Anda di halaman 1dari 7

Bahagian A (20 markah) Pilih jawapan di antara A, B, C atau D, dan hitamkan jawapan dalam ruangan yang disediakan di muka

surat 8. A. B. C. . 1. Apakah perkara yang terkandung dalam Prinsip Rukun Negara? Yakin akan kewujudan Tuhan Percaya kepada Tuhan Bersyukur akan nikmat Tuhan !ematuhi segala suruhan Tuhan ". Rita telah diminta #leh majikannya untuk menyampaikan wang $erjumlah R!1%%% kepada se#rang pelanggan. Apakah yang perlu Rita lakukan? A. !enyampaikan wang itu kepada pelanggan terse$ut dengan amanah B. !enyimpan wang terse$ut ke dalam $ank C. !em$elanjakan wang terse$ut dengan sesuka hati . !enyuruh rakannya menyampaikan wang itu kepada pelanggan terse$ut &. ' Bersih( Cekap dan Amanah Amanah Asas )ejayaan

Apakah kepentingan sl#gan*sl#gan terse$ut? A. +ntuk menyedarkan kita $etapa pentingnya masa $ertugas B. +ntuk menggalakkan kita agar sentiasa mementingkan ke$ersihan ketika $ertugas C. +ntuk menyedarkan kita $etapa pentingnya kejayaan ketika melakukan sesuatu tugas . +ntuk menyedarkan kita agar sentiasa mengamalkan sikap jujur dan amanah dalam tugas ,. !engapakah kita perlu menjaga maruah diri walau di mana kita $erada? A. +ntuk menghindari dari -itnah #rang lain B. +ntuk meninggikan tara- hidup C. Agar hidup kita sentiasa senang . Agar keh#rmatan diri sentiasa terpelihara .. Pernyataan manakah benar tentang harga diri? A. /ang ringgit dapat memulihkan harga diri yang tercemar B. 0rang yang tidak mementingkan harga diri akan dikagumi C. 1etiap manusia perlu $erperasaan malu . !aruah #rang lain tidak perlu di-ikirkan 2. Nilai t#leransi perlu diamalkan dengan sikap yang $erikut kecuali A. mem$eri dan menerima B. mengh#rmati pendapat C. mementingkan diri sendiri . kepercayaan #rang lain 3. 1ikap $erhemah tinggi akan menye$a$kan kita A. dianiayai C. dicerca B. disegani . dihina

4. Apakah ke$aikan mengamalkan sikap $erdikari? A. !emper#lehi kejayaan dan ke$ahagiaan dalam hidup B. !enerima sanjungan daripada #rang lain C. !enyelesaikan sesuatu pekerjaan tanpa $ersusah payah . !enam$ahkan ramai kenalan 5. 6enry menyuruh adiknya mem$eli sekil# gula. alam perjalanan pulang ke rumah( adiknya terjatuh dan $ungkusan gula pecah. 6enry hendaklah A. mendengar penjelasan adiknya terle$ih dahulu B. terus memarahi dan memukul adiknya C. melap#rkan kejadian terse$ut kepada i$u $apa . tidak menegur adiknya $er$ulan*$ulan A. B. C. . A. B. C. . 1%. !engapakah kasih sayang terhadap keluarga perlu diamalkan? Agar mereka mudah diperdaya #leh kita Agar ahli keluarga mudah mengikut arahan kit Agar hu$ungan yang erat dan mesra akan terjalin Agar tidak tim$ul se$arang prasangka 11. Apakah -aedahnya apa$ila kita menilai setiap kelemahan yang ada pada diri sendiri? !enjadikan peri$adi kita le$ih $aik B#leh $erdendam dengan #rang yang mengkritik kita !enjadikan kita le$ih $erem#si dengan diri sendiri !enam$ah idea untuk mencari kemajuan diri 1". Pilih padanan yang $etul. A B C !engh#rmati pendapat dan perasaan #rang lain 1edia menilai diri sendiri se$elum menilai #rang lain Berusaha melakukan sesuatu mengikut cara sendiri Tidak keterlaluan dalam se$arang tindakan Amanah Berhemah tinggi Berdikari Rasi#nal

1&. 1ese#rang anak yang mengh#rmati i$u $apa dan keluarga akan 7. selalu mem#t#ng cakap #rang yang le$ih tua 77. sentiasa patuh dan mengikut peraturan*peraturan keluarga 777. $erusaha mengam$il tahu rahsia angg#ta keluarga yang lain 78. $ers#pan santun kepada #rang yang le$ih tua A. 7 dan 77 sahaja B. 77 dan 777 sahaja 9 :angsterisme C. 77 dan 78 sahaja . 777 dan 78 sahaja 9 ;um$a haram 9 Penyalahgunaan dadah

1,. Apakah aki$at per$uatan di atas terhadap diri se#rang pelajar? 7. !er#sakkan masa depan 77. ikenakan tindakan disiplin 777. igeruni #leh masyarakat sekeliling "

78. !em$ahayakan nyawa sendiri dan #rang lain A. 7( 77 dan 777 sahaja B. 7( 77 dan 78 sahaja C. 7( 777 dan 78 sahaja . 77( 777 dan 78 sahaja

1.. Antara $erikut( yang manakah merupakan panduan untuk mencapai kejayaan? 7. Bersemangat kental 77. 1entiasa memper$aiki kelemahan diri 777. Bersikap kreati- dan in#<ati- dalam setiap perkara 78. 1entiasa $ert#lak ansur demi kepentingan #rang lain. A. 7( 77 dan 777 sahaja B. 7( 77 dan 78 sahaja C. 7( 777 dan 78 sahaja . 77( 777 dan 78 sahaja

12. Pergaulan dengan sese#rang hendaklah tidak mengira 7. pangkat 777. keturunan 77. agama 78. kewarasan A. 7( 77 dan 777 sahaja B. 7( 77 dan 78 sahaja C. 7( 777 dan 78 sahaja . 77( 777 dan 78 sahaja

13. Antara $erikut( sikap yang manakah dimiliki #leh #rang yang rajin? 7. Berpura*pura 777. Yakin diri 77. Berdaya saing 78. Ta$ah A. 7( 77 dan 777 sahaja B. 7( 77 dan 78 sahaja C. 7( 777 dan 78 sahaja . 77( 777 dan 78 sahaja

14. Antara $erikut( yang manakah merupakan c#nt#h*c#nt#h ketidakadilan? 7. !enjatuhkan hukuman secara melulu 77. !em$eli anak yang dsayangi sahaja 777. !elap#rkan per$uatan rakan $aik yang mencuri 78. !engutamakan saudara*mara dalam semua hal A. 7( 77 dan 777 sahaja B. 7( 77 dan 78 sahaja 15. )etidakadilan akan menim$ulkan 7. perasaan tidak puas hati 77. syak wasangka A. 7( 77 dan 777 sahaja B. 7( 77 dan 78 sahaja C. 7( 777 dan 78 sahaja . 77( 777 dan 78 sahaja 777. pergaduhan 78. permusuhan C. 7( 777 dan 78 sahaja . 77( 777 dan 78 sahaja

"%. Antara $erikut( yang manakah menunjukkan peri$adi #rang yang mengamalkan nilai kesederhanaan? 7. =eti selalu $er$elanja di luar kemampuannya 77. 1amy tidak terlalu $ermurah hati untuk meminjamkan wang kepada kawan*kawannya 777. 0li<ia tidak kedekut untuk mendermakan wang kepada #rang miskin

&

A. 7( 77 dan 777 sahaja C. 77 dan 777 sahaja B. 7 dan 77 sahaja . 7 sahaja NA!A > ????????????????????????????????????? Bahagian A (20 markah) Hitamkan huru- A( B( C atau 1. @ A @ ". @ A @ &. @ A @ ,. @ A @ .. @ A @ 2. @ A @ 3. @ A @ 4. @ A @ 5. @ A @ 1%. @ A @ 11. @ A @ 1". @ A @ 1&. @ A @ 1,. @ A @ 1.. @ A @ 12. @ A @ 13. @ A @ 14. @ A @ 15. @ A @ "%. @ A @ @B@ @B@ @B@ @B@ @B@ @B@ @B@ @B@ @B@ @B@ @B@ @B@ @B@ @B@ @B@ @B@ @B@ @B@ @B@ @B@ @C@ @C@ @C@ @C@ @C@ @C@ @C@ @C@ @C@ @C@ @C@ @C@ @C@ @C@ @C@ @C@ @C@ @C@ @C@ @C@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

T7N:)ATAN 1 ??????

yang mem$eri jawapan yang $etul. @ @ @ @ @ @ @

Bahagian B (10 markah) Tandakan betul ( ) atau salah ( X ) bagi padanan situasi dan nilai yang berkenaan. Situasi "1. Aames tidak pernah menganggap kecacatan yang dialaminya se$agai penghalang untuk mencapai cita*citanya. "". Cikgu !arie tetap mem$erikan hukuman kepada Aimmy kerana p#nteng kelas walaupun Aimmy anak #rang $erada. "&. :anesan menyum$ang wang kepada Ta$ung !angsa Tsunami di Aepun. ",. )amalia menyiapkan kerja rumahnya se$elum i$u $apa dia pulang ke rumah. ".. BaCli men#lak ajakan aud untuk menyertai pertandingan lum$a haram. "2. Paula sentiasa melakukan sesuatu tanpa mempedulikan pandangan dan pendapat #rang lain. "3. 7$u mem$erikan hadiah kepada anak $#ngsu sempena hari jadi anak terse$ut. "4. /ah ;ing mem$uat lap#ran p#lis $ila dia mendapati jirannya mendera anaknya sendiri. "5. ;ina tidak $ergaduh dengan )elly walaupun )elly mem$uruk*$urukkannya di sek#lah. &%. 1andy dan adiknya $ekerjasama memasak dan menyam$ut 6ari 7$u di rumah. Bahagian C (5 markah) Tuliskan nilai-nilai bagi definisi yang diberi seperti di bawah. De inisi &1. Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak $erat se$elah. &". Bersikap tidak keterlaluan dalam mem$uat pertim$angan dan tindakan sama ada dalam pemikiran( pertuturan dan perlakuan tanpa menga$aikan kepentingan diri dan #rang lain. &&. )epekaan dan perasaan cinta yang mendalam dan $erkekalan yang lahir dari hati yang ikhlas. &,. B#leh $er-ikir $erdasarkan alasan dan $ukti yang nyata dan dapat mengam$il tindakan $erasaskan pertim$angan yang wajar &.. )eupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan. Nilai Nilai Amanah )eadilan 6emah tinggi Bertanggungjawa$ 6arga diri Berdikari )asih sayang Bertanggungjawa$ T#leransi )esederhanaan atau X

Bahagian D (15 markah) Jawab semua s alan. &2. A$ang > Adik( jangan tangkap $urung itu dengan jerat. )ita perlu menyayangi $urung. Adik > )enapa $ang... ? Burung $ukannya manusia. A$ang > Bukan $egitu. Burung juga makhluk ciptaan Tuhan. )ita perlu memeliharanya dengan $aik. Adik > Tapi $ang...kalau tak mahu dijerat $#leh ke saya melastik $urung? A$ang > 7tu tindakan yang agak keterlaluan.Bayangkan adik ditangkap dan dijerat. Adik suka tak? Adik > Tak suka. A$ang > 1emua $enda hidup adalah ciptaan Tuhan dan kita tidak $#leh menganiaya makhluk Tuhan. Adik > 0h $egitu. 1aya minta maa- $ang...1aya tidak akan menganiaya makhluk lain. DaE i. ii. Nyatakan !ua nilai yang "erlu a!a pada watak Adik.

?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? F" markahG

D$E

1etelah mendengar penjelasan daripada A$ang( Adik meminta maa- atas kesalahannya. Nyatakan satu nilai yang ditunjukkan #leh Adik. ???????????????????????????????????????????????? F1 markahG

DcE

6uraikan satu -aedah memelihara spesies $urung dan tum$uhan ciptaan Tuhan. ????????????????????????????????????????????????????????????????????? F1 markahG &3. !elepak !enagih dadah !er#k#k !inum alk#h#l

DaE Nyatakan satu nilai yang sepatutnya ada pada remaja yang mengamalkan per$uatan*per$uatan di atas. F1 markahG ??????????????????????????

D$E Nyatakan !ua akti<iti yang $#leh dilakukan $agi mengelakkan remaja daripada terli$at dalam akti<iti*akti<iti yang tidak $er-aedah. F" markahG ????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? DcE Berikan !ua se$a$ mengapa akti<iti di atas dianggap tidak sihat. F" markahG ????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? DdE Nyatakan !ua aki$at yang mungkin $erlaku kepada remaja yang terli$at dalam akti<iti*akti<iti di atas. F" markahG ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? &4. Amalan Ber!ikari !i #umah DaE Nyatakan !ua c#nt#h amalan $erdikari yang anda lakukan di rumah. F"markahG ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? D$E 1e$utkan !ua ke$aikan jika kita mengamalkan sikap $erdikari di rumah. F" markahG ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? isediakan #leh> Pn. !#nica Chai isemak #leh> Pn. Ch#ng )iun Ain