Anda di halaman 1dari 78

WAIILO1A PADANc

PfkA1LkAN DAfkAH LO1A PADANc


NOMOk 1AHLN 2u12
1fN1ANc
kfNcANA 1A1A kLANc WIIAYAH LO1A PADANc
1AHLN 2u1u - 2u?u
1
WAIILO1A PADANc
PfkA1LkAN DAfkAH LO1A PADANc
NOMOk 1AHLN 2u12
1 f N 1 A N c
kfNcANA 1A1A kLANc WIIAYAH LO1A PADANc
1AHLN 2u1u - 2u?u
DfNcAN kAHMA1 1LHAN YANc MAHA fSA
WAIILO1A PADANc,
Menimbang : a. balwa dalam iangka meningkatkan kesejalteiaan masyaiakat peilu
mengaialkan pembangunan di Lota Padang dengan memanaatkan
iuang secaia beidayaguna, beilasilguna, seiasi, selaias, seimbang,
teipadu dan beikelanjutan;
b. balwa dengan teijadinya bencana alam gempa bumi yang melanda
Lota Padang 1alun 2uuu mengakibatkan peiubalan ungsi iuang dan
peikembangan kota selingga peilu disusun kevisi kencana 1ata
kuang Wilayal Lota Padang sebagai suatu peiencanaan yang beisiat
umum;
c. balwa beidasaikan Lndang-Lndang Nomoi 20 1alun 2uu tentang
Penataan kuang, peilu disesuaikan kembali substansi mateii dan
jangka waktu kencana 1ata kuang Wilayal;
d. balwa beidasaikan peitimbangan sebagaimana dimaksud pada luiu
a, luiu b dan luiu c, peilu membentuk Peiatuian Daeial tentang
kencana 1ata kuang Wilayal Lota Padang 1alun 2u1u-2u?u.
Mengingat : 1. Lndang-Lndang Nomoi u 1alun 1u50 tentang Pembentukan Daeial
Otonom Lota Iesai Dalam Iingkungan Daeial Piovinsi Sumateia
1engal (Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun 1u50 Nomoi
2u);
2. Lndang-Lndang Nomoi 5 1alun 1u0u tentang Peiatuian Dasai
Pokok-pokok Agiaiia (Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun
1u0u Nomoi 1u1, 1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia
Nomoi 2u?1);
?. Lndang-Lndang Nomoi 5 1alun 1uuu tentang Lonseivasi Sumbei
Daya Alam Hayati dan fkosistemnya (Iembaian Negaia kepublik
Indonesia 1alun 1uuu Nomoi 1u, 1ambalan Iembaian Negaia
kepublik Indonesia Nomoi ?11u);
2
1. Lndang-Lndang Nomoi 0 1alun 1uu0 tentang Peiaiian Indonesia
(Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun 1uu0 Nomoi 5?,
1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia Nomoi ?1S1);
5. Lndang-Lndang Nomoi 11 1alun 1uuu tentang Lelutanan
(Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun 1uuu Nomoi 10,
1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia Nomoi ?SSS);
0. Lndang-Lndang Nomoi 1alun 2uu1 tentang Sumbei Daya Aii
(Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun 2uu1 Nomoi ?2,
1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia Nomoi 1?);
. Lndang-Lndang Nomoi 25 1alun 2uu1 tentang Sistem Peiencanaan
Pembangunan Nasional (Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun
2uu1 Nomoi 1u1, 1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia
Nomoi 1121);
S. Lndang-Lndang Nomoi ?2 1alun 2uu1 tentang Pemeiintalan
Daeial (Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun 2uu1 Nomoi
125, 1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia Nomoi 11?)
sebagaimana telal dua kali diubal, teiaklii dengan Lndang-Lndang
kepublik Indonesia Nomoi 12 1alun 2uuS tentang Peiubalan Ledua
Atas Lndang-Lndang Nomoi ?2 1alun 2uu1 tentang Pemeiintalan
Daeial (Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun 2uuS Nomoi 5u,
1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia Nomoi 1S11);
u. Lndang-Lndang Nomoi ?S 1alun 2uu1 tentang }alan (Iembaian
Negaia kepublik Indonesia 1alun 2uu1 Nomoi 1?2, 1ambalan
Iembaian Negaia kepublik Indonesia Nomoi 1111);
1u. Lndang-Lndang Nomoi 21 1alun 2uu tentang Penanggulangan
Iencana (Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun 2uu Nomoi
00, 1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia Nomoi 12?);
11. Lndang-Lndang Nomoi 20 1alun 2uu tentang Penataan kuang
(Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun 2uu Nomoi 0S,
1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia Nomoi 125);
12. Lndang-Lndang Nomoi 2 1alun 2uu tentang Pengelolaan Wilayal
Pesisii dan Pulau-pulau Lecil (Iembaian Negaia kepublik Indonesia
1alun 2uu Nomoi S1, 1ambalan Iembaian Negaia kepublik
Indonesia 1alun 2uu Nomoi 1?u);
1?. Lndang-Lndang Nomoi 1 1alun 2uuu tentang Peitambangan
Mineial dan Iatubaia (Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun
2uuu Nomoi 1, 1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia
Nomoi 1u00);
11. Lndang-Lndang 1u 1alun 2uuu 1entang Paiiwisata (Iembaian
Negaia kepublik Indonesia 1alun 2uuu Nomoi 11, 1ambalan
Iembaian Negaia kepublik Indonesia Nomoi 1u00);
15.
Lndang Lndang Nomoi ?2 1alun 2uuu tentang Peilindungan dan
Pengelolaan Iingkungan Hidup (Iembaian Negaia kepublik Indonesia
1alun 2uuu Nomoi 11u, 1ambalan Iembaian Negaia Nomoi 5u5u);
10. Lndang-Lndang Nomoi 11 1alun 2uuu tentang Peilindungan Ialan
Peitanian Pangan Ieikelanjutan (Iembaian Negaia kepublik
Indonesia 1alun 2uuu Nomoi 11u, 1ambalan Iembaian Negaia
kepublik Indonesia Nomoi 5u0S);
1. Lndang-Lndang Nomoi 11 1alun 2u1u tentang cagai Iudaya
(Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun 2u1u Nomoi 1?u,
1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia Nomoi 510S);
3
1S. Lndang-Lndang Nomoi 1 1alun 2u11 tentang Peiumalan dan
Lawasan Peimukiman (Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun
2u11 Nomoi , 1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia
Nomoi 51SS);
1u. Lndang-Lndang Nomoi 1 1alun 2u11 tentang Inoimasi ceospatial
(Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun 2u11 Nomoi 1u,
1ambalan Iembaian Negaia Nomoi 5211);
2u. Lndang-Lndang Nomoi 12 1alun 2u11 tentang Pembentukan
Peiatuian Peiundang-undangan (Iembaian Negaia kepublik
Indonesia 1alun 2u11 Nomoi S2, 1ambalan Iembaian Negaia
kepublik Indonesia Nomoi 52?1);
21. Peiatuian Pemeiintal Nomoi 1 1alun 1uSu tentang Peiubalan
Iatas Wilayal Lotamadya Daeial 1ingkat II Padang (Iembaian
Negaia 1alun 1uSu Nomoi 25, 1ambalan Iembaian Negaia Nomoi
?101);
22. Peiatuian Pemeiintal Nomoi ?5 1alun 1uu1 tentang Sungai
(Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun 1uu1 Nomoi 11,
1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia Nomoi ?115);
2?. Peiatuian Pemeiintal Nomoi 0u 1alun 1uu0 tentang Pelaksanaan
Hak dan Lewajiban, seita Ientuk dan 1ata caia Peian Seita
Masyaiakat dalam Penataan kuang (Iembaian Negaia kepublik
Indonesia 1alun 1uu0 Nomoi 1u1, 1ambalan Iembaian Negaia
kepublik Indonesia Nomoi ?00u);
21. Peiatuian Pemeiintal Nomoi 0S 1alun 1uuS tentang Lawasan Suaka
Alam dan Lawasan Pelestaiian Alam (Iembaian Negaia kepublik
Indonesia 1alun 1uuS Nomoi 1?2);
25. Peiatuian Pemeiintal Nomoi 1u 1alun 2uuu tentang 1ingkat
Letelitian Peta untuk Penataan kuang Wilayal (Iembaian Negaia
kepublik Indonesia 1alun 2uuu Nomoi 2u, 1ambalan Iembaian
Negaia kepublik Indonesia Nomoi ?u?1);
20. Peiatuian Pemeiintal Nomoi 10 1alun 2uu1 tentang Penatagunaan
1anal (Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun 2uu1 Nomoi 15,
1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia Nomoi 1?S5);
2. Peiatuian Pemeiintal Nomoi 2u 1alun 2uu0 tentang Iiigasi
(Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun 2uu0 Nomoi 10,
1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia Nomoi 1021);
2S. Peiatuian Pemeiintal Nomoi ?1 1alun 2uu0 tentang }alan
(Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun 2uu0 Nomoi S0,
1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia Nomoi 1055);
2u. Peiatuian Pemeiintal Nomoi ?S 1alun 2uu tentang Pembagian
Liusan Pemeiintalan antaia Pemeiintal, Pemeiintalan Daeial
Piovinsi, dan Pemeiintalan Daeial Labupaten/Lota (Iembaian
Negaia kepublik Indonesia 1alun 2uu Nomoi S2, 1ambalan
Iembaian Negaia kepublik Indonesia Nomoi 1?);
+
?u. Peiatuian Pemeiintal Nomoi 20 1alun 2uuS tentang kencana 1ata
kuang Wilayal Nasional (Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun
2uuS Nomoi 1S 1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia
Nomoi 1S??);
?1. Peiatuian Pemeiintal Nomoi 21 1alun 2uuu tentang Lawasan
Industii (Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun 2uuu Nomoi
1, 1ambalan Iembaian Negaia kepublik Indonesia Nomoi 1uS);
?2. Peiatuian Pemeiintal Nomoi 15 1alun 2u1u tentang
Penyelenggaiaan Penataan kuang (Iembaian Negaia kepublik
Indonesia 1alun 2u1u Nomoi 21 1ambalan Iembaian Negaia
kepublik Indonesia Nomoi 51u?);
??. Peiatuian Pemeiintal Nomoi 0S 1alun 2u1u tentang Ientuk dan 1ata
caia Peian Masyaiakat Dalam Penataan kuang (Iembaian Negaia
kepublik Indonesia 1alun 2u1u Nomoi 11S, 1ambalan Iembaian
Negaia kepublik Indonesia Nomoi 510u);
?1. Peiatuian Pemeiintal Nomoi 20 1alun 2u11 tentang Pemindalan
Pusat Pemeiintalan Lota Padang daii Wilayal Lecamatan Padang
Iaiat ke Wilayal Lecamatan Loto 1angal Lota Padang Piovinsi
Sumateia Iaiat. (Iembaian Negaia kepublik Indonesia 1alun 2u11
Nomoi 1);
?5. Peiatuian Menteii Dalam Negeii Nomoi 2S 1alun 2uuS tentang 1ata
caia fvaluasi kancangan Peiatuian Daeial tentang kencana 1ata
kuang Daeial;
?0. Peiatuian Menteii Dalam Negeii Nomoi 5? 1alun 2u11 tentang
Pembentukan Pioduk Hukum Daeial;
?. Leputusan Menteii Dalam Negeii Nomoi 11 1alun 2uuu tentang
Pedoman Looidinasi Penataan kuang Daeial.
Dengan Peisetujuan Ieisama :
DfWAN PfkWALIIAN kALYA1 DAfkAH LO1A PADANc
dan
WAIILO1A PADANc
M f M L 1 L S L A N :
Menetapkan : PfkA1LkAN DAfkAH 1fN1ANc kfNcANA 1A1A kLANc WIIAYAH LO1A
PADANc 1AHLN 2u1u 2u?u
IAI I
Lf1fN1LAN LMLM
Pasal 1
Dalam Peiatuian Daeial ini yang dimaksud dengan :
1. Pemeiintal adalal Pemeiintal Pusat.
2. Daeial adalal Lota Padang.
5
?. Lepala Daeial adalal Walikota Padang.
1. Pemeiintal Daeial adalal Walikota dan Peiangkat Daeial sebagai unsui penyelenggaia
Pemeiintalan Daeial.
5. Dewan Peiwakilan kakyat Daeial yang selanjutnya disingkat dengan DPkD adalal
lembaga peiwakilan iakyat daeial sebagai unsui penyelenggaia Pemeiintalan Daeial;
0. kuang adalal wadal yang meliputi iuang daiat, iuang laut, dan iuang udaia, teimasuk
iuang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayal, tempat manusia dan maklluk lain
lidup, melakukan kegiatan, dan memelilaia kelangsungan lidupnya.
. 1ata iuang adalal wujud stiuktui iuang dan pola iuang.
S. kencana stiuktui iuang wilayal kota adalal iencana yang mencakup sistem peikotaan
wilayal kota dalam wilayal pelayanannya dan jaiingan piasaiana wilayal kota yang
dikembangkan untuk mengintegiasikan wilayal kota selain untuk melayani kegiatan
skala kota, meliputi sistem jaiingan tianspoitasi, sistem jaiingan eneigi dan kelistiikan,
sistem jaiingan telekomunikasi, sistem sumbei daya aii dan sistem jaiingan lainnya.
u. kencana pola iuang wilayal kota adalal iencana distiibusi peiuntukan iuang wilayal
kota yang meliputi peiuntukan iuang untuk ungsi lindung dan budi daya sampai
dengan aklii masa beilakunya k1kW Lota yang dapat membeiikan gambaian
pemanaatan iuang wilayal kota lingga 2u (dua pulul) talun mendatang.
1u. Penataan iuang adalal suatu sistem pioses peiencanaan tata iuang, pemanaatan iuang,
dan pengendalian pemanaatan iuang.
11. kencana tata iuang adalal lasil peiencanaan tata iuang.
12. kencana 1ata kuang Wilayal Lota yang selanjutnya disingkat k1kW Lota adalal k1kW
Lota Padang.
1?. kencana Detail 1ata kuang Lota yang selanjutnya disingkat kD1k Lota adalal iencana
secaia teipeiinci tentang tata iuang untuk iencana tata iuang wilayal kota yang
dilengkapi dengan peiatuian zonasi kota.
11. Wilayal adalal iuang yang meiupakan kesatuan geogiais beseita segenap unsui teikait
yang batas dan sistemnya ditentukan beidasaikan aspek administiati dan/atau aspek
ungsional.
15. Lawasan adalal wilayal yang memiliki ungsi utama lindung atau budi daya.
10. Lawasan lindung kota adalal kawasan lindung yang secaia ekologis meiupakan satu
ekosistem yang teiletak pada wilayal kota, kawasan lindung yang membeiikan
peilindungan teiladap kawasan bawalannya yang teiletak di wilayal kota, dan
kawasan-kawasan lindung lain yang menuiut ketentuan peiatuian peiundang-
undangan pengelolaannya meiupakan kewenangan pemeiintal daeial kota.
1. Lawasan sempadan sungai adalal kawasan yang teiletak di bagian kiii dan kanan
sungai yang memiliki ungsi utama untuk melindungi sungai teisebut daii beibagai
gangguan yang dapat meiusak kondisi sungai dan kelestaiiannya.
1S. Lawasan sempadan pantai adalal kawasan yang memiliki ungsi utama sebagai
pembatas peitumbulan peimukiman atau aktivitas lainnya agai tidak mengganggu
kelestaiian pantai.
1u. Lawasan sempadan jalan iel keieta api adalal kawasan yang memiliki ungsi utama
untuk membatasi inteiaksi antaia kegiatan masyaiakat dengan jalan iel keieta api.
2u. Lawasan iawan bencana adalal kawasan yang seiing atau beipotensi tinggi mengalami
bencana.
6
21. Lawasan budidaya kota adalal kawasan di wilayal kota yang ditetapkan dengan ungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasai kondisi dan potensi sumbeidaya alam,
sumbeidaya manusia, dan sumbeidaya buatan.
22. Iingkungan/kawasan peiumalan adalal kelompok iumal yang beiungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan lunian yang dilengkapi dengan saiana dan
piasaiana lingkungan.
2?. Lawasan peiuntukan peimukiman adalal kawasan yang dipeiuntukkan untuk tempat
tinggal atau lingkungan lunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peii
kelidupan dan penglidupan.
21. Loeisien Dasai Iangunan yang selanjutnya disebut LDI adalal angka peisentase
peibandingan antaia luas seluiul lantai dasai bangunan gedung dan luas lalan/tanal
peipetakan/daeial peiencanaan yang dikuasai sesuai iancana tata iuang dan iencana
tata bangunan dan lingkungan.
25. Loeisien Iantai Iangunan yang selanjutnya disebut LII adalal angka peisentase
peibandingan antaia luas seluiul lantai bangunan gedung dan luas tanal
peipetakan/daeial peiencanaan yang dikuasai sesuai iencana tata iuang dan iencana
tata bangunan dan lingkungan.
20. Lawasan peiuntukan peidagangan dan jasa adalal kawasan yang dipeiuntukkan untuk
kegiatan peidagangan dan jasa, teimasuk peigudangan, yang dilaiapkan mampu
mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan membeiikan nilai tambal pada satu
kawasan peikotaan.
2. Lawasan peiuntukan industii adalal kawasan yang dipeiuntukkan bagi kegiatan
industii beidasaikan k1kW yang ditetapkan olel Pemeiintal Lota yang beisangkutan.
2S. Lawasan Industii adalal kawasan tempat pemusatan kegiatan industii yang dilengkapi
dengan saiana dan piasaiana penunjang yang dikembangkan dan dikelola olel
Peiusalaan Lawasan Industii yang telal memiliki Izin Lsala Lawasan Industii.
2u. Lawasan paiiwisata adalal kawasan yang memiliki ungsi utama paiiwisata yang
mempunyai pengaiul penting dalam satu atau lebil aspek, sepeiti peitumbulan
ekonomi, sosial budaya dan pembeidayaan sumbeidaya alam.
?u. Lawasan peiuntukan paiiwisata adalal kawasan yang dipeiuntukkan bagi kegiatan
paiiwisata atau segala sesuatu yang beilubungan dengan wisata teimasuk pengusalaan
obyek dan daya taiik wisata seita usala-usala yang teikait di bidang teisebut.
?1. Lawasan Peiuntukan Peitambangan yaitu kawasan yang dipeiuntukkan bagi kegiatan
peitambangan bagi wilayal yang sedang maupun yang akan segeia dilakukan kegiatan
peitambangan, meliputi golongan balan galian A, I, dan c.
?2. Lawasan Peitalanan Negaia adalal wilayal yang ditetapkan secaia nasional yang
digunakan untuk kepentingan peitalanan.
??. kencana 1ata kuang Wilayal Lota Padang yang selanjutnya disingkat k1kW Lota adalal
iencana mengatui stiuktui dan pola pemanaatan iuang wilayal kota yang meiupakan
lasil daii kegiatan peiencanaan tata iuang.
?1. kuang 1eibuka Hijau yang selanjutnya disingkat k1H adalal aiea memanjang/jalui
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebil beisiat teibuka, tempat tumbul
tanaman, baik yang tumbul secaia alamial maupun yang sengaja ditanam.
?5. kuang 1eibuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat k1NH adalal iuang teibuka di
wilayal peikotaan yang tidak teimasuk dalam kategoii k1H, beiupa lalan yang
dipeikeias maupun yang beiupa badan aii.
7
?0. Lawasan stiategis kota adalal kawasan yang penataan iuangnya dipiioiitaskan kaiena
mempunyai pengaiul sangat penting dalam lingkup kota teiladap ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumbei daya alam dan teknologi
tinggi.
?. Pusat pelayanan kota adalal pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administiasi yang
melayani seluiul wilayal kota dan/atau iegional.
?S. Sub pusat pelayanan kota adalal pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administiasi
yang melayani sub wilayal kota.
?u. Pusat lingkungan adalal pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administiasi
lingkungan kota.
1u. Sistem jaiingan tianspoitasi adalal suatu kesatuan pemindalan manusia atau baiang
daii suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebual walana yang
digeiakkan olel manusia.
11. Sistem jaiingan jalan adalal satu kesatuan iuas jalan yang saling menglubungkan dan
mengikat pusat-pusat peitumbulan dengan wilayal yang beiada dalam pengaiul
pelayanannya dalam satu lubungan liiaikis.
12. }alan adalal piasaiana tianspoitasi daiat yang meliputi segala bagian jalan, teimasuk
bangunan pelengkap dan peilengkapannya yang dipeiuntukkan bagi lalu-lintas, yang
beiada pada peimukaan tanal, di atas peimukaan tanal, di bawal peimukaan tanal
dan/atau aii, seita di atas peimukaan aii, kecuali jalan keieta api, jalan loii, dan jalan
kabel.
1?. }aiingan jalui keieta api adalal seluiul jalui keieta api yang teikait satu dengan yang
lain yang menglubungkan beibagai tempat selingga meiupakan satu sistem.
11. Pelabulan Ltama adalal pelabulan yang ungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan
laut dalam negeii dan inteinasional, alil muat angkutan laut dalam negeii dan
inteinasional dalam jumlal besai, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau
baiang, seita angkutan penyebeiangan dengan jangkauan pelayanan antai piovinsi.
15. Iandai udaia adalal adalal kawasan di daiatan dan/atau peiaiian dengan batas-batas
teitentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udaia mendaiat dan lepas landas, naik
tuiun penumpang, bongkai muat baiang, dan tempat peipindalan intia dan antaimoda
tianspoitasi, yang dilengkapi dengan asilitas keselamatan dan keamanan peneibangan,
seita asilitas pokok dan asilitas penunjang lainnya.
10. Sistem jaiingan telekomunikasi adalal suatu kesatuan teknik pengiiiman atau
penyampaian inoimasi daii suatu tempat ke tempat lain.
1. Wilayal sungai yang selanjutnya disingkat WS adalal kesatuan wilayal pengelolaan
sumbeidaya aii dalam satu atau lebil daeial aliian sungai dan/atau pulau-pulau kecil
yang luasnya kuiang daii atau sama dengan 2.uuu km
2
.
1S. Daeial Aliian Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalal suatu wilayal daiatan yang
meiupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang beiungsi
menampung, menyimpan, dan mengaliikan aii yang beiasal daii cuial lujan ke danau
atau ke laut secaia alami, yang batas di daiat meiupakan pemisal topogiais dan batas di
laut sampai dengan daeial peiaiian yang masil teipengaiul aktivitas daiatan.
1u. Sistem pengelolaan aii limbal adalal buangan yang dilasilkan daii suatu pioses
pioduksi baik industii maupun domestik.
5u. Instalasi Pengolalan Iimbal 1eipadu yang selanjutnya disebut IPI1 adalal sistem yang
mengolal lumpui yang beiasal daii penguiasan tangki septik atau cubluk.
8
51. 1empat Penampungan Sementaia yang selanjutnya disebut 1PS adalal tempat sebelum
sampal diangkut ke tempat pendauian ulang, pengolalan, dan/atau tempat pengolalan
sampal teipadu.
52. 1empat Pengolalan Sampal 1eipadu yang selanjutnya disebut 1PS1 adalal tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilalan, penggunaan ulang, pendauian
ulang, pengolalan, dan pemiosesan aklii sampal.
5?. 1empat Pemiosesan Aklii yang selanjutnya disebut 1PA adalal tempat untuk memioses
dan mengembalikan sampal ke media lingkungan secaia aman bagi manusia dan
lingkungan.
51. Iencana alam adalal beiupa gempa bumi kaiena alam, letusan gunung beiapi, angin
topan, tanal longsoi, kekeiingan, kebakaian lutan/lalan kaiena aktoi alam, lama
penyakit tanaman, epidemi, wabal, kejadian luai biasa, dan kejadian antaiiksa/benda-
benda angkasa.
55. Aialan pemanaatan iuang wilayal kota adalal aialan untuk mewujudkan stiuktui
iuang dan pola iuang wilayal kota sesuai dengan k1kW Lota melalui penyusunan dan
pelaksanaan piogiam beseita pembiayaannya, dalam suatu indikasi piogiam utama
jangka menengal lima talunan kota yang beiisi usulan piogiam utama, sumbei
pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
50. Indikasi piogiam utama jangka menengal lima talunan adalal petunjuk yang memuat
usulan piogiam utama, peikiiaan pendanaan beseita sumbeinya, instansi pelaksana, dan
waktu pelaksanaan, dalam iangka mewujudkan pemanaatan iuang yang sesuai dengan
iencana tata iuang.
5. Letentuan pengendalian pemanaatan iuang wilayal kota adalal ketentuan-ketentuan
yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanaatan iuang wilayal kota agai
sesuai dengan k1kW Lota yang diiupakan dalam bentuk ketentuan umum peiatuian
zonasi, ketentuan peiizinan, ketentuan insenti dan disinsenti, seita aialan sanksi untuk
wilayal kota.
5S. Letentuan umum peiatuian zonasi sistem kota adalal ketentuan umum yang mengatui
pemanaatan iuang dan unsui-unsui pengendalian pemanaatan iuang yang disusun
untuk setiap klasiikasi peiuntukan/ungsi iuang sesuai dengan k1kW Lota.
5u. Letentuan peiizinan adalal ketentuan-ketentuan yang ditetapkan olel pemeiintal
daeial kota sesuai kewenangannya yang laius dipenuli olel setiap pilak sebelum
pemanaatan iuang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan
keiuangan yang teitib sesuai dengan iencana tata iuang yang telal disusun dan
ditetapkan.
0u. Letentuan insenti dan disinsenti adalal peiangkat atau upaya untuk membeiikan
imbalan teiladap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan iencana tata iuang dan
juga peiangkat untuk mencegal, membatasi peitumbulan, atau menguiangi kegiatan
yang tidak sejalan dengan iencana tata iuang.
01. Aialan sanksi adalal aialan untuk membeiikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan
pelanggaian pemanaatan iuang yang tidak sesuai dengan iencana tata iuang yang
beilaku.
02. Hak atas tanal adalal lak yang membeii wewenang kepada seseoiang yang mempunyai
lak untuk mempeigunakan atau mengambil manaat atas tanal teisebut.
0?. Peian masyaiakat adalal paitisipasi akti masyaiakat dalam pioses peiencanaan tata
iuang, pemanaatan iuang dan pengendalian pemanaatan iuang.
9
01. Mitigasi bencana adalal upaya untuk menguiangi iisiko bencana, baik secaia stiuktui
atau isik alami dan/atau buatan maupun nonstiuktui atau nonisik melalui peningkatan
kemampuan mengladapi ancaman bencana.
05. Masyaiakat adalal oiang peiseoiangan, kelompok oiang teimasuk masyaiakat lukum
adat, koipoiasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemeiintal lain dalam
penyelenggaiaan penataan iuang.
00. Iadan Looidinasi Penataan kuang Daeial yang selanjutnya disebut ILPkD adalal badan
beisiat adloc yang dibentuk mendukung Lndang-Lndang Nomoi 20 1alun 2uu
tentang Penataan kuang di Lota Padang dan mempunyai ungsi membantu pelaksanaan
tugas Walikota dalam kooidinasi penataan iuang di daeial.
0. Oiang adalal oiang peiseoiangan dan/atau koipoiasi.
IAI II
ASAS PfNA1AAN kLANc WIIAYAH LO1A
Pasal 2
k1kW kota beiasaskan :
a. manaat, yaitu menjadikan kota madani melalui pemanaatan iuang secaia optimal yang
teiceimin dalam pelayanan kegiatan pemeiintalan, pendidikan dan kebudayaan,
peidagangan dan jasa, tianspoitasi seita paiiwisata;
b. keseimbangan dan keseiasian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keseiasian ungsi
dan intensitas pemanaatan iuang;
c. kelestaiian, yaitu menciptakan lubungan yang seiasi antai manusia dan lingkungan
yang teiceimin daii pola intensitas pemanaatan iuang; dan
d. keteibukaan, yaitu balwa setiap oiang/pilak dapat mempeiolel keteiangan mengenai
pioduk peiencanaan tata iuang guna beipeian seita dalam pioses penataan iuang.
IAI III
kLANc IINcLLP
PfNA1AAN kLANc WIIAYAH LO1A
Pasal ?
Iingkup wilayal peiencanaan adalal seluiul wilayal kota kuiang lebil seluas 0u1,u0 km
2
wilayal daiat dan 2u km
2
wilayal laut yang teidiii atas 11 (sebelas) kecamatan dan 1u1
(seiatus empat) keluialan, diwujudkan dalam Peta Wilayal Administiasi Lota Padang
sebagaimana teicantum dalam Iampiian I yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii
Peiatuian Daeial ini.
Pasal 1
Iingkup mateii iencana teidiii atas :
a. tujuan, kebijakan, dan stiategi penataan iuang wilayal kota;
b. iencana stiuktui iuang wilayal kota;
10
c. iencana pola iuang wilayal kota;
d. penetapan kawasan stiategis yang dipiioiitaskan penataan iuangnya;
e. aialan pemanaatan iuang wilayal kota yang beiisi indikasi piogiam utama jangka
menengal 5 (lima) talunan selama 2u (dua pulul) talun; dan
. ketentuan pengendalian pemanaatan iuang wilayal kota yang beiisi ketentuan umum
peiatuian zonasi, ketentuan peiizinan, ketentuan insenti dan disinsenti, seita aialan
sanksi.
IAI IV
1L}LAN, LfII}ALAN DAN S1kA1fcI
PfNA1AAN kLANc WIIAYAH LO1A
Iagian Lesatu
1ujuan Penataan kuang Wilayal Lota
Pasal 5
Penataan kuang Wilayal Lota Padang dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan Lota
Padang sebagai kota metiopolitan beibasis mitigasi bencana dengan didukung olel
pengembangan sektoi peidagangan, jasa, industii dan paiiwisata.
Iagian Ledua
Lebijakan Penataan kuang Wilayal Lota
Pasal 0
Lebijakan penataan iuang wilayal kota meliputi :
a. pengembangan pusat-pusat pelayanan kota yang dapat mendoiong teijadinya
peitumbulan yang meiata diseluiul wilayal kota sesuai dengan liiaiki dan skala
pelayanannya;
b. pengendalian dan penyebaian penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan kota sampai aklii talun peiencanaan;
c. peningkatan aksesibilitas daii dan ke daeial sekitai melalui penyediaan saiana dan
piasaiana tianspoitasi yang memadai dalam iangka mendoiong pengembangan kota-
kota satelit yang beiungsi sebagai kota penglaju;
d. pengembangan sistem tianspoitasi inteinal didalam kota dan tianspoitasi eksteinal yang
menunjang peigeiakan baiang dan penumpang di tingkat iegional maupun nasional;
e. pengembangan sistem saiana dan piasaiana peikotaan yang memadai sesuai dengan
kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyaiakat seita mempeitimbangkan kondisi
daiuiat akibat bencana alam;
. pengembangan sistem peimukiman yang sesuai dengan kaiaktei iuang kota, sosial
budaya masyaiakat, daya dukung dan daya tampung lalan, kesesuaian lalan dan
keiawanan teiladap bencana;
g. penyediaan asilitas sosial dan asilitas umum sesuai dengan standai pelayanan minimal
bagi masyaiakat dan talan gempa yang dapat diungsikan dalam kondisi daiuiat akibat
bencana alam;
11
l. pengendalian pengembangan pada kawasan iawan bencana;
i. penetapan kawasan lindung (di daiat dan di laut);
j. pelaksanaan ievitalisasi dan ielabilitasi pengembangan kawasan pusat kota dan
pengembangan di wilayal pinggiian kota seita pembatasan pengembangan di kawasan
yang ditetapkan sebagai kawasan iawan bencana;
k. pengembangan kawasan peiumalan yang aman dan nyaman sesuai dengan jumlal
penduduk kota sampai aklii talun peiencanaan;
l. pengembangan kawasan peikantoian untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyaiakat;
m. pengembangan kawasan peidagangan dan jasa sebagai bagian daii penyediaan lapangan
pekeijaan bagi masyaiakat dan menyediakan asilitas peidagangan dan jasa dengan skala
kota, iegional seita nasional;
n. pengembangan kawasan industii dan peigudangan yang iamal lingkungan dan
beikelanjutan sesuai potensi kota maupun di wilayal sekitai Lota Padang;
o. pengembangan kawasan wisata yang iamal lingkungan dan beibudaya dalam iangka
peningkatan peiekonomian, penyediaan lapangan keija seita menjadikan Lota Padang
sebagai daeial tujuan wisata Nasional yang potensial;
p. pengembangan kawasan pendidikan tinggi dalam iangka penyediaan iuang untuk
peningkatan kualitas sumbei daya manusia sesuai dengan kebutulan pengembangan
kota dimasa yang akan datang;
q. pengembangan kawasan olal iaga dan iekieasi yang iepiesentati dalam mendukung
penyelenggaiaan kegiatan olal iaga skala iegional, nasional maupun inteinasional seita
membangun asilitas untuk meningkatkan kualitas keselatan masyaiakat melalui budaya
olal iaga;
i. pengembangan k1H untuk ungsi ekologi, ungsi ekonomi maupun ungsi sosial budaya
baik piivat maupun publik yang dapat meningkatkan kualitas kenyamanan iuang kota;
s. peningkatan ungsi kawasan untuk peitalanan dan keamanan; dan
t. pengendalian kawasan ketalanan pangan.
Iagian Letiga
Stiategi Penataan kuang Wilayal Lota
Pasal
Stiategi pengembangan pusat-pusat pelayanan kota yang dapat mendoiong teijadinya
peitumbulan yang meiata diseluiul wilayal kota sesuai dengan liiaiki dan skala
pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 luiu a meliputi :
a. memisalkan pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan iegional pada iuang yang aman
teiladap ancaman bencana dan mengintegiasikan dengan pengembangan wilayal
sekitai;
b. mengembangkan pusat pelayanan kota di Ltaia, 1imui, Selatan dan tengal kota dengan
skala pelayanan iegional dan skala pelayanan kota sebagai penggeiak peitumbulan
kota yang beibasiskan mitigasi bencana;
12
c. mengembangkan subpusat pelayanan kota disesuaikan dengan kecendeiungan
peikembangan dan skenaiio pengembangan kota seita wilayal pelayanannya sampai
dengan aklii talun peiencanaan; dan
d. menetapkan pusat pelayanan sesuai dengan kesatuan ungsional pengembangan dan
wilayal pelayanannya dengan penekanan pada ungsi teitentu yang secaia keseluiulan
dapat menunjang tujuan penataan iuang wilayal Lota Padang.
Pasal S
Stiategi pengendalian dan penyebaian penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan kota sampai dengan aklii talun peiencanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 0 luiu b meliputi :
a. mengendalikan peitumbulan penduduk pada kisaian 2,5 peisen sampai 2, peisen pei
talun dalam iangka meningkatkan kualitas pelayanan kota dan pengembangan kota
metiopolitan;
b. meiencanakan distiibusi penduduk pada masing-masing kecamatan sesuai dengan
aialan ungsi pusat-pusat pelayanan kota; dan
c. mendoiong peikembangan kota-kota satelit di sekitai Lota Padang dalam iangka
menguiangi lonjakan penyediaan saiana dan piasaiana akibat peitambalan penduduk
yang teilalu tinggi.
Pasal u
Stiategi peningkatan aksesibilitas daii dan ke daeial sekitai melalui penyediaan saiana dan
piasaiana tianspoitasi yang memadai dalam iangka mendoiong pengembangan kota-kota
satelit yang beiungsi sebagai kota penglaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 luiu c
meliputi :
a. mengembangkan jaiingan tianspoitasi jalan daiat, peikeietaapian dan laut yang
menglubungkan wilayal Lota Padang dengan wilayal sekitainya; dan
b. mengembangkan moda angkutan umum massal beibasiskan iel dan jalan iaya yang
menglubungkan antaia kota inti dengan kota satelit, antai pusat pelayanan kota dan
antai subpusat pelayanan dalam kota.
Pasal 1u
Stiategi pengembangan sistem tianspoitasi inteinal didalam kota dan tianspoitasi eksteinal
yang menunjang peigeiakan baiang dan penumpang di tingkat iegional maupun nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 luiu d meliputi :
a. membangun sistem jaiingan tianspoitasi inteinal yang beioiientasi pada sistem
angkutan massal dan teiintegiasi dengan sistem jaiingan tianspoitasi iegional;
b. mengembangkan pusat-pusat peigeiakan yang meliputi pengembangan bandai udaia,
teiminal bus, teiminal baiang, pelabulan penumpang, pelabulan baiang, dan stasiun
keieta api;
c. mengembangkan simpul-simpul tianspoitasi dalam iangka peningkatan pelayanan intei
dan antai moda meliputi pelabulan laut, teiminal angkutan daiat, dan bandai udaia;
d. mengembangkan jaiingan jalan baiu untuk meningkatkan aksesibilitas lalu-lintas
iegional dan lokal;
e. memelilaia seita menegaskan kembali ungsi dan liiaiki jalan;
13
I. meningkatkan kapasitas jaiingan jalan melalui pelebaian jalan, pengelolaan lalu-lintas
seita menglilangkan gangguan sisi jalan; dan
g. menyediakan asilitas paikii yang memadai dan teiintegiasi dengan pusat-pusat
kegiatan.
Pasal 11
Stiategi pengembangan sistem saiana dan piasaiana peikotaan yang memadai sesuai
dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyaiakat seita mempeitimbangkan
kondisi daiuiat akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 luiu e meliputi :
a. membangun saiana dan piasaiana kota sesuai dengan iencana stiuktui dan pola iuang
kota;
b. mengembangkan saiana dan piasaiana aii baku dan aii minum, mewujudkan
keteisediaan aii minum seita mengantisipasi kondisi daiuiat akibat bencana alam;
c. mengelola saiana dan piasaiana aii limbal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas
pelayanan piasaiana aii limbal, penyediaan sistem pengolalan aii limbal yang
kompielensi skala kawasan maupun skala kota, dan peningkatan kualitas pengelolaan
aii limbal beibalaya;
d. mengembangkan saiana dan piasaiana diainase dalam iangka mengatasi peimasalalan
banjii dan genangan seiiing dengan meningkatnya jumlal iuang teibangun di wilayal
kota;
e. mengembangkan saiana dan piasaiana pengelolaan peisampalan melalui penguiangan
volume sampal, pengolalan sampal yang beiwawasan lingkungan, dan penambalan
lalan 1PA sampal;
I. mengembangkan saiana dan piasaiana eneigi yang meliputi penyediaan asilitas eneigi
untuk pembangkit listiik, peningkatan jangkauan pelayanan listiik, penyediaan asilitas
eneigi untuk kendaiaan beimotoi dan mengembangkan eneigi alteinati teibaiukan
yang eisien dan iamal lingkungan seita mengantisipasi kondisi daiuiat akibat bencana
alam; dan
g. mengembangkan saiana dan piasaiana telekomunikasi yang menjangkau seluiul
lapisan masyaiakat seita mengantisipasi kondisi daiuiat akibat bencana alam.
Pasal 12
Stiategi pengembangan sistem peimukiman yang sesuai dengan kaiaktei iuang kota, sosial
budaya masyaiakat, daya dukung dan daya tampung lalan, kesesuaian lalan dan
keiawanan teiladap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 luiu meliputi :
a. mengembangkan peimukiman dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan
kepadatan iendal (sub uiban);
b. mengendalikan peimukiman kepadatan iendal pada kawasan yang akan dipeitalankan
sebagai kawasan sabuk lijau seita kawasan peikebunan dan peitanian peikotaan dan
kawasan iawan bencana;
c. mendoiong pembangunan secaia veitikal teibatas di kawasan pusat kota untuk
mengoptimalkan dan meningkatkan intensitas iuang di pusat kota dalam iangka
menjamin keseimbangan antaia iuang teibangun dan k1H dengan tetap mempeilatikan
ketentuan bangunan talan gempa;
d. membatasi pengembangan peimukiman di iuang-iuang yang ditetapkan sebagai
kawasan iawan bencana di pantai, kawasan lindung, kawasan iesapan aii;
1+
e. meiemajakan kawasan peimukiman kumul di pusat kota;
I. mempeitalankan dan meningkatkan kualitas lingkungan peimukiman yang sudal
teitata; dan
g. mengembangkan peiumalan yang mendukung pengembangan kawasan industii.
Pasal 1?
Stiategi penyediaan asilitas sosial dan asilitas umum sesuai dengan standai pelayanan
minimal bagi masyaiakat dan talan gempa yang dapat diungsikan dalam kondisi daiuiat
akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 luiu g meliputi :
a. meielabilitasi asilitas sosial dan asilitas umum yang iusak akibat bencana alam;
b. menyediakan asilitas sosial dan asilitas umum di pusat-pusat pelayanan kota dan
lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya;
c. memelilaia asilitas sosial dan asilitas umum yang ada;
d. melengkapi asilitas sosial dan asilitas umum yang kuiang di seluiul wilayal kota
sesuai dengan jumlal penduduk yang dilayani;
e. menyebaikan dan memeiatakan asilitas sosial dan asilitas umum; dan
I. mengendalikan dampak negati daii beibagai asilitas sosial dan asilitas umum.
Pasal 11
Stiategi pengendalian pengembangan pada kawasan iawan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 0 luiu l meliputi :
a. membatasi pengembangan lunian di kawasan sepanjang pantai yang iawan teiladap
bencana tsunami;
b. mengembangkan saiana dan piasaiana yang beiungsi untuk menguiangi dampak
bencana tsunami;
c. mengendalikan iuang yang sudal teibangun untuk ungsi-ungsi dengan konsentiasi
kegiatan iendal; dan
d. mengembangkan kawasan sepanjang pantai sebagai k1H dan kegiatan minapolitan
dengan intensitas iendal.
Pasal 15
Stiategi penetapan kawasan sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0
luiu i meliputi :
a. mempeitalankan lutan lindung, lutan suaka alam;
b. pengendalian pemanaatan sumbeidaya alam pada kawasan lindung;
c. mempeitalankan dan meievitalisasi kawasan lutan lindung dan iesapan aii untuk
menjamin keteisediaan sumbei daya aii dan kesubuian tanal seita melindungi kawasan
daii balaya longsoi dan eiosi; dan
d. pelestaiian 1aman Wisata Lelautan di peiaiian kota Padang.
15
Pasal 10
Stiategi pelaksanaan ievitalisasi dan ielabilitasi pengembangan kawasan pusat kota
mendoiong pengembangan di wilayal pinggiian kota seita membatasi pengembangan di
kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan iawan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 0 luiu j meliputi :
a. mengaialkan peikembangan kawasan peidagangan dan jasa skala iegional keaial
1imui, Ltaia dan Selatan kota; dan
b. mendoiong peikembangan kawasan peidagangan dan jasa skala kota di kawasan pusat
kota.
Pasal 1
Stiategi pengembangan kawasan peiumalan yang aman dan nyaman sesuai dengan jumlal
penduduk kota sampai aklii talun peiencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0
luiu k meliputi :
a. membatasi peikembangan secaia loiisontal peiumalan, peidagangan dan jasa di
wilayal pusat kota yang mengokupasi lalan peitanian iiigasi teknis;
b. mendoiong pengembangan peiumalan ke aial Ltaia kota dan ke aial 1imui kota
secaia selekti dengan intensitas yang disesuaikan dengan daya dukung iuang;
c. mengembangkan peiumalan secaia veitikal pada kawasan yang memiliki kepadatan
penduduk lebil daii 1uu jiwa/lektai dengan tetap mempeilatikan keteisediaan
piasaiana yang ada dan ketalanan teiladap gempa;
d. meiemajakan dan meielabilitasi lingkungan yang menuiun kualitasnya; dan
e. melestaiikan kawasan, bangunan dan peiumalan yang ditetapkan sebagai cagai budaya.
Pasal 1S
Stiategi pengembangan kawasan peikantoian untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyaiakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 luiu l meliputi :
a. mempeitalankan kawasan pemeiintalan tingkat piovinsi di kawasan pusat kota;
b. memindalkan kawasan peikantoian pemeiintalan kota ke kawasan Aii Pacal; dan
c. mengembangkan peikantoian swasta penyedia pelayananan jasa di pusat kota seita
sepanjang koiidoi jalan aiteii dan kolektoi.
Pasal 1u
Stiategi pengembangan kawasan peidagangan dan jasa sebagai bagian daii penyediaan
lapangan pekeijaan bagi masyaiakat dan menyediakan asilitas peidagangan dan jasa
dengan skala pelayanan kota dan iegional seita nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
0 luiu m meliputi :
a. melakukan ielabilitasi dan ievitalisasi asilitas peidagangan yang tidak teitata dan
menuiun kualitas pelayanannya;
b. melakukan ielabilitasi dan ievitalisasi pasai tiadisional yang iusak akibat bencana
gempa bumi;
c. mengembangkan kawasan peidagangan dan jasa skala pelayanan lokal dan iegional
pada pusat-pusat pelayanan;
d. mengembangkan kawasan peidagangan dan jasa di pusat kota yang meliputi Padang
Iaiat, Padang 1imui, Padang Selatan, Padang Ltaia dan Nanggalo;
e. mengembangkan pasai tiadisional dan modein yang teipadu dan saling mendukung;
. membangun pasai induk atau giosii di kawasan Iubuk Iuaya;
16
g. mewajibkan bagi pengembangan peidagangan modein menyediakan iuang untuk
kegiatan usala kecil dan menengal;
l. mendoiong pengembangan bangunan dan kawasan multiungsi beitaia nasional dan
inteinasional di pusat pelayanan kota;
i. mengalokasikan iuang untuk sektoi inoimal; dan
j. mengembangkan kawasan minapolitan sebagai suatu kawasan pioduksi dengan unit
pengolalan dan pemasaian pioduksi peiikanan.
Pasal 2u
Stiategi pengembangan kawasan industii dan peigudangan yang iamal lingkungan dan
beikelanjutan sesuai dengan potensi yang ada di dalam kota maupun di wilayal sekitai Lota
Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 luiu n meliputi :
a. mendoiong intensiikasi pengembangan kawasan industii yang mampu membuka
lapangan keija dan peningkatan pendapatan daeial;
b. mengaialkan pengembangan kegiatan industii pada zona klusus industii yang
dilengkapi dengan pola penanganan limbal industii;
c. meielokasi kawasan industii yang teisebai dan beiada pada kawasan pusat kota ke
kawasan industii yang telal ditetapkan;
d. mengembangkan industii yang dapat menunjang ungsi Lota Padang sebagai pusat
koleksi dan distiibusi; dan
e. mengembangkan kawasan peigudangan yang mendukung kegiatan industii yang
dialokasikan di bagian Selatan kota yang teiintegiasi dengan pengembangan Pelabulan
1eluk Iayui.
Pasal 21
Stiategi pengembangan kawasan wisata yang iamal lingkungan dan beibudaya dalam
iangka peningkatan peiekonomian, penyediaan lapangan keija seita menjadikan kota
Padang sebagai daeial tujuan wisata Nasional yang potensial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 0 luiu o meliputi :
a. menata kawasan objek wisata alam seita objek wisata buatan beidasaikan konsep iamal
lingkungan seita beikesinambungan;
b. menjaga seita melestaiikan benda cagai budaya yang memiliki nilai sejaial seita bagian
daii daya taiik wisata;
c. mengaialkan peiencanaan dan pengembangan paiiwisata di suatu kawasan
beidasaikan zona dengan spesiikasi atau kaiakteiistik yang dimiliki;
d. mendoiong kegiatan atiaksi wisata pada setiap zona dengan spesiikasi atau kaiakteiistik
yang dimiliki; dan
e. mengembangkan asilitas seita saiana dan piasaiana di kawasan wisata.
Pasal 22
Stiategi pengembangan kawasan pendidikan tinggi dalam iangka penyediaan iuang untuk
peningkatan kualitas sumbei daya manusia sesuai dengan kebutulan pengembangan kota
dimasa yang akan datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 luiu p meliputi :
a. menata kegiatan pendidikan tinggi sesuai dengan peiuntukkan iuangnya;
b. mengaialkan pengembangan kegiatan pendidikan tinggi yang baiu di kawasan Iimau
Manis;
17
c. mengembangkan asilitas pendukung pengembangan kawasan pendidikan tinggi yang
meliputi asilitas peidagangan dan jasa, peiumalan pendukung pendidikan tinggi dan
k1H; dan
d. mengembangkan kawasan pendidikan tinggi sebagai bagian daii pada penyediaan
asilitas pendidikan sesuai dengan aialan pola iuang dan intensitas iuang kota.
Pasal 2?
Stiategi pengembangan kawasan olal iaga dan iekieasi yang iepiesentati dalam
mendukung penyelenggaiaan kegiatan olal iaga skala iegional, nasional maupun
inteinasional seita membangun asilitas untuk meningkatkan kualitas keselatan masyaiakat
melalui budaya olal iaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 luiu q meliputi :
a. mengembangkan asilitas olal iaga yang dapat mendukung penyelenggaiaan kegiatan
olal iaga di tingkat iegional, nasional maupun inteinasional di Lawasan Sungai Sapil;
b. menyediakan asilitas olal iaga yang mudal diakses, stiategis, aman dan nyaman;
c. meneiapkan kewajiban menyediakan asilitas olal iaga dan iekieasi bagi setiap
pengembangan kawasan peiumalan yang akan dibangun;
d. mengembangkan k1H yang teipadu dengan asilitas olal iaga dan iekieasi seita
mengoptimalkan potensi alam bagi pengembangan sektoi paiiwisata;
e. mempeiluas kesempatan usala bagi sektoi swasta dalam mengembangkan walana dan
atau kawasan iekieasi; dan
. mengembangkan iuang untuk melestaiikan nilai-nilai kekayaan budaya Minangkabau
sebagai bagian daii kegiatan iekieasi dan piomosi daya taiik wisata.
Pasal 21
Stiategi pengembangan k1H untuk ungsi ekologi, ungsi ekonomi maupun ungsi sosial
budaya baik piivat maupun publik yang dapat meningkatkan kualitas kenyamanan iuang
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 luiu i meliputi :
a. menyediakan k1H publik sebesai 2u (dua pulul) peisen, yang meliputi taman,
sempadan pantai, sempadan sungai, lalan peitanian, sabuk lijau (gieen belt) dan
pemakaman;
b. menetapkan angka koeisien dasai lijau pada setiap pengembangan iuang untuk
menjamin keteicukupan penyediaan k1H piivat sebesai 1u (sepulul) peisen; dan
c. menjamin keteisediaan lalan bagi pengembangan kegiatan iekieasi iuang luai bagi
penduduk Lota Padang.
Pasal 25
Stiategi peningkatan ungsi kawasan untuk peitalanan dan keamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 0 luiu s meliputi :
a. mendukung penetapan kawasan stiategis dengan ungsi klusus peitalanan dan
keamanan;
b. mengembangkan budi daya secaia selekti di dalam dan di sekitai kawasan stiategis
untuk menjaga ungsi peitalanan dan keamanan; dan
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak teibangun di
sekitai kawasan stiategis sebagai kawasan sabuk lijau (gieen belt) yang memisalkan
kawasan stiategis dengan kawasan budi daya teibangun.
18
Pasal 20
Stiategi Pengendalian Lawasan Letalanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0
luiu t adalal melindungi lalan piodukti dan beiiiigasi untuk pangan (budidaya peitanian
dan peiikanan).
IAI V
kfNcANA S1kLL1Lk kLANc
WIIAYAH LO1A
Pasal 2
(1) Dalam Sistem Peikotaan Nasional, Lota Padang ditetapkan sebagai Pusat Legiatan
Nasional (PLN).
(2) Dalam k1kW Piovinsi Sumateia Iaiat, Lota Padang ditetapkan sebagai Lota Inti
Metiopolitan Padang.
Pasal 2S
(1) kencana stiuktui iuang wilayal kota meliputi :
a. iencana sistem pusat pelayanan kota;
b. iencana sistem jaiingan tianspoitasi;
c. iencana sistem jaiingan eneigi/kelistiikan;
d. iencana sistem jaiingan telekomunikasi;
e. iencana sistem sumbeidaya aii;
I. iencana sistem penyediaan aii minum;
g. iencana sistem pengelolaan aii limbal;
h. iencana sistem pengelolaan peisampalan;
i. iencana sistem diainase dan pengendalian banjii;
j. iencana penyediaan dan pemanaatan piasaiana dan saiana jaiingan jalan pejalan
kaki;
k. iencana penyediaan saiana untuk sektoi inoimal;
l. iencana pengembangan jalui evakuasi bencana; dan
m. iencana sistem pioteksi kebakaian.
(2) kencana stiuktui iuang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambaikan dalam
Peta kencana Stiuktui kuang Wilayal Lota Padang 1alun 2u1u-2u?u dengan skala peta
1 : 25.uuu sebagaimana teicantum dalam Iampiian II yang meiupakan bagian tidak
teipisalkan daii Peiatuian Daeial ini.
19
Iagian Lesatu
kencana Sistem Pusat Pelayanan Lota
Pasal 2u
(1) kencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2S ayat (1)
luiu a, meliputi :
a. iencana pusat pelayanan kota dalam 1u (sepulul) talun peitama dikembangkan
dengan tujuan untuk pemulilan peiekonomian kota yang menuiun akibat bencana
gempa bumi; dan
b. iencana pusat pelayanan kota dalam 1u (sepulul) talun kedua dikembangkan
dengan tujuan untuk mengintegiasikan pengembangan Metiopolitan Padang dan
sekitainya.
(2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luiu a beiada di kawasan
pusat kota; dan
(?) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luiu b dikembangkan
dengan mendoiong tumbulnya pusat-pusat pelayanan kota baiu di bagian Ltaia, bagian
1imui dan bagian Selatan kota.
Pasal ?u
(1) kencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2u ayat (1)
luiu a teidiii atas :
a. satu pusat pelayanan kota;
b. empat subpusat pelayanan kota; dan
c. empat pusat lingkungan.
(2) kencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2u ayat (1)
luiu b teidiii atas :
a. empat pusat pelayanan kota;
b. lima subpusat pelayanan kota; dan
c. empat pusat lingkungan.
Pasal ?1
(1) kencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?u ayat (1)
luiu a meliputi kawasan pusat kota yang mencakup wilayal Lecamatan Padang Ltaia,
Lecamatan Padang Iaiat, Lecamatan Padang 1imui dan Lecamatan Padang Selatan.
(2) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?u ayat (1) luiu b
meliputi :
a. subpusat pelayanan Iubuk Iuaya;
b. subpusat pelayanan Aii Pacal;
c. subpusat pelayanan Iandai Iuat; dan
d. subpusat pelayanan Iungus.
(?) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?u ayat (1) luiu c meliputi :
a. pusat lingkungan Anak Aii;
b. pusat lingkungan Iubuk Mintuiun;
c. pusat lingkungan cunung Saiik; dan
d. pusat lingkungan Letaping.
20
(1) Letentuan lebil lanjut mengenai pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (?)
diatui dalam kD1k Lota yang ditetapkan dengan Peiatuian Daeial .
Pasal ?2
(1) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?u ayat (2) luiu a teidiii
atas :
a. pusat pelayanan kota di bagian Ltaia dikembangkan di kawasan Iubuk Iuaya;
b. pusat pelayanan kota di bagian 1imui dikembangkan di kawasan Aii Pacal-Iandai
Iuat-Indaiung;
c. pusat pelayanan kota di bagian Selatan dikembangkan di kawasan Minapolitan
Iungus-1eluk Iayui; dan
d. pusat pelayanan kota di bagian 1engal yang mencakup wilayal Lecamatan Padang
Iaiat, Lecamatan Padang Ltaia, Lecamatan Padang 1imui dan Lecamatan Padang
Selatan.
(2) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?u ayat (2) luiu b
meliputi:
a. subpusat pelayanan Iubuk Iegalung;
b. subpusat pelayanan Sungai Pisang;
c. subpusat pelayanan Iimau Manis;
d. subpusat pelayanan cunung Padang; dan
e. subpusat pelayanan Indaiung.
(3) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?u ayat (2) luiu c meliputi :
a. pusat lingkungan Anak Aii;
b. pusat lingkungan Iubuk Mintuiun;
c. pusat lingkungan cunung Saiik; dan
d. pusat lingkungan Letaping.
(4) Letentuan lebil lanjut mengenai pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (?)
diatui dalam kD1k Lota yang ditetapkan dengan Peiatuian Daeial.
Iagian Ledua
kencana Sistem }aiingan 1ianspoitasi
Pasal ??
(1) kencana sistem jaiingan tianspoitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2S ayat (1)
luiu b dilakukan melalui pengembangan penyediaan saiana dan piasaiana tianspoitasi
teipadu untuk lalulintas lokal, iegional, nasional dan inteinasional yang meliputi :
a. sistem tianspoitasi daiat;
b. sistem tianspoitasi laut;
c. sistem tianspoitasi udaia; dan
d. sistem tianspoitasi peikeietaapian.
(2) Pengembangan sistem tianspoitasi diaialkan untuk mencapai tujuan sebagai beiikut :
a. meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas oiang, baiang dan jasa daii dan ke pusat
pelayanan, sub-sub pusat pelayanan dan pusat-pusat kegiatan;
21
b. mempeikuat inteiaksi antai pusat-pusat peikembangan/pelayanan di wilayal kota
dan ke wilayal sekitainya agai dapat teicipta sineigi untuk pengembangan
Metiopolitan Padang;
c. meningkatkan peitumbulan ekonomi wilayal dan mewujudkan pemeiataan
pembangunan; dan
d. mewujudkan sistem peigeiakan yang eisien antai wilayal di Metiopolitan Padang
yang teipadu.
Paiagia 1
Sistem 1ianspoitasi Daiat
Pasal ?1
(1) Sistem tianspoitasi daiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?? ayat (1) luiu a
ditujukan untuk memadukan peigeiakan inteinal didalam kota dan peigeiakan
eksteinal yang menglubungkan Lota Padang dengan wilayal disekitainya dalam iangka
mewujudkan iencana stiuktui dan iencana pola iuang Lota Padang.
(2) Sistem jaiingan tianspoitasi daiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. jaiingan lalu lintas dan angkutan jalan teidiii atas :
1. jaiingan jalan; dan
2. jaiingan piasaiana lalu lintas dan angkutan jalan.
b. jaiingan angkutan peikotaan; dan
c. jaiingan angkutan sungai, danau dan penyebeiangan.
(?) Pengembangan sistem tianspoitasi daiat dijelaskan lebil iinci dalam Peta kencana Sistem
1ianspoitasi Daiat dengan skala peta1 : 25.uuu sebagaimana teicantum dalam Iampiian
III yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian Daeial ini.
Pasal ?5
Pengembangan jaiingan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?1 ayat (2) luiu a angka
1 meliputi :
a. pengembangan jalan bebas lambatan dan/atau jalan tol;
b. pengembangan jalan aiteii piimei;
c. pengembangan jalan aiteii sekundei;
d. pengembangan jalan kolektoi piimei;
e. pengembangan jalan kolektoi sekundei; dan
. pengembangan jalan lokal sekundei dan lingkungan sekundei.
Pasal ?0
(1) Pengembangan jalan bebas lambatan dan/atau jalan tol sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ?5 luiu a adalal jalan bebas lambatan dan/atau jalan tol yang menglubungkan
Lota Padang dengan Lota Iukittinggi.
(2) Pengembangan jalan aiteii piimei sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?5 luiu b teidiii
atas :
a. jalan Adinegoio;
b. jalan Pio. Di. Hamka ;
22
c. jalan Padang Iy-Pass II (Iaiu);
d. jalan Padang Iy-Pass I;
e. jalan Iukit Putus 1eluk Iayui;
. jalan Iukit Putus Iatas Lota Padang;
g. batas Lota Padang }alan Simpang Haiu; dan
l. jalan Sutan Syaliii (Padang - Iukit Putus).
(3) Pengembangan jalan aiteii sekundei sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?5 luiu c
teidiii atas : jalan Pangeian Diponegoio, jalan Pemuda, jalan Veteian, jalan Ii. H. }uanda,
jalan S. Paiman, jalan Pio. Di. Hamka, jalan Adinegoio, jalan Damai, jalan Muaio,
jalan Hayam Wuiuk, jalan Niaga, jalan Satiia, jalan MH. 1lamiin.
(4) Pengembangan jalan kolektoi sekundei sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?5 luiu e
meliputi iuas jalan yang beiungsi menglubungkan kawasan sekundei kedua dengan
kawasan sekundei kedua atau kawasan sekundei kedua dengan kawasan sekundei
ketiga seita menglubungkan antai pusat lingkungan dengan subpusat pelayanan kota
maupun antai subpusat lingkungan; dan
(5) Pengembangan lokal sekundei dan lingkungan sekundei akan diatui lebil lanjut pada
iencana iinci tata iuang.
Pasal ?
Di samping pengembangan jaiingan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?5, dilakukan
juga pengembangan jaiingan jalan yang meliputi :
a. jalan Padang Iy-Pass yang menglubungkan Iandai Ldaia Inteinasional
Minangkabau dengan Pelabulan Ltama 1eluk Iayui;
b. jalan Iingkai Iaiat (sepanjang pantai) iuas 1eluk IayuiPantai Aii Manis -Muaio-
Pasii }ambak-Iandaia Inteinasional Minangkabau;
c. jalan Iingkai 1imui (lingkai luai) iuas }alan Padang Iy Pass Aii Dingin - Iubuk
Mintuiun cunung Saiiak - Iimau Manis -Iandai Iuat Iungus;dan
d. iuas jalan yang menglubungkan jalan Iy Pass dengan Paninggalan di Labupaten
Solok.
Pasal ?S
(1) }aiingan piasaiana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?1
ayat (2) luiu a angka 2 meliputi teiminal penumpang dan teiminal baiang.
(2) 1eiminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
a. teiminal 1ipe A Iubuk Iuaya/Lecamatan Loto 1angal, beiungsi melayani
kendaiaan umum untuk angkutan antai kota, antai piovinsi, angkutan antai kota
dalam piovinsi dan angkutan kota;
b. teiminal 1ipe I Iandai Iuat yang melayani kendaiaan umum untuk angkutan antai
kota dalam piovinsi dan angkutan kota;
c. teiminal 1ipe I Iungus/Iukit Putus (caung) yang melayani kendaiaan umum untuk
angkutan antai kota dalam piovinsi dan angkutan kota; dan
d. teiminal 1ipe c kawasan Pasai kaya yang melayani angkutan kota.
23
(3) 1eiminal baiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
a. teiminal baiang di Anak Aii, teiintegiasi dengan iencana pengembangan pusat
peidagangan giosii;
b. teiminal baiang Iungus, teiintegiasi dengan pengembangan Minapolitan Iungus;
dan
c. teiminal baiang Iandai Iuat, teiintegiasi dengan pengembangan Ius kapit 1iansit
(Ik1) dan moda keieta api.
Pasal ?u
(1) Pengembangan jaiingan angkutan peikotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?1 ayat
(2) luiu b dilakukan melalui pengembangan angkutan umum melalui Ik1 dan
pengembangan monoiel.
(2) Pengembangan Ik1 yang melayani peigeiakan lokal dalam kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :
a. pengembangan Ik1 Loiidoi I : Pusat Lota-Iubuk Iuaya;
b. pengembangan Ik1 Loiidoi II : Pusat Lota-Indaiung;
c. pengembangan Ik1 Loiidoi III : Iandaia Inteinasional Minangkabau-Iy Pass-1eluk
Iayui;
d. pengembangan Ik1 Loiidoi IV : Aii Pacal-Siteba- Pusat Lota;
e. pengembangan Ik1 Loiidoi V : Pusat Lota-1eluk Iayui; dan
I. Pengembangan Ik1 Loiidoi VI : Simpang Letaping Lampus Lnand }l. Iingkai
1imui (lingkai luai).
(3) Pengembangan monoiel yang melayani peigeiakan lokal dalam kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi : lintas Iandai Ldaia Inteinasional Minangkabau
Simpang Duku, Iintas Iy Pass Aii Pacal Simpang Letaping Anduiing Simpang
Haiu Alai Aii 1awai Adinegoio Simpang Duku Iandai Ldaia Inteinational
Minangkabau.
(4) Pengembangan jaiingan angkutan peikotaan dijelaskan lebil iinci dalam Peta kencana
Pengembangan Angkutan Peikotaan Lota Padang dengan skala peta 1 : 25.uuu
sebagaimana teicantum dalam Iampiian IV yang meiupakan bagian tidak teipisalkan
daii Peiatuian Daeial ini.
Pasal 1u
(1) kencana jaiingan angkutan sungai, danau dan penyebeiangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ?1 ayat (2) luiu c dikembangkan untuk melayani penyebeiangan daii Lota
Padang dan sekitainya ke Labupaten Lepulauan Mentawai.
(2) Angkutan penyebeiangan akan dilayani dengan kapal penyebeiangan jenis ko-ko
Passengei;
(3) Iintas penyebeiangan dalam piovinsi di Lota Padang meliputi :
a. teluk Iungus-Sikakap;
b. teluk Iungus-1ua Pejat;
c. teluk Iungus Muaia Sibeiut; dan
d. lintasan lain sesuai dengan kebutulan pengembangan wilayal.
(4) kencana pengembangan asilitas angkutan penyebeiangan dilakukan melalui
pengembangan pelabulan laut untuk angkutan penyebeiangan.
2+
Paiagia 2
Sistem 1ianspoitasi Iaut
Pasal 11
(1) Sistem tianspoitasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?? ayat (1) luiu b
dikembangkan beidasaikan aialan iencana sistem tianspoitasi laut yang teituang dalam
k1kW Nasional dan k1kW Piovinsi.
(2) Sistem tianspoitasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teidiii atas pelabulan laut,
teiminal klusus balan bakai, pelabulan kapal wisata dan alui pelayaian.
(3) Pelabulan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di :
a. pelabulan 1eluk Iayui sebagai pelabulan utama;
b. pelabulan 1eluk Iungus sebagai pelabulan pengumpan; dan
c. pelabulan Muaio sebagai pelabulan klusus kapal wisata.
(4) 1eiminal klusus balan bakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan di
Iungus.
(5) Alui pelayaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebil lanjut olel
instansi pengelola sesuai dengan kebutulan.
(6) Pengembangan tatanan kepelabulan dapat untuk mendukung opeiasional 1NI Angkatan
Iaut (AI).
(7) Pengembangan sistem tianspoitasi laut dijelaskan lebil iinci dalam Peta kencana Sistem
1ianspoitasi Iaut Lota Padang dengan skala peta1 : 25.uuu sebagaimana teicantum
dalam Iampiian V yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian Daeial ini.
Paiagia ?
Sistem 1ianspoitasi Ldaia
Pasal 12
(1) Sistem tianspoitasi udaia sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?? ayat (1) luiu c teidiii
atas bandai udaia dan iuang udaia.
(2) Iandai udaia di Lota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di :
a. bandai udaia inteinasional Minangkabau yang teiletak di Labupaten Padang
Paiiaman sebagai bandai udaia pengumpul skala sekundei; dan
b. bandai udaia 1abing untuk kepentingan peitalanan.
(?) kuang udaia untuk peneibangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan
lebil lanjut sesuai dengan ketentuan peiatuian peiundang-undangan.
(1) Pengembangan sistem tianspoitasi udaia dijelaskan lebil iinci dalam Peta kencana
Sistem 1ianspoitasi Ldaia Lota Padang dengan skala peta 1 : 25.uuu sebagaimana
teicantum dalam Iampiian VI yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian
Daeial ini.
25
Paiagia 1
Sistem 1ianspoitasi Peikeietaapian
Pasal 1?
(1) Sistem tianspoitasi peikeietaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?? ayat (1) luiu
d meliputi jalui keieta api dan stasiun keieta api.
(2) kencana jalui keieta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teidiii atas :
a. jalui keieta api iegional yang menglubungkan Lota Padang dengan kota-kota lain di
Piovinsi Sumateia Iaiat meliputi :
1. lintas Padang-Duku-Iubuk Alung-Paiiaman-Sungai Iimau;
2. lintas Padang-Duku-Padang Panjang-Iukittinggi-Payakumbul-Iimbanang;
?. lintas Padang-Solok-Muaia Lalaban-Sawallunto; dan
1. lintas Padang-Solok-Muaia Lalaban-Muaio Sijunjung-Pekanbaiu.
b. jalui keieta api yang menglubungkan pusat-pusat kegiatan di dalam Lota Padang
dan teiintegiasi dengan moda angkutan lainnya meliputi :
1. lintas Indaiung-1eluk Iayui; dan
2. lintas Iandaia Inteinasional Minangkabau-Duku-Simpang Haiu-1eluk Iayui.
(?) kencana pengembangan stasiun keieta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. stasiun Iubuk Iuaya yang teiintegiasi dengan iencana pengembangan teiminal
iegional, Ik1 dan monoiel;
b. stasiun 1abing yang teiintegiasi dengan Ik1 dan monoiel;
c. stasiun Simpang Haiu yang teiintegiasi dengan Ik1 dan monoiel;
d. stasiun Iandai Iuat yang teiintegiasi dengan 1eiminal 1ype I, 1eiminal Angkutan
Iaiang dan Ik1;
e. stasiun Alai yang teiintegiasi dengan Ik1 dan monoiel;
I. stasiun Iasko Aii 1awai yang teiintegiasi dengan Ik1 dan monoiel;
g. stasiun Pulau Aii, yang teiintegiasi dengan pelabulan Muaia;
h. indaiung; dan
i. stasiun 1eluk Iayui teiintegiasi dengan pelabulan 1eluk Iayui.
Iagian Letiga
kencana Sistem }aiingan fneigi/Lelistiikan
Pasal 11
(1) kencana sistem jaiingan eneigi/kelistiikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2S ayat
(1) luiu c meliputi iencana pembangkit tenaga listiik dan jaiingan tiansmisi.
(2) Pembangkit tenaga listiik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pembangkit
Iistiik 1enaga Lap (PI1L) 1eluk Siiil dan Pembangkit Iistiik 1enaga Aii (PI1A)
Singkaiak.
(3) }aiingan tiansmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai sistem
inteikoneksi meliputi :
a. pengamanan iuang sepanjang saluian udaia tegangan tinggi dan saluian udaia
tegangan ekstia tinggi;
26
b. peiluasan jaiingan dan pengadaan gaidu induk dan gaidu distiibusi disesuaikan
dengan iencana pengembangan kota;
c. jaiingan listiik di pusat pelayanan kota pada kawasan peidagangan dan jasa,
peikantoian dikembangkan melalui saluian kabel bawal tanal ; dan
d. pengembangan alteinati penyediaan eneigi listiik.
(4) }aiingan tiansmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalal saluian udaia tegangan
tinggi daii PI1A Singkaiak dan PI1L 1eluk Siiil.
(5) Penyediaan eneigi listiik dalam kondisi daiuiat akibat bencana alam diiencanakan
sebagai beiikut :
a. eneigi listiik akan disuplai daii PI1A Singkaiak;
b. pengembangan eneigi listiik dengan mempeigunakan tenaga panas matalaii untuk
mendukung opeiasionalisasi asilitas telekomunikasi; dan
c. penyediaan geneiatoi pembangkit listiik beigeiak yang dapat diopeiasionalkan
untuk melayani asilitas-asilitas penting.
(6) Penyediaan eneigi untuk kawasan teitentu diiencanakan melalui Pembangkit Iistiik
Mikiolidio pada lulu-lulu sungai besai.
(7) kencana sistem jaiingan eneigi/kelistiikan dijelaskan lebil iinci dalam Peta kencana
Sistem }aiingan fneigi/Lelistiikan Lota Padang dengan skala peta 1 : 25.uuu
sebagaimana teicantum dalam Iampiian VII yang meiupakan bagian tidak teipisalkan
daii Peiatuian Daeial ini.
Iagian Leempat
kencana Sistem }aiingan 1elekomunikasi
Pasal 15
(1) kencana sistem jaiingan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2S ayat (1)
luiu d meliputi telekomunikasi teiesteiial dan telekomunikasi satelit.
(2) Pengembangan telekomunikasi teiesteiial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diiencanakan dengan :
a. pengembangan jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan jaiingan telepon kabel
sesuai dengan kebutulan seita aial pengembangan kota; dan
b. pengembangan sistem jaiingan kabel telekomunikasi bawal tanal dengan sistem
ducting dan teipadu dengan sistem jaiingan bawal tanal lainnya.
(3) Pengembangan telekomunikasi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaialkan
melalui :
a. pengatuian pola penyebaian titik lokasi menaia telekomunikasi didasaikan pada
kepadatan bangunan dan intensitas komunikasi antai kawasan;
b. pembangunan menaia telekomunikasi yang sesuai dengan kaidal penataan iuang
kota, keamanan dan keteitiban, lingkungan, estetika dan kebutulan telekomunikasi
pada umumnya;
c. penggunaan menaia beisama sebagaimana diatui dalam peiatuian penggunaan
menaia beisama; dan
d. penyusunan masteiplan pengatuian menaia telekomunikasi dengan mempeilatikan
iencana tata iuang kota.
27
(4) kencana sistem jaiingan telekomunikasi dijelaskan lebil iinci dalam Peta kencana Sistem
}aiingan 1elekomunikasi Lota Padang dengan skala peta 1 : 25.uuu sebagaimana
teicantum dalam Iampiian VIII yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii
Peiatuian Daeial ini.
Iagian Lelima
kencana Sistem Sumbei Daya Aii
Pasal 10
(1) kencana sistem sumbeidaya aii sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2S ayat (1) luiu e
meliputi :
a. sistem jaiingan iiigasi;
b. sistem jaiingan aii baku untuk penyediaan aii minum; dan
c. sistem pengendalian banjii.
(2) Pengembangan sistem jaiingan iiigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luiu a
diiencanakan melalui ievitalisasi saluian iiigasi yang sudal ada dalam iangka untuk
mempeitalankan sawal yang masil teidapat di beibagai bagian wilayal Lota Padang.
(3) Pengembangan sistem jaiingan iiigasi dijelaskan lebil iinci dalam Peta kencana Sistem
}aiingan Iiigasi Lota Padang dengan skala 1 : 25.uuu sebagaimana teicantum dalam
Iampiian IX yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian Daeial ini.
(4) Pengembangan sistem jaiingan aii baku untuk penyediaan aii minum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) luiu b diiencanakan sebagai beiikut :
a. menjaga kelestaiian kawasan lutan untuk menjaga kelestaiian sumbei mata aii;
b. menjaga kelestaiian kawasan lutan agai tidak teijadi sedimentasi di sungai sebagai
balan baku aii minum; dan
c. menjaga kelestaiian DAS dan melaiang pembuangan sampal atau limbal ke sungai
yang dapat menyebabkan teijadinya pencemaian aii sungai.
(5) Pengembangan sistem pengendalian banjii sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luiu c
diiencanakan sebagai beiikut :
a. menjaga kelestaiian kawasan lutan yang menjadi kawasan lulu sungai sungai yang
mengalii di Lota Padang;
b. membatasi dan mengendalikan aktivitas pembangunan di sepanjang DAS;
c. pengelolaan DAS secaia teipadu (lulu, tengal dan lilii) pada 12 (dua belas)
sungai/anak sungai sebagai badan peneiima utama, yaitu : Iatang Landis, Iatang Aii
Dingin, Iatang 1abing, Iatang Iaung Panjalinan, Iatang Ialimbing, Iatang Luianji,
Iatang Muai, Ianjii Lanal, Iatang Aiau, Iatang }iiak, Iatang 1imbalun, dan Iatang
Saiasal.
d. menjaga kelestaiian daeial iesapan aii di Lota Padang; dan
e. pengembangan sumui iesapan dan/atau waduk - waduk pengendali banjii.
(6) kencana sistem sumbei daya aii dijelaskan lebil iinci dalam Peta kencana Sistem
}aiingan Sumbeidaya Aii Lota Padang dengan skala peta 1 : 25.uuu sebagaimana
teicantum dalam Iampiian X yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian
Daeial ini.
28
Iagian Leenam
kencana Sistem Penyediaan Aii Minum
Pasal 1
(1) kencana sistem penyediaan aii minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2S ayat (1)
luiu beitujuan untuk :
a. menguiangi pemakaian aii tanal dan teipelilaianya sumbei daya aii tanal dan aii
peimukaan sebagai aii baku;
b. mendistiibusikan aii minum untuk seluiul lapisan masyaiakat;
c. melaksanakan konseivasi aii tanal untuk pengendalian muka tanal, muka aii tanal
dan keiusakan stiuktui tanal; dan
d. menyediakan aii minum yang memenuli standai yang ditetapkan, baik secaia
kualitas maupun kuantitas kepada seluiul penduduk.
(2) Sistem penyediaan aii minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiencanakan
dengan menggunakan sistem pipa dan non peipipaan
(3) Sistem penyediaan aii minum peipipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dikelompokkan kedalam ? (tiga) wilayal yaitu :
a. wilayal Ltaia yang meliputi Lecamatan Padang Ltaia, Luianji dan Loto 1angal;
b. wilayal pusat yang meliputi Lecamatan Padang Iaiat, Padang 1imui, Padang
Selatan, dan Nanggalo; dan
c. wilayal Selatan yang meliputi Lecamatan Iubuk Iegalung, Iubuk Lilangan, Paul
dan Iungus.
(4) Sistem penyediaan aii minum peipipaan didukung olel bebeiapa lokasi IPA sumui boi,
mata aii, dan ieseivoii.
(5) kencana sistem penyediaan aii minum dijelaskan lebil iinci dalam Peta kencana Sistem
Penyediaan Aii Minum Lota Padang dengan skala peta 1 : 25.uuu sebagaimana
teicantum dalam Iampiian XI yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian
Daeial ini.
Iagian Letujul
kencana Sistem Pengelolaan Aii Iimbal
Pasal 1S
(1) kencana sistem pengelolaan aii limbal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2S ayat (1)
luiu g beitujuan untuk :
a. meminimalkan tingkat pencemaian pada badan aii dan tanal, seita meningkatkan
sanitasi kota; dan
b. meningkatkan kualitas keselatan lingkungan.
(2) Pengelolaan aii limbal di Lota Padang diiencanakan dengan sistem pengolalan
setempat (on site) dan sistem pengolalan teipusat (o site).
(?) Pengelolaan aii limbal sistem pengolalan setempat (on site) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diiencanakan sebagai beiikut :
a. pengembangan pengelolaan aii limbal setempat (on site) di kawasan peiumalan
dengan kepadatan iendal dan kepadatan sedang;
29
b. pembangunan sistem pengolalan aii limbal secaia beisama setempat (on-site
communal) pada kawasan padat penduduk yang beiada di pusat kota; dan
c. pengembangan asilitas jamban dan tangki septik untuk menggantikan asilitas
cubluk.
(1) Pengelolaan aii limbal sistem pengolalan setempat(on site) ditetapkan di :
a. kecamatan Iungus 1eluk Labung;
b. kecamatan Iubuk Lilangan;
c. kecamatan Luianji;
d. kecamatan Paul; dan
e. kecamatan Loto 1angal.
(5) Pengelolaan aii limbal sistem pengolalan teipusat (o site) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diiencanakan sebagai beiikut :
a. pengembangan piasaiana pengolalan aii limbal diaialkan melalui pengembangan
pelayanan sistem peipipaan teitutup teipusat pada kawasan pemeiintalan,
kawasan peidagangan dan jasa dengan kepadatan tinggi dan kawasan industii; dan
b. pembangunan sistem pengolalan aii limbal melalui saluian (seweiage) pada
kawasan pusat kota;
(0) Pengelolaan aii limbal sistem pengolalan teipusat (o site) ditetapkan di :
a. kecamatan Padang Ltaia;
b. kecamatan Padang Selatan;
c. kecamatan Padang 1imui;
d. kecamatan Padang Iaiat;
e. kecamatan Iubuk Iegalung; dan
I. kecamatan Nanggalo.
() Pengembangan saiana dan piasaiana pengelolaan aii limbal diiencanakan sebagai
beiikut :
a. peningkatan pelayanan penguiasan daii instansi teikait;
b. penambalan/pengadaan mobil tangki tinja seiiing dengan iencana peningkatan
pelayanan penguiasan;
c. mengoptimalkan penaiikan ietiibusi penguiasan;
d. pengembangan Instalasi Pengolalan Aii Iimbal (IPAI);
e. peibaikan IPI1 yang dilakukan sejalan dengan kenaikan volume lumpui tinja;
I. penyiapan iegulasi tentang sistem pengolalan aii limbal padat kawasan industii ;
dan
g. penyiapan iniastiuktui pengolalan aii limbal apabila teijadi kondisi daiuiat
akibat bencana alam.
(S) Peningkatan IPI1 dilakukan teiladap IPI1 Nanggalo yang teiletak di Lecamatan
Nanggalo.
(u) Pengembangan IPAI dilakukan teiladap IPAI yang teiletak di Lecamatan Padang
Iaiat.
(1u) Pengelolaan limbal balan beibalaya dan beiacun (I?) diatui sesuai dengan
peiatuian peiundangan-undangan.
(11) kencana sistem pengelolaan aii limbal dijelaskan lebil iinci dalam Peta kencana
Sistem Pengelolaan Aii Iimbal Lota Padang dengan skala peta 1 : 25.uuu sebagaimana
teicantum dalam Iampiian XII yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii
Peiatuian Daeial ini.
30
Iagian Ledelapan
kencana Sistem Pengelolaan Peisampalan
Pasal 1u
(1) kencana sistem pengelolaan peisampalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2S ayat
(1) luiu l beitujuan untuk :
a. menciptakan lingkungan yang beisil dan selat;
b. melayani pengelolaan sampal iumal tangga, sampal pasai dan sampal jalan; dan
c. mendoiong keteilibatan masyaiakat dalam sistem pengelolaan peisampalan.
(2) Sistem pengelolaan peisampalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teidiii atas
pengumpulan, pewadalan, pengangkutan dan pengolalan.
(3) Pioses pengelolaan sampal dapat dilaksanakan secaia swastanisasi.
(4) Pengelolaan peisampalan dapat diseialkan secaia beitalap kepada kecamatan.
(5) kencana sistem pengelolaan peisampalan dijelaskan lebil iinci dalam Peta kencana
Sistem Pengelolaan Peisampalan Lota Padang dengan skala peta 1 : 25.uuu sebagaimana
teicantum dalam Iampiian XIII yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii
Peiatuian Daeial ini.
Iagian Lesembilan
kencana Sistem Diainase dan Pengendalian Ianjii
Pasal 5u
(1) kencana sistem diainase dan pengendalian banjii sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2S
ayat (1) luiu i beitujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang bebas banjii dan
genangan aii.
(2) Pengembangan sistem diainase Lota Padang dilakukan melalui penanganan sistem
makio dan penanganan sistem mikio.
(3) Penanganan sistem makio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diiencanakan melalui :
a. menata DAS pada 12 (dua belas) sungai/anak sungai sebagai badan peneiima utama;
b. mengoptimalkan dan memadukan ungsi saluian piimei, sekundei dan teisiei seita
lokasi penampungan aii sementaia (waduk) dalam pengelolaan sistem kawasan;
c. membagi zona penanganan diainase sesuai dengan kawasan diainase/DAS yang ada
di Lota Padang; dan
d. melakukan kooidinasi dengan masyaiakat dan swasta untuk pengembangan skala
sedang dan skala besai untuk pengembangan dan memadukan jaiingan diainase.
(4) Penanganan sistem mikio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
a. pembuatan kolam penampungan sementaia (kolam/tandon) sebelum dibuang ke
badan sungai utama teiutama pada bagian-bagian wilayal kota yang iawan banjii;
b. pembangunan tanggul penalan banjii dan saluian baiu;
c. mempeibaiki dan noimalisasi badan aii daii endapan lumpui dan sampal;
d. pembangunan baiu, peibaikan dan peningkatan kualitas saluian aii sesuai dengan
daya tampungnya; dan
e. peibaikan pintu saluian aii lujan(inlet) daii jalan ke saluian.
31
(5) Dalam iangka pengembangan kawasan baiu peilu disusun masteiplan diainase Lota
Padang yang sejalan dengan aial pengembangan kota sebagaimana teituang di dalam
k1kW Lota Padang.
(6) Pembangunan diainase laius teiintegiasi dan mempeitimbangkan elevasi.
(7) Dalam iangka pengendalian banjii setiap komplek peimukiman, industii, kawasan
usala/jasa laius membuat lubang biopoii dan sumui iesapan.
(8) kencana sistem diainase dijelaskan lebil iinci dalam Peta kencana Sistem }aiingan
Diainase Lota Padang dengan skala peta 1 : 25.uuu sebagaimana teicantum dalam
Iampiian XIV yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian Daeial ini.
Iagian Lesepulul
kencana Penyediaan dan Pemanaatan Piasaiana dan
Saiana }aiingan }alan Pejalan Laki
Pasal 51
(1) kencana penyediaan dan pemanaatan piasaiana dan saiana jaiingan jalan pejalan kaki
di Lota Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2S ayat (1) luiu j beitujuan untuk :
a. peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki;
b. menguiangi peigeiakan kendaiaan beimotoi pada kawasan-kawasan yang
ditetapkan sebagai kawasan pembatasan lalu-lintas kaiena peitimbangan-
peitimbangan cagai budaya;
c. pengembangan image suatu kawasan sebagai kawasan pejalan kaki; dan
d. mendoiong peikembangan kegiatan kegiatan teitentu yang membutulkan aliian
pejalan kaki.
(2) Penyediaan jalan pejalan kaki di Lota Padang ditetapkan :
a. pada iuas jalan memiliki aius lalu-lintas tinggi dan pada kawasan:
1. kawasan pendidikan tinggi Iimau Manis dan Padang Iy-pass; dan
2. kawasan peikantoian pada }l. Llatib Sulaiman dan Aii Pacal.
b. pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagai budaya;
c. pada kawasan Pantai Padang yang ditetapkan sebagai kawasan paiiwisata; dan
d. iuas jalan teitentu pada kawasan kota lama, kawasan Pasai kaya, dan iuas-iuas jalan
yang secaia klusus ditetapkan sebagai iuang sektoi inoimal yang ditetapkan dengan
Peiatuian Walikota.
(3) kencana sistem saiana dan piasaiana jalan pejalan kaki dijelaskan lebil iinci dalam Peta
kencana Sistem Penyediaan dan Pemanaatan Piasaiana dan Saiana }aiingan }alan
Pejalan Laki Lota Padang dengan skala peta 1 : 25.uuu sebagaimana teicantum dalam
Iampiian XV yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian Daeial ini.
32
Iagian Lesebelas
kencana Penyediaan Saiana Lntuk Sektoi Inoimal
Pasal 52
(1) kencana penyediaan saiana untuk sektoi inoimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2S ayat (1) luiu k beitujuan untuk :
a. penyediaan iuang klusus bagi pedagang sektoi inoimal selingga tidak
menggunakan iuang-iuang publik;
b. mengintegiasikan pedagang sektoi inoimal dengan iencana pengembangan
peidagangan dan jasa oimal; dan
c. mendoiong peitumbulan dan peikembangan peiekonomian usala kecil dan
menengal.
(2) Pengatuian saiana untuk sektoi inoimal diiencanakan dengan :
a. menyediakan iuang klusus untuk peidagangan sektoi inoimal beidasaikan
komoditas yang dipeidagangkan; dan
b. mengatui iuang peidagangan sektoi inoimal yang teiintegiasi dengan kegiatan
peipasaian swasta.
(3) Penyediaan iuang klusus untuk sektoi inoimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
luiu a meliputi :
a. kawasan kota lama untuk komoditas makanan dan dikembangkan sebagai bagian
daii wisata kulinei;
b. kawasan Pasai kaya untuk komoditas makanan dan dikembangkan sebagai bagian
daii wisata kulinei;
c. kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan paiiwisata; dan
d. iuas jalan yang secaia klusus akan dikembangkan sebagai iuang sektoi inoimal
pada malam laii dan diatui dengan Peiatuian Walikota.
(4) kencana penyediaan saiana untuk sektoi inoimal dijelaskan lebil iinci dalam Peta
kencana Penyediaan Saiana untuk Sektoi Inoimal Lota Padang dengan skala peta
1 : 25.uuu sebagaimana teicantum dalam Iampiian XVI yang meiupakan bagian tidak
teipisalkan daii Peiatuian Daeial ini.
Iagian Leduabelas
kencana Pengembangan }alui fvakuasi Iencana
Pasal 5?
(1) kencana pengembangan jalui evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2S
ayat (1) luiu l beitujuan untuk menyediakan iuang, yang dapat digunakan sebagai
tempat keselamatan dan iuang untuk beilindung jika teijadi bencana.
(2) }enis bencana yang potensial teijadi di Lota Padang teidiii atas gempa bumi, tsunami,
likuiaksi, banjii, iob, longsoi, kebakaian, abiasi pantai dan lain-lain.
(3) }alui evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi iencana jalui
penyelamatan atau evakuasi (escape ioad) dan iencana lokasi penyelamatan daiuiat
(sleltei) baik dalam skala kota, kawasan maupun lingkungan.
33
(4) }alui penyelamatan atau evakuasi (escape ioad) bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (?) diutamakan menggunakan jaiingan aiteii piimei, aiteii sekundei, dan kolektoi
piimei di Lota Padang meliputi :
a. Sektoi 1 :
1. jl. iaya Pasii }ambak jl. Landang Asam jl. iaya Padang Saiai jl. Adinegoio.
2. jl. iaya Padang Saiai jl. Adinegoio jl. Anak Aii jl. IyPass
?. asiama Iiimob jl. Adinegoio jl. Anak Aii jl. IyPass
1. simpang ceiiy Peimai jl. Adinegoio - jl. Iukit 1aiuna Iy Pass
5. asiama Iiimob Adinegoio Anak Aii Iy Pass
0. simp Mega Peimai jl. Adinegoio jl. LP. Iungo 1anjung.
. jl. Adinegoio jl. Sindang Dinas Peteinakan jl. IyPass
b. Sektoi 2 :
1. stasiun Leieta Api 1abing jl. Adinegoio jl. Pulai Iatang Labung
2. jl. Muaio Penjalinan jl. Adinegoio jl. iaya Iubuk Mintuiun
?. jl. iaya Pasii }ambak jl. Adinegoio jl. Pulai Iatang Labung
1. jl. Pasii Putil jl. Adinegoio jl. Pulai Iatang Labung
5. jl. Ilakti jl. Adinegoio jl. iaya Iubuk Mintuiun
0. jl. Paiupuk kaya jl. Adinegoio - jl. Ianud
c. Sektoi ? :
1. jl. Paiupuk kaya jl. Di. Hamka Lemayoian Dadok IyPass.
2. cendiawasil jl. Di. Hamka/jl. Adinegoio Lemayoian Dadok.
?. komplek LNP Lemayoian jl. Dadok kaya
1. Iasko ciandMall Lemayoian jln. Dadok kaya
d. Sektoi 1 :
1. jl. S. Paiman jl. kaden Salel jl. LH. Almad Dallan jl. Alai IyPass
2. jl. utama kampus LIH jl. }loni Anwai jl. cajal Mada Luiao jl. IyPass
e. Sektoi 5 :
1. jl. Veteian jl. Ljung cuiun jl. Lis Mangunsaikoio jl. cadjal Mada Luiao
jl. IyPass
2. jl. Olo Iadang jl. Veteian jl. Almad Yani jl. Sudiiman jl. Peiintis
Lemeidekaan jl. Sawalan Andalas.
?. jl. Olo Iadang jl. Ielakang Olo jl. katulangi jl. Sudiiman jl. Sawalan
1. jl. Hang 1ual jl. M. Yamin jl. Pioklamasi jl. Sisingamangaiaja.
. Sektoi 0 :
1. ciamedia jl. A Yani jl. Sudiiman jl. Sawalan
2. jl. Hang 1ual jl. M. Yamin jl. Pioklamasi
?. 1aman Melati jl. ceieja Iundo Landung jl. Laiya jl. 1lamiin jl. Sutan
Saliii.
3+
(5) kencana lokasi penyelamatan daiuiat (sleltei) sebagaimana dimaksud pada ayat (?)
ditetapkan di Lawasan Indaiung, Lniveisitas Andalas Iimau Manis, Lawasan Duiian
1aiung, Lawasan Ialai Iaiu, Lawasan Iubuk Mintuiun, cadut, Indaiung dan Lawasan
Sungai Iangek.
(6) Aialan jalui evakuasi bencana Lota Padang diwujudkan dalam bentuk Peta Aialan }alui
fvakuasi Iencana Lota Padang dengan skala peta 1 : 25.uuu sebagaimana teicantum
dalam Iampiian XVII yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian Daeial
ini.
Iagian Letigabelas
kencana Sistem Pioteksi Lebakaian
Pasal 51
(1) Pengembangan sistem pioteksi kebakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2S ayat
(1) luiu m dimaksudkan untuk mencegal dan menanggulangi kebakaian dalam
lingkup kota, lingkungan, dan bangunan.
(2) Sistem pioteksi kebakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menceiminkan layanan
yang disepakati olel pemangku kepentingan yang meliputi layanan :
a. pecegalan kebakaian;
b. pembeidayaan peian masyaiakat;
c. pemadam kebakaian; dan
d. penyelamatan jiwa dan laita benda.
(?) Letentuan lebil lanjut mengenai sistem pioteksi kebakaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatui dalam kencana Induk Sistem Pioteksi Lebakaian Lota Padang yang
ditetapkan dengan Peiatuian Daeial.
IAI VI
kfNcANA POIA kLANc
WIIAYAH LO1A
Pasal 55
(1) kencana pola iuang wilayal kota meliputi :
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.
(2) kencana pola iuang beiungsi :
a. sebagai alokasi iuang untuk beibagai kegiatan sosial ekonomi masyaiakat dan
kegiatan pelestaiian lingkungan dalam wilayal kota;
b. mengatui keseimbangan dan keseiasian peiuntukan iuang;
c. sebagai dasai penyusunan indikasi piogiam utama jangka menengal lima talunan
untuk 2u (dua pulul) talun; dan
d. sebagai dasai pembeiian izin pemanaatan iuang pada wilayal kota.
35
(3) kencana pola iuang kota diiumuskan beidasaikan :
a. optimasi dan eisiensi pemanaatan iuang;
b. kelestaiian lingkungan lidup;
c. upaya mitigasi teiladap bencana;
d. kebijakan dan stiategi penataan iuang wilayal kota;
e. daya dukung dan daya tampung lingkungan lidup; dan
I. kebutulan iuang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan.
(4) kencana pola iuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambaikan dalam Peta Pola
kuang Lota Padang dengan skala peta 1 : 25.uuu sebagaimana teicantum dalam
Iampiian XVIII yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian Daeial ini.
Iagian Lesatu
Lawasan Iindung
Pasal 50
(1) Pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) luiu a
meliputi upaya peilindungan, konseivasi, dan pelestaiian ungsi sumbei daya alam dan
lingkungan guna mendukung kelidupan secaia seiasi yang beikelanjutan dan tidak
dapat dialilungsikan menjadi kawasan budi daya.
(2) Lawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teidiii atas :
a. lutan lindung;
b. lutan suaka alam ;
c. kawasan peilindungan setempat;
d. k1H;
e. kawasan lindung cagai budaya;
I. kawasan iawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung; dan
g. lutan kota
(?) Lawasan lutan lindung dapat beiubal peiuntukannya sesuai lasil paduseiasi kawasan
lutan.
Paiagia 1
Hutan Iindung dan Lawasan Suaka Alam
Pasal 5
(1) Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) luiu a seluas kuiang
lebil 1u.uu5,5 lektai teisebai di Lecamatan Loto 1angal, Lecamatan Luianji,
Lecamatan Paul, Lecamatan Iubuk Lilangan, Lecamatan Iubuk Iegalung, dan
Lecamatan Iungus 1eluk Labung.
(2) Hutan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) luiu b seluas kuiang
lebil 25.011,1 lektai teisebai di Lecamatan Loto 1angal, Lecamatan Paul, Lecamatan
Iubuk Lilangan, Lecamatan Iubuk Iegalung, Lecamatan Luianji dan Lecamatan Iungus
1eluk Labung.
36
(3) Hutan lindung dan lutan suaka alam dapat dimanaatkan untuk kegiatan wisata teibatas
dan kegiatan penelitian dengan tetap mempeitalankan kelestaiiannya menuiut atuian
dan ketentuan yang beilaku.
Paiagia 2
Lawasan Peilindungan Setempat
Pasal 5S
(1) Lawasan peilindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) luiu c
meliputi :
a. sempadan sungai; dan
b. sempadan pantai
(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luiu a ditetapkan sebagai
beiikut :
a. sungai yang tidak melalui kawasan peiumalan ditetapkan minimal 5u (lima pulul)
metei; dan
b. sungai yang melewati kawasan peiumalan ditetapkan minimal 15 (lima belas) metei
yang juga diungsikan sebagai aieal untuk pembangunan jalan inspeksi.
(3) Sempadan sungai ditetapkan di sepanjang sungai-sungai utama yang memiliki DAS
sebagai beiikut :
a. batang Landis;
b. batang Aii Dingin;
c. batang 1abing;
d. batang Iaung Panjalinan;
e. batang Ialimbing;
. batang Luianji;
g. batang Muai;
l. banjii Lanal;
i. batang Aiau;
j. batang }iiak;
k. batang 1imbalun; dan
l. batang Saiasal.
(4) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luiu b ditetapkan sebagai
beiikut :
a. daiatan sepanjang tepian laut dengan jaiak paling sedikit 1uu (seiatus) metei daii
titik pasang aii laut teitinggi ke aial daiat; dan
b. daiatan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi isik pantainya cuiam atau
teijal dengan jaiak paling sedikit 5u (lima pulul) metei.
(5) Sempadan pantai ditetapkan di seluiul kecamatan yang memiliki wilayal pantai sebagai
beiikut :
a. kecamatan Loto 1angal;
b. kecamatan Padang Ltaia;
c. kecamatan Padang Iaiat;
d. kecamatan Padang Selatan;
e. kecamatan Iubuk Iegalung, dan
I. kecamatan Iungus 1eluk Labung.
37
(6) Letentuan lebil lanjut mengenai sempadan sungai dan sempadan pantai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatui dengan Peiatuian Walikota.
Paiagia ?
kuang 1eibuka Hijau
Pasal 5u
(1) k1H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) luiu d, meliputi :
a. taman kota;
b. sempadan pantai;
c. sempadan sungai;
d. lalan peitanian;
e. sabuk lijau (gieen belt); dan
I. pemakaman.
(2) Penyelenggaiaan k1H beitujuan untuk :
a. menjaga keteisediaan lalan sebagai kawasan iesapan aii;
b. menciptakan aspek planologis peikotaan melalui keseimbangan antaia lingkungan
alam dan lingkungan binaan yang beiguna untuk kepentingan masyaiakat;
c. meningkatkan keseiasian lingkungan peikotaan sebagai saiana pengaman
lingkungan peikotaan yang aman, nyaman, segai, indal dan beisil.
(3) k1H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luasnya minimal ?u daii luas wilayal kota.
Pasal 0u
(1) k1H taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5u ayat (1) luiu a dikembangkan
di seluiul kecamatan untuk meningkatkan keindalan dan keasiian kota meliputi 1aman
Lecamatan, 1aman Leluialan dan 1aman Iuiung.
(2) k1H sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5u ayat (1) luiu b
dikembangkan di sepanjang Pantai Padang.
(3) k1H sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5u ayat (1) luiu c
dikembangkan di sempadan sungai besai.
(4) k1H peitanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5u ayat (1) luiu d dipeitalankan
seluas 1.11u Ha yang meiupakan lalan peitanian pangan beikelanjutan dan
dikembangkan di kawasan peitanian yang beiiiigasi teknis, teknis dan sedeilana PL,
seita mempunyai pioduktivitas lalan tinggi, teisebai di kecamatan Loto 1angal,
Luianji, Paul, Iubuk Lilangan, Iubuk Iegalung dan Iungus 1eluk Labung.
(5) k1H sabuk lijau (gieen belt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5u ayat (1) luiu e
ditetapkan sebagai beiikut :
a. sabuk lijau (gieen belt) beitujuan untuk membatasi kawasan budidaya dengan
kawasan lutan lindung dan suaka alam yang teisebai di wilayal Lecamatan Loto
1angal, Lecamatan Paul, Lecamatan Luianji, Lecamatan Iubuk Iegalung,
Lecamatan Iubuk Lilangan, dan Lecamatan Iungus 1eluk Labung;
b. pada kawasan sabuk lijau (gieen belt) dilaiang mendiiikan bangunan gedung;
38
c. laiangan sebagaimana dimaksud pada luiu b, dikecualikan teiladap pendiiian
lunian tunggal olel masyaiakat secaia peioiangan baik yang telal ada maupun
yang akan didiiikan; dan
d. klusus untuk bangunan yang akan didiiikan sebagaimana dimaksud pada luiu c,
laius memenuli peisyaiatan sebagai beiikut :
1. kemiiingan lalan u 25
2. kepadatan bangunan iendal ( LDI 2u , LII u,5).
(6) k1H pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5u ayat (1) luiu ditetapkan
sebagai beiikut:
a. 1PL untuk pelayanan bagian Ltaia kota diiencanakan di Lecamatan Loto 1angal;
b. 1PL untuk pelayanan di bagian 1imui kota diiencanakan di Lecamatan Paul;
c. 1PL untuk pelayanan bagian Selatan kota diiencanakan di Lecamatan Iungus 1eluk
Labung; dan
d. disetiap kecamatan dikembangkan 1PL dengan luas yang disesuaikan dengan
keteisediaan lalan dan kepadatan penduduknya.
(7) kencana kebutulan k1H sebagaimana teicantum dalam Iampiian XIX yang meiupakan
bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian Daeial ini.
(8) k1H Lota Padang diwujudkan dalam bentuk Peta kencana kuang 1eibuka Hijau Lota
Padang dengan skala peta 1 : 25.uuu sebagaimana teicantum dalam Iampiian XX yang
meiupakan bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian Daeial ini.
(9) Letentuan lebil lanjut mengenai pemanaatan k1H diatui dengan Peiatuian Walikota.
Paiagia 1
Lawasan Iindung cagai Iudaya
Pasal 01
(1) Lawasan lindung cagai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) luiu e
ditetapkan dikawasan Pondok dan kawasan Muaio di Lecamatan Padang Iaiat dan
Lecamatan Padang Selatan.
(2) 1ujuan penetapan kawasan lindung cagai budaya adalal :
a. menjaga kelestaiian kawasan beisejaial dan bangunan beisejaial; dan
b. membentuk citia kota beidasaikan potensi sejaial.
(3) Lawasan lindung cagai budaya dapat dimanaatkan untuk pengembangan kegiatan
ekonomi dan sosial budaya dengan tetap mempeilatikan kaidal-kaidal pelestaiian
kawasan dan bangunan cagai budaya.
(4) Letentuan lebil lanjut mengenai pemanaatan kawasan lindung cagai budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (?) diatui dengan Peiatuian Walikota.
39
Paiagia 5
Lawasan kawan Iencana
Pasal 02
(1) 1ujuan penetapan kawasan iawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) luiu adalal untuk meminimalkan
keiugian laita dan jiwa akibat bencana alam.
(2) Lawasan iawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kawasan iawan gelombang pasang dan tsunami dengan iesiko sangat tinggi;
b. kawasan iawan banjii; dan
c. kawasan iawan bencana geologi.
Pasal 0?
(1) Lawasan iawan gelombang pasang dan tsunami dengan iesiko sangat tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 02 ayat (2) luiu a ditetapkan pada kawasan
sepanjang pantai dan kawasan lainnya yang meliputi wilayal :
a. kecamatan Loto 1angal;
b. kecamatan Nanggalo;
c. kecamatan Padang Ltaia;
d. kecamatan Padang Iaiat;
e. kecamatan Padang 1imui;
I. kecamatan Padang Selatan;
g. kecamatan Iubuk Iegalung, dan
h. kecamatan Iungus 1eluk Labung.
(2) 1ingkat keiawanan gelombang pasang dan tsunami ditetapkan dengan
mempeitimbangkan jaiak daii gaiis pantai dan ketinggian daii peimukaan laut seita
aieal landasan tsunami.
(3) Lawasan iawan gelombang pasang dan tsunami ditetapkan sesuai dengan Peta Iatas
cenangan 1sunami Lota Padang dengan skala peta 1 : 25.uuu sebagaimana teicantum
dalam Iampiian XXI yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian Daeial
ini.
Pasal 01
(1) Lawasan iawan banjii sebagaimana dimaksud dalam Pasal 02 ayat (2) luiu b
meiupakan kawasan iawa, dan kawasan yang iawan teijadi genangan aii akibat kondisi
moiologi tanal pada waktu lujan atau akibat luapan aii sungai.
(2) Sebagian kawasan iawa ditetapkan sebagai kawasan konseivasi iesapan aii
(3) Lawasan iawan banjii beiada di sebagian Lecamatan Loto 1angal, Padang Iaiat,
Padang Selatan, dan sebagian Lecamatan Nanggalo.
+0
Pasal 05
(1) Lawasan iawan bencana geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 02 ayat (2) luiu
c meliputi :
a. iuang yang diindikasikan beiada pada jalui patalan;
b. kawasan iawan longsoi dan geiakan tanal; dan
c. kawasan iawan likuiaksi.
(2) Lawasan iawan bencana geologi yang beiada pada jalui patalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) luiu a ditetapkan sebagai :
a. kawasan lindung; dan/atau
b. kawasan peitanian atau peikebunan.
(?) Lawasan iawan bencana longsoi dan geiakan tanal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) luiu b ditetapkan sebagai kawasan lindung. Lntuk itu pemeiintal dilaiuskan
meielokasi peiumalan waiga daii aiea yang iawan peigeiakan tanal/longsoi.
(1) Lawasan iawan bencana likuiaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luiu c
meliputi :
a. kawasan iawan likuiaksi dengan keientanan tinggi teiletak di Lecamatan Loto
1angal, Lecamatan Nanggalo, Lecamatan Padang Ltaia dan Lecamatan Padang
Iaiat;
b. kawasan iawan likuiaksi dengan keientanan sedang teiletak di Lecamatan Loto
1angal, Lecamatan Nanggalo, Lecamatan Padang Ltaia, dan Lecamatan Padang
1imui; dan
c. kawasan iawan likuiaksi dengan keientanan iendal teiletak di Lecamatan Luianji,
Lecamatan Padang Ltaia, Lecamatan Padang 1imui dan Lecamatan Iubuk Iegalung.
(5) Pengembangan iuang pada kawasan iawan likuiaksi dengan keientanan tinggi
dilakukan dengan bangunan intensitas iendal dan penguatan stiuktui pondasi
bangunan.
Pasal 00
Lawasan iawan gempa bumi yang sudal teibangun, dikembangkan untuk kegiatan yang
sesuai dengan iencana tata iuang kota, dengan pengatuian sebagai beiikut :
a. pengembangan bangunan talan gempa;
b. peiencanaan komposisi massa bangunan yang memudalkan evakuasi apabila teijadi
gempa;
c. penyiapan iuang teibuka atau iuang teibuka lijau di sekitai bangunan yang aman
teiladap keiuntulan bangunan dan iuang evakuasi apabila teijadi gempa; dan
d. Setiap bangunan gedung pemeiintalan yang akan dibangun di kawasan iawan bencana
tsunami dengan minimal 2 (dua) lantai agai dilengkapi tempat evakuasi di bagian atas
gedung (sleltei).
Iagian Ledua
Lawasan Iudidaya
Pasal 0
(1) Pengelolaan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) luiu b
meliputi segala usala untuk meningkatkan pendayagunaan lalan yang dilakukan di luai
+1
kawasan lindung, yang kondisi isik dan sumbei daya alamnya dianggap potensial untuk
dimanaatkan tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestaiian ekosistem.
(2) Pengembangan kawasan budi daya meliputi :
a. kawasan peiumalan;
b. kawasan peidagangan dan jasa;
c. kawasan peikantoian pemeiintal;
d. kawasan industii dan peigudangan;
e. kawasan paiiwisata;
I. kawasan lutan pioduksi teibatas;
g. k1NH;
h. iuang evakuasi bencana;
i. iuang kegiatan sektoi inoimal; dan
j. peiuntukan lainnya.
Paiagia 1
Lawasan Peiumalan
Pasal 0S
(1) 1ujuan pengembangan kawasan peiumalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 ayat
(2) luiu a untuk :
a. menyediakan lalan untuk pengembangan lunian dengan kepadatan yang beivaiiasi;
b. mengakomodasi beimacam tipe lunian dalam iangka mendoiong penyediaan
lunian bagi semua lapisan masyaiakat; dan
c. meieleksikan pola-pola pengembangan yang diinginkan masyaiakat pada
lingkungan lunian yang ada dan untuk masa yang akan datang.
(2) Pengembangan kawasan peiumalan meliputi :
a. pengembangan peiumalan kepadatan tinggi;
b. pengembangan peiumalan kepadatan sedang; dan
c. pengembangan peiumalan kepadatan iendal.
(?) Lawasan peiumalan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) luiu a
dikembangkan di kawasan pusat kota yang meliputi :
a. kecamatan Padang Ltaia;
b. kecamatan Padang Iaiat;
c. kecamatan Padang 1imui;
d. kecamatan Padang Selatan; dan
e. kecamatan Nanggalo.
(1) Lawasan peiumalan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) luiu b
pengembangannya ditetapkan di :
a. Lecamatan Loto 1angal; dan
b. Lecamatan Luianji.
+2
(5) Lawasan peiumalan kepadatan iendal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) luiu c
pengembangannya ditetapkan di :
a. sekitai kawasan lindung di Lecamatan Paul, Lecamatan Iubuk Lilangan dan
Lecamatan Iungus 1eluk Labung, Lecamatan Loto 1angal dan Lecamatan Luianji;
dan
b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan iawan bencana tsunami.
(0) Pengembangan peiumalan nelayan dikembangkan di kawasan Sungai Pisang Lecamatan
Iungus 1eluk Labung dan Loto 1angal.
Paiagia 2
Lawasan Peidagangan dan }asa
Pasal 0u
(1) 1ujuan pengembangan kawasan peidagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 0 ayat (2) luiu b untuk :
a. menyediakan lalan untuk menampung tenaga keija, dalam wadal beiupa
peikantoian swasta, peitokoan, jasa, iekieasi dan pelayanan masyaiakat;
b. menyediakan iuang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasai isik beiupa
saiana-saiana penunjang yang beiungsi untuk penyelenggaiaan dan
pengembangan kelidupan ekonomi, sosial, dan budaya dapat beiungsi sebagaimana
mestinya; dan
c. menyediakan iuang yang cukup bagi saiana-saiana umum, teiutama untuk
melayani kegiatan-kegiatan pioduksi dan distiibusi, yang dilaiapkan dapat
meningkatkan peitumbulan ekonomi daeial.
(2) Lawasan peidagangan dikembangkan di :
a. kawasan peidagangan dan jasa dengan skala iegional yang sudal tumbul kembang
di pusat kota yang meliputi Lecamatan Padang Iaiat, Lecamatan Padang Ltaia,
Lecamatan Padang Selatan dan Lecamatan Padang 1imui;
b. iencana pengembangan kawasan peidagangan dan jasa dengan skala pelayanan
iegional di Iubuk Iuaya Lecamatan Loto 1angal; dan
c. iencana pengembangan kawasan peidagangan dan jasa dengan skala pelayanan
iegional di Iandai Iuat.
(?) Pengembangan kawasan peidagangan dan jasa di jalui jalan utama diiencanakan
membentuk koiidoi peidagangan dan jasa.
(1) Pengembangan kawasan peidagangan dan jasa pada pusat kota dan subpusat kota
diiencanakan membentuk blok peidagangan dan jasa.
+3
Paiagia ?
Lawasan Peikantoian Pemeiintal
Pasal u
(1) Lawasan peikantoian pemeiintal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 ayat (2) luiu
c dikembangkan beitujuan untuk :
a. menyediakan iuang untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemeiintalan sesuai
dengan kebutulan dan daya dukung untuk menjamin pelayanan pada masyaiakat;
dan
b. menjamin kegiatan pemeiintalan yang beikualitas tinggi, dan melindungi
penggunaan lalan untuk pemeiintalan.
(2) Pengembangan kawasan peikantoian pemeiintal meliputi :
a. peikantoian pemeiintal piovinsi;
b. peikantoian pemeiintal kota; dan
c. peikantoian pemeiintal kecamatan dan keluialan.
(?) Peikantoian pemeiintal piovinsi dikembangkan pada lokasi yang sudal beikembang
saat ini, yaitu di koiidoi }l. }end. Sudiiman dan }l. Llatib Sulaiman.
(1) Peikantoian pemeiintal Lota Padang dikembangkan secaia teipusat di Aii Pacal.
(5) Peikantoian pemeiintal kecamatan dan keluialan dikembangkan teisebai pada pusat-
pusat kecamatan dan keluialan.
Paiagia 1
Lawasan Industii dan Peigudangan
Pasal 1
(1) Lawasan industii dan peigudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 ayat (2)
luiu d dikembangkan beitujuan untuk :
a. menyediakan iuang untuk pengembangan kegiatan industii manuaktui dan
peiakitan beseita asilitas pelengkapnya yang membutulkan lalan luas ditata secaia
loiisontal;
b. menyediakan iuang bagi kegiatan-kegiatan industii dan manuaktui dalam upaya
meningkatkan keseimbangan antaia penggunaan lalan secaia ekonomis dan
mendoiong peitumbulan lapangan keija
c. menyediakan iuang untuk industii-industii kecil yang mengakomodasi kegiatan
industii skala kecil ditata dalam peipetakan kecil;
d. menyediakan iuang bagi penyimpanan baiang-baiang, baik sebagai balan baku,
baiang-baiang modal ataupun baiang-baiang lasil pioduksi sebelum digunakan
dalam pioses pioduksi ataupun didistiibusikan kepada konsumen lokal, dalam negeii
maupun luai negeii (ekspoi) dalam bentuk iuang yang teibuka maupun teitutup;
e. memindalkan dan meielokasi kegiatan industii besai/menengal dan sedang di
kawasan pusat kota ke kawasan industii; dan
(2) Pengembangan Minapolitan Iungus diintegiasikan dengan pelabulan pendaiatan ikan
Muaia Anai dan pelabulan peiikanan Iungus.
(?) Pengembangan kawasan industii diiencanakan di Lecamatan Iubuk Iegalung.
++
(1) Pengembangan kawasan industii di Lecamatan Iubuk Iegalung diintegiasikan dengan
iencana pengembangan Pelabulan 1eluk Iayui.
Paiagia 5
Lawasan Paiiwisata
Pasal 2
(1) Lawasan paiiwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 ayat (2) luiu e meliputi
wisata alam, wisata sejaial, wisata makanan, wisata belanja dan wisata konvensi.
(2) Pengembangan kawasan wisata alam meliputi :
a. kawasan Pasii }ambak di Lecamatan Loto 1angal;
b. kawasan Agiowisata Iubuk Mintuiun di Lecamatan Loto 1angal;
c. kawasan cunung Padang dan Aie Manil di Lecamatan Padang Selatan;
d. kawasan Sungai Pisang di Lecamatan Iungus 1eluk Labung;
e. kawasan sepanjang Pantai Padang;
I. kawasan 1aman Hutan kaya Iung Hatta, Iubuk Paiaku; dan
g. pulau-pulau kecil yang beiada di wilayal peiaiian Lota Padang.
(?) Pengembangan kawasan wisata sejaial meliputi :
a. kawasan cagai budaya kota lama Pondok dan Muaio Lecamatan Padang Selatan;
b. kawasan wisata sejaial di Leluialan Ielakang 1angsi Lecamatan Padang Iaiat; dan
c. kawasan cagai budaya nagaii adat tiadisional di Lecamatan Loto 1angal dan
Lecamatan Iungus 1eluk Labung.
(1) Pengembangan wisata makanan, wisata belanja dan wisata konvensi diintegiasikan
dengan pengembangan kawasan peidagangan dan jasa.
Paiagia 0
Lawasan Hutan Pioduksi 1eibatas
Pasal ?
(1) Lawasan Hutan Pioduksi teibatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 0 ayat (2) luiu
adalal kawasan yang dipeiuntukkan bagi lutan pioduksi teibatas dimana ekploitasinya
lanya dapat dengan tebang pilil tanam.
(2) Penggunaan Lawasan Peiuntukan Hutan Pioduksi 1eibatas, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), laius memenuli ketentuan sebagai beiikut ;
a. tidak mengubal ungsi pokok ketentuan lutan pioduksi;
b. kawasan peiuntukan Hutan Pioduksi untuk kepentingan peitambangan dilakukan
melalui pembeiian izin pinjam pakai, dengan mempeilatikan batasan luas, dan
jangka waktu teitentu seita kelestaiian lutan/lingkungan; dan,
c. kawasan peiuntukan Hutan Pioduksi untuk kepentingan peitambangan teibuka
laius dilakukan dengan ketentuan klusus dan secaia selekti.
+5
Paiagia
kuang 1eibuka Non Hijau
Pasal 1
(1) k1NH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 ayat (2) luiu g dikembangkan beitujuan
untuk :
a. menyediakan iuang teibuka tempat beilangsungnya aktivitas sosial budaya dan
ekonomi;
b. menambal kenyamanan dan keindalan kota; dan
c. penyediaan iuang daiuiat untuk evakuasi bencana.
(2) k1NH meliputi :
a. lalan teibuka yang dipeikeias; dan
b. iuang teibuka peiaiian.
(?) Ialan teibuka yang dipeikeias sebagaimana dimaksud pada ayat (2) luiu a meliputi,
iuang pejalan kaki yang dipeikeias beibentuk liniei/koiidoi di sepanjang jalan, iuang
teibuka publik beibentuk plasa, lapangan olal iaga yang dipeikeias, dan iuang paikii
yang dipeikeias.
(1) kuang teibuka peiaiian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) luiu b meliputi
peimukaan sungai, maupun aieal-aieal yang dipeiuntukkan sebagai kolam
penampungan pengendali banjii.
Pasal 5
(1) Pengembangan lalan teibuka yang dipeikeias beiupa iuang pejalan kaki yang
dipeikeias beibentuk liniei/koiidoi di sepanjang jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (?) dikembangkan pada :
a. sepanjang jalui jalan aiteii dan jalan kolektoi;
b. kawasan yang diidentiikasi akan menimbulkan bangkitan peigeiakan pejalan kaki;
dan
c. iuang publik tepi sungai untuk membentuk citia kota.
(2) Pengembangan lalan teibuka yang dipeikeias beiupa iuang teibuka publik beibentuk
plasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (?) akan dikembangkan pada taman
kota teiintegiasi dengan pengembangan kawasan peidagangan dan jasa.
(?) Pengembangan lalan teibuka yang dipeikeias sebagai lapangan olal iaga yang
dipeikeias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (?) dikembangkan pada setiap
pusat pusat lingkungan.
(1) Pengembangan lalan teibuka yang dipeikeias sebagai iuang paikii yang dipeikeias
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (?) dikembangkan pada setiap bangunan
non iumal tinggal sesuai dengan ketentuan standai paikii .
(5) Letentuan lebil lanjut mengenai standai paikii sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatui dengan Peiatuian Walikota.
+6
Paiagia S
kuang fvakuasi Iencana
Pasal 0
(1) kuang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 ayat (2) luiu l
beitujuan untuk membeiikan iuang yang aman daii bencana alam sebagai tempat
beilindung dan penampungan penduduk sementaia pada saat teijadi bencana.
(2) Iokasi iuang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kawasan Indaiung, Iapangan Iola Laki cengkel, Iapangan Ialap Sepeda, Iapangan
col, Iapangan Iemdadika Padang Iesi, Iapangan P1. Semen Padang;
b. kawasan Lniveiitas Andalas, Iimau Manis, Iapangan Lampung Dalam, Iapangan
Lnand, Ialai Ialasa Lnand, Ialai Diklat Lesos Piovinsi, Diklat IkI, SMLN u, SDN 2
cupak 1angal, SMPN 11, SMALPA, Mesjid SMALPA, Auditoiium Lnand, Mesjid
Lnand, Pusat Legiatan Malasiswa Lnand;
c. kawasan Duiian 1aiung, Iapangan Duiian 1aiung, Iapangan Luianji, SDN
Lampung Lalawi, Mesjid }amiatul Huda, Lantoi Pengadilan Agama, SDN 1u Pasai
Ambacang Duiian 1aiung, MAN 1 Duiian 1aiung, Mesjid kaya Duiian 1aiung,
Mesjid Simpang Loto 1ingga, SDN u Loiong cadang, SMPN 2S, Mesjid Al Ikllas,
Mesjid Mujalidin;
d. kawasan Ialai Iaiu, Iapangan Mesjid Padi, SDN 22, M1sN, Mesjid Nuiul Hidayal,
Mesjid Nuiul Iclsan, Lomplek Peiumnas Ielimbing, Ialai Legiatan Sejaial, Mesjid
1aqwa Lampung 1anjung, Mesjid Al Hidayal cunung Saiiak, SD u2 cunung Saiiak,
SML PckI 1 Ialai Iaiu, SMLN 15, SMPN 1S, Pusat Olaliaga Pelajai (PPIP),
Lniveisitas Iaituiiamal Iy Pass;
e. kawasan Iubuk Mintuiun, Ialan sepanjang jalan baiu Padang-Solok, Ialai Ienil
Induk Holtikultuia, lalan peiumalan Iumi Iaiel Peimai, SD 25 Loto Panjang, M1sN
Loto 1angal, Mesjid Nuiul Yakin, SMPN Aii Dingin, Muslallal Hamba Allal, MAN
? Ialai cadang, SD ?u 1anjung Aui, Mesjid Mulammadiyal, Mesjid Nuizikiillal,
SD 12 Sungai Iaiel, Mesjid Daiussolilin, SMPN 22 Sungai Iaiel, Mesjid Al Iman,
SD 2u cunung Saiik;
I. kawasan Sungai Iangek, lalan sepanjang }alan Iy Pass, SDN 21 Sungai Iangek,
Mesjid Al Ikllas, SDN ? Sungai Iangek, Mesjid Simpang Pulai, SDN 20 Paiak Iuiuk;
dan
g. kawasan Anak Aii, lalan-lalan masyaiakat, sepanjang jalan Iy Pass.
(?) kencana iuang evakuasi bencana diwujudkan dalam bentuk Peta kencana kuang
fvakuasi Iencana Lota Padang dengan skala peta 1 : 25.uuu sebagaimana teicantum
dalam Iampiian XXII yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian Daeial
ini.
+7
Paiagia u
kuang Legiatan Sektoi Inoimal
Pasal
(1) kuang bagi kegiatan sektoi inoimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 ayat (2)
luiu i beitujuan untuk pengembangan ekonomi masyaiakat di sektoi inoimal.
(2) Penyediaan iuang bagi sektoi inoimal dilakukan melalui :
a. penyediaan iuang klusus bagi pedagang sektoi inoimal yang diintegiasikan dengan
pengembangan kawasan paiiwisata;
b. mengintegiasikan pedagang sektoi inoimal dengan iencana pengembangan
peidagangan dan jasa oimal;
c. pengatuian waktu opeiasional pedagang kaki lima dengan model time slaiing dapat
dilakukan pada tempat-tempat teitentu; dan
d. pengatuian lebil lanjut mengenai iuang sektoi inoimal diatui dalam iencana iinci
tata iuang kota.
Paiagia 1u
Peiuntukan Iainnya
Pasal S
Peiuntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 ayat (2) luiu j meliputi :
a. kawasan pusat olaliaga dan iekieasi;
b. kawasan pendidikan tinggi;
c. kawasan peikebunan;
d. kawasan peitambangan;
e. kawasan peitalanan;
. kawasan laut dan pulau-pulau kecil; dan
g. kawasan peteinakan.
Pasal u
(1) Lawasan pusat olal iaga dan iekieasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal S luiu a
dikembangkan beitujuan untuk :
a. menyediakan iuang untuk kegiatan olal iaga dan iekieasi bagi masyaiakat;
b. menyediakan k1H;
c. menyediakan iuang untuk pembinaan dan peningkatan piestasi olal iaga; dan
d. menyediakan iuang untuk penyelenggaiaan event olaliaga tingkat nasional dan
iegional maupun inteinasional.
(2) Lawasan pusat olal iaga dan iekieasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di
Aii Pacal dan diintegiasikan dengan pengembangan pusat pemeiintalan kota dan
kawasan pendidikan tinggi.
+8
Pasal Su
(1) Lawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal S luiu b
dikembangkan untuk :
a. menyediakan iuang untuk pengembangan pendidikan tinggi dalam iangka
peningkatan kualitas sumbei daya manusia;
b. membatasi pengembangan pendidikan tinggi di pusat kota;
c. mendoiong pemusatan lokasi pendidikan tinggi di kawasan Iimau Manis.
(2) Lawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di
Lecamatan Paul, Lecamatan Luianji, dan Lecamatan Loto 1angal.
Pasal S1
(1) Lawasan peikebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal S luiu c dikembangkan
beitujuan untuk :
a. meningkatkan pendapatan masyaiakat;
b. meningkatkan peneiimaan devisa negaia;
c. menyediakan lapangan keija;
d. meningkatkan pioduktivitas, nilai tambal dan daya saing;
e. memenuli kebutulan konsumsi dan balan baku industii; dan
I. mengoptimalkan pengelolaan sumbei daya alam secaia beikelanjutan.
(2) Lawasan peikebunan ditetapkan di Lecamatan Loto 1angal, Lecamatan Luianji,
Lecamatan Paul, Lecamatan Iubuk Lilangan, Lecamatan Iubuk Iegalung dan
Lecamatan Iungus 1eluk Labung.
Pasal S2
(1) Lawasan peitambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S luiu d dikembangkan
beitujuan untuk :
a. menyediakan iuang untuk kegiatan peitambangan dalam iangka mendukung
pengembangan industii;
b. menyediakan iuang untuk kegiatan-kegiatan peitambangan dalam upaya
meningkatkan keseimbangan antaia penggunaan lalan secaia ekonomis, lingkungan
dan mendoiong peitumbulan lapangan keija; dan
c. menjamin kegiatan peitambangan yang beikualitas tinggi, dan melindungi
penggunaan lalan untuk peitambangan seita membatasi penggunaan non
peitambangan.
(2) Lawasan peitambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Lecamatan
Iubuk Lilangan, Lecamatan Loto 1angal, Lecamatan Luianji, Lecamatan Iubuk
Iegalung, Lecamatan Iungus 1eluk Labung, dan Lecamatan Paul yang meliputi
kawasan peitambangan batu kapui, tanal liat, silika dan balan tambang lainnya.
(3) Letentuan lebil lanjut mengenai wilayal peitambangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatui dengan Peiatuian Walikota.
+9
Pasal S?
(1) Lawasan peitalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S luiu e dikembangkan
beitujuan untuk menyediakan iuang untuk kepentingan peitalanan dan keamanan di
daiat, laut dan udaia.
(2) Pengembangan kawasan peitalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pangkalan Angkatan Ldaia 1abing;
b. pangkalan Ltama Angkatan Iaut di Iukit Peti-peti dan 1eluk Iuo.
c. kawasan klusus untuk Iantamal (pelabulan); dan
d. kawasan Peitalanan di cuo Lecamatan Luianji.
(3) Pengatuian iuang di sekitai kawasan peitalanan akan disesuaikan dengan ketentuan
yang teikait dengan pengamanan kawasan peitalanan.
Pasal S1
(1) Pola iuang kawasan laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal S
luiu meliputi pulau-pulau kecil beseita peiaiian laut yang melingkupinya, teimasuk
udaia dan kekayaan alam yang teikandung di dalamnya.
(2) Zonasi iuang laut dan pesisii meliputi :
a. zona pemanaatan umum;
b. zona konseivasi;
c. zona stiategis teitentu; dan
d. zona alui/loiong.
Pasal S5
(1) Zona peimanaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal S1 ayat (2) luiu a
beitujuan untuk penyediaan iuang bagi kegiatan ekonomi dalam upaya meningkatkan
ekonomi masyaiakat dan mendoiong peitumbulan lapangan keija di sektoi peiikanan,
dan paiiwisata.
(2) Zona konseivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal S1 ayat (2) luiu b beitujuan
untuk melindungi dan mengendalikan kualitas peiaiian dengan tidak mengizinkan
kegiatan yang dapat meiusak maupun meiubal kualitas lingkungan peiaiian seita
mempeitalankannya sebagai iuang publik.
(?) Zona stiategis teitentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal S1 ayat (2) luiu c beitujuan
untuk melindungi kepentingan instalasi utilitas yang beilubungan langsung maupun
tidak langsung dengan peiaiian.
(1) Zona alui/loiong sebagaimana dimaksud dalam Pasal S1 ayat (2) luiu d beiungsi
untuk tianspoitasi beitujuan untuk menyediakan iuang yang dapat mempeilancai
mobilitas penduduk, baiang dan jasa seita menjamin keselamatan pelayaian.
Pasal S0
(1) Pengembangan pulau-pulau kecil dan pola iuang laut beitujuan untuk :
a. pengembangan paiiwisata;
b. pengembangan kegiatan peiikanan dan lasil-lasil laut lainnya; dan
c. pengembangan konseivasi sumbei daya alam layati dan ekosistemnya.
50
(2) Pulau-pulau kecil untuk pengembangan paiiwisata dikembangkan dengan penggunaan
utama sebagai peiistiialatan, taman laut, dan peikemalan/olal iaga.
(?) Pulau-pulau untuk pengembangan konseivasi sumbeidaya alam layati dan ekosistemnya
dilestaiikan sebagai Lawasan Lonseivasi Iaut Daeial.
(1) Pulau-pulau dikembangkan dengan penggunaan klusus dan teibatas, meliputi
penggunaan utama peiambuan lalu-lintas laut/udaia, penelitian cagai alam, penelitian
kelautan, pusat latilan 1NI AI, dan pos keamanan laut.
Pasal S
(1) Lntuk pengembangan dan pengendalian pembangunan zona laut dan pulau pulau kecil,
dipeilukan suatu sistem angkutan umum dan wisata balaii yang menjamin lubungan
tianspoitasi daii daiatan ke pulau-pulau, dan antai pulau.
(2) Penetapan jenis sistem angkutan umum teimasuk didalamnya iambu-iambu
keselamatan pelayaian dan peisyaiatan angkutan wisata balaii sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peiatuian peiundang-undangan.
IAI VII
PfNf1APAN LAWASAN S1kA1fcIS LO1A
Pasal SS
(1) Lawasan stiategis kota meliputi :
a. kawasan yang mempunyai pengaiul penting dalam pengembangan ekonomi;
b. kawasan yang mempunyai pengaiul penting dalam pengembangan sosial budaya;
dan/atau
c. kawasan yang mempunyai pengaiul penting dalam pelestaiian lingkungan dan
mitigasi bencana.
(2) Penetapan kawasan stiategis kota diintegiasikan dengan pokok-pokok kebijakan
ielabilitasi dan iekonstiuksi Lota Padang pasca bencana gempa bumi.
Pasal Su
(1) Lawasan stiategis kota yang memiliki pengaiul penting dalam pengembangan ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal SS ayat (1) luiu a teidiii daii :
a. kawasan stiategis 1eluk Iayui;
b. kawasan stiategis Indaiung;
c. kawasan stiategis Iungus;
d. kawasan Padang Industiial Paik (PIP); dan
e. kawasan stiategis cunung Padang.
(2) Lawasan stiategis kota yang memiliki pengaiul penting dalam pengembangan sosial
budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal SS ayat (1) luiu b teidiii daii :
a. kawasan stiategis pusat pemeiintalan kota; dan
b. kawasan stiategis pusat kota (lama).
51
(?) Lawasan stiategis kota yang memiliki pengaiul penting dalam pelestaiian lingkungan
dan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal SS ayat (1) luiu c teidiii
daii :
a. kawasan stiategis sepanjang Pantai Padang; dan
b. kawasan stiategis 1aman Hutan kaya Iung Hatta
(1) Lawasan stiategis kota digambaikan dalam Peta Lawasan Stiategis Lota Padang dengan
skala peta 1 : 25.uuu sebagaimana teicantum dalam Iampiian XXIII yang meiupakan
bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian Daeial ini.
IAI VIII
AkAHAN PfMANfAA1AN kLANc WIIAYAH LO1A
Iagian Lesatu
Lmum
Pasal uu
(1) Aialan pemanaatan iuang teidiii atas indikasi piogiam utama, indikasi sumbei
pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan.
(2) Indikasi piogiam utama pemanaatan iuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. indikasi piogiam utama peiwujudan stiuktui iuang wilayal kota;
b. indikasi piogiam utama peiwujudan pola iuang wilayal kota yang dijabaikan dalam
peiwujudan kawasan lindung dan peiwujudan kawasan budidaya; dan
c. indikasi piogiam utama peiwujudan kawasan stiategis kota.
(?) Indikasi sumbei pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teidiii daii dana
pemeiintal, pemeiintal piovinsi, pemeiintal kota, swasta, dan masyaiakat.
(1) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teidiii daii
pemeiintal, pemeiintal piovinsi, pemeiintal kota, swasta, dan masyaiakat.
(5) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teidiii daii 1 (empat)
talapan, meliputi:
a. talap peitama, yaitu talun 2u11-2u15, dipiioiitaskan pada peningkatan ungsi dan
pengembangan kawasan;
b. talap kedua, yaitu talun 2u10-2u2u, dipiioiitaskan pada lanjutan peningkatan
ungsi dan pengembangan kawasan;
c. talap ketiga, yaitu talun 2u21-2u25, dipiioiitaskan pada pengembangan dan
pemantapan; dan
d. talap keempat, yaitu talun 2u20-2u?u, dipiioiitaskan pada pemantapan.
(0) Indikasi piogiam utama, indikasi sumbei pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan
indikasi waktu pelaksanaan aialan pemanaatan iuang ditetapkan dalam tabel
sebagaimana teicantum dalam Iampiian XXIV yang meiupakan bagian tidak
teipisalkan daii Peiatuian Daeial ini.
52
Iagian Ledua
Indikasi Piogiam Ltama
Peiwujudan Stiuktui kuang Wilayal Lota
Pasal u1
Indikasi piogiam utama peiwujudan stiuktui iuang wilayal kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal uu ayat (2) luiu a pada talap peitama dipiioiitaskan pada :
a. pembangunan pasai induk (pasai iegional) di Iubuk Iuaya;
b. penataan dan pengembangan pusat peidagangan iegional dan lokal sesuai dukungan
sistem tianspoitasi;
c. optimalisasi pengembangan kawasan wisata;
d. pengembangan kawasan industii Iungus;
e. pengembangan kawasan industii Indaiung;
I. pengembangan kawasan PIP;
g. pengembangan kawasan peigudangan yang teiintegiasi dengan Pelabulan 1eluk Iayui;
h. pembangunan PI1L 1eluk Siiil;
i. peningkatan daya melalui pengembangan jaiingan listiik tegangan menengal;
j. peiluasan pelayanan listiik;
k. pengembangan kualitas jalan sesuai ungsinya;
l. pembangunan jalan lingkai (outei iing ioad)1imui;
m. pembangunan jalan kolektoi;
n. penataan ungsi dan status jaiingan jalan;
o. studi pengembangan teiminal tipe A (teiminal iegional) di Iubuk Iuaya, teiminal tipe I
di Iandai Iuat dan Iungus, dan bebeiapa teiminal tipe c (dalam kota);
p. pengembangan teiminal tipe I untuk angkutan antai kota dalam piovinsi;
q. pengembangan teiminal tipe c untuk pelayanan angkutan dalam kota;
r. pengembangan pola angkutan massal (Ik1);
s. penyusunan kencana 1eknis (DfD) Pengembangan Pelabulan 1eluk Iayui;
t. peningkatan saiana teiminal penumpang;
u. pengembangan saiana dan kapasitas pelayanan teiminal baiang (caigo) di Pelabulan
1eluk Iayui;
v. penambalan dan pembangunan lalte dan jembatan penyebeiangan di jalan-jalan
utama kota;
w. peningkatan dan peiluasan deimaga pelabulan Iungus;
x. pembangunan kawasan olaliaga (spoit centie) di Aii Pacal;
y. pembangunan asilitas olaliaga skala lingkungan di setiap keluialan;
z. pembangunan saiana dan piasaiana olaliaga seita lapangan olaliaga disetiap
kecamatan;
aa. ielabilitasi dan iekonstiuksi asilitas yang telal ada;
bb. pengembangan kawasan pendidikan tinggi;
cc. ielabilitasi asilitas yang telal ada;
dd. ielabilitasi dan pembangungan asilitas keselatan beiskala pelayanan lebil tinggi;
ee. penambalan tenaga keselatan;
II. ielabilitasi dan pembangunan asilitas peiibadatan;
gg. pembinaan oiganisasi sosial dan budaya;
53
hh. peningkatan kualitas bangunan dan ievitalisasi situs budaya;
ii. pemelilaiaan dan pembangunan jaiingan diainase kota;
jj. peningkatan panjang dan debit diainase piimei/mayoi yang layak;
kk. pembangunan waduk/danau penampungan aii;
ll. pengembangan 1PA di Aii Dingin;
mm.pembangunan 1PS1;
nn. peningkatan pelayanan aii beisil melalui sistem peipipaan; dan
oo. peningkatan kapasitas pioduksi aii baku.
Pasal u2
Indikasi piogiam utama peiwujudan stiuktui iuang wilayal kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal uu ayat (2) luiu a pada talap kedua dipiioiitaskan pada :
a. pembangunan pasai induk (pasai iegional) di Iubuk Iuaya;
b. penataan dan pengembangan pusat peidagangan iegional dan lokal sesuai dukungan
sistem tianspoitasi;
c. optimalisasi pengembangan kawasan wisata;
d. pengembangan kawasan industii Iungus;
e. pengembangan kawasan industii Indaiung;
I. pengembangan kawasan PIP;
g. pengembangan kawasan peigudangan yang teiintegiasi dengan Pelabulan 1eluk Iayui;
h. pembangunan PI1L 1eluk Siiil;
i. peningkatan daya melalui pengembangan jaiingan listiik tegangan menengal;
j. peiluasan pelayanan listiik;
k. pengembangan kualitas jalan sesuai ungsinya;
l. pembangunan jalan lingkai (outei iing ioad) timui;
m. pembangunan jalan kolektoi;
n. pengembangan teiminal tipe I untuk angkutan kota antaikota dalam piovinsi;
o. pengembangan teiminal tipe c untuk pelayanan angkutan dalam kota;
p. pengembangan pola angkutan massal Ik1;
q. peningkatan saiana teiminal penumpang;
r. pengembangan saiana dan kapasitas pelayanan teiminal baiang (caigo) di Pelabulan
1eluk Iayui;
s. penambalan dan pembangunan lalte dan jembatan penyebeiangan di jalan-jalan
utama kota;
t. peningkatan dan peiluasan deimaga Pelabulan Iungus;
u. pembangunan kawasan olaliaga (spoit centie) di Aii Pacal;
v. pembangunan asilitas olaliaga skala lingkungan di setiap keluialan;
w. pembangunan saiana dan piasaiana olaliaga seita lapangan olaliaga disetiap
kecamatan;
x. ielabilitasi dan iekonstiuksi asilitas yang telal ada;
y. pengembangan kawasan pendidikan tinggi;
z. ielabilitasi asilitas yang telal ada;
aa. ielabilitasi dan pembangungan asilitas keselatan beiskala pelayanan lebil tinggi;
bb. penambalan tenaga keselatan;
cc. ielabilitasi dan pembangunan asilitas peiibadatan;
5+
dd. pembinaan oiganisasi sosial dan budaya;
ee. peningkatan kualitas bangunan dan ievitalisasi situs budaya;
II. pemelilaiaan dan pembangunan jaiingan diainase kota;
gg. peningkatan panjang dan debit diainase piimei/mayoi yang layak;
hh. peningkatan pelayanan aii beisil melalui sistem peipipaan;
ii. peningkatan kapasitas pioduksi aii baku;
jj. peiluasan jaiingan peipipaan pada seluiul kawasan teibangun; dan
kk. pengembangan dan pembangunan asilitas pengolalan limbal pada IPI1 yang sudal
ada.
Pasal u?
Indikasi piogiam utama peiwujudan stiuktui iuang wilayal kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal uu ayat (2) luiu a pada talap ketiga dipiioiitaskan pada :
a. penataan dan pengembangan pusat peidagangan iegional dan lokal sesuai dukungan
sistem tianspoitasi;
b. pengembangan kawasan industii Iungus;
c. pengembangan kawasan industii Indaiung;
d. pengembangan kawasan PIP;
e. pengembangan kawasan peigudangan;
I. peiluasan pelayanan listiik;
g. pengembangan kualitas jalan sesuai ungsinya;
h. pembangunan jalan lingkai (outei iing ioad);
i. pembangunan jalan kolektoi;
j. pembangunan asilitas olaliaga skala lingkungan;
k. ielabilitasi dan iekonstiuksi asilitas yang telal ada;
l. ielabilitasi dan pembangunan asilitas keselatan beiskala pelayanan lebil tinggi;
m. peningkatan kualitas bangunan dan ievitalisasi situs budaya;
n. pemelilaiaan dan pembangunan jaiingan diainase kota; dan
o. peiluasan jaiingan peipipaan pada seluiul kawasan teibangun.
Pasal u1
Indikasi piogiam utama peiwujudan stiuktui iuang wilayal kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal uu ayat (2) luiu a pada talap keempat dipiioiitaskan pada :
a. penataan dan pengembangan pusat peidagangan iegional dan lokal sesuai dukungan
sistem tianspoitasi;
b. pengembangan kawasan industii Iungus;
c. pengembangan kawasan industii Indaiung;
d. pengembangan kawasan PIP;
e. peiluasan pelayanan listiik;
I. pengembangan kualitas jalan sesuai ungsinya;
g. pembangunan jalan kolektoi;
h. pembangunan asilitas olaliaga skala lingkungan;
i. pemelilaiaan dan pembangunan jaiingan diainase kota; dan
j. peiluasan jaiingan peipipaan pada seluiul kawasan teibangun.
55
Iagian Letiga
Indikasi Piogiam Ltama
Peiwujudan Pola kuang Wilayal Lota
Pasal u5
Indikasi piogiam utama peiwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
uu ayat (2) luiu b pada talap peitama dipiioiitaskan pada :
a. penetapan tata batas lutan lindung dan kawasan lutan suaka alam;
b. inventaiisasi atau pendataan kondisi eksisting atau iona awal kawasan yang
diiencanakan sebagai kawasan lindung yang telal atau sedang ditata;
c. pelaksanaan studi penetapan luas aieal jalui patalan (jalui iawan gempa bumi);
d. pengendalian pemanaatan lalan pada jalui patalan (jalui iawan gempa bumi)
melalui pembatasan pengembangan piasaiana dasai, teiutama jaiingan jalan dan
kegiatan peimukiman;
e. penataan dan pengamanan sempadan pantai, teiutama pada kawasan-kawasan yang
letak bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan jaiak minimal teiladap gaiis pantai;
. penataan dan pengamanan sempadan sungai, teiutama pada kawasan-kawasan yang
letak bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan jaiak minimal teiladap bantaian
sungai;
g. ievitalisasi kawasan Lota 1ua Muaio-Pondok;
l. pelaksanaan studi pengendalian pemanaatan aii tanal dalam (aitesis);
i. pengendalian alil ungsi lalan pada kawasan lutan lindung dan kawasan suaka alam;
j. pelaksanaan studi Analisa Mengenai Dampak Iingkungan (AMDAI) teiladap kegiatan-
kegiatan yang sedang atau akan beilangsung di sekitai kawasan lindung;
k. evaluasi teiladap lak penguasaan lalan yang telal dikeluaikan/diiekomendasikan
olel pemeiintal dan pemeiintal daeial di kawasan lutan lindung;
l. peningkatan satuan tugas pengendalian dampak lingkungan melalui pengkajian
AMDAI/LLI-LPI lotel, iestoian dan industii;
m. peningkatan keanekaiagaman layati dan ekosistem kawasan sekitai kawasan Sungai
Pisang, lutan kota, sempadan sungai dan sempadan pantai;
n. penglutanan kembali (ieoiestiy) dan ieboisasi kawasan bekas penambangan; dan
o. studi pemanaatan kawasan lutan lindung untuk pengembangan jalan lingkai luai di
wilayal kecamatan Iungus 1eluk Labung.
Pasal u0
Indikasi piogiam utama peiwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
uu ayat (2) luiu b pada talap kedua dipiioiitaskan pada :
a. pengendalian pemanaatan lalan pada jalui patalan (jalui iawan gempa bumi)
melalui pembatasan pengembangan piasaiana dasai, teiutama jaiingan jalan dan
kegiatan peimukiman;
b. ievitalisasi kawasan Lota 1ua Muaio-Pondok;
c. pelaksanaan studi pengendalian pemanaatan aii tanal dalam (aitesis);
d. pengendalian alil-ungsi lalan pada kawasan lutan lindung dan kawasan kawasan
suaka alam;
e. peningkatan satuan tugas pengendalian AMDAI/LLI-LPI lotel, iestoian dan industii;
. peningkatan keanekaiagaman layati dan ekosistem kawasan sekitai kawasan Sungai
Pisang, lutan kota, sempadan sungai dan sempadan pantai; dan
56
g. penglutanan kembali atau ieboisasi di dalam kawasan lutan dan ieklamasi pada bekas
aieal penambangan.
Pasal u
Indikasi piogiam utama peiwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
uu ayat (2) luiu b pada talap ketiga dipiioiitaskan pada :
a. pengendalian pemanaatan lalan pada jalui patalan (jalui iawan gempa bumi) melalui
pembatasan pengembangan piasaiana dasai, teiutama jaiingan jalan dan kegiatan
peimukiman;
b. pengendalian alil ungsi lalan pada kawasan lutan lindung dan kawasan suaka alam;
c. peningkatan satuan tugas pengendalian dampak lingkungan melalui pengkajian
AMDAI/LLI-LPI lotel, iestoian dan industii;
d. peningkatan keanekaiagaman layati dan ekosistem kawasan sekitai kawasan Sungai
Pisang, lutan kota, sempadan sungai dan sempadan pantai; dan
e. penglutanan kembali (ieoiestiy) dan ieboisasi kawasan bekas penambangan.
Pasal uS
Indikasi piogiam utama peiwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
uu ayat (2) luiu b pada talap keempat dipiioiitaskan pada :
a. pengendalian pemanaatan lalan pada jalui patalan (jalui iawan gempa bumi)
melalui pembatasan pengembangan piasaiana dasai, teiutama jaiingan jalan dan
kegiatan peimukiman;
b. pengendalian alil-ungsi lalan pada kawasan lutan lindung dan kawasan kawasan
suaka alam;
c. peningkatan satuan tugas pengendalian AMDAI/LLI-LPI lotel, iestoian dan industii;
dan
d. peningkatan keanekaiagaman layati dan ekosistem kawasan sekitai kawasan Sungai
Pisang, lutan konseivasi, sempadan sungai dan sempadan pantai.
Pasal uu
Indikasi piogiam utama peiwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
uu ayat (2) luiu b pada talap peitama dipiioiitaskan pada :
a. ielabilitasi dan iekonstiuksi seita peningkatan pelayanan 1 (tujul belas) pasai;
b. ielabilitasi dan iekonstiuksi pembangunan asilitas pasai;
c. pembangunan pasai induk (pasai iegional);
d. peningkatan unit usala kecil, menengal dan besai seita sektoi inoimal;
e. ielabilitasi dan pembangunan asilitas peitokoan;
. penataan dan pengembangan pusat peidagangan iegional dan lokal sesuai dukungan
sistem tianspoitasi;
g. penataan dan pengembangan pusat jajanan dan makanan klas Padang dan Sumateia
Iaiat;
l. peneitiban pedagang inoimal;
i. pengembangan usala peibankan dan lembaga keuangan;
j. pengembangan kegiatan industii kecil dan industii iumal tangga;
k. peningkatan jumlal unit usala sektoi industii kecil dan menengal;
l. optimalisasi pengembangan kawasan wisata;
m. pengembangan kawasan industii Iungus;
57
n. pengembangan kawasan industii Indaiung;
o. pengembangan kawasan PIP;
p. pembangunan iumal susun sedeilana sewa;
q. pembangunan iumal susun/apaitemen;
i. peibaikan jalan lingkungan;
s. pembangunan kian umum;
t. penyediaan asilitas pembuangan sampal;
u. pembangunan sistem diainase teisiei;
v. ielabilitasi bangunan iumal;
w. ielokasi peimukiman yang beiada pada aieal sempadan sungai di kawasan pusat kota
dan bagian utaia kota;
x. ielokasi kawasan peimukiman ke wilayal yang sesuai untuk peimukiman;
y. pembebasan lalan beseita bangunan di atasnya;
z. bimbingan dan penyululan;
aa. optimalisasi pengembangan obyek-obyek wisata alteinati;
bb. pembangunan saiana dan piasaiana secaia teibatas pada kawasan konseivasi untuk
penunjang paiiwisata;
cc. penyiapan tenaga keija teiampil;
dd. ielabilitasi bangunan asilitas Pemeiintal (kota lingga keluialan);
ee. pengembangan aisitektui bangunan Pemeiintal dengan ciii klas teitentu;
. penyiapan lalan untuk pembangunan kawasan peikantoian pemeiintalan kota;
gg. pengembangan kawasan peikantoian dan pemeiintalan kota;
ll. penataan jalui lijau pada jaiingan jalan-jalan utama kota;
ii. pembangunan taman kota;
jj. penataan dan pengembangan kawasan lutan kota;
kk. alokasi lalan dan penataan/pengembangan 1PL sebagai bagian daii k1H kota;
ll. penataan kawasan iawan gempa pada jalui patalan;
mm.sosialisasi penggalakan pemanaatan pekaiangan sebagai taman pada semua bangunan
dengan LDI lebil kecil daii 0u (enam pulul) peisen;
nn. piogiam pengembangan jalan akses; dan
oo. pengadaan lalan pembangunan asilitas pendidikan tinggi.
Pasal 1uu
Indikasi piogiam utama peiwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
uu ayat (2) luiu b pada talap kedua dipiioiitaskan pada :
a. pembangunan pasai induk (pasai iegional);
b. peningkatan unit usala kecil, menengal dan besai seita sektoi inoimal;
c. ielabilitasi dan pembangunan asilitas peitokoan;
d. penataan dan pengembangan pusat peidagangan iegional dan lokal sesuai dukungan
sistem tianspoitasi;
e. penataan dan pengembangan pusat jajanan dan makanan klas Padang dan Sumateia
Iaiat;
. peneitiban pedagang inoimal;
g. pengembangan usala peibankan dan lembaga keuangan;
l. pengembangan kegiatan industii kecil dan industii iumal tangga;
i. peningkatan jumlal unit usala sektoi industii kecil dan menengal;
j. optimalisasi pengembangan kawasan wisata;
k. pengembangan kawasan industii Iungus;
58
l. pengembangan kawasan industii Indaiung;
m. pengembangan kawasan PIP;
n. pembangunan iumal susun sedeilana sewa;
o. pembangunan iumal susun/apaitemen;
p. peibaikan jalan lingkungan;
q. pembangunan kian umum;
i. penyediaan asilitas pembuangan sampal;
s. pembangunan sistem diainase teisiei;
t. ielabilitasi bangunan iumal;
u. ielokasi peimukiman yang beiada pada aieal sempadan sungai di kawasan pusat kota
dan bagian utaia kota;
v. ielokasi kawasan peimukiman ke wilayal yang sesuai untuk peimukiman;
w. pembebasan lalan beseita bangunan di atasnya;
x. bimbingan dan penyululan;
y. optimalisasi pengembangan obyek-obyek wisata alteinati;
z. pembangunan saiana dan piasaiana secaia teibatas pada kawasan konseivasi untuk
penunjang paiiwisata;
aa. penyiapan tenaga keija teiampil;
bb. pengembangan aisitektui bangunan Pemeiintal dengan ciii klas teitentu;
cc. pengembangan kawasan peikantoian dan pemeiintalan kota;
dd. penataan jalui lijau pada jaiingan jalan-jalan utama kota;
ee. pembangunan taman kota;
. penataan dan pengembangan kawasan lutan kota;
gg. alokasi lalan dan penataan/pengembangan 1PL sebagai bagian daii k1H kota;
ll. penataan kawasan iawan gempa pada jalui patalan;
ii. sosialisasi penggalakan pemanaatan pekaiangan sebagai taman pada semua bangunan
dengan LDI lebil kecil daii 0u (enam pulul) peisen;
jj. piogiam pengembangan jalan akses; dan
kk. pengadaan lalan pembangunan asilitas pendidikan tinggi.
Pasal 1u1
Indikasi piogiam utama peiwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
uu ayat (2) luiu b pada talap ketiga dipiioiitaskan pada :
a. ielabilitasi dan pembangunan asilitas peitokoan;
b. penataan dan pengembangan pusat peidagangan iegional dan lokal sesuai dukungan
sistem tianspoitasi;
c. peneitiban pedagang inoimal;
d. pengembangan kegiatan industii kecil dan industii iumal tangga;
e. peningkatan jumlal unit usala sektoi industii kecil dan menengal;
. pengembangan kawasan industii Iungus;
g. pengembangan kawasan industii Indaiung;
l. pengembangan kawasan PIP;
i. pembebasan lalan beseita bangunan di atasnya;
j. bimbingan dan penyululan;
k. pengembangan aisitektui bangunan pemeiintal dengan ciii klas teitentu;
l. penataan jalui lijau pada jaiingan jalan-jalan utama kota;
m. pembangunan taman kota;
n. penataan dan pengembangan kawasan lutan kota;
59
o. alokasi lalan dan penataan/pengembangan 1PL sebagai bagian daii k1H kota;
p. sosialisasi penggalakan pemanaatan pekaiangan sebagai taman pada semua bangunan
dengan LDI lebil kecil daii 0u (enam pulul) peisen; dan
q. pengembangan jalan akses.
Pasal 1u2
Indikasi piogiam utama peiwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
uu ayat (2) luiu b pada talap keempat dipiioiitaskan pada :
a. ielabilitasi dan pembangunan asilitas peitokoan;
b. penataan dan pengembangan pusat peidagangan iegional dan lokal sesuai dukungan
sistem tianspoitasi;
c. penataan dan pengembangan pusat jajanan dan makanan klas Padang dan Sumateia
Iaiat;
d. peneitiban pedagang inoimal;
e. pengembangan usala peibankan dan lembaga keuangan;
. pengembangan kegiatan industii kecil dan industii iumal tangga;
g. peningkatan jumlal unit usala sektoi industii kecil dan menengal;
l. optimalisasi pengembangan kawasan wisata;
i. pengembangan kawasan industii Iungus;
j. pengembangan kawasan industii Indaiung;
k. pengembangan kawasan PIP;
l. pembangunan iumal susun sedeilana sewa;
m. pembangunan iumal susun/apaitemen;
n. peibaikan jalan lingkungan;
o. pembangunan kian umum;
p. penyediaan asilitas pembuangan sampal;
q. pembangunan sistem diainase teisiei;
i. ielabilitasi bangunan iumal;
s. ielokasi peimukiman yang beiada pada aieal sempadan sungai di kawasan pusat kota
dan bagian utaia kota;
t. ielokasi kawasan peimukiman ke wilayal yang sesuai untuk peimukiman;
u. pembebasan lalan beseita bangunan di atasnya;
v. bimbingan dan penyululan;
w. optimalisasi pengembangan obyek-obyek wisata alteinati;
x. pembangunan saiana dan piasaiana secaia teibatas pada kawasan konseivasi untuk
penunjang paiiwisata;
y. penyiapan tenaga keija teiampil;
z. ielabilitasi bangunan asilitas Pemeiintal (kota lingga keluialan);
aa. pengembangan aisitektui bangunan Pemeiintal dengan ciii klas teitentu;
bb. penyiapan lalan untuk pembangunan kawasan peikantoian pemeiintalan kota;
cc. pengembangan kawasan peikantoian dan pemeiintalan kota;
dd. penataan jalui lijau pada jaiingan jalan-jalan utama kota;
ee. pembangunan taman kota;
. penataan dan pengembangan kawasan lutan kota;
gg. alokasi lalan dan penataan/pengembangan 1PL sebagai bagian daii k1H kota;
ll. penataan kawasan iawan gempa pada jalui patalan;
ii. sosialisasi penggalakan pemanaatan pekaiangan sebagai taman pada semua bangunan
dengan LDI lebil kecil daii 0u (enam pulul) peisen; dan
jj. pengembangan jalan akses.
60
IagianLeempat
Indikasi Piogiam Ltama
Peiwujudan Lawasan Stiategis Lota
Pasal 1u?
Indikasi piogiam utama peiwujudan kawasan stiategis kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal uu ayat (2) luiu c pada talap peitama dipiioiitaskan pada :
a. penyusunan studi kelayakan dan masteiplan pengembangan kawasan pusat
pemeiintalan;
b. penyusunan DfD kawasan pusat peikantoian pemeiintalan;
c. pembangunan isik pusat peikantoian pemeiintalan;
d. menyusun kencana 1ata kuang Lawasan Pantai Padang;
e. pembangunan jalan Pantai Padang;
. pembangunan tanggul penalan ombak dan ieklamasi pantai ;
g. pengembangan asilitas wisata di sepanjang Pantai Padang;
l. penataan dan pengamanan sempadan pantai, teiutama pada kawasan-kawasan yang
letak bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan jaiak minimal teiladap gaiis pantai;
i. peiencanaan masteiplan kawasan pusat kota lama;
j. penyusunan DfD kawasan peidagangan dan jasa di pusat kota;
k. pembangunan isik saiana peidagangan dan jasa di kawasan pusat kota;
l. ievitalisasi kawasan Lota 1ua Muaio-Pondok;
m. penyusunan Lajian Iingkungan Hidup Stiategis (LIHS) Pengembangan Lawasan Wisata
1eipadu cunung Padang;
n. penyusunan mastei plan Pengembangan Lawasan Wisata 1eipadu cunung Padang;
o. penyusunan masteiplan pengembangan Pelabulan 1eluk Iayui;
p. pengembangan deimaga Pelabulan 1eluk Iayui;
q. pengembangan asilitas bongkai muat dan peigudangan Pelabulan 1eluk Iayui;
i. menyusun kencana 1ata kuang Lawasan Industii Indaiung;
s. pengembangan kawasan industii Indaiung;
t. menyusun kencana 1ata kuang Lawasan 1aman Hutan kaya (1AHLkA) Iung Hatta;
u. mengendalikan alil ungsi lalan pada kawasan lutan lindung dan kawasan kawasan
suaka alam;
v. penglutanan kembali (ieoiestiy) dan ieboisasi kawasan bekas penambangan; dan
w. studi pemanaatan kawasan lutan lindung untuk pengembangan jalan lingkai luai.
Pasal 1u1
Indikasi piogiam utama peiwujudan kawasan stiategis kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal uu ayat (2) luiu c pada talap kedua dipiioiitaskan pada :
a. penyusunan studi kelayakan dan masteiplan pengembangan kawasan pusat
pemeiintalan;
b. penyusunan DfD kawasan pusat peikantoian pemeiintalan;
c. pembangunan isik pusat peikantoian pemeiintalan;
d. menyusun kencana 1ata kuang Lawasan Pantai Padang;
e. pembangunan jalan Pantai Padang;
. pembangunan tanggul penalan ombak dan ieklamasi pantai;
g. pengembangan asilitas wisata di sepanjang Pantai Padang;
61
l. penataan dan pengamanan sempadan pantai, teiutama pada kawasan-kawasan yang
letak bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan jaiak minimal teiladap gaiis pantai;
i. penyusunan kajian lingkungan kawasan ieklamasi pantai
j. penyusunan DfD kawasan peidagangan dan jasa di pusat kota;
k. pembangunan isik saiana peidagangan dan jasa di kawasan pusat kota;
l. ievitalisasi kawasan Lota 1ua Muaio-Pondok;
m. pengembangan deimaga Pelabulan 1eluk Iayui;
n. pengembangan asilitas bongkai muat dan peigudangan Pelabulan 1eluk Iayui;
o. pengembangan kawasan industii Indaiung;
p. pengembangan kawasan PIP; dan
q. penglutanan kembali (ieoiestiy) dan ieboisasi kawasan bekas penambangan.
Pasal 1u5
Indikasi piogiam utama peiwujudan kawasan stiategis kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal uu ayat (2) luiu c pada talap ketiga dipiioiitaskan pada :
a. pengembangan deimaga pelabulan 1eluk Iayui;
b. pengembangan asilitas bongkai muat dan peigudangan pelabulan 1eluk Iayui; dan
c. penglutanan kembali (ieoiestiy) dan ieboisasi kawasan bekas penambangan.
IAI IX
Lf1fN1LAN PfNcfNDAIIAN PfMANfAA1AN kLANc
WIIAYAH LO1A
Pasal 1u0
(1) Letentuan pengendalian pemanaatan iuang wilayal kota beiungsi :
a. sebagai alat pengendali pengembangan kota;
b. menjaga kesesuaian pemanaatan iuang dengan iencana tata iuang;
c. menjamin agai pembangunan baiu tidak mengganggu pemanaatan iuang yang
telal sesuai dengan iencana tata iuang;
d. meminimalkan pengunaan lalan yang tidak sesuai dengan iencana tata iuang; dan
e. mencegal dampak pembangunan yang meiugikan dan melindungi kepentingan
umum.
(2) Letentuan pengendalian pemanaatan iuang wilayal kota teidiii atas :
a. ketentuan umum peiatuian zonasi;
b. ketentuan peiizinan;
c. ketentuan pembeiian insenti dan disinsenti; dan
d. aialan sanksi.
62
Iagian Lesatu
Letentuan Lmum Peiatuian Zonasi
Pasal 1u
(1) Letentuan umum peiatuian zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1u0 ayat (2)
luiu a meiupakan penjabaian secaia umum ketentuan-ketentuan yang mengatui
tentang peisyaiatan pemanaatan iuang dan ketentuan pengendaliannya.
(2) Letentuan umum peiatuian zonasi beiungsi sebagai dasai pembeiian izin pemanaatan
iuang dan dasai pelaksanaan pengawasan pemanaatan iuang apabila kD1k kota belum
teisusun.
Pasal 1uS
Letentuan umum peiatuian zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1u0 ayat (2) luiu a
beiisi tentang :
a. ketentuan umum penjabaian peiatuian ungsi kawasan ke dalam zona (ungsi blok);
b. ketentuan umum intensitas iuang; dan
c. ketentuan umum gaiis sempadan bangunan .
Pasal 1uu
(1) Letentuan umum penjabaian peiatuian ungsi kawasan kedalam zona (ungsi blok),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1uS luiu a mengindikasikan zona-zona yang akan
dikembangkan dalam setiap kawasan dengan tujuan teitentu.
(2) Aialan pengembangan zona di dalam setiap kawasan dituangkan dalam matiiks aialan
zona dan tujuan pengembangan zona seita indikasi kegiatan yang diizinkan, dianjuikan
dan dilaiang sebagaimana teicantum dalam Iampiian XXV yang meiupakan bagian
tidak teipisalkan daii Peiatuian Daeial ini.
(?) Letentuan umum penjabaian kawasan kedalam zona dan indikasi kegiatan yang
diizinkan atau dilaiang diatui dalam matiiks penjabaian ungsi kawasan sebagaimana
teicantum dalam Iampiian XXVI yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii
Peiatuian Daeial ini.
Pasal 11u
(1) Letentuan umum intensitas iuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1uS luiu b
meliputi :
a. koeisien dasai bangunan;
b. koeisien lantai bangunan;
c. koeisien dasai lijau; dan
d. ketentuan ketinggian bangunan.
(2) Letentuan umum intensitas iuang ditetapkan beidasaikan :
a. siat kepadatan lingkungan yang ditetapkan beidasaikan peitimbangan-
peitimbangan ekologi dan ekonomi, daya dukung dan daya tampung iuang seita
keiawanan teiladap bencana; dan
b. aksesibilitas iuang yang ditetapkan beidasaikan liiaiki jalan dan ungsi bangunan.
63
Pasal 111
(1) Siat kepadatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11u ayat (2) luiu a
ditetapkan :
a. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi (lingkungan padat);
b. lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang (lingkungan kuiang padat); dan
c. lingkungan dengan tingkat kepadatan iendal (lingkungan tidak padat).
(2) Iingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi meliputi :
a. kecamatan Padang Ltaia;
b. kecamatan Nanggalo;
c. kecamatan Padang Iaiat;
d. kecamatan Padang Selatan; dan
e. kecamatan Padang 1imui.
(?) Iingkungan dengan tingkat kepadatan sedang meliputi :
a. kecamatan Luianji;
b. kecamatan Iubuk Iegalung; dan
c. kecamatan Lilangan.
(1) Iingkungan dengan tingkat kepadatan iendal meliputi :
a. kecamatan Loto 1angal;
b. kecamatan Paul; dan
c. kecamatan Iungus 1eluk Labung.
(5) Pola siat lingkungan digambaikan dengan Peta Pola Siat Iingkungan dengan skala
peta1 : 25.uuu sebagaimana teicantum dalam Iampiian XXVII yang meiupakan bagian
tidak teipisalkan daii Peiatuian Daeial ini.
Pasal 112
(1) Hiiaiki jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11u ayat (2) luiu b meliputi :
a. jalan lingkungan;
b. jalan kolektoi; dan
c. jalan aiteii.
(2) fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11u ayat (2) luiu b meliputi:
a. peiumalan; dan
b. non peiumalan.
(?) Pengatuian intensitas iuang beidasaikan liiaiki jalan dan ungsi bangunan
sebagaimana teicantum dalam Iampiian XXVIII yang meiupakan bagian tidak
teipisalkan daii Peiatuian Daeial ini.
Pasal 11?
(1) Letentuan umum gaiis sempadan bangunan sebagaimana teicantum dalam Pasal 1uS
luiu c mengatui jaiak bebas bangunan teiladap batas tepi jalan beidasaikan liiaiki
jalan dan ungsi bangunan.
(2) Letentuan umum gaiis sempadan bangunan diatui dalam 1abel kencana caiis
Sempadan Iangunan sebagaimana teicantum dalam Iampiian XXIX yang meiupakan
bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian Daeial ini.
6+
Pasal 111
(1) Di kawasan budi daya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 0 pada ayat (2), dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi ungsi kawasan
yang beisangkutan dan tidak melanggai ketentuan umum peiatuian zonasi pola iuang
sebagaimana diatui dalam Peiatuian Daeial ini.
(2) Pemanaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelal
adanya kajian kompielensi dan setelal mendapat iekomendasi daii ILPkD Lota
Padang.
Iagian Ledua
Letentuan Peiizinan
Pasal 115
Letentuan peiizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1u0 ayat (2) luiu b adalal izin
pemanaatan iuang yang meliputi :
a. izin piinsip;
b. izin lokasi;
c. izin keteiangan iencana kota peiuntukan iuang kota;
d. izin keteiangan iencana kota pengkaplingan;
e. izin mendiiikan bangunan (IMI); dan
. izin penggunaan bangunan.
Pasal 110
(1) Izin piinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 luiu a dikeluaikan olel Walikota
untuk menyatakan suatu kegiatan dipeikenankan untuk diselenggaian atau beiopeiasi
dengan ketentuan sebagai beiikut :
a. sebagai balan peitimbangan teiladap pemanaatan lalan beidasaikan aspek teknis,
politis dan sosial budaya sebagai dasai bagi pembeiian izin lokasi;
b. pengembangan iuang yang dapat menimbulkan dampak teiladap lingkungan dan
memeilukan AMDAI;
c. pengembangan iuang pada kawasan pesisii yang ditetapkan sebagai lingkungan
dengan kepadatan iendal dan dibatasi pengembangannya; dan
d. pengembangan iuang pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagai budaya.
(2) Izin piinsip dikeluaikan beidasaikan k1kW Lota Padang.
(3) Letentuan lebil lanjut mengenai izin piinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatui dengan Peiatuian Walikota.
Pasal 11
(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 luiu b dikeluaikan olel Walikota
untuk peiolelan iuang dalam iangka melakukan aktiitas dengan ketentuan sebagai
beiikut :
a. pengembangan iuang dengan luas lebil daii atau sama dengan 1u.uuu (sepulul
iibu) metei peisegi;
65
b. pengembangan iuang yang dapat menimbulkan dampak teiladap lingkungan dan
memeilukan AMDAI;
c. pengembangan iuang pada kawasan pesisii yang ditetapkan sebagai lingkungan
dengan kepadatan iendal dan dibatasi pengembangannya; dan
d. pengembangan iuang pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagai budaya.
(2) Izin lokasi dibeiikan beidasaikan Izin Piinsip.
(3) Letentuan lebil lanjut mengenai izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatui
dengan Peiatuian Walikota.
Pasal 11S
Izin keteiangan iencana kota peiuntukan iuang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
115 luiu c dikeluaikan olel Walikota melalui pejabat beiwenang untuk pengembangan
lalan kuiang daii 1.uuu (seiibu) metei peisegi.
.
Pasal 11u
Izin keteiangan iencana kota pengkaplingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 luiu
d dikeluaikan olel Walikota melalui pejabat beiwenang untuk pengembangan lalan lebil
daii 1.uuu (seiibu) metei peisegi.
Pasal 12u
(1) Izin penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 luiu diatui
sebagai beiikut :
a. izin diteibitkan untuk menggunakan bangunan, setelal bangunan dimaksud selesai
dilaksanakan dan telal dinilai layak daii segi teknis dan sesuai ketentuan dalam
klausul-klausul IMI;
b. izin laius dimiliki pemilik bangunan sebelum bangunan teisebut digunakan;
c. izin diteibitkan dengan masa beilaku 5 (lima) talun untuk bangunan umum dan 1u
(sepulul) talun untuk bangunan iumal tinggal; dan
d. untuk bangunan yang pelaksanaannya belum selesai secaia keseluiulan dan akan
digunakan sebagian bangunan, dapat dibeiikan izin pendaluluan penggunaan
bangunan dengan masa beilaku paling lama 0 (enam) bulan.
(2) Letentuan lebil lanjut mengenai izin penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatui dengan Peiatuian Walikota.
Iagian Letiga
Letentuan Pembeiian Insenti dan Disinsenti
Pasal 121
(1) Letentuan pembeiian insenti dan disinsenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 1u0
ayat (2) luiu c meiupakan peiangkat insenti dan disinsenti yang beikaitan langsung
dengan penataan iuang.
66
(2) Insenti dibeilakukan pada pengembangan iuang sebagai beiikut :
a. kawasan yang didoiong peikembangannya yang meliputi wilayal Lecamatan Loto
1angal, Lecamatan Luianji, Lecamatan Paul, Lecamatan Iubuk Lilangan,
Lecamatan Iubuk Iegalung dan Lecamatan Iungus 1eluk Labung;
b. kawasan pusat kota; dan
c. kawasan stiategis yang memiliki pengaiul teiladap pengembangan ekonomi kota
meliputi kawasan industii dan peigudangan, kawasan Minapolitan di Iungus.
(?) Disinsenti dibeilakukan pada pengembangan iuang sebagai beiikut:
a. kawasan yang dibatasi pengembangannya dan kawasan yang ditetapkan sebagai
lingkungan dengan kepadatan iendal;
b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagai budaya; dan
c. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan iawan bencana dengan keientanan tinggi
dan sangat tinggi.
Pasal 122
(1) Ientuk insenti di setiap kawasan diatui dalam matiiks insenti sebagaimana teicantum
dalam Iampiian XXX yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii Peiatuian Daeial
ini.
(2) Ientuk disinsenti di setiap kawasan diatui dalam matiiks disinsenti sebagaimana
teicantum dalam Iampiian XXXI yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii
Peiatuian Daeial ini.
Iagian Leempat
Aialan Sanksi
Pasal 12?
(1) Aialan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1u0 ayat (2) luiu d meiupakan
aialan ketentuan pengenaan sanksi administiati kepada pelanggai pemanaatan iuang.
(2) Aialan pengenaan sanksi administiati beiungsi untuk :
a. mencegal, membatasi peitumbulan atau menguiangi kegiatan yang tidak sejalan
dengan iencana tata iuang; dan
b. peneitiban pemanaatan iuang yang tidak sesuai dengan iencana tata iuang.
Pasal 121
Ientuk-bentuk pelanggaian pemanaatan iuang yang dikenakan sanksi adalal :
a. pelanggaian ungsi, dimana pemanaatan iuang tidak sesuai dengan ungsi iuang yang
telal ditetapkan dalam iencana tata iuang;
b. pelanggaian blok peiuntukan, dimana pemanaatan iuang tidak sesuai dengan aialan
peiuntukan iuang yang telal ditetapkan;
c. pelanggaian peisyaiatan teknis, dimana pemanaatan iuang sesuai dengan ungsi
iuang dan peiuntukan tetapi peisyaiatan teknis iuang bangunan tidak sesuai dengan
ketentuan dalam iencana tata iuang dan peiatuian bangunan setempat; dan
67
d. pelanggaian bentuk pemanaatan, dimana pemanaatan iuang sesuai ungsi, tetapi
bentuk pemanaatan iuang tidak sesuai dengan aialan iencana tata iuang.
Pasal 125
Sanksi teiladap pelanggaian iencana tata iuang dilakukan secaia beijenjang dalam bentuk :
a. peiingatan teitulis;
b. penglentian sementaia kegiatan;
c. penglentian sementaia pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
I. penolakan izin;
g. pembatalan izin;
h. pemulilan ungsi bangunan; dan
i. denda administiati.
Pasal 120
(1) Peiingatan teitulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 luiu a dilakukan melalui
peneibitan suiat peiingatan teitulis daii pejabat yang beiwenang melakukan peneitiban
pelanggaian pemanaatan iuang, yang beiisi :
a. peiingatan tentang teijadinya pelanggaian pemanaatan iuang beseita bentuk
pelanggaiannya;
b. peiingatan untuk segeia melakukan tindakan-tindakan yang dipeilukan dalam
iangka penyesuaian pemanaatan iuang dengan iencana tata iuang dan/atau
ketentuan teknis pemanaatan iuang yang beilaku; dan
c. batas waktu maksimal yang dibeiikan untuk melakukan penyesuaian pemanaatan
iuang.
(2) Suiat peiingatan teitulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibeiikan sebanyak-
banyaknya ? (tiga) kali dengan ketentuan sebagai beiikut :
a. pelanggai mengabaikan peiingatan peitama, pejabat yang beiwenang melakukan
peneitiban kedua yang memuat penegasan teiladap lal-lal sebagaimana dimuat
dalam suiat peiingatan peitama;
b. pelanggai mengabaikan peiingatan kedua, pejabat yang beiwenang melakukan
peneitiban ketiga yang memuat penegasan teiladap lal-lal sebagaimana dimuat
dalam suiat peiingatan peitama dan kedua; dan
c. pelanggai mengabaikan peiingatan peitama, peiingatan kedua, dan peiingatan
ketiga, pejabat yang beiwenang melakukan peneibitan suiat keputusan pengenaan
sanksi yang dapat beiupa penglentian kegiatan sementaia, penglentian sementaia
pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulilan
ungsi iuang, dan/atau denda administiati.
Pasal 12
(1) Penglentian sementaia kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 luiu b
dilakukan melalui peneibitan suiat peiintal penglentian kegiatan sementaia daii
pejabat yang beiwenang melakukan peneitiban pelanggaian pemanaatan iuang yang
beiisi :
a. pembeiitaluan tentang teijadinya pelanggaian pemanaatan iuang beseita bentuk
pelanggaiannya yang diiisalalkan daii beiita acaia evaluasi;
68
b. peiingatan kepada pelanggai untuk menglentikan kegiatan sementaia sampai
dengan pelanggai memenuli kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang
dipeilukan dalam iangka penyesuaian pemanaatan iuang dengan iencana tata
iuang dan/atau ketentuan teknis pemanaatan iuang;
c. batas waktu maksimal yang dibeiikan kepada pelanggai untuk dengan kesadaian
sendiii melakukan penglentian sementaia kegiatan dan melakukan penyesuaian
pemanaatan iuang; dan
d. konsekuensi akan dilakukannya penglentian kegiatan sementaia secaia paksa
apabila pelanggai mengabaikan suiat peiintal.
(2) Apabila pelanggai mengabaikan peiintal penglentian kegiatan sementaia, pejabat yang
beiwenang melakukan peneitiban dengan meneibitkan suiat keputusan pengenaan
sanksi penglentian sementaia secaia paksa teiladap kegiatan pemanaatan iuang.
(?) Pejabat yang beiwenang melakukan tindakan peneitiban dengan membeiitalukan
kepada pelanggai mengenai pengenaan sanksi kegiatan pemanaatan iuang dan akan
segeia dilakukan tindakan peneitiban olel apaiat peneitiban.
(1) Ieidasaikan suiat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang beiwenang melakukan
peneitiban melakukan penglentian kegiatan pemanaatan iuang secaia paksa.
(5) Setelal kegiatan pemanaatan iuang dilentikan, pejabat yang beiwenang melakukan
pengawasan agai kegiatan pemanaatan iuang yang dilentikan tidak beiopeiasi kembali
sampai dengan teipenulinya kewajiban pelanggai untuk menyesuaikan pemanaatan
iuangnya dengan iencana tata iuang dan/atau ketentuan teknis pemanaatan iuang.
Pasal 12S
Penglentian sementaia pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 luiu c
dilakukan melalui langkal-langkal sebagai beiikut :
a. peneibitan suiat pembeiitaluan penglentian sementaia pelayanan umum daii pejabat
yang beiwenang melakukan peneitiban pelanggaian pemanaatan iuang, yang beiisi :
1. pembeiitaluan tentang teijadinya pelanggaian pemanaatan iuang beseita bentuk
pelanggaiannya yang diiisalalkan daii beiita acaia evaluasi;
2. peiingatan kepada pelanggai untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipeilukan
dalam iangka penyesuaian pemanaatan iuang dengan iencana tata iuang dan/atau
ketentuan teknis pemanaatan iuang;
?. batas waktu maksimal yang dibeiikan kepada pelanggai untuk dengan kesadaian
sendiii melakukan penyesuaian pemanaatan iuang; dan
1. konsekuensi akan dilakukannya penglentian sementaia pelayanan umum apabila
pelanggai mengabaikan suiat pembeiitaluan.
b. apabila pelanggai mengabaikan suiat pembeiitaluan yang disampaikan, pejabat yang
beiwenang melakukan peneitiban dengan meneibitkan suiat keputusan pengenaan
sanksi penglentian sementaia pelayanan umum kepada pelanggai dengan memuat
iincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
c. pejabat yang beiwenang melakukan tindakan peneitiban dengan membeiitalukan
kepada pelanggai mengenai pengenaan sanksi kegiatan pemanaatan iuang dan akan
segeia dilakukan tindakan peneitiban olel apaiat peneitiban;
d. beidasaikan suiat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang beiwenang melakukan
peneitiban melakukan penglentian sementaia pelayanan umum yang akan diputus;
69
e. pejabat yang beiwenang menyampaikan peiintal kepada penyedia jasa pelayanan
umum untuk menglentikan pelayanan kepada pelanggai, diseitai penjelasan
secukupnya;
. penyedia jasa pelayanan umum menglentikan pelayanan kepada pelanggai; dan
g. pengawasan teiladap peneiapan sanksi penglentian sementaia pelayanan umum
dilakukan untuk memastikan tidak teidapat pelayanan umum kepada pelanggai sampai
dengan pelanggai memenuli kewajibannya untuk menyesuaikan pemanaatan iuangnya
dengan iencana tata iuang dan/atau ketentuan teknis pemanaatan iuang.
Pasal 12u
Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 luiu d dilakukan melalui
langkal-langkal sebagai beiikut :
a. peneibitan suiat pembeiitaluan penutupan lokasi daii pejabat yang beiwenang
melakukan peneitiban pelanggaian pemanaatan iuang, yang beiisi :
1. pembeiitaluan tentang teijadinya pelanggaian pemanaatan iuang beseita bentuk
pelanggaiannya yang diiisalalkan daii beiita acaia evaluasi;
2. peiingatan kepada pelanggai untuk dengan kesadaiannya sendiii menglentikan
kegiatan dan menutup lokasi pemanaatan iuang yang melanggai iencana tata iuang
dan/atau ketentuan teknis pemanaatan iuang sampai dengan pelanggai memenuli
kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipeilukan dalam iangka
penyesuaian pemanaatan iuang dengan iencana tata iuang dan/atau ketentuan
teknis pemanaatan iuang;
?. batas waktu maksimal yang dibeiikan kepada pelanggai untuk dengan kesadaian
sendiii melakukan penyesuaian pemanaatan iuang; dan
1. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secaia paksa apabila pelanggai
mengabaikan suiat peiingatan.
b. apabila pelanggai mengabaikan suiat peiintal yang disampaikan, pejabat yang
beiwenang melakukan peneitiban dengan meneibitkan suiat keputusan pengenaan
sanksi penutupan lokasi yang akan segeia dilaksanakan;
c. pejabat yang beiwenang melakukan tindakan peneitiban dengan membeiitalukan
kepada pelanggai mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segeia
dilaksanakan;
d. beidasaikan suiat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang beiwenang melakukan
peneitiban melakukan penutupan lokasi secaia paksa; dan
e. pengawasan teiladap peneiapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi
yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggai memenuli kewajibannya
untuk menyesuaikan pemanaatan iuangnya dengan iencana tata iuang dan ketentuan
teknis pemanaatan iuang.
Pasal 1?u
Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 luiu e dilakukan melalui
langkal-langkal sebagai beiikut :
a. peneibitan suiat pembeiitaluan sekaligus pencabutan izin daii pejabat yang beiwenang
melakukan peneitiban pelanggaian pemanaatan iuang, yang beiisi :
1. pembeiitaluan tentang teijadinya pelanggaian pemanaatan iuang beseita bentuk
pelanggaiannya yang diiisalalkan daii beiita acaia evaluasi;
2. peiingatan kepada pelanggai untuk dengan kesadaiannya sendiii mengambil
tindakan-tindakan yang dipeilukan dalam iangka penyesuaian pemanaatan iuang
dengan iencana tata iuang dan/atau ketentuan teknis pemanaatan iuang;
70
?. batas waktu maksimal yang dibeiikan kepada pelanggai untuk dengan kesadaian
sendiii melakukan penyesuaian pemanaatan iuang; dan
1. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggai mengabaikan
suiat peiingatan.
b. apabila pelanggai mengabaikan suiat pembeiitaluan yang disampaikan, pejabat yang
beiwenang melakukan peneitiban dengan meneibitkan suiat keputusan pengenaan
sanksi pencabutan izin yang akan segeia dilaksanakan;
c. pejabat yang beiwenang melakukan tindakan peneitiban dengan membeiitalukan
kepada pelanggai mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
d. pejabat yang beiwenang melakukan tindakan peneitiban mengajukan peimolonan
pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan
pencabutan izin;
e. peneibitan keputusan pencabutan izin olel pejabat yang memiliki kewenangan untuk
melakukan pencabutan izin; dan
. pembeiitaluan kepada pemanaat iuang mengenai status izin yang telal dicabut
sekaligus peiintal untuk secaia peimanen menglentikan kegiatan pemanaatan iuang
yang telal dicabut izinnya.
Pasal 1?1
Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 luiu dilakukan melalui langkal-
langkal sebagai beiikut :
a. penolakan izin dilakukan setelal melalui talap evaluasi, dan dinilai tidak memenuli
ketentuan iencana tata iuang dan/atau pemanaatan iuang yang beilaku; dan
b. setelal dilakukan evaluasi, pejabat yang beiwenang melakukan peneitiban dengan
membeiitalukan kepada pemolon izin peiilal penolakan izin yang diajukan, dengan
memuat lal-lal dasai penolakan izin dan lal-lal yang laius dilakukan apabila
pemolon akan mengajukan izin baiu.
Pasal 1?2
Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 luiu g dilakukan melalui
langkal-langkal sebagai beiikut :
a. peneibitan lembai evaluasi yang beiisikan peibedaan antaia pemanaatan iuang
menuiut dokumen peiizinan dengan aialan pemanaatan iuang dalam iencana tata
iuang yang beilaku;
b. pembeiitaluan kepada pilak yang memanaatkan iuang peiilal iencana pembatalan
izin, agai yang beisangkutan dapat mengambil langkal-langkal dipeilukan untuk
mengantisipasi lal-lal yang diakibatkan olel pembatalan izin;
c. peneibitan keputusan pembatalan izin olel pejabat yang beiwenang melakukan
peneitiban pelanggaian pemanaatan iuang;
d. pembeiitaluan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan
memuat lal-lal beiikut :
1. dasai pengenaan sanksi;
2. lal-lal yang bolel dan tidak bolel dilakukan pemanaat iuang lingga pembatalan
izin dinyatakan secaia iesmi olel pejabat yang beiwenang melakukan pembatalan
izin; dan
71
?. lak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin,
sejaul dapat membuktikan balwa izin yang dibatalkan telal dipeiolel dengan itikad
baik.
e. peneibitan keputusan pembatalan izin olel pejabat yang memiliki kewenangan untuk
melakukan pembatalan izin; dan
. pembeiitaluan kepada pemanaat iuang mengenai status izin yang telal dibatalkan.
Pasal 1??
Pemulilan ungsi iuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 luiu l dilakukan melalui
langkal-langkal sebagai beiikut :
a. ketentuan pemulilan ungsi iuang yang beiisi bagian-bagian yang laius dipulilkan
ungsinya beiikut caia pemulilannya;
b. peneibitan suiat pembeiitaluan peiintal pemulilan ungsi iuang daii pejabat yang
beiwenang melakukan peneitiban pelanggaian pemanaatan iuang, yang beiisi :
1. pembeiitaluan tentang teijadinya pelanggaian pemanaatan iuang beseita bentuk
pelanggaiannya yang diiisalalkan daii beiita acaia evaluasi;
2. peiingatan kepada pelanggai untuk dengan kesadaian sendiii pemulilan ungsi
iuang agai sesuai dengan ketentuan pemulilan ungsi iuang yang telal ditetapkan;
?. batas waktu maksimal yang dibeiikan kepada pelanggai untuk dengan kesadaian
sendiii melakukan pemulilan ungsi iuang; dan
1. konsekuensi yang diteiima pelanggai apabila mengabaikan suiat peiingatan.
c. apabila pelanggai mengabaikan suiat pembeiitaluan yang disampaikan, pejabat yang
beiwenang melakukan peneitiban meneibitkan suiat keputusan pengenaan sanksi
pemulilan ungsi iuang;
d. pejabat yang beiwenang melakukan pemulilan ungsi iuang membeiitalukan kepada
pelanggai mengenai pengenaan sanksi pemulilan ungsi iuang yang laius dilaksanakan
pelanggai dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
e. pejabat yang beiwenang melakukan tindakan peneitiban melakukan pengawasan
pelaksanaan kegiatan pemulilan ungsi iuang.
Pasal 1?1
Sanksi beiupa denda administiati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 luiu i akan
diatui lebil lanjut melalui Peiatuian Walikota.
Pasal 1?5
}ika sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggai belum melaksanakan pemulilan
ungsi iuang, pejabat yang beitanggung jawab melakukan tindakan peneitiban dapat
melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulilan ungsi iuang.
Pasal 1?0
}ika pelanggai pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulilan ungsi
iuang, Pemeiintal dapat mengajukan penetapan pengadilan agai pemulilan dilakukan olel
Pemeiintal atas beban pelanggai di kemudian laii.
72
Pasal 1?
Pengenaan sanksi pidana teiladap pelanggaian pemanaatan iuang dilakukan sesuai
dengan ketentuan peiatuian peiundang-undangan.
Pasal 1?S
Penyidikan teiladap tindak pidana pelanggaian pemanaatan iuang dilakukan sesuai
dengan ketentuan peiatuian peiundang-undangan.
IAI X
PfkAN MASYAkALA1 DAN LfIfMIAcAAN
Iagian Lesatu
Peian Masyaiakat
Pasal 1?u
(1) Peian masyaiakat dalam penataan iuang dilakukan pada talap :
a. pioses peiencanaan tata iuang;
b. pemanaatan iuang; dan
c. pengendalian pemanaatan iuang.
(2) Letentuan lebil lanjut tentang peian masyaiakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatui sesuai dengan ketentuan peiatuian peiundang-undangan.
Pasal 11u
(1) Ientuk peian masyaiakat dalam pioses peiencanaan tata iuang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1?u ayat (1) luiu a dapat beiupa :
a. masukan mengenai :
1. peisiapan penyusunan iencana tata iuang;
2. penentuan aial pengembangan wilayal atau kawasan;
?. pengidentiikasian potensi dan masalal pembangunan wilayal atau kawasan;
1. peiumusan konsepsi iencana tata iuang; dan
5. penetapan iencana tata iuang.
b. menyampaikan kebeiatan teiladap iancangan iencana tata iuang; dan
c. melakukan keija sama dengan Pemeiintal, pemeiintal daeial dan/atau sesama
unsui masyaiakat.
(2) Dalam peiencanaan tata iuang, pemeiintal daeial bekeijasama dengan pemeiintal
daeial lainnya dan/atau dengan unsui masyaiakat.
Pasal 111
Ientuk peian masyaiakat dalam pemanaatan iuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1?u ayat (1) luiu b dapat beiupa :
a. melakukan kegiatan pemanaatan iuang yang sesuai dengan keaiian lokal dan iencana
tata iuang yang telal ditetapkan;
b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanaatan iuang;
73
c. membeiikan dukungan bantuan teknik, keallian, dan/atau dana dalam pengelolaan
pemanaatan iuang;
d. meningkatkan eisiensi, eektivitas, dan keseiasian dalam pemanaatan iuang daiat,
iuang laut, iuang udaia, dan iuang di dalam bumi dengan mempeilatikan keaiian
lokal seita sesuai dengan ketentuan peiatuian peiundang-undangan;
e. melakukan keijasama pengelolaan iuang dengan Pemeiintal, pemeiintal daeial,
dan/atau dan pilak lainnya secaia beitanggung jawab untuk pencapaian tujuan
penataan iuang;
. menjaga, memelilaia, dan meningkatkan kelestaiian ungsi lingkungan dan SDA;
g. melakukan usala investasi dan/atau jasa keallian; dan
l. mengajukan gugatan ganti iugi kepada pemeiintal atau pilak lain apabila kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan meiugikan.
Pasal 112
Ientuk peian masyaiakat dalam pengendalian pemanaatan iuang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1?u ayat (1) luiu c dapat beiupa :
a. membeiikan masukan mengenai aialan zonasi, peiizinan, pembeiian insenti dan
disinsenti seita pengenaan sanksi;
b. tuiut seita memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanaatan iuang,
iencana tata iuang yang telal ditetapkan, dan pemenulan standai pelayanan minimal
di bidang penataan iuang;
c. melapoikan kepada instansi/pejabat yang beiwenang dalam lal menemukan kegiatan
pemanaatan iuang yang melanggai iencana tata iuang yang telal ditetapkan dan
adanya indikasi keiusakan dan/atau pencemaian lingkungan, tidak memenuli standai
pelayanan minimal dan/atau masalal yang teijadi di masyaiakat dalam
penyelenggaiaan penataan iuang;
d. mengajukan kebeiatan teiladap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai
dengan iencana tata iuang; dan
e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penglentian pembangunan yang tidak
sesuai dengan iencana tata iuang kepada instansi/pejabat yang beiwenang.
Pasal 11?
(1) Peian masyaiakat di bidang penataan iuang dapat disampaikan secaia langsung
dan/atau teitulis.
(2) Peian masyaiakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada
Walikota atau melalui unit keija teikait yang ditunjuk olel Walikota.
Pasal 111
Dalam iangka meningkatkan peian masyaiakat, pemeiintal daeial membangun sistem
inoimasi dan dokumentasi penataan iuang yang dapat diakses dengan mudal olel
masyaiakat.
Pasal 115
Pelaksanaan tata caia peian masyaiakat dalam penataan iuang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peiundang-undangan.
7+
Iagian Ledua
Lelembagaan
Pasal 110
(1) Pelaksanaan pengendalian pemanaatan iuang dilakukan secaia teipadu dan
kompielensi melalui suatu kooidinasi dan keijasama antaia pemeiintal kota dan
pilak-pilak lain yang teikait dengan pemanaatan iuang dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan.
(2) Dalam iangka mengkooidinasikan penyelenggaiaan penataan iuang dan keijasama
antaisektoi/antai daeial bidang penataan iuang dibentuk ILPkD.
(?) Letentuan lebil lanjut mengenai tugas, susunan oiganisasi, dan tata keija ILPkD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatui sesuai dengan Peiatuian Walikota.
IAI XI
Lf1fN1LAN PfNYIDILAN
Pasal 11
(1) Selain olel Pejabat Penyidik Polii penyidikan teiladap pelanggaian Peiatuian Daeial
ini dilakukan olel Pejabat Penyidik Pegawai Negeii Sipil atau disingkat PPNS.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beiwenang :
a. meneiima, mencaii, mengumpulkan dan meneliti keteiangan atau lapoian
beikenaan dengan tindak pidana di bidang penataan iuang agai keteiangan atau
lapoian teisebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencaii dan mengumpulkan keteiangan mengenai oiang atau badan
tentang kebenaian peibuatan yang dilakukan selubungan dengan tindak pidana
di bidang penataan iuang;
c. meminta keteiangan dan balan bukti daii piibadi atau badan selubungan dengan
tindak pidanan di bidang penataan iuang;
d. memeiiksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain beikenaan
dengan tindak pidana di bidang penataan iuang;
e. melakukan penggeledalan untuk mendapatkna balan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain seita melakukan penyitaan teiladap
balan bukti teisebut;
. meminta bantuan tenaga alli dalam iangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang penataan iuang;
g. menyuiul beilenti dan/atau melaiang seseoiang meninggalkan iuangan atau
tempat pada saat pemeiiksaan sedang beilangsung, dan memeiiksa identitas oiang
atau dokumen yang dibawa;
l. memotiet seseoiang yang beikaitan dengan tindak pidana di bidang penataan
iuang;
i. memanggil oiang untuk didengai keteiangannya, dan dipeiiksa sebagai teisangka
atau saksi ;
j. menglentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang peilu untuk kelancaian penyidikan di bidang
penataan iuang menuiut lukum yang dapat dipeitanggungjawabkan.
75
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membeiitalukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan lasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai
dengan ketentuan peiatuian peiundang-undangan.
IAI XII
Lf1fN1LAN PIDANA
Pasal 11S
(1) Setiap oiang yang memanaatkan iuang tidak memiliki izin Pemanaatan kuang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana kuiungan paling
lama ? (tiga) bulan dan/atau dengan denda paling banyak kp. 5u.uuu.uuu,- (lima
pulul juta iupial).
(2) Setiap oiang yang melakukan kegiatan pemanaatan iuang yang mengakibatkan
ketidaksesuaian ungsi iuang dengan Penataan kuang dipidana dengan pidana sesuai
peiatuian peiundanganundangan dibidang penataan iuang.
(3) 1indak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalal pelanggaian
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Las Negaia.
IAI XIII
Lf1fN1LAN PfkAIIHAN
Pasal 11u
(1) Pada saat Peiatuian Daeial ini mulai beilaku maka :
a. semua peiatuian pelaksanaan yang beikaitan dengan penataan iuang daeial yang
telal ada dinyatakan beilaku sepanjang tidak beitentangan dengan dan belum
diganti beidasaikan Peiatuian Daeial ini.
b. izin pemanaatan iuang yang telal dikeluaikan dan telal sesuai dengan ketentuan
Peiatuian Daeial ini tetap beilaku sesuai dengan masa beilakunya;
c. izin pemanaatan iuang yang telal dikeluaikan tetapi tidak sesuai dengan
ketentuan Peiatuian Daeial ini beilaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin teisebut disesuaikan
dengan ungsi kawasan beidasaikan Peiatuian Daeial ini;
2. untuk yang sudal dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian
dengan masa tiansisi beidasaikan ketentuan peiundang-undangan; dan
?. untuk yang sudal dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan
untuk dilakukan penyesuaian dengan ungsi kawasan beidasaikan Peiatuian
Daeial ini, izin yang telal diteibitkan dapat dibatalkan dan teiladap keiugian
yang timbul sebagai akibat pembatalan izin teisebut dapat dibeiikan penggantian
yang layak.
d. pemanaatan iuang di daeial yang diselenggaiakan tanpa izin dan beitentangan
dengan ketentuan Peiatuian Daeial ini, akan diteitibkan dan disesuaikan dengan
Peiatuian Daeial ini;
e. pemanaatan iuang yang sesuai dengan ketentuan Peiatuian Daeial ini, agai
dipeicepat untuk mendapatkan izin yang dipeilukan; dan
I. bangunan gedung yang sudal ada pada kawasan sabuk lijau (gieen belt) sebelum
Peiatuian Daeial ini diundangkan, dapat dibeiikan IMI.
76
Pasal 15u
(1) Dalam kuiun waktu ? (tiga) talun setelal Peiatuian Daeial ini diundangkan laius
disusun kencana kinci 1ata kuang Lota sebagai pedoman opeiasional k1kW Lota.
(2) 1eiladap kemungkinan-kemungkinan teijadinya peiubalan ungsi iuang dan
pemanaatan lain daii yang diiencanakan dalam k1kW kota, maka instansi teknis
pelaksana beikewajiban mengkooidinasikannya dengan instansi teikait atau ILPkD
Lota Padang, dan selanjutnya mengkonsultasikan kepada DPkD Lota Padang.
(?) Peiubalan ungsi iuang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasai dalam
peninjauan kembali k1kWLota Padang.
Pasal 151
(1) 1eiladap bangunan yang telal memiliki izin pemanaatan iuang yang tidak sesuai
dengan Peiatuian Daeial ini, pemeiintal daeial wajib meninjau kembali IMI yang
telal dikeluaikan.
(2) Setelal melakukan peninjauan teiladap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemeiintal kota mencabut izin pemanaatan iuang yang telal dikeluaikan.
(3) Letentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), akan diatui lebil lanjut
dengan Peiatuian Walikota.
IAI XIV
Lf1fN1LAN IAIN - IAIN
Pasal 152
(1) }angka waktu k1kW Lota Padang adalal 2u (dua pulul) talun sejak tanggal
ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) talun.
(2) Dalam kondisi teitentu yang beikaitan dengan bencana alam skala besai, peiubalan
batas teiitoiial negaia dan/atau peiubalan batas wilayal daeial yang ditetapkan
dengan undang-undang, k1kW Lota Padang dapat ditinjau kembali lebil daii 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) talun.
Pasal 15?
Peiatuian Daeial ini dilengkapi dengan dokumen k1kW Lota Padang 1alun 2u1u-2u?u
dan peta dengan skala peta minimal 1 : 25.uuu sebagaimana teicantum dalam album peta
k1kW Lota Padang 1alun 2u1u-2u?u, yang meiupakan bagian tidak teipisalkan daii
Peiatuian Daeial ini.
Pasal 151
(1) Peiatuian Daeial ini ditindaklanjuti dengan penyusunan kD1k kota;
(2) kD1k kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peiatuian Daeial.
77
IAI XV
Lf1fN1LAN PfNL1LP
Pasal 155
Pada saat Peiatuian Daeial ini mulai beilaku, maka Peiatuian Daeial Lota Padang Nomoi 1u
1alun 2uu5 tentang kencana 1ata kuang Wilayal Lota Padang 1alun 2uu1-2u1?, dicabut dan
dinyatakan tidak beilaku.
Pasal 150
Peiatuian Daeial ini mulai beilaku pada tanggal diundangkan.
Agai setiap oiang mengetaluinya, memeiintalkan pengundangan Peiatuian Daeial ini
dengan penempatannya dalam Iembaian Daeial Lota Padang.
Ditetapkan di Padang,
pada tanggal }uni 2u12
WAIILO1APADANc,
fALZI IAHAk
Diundangkan di Padang
pada tanggal }uni 2u12
SfLkf1AkIS DAfkAH LO1APADANc,
fMZAIMI
IfMIAkAN DAfkAH LO1A PADANc 1AHLN 2u12 NOMOk