Anda di halaman 1dari 54

PENDEKAR CINTA

SERI 3 Bidadari dari Thian-San (Thian-San Thian-Li) Oleh : Tabib Gila 01 - Duka Ne !a"a 0# - Ru$i!n%a &in!a Se'i Ti'a 03 - Se(ran' La)an Tan''uh 0* - +eh(r$a!an Se(ran' Dara 0, - Sian-Li-+ia$ (De)i -edan') 0. - /an0urn%a -ar!ai 1(-+au) 02 E"il(' 13 Duka Ne !a"a -un0ak "e'unun'an Thai-San $a ih !e!a" e"er!i dulu4 berdiri den'an an'kuhn%a e(lah-(lah $enan!an' e!ia" (ran' un!uk $enaklukann%a3 1u i$ 'u'ur $e$ba)a nuan a !er endiri4 udara $ulai !era a e5uk4 !e!a"i belu$ !erlalu din'in un!uk ber5alan-5alan an!ai di ala$ beba 3 Daun-daun %an' $ulai berubah )arnan%a $ena)arkan keindahan %an' !idak bi a dinik$a!i di $u i$-$u i$ lain3 6alan e!a"ak %an' berliku-liku den'an ar($a $u i$ 'u'ur4 daun-daun kunin' $ene$ani !urunn%a en5a3 S%air buah !an'an "en%air !erkenal 7an' 7ei4 $un'kin ediki! da"a! $en''a$barkan keindahan "e'unu'an Thai-San ini8 Di le$bah lua $e$ben!an' e aa! e!elah !er'u%ur hu5an udara e5uk e'ar !era a akhir $u i$ 'u'ur 9kan !iba en5a nan!i re$bulan $en%inari hu!an "(h(n "inu (h4 air kali 5ernih 'e$eri0ik $en'alir di an!ara beba!uan3 Di !en'ah ru$"un ba$bu4 !erden'ar ri ik uara "ere$"uan-"ere$"uan %an' "ulan' ehabi $en0u0i "akaian daun !era!ai ber'(%an' $un0ul "erahu-"erahu ke0il "enan'ka" ikan Oh )alau $u i$ e$i %an' $erbak !elah berlalu na$un "e$andan'an di 'unun' $a ih 5u'a $ena$ba!ku un!uk !in''al di ini3 Di ba)ah (r(!an inar $a!ahari en5a %an' le$bu!4 !erliha! e(ran' dara $ani edan' $enan'i edih di hibur (leh an' ibu den'an )a5ah %an' "u0a! "a i4 iku! laru! dala$ ke edihan3 Den'an )a5ah "u0a! na$un $a ih !erliha! 5ela rau! )a5ah %an' $e$"e (na4 i 'adi $eneru kan !an'i n%a %an' e$akin la$a e$akin $en'heba!3 Beri!a ke$a!ian a%ahn%a $en0en'kra$ "alun' ke edihan ha!i !erdala$n%a3 Gadi !er ebu! adalah &in-&in4 dia baru a5a !iba di "un0ak 'unun' ini ber a$a u i(kn%a na$un bukan ke'e$biraan %an' $enan!in%a !a"i beri!a duka !en!an' a%ahn%a4 1a !er The+(k-Lian' %an' bina a di !an'an ke!ua "ar!ai 1(-+au)4 Sin-+un-Bu-Tek (ke"alan ak!i !an"a !andin')3 -en%e alan %an' $endala$ $ener"a diri &in-&in4 ke$in''a!ann%a berbuah "ahi!4 ia !idak da"a! ber!e$u a%ahn%a un!uk !erakhir kalin%a3 Dala$ 0eri!a ebelu$n%a4 "ada "er!e$"urann%a den'an !(k(h-!(k(h 1(-+au) ber a$a- a$a Li +un Li(n'4 ia dikalahkan $urid !erakhir ke!ua 1(-+au)4 &en' /an Ti(n' dan di!u!uk ura! nadi ber'erakn%a ehin''a !ubuhn%a $en5adi kaku3 Ta"i un!un'n%a ia e'era di !(l(n' (leh u i(kn%a4 6i-:an-&in5in4 uhen' dari a%ahn%a %an' udah beru$ur dela"an "uluh li$a !ahunan3 Se5ak i!u &in-&in di ba)a u i(kn%a %an' lihai ini ke kedia$ann%a di "un0ak 'unun' Lu-Shan dan $enda"a! a5aran il$u "edan' keban''aan u i(kn%a3 Sela$a bebera"a bulan ini4 ia !eru berla!ih den'an !ekun un!uk $en'ua ai il$u "edan' !er ebu!3 Berun!un' &in-&in !elah $e$"un%ai da ar-da ar %an' baik4 5u'a

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 1 dari 54

aliran il$u "edan' %an' di0i"!akan u i(kn%a ini ealiran den'an il$u "edan' Thai-San--ai $ereka ehin''a $a$"u dikua ain%a dala$ )ak!u bebera"a bulan a5a3 Ta"i un!uk $en'ua ai den'an e$"urna4 $a ih di"erlukan bebera"a !ahun la!ihan3 Il$u "edan' ini dina$akan Lu-Shan-+iu-+ia$ ( e$bilan 5uru il$u "edan' Lu-Shan)4 !erdiri a!a e$bilan 5uru a5a !a"i dala$ e!ia" 5uru !erda"a! bebera"a ;aria i ke$ban'an ehin''a !(!al 5uru "edan' !er ebu! $en0a"ai "uluhan 5uru 3 <n!uk $en'ua ai il$u "edan' ini haru $e$"un%ai da ar-da ar il$u "edan' %an' $urni e"er!i il$u "edan' "ar!ai-"ar!ai u!a$a dunia "er ila!an3 Tan"a $e$iliki da ar %an' k(k(h4 kelihaian il$u "edan' Lu-Shan-+iu-+ia$ !ak na$"ak dan akan !erliha! e"er!i 5uru il$u "edan' bia a a5a3 Di inilah le!ak keheba!an il$u "edan' 0i"!aan 6i-:an-&in5in ini4 in!i ari e$ua il$u ila! %an' di"ela5arin%a ela$a "uluhan !ahun3 1e$an' kelihaian il$u "edan' bukan !erle!ak dari keindahan 'erakann%a a!au 5uru -5uru n%a3 Se"an5an' e5arah dunia "er ila!an4 il$u "edan' %an' !er (h(r kelihaiann%a e"er!i Bu-T(n'-+ia$-/(a!4 Thai-San-+ia$-/(a!4 +unLun-+ia$-/(a!4 /(a-San-+ia$-/(a! $en'andun' 5uru -5uru "edan' %an' keliha!ann%a $udah un!uk di"aha$i e!ia" in an "er ila!an !a"i bi a di hi!un' ebelah 5ari !an'an4 !(k(h ila! %an' $a$"u $en'ua ai il$u "edan' %an' di ebu!kan di a!a !adi den'an e$"urna dala$ un'ai !ela'a aa! ini3 Di"erlukan baka! dan ke!ekunan %an' luar bia a un!uk $e$aha$i in!i ari il$u "edan' !er ebu!3 De$ikian 5u'a den'an Lu-Shan-+iu-+ia$4 )alau"un han%a e$bilan 5uru na$un e!ia" 5uru $eru"akan 5uru -5uru !en!u da"a! $en'hindari a!u 5uru ak!i $andra'una3 +alau a!u belu$ di$ainkan (leh (ran' %an' be!ul-be!ul $e$aha$in%a4 5a'( ila! kela a5a il$u "edan' ini3

Se)ak!u $en0(ba kelihaian il$u "edan' ini4 &in-&in %an' b(leh di bilan' !elah 0uku" $en'ua ai Thai-San-+ia$-/(a!4 han%a $a$"u $enahan eran'an dua 5uru il$u "edan' ini %an' di$ainkan u i(kn%a3 6i-:an-&in5in an'a! $enekankan "e$aha$an akan !e(ri il$u "edan' ebelu$ $e$"rak!ekann%a3 1enuru!n%a !e(ri il$u "edan' e$ua "er'uruan in!in%a a$a a5a3 Se$akin ederhana 5uru "edan' %an' di$ainkan e$akin lihai eran'an "edan' !er ebu!3 &in-&in an'a! berun!un' di bi$bin' (leh ahli "edan' kela )ahid ini ehin''a dala$ )ak!u in'ka! da"a! $e$aha$in%a3 1a ih den'an !er un''uk- un''uk4 n%(n%a &en-/ui-Lan4 ibu &in-&in4 $e$bi$bin' "u!ri ke a%an'ann%a ke dala$ $arka Thai-San--ai diiku!i4 6i-:an&in5in dan Tan'-Bun-=n3 Se uai "e an !erakhir uhun%a4 Tan'-Bun-=n dan Li +un Li(n' $e$bakar !ubuh 1a !er The-+(k-Lian' di 'unun' S(n'-Shan dan $e$ba)a abun%a ke$bali ke Thai-San--ai3 1ereka !iba di Thai-San--ai bebera"a hari lebih dahulu dari &in-&in dan $en%a$"aikan beri!a duka ini ke"ada uni(n%a3 7alau"un ha!in%a !eriri -iri $en'e!ahui ua$in%a !elah $enin''al dunia4 na$un den'an !abah n%(n%a &en-/ui-Lan $eneri$a abu %an' di erahkan $uridn%a ini3 Bebera"a hari ke$udian4 barulah Tan'-Bun-=n $en%a$"aikan "e an-"e an !erakhir 1a !er The-+(k-Lian' ke"ada ibu 'urun%a3 Dala$ "e ann%a4 1a !er The+(k-Lian' $en'an'ka! Tan'-Bun-=n eba'ai 0ian'bu5in Thai-San--ai %an' baru4
http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 2 dari 54

$en''an!ikan dirin%a3 Di a$"in' i!u den'an !erba!a-ba!a4 Tan' Bun =n 5u'a $en%a$"aikan kein'inan !erakhir 1a !er The-+(k-Lian' un!uk $eran'ka" "er5(d(han &in-&in den'an dirin%a3 Sa$bil $en'an''ukkan ke"alan%a4 n%(n%a &en /ui Lan $ere !ui kein'inan ua$in%a !er ebu!3 1e$an' e5ak la$a4 ua$in%a !elah $en'in'inkan "er5(d(han $uridn%a ini den'an "u!ri ke a%an'ann%a3 >Sian0ai334 Bun =n $ulai ekaran' en'kau haru berla!ih lebih kera la'i ehin''a eba'ai ke!ua "er'uruan be ar !idak $e$alukan +(k-Lian' %an' !elah $en'an'ka!$u eba'ai "e5aba! ke!ua? ka!a 6i-:an-&in5in %an' iku! $enden'arkan "e an-"e an !erakhir u!en%a3 7a5ahn%a e$akin !erliha! !ua e!elah $enden'ar ke$a!ian u!e a!u- a!un%a4 1a !er The-+(k-Lian'3 7alau"un hubun'an $ereka uhen'- u!e4 na$un "ada "rak!ekn%a b(leh di bilan' 6i-:an-&in5in adalah uhu4 (ran' !ua ba'i 1a !er The-+(k-Lian'3 Be'i!u "ula ebalikn%a4 ba'i 6i-:an-&in5in4 1a !er The-+(k-Lian' udah ia an''a" eba'ai anak@adik endiri ehin''a )alau"un ia udah $en0a"ai !in'ka! "eribada!an %an' !in''i4 $a ih !er"en'aruh a!a ke$a!ian u!en%a ini3 >Tee0u $(h(n ban!uan u i(k un!uk $e$ban!u $en'e$balikan ke5a%aan ThaiSan--ai? ka!a Tan'-Bun-=n3 >Benar 6i-:an uhen'4 ebaikn%a 6i-:an uhen' $ene!a" di ini a5a a$bil $e$beri "ela5aran ke"ada Bun-=n dan &in-&in? ka!a n%(n%a &en /ui Lan3 6i-:an-&in5in $en'an''ukkan ke"alan%a4 ediki! ban%ak ia $era a iku! ber!an''un' 5a)ab un!uk $e$"er!ahankan ke5a%aan Thai-San--ai3 De$ikianlah e5ak hari i!u4 6i-:an-&in5in $ene!a" di Thai-San--ai $en'habi kan hari !uan%a a$bil $enurunkan il$u-il$u ila! andalann%a ke"ada Tan'-Bun-=n dan &in-&in3 --- 000 --Se$en!ara i!u den'an $e$ba)a abu 'urun%a4 Gan +hi &(an4 %an' di erahkan n%(n%a &en-/ui-Lan4 Li +un Li(n' $enu5u kedia$ann%a ber a$a 'urun%a di "un0ak ebelah kiri Thai-San--ai3 Den'an ha!i "ilu4 e!iban%a di "(nd(k kedia$ann%a ela$a ini4 Li +un Li(n' $eliha! "(nd(k $ereka $a ih !e!a" !er"elihara keber ihann%a3 Ru"an%a n%(n%a &en-/ui-Lan $a ih $en%uruh $urid Thai-San--ai $e$ber ihkan "(nd(k ini3 Den'an "era aan ber!eri$a ka ih4 Li +un Li(n' $e$a uki "(nd(kan !er ebu!3 Sua ana di dala$ "(nd(k !er ebu! $a ih a$a e"er!i !erakhir kali ia dia$i4 le!ak "erab(!an $a ih !e!a" a$a4 !idak ada %an' berubah3 :an' berubah han%alah ua anan%a4 !era a ekali ke un%ian di dala$ "(nd(k ini3 +e0eriaan ala$ $u i$ e$i den'an uara burun' berki0au alin' ahu! $en%ahu!4 !idak $a$"u $e$e0ahkan ke un%ian di dala$ ha!i Li +un Li(n'3 Sela$a bebera"a hari ke de"an4 Li +un Li(n' $en'enan' ke$bali kehidu"ann%a di "un0ak 'unun' Thai-San ini ber a$a 'urun%a3 Di5ela5ahin%a eluruh "un0ak kedia$ann%a ela$a ini4 !iada a"a "un %an' di!e$ui elain hu!an belan!ara4 e$ak belukar dan bina!an'-bina!an' hu!an !a"i Li +un Li(n' 5u !eru $era a "ua dan ke edihann%a ediki! de$i ediki! berkuran'3
http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 3 dari 54

Ia 5u'a !idak lu"a berla!ih il$u ila!4 diulan'in%a e$ua "ela5aran %an' "ernah di"ela5arin%a $ulai dari il$u "edan' a5aran 'urun%a a$"ai il$u lan'kah a5aib %an' ia "ela5ari di 'ua dahulu er!a "( i i-"( i i di 'ulun'an luki an kun(3 Tubuhn%a berkelaba! ke ana ke$ari den'an eba!n%a4 ke0e"a!ann%a an'a! $enak5ubkan3 Sa$bil $ela%an' ke a!a 4 Li +un Li(n' $a$"u $enan'ka" burun' %an' !erban' $elin!a di a!a la"an'an !e$"a!n%a berla!ih3 Il$u $erin'ankan !ubuhn%a $a5u an'a! "e a!4 be'i!u "ula den'an !ena'a dala$n%a3 +e iuran an'in "ukulann%a $e$bua! daun-daun kerin' di !anah be!erban'aan ke a!a $e$ben!uk 'ulun'an lin'karan ke a!a $en'elilin'i !ubuhn%a3 Se$akin la$a e$ua daun %an' r(n!(k !er ebu!4 !er a"u $a uk ke dala$ 'ulun'an !er ebu!3 Sun''uh "e$andan'an %an' $en'iri kan ha!i4 a"abila 'uru Li +un Li(n' $a ih hidu"4 !en!u ia akan an'a! !erke5u! $eliha! ke$a5uan il$u ila! Li +un Li(n' aa! ini3 Den'an ha!i 'e$bira4 Li +un Li(n' $elan5u!kan la!ihann%a4 ia $era a an'a! "ua $eliha! ke$a5uann%a ela$a ini3 +alau dibandin'kan den'an e)ak!u ia !urun 'unun'4 il$u ila!n%a aa! ini en!ah udah bera"a kali li"a! $a5un%a3 De$ikianlah ela$a a!u bulan ini4 Li +un Li(n' $ela!ih ulan' e$ua il$u %an' di"ela5arin%a4 ba'ian-ba'ian %an' ela$a ini kuran' ia "aha$i4 di !elaahn%a den'an "enuh "erha!ian3 Be'i!u "ula den'an il$u lan'kah a5aib3 Se"er!i %an' dike!ahui4 ada di ba'ian akhir il$u lan'kah a5aib ini4 5e5akn%a !erha"u karena a!u dan lain ebab ehin''a il$u ini !idak da"a! di"ela5arin%a den'an e$"urna3 Na$un berka! ke0erdikan dan ke!ekunann%a4 Li +un Li(n' $a$"u $e$"erkirakan 'erak-'erak lan'kah elan5u!n%a hin''a il$u ini $en5adi len'ka"3 Tidak e$ua (ran' $e$iliki baka! de$ikian4 di"erlukan "e$aha$an %an' $endala$ er!a ke0erdikan %an' luar bia a ehin''a $a$"u $en0i"!akan ulan' il$u lan'kah a5aib ini3 Di ke$udian hari4 Li +un Li(n' akan $en5adi !(k(h ila! %an' $ele'enda ela$a ra!u an !ahun3 /an%a a!u %an' $a ih $e$bua!n%a "ena aran %ai!u "( i i-"( i i di luki an kun( !er ebu!4 )alau"un den'an ke0erdikann%a4 ia udah da"a! $e$aha$i eba'ian be ar ar!i 'a$bar-'a$bar !er ebu! na$un karena ke!erba!a an "en'e!ahuan baha a -er i (-ar i)4 ada ba'ian-ba'ian !er!en!u !idak da"a! ia "aha$i3 Ia haru $e$era (!ak un!uk $e$e0ahkan ba'ian %an' $e$bin'un'kan !er ebu!3 Sehin''a akin' a %ikn%a berla!ih4 Li +un Li(n' !idak e$"a! $en'un5un'i ThaiSan--ai ke$bali dan keda!an'an &in-&in ber a$a u i(kn%a !idak dike!ahuin%a3 #3 Ru$i!n%a &in!a Se'i Ti'a Sua!u hari !en'ah dirin%a a %ik berla!ih ila!4 ku"in'n%a %an' !a5a$ $enden'ar lan'kah-lan'kah kaki di ke5auhan3 Den'an ke$a$"uan il$u ila!n%a aa! ini4 Li +un Li(n' da"a! $enden'ar uara a$"ai "uluhan lan'kah4 bahkan ia $a$"u $e$"erkirakan 5u$lah (ran' %an' edan' $enda!an'i er!a kelihaian il$u $erin'ankan !ubuh $ereka3 :an' da!an' kali ini4 $enuru! "en'a$a!ann%a adalah dua (ran' den'an il$u $erin'ankan !ubuh %an' !in''i3 Li +un Li(n' $en'hen!ikan 'erakann%a dan $enan!i keda!an'an (ran' !er ebu!3 Tidak la$a ke$udia !erliha! $un0ul dari balik "e"(h(nan %an' ri$bun4 dua (ran' e"er!i du'aann%a3
http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 4 dari 54

1ereka adalah &in-&in dan Tan' Bun =n3 Sela$a a!u bulan ini $ereka "un ibuk4 elain $e$"er ia"kan e$ba%an'an ba'i 1a !er The-+(k-Lian'4 Tan' Bun =n 5u'a di ibukkan den'an hal-hal %an' haru diuru n%a eba'ai ke!ua baru ThaiSan--ai3 Den'an bi$bin'an ibu 'urun%a4 ia $e$"ela5ari eluk-beluk "ar!ai3 S%ukur eba'ai $urid "er!a$a4 ia !elah la$a di"er ia"kan eba'ai 0al(n "en''an!i hin''a !idak !erlau ban%ak uru an "ar!ai %an' belu$ dike!ahuin%a3 Seba'ai 0ian'bu5in4 Tan' Bun =n $era akan beban %an' di andan'kan 0uku" bera!4 elain haru $e$bala denda$ ke$a!ian 'urun%a4 ia 5u'a dihara"kan da"a! $en'e$balikan ke5a%aan Thai-San--ai3 <n!un' dia diban!u ibu 'uru dan u i(kn%a hin''a beban !er ebu! ediki! berkuran'3 Di a$"in' i!u4 dia dan &in-&in 5u'a berla!ih kera $e$"ela5ari il$u-il$u %an' di!urunkan 6i-:an-&in5in ke"ada $ereka berdua3 Den'an e$an'a! $en%ala-n%ala &in-&in dan Tan' Bun =n $eneri$a "ela5aran u i(kn%a dan $ela!ihn%a !eru $eneru 3 Tiada )ak!u luan' %an' $ereka ia- iakan ela$a ebulan ini un!uk berla!ih3 Den'an ke ibukan !er ebu!4 "erlahan-lahan ke edihan &in-&in a!a ke$a!ian a%ahn%a $ulai berkuran' ediki! de$i ediki! dan ke0eriaan dulu di )a5ahn%a $ulai na$"ak3 Sela$a ini baik n%(n%a &en-/ui-Lan dan Tan' Bun =n !idak berani $en%in''un' $a alah "er5(d(han e uai "e an !erakhir 1a !er The-+(k-Lian'3 Selain $a ih dala$ $a a berkabun'4 n%(n%a &en /ui Lan !idak $au &in-&in ke$bali $in''a! be'i!u "er5(d(hann%a di in''un' )ak!u i!u3 Sekaran' &in-&in adalah a!u- a!un%a belahan ha!in%a dan ia !idak $au kehilan'an "u!ri ke a%an'ann%a ini3 Seba'ai e(ran' ibu %an' $e$"u%ai naluri keibuan %an' !in''i4 n%(n%a &en /ui Lan da"a! $endu'a ha!i &in-&in !elah diberikan ke lain (ran'4 bukan ke"ada Tan' Bun =n3 Dia la"a!-la"a! da"a! $endu'a ia"a "e$uda !er ebu!4 )alau"un "ada da arn%a ia !idak kebera!an a$a ekali na$un "e an !erakhir ua$in%a !idak b(leh diabaikan be'i!u a5a3 1e$an' di 5a$an !er ebu!4 "e an (ran' %an' udah $enin''al dunia $eru"akan "e an %an' haru dilak anakan3 +alau !idak bi a di an''a" kuala! dan !idak berbak!i3 6u'a dala$ $elan' un'kan "erka)inan4 haru $enun''u $a a "erkabun'an ele ai %ai!u !i'a !ahun la$an%a3 En!ah ba'ai$ana reak i &in-&in bila $enden'ar "e an !erakhir a%ahn%a !er ebu!3 >/ei4 &in-&in4 en'kau udah ke$bali? eru Li +un Li(n' 'e$bira3 1e$an' e5ak &in-&in $en'hilan'4 ia elalu $e$ikirkan &in-&in4 !aku! !er5adi e ua!u a"a-a"a hin''a ke$un0ulan &in-&in di a$bu!n%a den'an ha!i le'a3 >Li(n'-k(4 en'kau enak-enak di ini %a4 ru"an%a udah lu"a a$a Thai-San--ai ki!a? 5a)ab &in-&in a$bil $era5uk3 Tan' Bun =n dan Li +un Li(n' !er!a)a !erbahak-bahak $eliha! kelakuan &in-&in3 Dia$-dia$ Tan' Bun =n 'e$bira $eliha! ke0eriaan &in-&in !elah ke$bali e"er!i e$ula3 &u$a dala$ ha!in%a !er eli" ediki! 'an5alan $eliha! keakraban Li +un Li(n' dan &in-&in3 Dia endiri dia$-dia$ udah la$a $en0in!ai &in-&in4 a"ala'i e!elah !ahu ia bakal $en5adi 0al(n ua$i &in-&in3 Seba'ai e(ran' lelaki4 )alau"un !i"en%a bukan e(ran' "e0e$buruan na$un $eliha! keakraban "u5aan ha!in%a den'an lelaki lain4 $au !idak $au $en'an''u ha!in%a3
http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 5 dari 54

Ta"i Tan' Bun =n $e$iliki kebe aran ha!i %an' !in''i4 'an5alan !er ebu! !idak $e$bua!n%a ke0e)a3 Ia "a rah4 karena dia "un !ahu ebenarn%a &in-&in lebih akrab den'an Li +un Li(n' di bandin'kan den'an dirin%a3 Sedan'kan ba'i Li +un Li(n'4 ia $en'an''a" &in-&in eba'ai adik endiri4 5auh dari "ra an'ka %an' !idak-!idak ehin''a ia $eladeni e'ala 0el(!eh a!au 'urauan &in-&in den'an e)a5arn%a3 1i$"i "un ia !idak $en%an'ka a$a ekali bah)a ha!i dara $ani ini udah di erahkan bula!-bula! !erhada"n%a3 Li +un Li(n' 5u'a !elah $en'e!ahui "er5(d(han &in-&in dan Tan' Bun =n4 dan dia$-dia$ an'a! e!u5u den'an kein'inan 1a !er The-+(k-Lian' !er ebu!3 1ereka berdua $eru"akan "a an'an %an' an'a! e!i$"al3 Be'i!ulah $ereka ber!i'a ber enda 'urau den'an akrabn%a a$a e"er!i dahulu ebelu$ !urun 'unun'3 Na$un dibalik i!u4 $a in'-$a in' ha!i $e$iliki ke'undahan endiri- endiri3 Tan' Bun =n den'an ke0e$buruann%a ke"ada Li +un Li(n'4 &in-&in den'an kerinduanan%a ke"ada Li +un Li(n'4 Li +un Li(n' den'an kerinduann%a ke"ada iau-Erl3 Sela$a bebera"a hari ke de"an4 $ereka elalu berku$"ul ber a$a3 +adan'kadan' berla!ih ber a$a e"er!i dulu3 Den'an il$u ila!n%a %an' udah $en0a"ai ke e$"urnaan4 Li +un Li(n' $a$"u $e$berikan "e!un5uk-"e!un5uk dan kele$ahan-kele$ahan 'erakan Tan'-Bun-=n dan &in-&in dala$ berla!ih il$u "edan' %an' di!urunkan 6i-:an-&in5in3 Berka! ban!uan Li +un Li(n'4 Tan' Bun =n dan &in-&in da"a! $e$"ela5ari il$u-il$u 6i-:an-&in5in den'an e$"urna3 1ereka an'a! ber!eri$a ka ih a!a "e!un5uk-"e!un5uk Li +un Li(n'3 1ereka !idak $alu $e$in!a "e!un5uk !e$an e"an!aran karena e5ak ke0il $e$an' $ereka $en'akui ke0erdikan Li +un Li(n' dan erin' $e$in!a ban!uann%a a"abila $en'ala$i ke uli!an dala$ $e$"ela5ari il$u %an' di!urunkan 1a !er The-+(k-Lian'3 Ba'i Li +un Li(n' endiri4 !an"a di adarin%a "e$aha$ann%a akan il$u ila! ThaiSan-"ai %an' $urni $e$bua! ke$a5uan !er endiri ba'i il$u ila!n%a3 Lebih-lebih den'an il$u a5aran 6i-:an-&in5in %an' an'a! heba! ini4 berka! baka!n%a %an' !in''i4 $anAaa! %an' ia "er(leh 5u !eru lebih be ar dari Tan' Bun =n dan &in-&in3 --- 000 ----a'i %an' 0erah4 Li +un Li(n' edan' $enaiki "un0ak 'unun' Thai-San un!uk $en'un5un'i &in-&in dan Tan' Bun =n di Thai-San--ai3 Ia $endaki "un0ak 'unun' dari arah a$"in' $elalui hu!an %an' di"enuhi "e"(hanan %an' ri$bun4 dan !e$bu ke la"an'an di $ana Tan' Bun =n dan &in-&in bia a berla!ih ila!3 Tidak a$"ai bela an lan'kah la'i4 ia akan keluar dari hu!an ini dan a$"ai di la"an'an berla!ih ila! $urid-$urid Thai-San--ai3 Sa%u"- a%u" !elin'an%a $enden'ar uara i ak !an'i ia"a 'eran'an %an' $enan'i e(ran' )ani!a di ba'ian kiri hu!an !er ebu!3 Dili"u!i ra a heran4 Li +un Li(n' $en%u uri hu!an !er ebu! $en0ari edih di "a'i %an' 0eria ini3 Ben!uk !anah ba'ian kiri hu!an ini a'ak $enurun ke ba)ah4 den'an ha!i-ha!i Li +un Li(n' ber5alan $enurun3 Suara i ak !an'i !er ebu! e$akin 5ela !erden'ar di !elin'an%a4 !ak bera"a la$a ke$udian dari balik ri$bunn%a e$ak belukar %an' $en'hadan' di
http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 6 dari 54

de"an4 !erden'ar uara e(ran' )ani!a edan' $en'hibur e e(ran'3 Li +un Li(n' !idak da"a! $eliha! ia"a ke dua )ani!a !er ebu! karena !erhalan' reri$bunan e$ak belukar dan daun-daun ba$bu liar na$un ia $en'enali uara !er ebu!3 Suara i!u adalah uara n%(n%a &en-/ui-Lan %an' edan' $en'hibur &in&in3 -ada $ulan%a Li +un Li(n' $en%an'ka &in-&in $enan'i karena !erin'a! ke$bali akan a%ahn%a hin''a ia $e$u!u kan un!uk !idak $en'an''u $ereka dan ke$bali ke balik hu!an3 Na$un ebelu$ kakin%a $elan'kah4 !erden'ar n%(n%a &en-hui-Lan $en%ebu!-n%ebu! na$an%a hin''a !an"a di adarin%a4 ia iku! $enden'arkan "e$bi0araan $ereka3 >&in-&in4 aku !ahu en'kau dia$-dia$ lebih $en%ukai +un Li(n' dari "ada !(auhen'4 Bun =n3 Ta"i "e an !erakhir a%ah$u !idak b(leh ki!a abaikan3 7alau"un Bun =n !idak e!a$"an dan elihai +un Li(n' !a"i aku !ahu dia an'a! $en0in!ai$u3 B(leh di bilan' "e$uda e"er!i Bun =n 5aran' di!e$ui ehin''a dia $eru"akan "a an'an %an' e!i$"al den'an$u3 Sedan'kan +un Li(n'4 a"akah en'kau %akin dia $en%ukai diri$u e"er!i en'kau $en%ukain%aB? Sa$bil $en'u a" bu!ir-bu!ir air $a!a %an' $en'alir di )a5ahn%a %an' 0an!ik 5eli!a !er ebu!4 &in-&in berka!a >=ku !ahu $a4 eba'ai anak %an' berbak!i aku haru $elak anakan "e an !erakhir a%ah !a"i Li(n'-k(83? &in-&in !idak da"a! $en%ele aikan ka!a-ka!an%a4 ia ke$bali $enan'i edih3 Li +un Li(n' $enden'arkan "e$bi0aran ibu dan anak !er ebu! den'an )a5ah $el(n'( akin' ka'e!n%a3 Tidak di an'kan%a a$a ekali4 &in-&in %an' ela$a ini dia an''a" adik endiri $enaruh ha!i ke"adan%a4 bukan eba'ai kakak !a"i eba'ai e(ran' 'adi !erhada" e(ran' "ria3 /a!in%a !er'un0an' heba! $enden'ar "en'akuan &in-&in !er ebu!3 -ikirann%a ber"u!ar-"u!ar den'an ka0au4 !ak diden'arn%a lan'kah &in-&in dan n%(n%a &en-/ui-Lan %an' $en5auh3 Dia !er"aku dia$ dala$ ke un%ian4 en!ah udah bebera"a la$a ebelu$ ia ke$bali $e$bu$i3 -erlahan-lahan di!in''alkann%a hu!an !er ebu! dan ke$bali ke kedia$ann%a4 !idak 5adi $en'un5un'i Thai-San--ai3 Sela$a "er5alanan "ulan'4 (!akn%a berke0a$uk3 Dia $era a !erharu $enden'ar "en'akuan &in-&in !er ebu! ekali'u $enaruh i$"a!i %an' be ar ke"ada Tan' Bun =n3 Dia udah $en'an''a" Tan' Bun =n eba'ai kakak endiri4 hin''a dia !idak $au $e$bua! ha!in%a ke0e)a3 Be'i!u "ula den'an &in-&in4 Li +un Li(n' !idak $au han%a dikarenakan dirin%a4 hubun'an dirin%a den'an Tan' Bun =n $en5adi re!ak3 /ari i!u eharian dia !er$enun' $e$ikirkan 5alan keluar !erhada" $a alah ini4 !a"i e$akin di"ikirkan e$akin bin'un' ia 5adin%a3 Baru kali ini den'an ke0erdikan %an' di$ilikin%a4 Li +un Li(n' !idak da"a! $e$e0ahkan ua!u $a alah3 Se!elah b(lak-balik4 $eni$ban' di ana- ini4 akhirn%a Li +un Li(n' $e$u!u kan un!uk !urun 'unun' endirian ekali'u $en0ari 5e5ak keka ih ha!in%a4 iau-Erl3 Dia berhara" ke"er'iann%a da"a! $e$"erera! hubun'an &in-&in dan Bun =n3 Dala$

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 7 dari 54

ha!in%a ia berhara" $ereka berdua !eran'ka" 5(d(hn%a dan berbaha'ia ela$an%a3 Ia beren0ana !idak akan ber!e$u $ereka la'i ebelu$ ia $enden'ar beri!a baha'ia !er ebu!3 Bebera"a hari Li +un Li(n' !idak $un0ul $en'un5un'i Thai-San--ai $e$bua! ha!i &in-&in ke$bali kan'en na$un ia !idak berani $en'a5ak uhen'n%a $enen'(k keadaan Li +un Li(n'3 Se5ak "e$bi0araann%a den'an ibun%a di dala$ hu!an4 &in&in $en5adi ediki! "endia$ dan a'ak $en5a'a 5arak den'an Tan' Bun =n3 Tan' Bun =n %an' berha!i halu e(lah $en'er!i bah)a $en5auhn%a &in-&in !er ebu! dikarenakan "e an-"e an !erakhir 1a !er The-+(k-Lian'3 En!ah ka"an4 ru"an%a uni(n%a !elah $e$beri!ahukan !en!an' "er5(d(han !er ebu!3 /al ini 5u'a $e$bua!n%a ediki! $alu ehin''a (!($a!i 5u'a $en5a'a 5arak dan !idak eakrab ebelu$n%a3 Tan' Bun =n heran $en'a"a ela$a bebera"a hari Li +un Li(n' !idak $un0ul-$un0ul4 a"akah kea %ikan berla!ih 5adi lu"a )ak!u e"er!i %an' duludulu4 du'an%a3 Se$in''u !elah berlalu na$un ba%an'an !ubuh Li +un Li(n' belu$ !erliha! 5u'a ehin''a akhirn%a !an"a $e$ikirkan a"a "un &in-&in $en'a5ak Tan' Bun =n $en'un5un'i kedia$an Li +un Li(n'3 Se"an5an' "er5alanan $enu5u "(nd(kan Li +un Li(n'4 &in-&in dan Tan' Bun =n berdia$ diri4 !idak e"er!i bia an%a $ereka a'ak kaku un!uk $e$ulai "e$bi0araan4 $a in'-$a in' ibuk den'an "ikiran endiri3 =khirn%a a$bil $elirik dia$-dia$ ke arah u$(in%a dari a$"in'4 den'an $e$beranikan diri Tan' Bun =n berka!a lirih >Suu33$(i4 a"akah en'kau udah !ahu $en'enai "e an !erakhir uhuB? Den'an )a5ah berubah ke$erahan $ena$bah keru"a)anann%a4 &in-&in $en'an''ukkan ke"alan%a den'an le$ah3 >=ku !ahu uhen'4 !a"i ebaikn%a e!elah $a a berkabun' ele ai baru ki!a baha la'i? ahu! &in-&in ha!i-ha!i3 >Baiklah? ka!a Tan' Bun =n3 7alau"un "er$a alahan ini $a ih $en'a$ban' !a"i $eliha! 5a)aban &in-&in !adi4 ha!i Tan' Bun =n ediki! 'e$bira4 "alin' !idak &in&in !idak $en(lakn%a hin''a ia $a ih ada hara"an3 Be'i!u a$"ai di "un0ak kedia$an Li +un Li(n'4 $ereka e'era ber!eriak $e$an''il-$an''il Li +un Li(n' !a"i !ak ada bala an3 Den'an heran $ereka berdua $en'elilin'i eki!ar "(nd(k di $ana bia a Li +un Li(n' berla!ih ila!3 Lalu $ereka $e$a uki "(nd(kan4 keadaan dala$ "(nd(kan !er ebu! k( (n'4 !idak ada %an' aneh3 Na$un ke!ika $ereka $e$a uki ka$ar Li +un Li(n'4 !idak !erliha! bun!alan "akaian %an' bia a di'unakan Li +un Li(n' un!uk berkelana3 Gela'a!n%a Li +un Li(n' !elah !urun 'unun' ela$a bebera"a hari ebelu$n%a !an"a ber"a$i!an ke"ada $ereka3 Den'an )a5ah k( (n'4 &in-&in dia$ $e$bi u edan'kan Tan' Bun =n e'era keluar dan $en'erahkan il$u l)eekan' ber!eriak $e$an''il Li +un Li(n'3 Ia berhara" Li +un Li(n' $a ih berada di eki!ar4 !idak !urun 'unun' na$un !en!u a5a !eriakann%a !idak ada ha iln%a3 &in-&in $endia$kan a5a !eriakan uhen'n%a

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 8 dari 54

!er ebu!4 bahkan ia e(lah !idak $enden'ar a$a ekali3 -ikiran n%a $ela%an' en!ah ke$ana4 dari udu! $a!an%a !a$"ak $en'e$ban' air $a!a %an' !ak bi a di e$bun%ikan3 Sa$bil $enahan air $a!a %an' $ulai $en'enan'4 &in-&in ber5alan keluar dari "(nd(kan !er ebu! dan berka!a "erlahan ke"ada !(a- uhen'n%a >Tidak u ah di "an''il-"an''il la'i uhen'4 Li(n'-k( "a !i udah 5auh $enin''alkan !e$"a! ini3 Sebaikn%a ki!a "ulan' a5a3? Tan' Bun =n $ena!a" )a5ah &in-&in ediki! ke"u0a!an !er ebu!4 ha!in%a !iba-!iba $era a "erih $eliha! ke edihan %an' na$"ak di )a5ah &in-&in3 Dia !ahu ke edihan dan air $a!a %an' !a$"ak $en'enan' di $a!an%a %an' indah !er ebu! un!uk ia"a3 /a!i Tan' Bun =n ba'aikan !en''ela$ 5auh di ba)ah da ar a$udera3 Dia !ahu diri4 dia$-dia$ ia $e$u!u kan un!uk $undur dan $e$biarkan ke0in!aann%a ini $en0ari "u5aan ha!in%a endiri3 +ebe aran 5i)a e(ran' Tan' Bun =n $e$an' un''uh 5aran' ki!a !e$ui4 u$u$n%a bila ki!a $en0in!ai e(ran' 'adi 4 ki!a "a !i in'in $e$ilikin%a dan beru aha ekua! !ena'a un!uk $e)u5udkann%a4 !erle"a a"akah i 'adi !er ubu! $en%ukai diri ki!a a!au !idak4 a!au bahkan !elah $en%ukai (ran' lain3 Si lelaki !er ebu! ebenarn%a lebih $e$ikirkan kebaha'iaann%a endiri ke!i$ban' kebaha'ian i 'adi 3 Ini bukan 0in!a %an' e5a!i4 0in!a Tan' Bun =n adalah 0in!a e5a!i3 7alau"un den'an ha!i %an' berdarah-darah $eliha! keka ih "u5aann%a $en0in!ai (ran' lain4 !a"i den'an 5i)a be ar ia rela $ele"a kan an' keka ih ke"ada (ran' lain de$i kebaha'iaan "u5aan ha!in%a3 +ee (kan harin%a4 n%(n%a &en /ui Lan hi !eri be'i!u $en'e!ahui &in-&in ke$bali $in''a!3 Dala$ ura! %an' ia !in''alkan4 &in-&in $e$in!a $aaA a!a e'ala "erbua!an ibun%a dan !eru!a$a ke"ada Tan' Bun =n er!a $e$(h(n a'ar uhen'n%a da"a! !uru! $en5a'a ibun%a baik-baik3 Dala$ ura!n%a $e$an' &in-0in !idak $en%ebu!kan ala ann%a $in''a! na$un baik Tan' Bun =n dan n%(n%a &en /ui Lan !ahu bah)a &in-&in hendak $en0ari keberadaan Li +un Li(n'3 Den'an !abah4 Tan' Bun =n $en'hibur uni(n%a den'an ka!a-ka!a hiburan3 7alau"un ha!in%a "erih4 !idak di!un5ukkann%a4 na$un n%(n%a &en /ui Lan !ahu4 ha!i Tan' Bun =n "a !i !er0abik-0abik3 Den'an ha!i iba4 n%(n%a &en /ui Lan $eli$"ahkan ka ih a%an'n%a ke"ada $uridn%a %an' e!ia ini4 dia$-dia$ ia udah $en'an''a" Tan' Bun =n eba'ai anakn%a endiri3 Seba'ai ke!ua baru Thai-San--ai !en!u a5a !idak lelua a ba'i Tan' Bun =n un!uk "er'i !urun 'unun' $en0ari &in-&in3 Selain i!u $a ih ban%ak "eker5aan %an' haru ia !an'ani eba'ai 0ian'bu5in3 /ari-hari elan5u!n%a ia habi kan den'an beker5a kera $ela!ih $urid-$urid ThaiSan-"ai dan $ela!ih e$ua il$u a5aran 6i-:an- &in5in den'an un''uh- un''uh ehin''a il$u ila!n%a $a5u "e a!3 33 Se(ran' La)an Tan''uh Sa!ria Cha((1) ber"e0i a in' ber!ali4 Ber"edan' 7uk(u(#) ebenin' al5u beku4

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 9 dari 54

-elana "erak kila"i kuda "u!ih4 Ge'a berkelaba! Dbak bin!an' $elin!a 3 Se"uluh lan'kah bunuh a!u (ran'4 Ribuan li belu$ 5u'a !erhen!ikan(3)4 /abi !u'a keba kan ba5u berdebu4 Ber!a"a $e$bena$kan na$a dan diri3 -an'eran Ein Lin'(*) $en'a5akn%a $inu$4 -edan'"un di0("(! lin!an'kan di lu!u!3 1enik$a!i denden' ber a$a Chu /ai(,)4 1en%u'uhi $inu$an $e$bu5uk /(u :in'3 Ti'a 0a)an !eru ikrarkan u$"ah4 1er(n!(kkan 7u%ue(.) "un !era a rin'an4 +ala arak "ana i $a!a !elin'a4 e$an'a! ber'(lak Dbak inar "elan'i3 =%unkan "alu la$a!kan ne'eri Cha(4 Baru na$an%a udah 'e!arkan /andan(2) =badilah na$a dua a!ria "erka a4 Dala$ lubuk ha!i "enduduk Dalian'(F) Tulan' a!ria 'u'ur haru$ e$erbak4 Tak $alu dianu'rahi 'elar "ahla)an4 Ti$ban' 5adi "enun''u le$ari buku4 Sa$"ai ubanan !ekuni ki!ab $i !ik(G)3 -(1) Cha( adalah alah a!u dari ke!u5uh kera5aan di Ha$an 7arrin' +in'd($ 3 (#) 7uk(u4 e5eni "edan' $elen'kun' berben!uk abi! dari ne'eri 7u3 (3) <n'ka"an ini diku!i" dari "er0aka"an Chuan' Ci den'an Ra5a 7en $en'enai uru an "edan'3 (*) 7ei 7u5i %an' lebih dikenal eba'ai Einlin' 6un a!au -an'eran Ein Lin'3 Na$a 7u5i a!au B(e +ie ini ke$udian di"akai 6in :(n' un!uk !(k(h 0eri!era T( Li(n' T(3 (,)Chu /ai dan /(u :in' adalah dua "endekar %an' di"akai (leh "an'eran Einlin' dan akhirn%a bi a $en%ela$a!kan ne'eri Cha( den'an $en'u ir "a ukan Iin3 (.) 7u%ue4 li$a 'unun' %an' dian''a" u0i di Ti(n'k(k !er$a uk Tai han3 (2)/andan4 ibu k(!a ne'eri Cha(3 (F) Dalian'4 ibu k(!a ne'eri 7ei3 (G) 1ak udn%a TaiJuan 6in' 4 kar%a :an' Ei(n' di Ha$an Eihan (/an Bara!)3 Ber!u$"u "ada Euan a!au $% !i0i $4 dan dala$ berba'ai %airn%a4 Li Bai erin' $en'e5ek ki!ab ini3 S%air di a!a ber5udul >Balada Sa!ria -endekar? kar%a "en%air le'endari Li Bai4 $en0eri!akan ke"ahla)anan e(ran' "endekar3 /a il dari "eri !i)a "en%erbuan di Sha(-Lin $e$bua! na$a be ar Li +un Li(n' $akin !erkenal4 ke$a$"uann%a $enandin'i ke!ua 1(-+au) $en5adi buah bibir u$a! "er ila!an di $ana-$ana3 Ban%ak %an' in'in berkenalan den'an !(k(h "alin'

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 10 dari 54

"("uler aa! ini !a"i $ereka ke0e)a karena keberadaan Li +un Li(n' ukar di5a5aki3 Sela$a bebera"a bulan e!elah "er!e$"uran be ar di Sha(-Lin an!ara "ihak Bu-li$ Ti(n'-'(an den'an "ar!ai 1(-+au)4 dunia "er ila!an $en'ala$i $a a !enan' e$en!ara4 "ihak 1(-+au) !idak $elakukan "er'erakan a"a "un3 Saa! i!u Li +un Li(n' edan' berada di daerah +an'la$ %an' edan' $e$a uki $u i$ "ana 3 1u i$ "ana di +an'la$4 keadaan udara enan!ia a 0enderun' naik4 e$en!ara kadan' an'in !idak ediki! "un berhe$bu un!uk ekedar $e$beri ke e'aran di ian' dan $ala$ hari3 Ban%ak "enduduk +an'la$ %an' $era a ke'erahan baik berada di dala$ $au"un di luar ru$ah3 Di $ana 5ika $ereka $e$buka 5endela4 bukan ha)a e'ar nan e5uk %an' akan berhe$bu $a uk ke dala$ ru$ah4 $elainkan ha)a "ana %an' e$akin $e$bua! ke'erahan3 Di $u i$ e"er!i ini bia an%a elera $akan "un $enurun4 (ran' lebih ban%ak $inu$ air din'in a!au e un!uk "ena)ar daha'a3 Ba'i )ar'a Ti(n'k(k %an' an'a! 'e$ar $en'k(n u$ i $ie4 na$un e5ak 'el($ban' $u i$ "ana !iba di k(!a ini4 $aka ban%ak )ar'a %an' !idak ber elera un!uk $en%an!a" $akanan !er ebu!3 Be'i!u "ula den'an bebera"a re !(ran $ie l(kal di +an'la$ $era a ia- ia a5a un!uk $ena)arkan $ie ke"ada "ara "elan''an4 karena aa! ini "ara "enduduk lebih !er!arik un!uk $enik$a!i $inu$an din'in %an' e'ar3 B(leh 5adi dika!akan4 aa! ini "enduduk +an'la$ 0enderun' $e$ilih $akanan %an' rin'an4 0e"a! dala$ "en%a5ian4 dan e uai den'an keadaan $u i$ aa! ini3 Se$en!ara $a akan $ie !radi i(nal ini ediki! k($"lek a!au ru$i! dala$ "en'(lahan4 )alau"un $akanan !er ebu! han%a beru"a $ie %an' udah $en5adi din'in4 na$un "r( e a)al %an' haru $ereka lakukan ialah !erlebih dahulu $en'uku $ie !er ebu! ebelu$ di$a ukkan ke dala$ air rebu an a'ar $en5a$in !ek !ur $ie %an' benar3 Se!elah dikira-kira rebu an !adi !elah 0uku"4 $aka $ie ke$udian dikeluarkan dari air4 di!aruh ke dala$ ebuah $an'kuk un!uk didin'inkan baik den'an ki"a a!au air din'in3 Se$ua "r( e %an' dilakukan ini !ak lain !ak bukan un!uk $en5adikan $ie !adi da"a! dikun%ah den'an enak3 1akan $ie din'in han%alah eba'ai alah a!u dari bebera"a !radi i kun( rak%a! Ti(n'k(k eba'ai $akanan %an' "a!u! di a5ikan "ada $u i$ "ana 3 -ada $u i$ "ana aa! i!u4 u$u$n%a +ai ar Ti(n'k(k $e$ilih un!uk "er'i ke ru$ah "eri !iraha!an $u i$ "ana 4 %an' bia an%a diban'un di daerah "e'unun'an a!au di a$"in' !ela'a4 e"er!i di daerah +an'la$4 alah a!u !e$"a! "eri !iraha!an $u i$ "ana !erkenal di kere idenan /ebei4 Ti(n'k(k u!ara4 dan I !ana 1u i$ -ana di -eikin'3 Sa%an'n%a4 han%a bebera"a "enduduk a5a %an' da"a! $enik$a!i !e$"a!-!e$"a! e"er!i i!u4 dan !idak ba'i "enduduk %an' kuran' $a$"u4 karena bia%an%a %an' $ahal3 Se$en!ara i!u ada 0ara %an' di"erkenalkan (leh Bai 6u%i4 e(ran' "en%air !erkenal "ada $a a Dina !i Tan' (.1F-G02) %ai!u4 Kden'an $e$bua! ka$ar ela"an' $un'kinK4 karena den'an $e$iliki ka$ar %an' la"an'4 $aka an'in da"a! ber'erak den'an lelua a di dala$ ruan'an ka$ar3 -ada Ha$an kun( dahulu4 ban%ak !e$"a! di Ti(n'k(k %an' $e$"un%ai kebia aan !idur berala kan !ikar %an' !erbua! dari bulu a!au e5eni !ikar "andan %an' di!aruh di

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 11 dari 54

a!a !ila$ a!au ka ur un!uk $en'uran'i eAek dari en'a!an inar $a!ahari3 Duduk dala$ keadaan !enan' den'an ebuah ki"a di !an'an dan e$an'kuk u" "lu$ ( ua!u 5eni $inu$an !radi i(nal $u i$ "ana di Ti(n'k(k) di a!a $e5a $ereka3 6ika dibandin'kan den'an "ara +ai ar dan bebera"a !e$"a! "eri !iraha!an $u i$ "ana $ereka4 ban%ak rak%a! bia a %an' !in''al di bebera"a kuil di a!a 'unun' un!uk $en'hindari ha)a "ana 3 1ei :a(0hen4 e(ran' "en%air "ada $a a Dina !i S(n' (*#0-*2G)4 $era a bah)a 0andi %an' henin' dan berada "ada !e$"a! %an' !er"en0il dan dikelilin'i (leh "e"(h(nan $eru"akan !e$"a! !erbaik un!uk $ele)a!kan $u i$ "ana 3 Dala$ "ui i kun( $en'a!akan4 Kbah)a "ara 0endikia)an dan "en%air keban%akan lebih $en%ukai k(la$ er(5a %an' dilindun'i (leh "(h(n )ill()3 =r($a dari !ana$an-!ana$an !er ebu! !elah $a$"u $en'halau ke5en'kelan %an' da!an' "ada $u i$ "ana 3K &ara lain %an' lebih $udah un!uk $en'an!i i"a i ha)a "ana "ada $u i$ ini ialah4 $e$ban'un a!a" ru$ah lebih !in''i4 !era a lebih din'in3Ban%ak "enduduk $e$indahkan !e$"a! !idurn%a ke luar ru$ah dan !idur di ba)ah a!a" lan'i! ela$a hari-hari !er"ana ini3 Baik !idur di luar4 5u'a "ara "enduduk4 ban%ak %an' "er'i $akan keluar4 dan berbin0an'-bin0an' a$"ai laru! $ala$3 Tradi i ini ban%ak dilakukan di bebera"a !e$"a! di Ti(n'k(k !er$a uk di daerah +an'la$3 Selain i!u4 "enduduk +an'la$ 5u'a $e$iliki kebia aan $akan-$akanan %an' !erbua! dari e ala$i4 %an' $ana e -e !er ebu! diku$"ulkan "ada $u i$ din'in dan di i$"an un!uk di'unakan "ada $u i$ "ana 3 Oran' $en''unakan e un!uk $en%i$"an $akanan dan 5u'a un!uk $e$bua! $inu$an din'in3 Na$un u$u$n%a hal !er ebu! $e$un'kinkan han%a ba'i (ran'-(ran' %an' $a$"u a5a3 +e$udian4 den'an $eliha! !in''in%a akan "er$in!aan4 "enduduk +an'la$ $ulai $elakukan u aha "en'an'ku!an dan "e5ualan e 4 %an' $ana $e$ban!u $e$"er"an5an' "en''unaan e ba'i "ara keluar'a %an' !idak $e$iliki "e!i e 3 Na$un4 "endeka!an %an' lebih !erkenal ba'i "ara "enduduk +an'la$ un!uk da"a! !in''al den'an keadaan !enan' ialah4 $e$iliki ha!i %an' la"an' dan hidu" e0ara da$ai3 K+arena den'an ha!i %an' la"an'4 $aka e0ara lahiriah4 hidu" "un akan !era a !enan'3K Ini $eru"akan bun%i dari alah a!u "e"a!ah kun( Ti(n'k(k %an' an'a! 0(0(k un!uk $enenan'kan "ara "enduduk dala$ $en'hada"i $u i$ "ana 3 Sa$bil $e$inu$ e$an'kuk u" lu$4 den'an !enan' Li +un Li(n' $ena!a" 5alanan k(!a !er ebu! %an' 0uku" len''an' di alah a!u $e5a )arun' $akan !erbe ar di k(!a ini3 Sua ana !idak be'i!u ra$ai4 $un'kin "ara "enduduk $ala keluar ru$ah di ian' hari %an' !erik ini3 <$u$n%a $ereka $enunda uru an keluar ru$ah hin''a (re hari ehin''a !ena'a $ereka !idak !erkura akiba! "ana n%a $u i$ "ana ini3 Sela'i $enik$a!i u"n%a4 !erliha! (lehn%a !i'a (ran' "ria $e$a uki )arun' $akan !er ebu!3 Li +un Li(n' $en'enali dua dari !i'a "ria !er ebu!4 $ereka adalah +)i-

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 12 dari 54

en'-0u ( i ba%an'an ibli ) dan 'urun%a4 Bu-en'-0u ( i !an"a ba%an'an)3 Sedan'kan "ria ke !i'a %ai!u e(ran' "e$uda a in' beru ia eki!ar dua "uluh li$a !ahunan !idak di kenaln%a3 -e$uda ini keliha!an bera al dari ne'eri Thian-T(k (India)4 )a5ahn%a 0uku" $enarik den'an kuli! %an' ke0(kla!an4 !ubuhn%a %an' 0uku" !in''i dan $a!an%a %an' kebiruan $e$bua! ia"a "un %an' keben!r(k den'an inar $a!a ini4 ber'idik er!a bulu r($a "ada berdiri3 S(r(! $a!a "e$uda ini e(lah-(lah $ene$bu ke dala$ 5i)a (ran' %an' di!a!a"n%a3 Sika" Bu-en'-0u !erhada" "e$uda ini !erliha! an'a! h(r$a!4 $un'kin "e$uda ini bera al dari kalan'an !in''i di ne'eri a aln%a3 Dala$ eri ebelu$n%a4 Li +un Li(n' "ernah ben!r(k eben!ar den'an Bu-en'-0u di )arun' $akan di k(!a Lin-=n4 !e$"a! di $ana dia ber!e$u +i$ Bi &u un!uk "er!a$a kalin%a3 1ula-$ula %an' $en%adari kehadiran Li +un Li(n' di )arun' $akan ini adalah +)i-en'-0u4 den'an !er"eran5a! ia e'era $e$bi iki 'urun%a3 Bu-en' 0u $enen''(k ke arah Li +un Li(n'4 a$bil $en%erin'ai era$4 dia ke$bali berbi0ara ke"ada "e$uda aneh !er ebu! eakan hendak $e$beri!ahu ia"a 'eran'an diri Li +un Li(n'3 1a!a Li +un Li(n' ben!r(k den'an (r(! $a!a "e$uda !er ebu!4 Li +un Li(n' $era a ba'aikan di e!ru$ (leh ua!u kekua!an %an' $aha da h%a! $elalui (r(! $a!a !a5a$ i "e$uda3 S(r(! $a!a ini bukan (r(! $a!a bia a4 di dala$n%a $en'andun' kekua!an aneh %an' !ak $a$"u di !(lakn%a4 $enera)an' 5auh $en%elu u" ke dala$ 5i)a !erdala$n%a3 /an%a karena $e$iliki ke!an''uhan %an' $elebihi $anu ia bia a dan il$u %an' dilan0arkan "e$uda aneh !er ebu! han%a ber iAa! $en'u5i a5a ehin''a Li +un Li(n' akhirn%a $a$"u $en'alihkan $a!an%a dari (r(! $a!a i "e$uda !er ebu!3 Dia$-dia$ ha!in%a an'a! !er0eka!4 ia "ernah $enden'ar dari u0(u)n%a %an' erin' $en'e$bara 5auh dari Ti(n'-'(an4 bah)a di ne'eri Thain-T(k ada e5eni il$u %an' da"a! $en%eran' e e(ran' $elalui (r(! $a!a dan $e$"en'aruhi (ran' !an"a di adari %an' ber an'ku!an3 Il$u ini an'a! aneh dan udah 5aran' ada %an' $en'ua ain%a bahkan di ne'eri Thian-T(k endiri4 il$u ini diberi!akan udah $en'hilan' ra!u an !ahun3 Tak di an'kan%a a$a ekali4 ia bi a $eliha! ke$un0ulan il$u ini di daerah +an'la$ $elalui "e$uda aneh !er ebu!3 1enuru! u0(u)n%a4 il$u ini adalah e5eni il$u ihir dan $a$"u $en'ua ai e e(ran' un!uk $en'iku!i e'ala kehendak (ran' %an' $e$iliki il$u ini4 diluar ke$auan3 Il$u ini an'a! ukar dikua ai4 han%a (ran' %an' $e$iliki keba!inan %an' !in''i a5a da"a! $en'ua ai il$u ini3 +alau 5eni il$u ihir bia a4 0uku" den'an darah an5in' $a$"u $en'han0urkan kekua!an il$u ihir !er ebu!4 na$un !idak den'an il$u ini3 Il$u ini di ebu! :a-h)e- iau-!hian (a"i liar $e$bakar lan'i!)4 $ereka %an' !elah $en'ua ai il$u ini den'an e$"urna4 da"a! $en'ua ai eluruh e$an'a! a!au in'a!an (ran' ela$a berbulan-bulan la$an%a !an"a di adari %an' ber an'ku!an dan $a$"u $en'ua ai ban%ak (ran' e0ara $a al "ada aa! ber a$aan3 Bia an%a %an' $en'ua ai il$u ini adalah "er!a"a-"er!a"a di

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 13 dari 54

"e'unun'an /i$ala%a4 bi a diba%an'kan be!a"a heba!n%a il$u aneh ini a"abila %an' (ran' %an' $en'ua ai 5u'a $e$iliki il$u ila! %an' ak!i4 ibara! eek(r hari$au !u$buh a%a"n%a3 +alau Li +un Li(n' ka'e! de$ikian "ula la)ann%a4 dia baru a5a da!an' ke daerah Ti(n'-'(an na$un udah ber!e$u la)an %an' $a$"u $en'hindari (r(! $a!an%a3 Di ne'erin%a endiri4 bi a dihi!un' den'an ebelah 5ari4 $ereka %an' $a$"u $ela)an il$un%a ini3 -e$uda ini berna$a Ra$e h)ara4 $eru"akan $urid ke a%an'an 5a'( n($(r a!u dari ne'eri Thian-T(k4 "er!a"a Rakhee3 -er!a"a Rakhee berdia$ di 'unun' Sin'h dan dih(r$a!i eluruh "er!a"a4 baik %an' berdia$ di "e'nun'an /i$ala%a $au"un di "e'unun'an lainn%a3 < ian%a aa! ini udah $endeka!i dela"an "uluh !ahun !a"i $a ih e'ar bu'ar berka! il$u ila!n%a %an' n($er )ahid3 Na$a be arn%a udah !erkenal ela$a "uluhan !ahun na$un kau$ "er ila!an Ti(n'-'(an 5aran' %an' $en'enaln%a4 di a$"in' !idak "ernah $en'un5un'i Ti(n'-'(an4 "er!a"a Rakhee ini $e$an' udah la$a ekali !idak berkelana3 Dia han%a $e$iliki dua (ran' $urid4 %an' "er!a$a berna$a Gurd)ara4 beru ia eki!ar akhir e$"a! "uluh !ahunan3 Sedan'akan $urid !erakhir adalah "e$uda aneh ini4 Ra$e h)ara4 e(ran' "e$uda bera al dari keluar'a "alin' ka%a di Gu5ara!3 Se5ak ke0il udah !erliha! baka!n%a dala$ $e$"ela5ari il$u :a-h)e- iau-!hian (a"i liar $e$bakar lan'i!) ini bahkan dala$ hal il$u ini4 Ra$e h)ara $elebihi uhen'n%a endiri4 Gurd)ara %an' u ian%a 5auh lebih !ua darin%a3 +arena bera al dari keluar'a ka%a4 Ra$e h)ara $e$iliki kean'kuhan dan ika" $e$andan' rendah e e(ran'4 e(lah-(lah han%a dirin%alah %an' "alin' !a$"an dan lihai il$un%a di ne'eri ThianT(k3 Tidak 5aran' ia ben!r(k den'an 5a'(-5a'( $uda Thian-T(k lainn%a han%a karena iAa!n%a ini3 1e$an' iAa! Ra$e h)ara ini an'a! ber!(lak belakan' den'an "ra- %ara! $e$"ela5ari il$u :a-h)e- iau-!hian %an' $enun!u! "en'ua aan e$( i4 ke!enan'an diri %an' e$"urna4 baru bi a $en'ua ai il$u ini den'an e$"urna3 Ta"i ini !idak berlaku bua! Ra$e h)ara4 berka! baka!n%a ia $a$"u $en'ua ai il$u ini den'an e$"urna4 en!ah ba'ai$ana da h%a!n%a a"abila ia $e$iliki iAa! %an' lebih lunak3 Ra$e h)ara bi a da!an' ke Ti(n'-'(an berka! hubun'an Bu-en'-0u den'an uhen'n%a4 Gurd)ara3 Se)ak!u $en'e$bara ke ne'eri Thian-T(k4 Bu-en'-0u berkenalan den'an Gurd)ara dan $en5adi ahaba! akrab dan "ernah $enda"a! "e!un5uk lan' un' dari "er!a"a Rakhee un!uk $en%e$"urnakan il$u ila!n%a3 +e!ika Bu-en'-0u $en'un5un'i Thian-T(k4 Ra$e h)ara %an' $enden'ar Ti(n'-'(an $e$iliki ban%ak 5a'(-5a'( ila! %an' lihai4 $en5adi !er!arik ha!in%a un!uk $en'un5un'i Ti(n'-'(an3 De$ikianlah ekelu$i! hubun'an Bu-en'-0u den'an 5a'( ila! dari Thian-T(k ini3 Li +un Li(n' !idak in'in $en0ari keribu!an4 a$bil $enunduk ia $elan5u!kan $akan dan !idak $en(leh la'i ke arah r($b(n'an Bu-en'-0u3 Bebera"a aa! ke$udian4 )arun' $akan !er ebu! ke$bali keda!an'an !a$u4 !erliha! $e$a uki )arun' $akan !er ebu! &ian'-Gu-Sik dan T(n'-!an'-lan'3 Dunia $e$an' elebar daun kel(r4 "e"a!ah !er ebu! an'a! 0(0(k

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 14 dari 54

$en''a$barkan i!ua i ini3 Di dala$ ebuah )arun' $akan e0ara kebe!ulan ekali4 bi a berku$"ul !(k(h-!(k(h "un0ak dunia "er ila!an3 :an' a!u4 5a'( $uda "alin' k( en dunia "er ila!an Ti(n'-'(an4 %an' lain 5a'(-5a'( n($er a!u dari ne'eri -er ia er!a 5a'( $uda "alin' lihai dari ne'eri Thian-T(k3 +eda!an'an dua $u uh %an' ha$"ir $e$bua! dirin%a bina a4 $e$bua! e$( i Li +un Li(n' $e$un0ak3 Se$ua "enderi!aan %an' diala$in%a ke$bali !erba%an'4 ra a aki!4 ra a "u!u a a ber0a$"ur baur )ak!u i!u3 Na$un di luaran4 )a5ah Li +un Li(n' !idak $ena$"akkan "erubahan a"a "un4 den'an !enan' ia $ena!a" !(k(h-!(k(h 1(-+au) !er ebu! $enu5u $e5a k( (n' di ebelah kirin%a3 Be'i!u $e$a uki "in!u )arun' $akan !adi4 &ian' Gu Sik dan T(n'-!an'-lan' !en!u a5a e'era $en%adari kehadiran Li +un Li(n' !a"i $ereka 5u'a !ak bereak i a"a "un3 1a in'-$a in' "ihak $enahan diri na$un eluruh ura! %araA $ereka ia" edia $en'hada"i e'ala ke$un'kinan3 Sua ana !e'an' %an' $eli"u!i )arun' $akan !er ebu! da"a! dira akan "ara "e'un5un'3 /a)a "e$bunuhan an'a! !era a ekali !eru!a$a di $e5a Li +un Li(n' dan r($b(n'an 1(-+au)3 Dia$-dia$4 $ereka %an' !idak in'in !erliba! uru an4 e'era $en'habi kan $akanan 0e"a!-0e"a! dan $enin''alkan )arun' $akan !er ebu!4 han%a !er i a !i'a $e5a %an' $a ih !eri i %ai!u $e5a Li +un Li(n'4 $e5a r($b(n'an !(k(h 1(-+au) dan $e5a r($b(n'an Bu-en'-0u3 Bu-en'-0u dan r($b(n'an !en!u a5a 5u'a da"a! $era akan ha)a "er$u uhan !er ebu! na$un karena bukan uru ann%a4 $ereka den'an !enan' $eneru kan $akan $ereka a$bil $enan!i "erke$ban'an elan5u!n%a3 Bu-en'-0u ber!i'a endiri !idak $en'enal &ian' Gu Sik dan T(n'-!an'-lan'4 han%a dia da"a! $endu'a4 ka)anan ini "a !i $e$iliki il$u ila! %an' !in''i3 Bahkan dia$-dia$ Ra $e h)ara in'in ekali $en%ak ikan !er5adin%a "er!e$"uran an!ara Li +un Li(n' den'an "ria-"ria %an' baru an da!an'3 Dia in'in $en%ak ikan ebera"a heba! il$u ila! 5a'(-5a'( dunia "er ila!an Ti(n'-'(an3 1endadak4 T(n'-!an'-lan' $enden'arkan uara ke!a)a %an' n%arin'4 $e$e0ahkan kehenin'an %an' !er5adi3 >/a33ha33ha334 u!i!4 ba'ai$ana kabar$u ela$a ini4 u i(k$u ini 0uku" ban''a $e$iliki u!i! e"er!i diri$u4 %an' !erkenal ean!er( un'ai !ela'a3 Su i(k$u 5a$in kalau en'kau udi ber'abun' den'an "ar!ai 1(-kau)4 na$a be ar$u "a !i akan 5auh lebih 0e$erlan'3? >/$$334 $anu ia !idak "un%a budi4 $a ih berani-beranin%a $en'aku eba'ai u i(k? ahu! Li +un Li(n' din'in3 >/e33he33he4 ru"an%a 5a$an udah !erbalik4 e(ran' u!i! udah !idak "un%a ra a h(r$a! !erhada" u i(k endiri? ka!a &ian' Gu Sik $e$an0in' keadaan3 1enden'ar "erka!aan &ian' Gu Sik4 T(n'-!an'-lan' $era a $alu3 7alau"un dia !ahu il$u ila! Li +un Li(n' ekaran' udah $a5u "e a! !a"i karena e'(n%a di in''un'4 $e$bua!n%a 'ela" $a!a3 Sa$bil $enden'u 4 dia $ele$"arkan "(0i arak %an' edan' di $inu$n%a ke arah Li +un Li(n'3

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 15 dari 54

Lun0uran "(0i !er ebu! $en%a$bar 0e"a! ke arah $uka Li +un Li(n'4 na$un Li +un Li(n' !e!a" duduk den'an !enan'3 Be'i!u a$baran "(0i e$akin $endeka!4 kira-kira dua en!i dari $ukan%a4 den'an ke0e"a!an kila! !an'an kirin%a $en'eba $en%a$bu! "(0i arak !er ebu!3 +e0e"a!an dan ke!e"a!an li +un Li(n' $en%a$bu! "(0i arak !er ebu! un''uh $en'a'u$kan ha!i Ra$e h)ara3 Dia$-dia$ ia $en'akui4 !idak $udah ba'in%a un!uk $en'alahkan Li +un Li(n'3 Be'i!u berha il $en%a$bu! "(0i arak !er ebu!4 Li +un Li(n' e'era $ele$"ar balik "(0i !er ebu! ke arah T(n'-!an'-lan'3 Dala$ le$"aran !er ebu! Li +un Li(n' $en%er!akan li$a ba'ian !ena'a dala$n%a3 Da%a lun0ur "(0i !er ebu! 5auh lebih 0e"a! dan ber!ena'a ehin''a T(n'-!an'-lan' !idak berani $enan'ka"n%a3 Den'an ediki! $en'e'( kan diri ke a$"in'4 "(0i !er ebu! $ende in' le)a! bebera"a en!i dari )a5ahn%a4 ekaran' $enu5u ke arah Ra$e h)ara3 Be'i!u !iba di de"an )a5ahn%a4 )a5ah Ra$e h)ara $en%er(n' ke kiri ediki!4 lalu den'an ke0e"a!an %an' $en'a'u$kan4 5ari !en'ah !an'an kanann%a $en%en!il ediki! ba'ian ba)ah "(0i !er ebu!3 Sun''uh $enak5ubkan4 akiba! en!uhan !er ebu!4 "(0i arak berbalik arah ke$bali $enu5u ke arah Li +un Li(n'3 6an'an di kira un!uk $elakukan en!ilan !er ebu! $udah dilakukan e$baran' 5a'( ila!4 di dala$ en!ilan !er ebu! !erkandun' 'erakan %an' han%a da"a! dilakukan e(ran' ahli ila! %an' !elah $en0a"ai "e$aha$an !er!in''i il$u ila!3 +a"an aa! %an' !e"a! $elakukann%a er!a ebera"a be ar !ena'a %an' haru dikeluarkan4 haru benar-benar di"erhi!un'kan3 +alau !idak4 be'i!u di en!il "(0i arak !er ebu! bi a "e0ah dan arakn%a akan berha$buran $e$ba ahi )a5ah (ran' %an' $elakukan en!ilan !er ebu!3 Gerakan en!ilan 5ari !er ebu! !idak kalah lihain%a den'an il$u I! Sin &i (Sen!ilan Sa!u 6ari Sak!i) dari Sha(-Lin--ai %an' an'a! !erkenal !er ebu!3 Da%a lun0ur "(0i %an' $ela%an' ke arah Li +un Li(n' e$akin be ar akiba! en!ilan Ra$e h)ara3 +ali ini4 Li +un Li(n' !idak ber'erak ediki! "un4 be'i!u "(0i arak udah deka! ke )a5ahn%a4 !iba-!iba ia $en'eluarkan he$bu an dari $ulu!n%a3 /e$bu an %an' di er!ai !ena'a ak!i !er ebu! $en'akiba!kan "(0i ke$bali !erban' ke arah T(n'-!an'-lan' den'an da%a lun0ur %an' e$akin be ar3 T(n'-!an'-lan' !idak berani $enan'ka" "(0i !er ebu!4 den'an $en''erakkan !ubuh a'ak ediki! ke kanan4 "(0i !er ebu! $ele e! bebera"a en!i dari !ubuh T(n'-!an'-lan'4 !eru $elun0ur $en'han!a$ !ian' ka%u3 Braak33 "%aar84 "(0i arak !er ebu! han0ur beran!akan4 0i"ra!an air arak berha$buran e5auh dua de"a3 De$(n !ra i il$u !in'ka! !in''i $elalui "eran!araan "(0i arak an'a! $enak5ubkan4 e'ala 'erakan %an' dilakukan "ara !(k(h k( en ini $eru"akan in!i ari dari eluruh il$u ila! $ereka ehin''a 0uku" den'an $eliha! de$(n !ra i ini4 ahli ila! %an' ber$a!a !a5a$ da"a! $en'e!ahui il$u ila! T(n'-!an'-lan' $a ih kalah e!in'ka! dari il$u ila! Li +un Li(n' dan Ra$e h)ara3 /al ini di adari (leh Ra$e h)ara4 dia !idak berani $e$andan' en!en' Li +un Li(n'4 han%a %an' $e$bua!n%a heran adalah hubun'an Li +un Li(n' den'an

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 16 dari 54

T(n'-!an'-lan'3 +alau di liha! dari "e$bi0araan !adi4 $ereka adalah u!i! dan u i(k3 Ta"i keliha!ann%a hubun'an $ereka !idak har$(ni 4 5u'a %an' $en'e5u!kan il$u ila! i u!i! lebih lihai dari i u i(k3 1eliha! ha il le$"arann%a kuran' berha il4 T(n'-!an'-lan' e'era $elan0arkan eran'an baru3 Tan"a $e$beri ke e$"a!an ke"ada Li +un Li(n'4 den'an 'erakan luar bia a di eran'n%a Li +un Li(n' den'an 'erakan /)e-h(n'- au-liu (an'in "u%uh $en%a$bar "(h(n) diiku!i 'erakan &i(n'- iu-kia"-b(k (&i(n' Siu $en0(l(k $a!a)3 ='ak re"(! 5u'a Li +un Li(n'3 Na$un ia 0erdik4 han%a eben!ar a5a ia kere"(!an3 Se'era ia $en5alankan lan'kah-lan'kah a5aibn%a dan ha iln%a an'a! $en'a'u$kan3 Den'an $udah e$ua eran'an T(n'-!an'-lan' da"a! ia hindarkan bahkan den'an ekelaba!an $a!a dia lan' un' da"a! $eliha! kele$ahan la)an3 Sa$bil $en'erahkan lan'kah a5aibn%a4 !ubuhn%a $ela%an' $ele)a!i ba'ian a!a ke"ala T(n'-!an'-lan'3 Be'i!u di a!a 4 !an'ann%a den'an ke0e"a!an kila! $ene"uk "erlahan ubun-ubun T(n'-!an'-lan'3 ="abila ubun-ubun !er ebu! kena4 da"a! di"a !ikan T(n'-!an'-lan' akan bina a3 <n!un' di aa! %an' an'a! 'en!in'4 Ra$e h)ara $ele$"arkan eba!an' u$"i! ke arah li +un Li(n' %an' edan' ber al!( di a!a 3 Sebenarn%a Li +un Li(n' $en'ira "ukulann%a kali ini akan da"a! $enebu "en'er(%(kan %an' di lakukan T(n'-!an'-lan'3 Ta"i4 !iba-!iba ku"in'n%a %an' !a5a$ $enden'ar ke iuran le$bu! en5a!a raha ia $en%a$bar ke arahn%a3 Bila ia $eneru kan !e"ukann%a4 )alau"un berha il na$un dirin%a !ak lu"u! dari baha%a3 1au !ak $au ia $e$ba!alkan !e"ukann%a4 den'an ediki! $en''elia! !ubuhn%a berha il l(l( dari eran'an en5a!a raha ia !er ebu! dan kedua kakin%a $endara! $ulu di lan!ai3 Ru"an%a en5a!a raha ia !er ebu! beru"a eba!an' u$"i! %an' dile$"arkan Ra$e h)ara3 Sebenarn%a Ra$e h)ara !idak in'in iku! 0a$"ur den'an "er!e$"uran !er ebu! na$un Bu-en'-0u %an' !elah $en'enali ia"a adan%a T(n'-!an'-lan' dan &ian'Gu-Sik e'era $e$beri ki ikan ke"ada Ra$e h)ara un!uk $en(l(n' T(n'-!an'lan'3 Bu-en'-0u "un%a !u5uan !er!en!u den'an $en(l(n' T(n'-!an'-lan'3 Dia $en'e!ahui aa! ini "ar!ai 1(-kau) edan' dala$ $a a kee$a ann%a4 den'an $e$beri "er!(l(n'an ke"ada alah a!u !e!ua 1(-kau)4 ia berhara" da"a! $en5alin hubun'an den'an ke!ua 1(-kau)4 Sin-+un-Bu-Tek3 +edua4 T(n'-!an'lan' "a !i akan $era a berhu!an' budi !erhada"n%a3 Den'an $e$iliki e(ran' ahaba! den'an kedudukan e!in''i T(n'-!an'-lan'4 da"a! di"a !ikan $anAaa! %an' ia !eri$a "a !i be ar3 1e$an' e5ak !adi Ra$e h)ara in'in ekali $en'u5i kelihaian il$u ila! Li +un Li(n'3 +e e$"a!an ini !idak ia ia- iakan3 Den'an 'erakan elan' $en%a$bar k(rbann%a4 di!er5an'n%a Li +un Li(n' den'an ke0e"a!an kila!3 Se'era "er!e$"uran an!ara dua 5a'( ila! ini berke0a$uk den'an erun%a3 -er!e$"uran ini heba! bukan $ain3 Se!ia" 'erakan !ubuh4 baik !an'an dan kaki4 $e$ba)a ke iuran an'in dan $eni$bulkan 'e!aran4 bahkan lan!ai )arun' $akan !er ebu! berderak-derak $enahan !ena'a dala$ %an' !in''i !in'ka!n%a3 1e5a dan kur i r(b(h !er'ulin'

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 17 dari 54

ber erakan3 Dala$ eran' $en%eran' ini4 kedua "ihak a$a- a$a $en'akui kelihaian la)an $a in'-$a in'3 Berun!un' ba'i Li +un Li(n' udah $en'ua ai 'erakan lan'kah a5aib %an' ia !e$ukan di dala$ 'ua4 a"abila !idak dia "a !i ke)alahan $ela%ani 5a'( dari ne'eri Thian-T(k ini3 =liran il$u ila! Ra$e h)ara berbeda den'an aliran Ti(n'-'(an4 ban%ak 'erakan-'erakan %an' aneh dan !ak !erdu'a hin''a Li +un Li(n' haru ek !ra ha!i-ha!i3 Il$u !ena'a dala$ Ra$e h)ara bera al dari il$u :('a4 $ereka %an' !elah $en'ua ai il$u %('a ini den'an e$"urna akan $e$iliki kelen!uran !ubuh %an' heba!4 !ena'a dala$ %an' !in''i er!a "an0a indera %an' an'a! !a5a$3 Il$u %('a ini $e$iliki ber$a0a$-$a0a$ 'erakan !er'an!un' aliran $a in'-$a in'4 ada %an' $udah4 ada 5u'a %an' an'a! uli! dilakukan3 <$u$n%a han%a "er!a"a-"er!a"a !in'ka! !in''i %an' da"a! $en0a"ai ke e$"urnaan dala$ il$u %('a ini3 Di ne'eri Thian-T(k endiri4 %('a di "andan' eba'ai il$u $andar'una ehin''a !idak 5aran' ke ak!ian il$u ini $en5adi le'enda3 -enduduk ne'eri Thian-!(k an'a! $e$"er0a%ai %('a bahkan kabarn%a den'an il$u ini4 e e(ran' da"a! $ela%an' di a!a "er$ukaan air !an"a "erala!an a"a "un a!au $ene$bu a"i %an' berk(bar-k(bar !an"a !erluka3 Dilain "ihak4 Ra$e h)ara "er!e$"uran ini benar-benar $en'ura il$un%a3 Ia $en0(ba $ainkan e'ala $a0a$ il$u ila! %an' "ernah ia "ela5ari4 na$un !e!a" a5a !idak da"a! $ende ak la)an3 /in''a akhirn%a !er"ak a ia $en'eluarkan il$u i$"anann%a %ai!u il$u :a-h)eiau-!hian (a"i liar $e$bakar lan'i!)3 -erlahan-lahan (r(! $a!an%a $en'eluarkan inar %an' aneh4 beru aha $e$ak a Li +un Li(n' alin' ber!a!a"an $a!a3 -ada ben!r(kan $a!a !adi4 Li +un Li(n' udah $en'e!ahui kelihaian (r(! $a!a Ra$e h)ara hin''a dia !en!u a5a !idak berani ber!a!a"an lan' un'3 Sebi a $un'kin $a!an%a !idak ben!r(k den'an (r(! $a!a Ra$e h)ara4 kalau"un !er"ak a e'era ia $en'alihkann%a ke lain 5uru an3 Den'an de$ikian k(n en!ra in%a 5adi !er'an''u4 di a!u "ihak dia haru $ela%ani eran'aneran'an lihai la)an4 di lain "ihak haru ber5a'a-5a'a !erhada" (r(! $a!a la)an3 Li +un Li(n' e$akin kere"(!an bahakan ua!u aa! !an"a di adarin%a $a!an%a ber!a!a"an 0uku" la$a den'an $a!a Ra$e h)ara3 -ikirann%a lan' un' e(lah(lah berhen!i4 !idak $au $en'iku!i la'i bahkan !ena'an%a "un $andek3 7alau"un han%a ede!ik a5a4 !a"i dala$ "er!arun'an !in'ka! !in''i4 kelen'ahan e$a0a$ ini da"a! berakiba! Aa!al3 Diirin'i len'kin'an "an5an' Li +un Li(n' %an' beru aha $ele"a kan diri dari (r(! $a!a Ra$e h)ara4 !ahu-!ahu $era akan berderakn%a !ulan' "undakn%a3 -ukulan Ra$e h)ara berha il $a$"ir dan $en'han!a$ "undak kirin%a3 S%ukur !ena'a "ukulan !er ebu! !elah berkuran' ban%ak4 !er"en'aruh len'kin'an Li +un Li(n'4 kalau !idak !ulan' "undak Li +un Li(n' "a !i "a!ah3 Ra$e h)ara endiri bukann%a !idak a"a-a"a4 len'kin'an %an' dikeluarkan Li +un Li(n' $eru"akan eran'an $elalui uara4 $iri" den'an "ekikan in'a na$un 5auh lebih dah %a!3 Len'kin'an !er ebu! !elah $en''e!ar 5an!un' Ra$e h)ara dan

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 18 dari 54

$e$bua! ka0au "er'erakan aliran darahn%a3 Ba'i e(ran' ahli ila!4 aliran darah %an' ka0au da"a! $e$bua! dirin%a !erluka "arah a"abila !e!a" $elan5u!kan "er!arun'an4 a"ala'i bila la)an %an' dihada"i ei$ban' a!au lebih !in''i !ena'a dala$n%a3 Dia haru e'era $era)a! diri den'an $elakukan iulan %('a un!uk $elan0arkan aliran darah a'ar ke$bali n(r$al3 1en%adari la)an-la)ann%a kali ini !idak da"a! di "andan' en!en'4 a$bil $e$e'an' "undak kirin%a %an' aki! dan !idak da"a! di'erakkann%a den'an lelua a4 Li +un Li(n' un!uk ke ekian kalin%a haru $elarikan diri dari $u uh-$u uhn%a3 Se"er!i (ran' %an' ial ber!uru!-!uru!4 de$ikian 5u'a na ib Li +un Li(n'3 Se$a5u a"a "un il$u ila!n%a4 !e!a" a5a ia haru $en'ala$i ke ialan di ker(%(k !(k(h!(k(h k( en dunia "er ila!an3 Se5ak !er5un ke un'ai !ela'a4 en!ah udah bera"a kali li"a! ke$a5uan il$u ila!n%a bila dibandin'kan den'an "er!a$a kali !urun 'unun'3 Na$un ke ialan !eru $en'iku!in%a4 ia haru $en'ala$i bebera"a kali $u ibah4 "en'er(%(kan4 Ai!nahan dan lain-lain3 *3 +eh(r$a!an Se(ran' Dara Dia bidadari di ke un%ian di 'ela"n%a $ala$ i i e"i un'ka"kan ke un%ian ha!i Dia $a ih a5a !a$"akkan en%u$n%a 1e ki bu$i %an' dia "i5ak lelahkan lan'kahn%a 1enu5u k(dra!-N%a %an' kini !er0i"!a baru a5a dia di ini )an'in%a $a ih !er!in''al Te$a %an' dian'ka! %air di a!a adalah 0in!a3 &in!a $e$an' $eru"akan in "ira i %an' !iada habi -habi n%a di'ali dan diun'ka" $anu ia3 Ia !elah $elahirkan 5u!aan "ui i4 lirik la'u4 0eri!a Aik i4 dll3 Ia !elah $elahirkan a !ra)an- a !ra)an %an' dikenan' e"an5an' e5arah3 Ia "un !elah $elahirkan ban%ak kar%a %an' $en5adi be ar dan abadi3 &in!a4 den'an kekua!an dan ke$i !eriann%a $e$an' a5aib ehin''a !a$"akn%a4 !ak ada e(ran' "un "en%air di dunia ini %an' !idak "ernah $enuli a5ak 0in!a3 6u!aan a5ak 0in!a !elah di!uli "en%air di berba'ai belahan dunia dala$ berba'ai nada dan "andan'an3 Be'i!u "ula %an' !a$"ak "ada %air ini3 Ia $en%uarakan 0in!a den'an nada dan "andan'an !er!en!u3 Se!elah $enin''alkan Thian-San4 &in-&in berkelana $en0ari 5e5ak Li +un Li(n'4 dia ber!ekad un!uk $e$beri!ahu "era aann%a !erhada" Li +un Li(n'3 Dia !idak an''u" $enahann%a endiri4 a"a"un %an' !er5adi akan ia !eri$a4 %an' "en!in' ia udah $en'un'ka"kan eluruh "era aann%a3 Sua!u hari &in-&in !iba di ua!u "erkebunan !eh di "in''ir k(!a :i-Ein' di kere idenan 6ian' u %an' dikenal eba'ai "en'ha il "(0i !eh !erkenal3 Berla!ar "an(ra$a "erbuki!an %an' a ri dan udara %an' e5uk4 e5auh $a!a $e$andan' !erha$"ar lua "erkebunan !eh %an' $en'hi5au e'ar dan indah4 an'a! 0(0(k un!uk beri !iraha!3 Di ebelah kiri !erda"a! ebuah "a;iliun %an' 0uku" be ar dan berAun' i eba'ai )arun' !eh ke0il4 khu u ba'i "en'elana %an' in'in $enik$a!i kehan'a!an dan keharu$an !he ha il "e!ikan "erkebunan e'era $en'a$bil lan'kah $undur3 Den'an 'inkan' %an' di$ilikin%a aa! ini4 !idak u ah ba'in%a un!uk

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 19 dari 54

!eh ini3 1enuru! 0a!a!an e5arah4 TE/ (&a$elia inen i ) dikenal e5ak eki!ar #3232 !ahun Sebelu$ 1a ehi (S1) "ada $a a kekai aran Shen N(n' di Ti(n'k(k3 Dari ne'eri Ti(n'k(k4 !eh ke$udian $en%ebar ke berba'ai "en5uru dunia4 dan a$"ai kini !radi i $inu$ !eh $a ih le !ari di berba'ai ne'ara3 Teh Ti(n'k(k $eru"akan alah a!u kebuda%aan !erbaik dari ekian kebuda%aan Ti(n'k(k3 <"a0ara !eh adalah hal %an' an'a! dala$ dan k($"lek Oran' Ti(n'k(k an'a! $e$"erha!ikan ra a dan ar($a !eh3 1ereka 5u'a enan' $e$bandin'-bandin'kan a!u 5eni !eh den'an !eh lainn%a3 Di Ti(n'k(k4 "en%a5ian $inu$ !eh !idak di er!ai den'an hidan'an $akanan3 Dala$ !radi i $inu$ !eh di Ti(n'k(k4 ada dua )adah %an' di'unakan3 Sebuah 'ela dan ebuah $an'kuk3 Gela berAun' i un!uk $en'hiru" ar($a !eh4 edan'kan $an'kuk berAun' i un!uk $e$inu$ air !eh3 Oran' Ti(n'k(k $e$bua! !eh e0ara ber a$a- a$a3 Daun !eh di$a ukkan hin''a $enu!u"i lin'karan da ar "(0i3 -(0i !erbua! dari !anah lia! $erah %an' ber"(ri ra"a! ehin''a ke!ika di!uan'i air4 la$ba! laun "(0i akan $en5adi kerin' ke$bali3 -(0i di!aruh di a!a $an'kuk %an' lebih be ar4 lalu di!uan'i air $endidih hin''a luber3 =ir %an' luber akan !er!a$"un' di $an'kuk be ar i!u3 +e$udian "(0i di!u!u" eki!ar dua $eni!3 =ir !eh di!uan' ke dala$ "(0i lalu di"indahkan ke $an'kuk3 Seu ai $e$indahkan air !eh4 !a$u $en'hiru" ar($a !eh dari 'ela eba'ai !anda "en'h(r$a!an "ada !uan ru$ah %an' !elah $en%a5ikan !eh3 Se!elah i!u4 barulah !eh bi a di$inu$3 -r( e ini dilakukan berulan'ulan' den'an 5eni !eh %an' berbeda-beda3 &ara "en%a5ian !he $e$iliki !a!a 0ara "en%eduhan dan "en%a5ian !eh !er endiri3 -eran'ka! $inu$ !eh %an' bia a di ebu! "(0i4 !ek(4 a!au 0a)an4 den'an 0an'kir-0an'kirn%a %an' ben!ukn%a $en5adi bera'a$3 Terdiri dari ebuah !ek( dan dua a!au e$"a! buah 0an'kir3 &in-&in $e$a uki "a;iliun !eh di a$bu! !a!a"an ka'u$ "elan''an )arun' !eh !er ebu!3 /an%a !erliha! dua !i'a $e5a a5a %an' !eri i3 Den'an !enan' &in-&in $enu5u $e5a di udu! ruan'an "a;iliun !er ebu!3 Di alah a!u $e5a4 duduk e(ran' "e$uda berba5u "u!ih den'an inar $a!a 'e$erda" $en'iku!i e!ia" 'erak-'erik &in-&in3 Sinar $a!a "e$uda ini $en0(r(n' !a5a$ e(lah-(lah hendak $elu0u!i "akaian %an' dikenakan &in-&in dan $en5ela5ahin%a in0i de$i in0i3 Ta"i be'i!u inar $a!a &in-&in $en'arah ke arahn%a4 den'an a0uh !ak a0uh "e$uda !er ebu! bala $ena!a" &in-&in4 !ak !erliha! inar $a!a %an' $en0(r(n' baru an3 Ru"an%a "e$uda ini $e$iliki "en'ala$an %an' !idak ediki! den'an )ani!a3 Dia !ahu e(ran' )ani!a "a !i !idak enan' di !a!a" ede$ikian ru"a bahkan 5u !eru den'an !a!a"an a0uh !ak a0uh i )ani!a akan lebih $enaruh "erha!ian ke"adan%a3 Na$un kali ini "e$uda ini ke0ele4 !ak na$"ak ediki! "un "erha!ian dari 'adi ini !erhada"n%a3 Ta!a"an &in-&in han%a $a$"ir ekila a5a4 !eru ber"alin' ke arah luar4 $enik$a!i ha$"aran lua "erkebunan !eh di ke5auhan3 -e$uda berba5u "u!ih !er ebu! adalah B)e-h(a-0a! :a" Lei3 Se$en5ak dirin%a ha$"ir !er!an'ka" e)ak!u hendak $e$"erk( a iau-Erl dan diker(%(k (leh Lu-Gan4 Bai 1u =n i "edan' kila! dan !(n'-len' Gie-Li$-+un Sun +hai Sek dan ba)ahann%a4 B)e-h(a-0a! lebih berha!i-ha!i dala$ !indakann%a3 Dia !idak berani $en'an''u 'adi dari kau$ "er ila!an a!au

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 20 dari 54

"u!eri har!a)an %an' !erkenal3 :an' ka ihan adalah 'adi -'adi de a %an' lu'u4 $en5adi k(rban-k(rban beriku!n%a3 Na$un karena k(rbann%a bukan bera al dari kau$ !er"andan'4 keheb(han %an' di!i$bulkan !idak be'i!u da h%a! dan lu"u! dari "erha!ian kau$ dunia "er ila!an3 Ba'i B)e-h(a-0a! endiri4 $e$"erk( a 'adi -'adi du un 5auh dari 0uku" un!uk $e$enuhi ha ra!n%a ehin''a ke!ika $eliha! keru"a)an &in-&in4 air liurn%a e'era $eleleh3 /a ra!n%a %an' $en'ebu-'ebu ke$bali berk(bar den'an heba!3 Dia$-dia$ dia $en0ari 0ara un!uk $enaklukkan 'adi ini3 Dia !idak $au e$br(n(4 e(ran' 'adi kan'(u) %an' 0an!ik 5eli!a4 berani berkelana e(ran' diri "a !i $e$iliki il$u ila! %an' !idak da"a! di an''a" en!en'3 =khirn%a dia $e$u!u kan un!uk $enaklukan &in-&in e0ara halu dahulu4 $en'andalkan ke!a$"anann%a3 ="abila !ak berha il baru dia 'unakan kekera an3 Bebera"a aa! ke$udian4 da!an' er($b(n'an (ran' $en'irin'i e(ran' "e$uda %an' 0uku" !a$"an3 La'ak la'u "e$uda ini an'a! an'kuh4 den'an ki"a diben!an'kan di de"an dada4 dia $elan'kah $a uk ke dala$ "a;iliun diirin'i be'undal-be'undaln%a3 +eliha!an "e$uda ini bera al dari keluar'a har!a)an4 ua ana %an' !adin%a henin'4 berubah $en5adi ra$ai (leh 0el(!ehan "ara "en'irin' "e$uda ini3 -ela%an )arun' !eh ru"an%a udah $en'enal ia"a adan%a "e$uda !er ebu!3 Den'an en%u$an lebar dan badan %an' !erbun'kuk-bun'kuk4 dia $en'ha$"iri r($b(n'an !er ebu!3 >Tan k(n'0u4 ela$a! da!an' ke$bali di )arun' ka$i3 Sudah la$a !idak keliha!an4 ru"an%a Tan k(n'0u an'a! ibuk ekali? a"a i "ela%an den'an 0en'ar 0en'ir3 >Sudah4 5an'an ban%ak $ulu!3 Sediakan !eh ke ukaanku e"er!i bia an%a? 5a)ab "e$uda %an' di "an''il Tan k(n'0u !er ebu! den'an nada an'kuh3 >Baik-baik4 $(h(n Tan k(n'0u abar eben!ar? 5a)ab i "ela%an den'an 0e"a!3 1eliha! e(ran' 'adi 0an!ik duduk e(ran' diri4 "ara "en'a)al Tan k(n'0u ini berbi ikbi ik a$bil $a!a $ereka 5elala!an ke arah &in-&in3 1eliha! kelakuan anak buahn%a !er ebu!4 Tan k(n'0u in'in $en5a'a i$a'e-n%a3 Dari !adi dia udah $eliha! kehadiran &in&in dan ha!in%a lan' un' berdebaran $eliha! ke0an!ikan %an' $aha e$"urna ini3 >+alian dia$ e$uaM4 nan!i $en'an''u "ara !a$u %an' hadir di ini? ben!akn%a ke"ada be'undal-be'undaln%a a$bil $en'edi"kan $a!a ke alah a!u "en'a)aln%a3 -en'a)aln%a ini berna$a +i$ /(k San dan udah la$a $en'iku!i Tan k(n'0u ehin''a dia $en'er!i ar!i kedi"an $a!a !er ebu!3 Sa$bil 0en'ar 0en'ir4 dia ber5alan ke arah $e5a &in-&in3 >N(na4 "erkenalkan 0a%he +i$ /(k San adalah "en'a)al !uan $uda Tan %an' !erkenal dari k(!a :iJin'4 keluar'a beliau $eru"akan har!a)an !erka%a di k(!a ini3 &a%he hendak $en%a$"aikan ala$ !uan $udaku un!uk $en'undan' n(na $inu$ !eh ber a$a? k!a +i$ /(k San a$bil $en5urakan badan3 Dari !adi ebenarn%a &in-&in udah ebal den'an la'ak la'u r($b(n'an Tan k(n'0u !er ebu!4 &u$a karean !idak in'in $en0ari keribu!an4 dia dia$ a5a3 Tak !erdu'a 5u !eru $a alahlah %an' da!an' ke"adan%a3 >Teri$a ka ih4 a$"aikan ke"ada !uan $uda$u4 n(na$u lebih uka $inu$ endiri? ahu! &in-&in "endek3 Dia !idak $e$"erdulikan la'i "en'a)al +i$ /(k San3 Den'an )a5ah berubah $erah !anda ha!in%a $era a $alu karena 'a'al $e$enuhi kehendak

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 21 dari 54

!uann%a4 +i$ /(k San $en5adi $arah3 >Sebaikn%a n(na $e$enuhi undan'an Tan-k(n'0u3 1ari ilakan n(na? ka!an%a a$bil beru aha $e$e'an' bahu &in-&in den'an 'erakan 6in'-h(n'- an- (n' (an'in $eniu" e$ilir)3 Sa$bil $en'er%i!kan kenin'n%a4 &in-&in $en'eba kan !an'ann%a $en(lak 'erakan +i$ /(k San !er ebu!4 dia han%a $en''unakan dua ba'ian !ena'a dala$ a5a3 Na$un lebih dari 0uku" un!uk $e$bua! +i$ /(k San $undur !erhu%un'-hu%un' bebera"a lan'kah3 +i$ /(k San e$akin $era a $alu4 $a ak dia "en'a)al eni(r dari keluar'a Tan-)an')e %an' !erkenal den'an 5ulukan -ek-0iu- ian-)an (lu!un' ak!i !an'an dela"an) bi a kalah a$a 'adi $uda %an' !idak !erkenal4 $au di !aruh ke$ana $ukan%a3 Sa$bil $en''eren'4 di eran'n%a &in-&in den'an 'erakan lu!un' ber5in'krakan4 "ukulan ini 0uku" kua! !anda "e$ilikn%a $e$iliki !ena'a ')akan' %an' 0uku" !in''i3 &in-&in "un $ulai $arah4 !adi dia $a ih berbela ka ihan han%a $end(r(n' $undur la)an3 Ta"i ru"an%a an' la)an !idak !ahu diri4 $alah $en%eran' balik den'an 'ana 3 Dukk8 di !an'ki n%a "ukulan +i$ /(k San den'an !an'ann%a %an' $un'il4 dibaren'i "ukulan ke arah "undak la)an den'an ke0e"a!an %an' $en'a'u$kan3

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 22 dari 54

+raak33 den'an !elak "undak +i$ /(k San di han!a$ !an'an &in-&in %an' $en'andun' !ena'a ak!i3 Ten!u a5a "en'a)al ini bukan !andin'an &in-&in ehin''a 0uku" dala$ e'ebrakan a5a +i$ /(k San dir(b(hkan3 1eliha! +i$ /(k San r(b(h "in' an den'an !ulan' "undak "a!ah4 "ara "en'a)al Tan k(n'0u lainn%a $era a ka'e! dan $arah3 Bera$ai-ra$ai $ereka $en'ha$"iri &in-&in un!uk $enun!u! bala na$un belu$ !iba di $e5a &in-&in4 dari a$"in' berkelaba! e ( (k ba%an'an "u!ih ke arah r($b(n'an $ereka3 >-lakkM Traan'33aduh33M? /an%a dala$ eke5a" $a!a "ara "en'a)al !er ebu! r(b(h ber'eli$"an'an di lan!ai3 =da %an' $a!an%a biru4 !elin'an%a berdarah3 En!ah ba'ai$ana $ereka !idak !ahu a"a %an' !er5adi4 !ahu-!ahu udah r(b(h den'an $a!a leba$ dan hidun' b(0(r3 Ta$"ak (leh &in-&in "e$uda berba5u "u!ih !er ebu! %an' $er(b(hkan "ara "en'a)al !er ebu!3 Dia$-dia$ ia $en'akui kelihaian il$u ila! "e$uda ini3 Sebalikn%a $eliha! anak buahn%a r(b(h ber'eli$"an'an4 den'an )a5ah "u0a! Tan k(n'0u $elarikan diri dari )arun' !eh !er ebu! di iku!i den'an !er!a!ih-!a!ih (leh "ara "en'a)aln%a3 >Teri$a ka ih a!a "er!(l(n'an ian'k(n'? ka!a &in-&in $e$beri h(r$a!3 >=h333 bukan a"a-a"a4 n(na3 &a%he %akin n(na endiri an''u" $en'a!a i 'an''uan !adi4 0u$a 0a%he "alin' !idak uka $eliha! "erlakuan $ereka !erhada" e(ran' 'adi ? +e an &in-&in !erhada" "e$uda ini 0uku" baik3 Dia %an' $a ih hi5au dan belu$ ber"en'ala$an4 !ak $e$"un%ai "ra an'ka a$a ekali dirin%a aa! ini $ulai !er5era! "eran'ka"3 Ibara! eek(r laba-laba %an' $e$en!an'kan 5arin'-5arin'n%a $eliba! k(rbann%a ediki! de$i ediki! !an"a di adari $an' an%a3 De$ikianlah4 $elalui "er!(l(n'an !adi4 den'an lihai B)e-h(a-0a! da"a! berkenalan dan $en'akrabkan diri den'an &in-&in3 Bahkan den'an ala an ehaluan 5alan4 dia da"a! $e$bua! &in-&in ber edia $elakukan "er5alanan ber a$a3 Ten!u a5a "ada bebera"a hari "er!a$a4 B)e-h(a-0a! !idak berani ber!indak 'e'abah3 1eliha! 'erakan &in-&in e)ak!u $end(r(n' $undur +i$ /(k San4 dia !ahu il$u ila! &in-&in !idak berada di ba)ahn%a alia ei$ban' hin''a (!($a!i dia e$akin )a "ada dala$ ber!indak3 --- 000 --1a!ahari kian $en'hilan'4 "erlahan-lahan en5a $ulai $ena$"akkan dirin%a $alu-$alu3 6in''a en5a !erliha! an'a! indah4 e(lah en5a adalah $a a %an' de$ikian a'un' dan bi a $eni$bulkan ra a 0in!a dan baha'ia3 +(!a !erdeka! $a ih 5auh4 &in-&in dan B)e-h(a-0a! !erliha! ber5alan $en%u uri ladan'ladan' !erlan!ar !ak !eruru 3 Daerah ini kerin' ker(n!an' di !er"a $u i$ "ana %an' 'ana 3 Se"an5an' "er5alanan4 B)e-h(a-0 a! $enda"a! !ahu ia"a diri &in-&in4 hendak ke$ana ia "er'i3 Be'i!u !ahu &in-&in $en'enal Li +un Li(n'4 dia$-dia$ dirin%a ka'e!3 Ten!u a5a ia $en'enal na$a Li +un Li(n' %an' akhir-akhir ini $en5ulan' !in''i bahkan dia !ahu dulu kau$ "er ila!an $en%an'ka B)e-h(a-0a! adalah Li +un Li(n'3 7alau"un belu$ "ernah ber!e$u lan' un' den'an Li +un Li(n'4 kelihaian il$u ila! Li +un Li(n' udah di den'arn%a di $ana-$ana3 Dia !idak in'in $en0ari $a alah den'an !(k(h ek( en Li +un Li(n' !a"i ha ra!n%a !erhada" &in-&in e$akin $en'ebu-'ebu3 Sela$a "er5alanan dia $a ih $a$"u $enahan ha ra!n%a4 !a"i !en!u a5a !idak bi a berlan' un' la$a3 Se e(ran'

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 23 dari 54

%an' udah di"erbudak ha)a naA un%a endiri ibara! ke0anduan ("iu$4 !idak bi a $en'(n!r(l diri endiri3 Be'i!u "ula den'an B)e-h(a-0a!4 )alau"un !ahu &in-&in adalah !e$an a!au keka ih Li +un Li(n' %an' lihai4 na$un akhirn%a akal eha!n%a dikalahkan (leh naA u birahin%a3 Dia udah $e$u!u kan un!uk $en5alankan ak i e0e"a!n%a ebelu$ k(rbann%a adar3 Tak la$a ber5alan4 $ereka $en5u$"ai kedai ke0il %an' han%a !erdiri dari bebera"a $e5a a5a3 -e$ilik kedai !er ebu! adalah kakek !ua %an' hidu" endirian4 ela$a "uluhan !ahun dia hidu" eba!an' kara di kedai !er ebu!3 /idan'an %an' !er edia han%a bak"au4 bak$i dan arak bua!an i kakek %an' ra an%a ediki! 'e!ir3 Tidak ada "elan''an lain elain $ereka berdua4 i!ua i de$ikian an'a! 0(0(k un!uk ber!indak3 Den'an ha!i berdebar-debar !anda ha!in%a $ulai ber'airah4 e(lah-(lah akan $en%an!a" $a akan %an' an'a! leHa!3 Den'an keahliann%a %an' !in''i4 B)e-h(a-0a! $enuan'kan !eh ke dala$ 0a)an &in-&in dan $en%(r(n'kann%a ke hada"an &in-&in3 -ada aa! %an' $enuan' !eh !er ebu!4 dia $en5en!ikkan e$a0a$ (ba! biu ke dala$ 0a)an !er ebu!3 Oba! !er ebu! !er i$"an dala$ lekukan ibu 5ari4 den'an ediki! 5en!ikan !an"a dike!ahui &in-&in4 (ba! !er ebu! !er0a$"ur dala$ 0a)an !eh %an' di $inu$ &in-&in3 >1ari di $inu$ &in-&in? ka!a B)e-h(a-0a! >Teri$a ka ih? Tan"a "era aan 0uri'a a$a ekali4 &in-&in $inu$ !eh !er ebu!4 lalu $en''a$bil e"(!(n' bak"au i i da'in' dan $akan "erlahan-lahan3 B)e-h(a-0a! $ulai iku! $akan4 na$un dia$dia$ $en'a$a!i &in-&in un!uk $eliha! eAek %an' di!i$bulkan3 Tak la$a ke$udian4 &in-&in $en'ua" ke0il3 Se ekali di!u!u"n%a $ulu!n%a %an' $un'il den'an !an'ann%a3 1akin la$a $akin !era a $en'an!uk dirin%a4 kel("ak $a!an%a %an' indah $ulai !era a bera! dan u ah ekali un!uk !e!a" !erbuka3 >=duh8 ra an%a $en'an!uk ekali? ka!a &in-&in ediki! "u in'3 >En'kau kena"a &in-&in? ka!a B)e-h(a-0a! ha!i-ha!i >Ra an%a bera! ekali33aku33? &in-&in !idak da"a! $eneru kan kali$a!n%a4 den'an le$a ia $ele!akkan ke"alan%a di $e5a dan !erkulai le$ah3 Be'i!u ke"alan%a $en%en!uh $e5a4 &in&in lan' un' !er !idur "ula di $e5a3 7alau"un dia$-dia$ ha!in%a 'iran'4 B)e-h(a-0a! ber"ura-"ura bin'un'3 Di"an''il dan di 'un0an'-'un0an'n%a bahu &in-&in na$un &in-&in !e!a" !er!idur "ula 3 1en%adari ia a!n%a berha il den'an baik4 inar $a!a B)e-h(a-0a! ke$bali $en0(r(n' $ena!a" !ubuh &in-&in %an' !erbarin' le$a di a!a $e5a3 Dia ban'ki! berdiri $enu5u ke dala$ kedai4 di ruan'an belakan' di 5u$"ain%a i kakek edan' $erebu air3 Tan"a e"a!ah ka!a "un4 dikeba kan !an''ann%a ke arah !en'kuk i kakek3 Si kakek !ua !er ebu! r(b(h !erkulai 5a!uh ke lan!ai3 Bina a3 B)e-h(a-0a! ke$bali ke $e5a dan $e$(nd(n' !ubuh &in-&in $a uk ke dala$ ka$ar di ebelah dala$ kedai !er ebu!3 Dibarin'kann%a !ubuh &in-&in %an' ra$"in' di a!a "e$barin'an ka%u3 Di!a!a"n%a )a5ah &in-&in %an' an'a! ru"a)an !er ebu!4 belu$ "ernah ela$a hidu"n%a $eliha! 'adi e0an!ik ini3 i a 'erhana bulan3 7a5ahn%a nan 0an!ik 5eli!a4 kuli!n%a "u!ih 0erah3 =li n%a han%a elua ra$"in' dan "i"in%a halu

Bibir indahn%a !er a"u $erah $uda !an"a "(le an 'in0u bua!an $anu ia3 /idun'n%a %an' ediki! ke$erah-$erahan $ena$bah e$"urna ke0an!ikann%a3

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 24 dari 54

Da'un%a 0e$bun' $ulu 4 $en''an!un'kan "e (na $elela"kan3 Ra$bu!n%a bak u!era hi!a$ ala$i %an' indah $en5alari "un''un'n%a3 6e$arin%a len!ik dan halu 3 Den'an !an'an 'e$e!ar !anda ha ra!n%a $ulai $en''el(ra4 B)e-h(a-0a! $en'u a"-u a" ra$bu! &in-&in %an' hi!a$3 Diraban%a )a5ah &in-&in %an' halu bak "uala$ !er ebu!3 Sa$bil $enundukkan )a5ahn%a4 di ke0u"n%a bibir $erah e$u %an' ranu$ $erekah !er ebu!3 Ra an%a $ani ba'aikan buah "ir e'ar4 le$bu! dan $ele'akan3 La$a kela$aan ke0u"an bibir !er ebu! berubah $en5adi kulu$an dan "a'u!an %an' $e$bara4 !an'ann%a den'an liar $eraba-raba ke eluruh !ubuh &in-&in3 Bau haru$ e'ar !ubuh e(ran' 'adi "era)an $en''u'ah 'airah kelakiann%a3 Sen (r %aa333 Sela'i hendak $elan5u!kan ak in%a4 ek(n%(n'-k(n%(n' !erden'ar uara a"aan dari ruan'an luar kedai !er ebu!3 Sa$bil ber5in'krak ka'e!4 B)e-h(a-0a! ban'ki! dari "e$barin'an !er ebu!4 dirin%a !idak $en%an'ka $a ih ada "elan''an %an' da!an' di kedai %an' e"i ini3 Dia dia$ !ak ber'erak a$bil $e$a an' ku"in' !a5a$-!a5a$4 keliha!ann%a %an' da!an' han%a a!u (ran' a5a4 dia berhara" (ran' !er ebu! leka berlalu4 na$un hara"ann%a !ak !erkabul3 1eliha! !idak ada reak i a!a a"aann%a !adi4 (ran' !er ebu! $en%a"a ekali la'i den'an uara n%arin'3 >O$i!(hud84 a"akah ada (ran'n%a? a"a (ran' !er ebu!3 Di liha! dari uara dan a"aan !er ebu!4 'ela'a!n%a %an' da!an' adalah e(ran' bhik u $uda3 Dia$-dia$ B)e-h(a-0a! e$akin $enin'ka!kan ke)a "adaann%a4 dia !ahu %an' da!an' adalah e(ran' kau$ kan'(u)3 Dia endiri $era a erba alah4 a"akah dia$ di !e$"a! a!au e'era keluar $en%a$bu! (ran' !er ebu!3 =khirn%a di"u!u kann%a keluar3 &in-&in $a ih !er!idur den'an "ula 4 !ak $en%adari baha%a %an' ha$"ir $eren''u! keh(r$a!ann%a3 B)e-h(a-0a! e'era keluar ke ruan'an de"an kedai !er ebu!4 !a$"ak (lehn%a e(ran' bhik u $uda Sha(-Lin edan' berdiri di "in!u $a uk kedai !er ebu!3 7a5ahn%a 0uku" !a$"an4 den'an ke"ala %an' b(!ak keli$i dan ali %an' !ebal $ena$bah kea'un'ann%a3 Sinar $a!an%a le$bu! e"er!i bhik u "ada u$u$n%a %an' udah $endala$i in!i a5aran an' Buddha3 Bhik u $uda !er ebu! ediki! heran ke!ika !ahu %an' keluar $en%a$bu! adalah e(ran' "e$uda eu$urann%a3 Tan"a ba a-ba i4 B)e-h(a-0a! e'era berka!a >Bhik u ru"an%a a$a e"er!i 0a%he4 $en0ari "e$ilik kedai ini3 &a%he baru an dari dala$ $en0arin%a !a"i keliha!ann%a kedai ini udah di!in''alkan "e$ilikn%a3? >O$i!(hud4 ru"an%a i0u 5u'a !a$u kedai ini3 1e$an' $en'herankan4 en!ah ke$ana 'eran'an "e$ilik kedai ini3 1un'kin edan' $en0ari ka%u bakar4 ebaikn%a ki!a $enan!i eben!ar4 ia"a !ahu e'era $un0ul? ka!a bhik u $uda !er ebu! a$bil $en'a$bil kur i dan duduk di $e5a deka! "in!u keluar3 1eliha! bhik u !er ebu! bukann%a e'era "er'i4 $alahan duduk $enan!i keda!an'an "e$ilik kedai !er ebu!4 )a5ah B)e-h(a-0a! berubah $en5adi $a a$3 -erubahan )a5ah !er ebu! !idak !erle"a dari "andan'an bhik u !er ebu!4 bahkan ebenarn%a dia udah 0uri'a $eliha! !in'kah laku B)e-h(a-0a! %an' !idak )a5ar3 7alau"un keliha!an )a5ah bhik u ini lu'u

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 25 dari 54

na$un ebenarn%a (!akn%a an'a! 0erdik3 Bhik u $uda ini bia a di"an''il bhik u /un-La$ dan $eru"akan $urid !erakhir ke!ua biara Sha(-lin !erdahulu4 Tian'--ek-/( ian'3 Na$a bhik u /un-la$ ini "ernah di in''un' dala$ "er!e$uan di "un0ak 'unun' S(n'-Shan3 Dia di!u'a kan berkelana un!uk $en%era"i kabar beri!a "ar!ai 1(-+au)3 Dala$ "en'e$baraann%a4 udah bebera"a kali ia !erliba! ben!r(kan-ben!r(kan den'an "ara "en5aha!4 baik %an' $e$iliki il$u ila! bia a a5a a$"ai den'an "era$"(k %an' berke"andaian kela a!u4 e$uan%a da"a! di!aklukkann%a hin''a na$a bhik u /un-La$ $ulai di kenal di kalan'an un'ai !ela'a eba'ai bhik u $uda dari Sha(-Lin %an' an'a! lihai3 Na$an%a $ulai di ebu!- ebu! berenden' den'an 5a'(-5a'( $uda %an' !elah !erkenal ebelu$n%a e"er!i Bai 1u =n4 Lu-Gan4 Tiau)-+i4 +(k-BunLi(n'4 Sie-/an-Li4 dan lain-lain3 Bhik u /un-La$ dala$ $er(b(hkan kau$ Li(k-li$ !idak "ernah !urun !an'an ke5a$4 a"ala'i a$"ai $e$bunuh3 Den'an il$u ila! Sha(-Lin %an' udah dikua ain%a den'an e$"urna4 !idak u ah ba'in%a $erubuhkan la)an-la)an%a !an"a $enderi!a luka %an' "arah3 Dala$ "en'e$baraann%a !er ebu!4 akhirn%a dia !iba di kedai ini dan $en5u$"ai ua!u keanehan3 Nalurin%a %an' !a5a$ $e$beri!ahu4 "e$uda %an' berhada"an den'ann%a aa! ini bukan e(ran' baik-baik4 en!ah a"a %an' dilakukann%a di dala$ kedai ini3 Dia $en'kha)a!irkan "e$ilik kedai4 i!ulah ebabn%a dia $e$u!u kan un!uk $enun''u di kedai ini3 >Sebaikn%a bhik u e'era $enin''alkan kedai ini dan $elan5u!kan "er5alanan4 0a%he udah $e$e an !e$"a! ini un!uk r($b(n'an !a$u-!a$uku? ka!a B)e-h(a-0a! ke!u 3 >1a ak i0u $en'undan' !a$u di !e$"a! !er"en0il e"er!i ini4 kalau"un be'i!u4 0u$a ber!a$bah e(ran' bhik u4 "in0en' ra a !idak a"a-a"a? ahu! bhik u /un-la$ berla'ak !ak !ahu a"a-a"a3 ><ru anku bukan uru an bhik u3 Se'era "er'i a!au "erlu ku"ak a? ka!a B)e-h(a-0a! $en'an0a$ >O$i!(hud33 ru"an%a i0u bia a berbua! e)enan'-)enan'4 a"akah !e$"a! ini $ilik i0u? >6an'an ban%ak ($(n'4 bhik u ke"ara!4 $en'an''u (ran' a5a? ka!a B)e-h(a-0a! a$bil $elan0arkan "ukulan ke arah "undak bhik u /un-la$3 /abi ke abarann%a4 hendak diu irn%a bhik u ini dan $elan5u!kan ak in%a %an' !er'an''u !adi3 1eliha! da!an'n%a eran'an %an' !idak da"a! di an''a" en!en' ini4 den'an 'e i! bhik u /un-la$ $en'e'( kan badann%a ke a$"in'3 Ba5u bhik u %an' dikenakann%a berkibarkibar !erkena he$bu an "ukulan !er ebu!4 Den'an )a5ah ka'e!4 bhik u /un-la$ $ena!a" B)e-h(a-0a!4 e5ak !urun 'unun' baru kali ini dia $en'hada"i e(ran' la)an e!an''uh B)e-h(a-0a!3 Belu$ la'i bereak i4 eran'an kedua4 ke!i'a dan e!eru n%a $elanda bhik u /un-la$3 Bhik u /un-la$ ke!e!eran4 dia ibuk $en'elak ke ana ke$ari4 !idak da"a! $e$bala ekali"un3 Na$un e!elah bela an 5uru den'an han%a $en'elak4 $ulailah bhik u /un-la$ $en'e$ban'kan 'erakann%a un!uk bala $en%eran'3 Den'an 'erakan-'erakan Li(n'-kun (il$u ila! na'a) di0a$"ur 'erakan /(-kun (il$u ila! ban'au) er!a di elin'i 'erakan -a-kun (il$u ila! $a0an !u!ul)4 bhik u /un-la$ ediki! de$i ediki! da"a! $erebu! ke$bali "( i i3 -er!e$"uran ekaran' berlan' un' eru4 bala

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 26 dari 54

$e$bala 4 elak $en'elak $en'andalkan il$u $erin'ankan !ubuh dan !ena'a l)eekan' $e$bua! "er!arun'an e$akin $endebarkan ha!i3 Sediki! a5a len'ah4 "ihak la)an da"a! $enekan balik4 akiba!n%a "erlu u aha kera un!uk $ebalik keadaan3 1a in'-$a in' "ihak keliha!ann%a ei$ban'4 B)e-h(a-0a! un''ul dala$ il$u $erin'ankan !ubuh edan'kan bhik u /un-la$ un''ul dala$ !ena'a l)eekan'3 Ini bi a di$aklu$i4 bhik u /un-la$ adalah e(ran' "e$uda 5e5aka a li4 !idak $en'enal )ani!a edan'kan B)e-h(a-0a! ban%ak $en'ha$burkan !ena'a un!uk ber enan'- enan'4 di a$"in' i!u4 l)eekan' %an' di"ela5ari bhik u /un-la$ adalah l)eekan' $urni dari Sha(-Lin3 Se"er!i "erka!aan ke!ua Sha(-Lin $en'enai u!e !er$udan%a ini4 baka! bhik u /un-la$ an'a! ba'u bahkan $elebihi baka!n%a endiri4 ela$a era!u an !ahun belakan'an4 baka! bhik u /un-la$ lah %an' "alin' !in''i di an!ara kalan'an bhik u-bhik u Sha(-Lin3 Se5ak ke0il bhik u /un-la$ !elah bela5ar di Sha(-lin4 dia udah $en'ua ai kun'Au-kunAu kha Sha(-Lin e"er!i I-&hin-&hin' (il$u "erubahan (!(!-(!(!)4 Di$-1ak (Ta"ak 1au!)4 Tie!Sin- +uen (O!(! +a)a! Tulan' Be i)4 I!-Sin-&i (1 ( a!u) 6ari Sak!i)4 Tan'lan' (Belalan' Se$bah)4 1F en5a!a kla ik (-edan'4 Tri ula4 -edan' Berkai!4 -i au4 G(l(k Be ar4 Guan Da(4 T(%a4 T(n'ka!4 T($bak4 -ena :in :an'4 &a$buk)4 dan lain-lain3 &uku" $en'ua ai a!u-dua $a0a$ il$u-il$u di a!a !er ebu! den'an e$"urna3 Sera!u an 5uru !elah berlalu4 keliha!an ekaran' bhik u /un-la$ ediki! lebih un''ul4 B)eh(a-0a! ekaran' lebih ban%ak ber!ahan a5a3 Dia$-dia$ B)e-h(a-0a! 'eli ah4 !ak di an'kan%a bhik u $uda ini $e$iliki il$u ila! elihai ini43 +alau di!eru kan4 bi a-bi a dia $enelan kekalahan !a"i dia $era a a%an' $enin''alkan &in-&in3 Ibara! $an' a %an' den'an u ah "a%ah di!an'ka"n%a4 udah di de"an $a!a !in''al di 0a"l(k a5a4 !a"i a"a da%a la)ann%a ini $e$iliki ke!an''uhan %an' luar bia a3 =khirn%a dia lebih $e$en!in'kan ke ela$a!ann%a endiri4 B)e-h(a-0a! $ulai bernia! $en'undurkan diri3 Sa$bil $el($"a! $undur $en'hindari eran'an la)an4 B)e-h(a-0a! $ela%an' ke luar kedai dan $en'hilan' di balik ke'ela"an $ala$3 Bhik u /un-la$ $en%u u! kerin'a! di kenin'n%a4 "er!arun'an !adi 0uku" $en'ura !ena'an%a3 Ba'in%a4 ini adalah "er!e$"uran !erheba! %an' "ernah di ala$in%a3 Dia heran4 ia"a 'eran'an "e$uda berba5u "u!ih !er ebu!4 il$u ila! %an' di$ilikin%a un''uh lihai3 Se!elah a'ak $endin'an4 bhik u /un-la$ $e$a uki ruan'an dala$ kedai !er ebu!3 Dia $e$a uki ruan'an di $ana &in-&in berada3 Saa! i!u hari udah 'ela"4 keadaan ruan'an %an' 'ela" $e$bua! bhik u /un-la$ !idak da"a! $eliha! den'an 5ela 3 Dia lalu ke$bali keluar dan $en0ari lilin un!uk "eneran'an dan ke$bali ke ruan'an dala$3 Sinar lilin %an' berkela"-keli" $eneran'i ruan'an %an' di$a ukin%a3 >O$i!(hud83? erun%a be'i!u $a!an%a $eliha! ke arah "e$barin'an di$ana !erliha! &in&in !erbarin' "ula den'an !ubuh ba'ain a!a "(l( dan $e$"erliha!kan e"a an' buah dada %an' an'a! indah dan edan' ranu$-ranu$n%a dari e(ran' 'adi $uda3 Sa$bil $enu!u" $a!an%a era!-era!4 bhik u /un-la$ $undur $en5auhi ruan'an !er ebu!3 Den'an kaki 'e$e!ar dan ha!i %an' berdebar-debar4 dia ke$bali ke ruan'an luar kedai !er ebu!3 Seu$ur hidu"n%a belu$ "ernah dia $eliha! !ubuh e(ran' 'adi 4 a"ala'i 'adi !er ebu!
http://goldyoceanta.wordpress.com

udah bi a di an''a" 5a'( kela

a!u4

a"ala'i bhik u /un-la$ %an' den'an baka!n%a %an' !in''i $a$"u $en'ua ai il$u-il$u

e0an!ik

&in-&in3 +ei$anann%a !er'un0an' heba!4 $en%ak ikan "e$andan'an %an' $en'iurkan

Halaman 27 dari 54

1e$an'4 e!ia" $anu ia $e$iliki kele$ahan-kele$ahan4 !idak ada %an' e$"urna3 Di e!ia" 5a$an4 $anu ia ber!e$"ur4 berkelahi4 ber"eran' de$i e(ran' )ani!a4 har!a4 dan kekua aan3 /an%a ediki! $anu ia %an' bi a lu"u! dari ke!i'a '(daan !er ebu!4 bahkan !idak 5aran' ban%ak %an' $e$iliki ke!i'a kele$ahan !er ebu! di dala$ dirin%a3 Ta"i ada 5u'a %an' han%a $e$iliki alah a!u a!au dua dari kele$ahan !e ebu!3 Bhik u /un-la$ adalah e(ran' %an' e5ak ke0il $en5adi bhik u4 e!ia" hari di kuil Sha(lin dia $enden'arkan a5aran-a5aran an' Buddha ehin''a ha!in%a ber ih dari e'ala '(daan3 Ta"i bukan berar!i beba a$a ekali4 e'ala )e5an'an a!au a5aran %an' di!eri$an%a4 baru !erbuk!i !elah dire a"i a$"ai ke akar-akarn%a ke!ika $en'hada"i 0(baan a!au '(daan3 Ban%ak (ran'-(ran' u0i %an' akhirn%a 5a!uh !er5eru$u di le$bah d( a han%a karena !idak !ahan !erhada" '(daan a!au 0(baan3 Bi a ki!a liha! dala$ kehidu"an ehari-hari ki!a4 ban%ak "a !(r4 "ende!a4 ula$a %an' $en%ele)en' "erbua!ann%a3 De$ikian "ula kali ini4 kei$anan bhik u /un-La$ edan' di u5i3 Berun!un' "ada da arn%a ha!i bhik u /un-la$ $e$an' u0i ber ih4 )alau"un e aa! ha!in%a !er'un0an' $eliha! "e$andan'an !er ebu! na$un den'an 0e"a! dia $en%adari e'ala e ua!u3 Dia 5u !eru $era a ka ihan $eliha! keadaan 'adi $uda !er ebu! dan ber %ukur da!an' !e"a! )ak!u un!uk $en(l(n' 'adi ini3 Ta"i bhik u /un-la$ !idak berani $a uk ke$bali ke dala$ ruan'an !er ebu!3 Sa$bil ber a$adhi4 dia $enun''u di luar4 ber5a'a-5a'a kalau "e$uda berba5u "u!ih !adi da!an' ke$bali3 Dia berhara" 'adi !er ebu! 0e"a! adar4 den'an abar dia $enan!i dan $en'habi kan $ala$ i!u ber a$a n%a$uk-n%a$uk $ala$3 Sun''uh 5aran' di!e$ui (ran' e"er!i bhik u /un-la$ ini3 --- 000 ---a'i i!u4 $a!ahari udah beran5ak dari "eraduan un!uk $e$beri ke0erahan ba'i $ereka %an' enan!ia a $e$bu!uhkan "en0erahan3 Tak "eduli a"a "un %an' !er5adi4 $a!ahari elalu den'an e!ia $en5alankan !u'a n%a $eneran'i bu$i3 &aha%an%a %an' e$bura! ke$erahaan "erlahan-lahan berubah $en5adi kekunin'-kunin'an dan !eru ber'e er naik dari "eraduan ke a!a lan'i! biru %an' 0erah3 Di dala$ ruan'an dala$ kedai !er ebu!4 "erlahan-lahan &in-&in $e$buka kel("ak $a!an%a3 Den'an ke"ala $a ih ediki! "u in' dan $en'an!uk4 dia beru aha ban'un3 Tiba!iba $a!an%a $enan'ka" !ubuh ba'ian a!a n%a %an' "(l( !ak berba5u3 Den'an $a!a !erbelalak ka'e!4 dia $en5eri! lirih3 Sebi a $un'kin kedua !an'ann%a $enu!u"i e"a an' buah dadan%a %an' $en5ulan'3 Diliha!n%a ba5u %an' dikenakann%a ke$arin4 !er(n''(k di lan!ai3 &e"a!-0e"a! diraihn%a dan dikenakann%a den'an !erburu-buru3 1a!an%a $ulai $en'eluarkan a"i ke$arahan3 Dia !idak !ahu a"a %an' !er5adi4 di"erik an%a eluruh ba'ian !ubuhn%a3 Tidak !era a a"a "un4 dia $enarik naAa le'a3 Sein'a!n%a4 e$ala$ ehabi $inu$ !eh %an' di (d(rkan :a" Lei ke"adan%a4 !ahu-!ahu $a!an%a !era a bera! dan !iba-!iba !erban'un dala$ keadaan be'ini3 /a!in%a $ulai $era a 0uri'a4 en!ah di $ana 'eran'an keberadaan :a" Lei3 Dia e'era berlari keluar ruan'an un!uk $en0ari 5e5ak :a" Lei3 Di ruan'an luar kedai !er ebu! !a$"ak (lehn%a e(ran' bhik u $uda baru ele ai dari a$adhin%a3 Diliha!n%a e(ran' 'adi $uda %an' an'a! 0an!ik4 keluar dari ruan'an dala$

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 28 dari 54

den'an !a!a"an $a!a %an' 0uri'a ke arahn%a3 >O$i!(hud334 %ukur n(na udah adar ke$bali3 -in0en' an'a! kha)a!ir den'an keadaan n(na3? >Sia"a adan%a bhik u4 kena"a bi a berada di ini dan $en'a"a !ahu keadaankuB? !an%a &in&in ke!u dan $a ih ber0uri'a3 Sa$bil !er en%u$ $aklu$4 bhik u /un-la$ $en5a)ab4 >Se$ala$ kebe!ulan "in0en' $e$a uki kedai ini4 !a"i e!elah ber!eriak bebera"a la$a4 !idak ada e(ran' "un ehin''a ha$"ir "in0en' "er'i $enin''alka kedai ini3 Ta"i ke$udian4 dari ruan'an di $ana n(na !adi keluar4 $un0ul (eran' "e$uda berba5u "u!ih %an' $en'aku eba'ai !a$u kedai ini er!a $en'u ir "in0en'3 =khirn%a "in0en' dan "e$uda !er ebu! !erliba! ben!r(kan ke0il4 %ukur akhirn%a "e$uda !er ebu! $en'alah dan "er'i dari ini3 -in0en' lalu $e$erik a kedai ini dan $enda"a!i n(na %an' ru"an%a di biu 4 "in0en' !idak berani ber!indak lan0an'4 $akan%a "in0en' ber5a'a-5a'a a5a di kedai ini $enun'u n(nan adar den'an endirin%a3? 1enden'ar ke!eran'an bhik u !er ebu!4 ke0uri'aan &in-&in "erlahan-lahan $elun!ur4 ru"an%a bhik u ini %an' 5u !eru !elah $en(l(n'n%a dari an0a$an baha%a %an' $en'erikan ba'i e(ran' 'adi 3 Den'an "era aan ber!eri$a ka ih4 &in-&in berka!a >1aaAkan aku bhik u kalau !elah berlaku ka ar4 $(h(n di$aklu$i karena aku an'a! ka'e! be'i!u adar $eliha! keadaanku ini3 Ru"an%a ini e$ua "erbua!an i ke"ara! :a" Lei3 <n!un' bhik u da!an' !e"a! "ada )ak!un%a? >Tidak a"a-a"a n(na4 udah $en5adi ke)a5iban "in0en' un!uk $en(l(n' e a$a3 ="akah "e$uda berba5u "u!ih !er ebu! n(na kenalB? >:a bhik u4 dia berna$a :a" Lei4 !e$an e"er5alananku3 =ku berkenalan den'ann%a belu$ la$a4 !idak di an'ka !u!ur ka!an%a %an' ("an dan halu 4 $e$iliki ha!i eke5a$ ibli ? ka!a &in-&in 'era$3 >S%ukur n(na !idak a"a-a"a4 dunia ini $e$an' "enuh den'an $anu ia %an' !er e a!4 ki!a haru elalu )a "ada? &in-&in $en'an''uk e!u5u4 dia lalu $enan%akan na$a dan bera al dari "er'uruan $ana bhik u /un-la$3 +e!ika !ahu bhik u /un-la$ bera al dari Sha(-Lin den'an 'e$bira &in-&in $e$beri!ahu ia"a dirin%a3 +e0eriaann%a !elah ke$bali3 Bhik u /un-la$ "un 'e$bira da"a! $en(l(n' &in-&in %an' !ern%a!a bera al dari Thai-San-ai4 bahkan "u!ri ke!ua Thai-San--ai3 1ereka berdua lalu $e$erik a ruan'an lain kedai !er ebu!4 di dala$ da"ur4 $ereka $ene$ukan $a%a! "e$ilik kedai !er ebu! dan $en'uburkann%a diirin'i d(a bhik u /un-la$3 ,3 Sian-Li-+ia$ (De)i -edan') Se$en!ara ki!a !in''alkan dulu &in-&in %an' l(l( dari 5era!an B)e-h(a-0a! dan di !(l(n' bhik u /un-la$4 $ari ki!a ke$bali ke 5a'( ki!a Li +un Li(n'3 Dala$ 0eri!a ebelu$n%a4 Li +un Li(n' haru $elarikan diri dari ke"un'an Ra$e h)ara dan !(k(h-!(k(h 1(-+au)3 Den'an ha!i ke al4 be'i!u udah berada di luar k(!a Li +un Li(n' $en'e$ban'kan il$u $erin'ankan !ubuh ekua!n%a3 Tubuhn%a berkelaba! den'an 0e"a! ba'aikan anak "anah4 $ele a! den'an ke0e"a!an !in''i3 En!ah udah bera"a la$a dia berlari4 be'i!u $en'hen!ikan lan'kahn%a4 Li +un Li(n' !iba di ebuah !ela'a %an' un%i di kaki buki! ua!u "e'unun'an3

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 29 dari 54

En!ah a"a na$a "e'unun'an ini4 Li +un Li(n' !idak !ahu berada di $ana dirin%a aa! ini3 Tela'a !er ebu! !idak be'i!u be ar dan dikelilin'i hu!an den'an "e"(h(nan %an' ri$bun4 $eli"u!i ha$"ir dua"er!i'a !ela'a !er ebu!3 =irn%a 5ernih ehin''a "an!ulan inar $a!ahari en5a $eneran'i ba'ian dala$ !ela'a !er ebu!3 La%akn%a 0er$in4 e$uan%a akan $e$an!ulkan ba%an'an %an' eru"a3 Tak kuran' dan !ak lebih3

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 30 dari 54

+e un%ian !ela'a ini $en'u'ah kenan'ann%a !erhada" diri iau-Erl4 en!ah di $ana keberadaan iau-Erl kini3 Ra a rindu %an' $endala$ $en0en'kra$ ha!i Li +un Li(n' %an' ke e"ian3 /a!in%a !elah !erba'i !ak u!uh la'i4 di$ana er"ihan ha!i !elah ber erakan diba)ah kakin%a4 ada eba'ian %an' !er5era! kua!4 ehin''a be'i!u kua!n%a4 Li +un Li(n' $enahan ke"edihan dan rindu ini3333 e(ran' diri333M =ir$a!a %an' $e$ba)a ra a rindu %an' !erun'ka"kan4 din'inn%a udara di !e"i !ela'a ini !ak da"a! $en'u ik ha!i e(ran' "e$uda %an' edan' $erindu3 /ari i!u dihabi kan Li +un Li(n' di ekelilin' !ela'a !er ebu!3 +ee (kan harin%a4 Li +un Li(n' !er5a'a dari !idurn%a3 Dia !urun dari a!a "(h(n be ar dan $enu5u !e"i !ela'a3 Dia !er5un ke dala$ !ela'a4 airn%a an'a! din'in !a"i $en%e'arkan3 Se$an'a!n%a ban'ki!4 dia berenan' $en'elilin'i !ela'a !er ebu!3 Den'an kelihaian il$u ila!n%a aa! ini4 den'an $udah dia da"a! $en'a"un' di a!a air !an"a $en''erakkan kaki e"er!i eharu n%a3 Sela$a berenan' Li +un Li(n' $en'in''a! ke$bali "er!arun'ann%a den'an Ra$e h)ara3 Se!ia" 'erakan la)an diin'a!n%a ke$bali dan di anali an%a4 ba'ai$ana 0ara $en'hada"i 'erakan !er ebu!4 kele$ahan 'erakan la)an4 a!u "er a!u diulan'in%a ke$bali3 Berka! ke0erdikann%a4 "e$aha$ann%a akan il$u ila! Ra$e h)ara ber!a$bah3 Tidak ediki! $anAaa! %an' di"er(lehn%a dari "er!arun'an !er ebu!3 1e$an' ba'i e(ran' ahli ila!4 ke$a5uan il$u ila! bukanlah di!en!ukan e$a!a-$a!a (leh kelihaian il$u ila! %an' ber an'ku!an !a"i !ak kalah "en!in'n%a adalah ke$a$"uan un!uk $eliha! ke alahan dan kele$ahan 'erakan la)an3 ="abila $a$"u $en'anali a hal !er ebu!4 dala$ "er!arun'an ke$bali den'an la)an %an' a$a4 ke$un'kinan un!uk $enan' $en5adi lebih be ar3 Li +un Li(n' $e$iliki kebia aan %an' an'a! baik den'an elalu $en'ulan'i4 $en'in''a!4 $en'anali a e!ia" "er!e$"uran %an' diala$in%a ehin''a !an"a di adarin%a "e$aha$ann%a !erhada" il$u ila! la)an $e$beri "eluan' %an' be ar ba'in%a un!uk $en'alahkan la)an-la)ann%a di ke$udian hari3 Sela'i Li +un Li(n' berenan' a$bil $en'in''a! ke$bali e$ua 'erakan il$u ila! la)an4 dari !en'ah !ela'a !a$"ak $enda!an'i ebuah a$"an ke0il3 Sa$"an !er ebu! $ela5u "erlahan ke arah !e"ian4 $endeka!i !e$"a! Li +un Li(n'3 Ta$"ak di a!a a!a a$"an !er ebu! e(ran' "ria4 e$akin $endeka! e$akin 5ela )a5ahn%a3 Dari ke5auhan !erliha! "e$uda di a$"an !er ebu! edan' $eniu" erulin' ba$bu4 nada ira$an%a bernaAa kan 0in!a3 La"a!-la"a! Li +un Li(n' e"er!i "ernah $enden'ar ira$a erulin' ini4 en!ah di $ana dia "ernah $enden'ar ira$a ini3 Sa$"an !er ebu! e$akin $endeka! ke arah Li +un Li(n'3 -e$uda %an' berada di a$"an !er ebu! $en'hen!ikan !iu"an erulin'n%a4 be'i!u $eliha! ada e e(ran' %an' edan' berenan' di !e"ian !ela'a3 Be'i!u deka!4 keduan%a $en'eluarkan !eriakan ka'e!3 >+un Li(n'? >Li(k-hen'? Tern%a!a "e$uda %an' berada di a!a a$"an !er ebu! adalah Li(k /an +i a!au Li(k In /(n'3 -ada eri denda$ ke u$a!4 Li +un Li(n' dan Li(k In /(n' "ernah $elakukan "er5alananan ber a$a4 di $ana Li(k In /(n' %an' !erkenal den'an 5ulukan Sian-Li-+ia$ (De)i -edan') )ak!u i!u $en%a$ar eba'ai e(ran' "e$uda berna$a Li(k /an +i3 Na$un

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 31 dari 54

akhirn%a a$arann%a !erb(n'kar dan akin' $alun%a dia lari $enin''alkan Li +un Li(n'3 Sebenarn%a dala$ "erkabun'an ke!ua /(a-San--ai di "e'unun'an /(a-San4 Li(k In /(n' 5u'a da!an' den'an )a5ah a li ehin''a Li +un Li(n' !idak $en'enalin%a3 Sekaran' !an"a di du'a-du'a $ereka ke$bali ber!e$u dan Li(k In /(n' ke$bali $en%a$ar eba'ai e(ran' iu0ai ("ela5ar)3 Den'an 'iran' Li(k In /(n' $enda%un' a$"ann%a e$akin $endeka! ke arah Li +un Li(n'3 1ulan%a Li +un Li(n' hendak keluar dari dala$ air na$un !iba-!iba ia !erin'a! Li(k In /(n' ini adalah e(ran' 'adi %an' $en%a$ar ehin''a dia ba!al keluar dari dala$ air3 Saa! ini dia !idak ber"kaian a$a ekali3 /al ini ru"an%a di adari 5u'a (leh Li(k In h(n' %an' udah $endeka! ehin''a den'an )a5ah ke$erahan4 dia $enda%un' "erahun%a $en5auh dan berka!a >+un Li(n'4 e'era en'kau ber"akaian4 baru berbin0an'-bin0an'3? Sa$bil $en'an''ukkan ke"alan%a4 Li +un Li(n' 0e"a!-0e"a! keluar dari dala$ air dan ber"akaian3 Tak la$a ke$udian4 a$"an Li(k In /(n' ke$bali da!an' dan berlabuh di !e"ian3 >Li(k-hen'4 eh33n(na Li(k4 en'kau $a ih !e!a" e"er!i dulu4 !idak berubah ediki!"un? a"a Li +un Li(n' ra'u-ra'u $en%ebu! na$a Li(k In /(n'3 7a5ah Li(k In /(n' ke$bali ke$erahan4 dia !erin'a! ke5adian di $ana e)ak!u dirin%a "in' an4 !an"a en'a5a Li +un Li(n' !elah $eliha! !ubuh ba'ian a!a n%a3 >/$$33 ekaran' 5u !eru en'kau %an' udah berubah +un Li(n'4 na$a$u e$akin !erkenal a5a4 "a !i en'kau udah lu"a ke"adaku4 a"ala'i ban%ak 'adi %an' $ene$ani$u? ka!a Li(k In /(n' a$bil $en0ibirkan $ulu!n%a3 Dia !erin'a! di $arka /(a-San--ai4 )ak!u i!u dia $eliha! Li +un Li(n' ber a$a e(ran' 'adi %an' an'a! 0an!ik %ai!u +i$ Bi &u3 >En'kau bi a a5a4 Li(k-hen'4 ehh33lu"a n(na Li(k? >="a "an''il-"an''il n(na e'ala4 na$aku Li(k In /(n'4 "an''il a5a In /(n' a!au /(n'8? Li(k In /(n' !idak $en%ele aikan "erka!aann%a4 )a5ahn%a ke$bali ke$erahan3 >Baiklah /(n'-$(i? ka!a Li +un Li(n' ediki! $en''(da3 >Oh %a4 Li(n'-k( ()ah4 iku!an berubah "an''ilann%a nih)4 ela$a ini ke$ana a5a en'kau4 e5ak $enin''alkan "e'unun'an /(a-San4 !idak !erden'ar la'i kabar beri!a$u? >=ku ke$bali ke "e'unun'an Thai-San un!uk $en%e$ba%an'i abu 'uruku4 /(n'-$(i? >Oh be'i!u? >/(n'-$(i4 en'kau endiri ekaran' hendak $enu5u ke$anaB Ba'ai$ana kabar Bai-hen'4 a"akah en'kau udah ber!e$u den'ann%aB? Den'an )a5ah ediki! berubah4 Li(k In /(n' $en5a)ab >7ak!u di $arka /(a-San--ai bukann%a en'kau udah $eliha!ku ber a$a- a$a den'an Bai 1u =nB? >Oh4 ru"an%a 'adi 0an!ik %an' duduk di ebelah Bai-hen' )ak!u i!u adalah en'kau4 /(n'$(i3 =ku 5adi "an'lin'4 ru"an%a en'kau lebih 0(0(k berdandan eba'ai e(ran' 'adi dari"ada e(ran' iu0ai? ka!a Li +un Li(n' $en''(da3 >/uh33 da ar laki-laki4 !idak b(leh $eliha! 'adi lain? un''u! Li(k In /(n'3 >Baiklah8baiklah4 !er erah "ada$u $au berdandan eba'ai a"a "un4 %an' "en!in' ekaran' adalah $en'i i "eru! dulu4 dari e$ala$ aku belu$ $akan? ka!a Li +un Li(n' a$bil $en'u a"-u a" "eru!n%a3

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 32 dari 54

>7ah4 dari ini ke k(!a !edeka! $a ih 0uku" 5auh4 ba'ai$ana kalau en'kau $e$buru kelin0i4 nan!i aku %an' $e$a akn%a4 kebe!ulan aku $e$ba)a bu$bu $a ak? aran Li(k In /(n'3 >Ide %an' ba'u 4 /(n'-$(i4 en'kau !un''u di ini4 aku "er'i $e$buru kelin0i dulu4 !idak akan la$a? ka!a Li +un Li(n' a$bil berkelaba! ke dala$ hu!an3 Sa$bil $enun''u keda!an'an Li +un Li(n'4 Li(k In /(n' $en%ia"kan e'ala e ua!u dan ber'an!i "akaian di balik e$ak- e$ak4 dia in'in $e$beri ke5u!an bua! Li +un Li(n' >Se"er!anakan na i ke$udian4 Li +un Li(n' $un0ul $e$ba)a dua ek(r kelin0i ha il buruann%a3 Diliha!n%a Li(k In /(n' ber'an!i ba5u dan berdandan eba'ai e(ran' 'adi $uda %an' an'a! 0an!ik3 Den'an $ulu! !erbuka ediki!4 Li +un Li(n' !er"aku $en'a'u$i ke0an!ikan )a5ah Li(k In /(n'3 Den'an )a5ah a'ak l(n5(n' dan bibir %an' !i"i 4 da'u %an' i$e!ri dan ediki! le un' "i"i! di "i"i ebelah kirin%a4 ke0an!ikan Li(k In /(n' un''uh e$"urna3 =li $a!an%a !i"i den'an e"a an' $a!a %an' benin' $e$bua! ia"a "un %an' $ena!a"n%a "a !i akan !er"e (na3 Sun''uh 0i"!aan %an' $aha e$"urna3 1eliha! Li +un Li(n' !erben'(n'-ben'(n' $ena!a"n%a4 ha!i Li(k In /(n' berdebar-debar 'e$bira na$un diluaran4 a$bil e$nu!u"i $ulu!n%a4 dia ke!a)a 0ekikikan dan berka!a >+ena"a ben'(n' be'i!u4 nan!i ke$a ukan lala! baru !ahu ra a3 1ari ke inikan kelin0in%a? Li +un Li(n' !er adar4 a$bil !er en%u$ $alu dia $en'an' urkan kelin0i !er ebu! ke Li(k In /(n'3 Tak la$a ke$udian4 !er0iu$ bau haru$ da'in' "an''an'4 $e$bua! "eru! Li +un Li(n' berbun%i keru%ukan !anda kela"aran3 Bekal %an' di ba)a Li(k In /(n' 0uku" len'ka"4 di a$"in' bu$bu $a ak4 dia 5u'a $e$ba)a ekan!(n' bera %an' direbu n%a eba'ai !e$an $akan da'in' kelin0i3 Be'i!u da'in' kelin0i udah $a!an'4 Li +un Li(n' e'era $akan den'an laha"4 !ak hen!ihen!in%a dia $e$u5i keleHa!an $a akan Li(k In /(n'3 Sa$bil !er en%u$ ban''a4 Li(k In /(n' $ela%ani Li +un Li(n'4 di (d(rkann%a eba'ian be ar da'in' kelin0i ha il "an''an'ann%a4 dia endiri han%a $en'a$bil ediki! a5a3 Dia enan' $eliha! $a akann%a an'a! dinik$a!i Li +un Li(n'3 Den'an "eru! keken%an'an Li +un Li(n' ber andar di "(h(n4 e$ilir an'in "a'i %an' ber!iu" dari !en'ah !ela'a $ener"a )a5ahn%a4 $en%e5ukkan 5i)a3 Daun-daunan $eliuk $en'an''uk dian!ara e$ilir an'in3 Li +un Li(n' 5a!uh !er!idur keken%an'an4 !ean'an%a $a ih belu$ "ulih eluruhn%a e5ak "er!e$"uran den'an Ra$e h)ara dan berlari ekian 5a$3 Sa$bil !er en%u$ $eliha! Li +un Li(n' ke!iduran4 Li(k In /(n' $e$bere kan i a- i a $akanan dan $e$a ukkan ke$bali bu$bu $a akan ke dala$ bun!alan "akaian3 Lalu duduk !er$enun' di a$"in' Li +un Li(n' a$bil $ena!a" )a5ah "e$uda ini3 Dala$ keadaan !idur4 )a5ah Li +un Li(n' !erliha! e$akin !a$"an den'an 'ari -'ari halu di )a5ahn%a er!a ali %an' !ebal $ena$bah ke5an!anann%a3 Li(k In /(n' $en'hela naAa "an5an'4 dia$-dia$ dia $enaruh ha!i ke"ada "e$uda ini na$un dia adar dirin%a udah di5(d(hkan e5ak ke0il den'an Bai 1u =n3 /ubun'an keluar'an%a den'an keluar'a Bai 1u =n an'a! era!4 dia !idak da"a! $e$ba%an'kan a"a %an' akan !er5adi bila dia $en(lak "er5(d(han ini han%a 'ara-'ara Li +un Li(n'3 Se5ak ke0il dia udah $en'enal Bai 1u =n4 bila !idak ada Li +un Li(n'4 udah "a a!i dia akan

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 33 dari 54

$eneri$a Bai 1u =n eba'ai 5(d(hn%a3 Bai 1u =n endiri 0uku" !a$"an4 !idak kalah bila dibandin'kan den'an Li +un Li(n'4 a$a- a$a "e$uda ida$an4 lihai il$u ila!n%a3 Na$un ha!i e(ran' dara $uda $e$an' u ah di !ebak3 Baik Li(k In /(n' dan Li +un Li(n' !idak $en%adari4 e5ak !adi ada e"a an' $a!a %an' $en0(r(n' 'an5il $e$"erha!ikan 'erak-'erik $ereka dari balik "e"(h(nan %an' ri$bun4 a'ak 5auh di ebelah kanan !ela'a !er ebu!3 Se"a an' $a!a ini bera al dari $a!a e(ran' "e$uda %ai!u B)e-h(a-0a!3 Dia kebe!ulan le)a! di daerah ini dan $en0iu$ bau haru$ da'in' %an' edan' di "an''an' Li(k In /(n'3 +ebe!ulan dirin%a $era a la"ar ehin''a den'an $en'endu -endu bau haru$ !er ebu! dia a$"ai di !e"i !ela'a !er ebu! dan $eliha! e(ran' "e$uda dan 'adi %an' an'a! 0an!ik edan' $akan da'in' kelin0i3 Dia !ahu $ereka adalah kau$ kan'(u) ehin''a !idak berani $en'a$bil re ik(4 dia$-dia$ ia $en%elina" di balik "e"(h(nan3 /a!in%a lan' un' !er!arik be'i!u $eliha! diri Li(k In /(n'3 Se5ak ha$"ir $eren''u! keh(r$a!an &in-&in !a"i di'a'alkan e(ran' bhik u bu uk4 dia !dak "ernah $en%en!uh e(ran' )ani!a "un ehin''a ela$a bebera"a hari ini dia belin' a!an3 Sun''uh kebe!ulan4 di daerah %an' e"i ini di!e$uin%a e(ran' 'adi %an' an'a! 0an!ik3 Dia$-dia$ dia $enelan ludah $eliha! keru"a)anan Li(k In /(n'3 7alu"un ke0an!ikann%a $a ih kalah ediki! den'an &in-&in na$un lebih dari 0uku" bua!n%a3 /an%a a5a4 $a alahn%a 'adi ini edan' ber a$a e(ran' "e$uda %an' ke!iduran di ba)ah "(h(n3 Dia !idak !ahu ebera"a lihai $ereka berdua ehin''a !idak $au $en'a$bil !indakan %an' 'e'abah3 Dia beren0ana $e$an0in' 'adi ini $en5auh dari !e$"a! ini ehin''a lebih $udah ba'in%a un!uk $en'hada"in%a3 Tiba-!iba4 Li(k In /(n' %an' edan' !er$enun' $ena!a" )a5ah Li +un Li(n' $enden'ar uara kere ekan di ebelah kanan hu!an3 -a !i kelin0i "ikirn%a4 dia ban'ki! dan ber5alan ke arah uara !adi3 Dia beren0ana $enan'ka" kelin0i !er ebu! dan $e$bua!n%a $en5adi denden' kerin' bua! bekal Li +un Li(n'3 Te!a"i be'i!u a$"ai di !e$"a! uara kere ekan !adi4 kelin0i !er ebu! !elah $en'hilan'3 1era a "ena aran4 Li(k In /(n' e$akin $e$a uki hu!an dan e$akin $en5auhi !ela'a !er ebu!3 Se$akin $a uk ke dala$ hu!an4 kelin0i %an' diburun%a !ak keliha!an ba!an' hidun'n%a3 Sela'i dia ra'u-ra'u un!uk $eneru kan "erburuan4 di ebelah de"an !erliha! ebuah 'ubuk ke0il3 Diha$"irin%a 'ubuk !er ebu!4 keliha!ann%a 'ubuk ini !idak ber"en'huni3 Baru a5a Li(k In h(n' hendak $e$a uki 'ubuk !er ebu!4 dari belakan' "un''un'n%a !erden'ar ke iuran an'in3 Reak in%a 0uku" 'e i! !a"i !idak 0uku" 0e"a!4 !ahu-!ahu 5alan darah Gi-k(k-hia! di "undak belakan' !er!u!uk 5ari e e(ran'3 Den'an ra a ka'e!4 Li(k In /(n' beru aha $e$beba kan diri dari !u!ukan !er ebu! na$un !u!ukan beriku!n%a $e$bua!n%a !ak da"a! ber'erak a$a ekali3 Sebenarn%a il$u ila! Li(k In /(n' 0uku" lihai4 han%a a5a dia !erlalu len'ah hin''a !ak ber5a'a-5a'a !erhada" b(k(n'an3 Tahu-!ahu dirin%a diha$"iri e(ran' "e$uda berba5u "u!ih den'an )a5ah 0en'ar-0en'ir dan $a!a %an' 5ela!ala!an4 $e$bua! dirin%a ber'idik n'eri3 Se a$"ai di de"ann%a4 "e$uda !er ebu! $en0(lek "i"in%a %an' $ulu 3 >Sun''uh 0an!ik4 berun!un' ekali aku $enda"a!kan$u $ani 3 +i!a akan ber enan'enan'4 en'kau !idak akan $elu"akann%a? ka!a "e$uda !er ebu! a$bil $e$(nd(n' Li(k In /(n'3 Den'an )a5ah "u0a!4 Li(k In /(n' $era a dirin%a di "(nd(n' ke dala$ 'ubuk !er ebu! dan

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 34 dari 54

dibarin'kan di ebuah di"an ka%u3 -e$uda !er ebu! lalu $en'a$bil e ua!u dari balik kan!(n' ba5un%a dan berka!a a$bil !er en%u$ >Biar a$a- a$a enak4 $ari hiru" (ba! ini $ani 4 aku 5a$in en'kau akan $era akan e"er!i di ur'a3? Li(k In /(n' beru aha $enahan naAa a'ar !idak $en0iu$ bubuk %an' di (d(rkan "e$uda !er ebu! di hidun'n%a !a"i !en!u a5a !idak ela$an%a dia $enahan naAa 4 Tak bera"a la$a ke$udian4 $au !idak $au bubuk !er ebu! !er0iu$ 5u'a dan $a uk ke dala$ "au-"arun%a den'an 0e"a!3 Li(k In h(n' $era a ediki! n%a$an be'i!u bubuk !er ebu! $a uk ke dala$ !ubuhn%a4 aliran darahn%a berden%u! 0e"a!3 -era aann%a rin'an4 !ubuhn%a $ulai !era a "ana 3 En!ah e5ak ka"an4 !u!ukan "e$uda !er ebu! !elah le"a ehin''a !ubuhn%a %an' ra$"in' bi a ber'erak ke$bali3 Den'an $a!a ekali? Tan"a di adarin%a4 !an'ann%a ehin''a ba5un%a !er in'ka" $e$"erliha!kan eba'ian %an' a%u4 Li(k In /(n' ber eru >=h33"ana $ele"a kan kan0in' ba5u ba'ian a!a

ba5u dala$ %an' dikenakann%a3 Se$ua ini di ak ikan (leh B)e-h(a-0a! den'an $a!a ber inar- inar4 'airahn%a ediki! de$i ediki! ban'ki! be'i!u $eliha! 'erakan !ubuh Li(k In /(n' %an' er(!i 4 a"ala'i ke!ika "akaian Li(k In /(n' !erbuka4 $e$"erliha!kan "undakn%a %an' "u!ih bak "uala$ i!u3 Li(k In /(n' endiri !eru $en'eluh ke"ana an dan e$akin $en'erakkan !ubuhn%a ke ana ke$ari a$bil !an'ann%a beru aha $ele"a kan "akaian %an' dikenakann%a3 Sekaran' ba5u luarn%a udah !erbuka e$ua4 !a$"ak ba5u dala$n%a %an' ke!a! $e$"erliha!kan ke$(lekan !ubuhn%a dan $ena$"akkan lekuk buah dada e(ran' dara $uda3 Buah dadan%a %an' $e$bu un' ke!a! dibalik ba5u dala$ ber'erak-'erak $a5u $undur akiba! 'erakan !ubuhn%a3 Tan'an Li(k In /(n' $ulai beralih $ele"a kan "akaian dala$n%a !er ebu!3 1ula-$ula !ali ebelah kiri %an' $elili! di "undak kirin%a dile"a n%a hin''a !er e$bul buah dada ebelah kiri %an' "u!ih dan ranu$ den'an e!i!ik "u!in' ke0il ke0(kla!an di !en'ahn%a3 Sun''uh "e$andan'an %an' $en'airahkan3 Li(k In /(n' endiri a$ar- a$ar $en%adari a"a %an' dilakukann%a ini !idak e"a!u!n%a !a"i d(r(n'an 'arah %an' $eledak-ledak di dala$ dirin%a4 $e$bua!n%a !ak kua a berbua! a"a-a"a3 Tan'ann%a $ulai $ele"a kan !ali ebelah kanan dan akhirn%a !erle"a dan $ena$"akkan e"a an' buah dada %an' an'a! indah dan ken%al4 $e$bu un' !e'ak di hada"an B)e-h(a0a!3 <5un' "u!in' kebula!an di !en'ah e"a an' buah dada !er ebu! $en'era !anda "e$ilikn%a di landa birahi %an' !in''i3 <kuran dan ben!uk buah dada Li(k In /(n' un''uh era i den'an ben!u !ubuhn%a3 Se"a an' buah dada %an' bula! eukuran !an'ku"an !an'an4 e(lah $enan!an' ia"a a5a un!uk $en%en!uh dan $ere$a n%a3 B)e-h(a-0a! !idak !ahan la'i $en%ak ikan "e$andan'an %an' $en''iurkan ini4 ba'ian ba)ah !ubuhn%a udah $ene'an' e5ak !adi3 Den'an $a!a $el(!(! e(lah-(lah hendak keluar dari kel("ak $a!a4 dia $el($"a! ke a!a "e$barin'an dan $enindih !ubuh ra$"in' Li(k In /(n'3 Na$un belu$ la'i e$"a! berbua! a"a "un4 !iba-!iba "in!u 'ubuk !er ebu! 'edubrakan di!endan' e e(ran'3 Sa$bil ber5in'krak ka'e! e(lah 0a0in' ke"anana an4 B)e-h(a-0a! $eliha! %an' da!an' adalah "e$uda %an' !adi ke!iduran di ba)ah "(h(n3 /a!in%a an'a! 'e$a ekali4 dua kali dirin%a !er'an''u ke!ika hendak $en'a'ahi k(rban%a3 Den'an $a!a 'ela" di eran'n%a Li +un Li(n' den'an "enuh !ena'a e(lah-(lah hendak $en'han!a$ la)an%a dala$

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 35 dari 54

e'ebrakan a5a3 Ta"i kali ini dia ke!e$u ba!un%a4 0uku" ediki! $en'e'( kan badann%a4 eran'an B)e-h(a-0a! !er ebu! kanda 3 Li +un Li(n' endiri !iba di 'ubuk ini !e"a! "ada )ak!un%a4 be'i!u $endu in4 !idak !a$"ak ba%an'an Li(k In /(n'3 Di"an''il-"an''iln%a na$un !e!a" !ak na$"ak ba%an'an !ubuh Li(k In /(n'3 Den'an kha)a!ir4 Li +un Li(n' $e$a uki hu!an !er ebu! hin''a akhirn%a !iba di 'ubuk ini dan $en%ak ikan kelakuan B)e-h(a-0a! %an' hendak $e$"erk( a Li(k In /(n'3 +e$bali dala$ "er!e$"uran ini4 "uluhan 5uru !elah di$ainkan na$un e$ua eran'an la)an da"a! dihindari den'an baik (leh Li +un Li(n' %an' $en''unakan il$u lan'kahlan'kah a5aib3 Tin'ka! ke"andaian Li +un Li(n' aa! ini b(leh di bilan' udah u ah $en0ari !andin'an la'i na$un il$u ila! B)e-h(a-0a! 5u'a !idak e$baran'an3 Terbuk!i bhik u /un-La$ "un $e$erlukan ra!u an 5uru un!uk $ende ak B)e-h(a-0a!3 Sun''uh a%an'4 e(ran' 5a'( ila! %an' $e$iliki ke"andaian e!in''i ini4 berada di 5alur %an' e a!3 Dala$ hal il$u $erin'ankan !ubuh4 B)e-h(a-0a! b(leh ban''a da"a! $enandin'i il$u $en'en!en'kan !ubuh %an' di$iliki Li +un Li(n' !a"i dala$ hal !ena'a dala$ haru diakui ia $a ih kalah e!in'ka!3 Sa$a e"er!i "er!arun'ann%a den'an bhik u /un-la$4 akhir "er!arun'an ini da"a! di"a !ikan di$enan'kan Li +un Li(n'3 Li +un Li(n' !idak $e$beri ha!i4 e$ua eran'an dilakukann%a den'an un''uh- un''uh3 /a!in%a an'a! "ana $eliha! "erbua!an B)e-h(a-0a! !erhada" Li(k In /(n'3 =kiba!n%a4 B)e-h(a-0a! han%a $a$"u ber!ahan ekua!n%a3 +erin'a! din'in $ulai !a$"ak di kenin'n%a4 'airahn%a en!ah udah lari ke$ana3 Dia$-dia$ ha!in%a !er0eka! $eliha! kelihaian il$u ila! Li +un Li(n'3 Dia $endu'a-du'a ia"a 'eran'an "e$uda %an' lihai ini4 ela$a hidu"n%a belu$ "ernah dia $en'ala$i "er!e$"uran e"a%ah ini3 /a!in%a $ulai !aku! dan kalu!3 =kiba!n%a 'erakann%a $ulai !er"en'aruh dan ke e$"a!an ini !idak di ia- iakan Li +un Li(n'3 Den'an 'erakan -a%- an-!(-ha% ($en(lak 'unun' $en'uruk lau!an)4 diiku!i !u!ukan I!-Sin-&i ke arah 5alan darah Sie-h(n'-hia! di ba'ian dada %an' $e$a!ikan4 B)e-h(a-0a! han%a $era akan dadan%a an'a! n%eri ekali hin''a e$ua 'erakann%a e(lah-(lah !erhen!i dan ke'ela"an %an' "eka! $ulai $elin'ku"i 5i)an%a3 1a ih den'an "( i i berdiri4 "en5aha! 5ai-h(a-0a! %an' an'a! !erkenal ini bina a di !an'an "endekar $uda Li +un Li(n' den'an $a!a $el(!(! !erbuka4 e(lah-(lah !idak rela $enin''alkan dunia %an' Aana ini3 Sehabi $e$bina akan la)an4 Li +un Li(n' $enu5u ke arah Li(k In /(n' %an' $a ih $en'elia!-'elia! di "e$barin'an3 +eadaann%a ekaran' !a$bah $en'iurkan4 eluruh !ubuh Li(k In h(n' udah !ak ada ehelai benan' "un4 $e$"erliha!kan e$ua ba'ain-ba'ian !ubuh %an' "alin' raha ia dari e(ran' 'adi 3 Se$uan%a !er"a$"an' den'an 5ela di de"an $a!a Li +un Li(n'3 Den'an 'erakan-'erakan %an' er(!i 4 Li(k In /(n' $en'an'ka! "in''uln%a ke a!a hin''a na$"ak ebuah le$bah %an' dikelilin'i beludru-beludru halu di eki!arn%a4 di !en'ah!en'ah le$bah !er ebu! na$"ak e'ari belahan $erah e$u %an' na$"ak ba ah e(lah(lah baru a5a di 'u%ur hu5an3 1eliha! "e$andan'an !er ebu!4 den'an ha!i berdeburan Li +un Li(n' $en'era kan ha!i4 di !u!ukn%a Li(k in /(n' un!uk $en'hen!ikan 'erakan-'erakan liar !er ebu!3

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 36 dari 54

>Oh33Li(n'-k(4 !(l(n' "eluk aku? ka!a Li(k In /(n' den'an uara $ende ah "arau3 >/(n'-$(i4 adar33 adar? ka!a Li +un Li(n' a$bil $ene"uk-ne"uk "i"i Li(k In /(n' %an' ke$erahan3 Di a$biln%a "akaian Li(k In /(n' %an' ber erakan di lan!ai dan di!u!u"in%a !ubuh Li(k In /(n' %an' $ulu !er ebu! ebi a $un'kin !eru!a$a ba'ian-ba'ian !eraha ia !er ebu!3 Tidak $udah ba'i Li +un Li(n' $elakukan hal !er ebu!4 lebih-lebih $eliha! e"a an' buah dada %an' "u!ih dan e'ar den'an "u!in' %an' ken0an' !er ebu! $e$bu un' den'an kera n%a3 Tan'ann%a %an' $e$e'an' ba5u ediki! 'e$e!aran ke!ika $enu!u"i e"a an' "a%udara !er ebu!3 Sebenarn%a $udah ekali ba'in%a un!uk $e$anAaa!kan i!ua i ini4 a"ala'i Li(k In /(n' endiri dala$ keadaan %an' !erbakar (leh 'airahn%a endiri3 Ibara! ikan a in di de"an eek(r ku0in'4 !in''al di0a"l(k a5a3 Be'i!u "ula ke!ika dia hendak $enu!u"i le$bah %an' berada di an!ara e"a an' "aha "ui!h $ulu !er ebu!3 -e$andan'an %an' an'a! indah dan $en''(da i$an ini4 un''uh $en''ura habi eluruh "er!ahanan diri Li +un Li(n'3 Lebih-lebih diirin'i eran'an dan len'uhan ke0il dari $ulu! Li(k In h(n' %an' $erekah bak buah deli$a !er ebu!3 Li +un Li(n' adalah e(ran' "e$uda bia a %an' $e$iliki 'airah %an' !in''i3 Dia 5u'a !idak $en'an''a" dirin%a e(ran' kun0u4 dia bahkan $e$iliki kele$ahan !erhada" 'adi 0an!ik3 Se!ia" "erbua!an %an' dilakukann%a4 bukan berda arkan "enda"a! (ran' a!au $enuru! ke"an!a an %an' berlaku di $a %araka!3 Dia adalah !i"e (ran' %an' berbua! $enuru! ka!a ha!in%a4 e!ia" !indakann%a $urni bera al dari ke"u!u an dala$ dirin%a bukan ke"u!u an (ran' lain3 Terle"a "erbua!an a!au !indakan-!indakan %an' dia$biln%a benar a!au alah $enuru! ukuran 5a$an !er ebu!4 dia ber!an''un' 5a)ab "enuh !erhada" e$ua !indakann%a3 Na$un "erbua!an %an' $e$an0in' di air keruh a!au $en'a$bil ke e$"a!an dala$ ke e$"i!an bukanlah "erbua!an a!au !indakan %an' akan ia a$bil3 Li +un Li(n' keluar dari 'ubuk !er ebu! a$bil $e$ba)a $a%a! B)e-h(a-0a! dan $en'uburn%a di belakan' 'ubuk !er ebu!3 Lalu dia ber5a'a di de"an "in!u $a uk4 $enan!i Li(k In /(n' "ulih ke adarann%a3 Diha"u n%a kerin'a! di dahin%a %an' en!ah e5ak ka"an $un0ul3 Dia beru aha $en'en%ahkan e$ua "ikiran dan berk(n en!ra i un!uk $en'henin'kan diri3 Tidak $udah $elakukann%a4 lebih-lebih dari dala$ 'ubuk !er ebu! !erden'ar rin!ihan birahi e(ran' 'adi "era)an3 =khirn%a den'an u aha %an' lebih dari bia an%a4 Li +un Li(n' $a$"u $enu!u" diri dan ber a$adhi3 En!ah bera"a la$a Li +un Li(n' ber a$adhi4 !ahu-!ahu "a'i udah $en5elan'4 ha)a "a'i %an' e5uk dan ki0au burun' ber ahu!an $en%adarkann%a dari a$adhi3 Buru-buru dia ban'ki! dan $a uk ke dala$ 'ubuk3 Di dala$ 'ubuk !er ebu! na$"ak Li(k In /(n' duduk di a!a kur i %an' berada di !en'ah ruan'an den'an "andan'an $enera)an' 5auh3 Tubuhn%a udah dibalu! "akaian len'ka"4 ru"an%a udah bebera"a aa! dia adar3 1ula-$ula Li(k In /(n' ediki! bin'un' na$un e!elah ke adarann%a "ulih eluruhn%a4 dia !erin'a! ke$bali ke5adian e$ala$3 Bahkan ke!ika Li +un Li(n' $e$bina akan B)e-h(a0a! da"a! diin'a!n%a den'an baik3 /an%a a5a dirin%a $era a an'a! $alu un!uk $ene$ui Li +un Li(n'3 Sudah dua kali Li +un Li(n' $eliha! ba'ian !ubuhn%a %an' "alin' raha ia3 >En'kau udah adar4 /(n'-$(i? ka!a Li +un Li(n' le$bu!3 Li(k In /(n' $en'an''uk le$ah4 dari balik e"a an' $a!an%a %an' benin' $eleleh e!i!ik

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 37 dari 54

air $a!a4 5a!uh "erlahan-lahan di "i"in%a3 Li +un Li(n' $en%u u!i air $a!a !er ebu! den'an !an'ann%a dan berka!a >S%ukur en'kau !idak a"a-a"a4 5ai-h(a-0a! !er ebu! udah kubina akan? Li(k In /(n' $en5a!uhkan dirin%a ke dala$ "elukan Li +un Li(n' dan $enan'i di dala$ deka"an dada Li +un Li(n'3 =ir$a!an%a 5a!uh berderai $e$ba ahi dada Li +un Li(n'3 Li +un Li(n' $e$biarkan Li(k In /(n' $enan'i 4 diu a"-u a"n%a ra$bu! Li(k In /(n' %an' hi!a$ dan "an5an' !er ebu!3 La"a!-la"a! hidun'n%a $en0iu$ bau haru$ !ubuh Li(k In /(n'3 /a!in%a berdebaran ke$bali4 !erba%an' e$ua "e$andan'an %an' ia ak ikan e$ala$3 Tan"a da"a! di0e'ahn%a4 'airahn%a ban'ki! den'an 0e"a! na$un di!ahan ekua!n%a3 Dia !idak in'in Li(k In /(n' !ahu4 ha!in%a !er'un0an' $endeka" !ubuh ra$"in' e(ran' dara e"er!i Li(k In /(n' ini3 Li +un Li(n' !idak !ahu bah)a Li(k In /(n' !ahu a"a %an' edan' berke0a$uk dala$ "ikiran Li +un Li(n'3 Naluri e(ran' )ani!a dan debaran 5an!un' Li +un Li(n' %an' diden'arn%a udah 0uku" bua! dirin%a un!uk $en'e!ahui a"a di"ikirkan Li +un Li(n'3 ="ala'i ke!ika dira akann%a ba'ian ba)ah Li +un Li(n' %an' $ulai $en''era !er ebu! $enekan !ubuhn%a3 Dia$-dia$ )alau"un $era a $alu4 Li(k In /(n' 'e$bira bah)a Li +un Li(n' $e$iliki 'airah !erhada"n%a3 Tadin%a ia "ikir Li +un Li(n' han%a $en'an''a"n%a eba'ai adik a!au !e$an a5a3 -en'aruh (ba! "eran' an' %an' dihiru"n%a eba'ian be ar udah $en'hilan' na$un karena ha ra!n%a !ak !er alurkan4 "en'aruhn%a ediki!n%a $a ih ada3 Li(k In h(n' $enen'adahkan ke"alan%a ke arah Li +un Li(n'4 den'an "andan'an %an' $en'undan'4 $a!an%a %an' a%u den'an i a air $a!a !er ebu! $ena!a" Li +un Li(n'3 Di!a!a" ede$ikian ru"a4 eb(d(hb(d(hn%a Li +un Li(n' 5u'a $en'er!i ar!i !a!a"an ini3 Li +un Li(n' !idak da"a! ber!ahan la'i4 e$ua "er!ahanann%a 'u'ur4 di!undukan ke"alan%a dan dike0u"n%a bibir %an' $erekah $er(na !er ebu!3 Li(k In /(n' $en'eluh ke0il a$bil $e$bala ke0u"an Li +un Li(n' den'an 'airah3 Li +un Li(n' $en'ulu$ dan $e$a'u! bibir $un'il !er ebu!4 ra an%a ba'aikan di a)an'-a)an'3 Tan'an Li(k In /(n' $elin'kari leher Li +un Li(n'4 dibala Li +un Li(n' den'an $endeka" !ubuh %an' $un'il !er ebu! den'an era!3 En!ah ia" %an' $e$ulai duluan4 !ahu-!ahu keduan%a udah berbarin' di "e$barin'an3 Li(k In /(n' $e$biarkan !an'an Li +un Li(n' $elu0u!i ba5un%a ke$bali hin''a "undak dan len'ann%a %an' "u!ih $ulu !er ebu! da"a! diliha! dan dinik$a!i Li +un Li(n'3 Li +un Li(n' $en'a$a!-a$a!i ke e$"urnaan !ubuh %an' lan' in' bak da)ai !er ebu!3 Ta!a"an $a!a Li +un Li(n' bak $en'a'u$i "e$andan'an %an' indah4 $e$bua! Li(k In /(n' !er!unduk $alu4 kedua !an'ann%a di ilan'kan di de"an buah dadan%a %an' ranu$3 Tak da"a! $enahan 'airahn%a4 Li +un Li(n' $endeka" !ubuh Li(k In /(n' a$bil !an'ann%a

Sensor ya
>6an'an +un Li(n'83ah33ahh? ka!an%a a$bil $ende ah4 ha!in%a berdebar-debar4 belu$ "ernah dia di en!uh "ria e$a0a$ ini3 Li +un Li(n' $e$bi ikkan ka!a-ka!a $e ra di !elin'a Li(k In /(n'3 Sa$bil !er en%u$ lelah4 Li(k In /(n' $en%andarkan ke"alan%a di dada Li +un Li(n'3 Seberka "era aan ber alah $en'hin''a"i keduan%a3

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 38 dari 54

1e$an' dala$ i!ua i %an' $e$beri "eluan' !er5adi "eri !i)a baru an4 5aran' %an' $a$"u $en(lakn%a3 Bahkan ada %an' ber"enda"a!4 uru an e"er!i ini !idak ada kai!ann%a den'an $a alah $(ral4 a'a$a4 nilai-nilai luhur lainn%a3 Se$ua nilai-nilai ini !idak $e$"an !erhada" naluri ala$iah un!uk $e$enuhi kebu!uhan $enda ar ini3 Se'ala "erdeba!an %an' !i$bul4 !in''allah "erdeba!an3 /an%a "en'ala$an lan' un' %an' da"a! $e$buk!ikan "enda"a! $a in'-$a in'3 Bi a a5a a)aln%a dia $en(lak an''a"an !er ebu! na$un ke!ika $en'hada"in%a lan' un'4 e'ala "en(lakan %an' ada di ke"alan%a lan' un' bu%ar en!ah ke$ana4 !er'an!ikan naluri ala$iah !er ebu!3 .3 /an0urn%a -ar!ai 1(-+au) Dunia "er ila!an ke$bali ber'un0an' den'an beri!a ber'erakn%a ke$bali "ar!ai 1(-kau)3 Se!elah ebelu$n%a $en%erbu /(a-San--ai dan G(-Bi--ai4 kali ini "ar!ai 1(-kau) $en%erbu $arka be ar +a%--an'3 +alau dala$ "en%erbuan di /(a-San--ai dan G(-Bi--ai "ihak 1(-kau) !idak $enda"a! "erla)anan %an' berar!i4 lain den'an "en%erbuan di $arka +a%-"an'3 1ereka $enda"a! "erla)anan %an' 'i'ih4 an''(!a-an''(!a +a%--an' u$u$n%a $e$iliki ke$a$"uan ila! %an' $era!a3 Ini di ebabkan "en'a5aran il$u ila! ke"ada $urid$urid +a%--an' dilakukan e0ara i !e$a!i dan adan%a "e$bedaan !in'ka! ke eni(ran e e(ran'3 Tin'ka! ke eni(ran ini bukan di!en!ukan u ia na$un !in''i rendahn%a il$u ila! $a in'-$a in'3 Tidak 5aran' "en'e$i berkan!un' li$a4 u$urn%a baru dua "uluh !ahunan dibandin'kan ra!a-ra!a "en'e$i berkan!un' li$a %an' berki ar e$"a! "uluh a$"ai li$a "uluh !ahunan3 Se!ia" bebera"a bulan ekali4 e$ua an''(!a +a%--an' di u5i il$u ila!n%a (leh "ara !ian'-l(3 1ereka %an' il$u ila!n%a $enin'ka!4 (!($a!i berhak $enda"a! kan!un' %an' lebih !in''i edan'kan $ereka %an' $ala 4 di!urunkan !in'ka!n%a3 Den'an de$ikian !er5adi "erl($baan %an' eha! di an!ara an''(!a-an''(!a +a%--an' dala$ $e$"erdala$ il$u ila! $ereka3 I!ulah alah a!u ebab %an' $e$bua! $urid-$urid +a%-an' !erkenal akan kelihaian il$u ila!n%a3 Ra!a-ra!a an''(!a +a%--an' b(leh di bilan' bi a dian''a" 5a'( kela a!u4 !eru!a$a "en'e$i berkan!un' li$a ke a!a 3 Di a$"in' i!u 5u'a4 an''(!a-an''(!a +a%--an' $e$iliki di "lin dan e$an'a! ke e!iaka)anan %an' !in''i er!a an''(!a %an' !er ebar di eluruh "en5uru Ti(n'-'(an3 -en'er(%(kan !erhada" ke!ua +a%--an' !erdahulu4 Sun-L(kai (leh "ara !e!ua 1(-kau) dan "en%u u"an T(n'-!an'-lan' di +a%--an'4 !idak !erle"a dari ia a! $ele$ahkan dari dala$3 +e!ua "ar!ai 1(-kau)4 Sin-+un-Bu-Tek $en%adari e5ak a)al bah)a elain Sha(-Lin--ai4 +a%--an' $erua"akan "ar!ai !erkua! aa! ini di dunia "er ila!an3 Bila !idak e'era dihan0urkan akan $en5adi ba!u andun'an ba'i a$bi in%a $en'ua ai dunia "er ila!an Ti(n'-'(an3 Dala$ "en%erbuan !er ebu!4 "ar!ai 1(-+au) $en'erahkan e$ua kekua!ann%a !er$a uk T(n'-!an'-lan'4 &ian'-Gu-Sik4 &en' /an Ti(n' er!a ke"ala bari an "u!ih dan $erah3 1ereka dihada"i den'an 'i'ih (leh "ara !ian'-l(4 +a$-L(kai dan $uridn%a Tiau)-+i4 u!i!n%a +(k-Bun-Li(n' dan an''(!a-an''(!a +a%--an' lainn%a3 Se0ara ke eluruhan an''(!a-an''(!a +a%--an' lebih un''ul dari bari an 1(-kau)3 Na$un dala$ "er!arun'an !in'ka! a!a an!ara !(k(h-!(k(h $ereka4 "ar!ai 1(-kau) lebih un''ul3 -er!e$"uran ini $e$akan k(rban di kedua belah "ihak dan berlan' un' ela$a bela an hari3 +au$ "er ila!an %an' $enden'ar beri!a "er!e$"uran ini berb(nd(n'-b(nd(n' da!an'

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 39 dari 54

$e$ban!u4 be'i!u "ula an''(!a-an''(!a +a%--an' %an' !er ebar di eluruh "en5uru Ti(n''(an bera$ai-ra$ai da!an' ke $arka be ar +a%--an'3 Saa! beri!a !er ebu! a$"ai di !elin'a Li +un Li(n'4 buru-buru dia ber a$a Li(k In /(n' $enu5u $arka be ar +a%--an'3 Se"an5an' "er5alanan $enu5u $arka +a%--an'4 $ereka $eliha! ban%ak kau$ "er ila!an %an' 5u'a da!an' un!uk $e$ban!u $e$eran'i "ihak 1(+au)3 Se$akin deka! ke $arka +a%--an'4 $ereka $en5u$"ai bebera"a $a%a! baik dari "ihak +a%--an' dan "ihak 1(-+au) ber'eli$"an'an be'i!u a5a di 5alanan3 Si!ua in%a benar-benar $en'iri kan ha!i3 Se!iba di $arak be ar +a%--an'4 Li +un Li(n' dan Li(k In /(n' $eliha! "er!e$"uran udah e$akin $e$un0ak dan $endeka!i !aha" akhir3 Ta$"ak T(n'-!an'-lan' dikerubu!i +(k-Bun-Li(n' dan bebera"a !ian'-l( +a%--an'3 7alau"un diker(%(k bebera"a (ran' ekali'u 4 T(n'-!an'-lan' $a$"u $ela%ani $ereka bahkan da"a! $e$bala e!ia" eran'an den'an 'ana 3 Di lain "ihak ke!ua +a%--an'4 +a$-L(kai ber a$a $uridn%a Tiau)-+i edan' $en'erubu!i &ian'-Gu-Sik3 +edudukan $ereka 0uku" 'a)a!4 )alau"un +a$-L(kai udah $en'erahkan il$u "en'ebuk an5in'n%a na$un ke"andaian &ian'-Gu-Sik $e$an' un''uh $enak5ubkan3 Ta$"ak bahu Tia)u-+i udah !erluka ehin''a 'erakann%a e$akin le$ah3 1eliha! keadaan %an' 'en!in' !er ebu!4 Li +un Li(n' $el($"a! ke arah "er!e$"uran a$bil ber ui! n%arin'3 Sui!ann%a berku$andan' ke eluruh "en5uru4 $ereka $eliha! e(ran' "e$uda $ela%an' ke dala$ "er!e$"uran an!ara +a$L(kai4 Tiau) +i dan &ian' Gu Sik3 &ian' Gu Sik %an' 'iran' eben!ar la'i da"a! $er(b(hkan Tiau)-+i $era akan !elin'a berden'un' $enden'ar ui!an Li +un Li(n'3 Belu$ e$"a! dia bereak i4 ha)a "ukulan Li +un Li(n' %an' $en'andun' !ena'a ak!i !elah $elanda da!an'3 Den'an ha!i !er0eka!4 buru-buru &ian'-Gu-Sik $undur den'an 'erakan Tui--(-lian-h(an ('erakan $undur beran!ai)3 Diliha!n%a (ran' %an' $en%eran'n%a adalah Li +un Li(n'4 dia$-dia$ ha!in%a $en'eluh $eliha! keda!an'an e(ran' $u uh !an''uh3 >&ian")e ebaikn%a e'era $e$ban!u ka)an-ka)an +a%--an' %an' lain4 biar 0a%he %an' $en'hada"i (ran' ini? ka!a Li +un Li(n'3 +a$-L(kai $en'an''ukkan ke"alan%a4 ha!in%a 'iran' $enda"a! bala ban!uan e!an''uh Li +un Li(n'3 Buru-buru ia $ener5an' ke arah &en' /an Ti(n' %an' dari !adi !iada la)an berar!i3 &uku" ban%ak an''(!a +a%--an' %an' $en5adi k(rbann%a3 Den'an $urka +a$L(kai $en%eran' &en' /an Ti(n'3 1ereka e'era !erliba! dala$ "er!e$"uran %an' eru3 Seba'ai ke!ua +a%--an'4 !en!u a5a +a$-l(kai $e$iliki il$u ila! %an' !in''i na$un la)ann%a kali ini adalah $urid !erakhir Sin-+un-Bu-Tek %an' baka!n%a bahkan $elebihi !(a- uhen'n%a4 &ian' Gu Sik3 -er!e$"uran !er ebu! an'a! eru dan un!uk e$en!ara belu$ keliha!an ia"a %an' lebih un''ul3 Sedan'kan Tiau)-+i $undur un!uk $era)a! lukalukan%a3 Li(k In /(n' endiri e'era !er5un $e$ban!u an''(!a +a%--an'4 ban!uann%a ini an'a! ber'una3 Den'an rin'an ia berkelaba! ke ana ke$ari3 Di $ana ba%an'an $un0ul4 di i!u "a !i 5a!uh k(rban di "ihak 1(-+au)3 1eliha! ban%ak anak buahn%a $en5adi k(rban Li(k In /(n'4 a$bil $en''eren' $urka ke"ala bari an kunin' Thi-kah-ki$-k(n' ( i rak a a berbadan ba5a) e'era $en'hadan' di de"an Li(k In /(n'3 1ereka e'era !erliba!

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 40 dari 54

"er!arun'an eru3 Li(k In /(n' $e$iliki keun''ulan dala$ kelin0ahan !ubuh edan'kan Thi-kah-ki$-k(n' $e$iliki il$u )eduk %an' !ak $e$"an "ukulan dan en5a!a3 Bebera"a kali "ukulan Li(k In /(n' $a$"ir di "undak Thi-kah-ki$-k(n' !a"i !ak $en'ha ilkan a"a "un3 Den'an 'e$a Li(k In /(n' $en0abu! "edan' "u akan%a dan lan' un' $en%eran' den'an 5uru -5uru 'ana 3 +ali ini Thi-kah-ki$-k(n' !idak berani $e$biarkan "edan' Li(k In /(n' $a$"ir di !ubuhn%a3 Tak a%al la'i dia $ela%ani den'an un''uh- un''uh3 +e$bali ke Li +un Li(n' %an' $en'hada"i 5a'( n($er dua "ar!ai 1(-kau)4 &ian' Gu Sik3 Den'an $a!a $e$bara4 Li +un Li(n' $en%eran' !erlebih dahulu3 Ini aa! %an' !e"a! ba'in%a un!uk $e$bala ker(%(kan $ereka dahulu4 %an' $e$bua!n%a ha$"ir bina a3 +alau dulu Li +un Li(n' !idak $e$"un%ai 0elah un!uk $e$bala ker(%(kan &ian' Gu Sik dan T(n'-!an'-lan'4 $aka kali ini a!u la)an a!u4 den'an lelua a dia $e$ainkan 5uru 5uru %an' ela$a ini dila!ihn%a3 &ian' Gu Sik e'era ke!e!eran $en'hada"i eran'an Li +un Li(n'3 Buru-buru dikerahkann%a il$u andalann%a Thian-Te-/(a! (il$u lan'i! bu$i)3 Tidak $ain-$ain4 lan' un' ia keluarkan a$"ai !in'ka! ke ena$ dari !u5uh !in'ka! %an' dikua ain%a3 /a iln%a !idak $en'e0e)akan4 eran'an Li +un Li(n' da"a! dibendun'n%a3 +e$a5uan il$u ila! Li +un Li(n' $e$an' "e a! na$un dala$ )ak!u in'ka! belu$ da"a! dire a"in%a e0ara e$"urna3 Na$un i!u "un udah lebih dari 0uku" un!uk $en'hada"i &ian' Gu Sik3 Il$u lan'kah-lan'kah a5aibn%a an'a! ber'una dala$ "er!e$"uran ini dan $e$bin'un'kan &ian' Gu Sik3 /an%a ha)a "ana %an' diha ilkan il$u Thian-Te-/(a! !in'ka! ke ena$ !er ebu! ediki! $en%ukarkan Li +un Li(n'3 Tena'a ak!in%a e(lah-(lah !er u$ba! e ua!u ehin''a uli! un!uk $en'alir den'an lan0ar di kedua !an'ann%a3 Dia$dia$ Li +un Li(n' $e$u5i il$u ila! &ian' Gu Sik ini3 Dala$ "er!e$"uran !erdahulu4 &ian' Gu Sik !idak $en''unakan il$u ini ehin''a baru kali Li +un Li(n' $en'ala$i eran'an !er ebu!3 <n!uk $en'uran'i ha)a "ana "ukulan &ian' Gu Sik4 Li +un Li(n' $en'erahkan il$u lan'kah-lan'kah a5aib ean!er( !ena'a3 Tubuhn%a berkelaba! ke ana ke$ari $en'urun' &ian' Gu Sik ba'aikan burun' ban'au %an' $en'in0ar ular an!a"ann%a3 Tak!ik ini berha il den'an baik4 ha)a "ana !er ebu! berkuran' hin''a (!($a!i !ena'a ak!in%a ke$bali lan0ar dan $e$bua! &ian' Gu Sik ke)alahan3 1en%adari hal !er ebu! den'an nekad &ian' Gu Sik $elan0arkan eran'an !in'ka! ke !u5uh3 Dia !idak $e$"erdulikan la'i baha%a %an' bakal $eni$"an%a 5ika eran'an ini 'a'al3 >Blaar8Dukk33DukkM? /an%a eke5a" $a!a a5a !er5adin%a3 En!ah ba'ai$ana &ian' Gu Sik endiri !idak !ahu4 "er'elan'an !an'ann%a !er!an'ki !an'an Li +un Li(n'4 $e$bua! dirin%a !erhu%un' $undur li$a lan'kah dan !iba-!iba ia $era a a$a! aki! "ada kedua !an'ann%a dan dadan%a3 Dia r(b(h ke !anah den'an $a!a $el(!(!3 Bina a3 Dari ela- ela kel("ak $a!an%a keluar darah e'ar4 be'i!u "ula kedua !elin'an%a dan luban' hidun'n%a3 +e$a!iann%a an'a! $en'ena kan3 Li +un Li(n' endiri han%a $era akan dadan%a ediki! e ak4 e'u$"al darah %an' hendak keluar dari $ulu!n%a ebi a $un'kin di!ahann%a3 Dia !ahu a"abila 'u$"alan darah !er ebu! keluar4 ia akan !erluka dala$ dan haru e'era beri i!raha! "enuh ela$a bebera"a hari3 Dia$-dia$ ia ber %ukur !elah $e$"ela5ari il$u !ena'a dala$ %an' !erda"a! di dala$ luki an kun( !er ebu!3 6ika !idak4 ia endiri ra'u a"akah da"a! $enandin'i il$u Thian-Te-

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 41 dari 54

/(a! !in'ka! ke !u5uh !er ebu!3 Li +un Li(n' endiri !idak $en%adari den'an $enahan 'u$"alan darah !er ebu!4 u$urn%a 5adi berkuran' bebera"a !ahun dari eharu n%a3 +e$a!ian &ian' Gu Sik di a$bu! den'an !eriakan 'e$bira "ara an''(!a +a%--an' %an' $en%ak ikan "er!e$"uran dah %a! !er ebu!3 Se$an'a! $ereka ban'ki! ke$bali edan'kan di "ihak 1(-+au) e$an'a! !e$"ur $ereka 5u !eru $elun!ur3 T(n'-!an'-lan' %an' $a ih ber!e$"ur diker(%(k +(k-Bun-Li(n' dan "ara !ian'-l( +a%-an' $era a an'a! ka'e! $enden'ar !eriakan an''(!a +a%--an' !er ebu!3 +e!ika $elirik ke arah &ian' Gu Sik4 ha!in%a !er'un0an' $eliha! &ian' Gu Sik bina a3 Se'era dia $elan0arkan eran'kaian eran'an ke arah +(k-Bun-Li(n' dan "ara !ian'-l(4 lalu den'an eba! $undur a$bil $en'eluarkan len'kin'an !anda $e$erin!ahkan "a ukan 1(-+au) un!uk $undur3 -ada aa! %an' ber a$aan4 di le$"arn%a bebera"a b($ a a" beri i a a" bera0un kha "ar!ai 1(-+au)3 Gerkann%a !er ebu! diiku!i &en'-/an-Ti(n' dan ke"ala bari an $erah kunin'3 T(n'-!an'-lan' adar 5ika !idak e'era $undur4 "ihakn%a da"a! $en'ala$i ben0ana %an' lebih heba!3 Dia$-dia$ ia $en'u!uk habi keda!an'an Li +un Li(n'3 +e$enan'an %an' udah di !an'an !erle"a la'i3 En!ah ba'ai$ana $e$beri!ahukan ke'a'alan ini "ada kau)0un%a4 !erlebih den'an ke$a!ian &ian' Gu Sik4 $urid u!a$a Sin+un-Bu-Tek3 >Daar33darr8darr8M? e'ulun'an a a" ber)arna biru e'era $e$enuhi eki!arn%a3 >Se$ua $undur4 5auhi a a"-a a" !er ebu!? !eriak +a$-L(kai dan "ara !ian'-l(3 1ereka %an' !erla$ba! $undur4 e'era rubuh ber'eli$"an'an di !anah3 +e e$"a!an ini !idak di ia- iakan "a ukan 1(-+au)4 $ereka dia$-dia$ $en'hilan' di balik kabu! a a" !er ebu!3 Dala$ )ak!u in'ka!4 !ak !erliha! e ( (k ba%an'an "a ukan 1(-+au)4 %an' !er!in''al han%alah $ereka %an' !elah bina a3 -erlahan-lahan kabu! a a" !er ebu! bu%ar dan $en'hilan' ke an'ka a3 Ta$"ak "e$andan'an %an' $en'iri kan4 di $ana-$ana ber'eli$"an'an ra!u an $a%a!4 baik dari "ihak +a%--an' $au"un "ihak 1(-+au)3 /a il "er!e$"uran ini un''uh di luar du'aan3 Den'an ber (rak- (rai4 "ara an''(!a +a%--an' alin' ber!eriak dan ber"elukan3 7alau"un )a5ah $ereka !a$"ak kelelahan e!elah ber!e$"ur bela an hari na$un ke$enan'an %an' !ak di an'ka- an'ka ini $e$bua! $ereka !ak $e$"erdulikan kelelahan !er ebu!3 +a$-l(kai4 Tiau)-+i4 +(k-Bun-Li(n' er!a "ara !ian'-l( %an' $a ih hidu" bera$ai-ra$ai $en'ha$"iri Li +un Li(n' >Li i0u4 !eri$alah h(r$a! l(kai a!a ban!uan$u %an' un''uh be ar ini3 +au$ +a%--an' an'a! ber!eri$a ka ih a!a ban!uan$u? ka!a +a$-L(kai a$bil $en5ura dala$-dala$3 Li +un Li(n' endiri den'an !er i"u- i"u $en5ura balik dan berka!a >&a%he !idak bi a $e$ban!u ban%ak 0ian")e4 e$ua ini ha il 5erih "a%ah ka)an-ka)an kan'(u) dan "ara an''(!a +a%--an' hin''a berha il $en'en%ahkan "a ukan la)an3? +a$-l(kai dan "ara !ian'-l( +a%--an' $e$andan' ka'u$ keluhuran budi Li +un Li(n'3 7alau "un ber5a a be ar na$un !e!a" rendah ha!i3 Dia$-dia$ ha!i $ereka !unduk !erhada" kelihaian il$u ila! dan kebe aran ha!i Li +un Li(n' +e$udian "ara an''(!a +a%--an' %an' $a ih hidu" e'era $era)a! ka)an-ka)ann%a %an' !erluka4 be'i!u "ula kau$ kan'(u) %an' !erluka3 1ereka 5u'a $e$ber ihkan $a%a!-

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 42 dari 54

$a%a! baik di "ihak +a%--an' $au"un di "ihak 1(-+au) den'an 0ara $e$bakarn%a3 Li +un Li(n' endiri ber a$a Li(k In /(n' $e$enuhi "er$in!aan +a$-L(kai un!uk berdia$ e$en!ara di $arka +a%--an' dan $e$baha lan'kah-lan'kah %an' haru dilakukan un!uk $en'an!i i"a i eran'an ke$bali "ihak 1(-kau)3 Li +un Li(n' $en%arankan dari"ada han%a ekedar $enun''u eran'an la)an4 alan'kah baikn%a 5ika ber a$a- a$a den'an kau$ "er ila!an lain4 $elakukan eran'an balik ke "ihak 1(-kau)3 1enuru!n%a 0ara !er ebu! lebih baik dari "ada han%a ekedar $enun''u4 "a !i "ihak 1(-+au) !idak akan $en%an'ka a$a ekali3 Ide Li +un Li(n' !er ebu! di !eri$a den'an baik ekali (leh "ara hadirin3 +a$-L(kai e'era $e$erin!ahkan $urid-$urid +a%-an' un!uk $e$beri kabar ke"ada kau$ "er ila!an +an'(u) un!uk ber a$a- a$a $en%eran' $arka "ar!ai 1(-+au) di Ti(n'-'(an3 /a il "en%elidikan di;i i in!el +a%-an'4 dike!ahui $arka 1(-kau) berkedudukan di a!a "erbuki!an di ebleah !en''ara k(!a -e-+in'3 De$ikianlah a$bil $enun''u keda!an'an "ihak kau$ "er ila!an4 Li +un Li(n' dan Li(k In /(n' !in''al e$en!ara di $arka +a%--an'3 Li +un Li(n' endiri !idak da"a! $en(lak ke!ika Tiau)-+i dan +(k-Bun-Li(n' $e$in!a "e!un5ukn%a3 1e$an' )alau"un u ian%a $a ih $uda4 Li +un Li(n' !elah diakui eba'ian be ar kau$ "er ila!an eba'ai alah a!u deden'k(! ila!3 --- 000 ---<ndan'an "ihak +a%--an' un!uk ber a$a- a$a $en%erbu $arka "ar!ai 1(-kau) di Ti(n'-'(an di a$bu! han'a! kau$ un'ai !ela'a3 Dala$ )ak!u bebera"a hari a5a4 ra!u an (ran' da!an' ke $arka +a%--an' !er$a uk "ar!ai-"ar!ai u!a$a dunia "er ila!an iku! da!an'3 Di an!aran%a !a$"ak ke!ua Sha(-Lin--ai4 Sian'-6ik-/)e i( dan bhik u /un-La$3 :an' $en'herankan kena"a bhik u /un-La$ bi a da!an' endiri ke $arka +a%--an'3 Se"er!i %an' dike!ahui4 &in-&in l(l( dari !an'an 5aha! B)e-h(a-0a! berka! "er!(l(n'an bhik u /un-La$3 Se5ak i!u &in-&in $en'e$bari ber a$a bhik u /un-La$3 Se!iban%a $ereka di k(!a -ei-+in'4 $ereka $enden'ar kabar !en!an' "en%erbuan "ihak 1(-+au di +a%--an' er!a undan'an "ihak +a%--an' un!uk $elakaukan eran'an ber a$a ke $arka -ar!ai 1(-+au)3 Tadin%a &in-&in ber a$a bhik u /un-La$ hendak $en'un5un'i $arka be ar +a%--an'4 na$un ke!ika $ereka edan' $en'i i "eru! di )arun' $akan di !en'ah k(!a4 &in-&in ber!e$u e(ran' $urid Thai-San--ai %an' di!u'a kan (leh !(a- uhen'n%a4 Tan' Bun =n un!uk $en'abari aki!n%a ibu &in-&in4 n%(n%a Ten'-/ui-Lan3 Beri!a !er ebu! $e$bua! diri &in-&in ka'e!4 dia e'era berlalu ber a$a $urid Thai-San--ai3 /a!i &in-&in $en%e al4 dia !aku! ibun%a kena"a-kena"a3 Dia !idak $au kehilan'an la'i3 I!ulah ebabn%a kena"a bhik u /unNla$ $un0ul endirian di $arka +a%--an'3 Dari "ihak Bu-T(n'--ai hadir ke!ua Bu-T(n'--ai4 Ti(n'--ek-T(5in dan Sie /an Li3 6u'a !erda"a! $urid-$urid "ar!ai /(a-San--ai dan G(-Bi--ai3 -ar!ai-"ar!ai di luar "ar!ai u!a$a 5u'a !uru! da!an' dian!aran%a Bu-+ek-Bun4 &i(n'-La$--ai4 O-1ei--ai4 &en'-Sia--ai4keluar'a T(n'4 dan lain-lain3 1arka be ar +a%--an' $en5adi ra$ai dan ibuk4 e'ena" kekua!an kau$ kan'(u) Ti(n'-'(an b(leh di bilan' !elah berda!an'an e$ua3 -er!e$"uran hidu" $a!i e'era berlan' un'3 Berda arkan la"(ran di;i i in!el +a%--an'4 "ar!ai 1(-+au) belu$ $elakukan "er'erakan

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 43 dari 54

a"a "un4 $un'kin $ereka edan' $e$ulihkan !ena'a dan $e$u"uk kekua!an baru3 +ekua!an +a%--an' endiri ber!a$bah kua! den'an berda!an'ann%a "ara ke!ua 0aban' dari eluruh "en5uru k(!a di Ti(n'-'(an den'an "ara an''(!an%a3 Ber!a$bahn%a ribuan an''(!a +a%--an' !er ebu! benar-benar $e$bua! e$an'a! kau$ dunia "er ila!an ber!a$bah3 Tidak $au berla$a-la$a la'i4 !aku! "er'erakan $ereka di endu "ihak 1(-kau)4 "ara !(k(h "ar!ai u!a$a e"aka! lan' un' $en%eran' $arka "ar!ai 1(-kau) ha!i i!u 5u'a3 Irin'irin'an ribuan (ran' $e$bua! ua ana benar-benar $endebarkan3 Na ib kau$ "er ila!an Ti(n'-'(an benar-benar di"er!aruhkan dala$ "en%eran'an kali ini3 Se"an5an' 5alan4 ada a5a kau$ "er ila!an %an' ber'abun' ehin''a r($b(n'an kau$ un'ai !ela'a e$akin ber!a$bah3 Li +un Li(n' ber5alan "alin' de"an ber a$a "ara !(k(h "ar!ai u!a$a e"er!i +a$-L(kai4 Sian'-6ik-/)e i( dan lain-lain3 R($b(n'an kau$ un'ai !ela'a ini haru bebera"a kali ber$ala$ di !e$"a! !erbuka ebelu$ $en0a"ai "erbuki!an di $ana "a ukan 1(-kau) berada3 +eda!an'an r($b(n'an ini udah dike!ahui "ihak 1(-kau)4 !erbuk!i be'i!u !iba di kaki "erbuki!an4 r($b(n'an $ereka udah di hadan' ribuan "a ukan 1(-+au)3 >Serbu8MM? !eriak +a$-l(kai $e$erin!ahkan r($b(n'ann%a3 -er!e$"uran be ar !ak !erelakkan la'i4 di "i$"in +a$-l(kai dan "ara !e!ua "ar!ai u!a$a er!a Li +un Li(n' $en%erbu naik ke a!a "un0ak "erbuki!an di $ana $arka "ar!ai 1(kau) berdiri3 >Tran'33!rin'33aduh8M? Teriakan ke aki!an dan den!in' beradun%a en5a!a- en5a!a $a in'-$a in' "ihak $ena$bah riuhn%a ua ana3 Dala$ )ak!u in'ka! keadaan $en5adi ka0au balau4 "ihak kau$ "er ila!an ber!e$"ur den'an e$an'a! "enuh4 e!ia" an''(!a "a ukan 1(-kau) %an' $ereka !e$ui e'era di ban!ai3 -a ukan 1(-kau) di "i$"in ke"ala bari an $a in'-$a in' ber!e$"ur den'an 'i'ih $e$"er!ahankan $arka $ereka dan beru aha $en0e'ah r($b(n'an kau$ "er ila!an Ti(n'-'(an naik ke a!a "erbuki!an3 +e"ala bari an kunin' 1(-kau)4 Thi-kah-ki$-k(n' ( i rak a a berbadan ba5a) $e$i$"in "a ukan ber era'a$ kunin' $en%erbu dari i i kanan "erbuki!an edan'akan ke"ala bari an $erah 1(-kau)4 /ek-/(u) (hari$au hi!a$)4 $e$i$"in bari ann%a di i i ebelah kiri "erbuki!an3 Den'an de$ikian r($b(n'an kau$ "er ila!an di 'en0e! dari dua arah3 Thi-kah-ki$-k(n' den'an il$u )eduk (kebal) %an' di$ilikin%a4 den'an lelua a $en'han0urkan ia"a a5a %an' $en'halan'i 5alann%a3 Ban%ak kau$ "er ila!an Ti(n'-'(an %an' !idak $en'enal kelihaiann%a $en5adi k(rban3 1ereka %an' $eliha! ke'ana an dan kelihaian Thi-kak-ki$-k(n' $en5adi keder dan $en'hindarin%a3 Ta"i !idak de$ikian den'an +(k-Bun-Li(n' dan Tiau)-+i4 $eliha! "ihakn%a ban%ak k(rban ber5a!uhan akiba! ke'ana an Thi-kah-ki$-k(n'4 $ereka e'era $a5u $en'hadan'3

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 44 dari 54

+ei !i$e)aan Thi-kah-ki$-k(n' $e$an' !erle!ak di kekebalan !ubuhn%a %an' !idak $e$"an en5a!a ehin''a a'ak uli! ba'i +(k-Bun-Li(n' dan Tiau)-+i $en'hada"in%a3 7lau"un dikerubu!i dua 5a'( $uda "alin' lihai dari +a%--an'4 Thi-kah-ki$-k(n' $a$"u $ela%ani $ereka bahkan da"a! $e$bala den'an eran'an %an' 'ana 3 Sa$bil $en''eren' $urka4 di a%un-a%unkann%a en5a!a 'adan%a ke arah +(k-Bun-Li(n' dan Tiaa)-+i3 Tena'a ')akan' Thi-kah-ki$-k(n' udah $en0a"ai ke e$"urnaan ehin''a !idak heran baik +(kbunNli(n' dan Tiau)-+i !idak berani $e$andan' en!en' a%unan 'ada !er ebu!3 Den'an lin0ah $ereka $en'hindar $en'andalkan il$u $erin'ankan !ubuh %an' lebih !in''i dari Thi-kah-ki$-k(n'3 7alau"un bebera"a kali !(n'ka! "en'ebuk an5in' $ereka berdua da"a! $a$"ir di !ubuh Thi-kah-ki$-k(n' na$un !idak berar!i a"a "un3 Gerakan Thi-kah-ki$-k(n' !idak berkuran' $alah e$akin kera dan ber!ena'a3 Dia$-dia$ +(k-Bun-Li(n' dan Tiau)-+i $en'akui keheba!an il$u )eduk Thi-kah-ki$-k(n' ini3 1ereka !idak $en'e!ahui4 )alau"un $a$"u $eneri$a 'ebukan !(n'ka! "e$ukul an5in'4 Thi-kah-k($-k(n' bukann%a !idak a"a-a"a3 Ba'ian dala$n%a 0uku" !er'un0an' heba! na$un !idak di"erliha!kann%a3 Di ba'ian lain4 /ek-h(u) di hadan' Sie-/an-Li3 Se5ak kekalahan %an' di deri!an%a dari Ti(n'--ek-T(5in dala$ "er!e$"uran di Sha(-Lin--ai bebera"a bulan %an' lalu4 dia e$akin $endenda$ !erhada" Bu-T(n'--ai3 Be'i!u "ula kali ini4 $en'e!ahui la)ann%a $e$ainkan 5uru -5uru dari Bu-T(n'--ai4 /ek-/(u) den'an bernaA u $e$bala e!ia" eran'an "edan' Sie-/an-Li den'an !ak kalah 'ana n%a3 Se"er!i ki!a ke!ahui4 Sie /an Li adalah u!e !er$uda Ti(n'--ek-T(5in3 Il$u ila! Bu-T(n'--ai !eru!a$a il$u "edan' Bu-T(n'-+ia$/(a! !elah dikua ain%a den'an e$"urna3 +e"andaiann%a aa! ini !idak kalah den'an uhen'n%a4 Ti(n'--ek-T(5in4 han%a karena u ian%a %an' $a ih $uda dan "en'ala$an ber!e$"urn%a belu$ eban%ak Ti(n'--ek-T(5in4 dia ke)alahan $en'hada"i /ek-/(u)3 6u'a !ena'a dala$ %an' dila!ihn%a $a ih kalah e!in'ka! den'an !ena'a dala$ /ek-/(u) ha il la!ihan "uluhan !ahun3 Na$un berka! ke0erdikan dan il$u $erin'ankan !ubuh %an' lebih un''ul4 un!uk e$en!ara Sie-/an-Li $a$"u $en'i$ban'i e!ia" eran'an la)an3 Ba'i Sie-/an-Li endiri4 "er!e$"uran ini adalah "er!e$"uran !erheba! %an' diala$in%a ehin''a di ke$udian hari dia $a$"u $e$e!ik $anAaa! %an' be ar dari "er!e$"uran ini dan $en5adi 0ian'bu5in Bu-T(n'--ai4 $en''an!ikan Ti(n'--ek-T(5in3 Se$en!ara i!u4 !an"a "erla)anan berar!i "ara ke!ua "ar!ai u!a$a dan Li +un Li(n' a$"ai di "un0ak "erbuki!an3 Di ini !ern%a!a keda!an'an $ereka udah di !un''u-!un''u3 Ta$"ak kau)0u "ar!ai 1(-kau)4 Sin-+un-Bu-Tek duduk di a!a kur i kebe aran%a3 Di i i kiri dan kanann%a4 di da$"in'i (leh T(n'-!an'-lan' dan &en'-/an-Ti(n'3 >/a33ha33ha33 ela$a! ber!e$u la'i !a% u4 ru"an%a "ihak kau$ "er ila!an Ti(n'-'(an !idak abar la'i un!uk $enaklukkan diri ke"ada "ihak ka$i? ka!a Sin-+un-Bu-Tek !er!a)a be ar3 >O$i!(hud8 ka$i han%a $e$bala kun5un'an kau)0u di Sha(-Lin--ai dan +a%--an' a5a3 +alau di !idak di bala 4 $un'kin !idak $en'h(r$a!i !a$u? ahu! Sian'-6ik-/)e i( a$bil !er en%u$3 Den'an $a!a berkila! Sin-+un-Bu-Tek $ena!a" ke arah Li +un Li(n' %an' berada di a$"in' Sian'-6ik-/e) i(3 Dia !ahu "e$uda inilah %an' $e$bina akan $urid u!a$an%a4

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 45 dari 54

&ian' Gu Sik3 /a!in%a $era a "ana 4 kalau bi a den'an !a!a"an $a!an%a4 di0abik-0abikn%a !ubuh Li +un Li(n'3 Den'an 0e"a! en%u$n%a $en'hilan' di )a5ahn%a4 >Ru"an%a en'kau %an' !elah $e$bunuh $uridku4 benar-benar $en0ari $a!i? ka!an%a a$bil $en%erin'ai era$ ke arah Li +un Li(n'3 >Dala$ "er!e$"uran4 !erluka a!au bina a adalah hal %an' 5a$ak ba'i ki!a kau$ "er ila!an3 +i!a !idak bi a $en%alahkan ia"a "un ke0uali !erhada" il$u ila! ki!a endiri %an' rendah? 5a)ab Li +un Li(n' !idak $au kalah3 Dia$-dia$ dia "ena aran den'an ika" Sin-+un-BuTek %an' an'kuh !er ebu!3 7alau"un !ahu4 kau)0u ini adalah a%ah dari +i$ Bi &u !a"i i!ua i ekaran' ini benar-benar 'en!in' ba'i ke ela$a!an dunia "er ila!an Ti(n'-'(an hin''a dia !idak berani $e$ikirkan uru an "ribadi3 >/$$4 beranikah en'kau $ela)anku ekaran' iniBO >+ena"a !idak berani4 udah $en5adi ke)a5iban eluruh in an "er ila!an Ti(n'-'(an un!uk $en'u ir kau$ e a! dari $uka bu$i ini? >Benar-benar lan0an'4 en!ah ba'ai$ana den'an ke$a$"uan il$u ila!$u4 a"akah elan0an' $ulu!$u i!u? ka!a Sin-+un-Bu-Tek 'era$3 >Nan!i dulu kau)0u4 ba'ai$ana den'an "er!e$"uran kali ini4 a"akah $enan' kalah di!en!ukan e"er!i "er!e$"uran di Sha(-Lin? !an%a +a$-l(kai3 >Tidak ada a!uran e$a0a$ i!u la'i? ka!a Sin-+un-Bu-Tek a$bil $en%eran' +a$-l(kai %an' berdiri "alin' deka! den'ann%a3 Ru"an%a Sin-+un-Bu-Tek !elah hilan' ke abarann%a4 dia !idak $au ban%ak ($(n' la'i3 Dala$ eran'ann%a4 Sin-+un-Bu-Tek lan' un' $en'erahkan il$u andalann%a4 il$u ThianTe-/(a! !in'ka! ke ena$3 Den'an !erke5u! karena !idak $en%an'ka a$a ekali4 +a$-l(kai a'ak ediki! la$ba! reak in%a3 Sian'-6ik-/)e i( $eliha! baha%a %an' $en'an0a$ +a$-L(kai e'era ber!indak eba!4 a$bil $en'eba kan !an'ann%a %an' $en'andun' "ukulan ak!i dela"an ba'ian ke arah Sin-+un-Bu-Tek4 dia ber eru >=)aa 33ha!i-ha!i33l(kai? >Daar83? kedua !ena'a ak!i !ak ber)u5ud i!u beradu kera 3 /a)a ak!i Sian'-6ik-/)e i( berha il $en%ela$a!kan +a$-l(kai dari eran'an $endadak Sin-+un-Bu-Tek3 Sin-+un-Bu-Tek endiri den'an $a!a $erah4 lan' un' $en'han!a$ Sian'-6ik-/)e i( %an' !elah $en'a'alkan eran'ann%a3 Sadar dari ka'e!n%a4 +a$-l(kai e'era $a5u $e$ban!u Sian'-6ik-/)e i(4 dia !ahu kau)0u "ar!ai 1(-kau) ini an'a! lihai4 kalau !idak diban!u Sian'-6ik-/)e i( "a !i ke)alahan $en'hada"in%a3 Di lain "ihak4 eran'an Sin-+un-Bu-Tek $en5adi !anda ba'i T(n'-!an'-lan' dan &en'/an-Ti(n' un!uk $e$ulai "er!e$"uran3 Sa$bil ber ui! kera 4 T(n'-!an'-lan' $en%erbu Ti(n'--ek-T(5in edan'kan &en'-/an-Ti(n' $en%eran' Li +un Li(n'3 Sui!an T(n'-!an'-lan' $eru"akan in%al ba'i "a ukan "ilihan 1(-kau) %an' berada di dala$ un!uk keluar $e$ban!u3 -a ukan "ilihan ini han%a !erdiri dari dela"an (ran' a5a dan dila!ih khu u (leh &ian'-Gu-Sik un!uk $en'hada"i la)an %an' lebih !an''uh3 Se0ara "er(ran'an il$u ila! $ereka $a ih e!in'ka! di ba)ah ke"ala bari an 1(-+au)4 na$un bila beber"a (ran' ini ber'abun' dan $en'e$ban'kan bari an "er!ahanan kha "ar!ai 1(-

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 46 dari 54

kau) %an' ber u$ber dari bari an "a!-k)a4 $aka kelihaian bari an ini $a$"u $en'hada"i la)an %an' ba'ai$ana"un lihain%a3 Bari an ini e'era $e$ban!u &en'-/an-Ti(n' dala$ $en'erubu!i Li +un Li(n'3 Il$u ila! &en'-/an-Ti(n' endiri )alau"un $a ih kalah e!in'ka! dari uhen'n%a4 &ian' Gu Sik4

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 47 dari 54

na$un un!uk ukuran e(ran' an'ka!an $uda4 !er$a uk kela )ahid4 5aran' %an' $a$"u $en'hada"in%a4 !erlebih dia baru bebera"a hari ini !elah $en'ua ai !in'ka! ke ena$ il$u Thian-Te-/(a!3 Ini !idak !erle"a dari ban!uan !ena'a dala$ uhun%a ehin''a dala$ u ia e$uda ini dia !elah berha il $en0a"ai !in'ka! ke ena$3 Sin-+un-Bu-Tek endiri e$en5ak ke$a!ian $urid u!a$an%a4 e'era $en'an!un'kan eluruh hara"ann%a di "undak $urid !erakhirn%a ini4 ehin''a !idak e'an- e'an $en'(rbankan bebera"a !ahun !ena'a dala$ ha il la!ihann%a un!uk $en%e$"urnakan il$u ila! &en'-/an-Ti(n'3 Sebenarn%a 5ika dia beri !iraha! bebera"a hari a5a4 !ena'a dala$n%a "a !i "ulih ke$bali4 a%an' ekali baru a!u hari beri !iraha!4 $arka n%a di eran' kau$ "er ila!an Ti(n'-'(an3 1au !idak $au4 )alau"un den'an !ena'a dala$ %an' belu$ "ulih era!u "er en4 dia $ena$"akkan diri dan ber!e$"ur $ela)an Sian'-6ik-/)e i( dan +a$-l(kai3 I!ulah ebabn%a kena"a a$"ai den'an ekaran' Sian'-6ik-/)e i( dan +a$-l(kai $a ih da"a! ber!ahan dari eran'an- eran'an Sin-+un-Bu-Tek3 +e$bali ke "er!e$"uran an!ara Li +un Li(n' dan &en' /an Ti(n' diban!u (leh bari an "er!ahanan 1(-kau)4 Li +un Li(n' ediki! ke uli!an un!uk $en'han0urkan bari an ini4 belu$ la'i eran'an &en'-/an-Ti(n' %an' !idak b(leh di an''a" en!en'3 Dia$-dia$ dia $en'a'u$i kelihaian bari an "er!ahanan ini dan $e$"erha!ikan "er'erakan $a in'-$a in' an''(!a bari an3 Tak la$a ke$udia4 (!akn%a %an' 0erda $a$"u $eraba arah "er'erakan la)an3 Ru"an%a bari an ini "er'erakann%a berda arkan "a!-)a ( e'i dela"an)4 $a in'$a in' (ran' ber!u'a $en5a'a "( i in%a $a in'-$a in'3 Ibara! e"(!(n' ka%u bundar di ba'i dela"an dan $a in'-$a in' $en5a'a ba'ian ke0il !er ebu!3 De$ikian 5u'a den'an bari an ini4 den'an !erde en!rali a in%a "er!ahanan4 kekua!an bari an ini u ah un!uk di !e$bu 3 Sa!u- a!un%a 0ara un!uk $ene$bu n%a adalah den'an $en'han0urkan alah a!u ba'ian "er!ahanan bari an !er ebu!3 De$ikianlah ke i$"ulan Li +un Li(n' dan lan' un' dilak anakann%a4 di 0e0arn%a alah e(ran' an''(!a bari an %an' $en5a'a "( i i de"an3 Den'an il$u lan'kah-lan'kah a5aib4 !ubuhn%a kadan'-kadan' berkelaba! ke belakan'4 !a"i !iba-!iba bi a berbalik era!u dela"an "uluh dera5a! ehin''a "er'erakann%a u ah di !ebak la)an3 1e$an' il$u lan'kah a5aib %an' di$ainkan Li +un Li(n' ini4 $en%andarkan kea5aibann%a dari "er'erakan %an' !erke an ka0au balau !er ebu!4 "adahal e5ak !adi la)an %an' di eran'n%a elalu la)an %an' berada di de"an kirin%a3 Na$un karena "er'erakan %an' i$"an' iur !er ebu!4 an''(!a-an''(!a %an' lain dan &en' /an Ti(n' !idak $en%adari !ra!e'i !er ebu!4 ke0uali an''(!a %an' di0e0ar Li +un Li(n'3 Sua!u ke!ika4 akin' !idak !ahan di eran' ede$ikian ru"a4 an''(!a bari an !er ebu! !idak $a$"u $enahan !u!ukan 5ari ak!i Li +un Li(n' di "undakn%a3 Tan"a da"a! di 0e'ah4 !ulan' "undakn%a han0ur !erkena 5ari ak!i Li +un Li(n' %an' $en'andun' dela"an ba'ian !ena'a dala$3 Sa$bil e$"(%(n'an $enahan aki!4 an''(!a bari an !er ebu! beru aha ke$bali ke "( i in%a4 edan'kan an''(!a %an' di ebelahn%a beru aha $en'i i "( i i l()(n' !er ebu!3 Na$un den'an ke eba!an %an' luar bia a4 Li +un Li(n' $endahului l(l( 5arin'an ke"un'an bari an "er!ahanan !er ebu!3 Ibara! $a0an %an' l(l( dari kandan'4 Li +un Li(n' den'an $udah $en%eran' balik ka)anan !er ebu!3 Sa!u de$i a!u dirubuhkann%a3 &en' /an Ti(n' endiri !idak da"a! berbua! a"a "un4 elain "er'erakan Li +un Li(n' %an' an'a! lin0ah4 dia !erhalan' (leh

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 48 dari 54

bari an ka)an-ka)ann%a endiri %an' $en5adi ka0au karena kehilan'an bebera"a (ran'3 Li +un Li(n' endiri !idak $enurunkan !an'an 5aha!4 dia han%a $erubuhkan la)ann%a !an"a $en'a$bil 5i)a $ereka3 Di a$"in' !idak !e'a4 dia $era a a%an' den'an kelihaian bari an ini3 Dia !ahu !idak $udah $e$ben!uk bari an ek($"ak ini4 di"erlukan ke!ekunan dan la!ihan %an' ber!ahun-!ahun un!uk $en%e$"urnakan bari an "er!ahanan !er ebu!3 Di lain "ihak4 "er!e$"uran an!ara T(n'-!an'-lan' dan Ti(n'--ek-T(5in berlan' un' eru3 Selain $en'andalkan il$u andalann%a %an' bera0un4 Tan'-lan'-kun (il$u ila! belalan')4 T(n'-!an'-lan' 5u'a $en'ua ai il$u "edan' e"er'uruan den'an Li +un Li(n' dan il$u ila! aliran +a%--an' %an' berha il dikua ain%a ela$a $en5adi alah a!u !ian'-l( +a%-an'3 Di )ak!u $uda4 T(n'-!an'-lan' "ernah dikalahkan 'uru Ti(n'--ek-T(5in4 +ian'-TiT(5in3 Na$un Ti(n'--ek-T(5in eba'ai alah a!u ke!ua !u5uh "ar!ai u!a$a4 udah $e)ari i eluruh il$u ila! Bu-T(n'--ai3 Dala$ "ar!ai Bu-T(n'--ai endiri4 il$u ila!n%a "alin' !in''i bahkan udah $en%a$ai +ian'-Ti-T(5in3 Sela$a "uluhan 5uru 4 $a in'-$a in' "ihak beri$ban'4 eran' $en%eran' berlan' un' eru3 Il$u "edan' Bu-T(n'-+ia$-/(a! di la)an T(n'-!an'-lan' den'an il$u "edan' "er'uruann%a3 7alau"un belu$ $en'ua ai !in'ka! !er!in''i il$u "edan' !eban' "er'uruann%a4 T(n'-!an'-lan' $a$"u $ela%ani Bu-T(n'-+ia$-/(a! %an' !er$a h%ur !er ebu!3 Di lain "ihak4 Ti(n'--ek-T(5in 5u'a berha!i-ha!i den'an il$u Tan'-lan'-kun %an' di$ainkan T(n'-!an'-lan'3 Di a$"in' 'erakann%a aneh4 ha)a "ukulan !er ebu! 5u'a $en'andun' ra0un belalan' %an' an'a! berbi a3 &uku" !er'(re dala$ )ak!u in'ka! da"a! bina a kera0unan3 Se$en!ara i!u4 "er!e$"uran an!ara Sin-+un-Bu-Tek den'an Sian'-6ik-/)e i( dan +a$L(kai udah $en0a"ai !aha" akhir3 Dikerubu!i dua (ran' !(k(h u!a$a "er ila!an Ti(n''(an4 Sin-+un-Bu-Tek haru $en'erahkan il$u Thian-Te-/(a!n%a a$"ai !in'ka! ke dela"an un!uk $enekan la)an-la)ann%a3 Dala$ "er!e$"uran di Sha(-Lin4 e)ak!u $ela)an 1a !er The-+(k-Lian'4 dia 5u'a haru $en'eluarkan !in'ka! ke dela"an il$u Thian-Te-/(a! dan $en%ebabkan 1a !er The-+(k-Lian' bina a3 Na$un kali ini4 dia $en'hada"i dua 5a'( ila! %an' ekela den'an 1a !er The-+(k-Lian' er!a !ena'a dala$n%a belu$ be'i!u "ulih era!u "er en ehin''a )alau"un kerin'a! udah ber0u0uran di dahi Sian'-6ik-/)e i( dan +a$-L(kai4 den'an )a5ah "riha!in $ereka ber!ahan ekua!n%a3 1eliha! keadaan kedua !(k(h ini %an' 'ela'a!n%a !erde ak heba! (leh Sin-+un-Bu-Tek4 Li +un Li(n' $e$"erheba! eran'ann%a !erhada" &en'-/an-Ti(n' %an' ekaran' han%a endirian a5a3 &en'-/an-Ti(n' endiri den'an neka! $ela)an eran'an Li +un Li(n' ekua!n%a3 Il$u Thian-Te-/(a! !in'ka! ke ena$ %an' baru dikua ain%a"un !elah dikeluarkann%a4 na$un !idak $en'ha ilkan a"a "un3 Bahkan ebalikn%a4 !ena'a dala$n%a $en'han!a$ balik akiba! $en'eluarakan !ena'a %an' berlebihan dala$ $en5alankan !in'ka! ke ena$ il$u Thian-Te/(a! !er ebu!3 Dari luban' hidun'n%a keluar e!e!e darah %an' $akin la$a $akin ban%ak3 Bila dia !e!a" $e$ak akan diri4 na ibn%a akan a$a den'an uhen'n%a3 Li +un Li(n' endiri !er'an''u k(n en!ra in%a ke!ika $eliha! keadaan Sian'-6ik-/)e i( dan +a$-L(kai ehin''a akhirn%a dia $enin''alkan la)ann%a dan ber'erak ke arah "er!e$"uran !er ebu!3 ediki! a5a4 la)ann%a

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 49 dari 54

Be'i!u Li +un li(n' $enin''alkann%a4 &en'-/an-Ti(n' e'era 5a!uh !erduduk kelelahan3 Dia$-dia$ dia ber %ukur $a ih da"a! l(l( dari !an''an Li +un Li(n'3 Se'era dia $e$e5a$kan $a!a ber a$adhi un!uk $en'a!ur aliran darah %an' ber'(lak heba!3 Be'i!u $ela%an' ke arah "er!e$"uran Sin-+un-Bu-Tek den'an Sian'-6ik-/)e i( dan +a$-L(kai4 $enan' kalah !elah di!en!ukan3 Diirin'i len'kin'an Sin-+un-Bu-Tek %an' $elan0arkan !in'ka! ke e$bilan a!au !in'ka! !erakhir il$u Thian-Te-/(a!4 ha)a "ana "ukulan ak!i !er ebu! $er(b(hkan Sian'-6ik/)e i( dan +a$-l(kai3 +eda!an'an Li +un Li(n' endiri !e"a! "ada )ak!un%a4 a$bil $ela%an'4 di a$bu!n%a "ukulan !in'ka! ke e$bilan !er ebu! den'an ean!er( !ena'a dala$n%a3 >Dukk8DaarM? ben!uran dah %a! $en'un0an' "er!e$"uran di eki!arn%a dan $e$bua! $ereka %an' edan' ber!e$"ur e'era $en'hen!ikan "er!e$"uran3 /a)a %an' an'a! "ana $ener"a "uluhan lan'kah 5auhn%a3 Den'an !erke i$a $ereka $en%ak ikan ke e$"a! !(k(h !er ebu! rubuh3 Sian'-6ik-/)e i( dan +a$-L(kai4 5a!uh 'edubrakan di !anah3 7alau"un eba'ian be ar ha)a "ana !in'ka! e$bilan %an' $ener"a $ereka udah 5auh berkuran' di "a"aki Li +un Li(n' na$un !e!a" a5a bebera"a ba'ian !ena'a ak!i Sin-+un-Bu-Tek $ener"a $ereka berdua3 Den'an )a5ah "u0a! "a i dan naAa %an' !er en''al- en''al !anda $enderi!a luka dala$ %an' "arah4 $ereka beru aha ban'ki! dan ber a$adhi $en'a!ur aliran darah %an' ber'(lak kera 3 +eadaan Li +un Li(n' endiri a$a a5a4 eba'ian ha)a "ana !in'ka! e$bila$ il$u Thian-Te-/(a! %an' dilan0arkan Sin-+un-Bu-Tek $en'han!a$n%a3 Den'an !ena'a dala$ ha il la!ihann%a $eniru "( i i "( !ur !ubuh %an' ada di dala$ luki an kun(4 Li +un Li(n' $a$"u $en'hada"i !in'ka! ke e$bilan il$u Thian-Te-/(a!3 Na$un karena belu$ !erlalu la$a berla!ih4 !ean'a dala$ ha il la!ihann%a !er ebu! belu$ da"a! e"enuhn%a $en'hada"i !in'ka! ke e$bilan ini3 S%ukur !ena'a dala$ Sin-+un-Bu-Tek belu$ "ulih eluruhn%a dan !elah !erkura $en'hada"i Sian'-6ik-/)e i( dan +a$-L(kai ehin''a "erba)a !in'ka! ke e$bilan il$u Thian-Te-/(a! !er ebu! berkuran' ban%ak4 kalau !idak Sian'-6ik-/)e i(4 +a$-L(kai dan Li +un Li(n' "a !i lan' un' bina a3 Tena'a dala$ Li +un Li(n' !er'e$"ur heba! dan $e$bua! eluruh aliran darah di dala$ !ubuh Li +un Li(n' ber'e5(lak kera dan $e$bua! ba'ian dala$ !ubuh Li +un Li(n' !erluka heba!3 Li +un Li(n' $e$un!ahkan ber'u$"al-'u$"al darah e'ar4 !ubuhn%a !era a an'a! le$a !ak ber!ena'a3 Dia beru aha duduk na$un !ak berha il4 !ena'an%a benar-benar habi 3 Dia$-dia$ ha!in%a e(lah di !u uk "edan' e!a5a$ e$bilu4 dia $en%adari !ena'a dala$n%a !elah $u nah eluruhn%a4 be'i!u 5u'a den'an il$u ila!n%a3 ="abila kali ini dirin%a ela$a!4 elan5u!n%a dia akan $en5adi (ran' bia a34 5a'( ila! kela ka$bin' "un da"a! den'an $udah $e$bunuhn%a3 Sin-+un-Bu-Tek endiri bukann%a !idak a"a-a"a4 diluaran dia $a ih berdiri !e'ak4 )a5ahn%a !ak $ena$"ilkan "erubahan a"a "un3 Ta"i !idak ada %an' $en'e!ahui4 keadaan%a ebenarn%a !idak kalah "arah den'an la)an-la)ann%a3 +ekua!an !ena'a dala$ !i'a (ran' !(k(h k( en dunia "er ila!an kan'(u) $a$"u $en'han0urkan "er!ahanan !in'ka! ke e$bilan il$u Thian-Te-/(a!n%a3 Se)ak!u ha)a "ana n%a di !an'ki Li +un Li(n'4 eran'ku$an !ena'a 'abun'an Sian'-6ik-/)e i( dan +a$-l(kai $ener(b( ha)a

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 50 dari 54

"er!ahanan dan $en'han!a$ !ubuhn%a den'an !elak3 Se"er!i Li +un Li(n'4 !ubuh ba'ian dala$ iku! !er'un0an' heba! dan $e$bu%arkan eba'ian be ar !ena'a dala$ %an' dila!ihn%a ber"uluh !ahun3 +alau"un dia $a ih bi a berdiri !e'ak4 e$a!a-$a!a karena ke!e'uhan ha!in%a3 Sebi a $un'kin Sin-+un-Bu-Tek $enahan 'u$"alan darah %an' hendak keluar3 /al ini $en%ebabkan dirin%a lan' un' $enin''al dunia eke$balin%a ke -er ia3 T(n'-!an'-lan' $en'ha$"iri Sin-+un-Bu-Tek dan $en("an' !ubuh Sin-+un-Bu-Tek dari a$"in'4 han%a dia %an' !ahu keadaan ebenarn%a Sin-+un-Bu-Tek3 >Se'era "erin!ahkan "a ukan ki!a $undur? bi ik Sin-+un-Bu-Tek lirih3 T(n'-!an'-lan' $en'an''ukkan ke"alan%a "erlahan3 Dia !ahu ini adalah !ra!e'i !erbaik un!uk aa! ini ebelu$ kau$ "er ila!an kan'(u) $en%adari kele$ahan $ereka3 +eadaan T(n'-!an'-lan' endiri 0uku" run%a$3 -er!e$"urann%a den'an Ti(n'--ek-T(5in berlan' un' ei$ban' dan ber5alan ra!u an 5uru hin''a $e$bua! keduan%a an'a! kelelahan3 1a in'-$a in' "ihak $enda"a! luka di "undak akiba! "ukulan la)an34 )alau"un !idak "arah na$un $en'uran'i ke0e"a!an 'erakan il$u ila! $a in'-$a in'3 Be'i!u "ula keadaan &en'-/an-Ti(n'4 Thi-kah-ki$-k(n' dan /ek-h(u) !idak lebih baik den'an keadaann%a3 De$ikianlah "er!e$"uran ini berakhir den'an $undurn%a "ihak "ar!ai 1(-+au) dari Ti(n'-'(an4 ke$bali ke $arka $ereka di -er ia3 /a il "er!e$"uran ini ha$"ir a$a den'an ke5adian li$a "uluh !ahun %an' lalu3 Se5arah ke$bali berulan'3 Dala$ bebera"a bulan ke de"an4 dunia kan'(u) akan kehilan'an Sian'-6ik-/)e i(4 +a$-L(kai3 6a'( $uda %an' "alin' 0e$erlan' e"an5an' ra!u a$ !ahun e5arah dunia "er ila!an4 Li +un Li(n'4 $u nah il$u ila!n%a dan $en5adi (ran' bia a3 -ihak kau$ dunia "er ila!an endiri !idak $en'halan'i ke"er'ian "a ukan 1(-kau)3 1ereka 5u'a ber"enda"a! ini adalah 5alan !erbaik un!uk $en'hindari keru akan %an' lebih "arah3 Li(k In /(n' endiri e'era $e$buru ke arah Li +un Li(n' dan $e$ban!un%a ban'un3 /a!in%a an'a! kha)a!ir $eliha! keadaan Li +un Li(n' %an' "u0a! "a i3 Diber ihkann%a 0e0eran darah di eki!ar )a5ah dan eku5ur badan Li +un Li(n'3 Dirin%a e$akin 0e$a ke!ika $eliha! inar $a!a Li +un Li(n' %an' bia an%a !a5a$ $en0(r(n'4 ekaran' bura$ e"er!i len!era %an' kehabi an $in%ak3 Bu!ir-bu!ir air $a!a ber5a!uhan di )a5ahn%a %an' 0an!ik ru"a)an3 -enderi!aan Li +un Li(n' dira akann%a eba'ai "enderi!aan endiri3 Dia $e$aha$i ba'ai$ana ra an%a kehilan'an e ua!u %an' an'a! berhar'a3 Li +un Li(n' endiri udah !idak A(ku la'i den'an keadaan ekililin'n%a4 a$bil $enahan aki! di eku5ur !ubuhn%a4 dirin%a !er$enun' endiri !an"a $e$"erdulikan ia"a "un3 Ra a aki! di !ubuhn%a !idak berar!i a"a-a"a bila dibandin'kan den'an ra a aki! di ha!in%a3 +e"unahan il$u ila! $en'u ik ra a "u!u a an%a dan $en(rehkan luka diha!in%a3 En!ah ba'ai$ana dia $elan5u!kan hidu"n%a !an"a il$u ila!3 Li +un Li(n' ban'ki! "erlahan-lahan4 dia in'in $enin''alkan !er$"a! ini e5auh-5auhn%a3 <n!uk e$en!ara ia in'in $en%endiri4 5auh dari e$ua (ran'3 Li(k In /(n' endiri ediki! !er!e'un $eliha! rau! )a5ah Li +un Li(n'3 Tan"a e"a!ah ka!a "un4 rau! )a5ah !er ebu! udah $en'un'ka"kan e$ua3 Li(k In /(n' !idak berani $en'halan'i ke"er'ian Li +un Li(n'3 7alau"un bibirn%a ber'erak-'erak in'in $e$an''il4 !a"i dia 0uku" adar un!uk

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 51 dari 54

!idak $en'e5ar Li +un Li(n'3 Di!a!a"n%a ke"er'ian "e$uda i!u hin''a hilan' di kel(kan 5alan4 "e0ik han'a! e'era $en'e$ban' ke$bali di kel("ak $a!an%a3 Dile"a kann%a ke"er'ian "u5aan ha!i !er0in!a den'an ikhla 4 !ak ada la'i !an'i 4 a"ala'i edu edan dari udu! $a!an%a3 /an%a !a!a"an 0in!a ka ih dan en%u$ keharuan3 San' "e$uda $elan'kah den'an "enuh ke"u!u a aan4 $en'hilan' dike'ela"an $ala$3 1ala$ i!u4 han%a e"en''al bulan ber'ela%u! di a)an3 =n'in berhe$bu lirih4 burun' $ala$ "un en''an ber enda 'urau3 Sen%a" dan kela$ $e$balu! ke un%ian3 Sekela$ ua ana di "un0ak buki! ini3 Li(k In /(n' !erdia$4 e"a an' $a!an%a $en'irin'i ke"er'ian Li +un Li(n' den'an keha$"aan %an' !iba-!iba $en%er'a"n%a3 +e"er'ian Li +un Li(n' %an' $endadak $e$bua! ha!in%a bera a ha$"a3 -erlahan-lahan Li(k In /(n' 5u'a "er'i $enin''alkan !e$"a! ini4 dia $en'a$bil arah %an' berla)anan3 Tubuhn%a %an' ra$"in' e'era hilan' di !elan ke'ela"an $ala$3 Ia $a ih $en%i$"an ediki! hara"an ber!e$u ke$bali Li +un Li(n' di ke$udian hari3 23 E"il(' Gedun' $arka Thian-San--ai na$"ak re$an'-re$an' di inari 0aha%a re$bulan dan bin!an'-bin!an' %an' kela$4 ekela$ ua ana ha!i an' 'adi di dala$ alah a!u ka$ar 'edun' !er ebu!3 Tan'i an lirih 'adi i!u $en%ibak ke un%ian an' $ala$ %an' ha$"ir irna4 di!e$ani an'in $ala$ e ( (k !ubuh ra$"in' $ilik e(ran' 'adi $uda %an' 0an!ik $ani ba'aikan bidadari4 berdiri di "in''ir 5endela4 !en'ah $e$andan' 0aha%a re$bulan %an' redu"3 Gadi i!u !ak lain !ak bukan adalah &in-&in3 Tan'an le$bu! ber5e$ari len!ik !er ebu! $e$e'an' ebuah a"u !an'an %an' e ekali $en%eka bu!ir-bu!ir air $a!a %an' $eleleh di "i"in%a %an' halu 3 +e un%ian $ala$ i!u $ena$bah kera)anan ha!in%a3 -ikirann%a $ela%an' $enera)an' 5auh !erban' $elin!a i a)an !an"a arah dan !u5uan3 Dala$ la$unann%a4 !erba%an' )a5ah e(ran' "e$uda3 +a!an%a dala$ ha!i >En!ah di $anakah Li(n'-k( ekaran'4 !ahukah dia "era aanku iniB? Se$en5ak e!ahun %an' lalu4 e!iba dirin%a di ru$ah4 dida"a!in%a an' ibu !er a%an' berbarin' le$ah di "e$barin'an3 7a5ahn%a "u0a! !ak ber eri4 inar $a!an%a ha$"a !an"a inar- inar kehidu"an a$a ekali3 1eliha! keda!an'an "u!eri ke a%an'an4 !er"er0ik ediki! inar kehan'a!an di balik (r(! $a!a !uan%a3 +e"er'ian $endadak an' ua$i !er0in!a dan $in''a!n%a &in-&in !elah $en'han!a$ eluruh "er!ahanan n%(n%a &en /ui Lan %an' beru aha di!ahann%a ela$a ini3 /an%a dala$ )ak!u in'ka! !ubuhn%a $en5adi kuru dan 'airah hidu"n%a "erlahan-lahan "ada$3 /an%a ber elan' bebera"a hari e!elah ke"ulan'an &in-&in4 n%(n%a &en /ui Lan $enin''alkan dunia %an' Aana ini3 Di !un!un an' uhen'4 a$bil !er un''uk- un''uk hin''a $a!an%a $erah4 &in-&in $e$"erabukan ibu !er a%an' di a$"in' an' a%ah3 De$ikianlah e(ran' diri4 di $ala$ %an' un%i i!u4 $en'a)a i ba%an'an "e"(h(nan4 $en'habi kan $ala$3 /a!in%a berke0a$uk4 $enahan kerinduaan ha!i "ada an' keka ih "u5aan3 Na$un dia !ahu4 hara"an un!uk ber a!u ba'aikan $enan!ikan $a!ahari !erbi! dari ebelah bara!3 -ernikahann%a den'an Tan' Bun =n han%a !in''al hi!un'an hari a5a3 Seba'ai "u!ri %an' berbak!i ke"ada kedua (ran' !ua4 a$bil $e$enda$ ke"edihan4 &in-&in

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 52 dari 54

akhirn%a ber edia $enikah den'an an' uhen'4 Tan' Bun =n4 e uai kein'inan !erakhir kedua (ran' !uan%a3 Den'an berbua! de$ikian4 &in-&in e(lah-(lah in'in $enebu ra a ber alahn%a ke"ada kedua (ran' !uan%a3 Dia $en%alahkan diri endiri %an' $alan' dan e'(i 4 han%a $e$"edulikan diri endiri !an"a "eduli den'an ke edihan an' ibu %an' di!in''al an' a%ah3 --- 000 --Se(ran' "e$uda ber)a5ah !a$"an den'an rau! $uka ediki! ke"u0a!an dan inar $a!a %an' bura$4 berdiri di a!a "un0ak "erbuki!an3 -un0ak ini !idak be'i!u !in''i na$un 5aran' dida!an'i $anu ia3 Selain !er5al dan li0in4 le!akn%a 0uku" !er e$bun%i dari "andan'an4 di!u!u"i "un0ak-"un0ak %an' lebih !in''i3 Te$"a! ini adalah !e$"a! di $ana dia $era)a! luka dan $e$"ela5ari il$u lan'kah-lan'kah a5aib3 Tak di an'ka4 dala$ )ak!u in'ka! dia ke$bali la'i ke !e$"a! ini3 Sela$a dua bulan belakan'an e$en5ak keda!an'ann%a di "un0ak i!u4 berka! "en'e!ahuan "er!abibann%a %an' !in'i4 ke eha!an Li +un Li(n' beran' ur-an' ur $e$baik3 /an%a a5a4 e"er!i du'aann%a e$ula4 il$u ila!n%a "unah4 be'i!u "ula !ena'a dala$ %an' dila!ihn%a e$en5ak ke0il3 B(leh di bilan' Li +un Li(n' ekaran' den'an Li +un Li(n' bebera"a bulan %an' lalu ba'aikan bu$i dan lan'i!3 Gairah hidu"n%a !elah hilan' eirin' ke"unahan il$u ila!n%a3 Sa$bil $era)a! luka %an' dideri!a4 Li +un Li(n' $en'elilin'i le$bah eki!ar un!uk $en0ari !ana$an-!ana$an (ba!3 Tern%a!a le$bah !er ebu! ka%a den'an !ana$an (ba! %an' beraneka ra'a$ 5eni dan kha ia!3 Berka! "en'e!ahuann%a ela$a bela5ar den'an an' u0(u)4 i !abib ak!i4 Li +un Li(n' da"a! $e$bedakan e$ua !ana$an (ba! %an' di!e$ukann%a3 =da bebera"a $a0a$ !ana$an %an' !ak dikenaln%a na$un den'an $e$buka ki!ab )ari an "er!abiban )ari an %an' beri i "en5ela an ribuan !ana$an-!ana$an (ba! %an' "ernah di!e$ui i !abib ak!i4 dia da"a! $en'e!ahui na$a dan kha ia! !ana$an !er ebu!3 De$ikianlah hari-hari ke de"an dihabi kan Li +un Li(n' den'an $e$"erdala$ il$u "er!abiban3 Dia $e$u!u kan un!uk $en'a in'kan diri di le$bah ini ela$an%a4 5auh dari dunia kan'(u)3 /an%a a!u hal %an' $a ih $en'a%u!in%a4 keberadaan an' keka ih ha!i4 Siau-Erl3 +erinduan $ulai $era%a"i dan $en'er('(!i 5i)an%a3 1aaAkan aku Siau-Erl4 e$('a en'kau $ene$ukan "e$uda %an' lebih baik4 !idak e"r!i dirin%a %an' !ak berda%a ini4 d(an%a dala$ ha!i bua! an' keka ih3 333 Teri$a ka ih un!uk aa!- aa! indah %an' ki!a nik$a!i ber a$a8 Teri$a ka ih un!uk e!ia" "er!e$uan %an' ki!a lalui ber a$a8 +erinduan dan 0in!a %an' ber e$a%a$ di dada ini biarlah un!ukku endiri8 1aaAkan !elah $e$un'kiri$u4 de$i kebaikan$u8 1ala$ $en''an!un' e"i di !ia" ba!an'-ba!an' "(h(n4 'ela" %an' $en%era$kan $en5a'a "in!u le$bah dan kehenin'an $en%eruak $a uk kedala$ relun' ha!i Li +un Li(n'3 Di"erha!ikann%a re$bulan %an' !er en%u$ "enuh $akna $en'undan' ha ra! kein'inan an' $ala$3 Re$bulan "erlahan $endeka!i Li +un Li(n' le)a! 0aha%an%a %an' indah $e$belah ke'ela"an

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 53 dari 54

dan duduk di ebelah Li +un Li(n' $en5adi ba%an'-ba%an' dan iku! $ene$anin%a $en'habi kan $ala$3 Li +un Li(n' $en(leh dan $enda"a!i ba%an' re$bulan $en5el$a ber andin' den'ann%a3 -erlahan dia ban'ki! $en%en!il "e'al %an' hin''a" dan ber5alan $enu5u 'ua !e$"a! !in''aln%a %an' !erbuka $enan!an' $ala$3 333 &aha%a re$bulan de"an "a'ar "eri'i Sudahkah e$bun beku4 $enu!u"i bu$i D(n'akkan ke"ala4 !ern%a!a !eran' bulan Be'i!u $enunduk4 rindu ka$"un' hala$an --------T=1=T

http://goldyoceanta.wordpress.com

Halaman 54 dari 54