Anda di halaman 1dari 5

Pro Forma Kursus Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Peembelajaran Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Ketamadunan Manusia Human Civilization SJH1054 4(4+0) 160 Jam Bahasa Melayu Tiada Dua 1. Menjelaskan pe u!ahan masya aka" men#iku" pe eda an masa $. Mem!in%an#kan kemajuan yan# di%apai &leh masya aka" sela as den#an pe kem!an#an ilmu '. Mem!in%an#kan sum!an#an pemimpin dalam kemajuan dan pem!an#unan ne#a a. 4. Memapa kan seman#a" !eke jasama dan !e in"e aksi dalam kepel!a#aian !udaya dan kepe %ayaan 5. Men#analisis pendeka"an peme in"ahan dan pen"ad!i an yan# dilaksanakan &leh pel!a#ai "amadun

Sinopsis

(u sus ini mem)&kuskan pem!inaan "amadun manusia da i se#i sis"em peme in"ahan* pepe an#an dan sis"em pe "ahanan. (u sus ini ju#a mem!in%an#kan sis"em ek&n&mi* sis"em pendidikan seni dan !udaya di sampin# ak"i+i"i penjelajahan dan pene &kaan "amadun yan# "e masuk dalam sk&p. This course focuses on the construction of human civilization from administration aspects, war and defense system. It also discussing about economic systems, education systems, art and culture so as expedition and exploration that has been occurred.

Berkuasa mulai Jun 2013

Bil !"

Taju Pembinaan Tamadun Manusia

Kandungan ,en#e "ian Tamadun ,em!inaan "amadun a-al Masya aka" , aseja ah . /aman p aseja ah a-al . /aman p aseja ah akhi ,em!inaan Tamadun . (emun%ulan Tamadun Mes&p&"amia* Mesi * 0ndus* 1hina* 2unani* Melayu ,andan#an 0slam "en"an# "amadun manusia ,em!en"ukan "amadun 3aman 4 a! Jahiliah Tamadun masya aka" 0slam di Mekah dan Madinah

Jam !# jam

Sistem Pemerintahan bertamadun

(&nsep dan ,e kem!an#an 5e#a a . (&nsep* kampun#* k&"a* ne#a a k&"a* empaya . Ben"uk ,eme in"ahan dan ,en"ad!i an . Sis"em !e aja* sis"em epu!lik . ,en"ad!i an ,usa" dan 6ilayah

!# jam

Ben"uk peme in"ahan "amadun Mes&p&"amia* Mesi * 0ndus* 1hina* 2unani dan Melayu. ,eme in"ahan 0slam pada 3aman 5a!i Muhammad ,eme in"ahan 0slam pada /aman (hula)a 4l 7asyidin ,eme in"ahan 0slam pada /aman Bani 8maiyyah dan Bani 4!!asyyah

$"

Peperangan %an Sistem Pertahanan

(e"ahanan dan pe "ahanan . Tamadun Mes&p&"amia* Mesi * 0ndus* 1hina* 2unani

& jam

Berkuasa mulai Jun 2013

Bil

Taju

Kandungan dan Melayu 9 #anisasi ke"en"e aan . Mes&p&"amia* Mesi * 0ndus* 1hina* 2unani dan Melayu S" a"e#i ke"en"e aan ,epe an#an Dalam 0slam 9 #anisasi (e"en"e aan 0slam

Jam

&"

Ketamadunan Sistem ' onomi

,en#enalan (&nsep dan Sis"em :k&n&mi . Tamadun Mes&p&"amia* Mesi * 0ndus* 1hina* 2unani dan Melayu Tamadun Mes&p&"amia* Mesi * 0ndus* 1hina* 2unani dan Melayu (&nsep dan pen#e "ian sis"em ek&n&mi 0slam

( jam

,em!an#unan :k&n&mi .

,em!an#unan ek&n&mi dalam 0slam ) Ketamadunan Sistem Pendidi an Dasa 0ns"i"usi dan (u ikulum ,endidikan . Mes&p&"amia* Mesi * 0ndus* 1hina* 2unani dan Melayu !# jam

,endapa" 4hli.ahli ;alsa)ah "en"an# 0lmu . . ,y"ha#& as* S&% a"es* ,la"&* 4 is"&"le 1&n)u%ius* Men%ius* Hsun. "su* <a&T3e 0lmu 8ndan#.undan#* 0lmu (aji Bin"an#* 0lmu ,e u!a"an* Ma"ema"ik*;alsa)ah* Seja ah* (eju u"e aan dan ,e "ukan#an

,e kem!an#an dan Sum!an#an .

(&nsep dan ,en#e "ian ,endidikan 0slam ,endidikan pada 3aman 5a!i Muhammad S46 dan (hula)a 4l. 7asyidin

Berkuasa mulai Jun 2013

Bil

Taju

Kandungan

Jam

,endidikan pada 3aman Bani 8maiyyah dan Bani 4!!asiyyah ,endidikan 0slam di 5usan"a a ,e kem!an#an dan sum!an#an pendidikan 0slam dalam pem!inaan "amadun keilmuan

Penjelajahan dan Penero aan

Seja ah ,enjelajahan dan ,ene &kaan dalam Tamadun 4-al . Tamadun Mes&p&"amia* Mesi * 0ndus* 1hina* 2unani dan Melayu

( jam

T&k&h."&k&h ,en#em!a a dan ,ene &ka dalam Tamadun 4-al . 1h is"&phe 1&lum!us* ;e dinand Ma#ellan* Ma %& ,&l&* =as%& da >ama* 1hen# H& (epen"in#an ,enjelajahan dan ,ene &kaan Hij ah dan kepen"in#annya kepada pem!an#unan uma" 0slam

Ketamadunan Seni dan Budaya

(&nsep kesenian dan !udaya ,en%apaian dan sum!an#an "amadun dalam !idan# (esenian (esusas"e aan* Mu3ik* Seni Bina* Seni 8ki * Seni Tulisan* (ali# a)i* Seni <ukis dan Tea"e . ("amadun Mes&p&"amia* Mesi * 0ndus* 1hina* 2unani dan Melayu) ,en%apaian dan Sum!an#an (esenian dan !udaya 0slam kepada "amadun dunia

& jam

J,M-.H

*/

Berkuasa mulai Jun 2013

Penta siran

(e ja ku sus ? 50@ ,epe iksaan ? 50@

Rujukan Asas

Si+a%hand alin#am Sunda a 7aja dan 4yadu ai <e"%humanan ($004). Tamadun Dunia* Shah 4lam ?,ene !i"an ;aja Bak"i Sdn. Bhd. Mahayudin Haji 2ahya (1AAB)*Tamadun Islam* Shah 4lam? ,ene !i" ;aja Bak"i. 6an 4!dul 7ahman <a"i) dll* (1AA6)* e!arah "er#embangan Tamadun Dunia, (uala <umpu * De-an Bahasa ,us"aka.

Rujukan Tambahan

$bdul 7ahman Haji 4!dullah* (1ABB)* e!arah dan Tamadun Islam, (uala <umpu * Teks ,u!li%a"i&n 4mi 4 7ahman*(1AA0) "engantar Tamadun Islam* (uala <umpu * ?De-an Bahasa ,us"aka.

B audel ;e nand (1AA5)* History of Civilizations* 5e- 2& k* ,en#uin , ess. Hamka* (1A6')* 5usan"a a. e!arah %mat Islam* ,us"aka 5asi&nal?

<&k 1h&n# H&e* ( 1AAB)* Tamadun 1hina* ;alsa)ah ,andan#an Hidup dan 4spek.aspek (esenian* ,ulau ,inan#* 1:D1 dan Sek e"a ia" ;alsa)ah dan Sains 0slam 8SM. Mahayudin Haji 2ahya dan 4hmad Jelani Halimi* (1AA')* e!arah Islam, (uala <umpu ?,ene !i" ;aja Bak"i* 7aja ( isnan* 7 * 7ajan"he an M* (1AA4)* "engantar Tamadun India* (uala <umpu ? ,ene !i" ;aja Bak"i. 6ee%h* 6.5. (1AB1). e!arah Dunia. &ilid I dan &ilid II. (uala <umpu . De-an Bahasa dan ,us"aka.

Berkuasa mulai Jun 2013

Anda mungkin juga menyukai