSKADI dengan syarat-syarat berikut (yang' ber.:tanda

sahaja)

l. 2. ' 3. 4.

Tiaptiap derma itu

adalah dengan sukarela dan tiada.paksaan.

ul
t_I
f]]

Resit-resit penerimaan hendaklah diberi kepada penderma.

Nombor Surat Kebeniran ini hendaklah,di tu,lis'dalam tiap-tiap surat rayirant kad/ ttkett,
kuoon.

Bagi kutipan yang menggunakan ka4 narna;dan no. kad pengenalan pengutip der-ma
hendaklah dicatatkan.

5.
6.

Buku-buku resit/ tikeU kad/ kupon hendaklah dicop dengan.eop


Sekolah dan tertakluk kepada.permeriksaan,aedit.

sekolah',sebelttm,fl

digunakan/ dijual. Semua pungutan hendaklah ,dimasukkan ke,dalam akatrn PIBG/


Satu laponan lengkap serta penyata kewanganrherrdaklah dihantar,,ke,Jabatan ini,dalam

7.Murid.muriddibawahumur'l.6tahun.tidak.dibenarkan.terIibat.datamkutipzrnini.

89:

Peserta-peserta tidak dibenarkan menjalankan kutipan dari rumah,ke rurnah, pungutan

di t-:-l

jalanmyq di tempat-tempd awarn tanpa kebenaran daripada pihak polis; Peser.ta'hanya


boleh menjalankan kutiparr daripada ibubapa saudara mara':dan sahabat ftandai;
Sebagai pegawai kerarjaan hendaklah.mematutri,kehendak-kehendak

feri*tuf, em Bab O

I -1,.

(6) &

(7)'
La-1,,a+1,.^--

L:--^^ 11. Mendapat kebenaran dari Jabatan lain,yang,berkenaan.

rl t]

b.p

PendaftarSekolah-Sekolah
Perak Darul Ridzuan.

s,k. l. Bendahari Negeri Perak, Ipoh'. 2. Ketua Audit, Jabatan Pelajaran Perak ', Pegawai Pelajaran Daerah yang,6erkenaan 3. : ,', 4. Ketua Polis Daerah )apg berkenaan ,,, ;, ,i.,r',;'i: i
.

r.

Anda mungkin juga menyukai