Anda di halaman 1dari 14

CE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber

TAJUK 3 SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS


3.0 SINOPSIS

Penggunaan sumber atau alat bantu mengajar (ABM) dalam pengajaran dan pembelajaran sains adalah penting dan dapat memudah serta meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran !alaupun keban"akan sumber pengajaran dan pembelajaran boleh diperoleh se#ara komersial$ namun guru sains seharusn"a memilih dan mengulas ( review ) sumber sains "ang sesuai untuk pengajarann"a Pada masa "ang sama$ adalah mustahak bagi guru sains mengubahsuai (impro%isasi) sumber pengajaran dan pembelajaran "ang sedia ada ataupun men"edia dan mereka #ipta sumber pengajaran dan pembelajaran sendiri Sumber pengajaran sains "ang akan dibin#ang dalam tajuk ini terdiri daripada model$ #arta$ asetat (transparensi)$ nota edaran (topik &)$ slaid$ %ideo$ perisian kursus$ bahan multimedia (topik ') dan peralatan sains seperti kanta$ #orong turas$ kanta pembesar dan bikar (topik 11) 3.1 HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir tajuk ini anda seharusn"a dapat 1 memberi (aktor)(aktor "ang perlu dipertimbangkan semasa mengubahsuai (mengimpro%isasi) sumber pengajaran dan pembelajaran sains 2 3 men"enaraikan kriteria)kriteria "ang digunakan untuk memilih sumber pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah membin#angkan #ara men"ediakan model$ #arta$ asetat$ nota edaran$ slaid$ %ideo$ perisian kursus$ bahan multimedia$ kanta$ #orong turas$ kanta

2&

CE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber pembesar dan bikar untuk pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah * melaksanakan satu sesi pengajaran dengan menggunakan tiga jenis sumber pengajaran dan pembelajaran "ang dipilih

3.2

KERANGKA TAJUK Sumber pengajaran dan pembelajaran sains

Model$ #arta$ asetat (transparensi)$ nota edaran (/opik &)

Slaid$ %ideo$ perisian dan bahan)bahan multimedia (/opik ')

Alat sains (kanta$ #orong turas$kanta pembesar dan bikar) (/opik 11)

3.3

PENGENALAN

Sumber "ang sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains adalah sangat luas dan tidak terhad kepada bahan)bahan "ang han"a ada di bilik darjah dan bilik sains sahaja Sebenarn"a apa)apa sahaja boleh digunakan untuk mengajar sains seperti "ang din"atakan dalam pern"ataan Science is everyway + Sumber pengajaran dan pembelajaran sains terdiri daripada bahan penerbitan$ peralatan sains$ bahan multimedia$ audio %isual$ dan ban"ak lagi termasuk persekitaran luar bilik darjah seperti taman hai,an$ taman bunga$ mu-ium$ kolam$ dan pusat sains Selain diperoleh se#ara komersial$ guru boleh mengubahsuai (impro%isasi) bahan "ang sedia ada atau mereka #ipta sumber pengajaran dan pembelajaran sains atas kreati%iti sendiri .saha guru tersebut kerapn"a boleh menjimatkan kos Pada masa "ang sama guru sains seharusn"a mengulas (re%ie,) sumber 2'

CE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber pengajaran dan pembelajaran "ang digunakan dari segi keberkesanan dan kesukaran penggunaann"a$ seterusn"a membuat pengubahsuaian untuk meningkatkan keberkesanan serta mempermudahkan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran tersebut 3.4 SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS Science is most effectively taught and learned when both teacher and pupils practice the skills of problemsolving by engaging in group and individual study. The devising of experiments and IMP !"IS#TI!$ !% SIMP&' '()IPM'$T for carrying them out should form no small part of such study + (.0ESC12 Sour#e Book (or S#ien#e /ea#hing) 3eberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains dapat ditingkatkan melalui penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran "ang menarik dan konkrit Selain itu$ ia membenarkan murid)murid melaksanakan akti%iti se#ara hands-on + dan melalui inkuiri penemuan Akan tetapi$ guru sering menghadapi masalah kekurangan sumber pengajaran dan pembelajaran sains seperti peralatan sains Maka adalah ,ajar bagi guru membuat pengubahsuaian ( improvisasi ) terhadap sumber pengajaran dan pembelajaran "ang sedia ada atau men"edia sumber sendiri menggunakan bahan kitar semula 3.5 PENGUBAHSUAIAN (IMPROVISASI)

Pernahkah anda membuat peralatan sains "ang mudah dengan menggunakan barang)barang "ang dibuang seperti botol minuman plastik4 5ika anda tidak pernah$ untuk permulaan$ anda boleh #uba dan membuat #orong mudah dengan 36

CE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber memotong bahagian atas botol minuman plastik Bilakah seseorang itu perlu membuat peralatan sains sendiri atau mengubahsuai peralatan sains4 Pengubahsuaian perlu dilakukan dengan tujuan untuk menambahbaik dan meningkatkan lagi keberkesannan dari segi penggunaan iaitu meningkatkan kos keberkesananan sumber pengajaran dan pembelajaran Proses pengubahsuaian sumber pengajaran dan pembelajaran sains harus dilakukan setelah kajian teliti dan analisis serta sistematik Penambahbaikan peralatan sains boleh di#etuskan dengan sesuatu idea baru$ keperluan peralatan untuk mengajar$ atau tujuan menjimatkan kos untuk membeli sesutu perlatau Apa pun alasann"a$ kajian kebolehlaksanaan perlu dijalankan terlebih dahulu selepas seperti digariskan di ba,ah Ana !"!" #$"%&a'(a) (Cost-benefit analysis)* 7a adalah suatu per#ubaan untuk mengetahui sama ada kos pengeluaran peralatan setara dengan (aedah apabila dibandingkan dengan kos pembelian model komersial dari kilang P'+a a,an -an. (!/'+ 0#an* Setelah analisis kos)(aedah menunjukkan baha,a sesuatu peralatan tersebut lebih ber(aedah sekiran"a ia diubahsuaikan$ maka langkah seterusn"a adalah untuk mempertimbangkan sama ada peralatan)peralatan "ang perlu untuk membuat pengubahsuaian tersebut disediakan K'1a)!+an -an. (!/'+ 0#an* Selain dari peralatan tertentu$ pengubahsuaian sumber pengajaran dan pembelajaran kemungkinan memerlukan beberapa kemahiran "ang spesi(ik seperti kerja ka"u dan logam 31

CE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber

Ba)an B!naan* /ujuan utama pengubahsuaian adalah untuk menjimatkan kos 3os pengeluaran sesuatu barang "ang diubahsuai terdiri daripada jumlah kos bahan binaan dan kos tenaga buruh .ntuk mengurangkan kos pengeluaran maka kos bahan binaan mesti diminimakan Satu sumber bahan binaan adalah bahan buangan "ang boleh dikitar semula Pemilihan sesuatu bahan binaan bergantung kepada kosn"a sama ada ia boleh diperoleh se#ara mudah atau tidak P+$"'" P'12!naan* Matlamat utama sesuatu peralatan "ang telah siap dibina adalah ia mesti ber(ungsi Setelah memastikan peralatan tersebut ber(ungsi barulah diteruskan dengan proses perbaikan Bengkel dan per#ubaan di bilik darjah perlu dilakukan untuk mendapat maklum balas tentang penggunaan"a Maklumat "ang diperoleh melalui bengkel dan per#ubaan di bilik darjah akan digunakan untuk memperbaiki peralatan tersebut Produk ini menjadi prototaip 8ihat sekeliling makmal sekolah anda$ anda boleh mengenal pasti "ang mana satu penambahbaikan keperluan radas sains dan "ang boleh impro%isasi4 Mengumpul maklumat tentang guru)guru sains dari negara) negara lain mengubahsuai alat)alat sains dan men"ediakan sumber pengajaran menggunakan bahan)bahan tempatan dengan kos berkesan ( cost-effective )

32

CE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber 3.3 PEN4EDIAAN Pernahkah anda mengajar sains tanpa menggunakan apa)apa bantuan mengajar4

Sains adalah satu subjek "ang berkait rapat dengan kehidupan dan alam sekitar kita Sains adalah sebuah badan pengetahuan "ang agak rumit dan membingungkan seperti gerakan relati( matahari$ bumi dan bulan .ntuk menjadikan pengajaran sains "ang lebih bermakna dan menarik$ ban"ak sumber telah disediakan untuk guru)guru sains

Apakah sumber)sumber pengajaran dan pembelajaran "ang boleh didapati di sekolah anda untuk kelas sains4 Apakah persediaan "ang anda perlu buat sebelum anda menggunakan mana)mana sumber)sumber pengajaran dan pembelajaran4

(a)

A a, Ban,0 M'n.a5a+ (S012'+ P'n.a5a+an (an P'12' a5a+an)

P+$5'#,$+ L0,"!na+ (Overhead Projector)

3ualiti dan keberkesanan sesuatu bahan %isual berpun#a daripada persiapan "ang baik dan pemahaman medium "ang digunakan Perkara)perkara berikut harus diambilkira apabila men"ediakan bahan %isual$ sama ada untuk 19P atau asetat (transparensi)2 : Pastikan gambar rajah "ang simpel dan ringkas : Men"ediakan gambar rajah asal di atas kertas dan salin kepada asetat dengan menggunakan pen penanda : Sepuluh garis dengan ;)< patah perkataan setiap baris adalah

33

CE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber maksimum mutlak untuk kebolehba#aan : /ulis tajuk dengan jelas : =isual "ang baik berkomunikasi idea : >unakan huru( "ang jelas dan besar : !arna boleh digunakan untuk menunjukkan penenkanan dan kepelbagaian : Susun asetat itu baha,a idea)idea boleh disampaikan se#ara beransur)ansur : >arisan pelabelan tidak sepatutn"a bersilang antara satu sama lain Se#ara tradisin"a asetat ditulis atau diukis dengan tangan 3ini$ asetat boleh disedia dengan bantuan teknologi komputer Pemprosesan perkataan dan program gra(ik boleh digunakan untuk men"ediakan imej "ang lebih berkualiti dan baik "ang menggabungkan teks dan ?atau gra(ik Program)program perisian mempun"ai pelbagai pilihan ga"a dan sai- (on untuk membuat o%erhed "ang menarik dan mudah diba#a 7mej "ang terhasil boleh di#etak pada kertas biasa dan dipindahkan kepada asetat dalam beberapa #ara /erdapat bahan)bahan asetat "ang dibuat khusus untuk jenis peralatan photocopiers terma dan pen#etak laser Adalah penting untuk menggunakan bahan)bahan asetat "ang sesuai untuk mengelakkan kerosakan "ang serius

E(a+an Edaran boleh disediakan sebagai tambahan untuk pen"ampaian pengajaran anda Edaran sesuai digunakan untuk memberi murid)murid anda maklumat tambahan dan lebih terperin#i atau sebagai lembaran kerja

S a!(

Slaid mena,arkan #ara "ang kurang teknikal untuk memperkenalkan imej %isual 3*

CE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber bagi persembahan Slaid boleh dibuat daripada (oto ataupun asetat o%erhed "ang telah dihasilkan dengan tangan atau menggunakan program perisian komputer Apabila meran#ang untuk menggunakan slaid$ anda perlu menguji projektor sebelum digunakan untuk memastikan baha,a ia berada dalam keadaan "ang baik Caha"a lampu adalah (aktor "ang menentukan keberkesanan sesuatu projektor slaid kerana imej)imej mungkin memerlukan tahap #aha"a @ambient+ "ang sangat rendah untuk dilihat dengan jelas

P!,a V!('$67! '1 >uru perlu pratonton %ideo atau (ilem sebelum ditunjukkan kepada murid) muridn"a Selain itu$ guru harus men"ediakan garis panduan tontonan atau tugasan kepada murid)murid untuk memastikan mereka memberi tumpuan semasa menonton %ideo atau (ilem Sesi perbin#angan perlu diadakan selepas sesi tontonan supa"a penggunaan %ideo atau (ilem untuk pengajaran dan pembelajaran sains menjadi lebih bermakna$ berkesan dan mengikuti konteks isi kandungan "ang diajar

V!('$ 8a#'+a /a(a, Penggunaan %ideo #akera padat adalah serupa dengan penggunaan slaid atau %ideo Anda memerlukan pemain =CA dan monitor /= untuk mengkaji isi kandungan #akera untuk menentukan bahagian "ang anda ingin gunakan Ba)an M0 ,!1'(!a /eks atau imej "ang telah digunakan dalam o%erhed dan edaran boleh digunakan untuk membuat bahan)bahan multimedia Multimedia ditakri(kan sebagai gabungan bun"i$ gerakan$ gambar dan teks pada satu paparan komputer Peralatan multimedia "ang diperlukan adalah sebuah komputer dan

3;

CE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber projektor 8CA seperti skrin Pakej perisian multimedia seperti po,er point sering digunakan untuk membuat persembahan multimedia

Mela"ari internet untuk muat)turun slaid$ %ideo$ perisian dan bahan)bahan multimedia "ang sesuai untuk menghasilkan sumber pengajaran sains

(2)

Ra(a" (an P'+a a,an Sa!n"

Bajah 1

3enal tak anda radas dan peralatan "ang ditunjukkan dalam Bajah 14 Cari maklumat tentang nama dan penggunaan radas dan peralatan tersebut

Badas sains dan peralatan untuk sekolah)sekolah rendah adalah mudah dan senang digunakan Peralatan "ang diperbuat daripada ka#a termasuk tabung uji$ kelalang$ bikar$ kanta$ prisma$ #orong turas$ penitis$ kanta pembesar$ #ermin$ sisip ka#a dan lain)lain Peralatan sains perlu dikendalikan dengan berhati)hati 3<

CE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber Penerangan di ba,ah adalah beberapa radas ka#a bersama dengan spesi(ikasin"a Ta20n. 05! Pilih tabung uji dengan @lip+ Pilih tabung uji "ang diperbuat daripada ka#a tahan haba (p"res$ kimaC) jika pemanasan adalah diperlukan Aimensi purata panjang "ang biasa bagi tabung uji adalah 1;6 mm dan diameter 1;mm K' a an. Semua kelalang untuk kegunaan umum harus diperbuat daripada ka#a tahan panas 3elalang biasan"a didapati dalam dua bentuk2 bentuk bulat dan bentuk kon Sai- kelalang "ang biasa digunakan adalah 2;6$ <66 dan 1666ml B!#a+ Bikar boleh diperbuat daripada plastik atau ka#a "ang tahan panas !alaupun bikar plastik tidak mudah pe#ah akan tetapi ia tidak sesuai dipanaskan Beberapa sai- bikar biasan"a dijumpai di makmal sains adalah 2;6$ <66 dan 1666ml Badas dan peralatan "ang digunakan di sekolah rendah untuk kerja amali "ang berkaitan dengan bateri termasuk ,a"ar$ klip ,a"ar$ mentol dan suis Ba,'+! a,a0 "' #'+!n. Penggunaan sel)sel alkali dan nikel)kadmium patut dielakkan kerana @output+ "ang lebih besar mereka boleh men"ebabkan pemanasan ,a"ar halus berlebihan Penggunaan pemegang bateri "ang mempun"ai klip digalakkan kerana ia mudah digunakn

3D

CE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber M'n,$ Mentol harus mempun"ai %oltan "ang sama dengan sel)sel kering "ang akan membekal tenaga kuasa kepada mereka Da9a!69a-a+ #0/+01 !a"ar kuprum untuk kegunaan umum di sekolah rendah perlu mempun"ai nombor tolok kira)kira 26 !a"ar garis mempun"ai diamter tersebut adalah (leksibel dan mudah untuk dimanipulasi murid)murid !alaupun ,a"ar 1& tolok boleh diterima$ ia adalah lebih kerasE 22 dan 2*)tolok da,ai juga diterima tetapi agak ringan .ntuk boleh digunakan semula$ ,a"ar "ang diperoleh untuk sekola rendah perlu bersalut plastik
Badas dan peralatan sains lain "ang juga digunakan di sekolah rendah adalah seperti berikut2 Bar magnet 0era#a spring 3ompas Mesin timbang /ermometer 5am randik /ala bun"i /akal Pembaris meter dan lain)lain

Men"impan sumber pengajaran memerlukan ruang "ang ban"ak Mela"ari internet untuk #ara pen"usunan dan pen"impanan sumber)sumber dalam bilik sains dengan kos berkesan

3&

CE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber

3.:

PENGULASAN (REVIEWING) DAN PEMILIHAN SUMBER Pernahkah anda (ikirkan ada berapa ban"ak sumber pengajaran dan pembelajaran "ang sedia ada di sekolah anda untuk mengajar sains4 Apakah sumber)sumber "ang paling kerap digunakan dalam pengajaran sains anda4 Bagaimana anda membuat pilihan tentang jenis sumber "ang paling berkesan untuk mengajar konsep sukar tertentu4

Memandangkan pelbagai sumber telah sediakan kepada guru maka adalah penting bagi guru membangunkan atau mengenal pasti kriteria tertentu untuk memilih sumber Berikut adalah beberapa kriteria "ang di#adangkan untuk memilih sumber)sumber dengan pertimbangan "ang diberikan kepada perkembangan kogniti( dan a(ekti( pelajar. A"/'# #$.n!,!& (an a&'#,!& Pengekalan pengetahuan K+!,'+!a 0n,0# 1'1! !) "012'+%"012'+ Pemindahan pengetahuan Asimilasi dan persepsi Men"ampaikan topik dengan #ara "ang rele%an kepada kehidupan seharian pelajar Media gra(ik mesti menarik dan jelas dilihat oleh murid)murid Menggunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran 3ualiti suara dan mu-ik latar belakang untuk bahan audio%isual mesti menarik Sains merentasi kurikulum mata pelajaran lain Men"ampaikan maklumat "ang tepat Menekankan penerokaan dan pembangunan pengetahuan Membolehkan murid membuat pemerhatian dan kesimpulan mereka 3'

Moti%asi untuk belajar

CE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber A"/'# #$.n!,!& (an a&'#,!& K+!,'+!a 0n,0# 1'1! !) "012'+%"012'+ sendiri melalui pengalaman se#ara langsung dan bertujuan Membantu murid untuk membina pemahaman konsep Menggalakkan pen"iasatan$ pen"elesaan masalah dan pemikiran kritikal Membolehkan pelajar untuk meneroka topik sains se#ara mendalam Perkataan "ang pilih dan kejelasan konsep sepadan dengan tahap kesediaan dan kebolehan murid Merangkumi akti%iti)akti%iti seperti simulasi$ main peranan$ drama dan lain) lain di mana nilai)nilai moral "ang baik dan sikap "ang betul boleh diterapkan

Ber(ikir dan membuat re(leksi 3esediaan untuk Pembelajaran Memupuk nilai dan sikap positi(

/utorial 1 2 5elaskan maksud pengubahsuaian (impro%isasi) dalam konteks pengajaran dan pembelajaran sains 9uraikan se#ara ringkas langkah)langkah "ang perlu diambil oleh seorng guru sains sebelum membuat sebarang pengubahsuaian (impro%isasi) Apakah nama item "ang telah diubahsuaikan4 0amakan radas dan peralatan dalam Figure 1 dan 2 Sediakan nota ringkas dalam bentuk jadual mengenai kriteria "ang digunakan untuk mengulas dan memilih sumber)sumber pengajaran berikut2 model$ #arta$ asetat$ nota edaran$ slaid$ %ideo$ perisian$ bahan)bahan multimedia$ kanta$ #orong turas$ kanta pembesar$ dan bikar Berdasarkan sumber pengajaran dan pembelajaran "ang disenarai berikut$ huraikan bagaimana anda boleh mengubahsuai untuk mengajar sains sekolah rendah (i) %ideo (ii) #arta (iii) model *6

3 * 5.

6.

CE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Sumber (i%) asetat

*1