Anda di halaman 1dari 15

LOGO (ako imate)

BIZNIS PLAN
Zvjezdica d.o.o. Proizvodnja pekarskih proizvoda

Adresa: Tel/Fax: +38762609585 ; 0644217048 e-mail: mallennaa__@live.com kontakt osoba: Sadina Moevi

Sarajevo, april 2012. godine

Sadraj

I Saetak ................................................................................................................................. 3 II Profil djelatnosti ................................................................................................................ 2. 1. Trini potencijal ................................................................................................. 2.2. Razvoj novih proizvoda i novih trendova u potronji .......................................... 2.3. Opti trendovi u privredi ..................................................................................... 2.4. Trendovi u vaoj djelatnosti ................................................................................. III Profil preduzea ............................................................................................................... 3.1. Opis vaeg posla ................................................................................................... 3.2. SWOT analiza ..................................................................................................... 3.3. Ciljevi preduzea .................................................................................................. IV Analiza trita i proizvoda/usluge .................................................................................. 4.1. Proizvod/usluga .................................................................................................... 4.2. Opis djelatnosti ..................................................................................................... 4.3. Analiza trine potranje za vaim proizvodom/uslugom .................................... 4.4. Zakljuak provedene analize trita za proizvod/uslugu ...................................... V Marketing plan ................................................................................................................ 5.1. Profil ciljnog trita ............................................................................................ 5.2. Analiza konkurencije .......................................................................................... 5.3. Analize i prognoze prodaje ................................................................................ 5.4. Metod prodaje i distribucije ............................................................................... 5.5. Odreivanje cijena .............................................................................................. 5.6. Promocija i reklama ........................................................................................... 5.7. Lokacija .............................................................................................................. 4 4 4 4 4 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 13 13

VI Plan upravljanja ............................................................................................................ 14 6.1. Menadment 6.2. Koritenje usluga drugih organizacija 6.3. Organizaciona struktura preduzea 6.4 Plan zapoljavanja VII Finansijski plan 7.1. Bilans stanja 7.2. Prikaz izvora sredstava 7.3. Prikaz prihoda 7.4. Prikaz rashoda 7.5. Bilans uspjeha

I Saetak
Naziv: Zvjezdica d.o.o. Skraeni naziv: Direktor: Sadina Moevi Matini broj registra: Oblik svojine: ifra delatnosti: Telefon: +38762609585 Faks: 0644217048 Broj tekueg rauna: 1212201123081 Godina osnivanja: 2012 Naslov Biznis plana: Autor biznis plana: Sadina Moevi

II Profil djelatnosti

2. 1. Trini potencijal Na uem ciljnom tritu ivi 60 000 stanovnika koji na opisani nain kreiraju trini potencijal od 6 300 000 kilograma. Na ovom trinom segmentu identificirali smo sljedee ciljne grupe potroaa: djeca predkolskog uzrasta, uenici u osnovnim i srednjim kolama, studenti i omladina.

2.2. Razvoj novih proizvoda i novih trendova u potronji. Realizacija razvoja proizvoda e biti vrena kroz poticanje implementacije inovacija koje su plod iskustva zaposlenih i menadmenta ali i transfera znanja iz okruenja. Razvoj proizvoda e biti podran vlastitim izvorima sredstava, sredstva iz tekueg poslovanja. Kao rezultat razvoja proizvoda iz proizvodnog programa, oekujemo da u narenim godinama, a posebno prvim godinama poslije investiranja, znaajno proirimo ponudu naih proizvoda. Planiramo uvesti sistem kvaliteta proizvoda i organizacije u cjelini ime bi stvorili pretpostavke za bolju konkurentsku poziciju na ciljnim tritima.

2.3. Opti trendovi u privredi. Da li opti ekonomski trendovi (stopa inflacije, zaposlenost, promjena privredne strukture) imaju pozitivan ili negatican uticaj na potronju proizvoda/usluge koju nudi vae preduzee. 2.4. Trendovi u vaoj djelatnosti. Na bazi studija i miljenja lidera u djelatnosti, ekonomskih eksperata ili vladinih predvianja ocijenite koji e glavni trendovi uticati na izgled djelatnosti u skorijoj budunosti.

III Profil preduzea


3.1. Opis vaeg posla U proizvodnji prehrambenih proizvoda, postoje velike mogunosti za uspjeh u poslovanju. Neki od navedenih proizvoda mogu i predstavljati ekskluzivnost tj.ne mora se konzumirati. Na glavni proizvod (hljeb), predstavlja nezaobilaznu namirnicu u svakodnevnoj ishrani cjelokupnog stanovnitva.U namjeri da zadovoljimo trite, namjera nam je glavni proizvod, proizvoditi tako da moe odgovarati svakoj kupovnoj moi stanovnitva, a da pri tome zadrimo kvalitet proizvoda i usluge. Pored osnovnih vrsta hljeba, namjera nam je vlasite kapacitete proirivati u smislu proizvodnje idrugih proizvoda od brana (kifle, zemike, vekne, pletenice, perece, lisnata tijesta, bureke ..). Osnovna sirovina za proizvodnju glavnog i drugih proizvoda, jeste brano razliitih tipova (T-500,T-710). U zavisnosti od kapaciteta proizvodnje, zavisie potronja glavne sirovine a nabavka iste ne peredstavlja problem s obzirom da ve postoji razraen lanac dobavljaa tj.distributera. Analiza pokazuje da je potronja osnovne vrste hljeba navee u poreenju sa ostalim proizvodima proizvedenim u pekarskim pogonima. Na hljeb prije svega mora sadravati i osnovne karakteristike u pogledu teine i kvaliteta.Naa peciva moraju imati extra kvalitet i novi dizajn.

VIZIJA Teimo da visokim kvalitetom i stalnim inovacijama u poslovanju postignemo ono to je nama na prvom mjestu, a to je Va zadovoljan o smijeh i pun stomak. MISIJA Pozicionirati se svijesti potroaa kao mjesto koje prua kvalitetnu hranu i dobru zabavu. Uz odgovarajui marketing,kvalitet usluga i proizvoda,pored prepoznatljivosti na tritu,steipovjerenje kako kod direktnih kupaca tako i kod ostalih poslovnih partera.

3.2. SWOT analiza Napiite ta je SWOT analiza i kako vam ona moe pomoi
SNAGE Dobra cjenovna politika u odnosu na prosjek grane. Dostignut je znaajan nivo zadovoljavanja potreba i elja kupaca. Tekudi prodajni trendovi na tritu Marketing plan i budet za marketing. Stepen iskoritenosti kapaciteta osoblja . Stepen fluktuacije osoblja. Raspoloivost odgovarajudim graevinskim objektima. Povoljnost lokacije graevinskih objekata. Sistemi finansijske kontrole i budeti. ANSE Pregovaraka mod kupaca. Pregovaraka mod dobavljaa Brzina uvoenja inovacija u proizvodni proces Inovacije u tehnologiji koritenja proizvoda ivotni stil Drutvena odgovornost Investicije Promjena postojedeg politikog ureenja. Tekude promjene pravnog sistema Ekoloki standardi. SLABOSTI Usporedba ostvarene prodaje s instaliranim kapacitetima Iskustvo i kvalifikovanost naeg osoblja Obuka koju pruamo osoblju. Koritenje profesionalnih poslovnih savjetnika Fleksibilnost opreme.

PRIJETNJE Pritisak od zamjenskih proizvoda. Invacije u tehnologiji koritenja proizvoda Poslovna etika Kreditna politika. Nacionalni dohodak. Postojede politiko ureenje.

Polazei od pretpostavke da poslovna strategija treba da omogui postizanje trine, tehnoloke, trokovne i menaderske sinergije, a imajui u vidu faktore iz eksternog i internog okruenja navedene u S.W.O.T. matrici, u nastavku emo definisati opte poslovne strategije koje emo provoditi u naem poslovanju. Koristei se identifikovanim snagama i ansama uinit emo maksimalne napore da steknemo konkurentsku prednost na ciljnom tritu. Isto tako emo nastojati unaprijediti i druge nae snage te iskoristiti anse koje se ukau u narednom periodu poslovanja. Pristupit emo izradi programa za prevazilaenje i otklanjanje uoenih slabosti u to kraem vremenskom periodu pri emu emo posebnu panju posvetiti identifikovanim prijetnjama za nae privredno drutvo.

3.3. Ciljevi preduzea Pri osnivanju preduzea poinjemo od nule. Moramo prvo da osvojima lokalno trite sa zadatkom proirenja kapaciteta u smislu osvajanja dijela regionalnog trita u prvim godinama poslovanja. Moramo uvrstiti svoje pozicije i izgraditi odnose sa kupcima, isporuiocima i svim ostalim poslovnim partnerima. Uz jedan solidan odnos sa svim saradnicima, temeljen na inovativnim idejama, stvoriti dobar glas o sebi, svjesni da osnivanje preduzea ne donosi samo rizike. Ono donosi, tekoe, anse da se preduzee potpuno izgradi po naim zamislima. Svaki poetak je teak i zato jedan od prvih ciljeva jeste izdrati jednu fazu zaleta. Polazei od utvrene vizije i misije preduzea, uz uvaavanje injenice da ciljevi treba da budu jasni, realni i ostvarivi, u nastavku emo nabrojati nekoliko stratekih ciljeva: proizvoditi proizvode visokog kvaliteta; osigurati dugoronu profitabilnost, a samim time likvidnost i solventnost; stvarati preduslove za stalna poboljanja uslova rada i zarade zaposlenika i menadmenta; kontinuirano stimulisati razvoj kreativnosti i inovativnosti te osigurati njihovu implementaciju

IV Analiza trita i proizvoda/usluge

4.1. Proizvod/usluga U proizvodnji prehrambenih proizvoda, postoje velike mogunosti za uspjeh u poslovanju. Neki od navedenih proizvoda mogu i predstavljati ekskluzivnost tj. ne mora se konzumirati. Na glavni proizvod (hljeb), predtavlja nezaobilaznu namirnicu u svakodnevnoj ishrani cjelokupnog stavnovnitva. U namjeri da zadovoljimo trite ,namjera nam je glavni proizvod, proizvoditi tako da moe odgovarati svakoj kupovnoj moi stanovnitva, a da pri tome zadrimo kvalitet proizvoda i usluge. Pored osnovnih vrsta hljeba, namjera nam je vlasite kapacitete proirivati u smislu proizvodnje i drugih proizvoda od brana (kifle,zemike,vekne,pletenice,perece,lisnata tijesta,bureke...). Osnovna sirovna za proizvodnju glavnog i drugih proizvoda, jeste brano razliitih tipova (T-500,T-710). U zavisnosti od kapaciteta proizvodnje, zavisie potronja glavne sirovine, a nabavka iste ne peredstavlja problem s obzirom da ve postoji razraen lanac dobavljaa tj.distributera.

4.2. Opis djelatnosti

4.3. Analiza trine potranje za vaim proizvodom/uslugom Da bi istraili trite i dobili informaciju koja nam treba,potrebno je da se kao grupaorganizujemo i meusobno raspodijelimo zadatke.Istraivanje trita moe biti uraeno namnogo prektinih naia.Da bi saznali neto o potencijalnom kupcima moamo napravitiispitivanje,razgovarati sa ljudima za koje mislimo da e kupovati od nas,sluati ta ljudi govore onaim konkurentima,ta trae,pitati zato se opredljeljuju kupovati kod drugih(da li su razlogcijena,bolje usluge),itati prirunike,novine itd. da bi dobili informacije o novim proizvodima.Dabi privukli kupce moramo upoznati i svoje konkurente koji nude iste proizvode,da bi bili u stanjukako da ponudimo neto vie.Treba da doemo do odgovora na pitanja: -koje su njihove cijene? -kakav kvalitet roba i usluga nude? -kako promoviraju svoje robe i usluge? -koje dodatne usluge nude? -da li je njihova oprema moderna? -jesu li njihovi radnici dobro osposobljeni i dobro plaeni? -da li se reklamiraju? -koje kanale distribucije koriste za svoje proizvode ili usluge? -koja je njihova marketinka strategija? -koje su njihove snage i slabosti? Kada saznamo koje proizvode i kakvog kvaliteta i cijena nai kupci ele,treba da mislimo opodruju koje e opsluivati na biznis.Hoe li na biznis opsluivati kupce u naem susjedstvuili u cijelom naem naselju ili nekim drugim okolnim mjestima,cijelom gradu.Kada zakljuimokoje e podruje prekrivati na biznis,moemo saznati koliko e potencijalnih kupaca biti,jer poto je u naem biznisu u pitanju prehrambeni proizvod kao osnovna ivotna namirnica,onda je svako u naem podruju potencijalni kupac.Kada smo istraili trite i prikupili sve potrebneinformacije onda moemo pristupiti izradi poduzetnikog projekta.

4.4. Zakljuak provedene analize trita za proizvod/uslugu Rezultati provedene analize trebaju da otkriju kljune take na osnovu kojih se trebaju razvijati strategije marketinga koje elimo postii sa svojim proizvodom/uslugom na datom tritu. U ovom dijelu plana potrebno je ukratko iznijeti takve kljune take.

V Marketing plan

5.1. Profil ciljnog trita Potencijalno trite je procijenjeni broj ljudi koji imaju potencijalni interes za na proizvod i kojiga mogu dobiti. Na ciljnom tritu ivi oko 5 000 stanovnika iji je trini potencijal od 320 000 kg. Imajui u vidu da su to proizvodi koji su osnovne ivotne namirnice, prema tome pekara e moi dnevno proizvoditi i prodavati oko 880 kg hljeba i peciva. Uz to, priprema sendvia za kolsku djecu i zaposlene u lokalnom okruenju i isporuka restoranima obezbjeivala bi se iz dodatne proizvodnje. Pekara raspolae sa irokim asortimanom peciva lisnatih tijesta koji su najvie zastupljeni u uem ciljnom tritu i to oko 40% u trinom potencijalu. Identificirali smo sljedee ciljne grupe potroaa: to su djeca predkolskog uzrasta, uenici u osnovnim i srednjim kolama. Prema segmentu kupaca izvrena je struktura asortimana pekarskih proizvoda.

5.2. Analiza konkurencije Na uem ciljnom tritu prisutan je veliki broj konkurenata koji proizvode na podruju ueg ciljnog trita ali i onih koji proizvode izvan ovog podruja. Pojedinana snaga konkurenata nije na takvom nivou da bi mogla ozbiljnije ugroziti ostale uesnike na tritu. I pored prisustva velikog broja konkurenata trini potencijal za proizvode iz grupe peciva i lisnatog tijesta zadovoljen je sa svega 85% tj. postoji slobodani trini potencijal od 15% ili kvantitativno izraeno 330 750 kg proizvoda. Navedeni pokazatelji ukazuju na trinu opravdanost ulaganja po ovom poduzetnikom projektu i na mogunost trine ekspanzije u ovom segmentu poslovanja

5.3. Analize i prognoze prodaje Uspjena analiza ciljnog trita treba da obezbjedi slijedee informacije: 1. Veliina ciljnog trita i oekivana stopa rasta. Koliko je veliko potencijalno trite? Da li je u porastu ili u padu? Zato? Da li je tranja vezana za potronju drugih proizvoda/usluga? 2. Glavni trini segmenti koje namjeravate opsluiti. Koliko je vae trino uee? Koliko oekivate da ete ostvariti prodaje u jedinicama mjere u naredne dvije godine?

SEGMENT

TRENUTNO KM kol. Trin i udio %

1. GODINA kol. Trin i udio %

2. GODINA KM kol. Trini udio %

KM

UKUPNA PRODAJA

Pored navedenih informacija pri analizi prodaje korisno je odgovoriti i na: Kako planirate odravati ili poveati vae trino uee u naredne dvije godine?

5.4. Metod prodaje i distribucije


Naa vrsta proizvoda zatijeva primjenu strategije intenzivne distribucije. To znai da se proizvodi trebaju nalaziti u svakom maloprodajnom objektu sa prehrambenim proizvodima, te u svim ugostiteljskim objektima. Distribuciju lisnatog tijesta i peciva inteziviraemo saradnjom sa brojnim objektima brze prehrane. Prodaja krajnjim potroaima e se vriti i u vlastitim maloprodajnim objektima. Fiziku distribuciju u prodaji obavljat emo vlastitim vozilima. Nabavu emo vriti od renomiranih dobavljaa iz Bosne i Hercegovine ili po potrebi od dobavljaa iz zemalja neposrednog okruenja. Nabavu sirovina i energenata vrit emo vozilim a dobavljaa to zbog malih udaljenosti nee predstavljati problem, a trokove prevoza snosie dobavljai.

Lista osoba ili organizacija sa kojim odravate stalne veze: Naziv Telefon Tip posla Vrsta odnosa

5.5. Odreivanje cijena Pri odreivanju politike cijena razmatrani su cijena konkurentskih proizvoda na tritu, cijena supstituta i trokovi poslovanja. Nakon retrogradne cijenovne kalkulacije, koja polazi od trine cijene istovrsnih proizvoda kako bi se izvrilo poreenje cijenom formiranom na bazi trokovi plus dohodak, ustanovili smo da moemo pratiti postojee cijene na tritu. Kalkulacija nam je pokazala da se ista dobit nee sputati ispod nivoa prikazane u projekciji dobiti - gubitka. Za postizanje razliitih operativnih i taktikih ciljeva primjenjivat emo i razliite oblike diferenciranja cijena kao to su rabati na koliinu, obim asortimana i ekskluzivnost, skonta na gotovinsko plaanje, te razne popusti. Iako e ovako diferenciranje cijena uticati na smanjenje dobiti po jedinici proizvoda, omoguie postizanje veeg obima prodaje, a samim tim i veu ukupnu dobit. Takoe emo pruati brojne prometne usluge kao to su: obuka kupaca/distributera o karakteristikama naih proizvoda, tehnika dokumentacija o sastavu, porijeklu, svojstvu i odravanju proizvoda, utivo i poslovno komuniciranje, isporuku proizvoda naim vozilima, lokacija naih prodajnim mjesta, te prilagoditi radno vrijeme kupcima i krajnjim korisnicima.

5.6. Promocija i reklama

Pekarski proizvodi se svrstavaju u konvencionalna dobra i to u podvrstu osnovnih dobara. Ova injenica utie na nain njihove promocije. Naime, klasino oglaavanje ove vrste proizvoda, putem elektornskih i tampanih medija, nee dati dovoljno poveanje obima prodaje, da bi bilo ekonomski opravdano. Stoga emo se koncentrisati na izgradnju snanog imida naeg preduzea. U medijima e biti isticano naa usmjerenost ka kvalitetnoj i ekolokoj proizvodnji, bio-porijeklu naih sirovina, uvoenju novih proizvoda i sl. Kreiranje pozitivne percepcije o naem poslovanju, dalje e se pozitivno odraziti na pozitivan stav okruenja prema naem proizvodima, a samim time i na poveanje obima prodaje. Osim toga emo primjenjivati unaprjeenje prodaje usmjereno posrednicima i vlastitim zaposlenicima. Distributere emo stimulisati rabatima na koliinu i obim naruenog asortimana, te na eksluzivnost distribucije. Pored toga emo poklanjati razne promotivne materijale sa naim logotipom, kao to su: baneri, promotivni katalozi, hemijske olovke, pepeljare, upaljai i sl. Na ovaj nain emo uticati na vei obim narudbi, kao i na poziciju naih proizvoda u regalima samouslunih objekata, te stimulisati osoblje u maloprodaji da predlae nae proizvode kupcima. Za nae zaposlenike emo organizovati poslovne sastanke na kojima e se razmatrati problematika distribucije. Osim toga emo organizovati obuku o kvaliteti i svojstvu naih proizvoda, koje trebaju da istiu prilikom njihove distribucije. Dodatan stimulans naim zaposlenicima, biti e povremena prodajna takmienja sa prigodnim nagradama (novani stimulansi, nagradna putovanja i slino). Naa vozila, na kojima e pored adrese i logotipa preduzea biti oslikani i nai proizvodi, biti e nosioci tranzitnih reklama. Znaajan dio usmene propagande e za nas vriti zadovoljni i lojajalni potroai.

5.7. Lokacija

Lokacija u potpunosti odgovara namjeravanom predmetu poslovanja i proizvodnje. Saobraajne mogunosti su dodbe, tj. ima dobar prilaz objektu. Infrastruktura je dostupna: prostor, struja, voda, plin. Lokalitet je vidljiv i pristuopaan za potroae. Predmet rada ne emituje negativne posljedice za okolinu, pa na lokalitetu u te svrhe ne treba vriti dodatne zahtjeve.

VI Plan upravljanja
6.1. Menadment Poslovni plan treba da sadri poslovne biografije kljunih osoba koje ine upravljaki tim, kao i svih partnera sa znaajnim ueem u vlasnitvu. Kod prestavljanja kljunih osoba nuno je prezentirati njihova znanja i sposobnosti koji e sprijeiti najvie uobiajene uzroke propadanja malih preduzea.

6.2. Koritenje usluga drugih organizacija U ovom dijelu plana potrebno je navesti i koje vrste vanjskih usluga ete koristiti da biste obezbjedili uspjeh vaeg poslovnog poduhvata. Bez obzira na vrstu djelatnosti i veliinu preduzea, neophodno je redovno ili povremeno koristiti usluge i savjete slijedeih osoba: raunovoa, bankar, advokat, agent osiguranja. U biznis planu trebate prezentirati informacije o tome koga ete angaovati, koliko esto, koliko ete plaati za usluge i na osnovu kojih informacija i kriterija ste se odluili za upravo te ljude/agencije.

6.3. Organizaciona struktura preduzea

Top menader

Marketing

Proizvodnja

Raunovodstvo

Razvoj

Top menader ima zadatak da rukovodi poslovanje cijelog preduzea. On usklauje i orkestrira rad poslovnih funkcija te menadera i zaposlenika. Top menader zastupa privredno drutvo pri emu ima sva ovlatenja odreena zakonom i Statutom drutva. Funkcija marketinga objedinjuje poslove istraivanja marketinga, nabavke, skladitenja i prodaje. Funkcija proizvodnje ima zadatak da planira, organizuje i izvodi poslove vezane za proizvodnju gdje se prvenstveno misli na osiguranje adekvatnih tehnolokih postupaka koji e dovesti do kvaliteta proizvoda zahtijevanog od strane potroaa. Raunovodstvo u principu prati cjelokupno poslovanje preduzea izraeno materijalnim i vrijednosnim podacima. Zadatak funkcije razvoja je u stalnom istraivanju novih trinih ansi i odmjeravanju internih mogunosti prema njima u cilju njihovog efikasnog koritenja.

6.4 Plan zapoljavanja Neophodno navesti na koji nain e preduzee privui i zadrati struno i motivisano osoblje. U sluaju ve postignutih dogovora ili poslovnih ugovora sa zaposlenima, potrebno je priloiti ih u dodatku biznis plana, kao i pokazati osnovni nain vrednovanja i dodatnog motivisanja osoblja.

Pitanja koja mogu pomoi pri izradi plana zapoljavanja: 1. Koliko zaposlenih vam je potrebno sada, a koliko u blioj budunosti? 2. Koja znanja su potreba za va posao? 3. Trebaju li vam stalni ili povremeni radnici? 4. Na koji nain ete plaati zaposlene, na fiksnu platu ili po satnici? 5. Koje dodatke na platu ete obezbjediti?

6. Hoete li i koliko plaati prekovremeni rad? 7. Da li ete obezbjediti dodatnu obuku za svoje zaposlene? Da li ste obezbjedili potreban buet za dodatnu obuku?